A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

23/2012. (IV. 26.) BM rendelet

a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendelet hatálya a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Szolidaritási programok alcím

a) 1. Európai Menekültügyi Alap jogcímcsoport,

b) 2. Integrációs Alap jogcímcsoport,

c) 3. Visszatérési Alap jogcímcsoport,

d) 4. Külső Határok Alap jogcímcsoport,

e) 5. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek jogcímcsoport, és

f) 6. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék jogcímcsoport

[az a)–f) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] felhasználására terjed ki.

(2) E rendelet szerinti előirányzatokból nyújtott támogatások végső kedvezményezettje lehet

a) egyesület a párt kivételével,

b) köztestület,

c) *  egyházi jogi személy,

d) alapítvány,

e) közalapítvány,

f) nonprofit gazdasági társaság,

g) nonprofit szövetkezet,

h) egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet,

i) helyi önkormányzat,

j) nemzetiségi önkormányzat,

k) önkormányzati társulás,

l) költségvetési szerv,

m) nemzetközi szervezet,

n) kormányközi szervezet és

o) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

2. § *  E rendelet alkalmazásában

1. * 

2. előzetes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt lényegi elemeit tartalmazó dokumentum;

3. *  Európai Menekültügyi Alap: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (a továbbiakban: 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) létrehozott alap;

4. *  éves program: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/435/EK tanácsi határozat) 19. cikk (3) bekezdése, a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) 23. cikk (3) bekezdése, valamint a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) 21. cikk (3) bekezdése szerinti éves programok;

5. * 

6. informatikai rendszer: a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében végrehajtott projektek nyomon követését szolgáló, a 2007/435/EK tanácsi határozat 22. cikk e) pontjában, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 26. cikk e) pontjában és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában meghatározott informatikai alapú nyilvántartó rendszer;

7. Integrációs Alap: a 2007/435/EK tanácsi határozattal létrehozott alap;

8. * 

9. Külső Határok Alap: a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;

10. mérlegbeszámoló: a Felelős Hatóság által készített olyan speciális beszámoló, amely elkülönített, eredményszemléletű könyvvezetés alapján készül az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, a Visszatérési Alap és a Külső Határok Alap egyes allokációinak zárásáról szóló, az Európai Bizottság részére megküldendő zárójelentés adatainak alátámasztására, és amely nem tartozik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. törvény) hatálya alá;

11. Működési Kézikönyv: a Felelős Hatóság működésére vonatkozó szabályokat és egyes azzal kapcsolatos adatokat tartalmazó dokumentum;

12. pályázati adatlap: a nyílt és az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt megvalósításával összefüggő információkra kiterjedő dokumentum;

13. partner: a projekttel megvalósítani kívánt tevékenységek ellátására alkalmas szervezet, amely a végső kedvezményezett felelőssége mellett, a végső kedvezményezettel kötött partnerségi megállapodás alapján a végső kedvezményezettel közösen valósítja meg a projektet;

14. projekt: a támogatások végső kedvezményezettjei által egy intézkedés egészének vagy egy részének végrehajtása érdekében felvonultatott egyedi, gyakorlati eszközök;

15. részletes projekt adatlap: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt megvalósításával összefüggő minden releváns információra kiterjedő dokumentum;

15a. *  sürgősségi intézkedések: a 62. § a) pontjában megjelölt uniós határozatban meghatározott fellépések;

16. *  szabálytalanság: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a jogszabályok előírásainak, a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek;

17. szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszer: a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében végrehajtott projekteket érintő szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó informatikai alapú nyilvántartó rendszer;

18. szabálytalansági gyanú: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal;

19. tartaléklista: a pályázati kiírás alapján támogatásra javasolható, azonban az adott pályázati kiírásban rendelkezésre álló forrás terhére – annak kimerülése miatt – már nem támogatható projektek listája;

20. * 

21. többéves program: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 18. cikk (1) bekezdése, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikk (1) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 21. cikk (1) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 17. cikk (1) bekezdése szerinti program;

22. végső kedvezményezett: a projekt megvalósításáért felelős szervezet;

23. Visszatérési Alap: a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap.

2. Intézményrendszer

3. § *  (1) A Felelős Hatóság a miniszter által vezetett minisztérium – miniszter által kijelölt – szervezeti egységeiből áll.

(2) A Felelős Hatóság

a) ellátja a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében és a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében meghatározott feladatokat,

b) felel az előirányzatok terhére támogatott programok stratégiai, operatív és adminisztratív igazgatásáért,

c) kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal.

4. § *  (1) A Felelős Hatóságot a Felelős Személy irányítja.

(2) A Felelős Személyt a miniszter nevezi ki.

5. § *  (1) A Hitelesítő Hatóság a miniszter által vezetett minisztériumnak a miniszter által a kiadásigazoló nyilatkozat Európai Bizottsághoz való benyújtását megelőző igazolására kijelölt, a Felelős Hatóságtól független szervezeti egysége.

(2) A Felelős Hatóság ellátja a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 31. cikkében és a 2007/435/EK tanácsi határozat 27. cikkében meghatározott feladatokat.

6. § *  (1) Az Ellenőrzési Hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság látja el.

(2) Az Ellenőrzési Hatóság felelős az irányítási és kontrollrendszer hatékony működésének vizsgálatáért, és ellátja a 44. § és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.

7. § (1) Az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap éves és többéves programjaiban megfogalmazott célkitűzések vagy prioritások teljesülésének nyomon követését független, legalább öt tagú Monitoring Bizottság (a továbbiakban: MB) végzi.

(2) Az MB működésének alapelveit az általa elfogadott ügyrend szabályozza.

(3) Az MB-be tagot a Felelős Hatóság, valamint a Felelős Személy által erre felkért miniszterek és nemzetközi szervezetek delegálnak.

(4) *  Az MB-ben megfigyelőként részt vehet az Ellenőrzési Hatóság és a Hitelesítő Hatóság által delegált személy, továbbá a Felelős Hatóság által meghívott más szervezet képviselője.

8. § (1) Az MB áttekinti az éves program célkitűzéseinek vagy prioritásainak megvalósulását és javaslatot tesz az Európai Bizottság részére megküldendő jelentések tartalmával kapcsolatban.

(2) Az MB javaslatot tehet a Felelős Hatóságnak az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap hazai felhasználásának olyan felülvizsgálatára, amely elősegítheti az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap célkitűzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb elérését és az éves program irányításának vagy pénzügyi ellenőrzésének a javítását.

9. § (1) A Külső Határok Alap Tárcaközi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Fórum) létrehozásának és működésének célja a folyamatos információáramlás, a Külső Határok Alap felhasználásával kapcsolatos szakmai és technikai egyeztetések biztosítása, valamint a fejlesztések folyamatos nyomon követése.

(2) A Fórum 5 tagját a miniszter által elnökként, továbbá tagként, illetve a nemzetgazdasági miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter által tagként kijelölt személyek alkotják.

(3) A Fórum feladatai:

a) a végső kedvezményezettek fejlesztési javaslatai alapján a több éves fejlesztési program szakmai előkészítése, megvitatása és összehangolása;

b) a végső kedvezményezettek projektjavaslatai alapján az éves fejlesztési programok szakmai előkészítése, megvitatása és összehangolása;

c) a fejlesztési tervekkel összefüggő kormányzati és miniszteri hatáskörbe tartozó döntések megfogalmazása, előkészítése;

d) a Külső Határok Alap terhére megvalósuló fejlesztések végrehajtásának folyamatos nyomon követése;

e) az előrehaladási és a zárójelentés megküldése előtt az éves program célkitűzéseinek vagy prioritásainak tükrében a projektek megvalósulásának áttekintése és javaslattétel az Európai Bizottság részére megküldendő jelentések tartalmával kapcsolatban;

f) javaslattétel a Felelős Hatóságnak a Külső Határok Alap célkitűzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb elérésére és az éves program irányításának vagy pénzügyi ellenőrzésének a javítására.

3. Projektek kiválasztása

10. § *  A projektek kiválasztása nyílt, egyszerűsített vagy zárt kétfordulós kiválasztási eljárás keretében, sürgősségi intézkedések esetén támogatási kérelem alapján történik.

11. § (1) *  Zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kell kiválasztani azokat a projekteket, amelyek esetében – különösen, ha a tervezett tevékenységet a végső kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el – az adott tevékenység jellege nem teszi lehetővé a nyílt kiválasztási eljárással történő kiválasztást, vagy amelyek Magyarország különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekeit érintik vagy különleges biztonsági intézkedést igényelnek. A projektek kiválasztása egyéb esetben nyílt pályázati eljárással történik. Bármely kiválasztási eljárás keretében lehetőség van egyszerűsített kiválasztási eljárás lefolytatására a 12. § (5) bekezdéssel összhangban, ha a pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése ezt indokolttá teszi.

(2) Az éves programok összeállítása előtt le kell folytatni a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóját, és az ott kiválasztott projekteknek szerepelniük kell az Európai Bizottságnak megküldendő éves programban.

12. § (1) A Felelős Hatóság a nyílt, az egyszerűsített és a zárt kiválasztási eljárás első fordulója során felhívást jelentet meg, amelynek tartalmaznia kell:

a) az éves programok azon prioritásait vagy célkitűzéseit, amelyek megvalósítására a pályázók projektjavaslata irányulhat;

b) a támogató megnevezését;

c) a projekt maximális időtartamát;

d) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, módját;

e) a pályázati felhíváshoz kapcsolódó útmutató, az egyéb szükséges dokumentumok és információk elérésének helyét.

(2) A pályázati útmutatónak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a partnerekkel, a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személyekkel vagy szervezetekkel szemben támasztott alkalmassági feltételeket;

b) a jogszabályi háttér ismertetését;

c) a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségről való tájékoztatást;

d) a logikai keretmátrix és a GANTT-diagramm alkalmazására vonatkozó útmutatást, és

e) a további információk elérhetőségét.

(3) Nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázati adatlapnak és mellékleteinek az Ávr. 67. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) ha van ilyen, a partner nevét;

b) ha van ilyen – a partner elérhetőségeit, cégadatait, továbbá hozzájárulást az egyes adatok e rendelet szerinti nyilvános közzétételéhez;

c) a prioritás vagy célkitűzés, a célcsoport és a tevékenységi terület pontos meghatározását hivatkozással az érintett európai uniós jogi aktus és a pályázati útmutató vonatkozó előírásaira;

d) a megvalósítás helyszínét vagy helyszíneit;

e) a logikai keretmátrixot;

f) a projektet megvalósító szervezet bemutatását, a megvalósítás személyi és tárgyi feltételeinek bemutatását;

g) a projekt ütemezésének bemutatását GANTT-diagram segítségével;

h) a szolgáltatott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat, és

i) a pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját.

(4) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulója során benyújtott előzetes projekt adatlap az Ávr. 67. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a (3) bekezdés a) és c)–d) pontjaiban szereplő elemeket tartalmazza azzal, hogy a (3) bekezdés c) pontja tekintetében a Külső Határok Alap esetében a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Program vonatkozó előírásaira is hivatkozni kell. Az előzetes projekt adatlap tartalmazza továbbá a projekt költségvetését és azt az indokot, amely alapján a végső kedvezményezett közvetlen támogatásra jogosult. Az Ávr. 67. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a (3) bekezdés b) és e)–i) pontjaiban szereplő elemek részletes kidolgozását a második fordulóban kitöltendő részletes projekt adatlap tartalmazza.

(5) *  Az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a pályázati útmutató és a pályázati adatlap vonatkozásában a (2) és (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a pályázati útmutatónak nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tartalmi elemeket, a pályázati adatlap pedig nem foglalja magában a (3) bekezdés c), e) pontjában szereplő elemeket.

(6) *  A támogatási kérelem benyújtása esetén a (3) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a támogatási kérelem a (3) bekezdés c), e) és i) pontjában foglaltak helyett a támogatás igénylőjének az Áht. 50. § (1) bekezdésének való megfelelésére vonatkozó nyilatkozatát tartalmazza.

13. § (1) *  A nyílt kiválasztási eljárás pályázati felhívását a Felelős Hatóság az Ávr. 66. § (1) bekezdésében meghatározott közzététel mellett egy országosan elérhető internetes pályázati oldalon jelenteti meg.

(2) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulója során – az éves program összeállítását megelőzően – a Felelős Hatóság a felhívást és az előzetes projekt adatlap nyomtatványát megküldi a tervezett tevékenységet jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel ellátó szervezetek részére. Amennyiben a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás lefolytatása Magyarország különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekei miatt szükséges vagy a projekt különleges biztonsági intézkedést igényel, a Felelős Hatóság a felhívást és az előzetes projekt adatlap nyomtatványát a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulója során a tervezett tevékenységet jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel ellátó szervezetek részére küldi meg.

(3) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulója során a részletes projekt adatlap benyújtására vonatkozó felhívást és a részletes projekt adatlap nyomtatványát a Felelős Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejűleg megküldi a végső kedvezményezett szervezetek részére.

(4) Egyszerűsített kiválasztási eljárás során a pályázati adatlap benyújtására vonatkozó felhívást és a pályázati adatlap nyomtatványát a Felelős Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejűleg megküldi a végső kedvezményezett szervezetek részére.

13/A. § *  A pályázati kiírás közzétételének időpontját a Felelős Személy határozza meg.

14. § (1) Projekt többéves projektként akkor valósítható meg, ha

a) a projekt célja érdekében megvalósítandó beruházás, tevékenység jellege és a lebonyolításához szükséges időtartama ezt feltétlenül indokolja, valamint

b) a pályázati felhívás lehetőséget ad rá és meghatározza az egyéb feltételeket.

(2) A többéves projekttel szemben a pályázati felhívásban támasztott valamennyi feltételt minden egyes évre vonatkozóan teljesíteni kell az adott allokáció évére vonatkozó pályázati dokumentációban.

(3) A többéves projekt az Alapok legfeljebb három éves program allokációját érintheti.

(4) A Felelős Hatóság kötelezettséget csak az Európai Bizottság által jóváhagyott allokáció terhére vállal.

(5) *  A támogatási szerződés és a közvetlen támogatási szerződés évente kerül megkötésre, amelynek alkalmával az előző év tapasztalatai alapján a projektet a végrehajtás objektív körülményeire tekintettel felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeképpen a projekt újraértékelésre kerül, melynek eredményétől függően tervezett költségvetése és indikátorai, valamint ezek alapján a tervezett támogatási összege módosíthatóak.

15. § A benyújtott pályázatok értékelését a nyílt kiválasztási eljárás és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulójában független Értékelő Bizottság (a továbbiakban: ÉB) végzi.

16. § (1) Az ÉB működését a Felelős Személy által jóváhagyott ügyrend szabályozza.

(2) Az ÉB a Felelős Hatóság által meghatározott szakmai és pénzügyi szempontok szerint, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően értékeli a benyújtott pályázatokat, és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulójában megállapítja az éves programba kerülő támogatható projektek körét, a nyílt kiválasztási eljárás esetén megállapítja a támogatásra javasolt projektek sorrendjét.

(3) *  A Külső Határok Alap esetén a Fórum a 9. § (3) bekezdésének b) pontjával összhangban dönt arról, hogy az éves programban mely támogatható projektek szerepeljenek.

(4) Az ÉB az adott alap tekintetében benyújtott pályázat elbírásához szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező – az adott szakterületet érintő szabályozásban, feladatok ellátásában érdemi szerepet betöltő szervezetek és a felügyeletet ellátó minisztériumok, valamint a Felelős Hatóság által delegált – tagokból áll. Az ÉB elnökét a Felelős Személy jelöli ki.

(5) Az ÉB ülésein megfigyelők vehetnek részt, akik észrevétel-tételi joggal rendelkeznek.

(6) Az értékelésben résztvevőket titoktartási kötelezettség terheli az értékelés során tudomására jutott információk tekintetében, amelyről nyilatkozatot kell aláírniuk.

(7) Az ÉB szavazással, egyszerű többséggel dönt a vitás kérdésekről.

17. § (1) Az ÉB üléséről emlékeztető készül. Az emlékeztető tartalmazza az ülés helyét és időpontját; a jelen lévő tagok és megfigyelők nevét; támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, az összköltség csökkentése esetén a csökkentett összköltséget és annak indoklását, feltételekkel történő támogatás esetén a feltételt és teljesítésének határidejét, elutasítás esetén annak részletes indoklását; vitás kérdés esetén a szavazatok arányát és bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.

(2) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában, valamint az egyszerűsített kiválasztási eljárásban a Felelős Hatóság által delegált tagokból álló bizottság végzi az első fordulóban támogathatónak ítélt projektek értékelését a 16. § (1)–(2) és (5)–(7) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben foglaltak szerint azzal, hogy lehetősége van a végső kedvezményezettel folytatott konzultációra. A bizottság elnökét a Felelős Személy jelöli ki.

(3) *  A Felelős Személy az ÉB és a (2) bekezdés szerinti bizottság döntési javaslata alapján dönt az egyes projektek támogatásáról, tartaléklistára kerüléséről vagy elutasításáról.

(4) *  A Felelős Személy az európai uniós szabályok figyelembe vételével soron kívül dönthet

a) *  a tartaléklistán szereplő projektek támogatásáról az azonos alap azonos allokációján belüli forrás felszabadulása esetén,

b) *  a támogatásra javasolt vagy a tartaléklistán szereplő projektek azonos alapon belüli és különböző allokációk közötti átcsoportosításáról forrás felszabadulása esetén, vagy

c) *  a tartaléklista megszüntetéséről, amennyiben a Felelős Hatóság szerint a tartaléklistán szereplő projektekben vállalt célkitűzések maradéktalan megvalósítása a támogathatósági időszak befejezési időpontjáig nem lehetséges.

(5) *  A támogatási kérelem alapján a Felelős Személy dönt a projekt támogatásáról vagy elutasításáról.

18. § (1) A támogatásról szóló döntésről a Felelős Hatóság tájékoztatja a pályázókat.

(2) A Felelős Személy által jóváhagyott, támogatott projektek listáját nyílt kiválasztási eljárás esetén a döntést követő 8 napon belül, zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában született döntést követő 8 napon belül a Felelős Hatóság honlapján közzéteszi. A támogatott projektek listáján fel kell tüntetni a projekt címét, a megvalósító szervezet nevét, a döntés időpontját, valamint a megítélt támogatás összegét.

19. § *  A támogatási szerződést a Felelős Hatóság és a végső kedvezményezett szervezet köti meg. A támogatási szerződés aláírására a Felelős Személy jogosult.

20. § (1) A projektek támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.

(2) *  A projektek megvalósítása érdekében – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végső kedvezményezett előleg igénybevételére jogosult előleg-finanszírozás esetén.

(3) *  A támogatási szerződés aláírásának feltétele az Ávr. 72. §-ában és a pályázati útmutatóban előírt dokumentumok becsatolása.

(4) *  A támogatási szerződés tervezetét a Felelős Hatóság állítja össze.

(5) *  Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az Ávr. 72. §-ában és az eljárás második fordulójában előírt dokumentumokat a végső kedvezményezett határidőre benyújtsa, azt a Felelős Hatóság elfogadja és a Felelős Személy jóváhagyja.

(6) *  A Felelős Hatóság a végső kedvezményezett kérelmére a tervezés, pályáztatás vagy a támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt a támogatási szerződésben rögzített uniós és hazai költségvetési támogatás összegét megemelheti (többlettámogatás) az esélyegyenlőség biztosítása mellett.

(7) *  Többlettámogatás nyújtásáról, valamint annak összegéről a Felelős Hatóság ellenőrzését követően a Felelős Személy dönt.

(8) *  Az így megítélt többlettámogatás nem haladhatja meg a projekt teljes támogatási összegének 25%-át.

(9) *  Nem nyújtható többlettámogatás az adott projektben, amennyiben a többlettámogatási igény teljesítéséhez az éves program módosítása válna szükségessé, és arra az érintett Alapot létrehozó uniós jogszabály alapján már nincs lehetőség.

21. § A végső kedvezményezett felelős a partner által végzett tevékenységekért és az általa elszámolt költségek vonatkozásában az elszámolhatósági szabályok betartásáért, továbbá a felmerülő kiadásokat és bevételeket rögzítő számviteli dokumentumok hiteles másolatának megőrzéséért.

22. § Amennyiben a pályázati eljárásra vagy a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó kifogást nyújtottak be, a kifogás elbírálásáig a támogatási szerződés nem köthető meg.

4. Projektek megvalósítása

23. § (1) *  Ha a végső kedvezményezett a projekt megvalósításához harmadik szervezetet vagy személyt vesz igénybe, és a harmadik szervezet vagy személy igénybevételére irányuló szerződés a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti becsült értéke, figyelemmel a Kbt. egybeszámítási szabályaira is, nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben nemzeti értékhatárként meghatározott közbeszerzési értékhatárt, vagy ha az eljárás más okokból nem tartozik a Kbt. hatálya alá, a végső kedvezményezettnek legalább három érdekelt, Kbt. szerinti gazdasági szereplőt kell ajánlattételre felkérnie, kivéve, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel vagy személlyel köthető meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás tekintetében legkésőbb az eljárás előkészítésével egy időben a végső kedvezményezett önálló eljárási szabályokat alakíthat ki, azonban a szabályok kialakítása, valamint a projekt megvalósításában közreműködő harmadik szervezet vagy személy kiválasztásra irányuló eljárásának előkészítése és lefolytatása során figyelemmel kell lennie a (3)–(6) bekezdésben foglaltakra. Amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik olyan beszerzési szabályzattal, amely általános jelleggel az (1) bekezdés szerinti eljárásokra is kiterjed és megfelel a (3)–(6) bekezdésben foglaltaknak, a szerint is eljárhat.

(3) Végső kedvezményezett az eljárás előkészítése és lefolytatása során köteles biztosítani támogatás ésszerű és hatékony felhasználását. Az eljárás előkészítése és lefolytatása során a végső kedvezményezett köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát, az ellenőrizhetőséget, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, valamint köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti felkérésnek mindazon információkat tartalmaznia kell, amely az eljárásban való megfelelő ajánlattételhez szükséges, így különösen a szerződés legfontosabb részleteit: a szerződés tárgyát, a szerződéses feltételeket, a projekt megvalósításában közreműködő harmadik szervezet vagy személy kiválasztásra irányuló eljárási szabályok rövid leírását – különösen a hiánypótlás, felvilágosítás kérés szabályai esetében – valamint az értékelés szempontját, módszerét.

(5) A végső kedvezményezett a szerződés tárgyát, a szerződéses feltételeket, az eljárási szabályokat vagy az értékelési szempontját, módszerét nem határozhatja meg olyan módon, hogy azzal egyes gazdasági szereplőket vagy árukat, szolgáltatásokat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi.

(6) A végső kedvezményezett kizárólag a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőt választhatja ki, amely (4) bekezdés szerinti értékelési szempont, módszer szerint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat benyújtója lehet.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szerződés Kbt. szerinti becsült értéke, figyelemmel az egybeszámítási szabályokra is, nem éri el a nettó 1 000 000 forint összegű értékhatárt.

24. § (1) A Felelős Hatóság köteles gondoskodni a közbeszerzésekre és egyéb beszerzési eljárásokra (a továbbiakban együttesen: közbeszerzés eljárások) vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzéséről. A Felelős Hatóság az ellenőrzést folyamatba épített, utólagos, dokumentum alapú, illetve helyszíni vizsgálatként folytathatja le.

(2) A Felelős Hatóság az ellenőrzés keretében vizsgálja különösen

a) az eljárás jogalapját;

b) a közbeszerzési dokumentációk jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelését;

c) a szerződés tárgyának, tartalmának támogatási szerződéssel való összhangját;

d) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, valamint a szerződés odaítélésének szabályszerűségét;

e) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítését és a nyilvánosságára vonatkozó követelmények betartását;

f) a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával összefüggő felelősségi rend kialakításra, valamint a dokumentálásra vonatkozó kötelezettség betartását;

g) a szerződés teljesítésének körülményeit, valamint szerződésmódosítás esetén a módosítás körülményeit és megalapozottságát.

(3) *  A végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárása megindításának tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal – rendkívüli sürgősség jogszabályi feltételeinek fennállása esetén 3 nappal – a közbeszerzési eljárás dokumentumait előzetes véleményezésre megküldi a Felelős Hatóságnak. Ha a végső kedvezményezett a Kbt. szerinti nyílt vagy meghívásos eljárástól eltérő eljárást kíván lebonyolítani, megküldi a választott eljárásfajta alkalmazhatóságára vonatkozó indokolást és az annak alátámasztásául szolgáló bizonyítékokat is, ha azokat előzetesen a pályáztatás során nem nyújtotta be vagy attól el kíván térni.

(3a) *  A Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan – annak tervezett megindításáig – a (3) bekezdés szerinti dokumentumok alapján véleményt adhat. A végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárás dokumentumait a Felelős Hatóság írásos véleményének figyelembevételével véglegesíti.

(3b) *  A Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárást lezáró döntést megelőzően ellenőrzi a közbeszerzési eljárás lefolytatását és dokumentációját a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és arról írásbeli véleményt ad. A végső kedvezményezett köteles a döntésről haladéktalanul tájékoztatni a Felelős Hatóságot az írásbeli véleménnyel kapcsolatos álláspontjával együtt. Ha a végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárást lezáró döntését a Felelős Hatóság írásbeli véleményének figyelmen kívül hagyásával hozta meg, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés költségei elismerhetőségét a Felelős Hatóság egyedileg megvizsgálja.

(3c) *  Ha a végső kedvezményezett a Felelős Hatóság (3a) és (3b) bekezdés szerinti véleményét nem vette figyelembe, a Felelős Hatóság szabálytalansági eljárást folytat le, vagy a Kbt. szerint jogorvoslati eljárást kezdeményez.

(4) A végső kedvezményezett a közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett összes dokumentumot, tájékoztatást köteles a Felelős Hatóság rendelkezésére bocsátani, illetve részére megadni.

(5) A Felelős Hatóság az ellenőrzési jogának gyakorlása során közbeszerzési szakértő közreműködését veheti igénybe.

(6) *  A Felelős Hatóság a zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kiválasztott projektek esetén, a miniszter irányítása alá tartozó szervek részben vagy egészben e rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti támogatásból finanszírozott, a központi költségvetésről szóló törvényben uniós értékhatárként meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásának előkészítését és lefolytatását magához vonhatja, vagy abban közvetlenül részt vehet.

25. § (1) Ha a Felelős Hatóságnak az ellenőrzés során a Kbt., a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott, beszerzésekre vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió közbeszerzésekre vonatkozó kötelező jogi aktusa vagy a 23. §-ban foglaltak megsértése jut tudomására, további vizsgálat céljából írásban felhívja a végső kedvezményezettet, hogy a jogsértéssel kapcsolatos álláspontját fejtse ki, illetve az álláspontját alátámasztó dokumentumokat nyújtson be. A Felelős Hatóság a vizsgálata során a támogatási szabályok és a támogatási szerződében foglaltak alapján a támogathatóság és az elszámolhatóság feltételeit is vizsgálja. A vizsgálata eredményét a Felelős Hatóság a végső kedvezményezettel írásban közli.

(2) Ha a Felelős Hatóság a Kbt.-be vagy a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott, beszerzésekre vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartást vagy mulasztást észlel, az (1) bekezdés szerinti vizsgálat részeként vagy annak lezárását követően, a Kbt. 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezheti.

26. § (1) A végső kedvezményezett köteles a projekt előrehaladásáról – pénzügyi és szakmai szempontú, szöveges értékelést is tartalmazó, magyar nyelvű – a Felelős Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerben, az ott meghatározott formában és tartalommal jelentést készíteni és rögzíteni, és azt megküldeni a Felelős Hatóság részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéseket a végső kedvezményezett a szerződésben meghatározott gyakorisággal és a szerződésben meghatározott határidőig köteles beküldeni azzal, hogy legalább negyedévente kötelező jelentést küldeni.

(3) A végső kedvezményezett köteles a Felelős Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerben, az ott meghatározott formában és tartalommal zárójelentést készíteni és rögzíteni az utolsó projekt előrehaladási jelentésére a Felelős Hatóság által megküldött szakmai és pénzügyi monitoring-jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A szerződés hosszabb határidőt is megállapíthat.

(4) A zárójelentésben be kell mutatni

a) a projekt céljainak teljesülését, konkrét elemzésekkel alátámasztva;

b) a tényleges költségek tervezett költségeknek való megfelelését, és az esetleges eltérések indokait; továbbá

c) a támogatás könyvelésben való kezelését és elkülönítését.

27. § (1) A projekt lezárását követően a végső kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során elért eredményeket a szerződésben rögzített időtartamig és az ott rögzített célnak megfelelően fenntartani.

(2) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a végső kedvezményezett, a Felelős Hatóság, az Ellenőrzési Hatóság és a Hitelesítő Hatóság a projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától 10 évig megőrzi.

5. A pénzügyi lebonyolítás rendje

28. § A Felelős Hatóság a pénzügyi lebonyolítás során olyan irányítási és kontrollrendszert alakít ki, amely biztosítja az Alapokból társfinanszírozott intézkedések teljesítésének és az igényelt kiadások hitelességének ellenőrzését, valamint biztosítja az alkalmazandó jogszabályok és uniós jogi aktusok betartását, különösen a kiadások támogathatósága, a közbeszerzések, az állami támogatás, a tisztességes verseny és az esélyegyenlőség tárgyában. Az irányítási és kontroll intézményrendszer működése az Alapokhoz kapcsolódó technikai költségkeret terhére finanszírozható.

29. § (1) A Felelős Személy és a Hitelesítő Hatóság vezetője az 1. melléklet szerint nyilatkozik az általa működtetett irányítási és kontrollrendszerek megfelelő és megbízható működéséről.

(2) Ha év közben változás történik a Felelős Személy vagy a Hitelesítő Hatóság vezetője személyében, továbbá szervezeti átalakulás vagy megszűnés esetén, a távozó Felelős Személy vagy Hitelesítő Hatóság vezetője köteles a nyilatkozatot az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, a nyilatkozatot a tisztséget betöltő személynek átadni, aki köteles azt az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.

(3) A Felelős Személy és a Hitelesítő Hatóság vezetője a saját szervezetére vonatkozó nyilatkozatot a tárgyévet követő év május 31-ig megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére.

30. § A Hitelesítő Hatóság nem igazolhatja azt a kiadást, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági vizsgálat van folyamatban, vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert. Ezen összegek 39. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásáról a Felelős Hatóság gondoskodik.

31. § (1) *  A jóváhagyott éves programok alapján az Európai Bizottság által átutalt európai uniós támogatásból származó előfinanszírozás, időközi kifizetések és végső egyenleg-kifizetések fogadása a Felelős Hatóság által a kincstárban nyitott devizaszámlán történik a kincstár által meghirdetett feltételekkel.

(2) Az Alaponként nyitott devizaszámlák felett a Felelős Hatóság rendelkezik.

(3) *  Az Alapokhoz biztosított uniós forrás és a hazai társfinanszírozás összege a kincstárban nyitott elkülönített fizetési számlán keresztül kerül felhasználására.

(4) *  Az igényelt előleget és végső egyenleget a Felelős Hatóság nyílt kiválasztási eljárás esetén a végső kedvezményezett által nyitott fizetési számla javára teljesíti, továbbá a költségvetési szerv végső kedvezményezett számlájára a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla összegét a szerződésszerű és igazolt teljesítés alapján teljesíti a támogatási szerződésben foglaltak szerint.

(5) *  Támogatás esetén a Felelős Hatóság a végső kedvezményezett számlájára teljesíti az igényelt előleg és az egyenleg kifizetését, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla összegét a szerződésszerű és igazolt teljesítés alapján.

(6) A számlák vezetésével kapcsolatos, a Felelős Hatóságnál felmerülő költségek a Felelős Hatóságot terhelik.

32. § (1) A Felelős Hatóság a végső kedvezményezett szervezetek által benyújtott kifizetésekhez szükséges dokumentumok ellenőrzését és jóváhagyását követően gondoskodik az igényelt támogatás átutalásáról.

(2) *  A támogatás a támogatási szerződésben meghatározott feltételek teljesítéséhez kapcsolódóan támogatási előlegként, a támogatás támogatási előlegként ki nem fizetett része a zárójelentés elfogadását követően kerül kifizetésre.

(3) *  A támogatás kifizetéséhez a végső kedvezményezett kifizetési kérelmet nyújt be a támogatási szerződésben meghatározott időben és tartalommal. A hiányos vagy hibás kifizetési kérelmet a Felelős Hatóság elutasítja.

(4) A végső kedvezményezett az eredeti bizonylatokon köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát és az alap, valamint az alap azon évi allokációjának megnevezését, amelyből a támogatást nyerte.

(5) *  A végső kedvezményezett a kapott támogatással a támogatási szerződésben meghatározottak szerint köteles elszámolni. Ennek megtörténtéről a Felelős Hatóság kiállítja a 36. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. Az elszámolással az előleg végleges támogatássá válik.

(6) *  A kedvezményezett a projekt megvalósításához harmadik személy vagy szervezet részére történő kifizetés esetén a támogatási szerződés teljesítését alátámasztó bizonylatokat benyújtja a Felelős Hatóság részére, amely intézkedik a teljesítés ellenértékének a számlán szereplő jogosultkedvezményezett részére történő átutalásáról. Bizonylatként benyújtandóak a kedvezményezett által igazolt számlamásolatok, a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személlyel vagy szervezettel kötött szerződésben meghatározott dokumentumok hiteles másolata, valamint a kifizetéshez szükséges dokumentumok.

6. Költségigazolási tevékenység rendje

33. § Az Alapok keretében megítélt támogatások felhasználásának hitelesítése a Felelős Hatóság feladata.

34. § (1) A folyamatba épített ellenőrzés részeként a Felelős Hatóságnak gondoskodnia kell a végső kedvezményezett által benyújtott valamennyi jelentés, nyilatkozat és bizonylat dokumentum alapú, formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról.

(2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú ellenőrzés a kifizetési kérelem és az azt alátámasztó bizonylatok ellenőrzéséből áll.

(3) A bekért bizonylatoktól függően a dokumentum alapú ellenőrzések keretében ellenőrizni kell:

a) a projektek szerződéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket is – megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását;

b) azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós költségeken alapul, az Alapok keretében jóváhagyott projekt kapcsán merült fel és megfelel a céljainak;

c) a teljesítés igazolását;

d) a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését; valamint

e) azt, hogy a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő teljesítés összhangban van-e a pályázat kiválasztására vonatkozó döntéssel, a szerződéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokkal és a közbeszerzésre vonatkozó előírásokkal.

35. § (1) A folyamatba épített ellenőrzés részeként a Felelős Hatóságnak gondoskodnia kell a projektek megvalósításának helyszíni vizsgálatáról.

(2) A helyszíni vizsgálat során ellenőrizni kell különösen:

a) a projektek szerződéseknek – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képező mellékleteteket – megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását;

b) az előrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját;

c) azt, hogy az elszámolt költségeket alátámasztó bizonylatok eredeti példányai a végső kedvezményezettnél vagy a partnernél felmerült költségek esetében a partnernél rendelkezésre állnak és fellelhetőek-e, továbbá, hogy megegyeznek-e a végső kedvezményezett által az előrehaladási jelentések és a zárójelentés mellékleteként benyújtott hiteles másolatokkal;

d) a végső kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal;

e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének a szerződéssel való összhangját;

f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó uniós szabályok betartását; valamint

g) a közbeszerzésekre vonatkozó előírások betartását.

(3) A helyszíni vizsgálatok keretében a költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi számlaösszesítőkben feltüntetett, a számlákhoz kapcsolódó szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat.

(4) A folyamatba épített ellenőrzéseket, ideértve a dokumentum alapú ellenőrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat megfelelően dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenőrzések eredményeit, valamint a szabálytalanságok és a hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

36. § (1) *  A Felelős Hatóság a végső kedvezményezett által beküldött szakmai és pénzügyi jelentés beérkezésétől számított 45 napon belül monitoring lapot és monitoring jelentést állít ki, melyben nyilatkozik a jelentésben foglaltak elfogadásáról vagy elutasításáról, egyes kifizetési tételek felfüggesztéséről, és szükség esetén hiánypótlást ír elő, amelyet a következő szakmai és pénzügyi jelentésben kell teljesíteni.

(2) A Felelős Hatóság elkészíti, és a Hitelesítő Hatóság által kiállított költségigazoló nyilatkozattal együtt az Európai Bizottság részére benyújtja az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentéseket és zárójelentéseket.

(3) *  A pályázati dokumentációt, a támogatási szerződést, az (1) és (2) bekezdésben foglalt jelentéseket, a kifizetésekkel kapcsolatos adatokat, a helyszíni vizsgálatok dokumentumait és a monitoring tevékenységet támogató egyéb adatokat a Felelős Hatóság feltölti az informatikai rendszerbe azok beérkezésétől számított 30 napon belül.

37. § (1) A 62. §-ban meghatározott uniós határozatok szerinti igazolási tevékenységet a Hitelesítő Hatóság végzi.

(2) A Hitelesítő Hatóság felelősségi körébe tartozik a végső kedvezményezetteknél felmerült – a végső kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt – kifizetett költségek alapján a Felelős Hatóság jelzésére a költségigazoló nyilatkozat kiállítása, majd 14 napon belüli benyújtása a Felelős Hatóság részére. A Felelős Hatóság megküldi a Hitelesítő Hatóságnak a költségigazoló nyilatkozat kiadása előtt az Európai Bizottság részére benyújtandó, az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentéseket és zárójelentéseket.

(3) A Hitelesítő Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítő információ kérésére, melyet a Felelős Hatóság köteles haladéktalanul a Hitelesítő Hatóság rendelkezésére bocsátani.

(4) A Hitelesítő Hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében dokumentum alapú tényfeltáró vizsgálatot végez vagy helyszíni tényfeltáró látogatást tesz a Felelős Hatóságnál mintavétel alapján kiválasztott költségtételek esetében. A tényfeltáró vizsgálat során a Hitelesítő Hatóság meggyőződik arról, hogy a végső kedvezményezett által benyújtott elszámolások ellenőrzése kellő megalapozottságot nyújt-e a költségek elszámolhatóságának megállapításához és a végső kedvezményezetti elszámolások feldolgozása során teljesülnek-e azok az ellenőrzések, amelyek biztosítják a számviteli nyilvántartásba bekerülő adatok pontosságát és megbízhatóságát.

(5) A Felelős Hatóság – előzetes értesítés alapján – hozzáférést biztosít a Hitelesítő Hatóság részére a nála elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz.

38. § A Felelős Hatóság annak érdekében, hogy a Hitelesítő Hatóság az irányítási és kontrollrendszerek megfelelőségét meg tudja ítélni:

a) tájékoztatásul továbbítja a Hitelesítő Hatóság részére a belső ellenőrzési rendszerében elkészült, valamint az egyéb, ellenőrzésre jogosult hazai vagy külföldi szervezetek által elkészített ellenőri jelentéseket a jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül,

b) tájékoztatásul megküldi a Hitelesítő Hatóság részére a Működési Kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenőrzési nyomvonallal együtt, valamint tájékoztatja ezek módosításáról,

c) a 9. alcím előírásainak megfelelően rendszeresen tájékoztatja a Hitelesítő Hatóságot a szabálytalanságok kezeléséről,

d) haladéktalanul írásban tájékoztatja a Hitelesítő Hatóságot az Európai Bizottság esetleges, az irányítási és kontroll eljárásokkal és a monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról, az Európai Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések megvalósítása érdekében megtett lépésekről és azokról az indokokról, amelyekre hivatkozva a javasolt intézkedéseket a Felelős Hatóság nem hozta meg.

7. A számviteli nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendje

39. § (1) Az Európai Bizottság felé történő beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését elkülönített, eredményszemléletű kettős könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a Számv. törvényben foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, az európai uniós támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladataihoz kötődő számviteli nyilvántartást a Felelős Hatóság vezeti.

(3) Az elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait a Felelős Hatóság határozza meg. Az elkülönített számviteli nyilvántartásoknak biztosítania kell, hogy az Európai Bizottság részére küldendő évközi adatszolgáltatásoknak a pénzügyi zárások számviteli nyilvántartásból, beszámolóból nyerhető adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelő részletességgel rendelkezésre álljanak.

(4) A Felelős Hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy naprakészen rendelkezésre álljanak:

a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összegei alapok szerint,

b) a Felelős Hatóság alaponkénti számláinak tételes forgalma,

c) a Felelős Hatóság által hitelesített, az Európai Bizottságtól igényelt, az Európai Bizottság által még ki nem fizetett összegek és a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek mint követelések adatai,

d) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek összege.

(5) A Felelős Hatóság az elkülönített, eredményszemléletű könyvvezetés alapján mérlegbeszámolót készít az adott allokáció zárásáról szóló zárójelentés adatainak alátámasztására.

(6) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni.

40. § A Felelős Hatóság köteles a könyvvezetésére vonatkozó számviteli kézikönyvét elkészíteni, melynek részei:

a) a számviteli folyamatok eljárási rendje,

b) a számviteli politika, a számlatükör és a számlarend,

c) a bizonylati album.

8. A támogatások felhasználásának ellenőrzése

41. § A BM belső ellenőrzési egysége az európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzések lezárt ellenőrzési jelentéseit haladéktalanul megküldi az államháztartásért felelős miniszter, a Hitelesítő Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság részére.

42. § (1) Az Ellenőrzési Hatóság elkészíti az Alapokra vonatkozó közös ellenőrzési stratégiát, és azt a többéves programok jóváhagyásától számított 6 hónapon belül benyújtja az Európai Bizottságnak.

(2) Ha az Európai Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott közös ellenőrzési stratégia kézhezvételét követő 3 hónapon belül észrevételt tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenőrzési Hatóság köteles az Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott időn belül a nemzeti ellenőrzési stratégiát felülvizsgálni, és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.

(3) Az Ellenőrzési Hatóság az Európai Bizottság által elfogadott közös ellenőrzési stratégiát megküldi a Felelős Hatóság, a Hitelesítő Hatóság és az államháztartásért felelős miniszter részére.

(4) Az Ellenőrzési Hatóság a Felelős Hatóság által szolgáltatott adatok figyelembe vételével, az általa végzett kockázatelemzés és mintavételezés alapján február 15-ig elkészíti az éves ellenőrzési tervét.

(5) Az Ellenőrzési Hatóság évente felülvizsgálja a közös ellenőrzési stratégiát, amelyet az éves ellenőrzési tervvel együtt – összhangban a 2008/456/EK bizottsági határozat, a 2008/457/EK bizottsági határozat, a 2008/458/EK bizottsági határozat, valamint a 2008/22/EK bizottsági határozat 25. cikk (2) bekezdésével – minden év február 15-ig megküld az Európai Bizottság részére.

43. § A 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében meghatározott rendszerellenőrzéseket éves rendszerességgel az Ellenőrzési Hatóság végzi el.

44. § (1) Az Ellenőrzési Hatóság elvégzi az éves programok esetében a 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében meghatározott mintavételes ellenőrzéseket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzések végrehajtása érdekében az Ellenőrzési Hatóság részére korlátlan betekintést és hozzáférést kell biztosítani a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek.

45. § (1) A Felelős Személy és a Hitelesítő Hatóság vezetője köteles minden, az éves programok felhasználásával összefüggő ellenőrzési jelentés alapján – ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel – intézkedési tervet készíteni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 20 naptári napon belül egymásnak, az Ellenőrzési Hatóságnak és az államháztartásért felelős miniszternek megküldeni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt vezetők gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításáról, illetve azok folyamatos nyomon követéséről, és az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításának helyzetéről minden év január 31-ig tájékoztatják egymást, valamint az Ellenőrzési Hatóságot a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

46. § (1) A 62. §-ban megjelölt uniós határozatok szerinti éves vizsgálati jelentés, a vélemény és a nyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket az Ellenőrzési Hatóság hajtja végre.

(2) A Felelős Személy az éves programok Felelős Hatóság által történő várható lezárását a zárást megelőző év december 31-ig jelzi az Ellenőrzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenőrzéseket munkatervében tervezni tudja.

(3) Az éves programok lezárásáról a Felelős Személy a lezárást követő 8 munkanapon belül tájékoztatja az Ellenőrzési Hatóságot.

(4) Az Ellenőrzési Hatóság elkészíti a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot, melyeket a záróegyenleg kifizetési kérelem vagy visszafizetési nyilatkozat kézhezvételét követő 60 napon belül megküld a Felelős Hatóságnak és az államháztartásért felelős miniszternek.

(5) Ha az Európai Bizottság az (1)–(4) bekezdéseknek megfelelően benyújtott, a 62. §-ban megjelölt uniós határozatok szerinti záróbeszámoló kézhezvételét követő 6 hónapon belül véleményt fogalmaz meg a benyújtott záróbeszámoló tartalmára vonatkozóan, az Ellenőrzési Hatóság köteles a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot felülvizsgálni, és az észrevételekre vonatkozó választervezetet a Felelős Hatóságnak és az államháztartásért felelős miniszternek megküldeni véleményezésre.

47. § (1) A 2007/435/EK tanácsi határozat 31. cikk (3) bekezdésében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 33. cikk (3) bekezdésében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 35. cikk (3) bekezdésében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott felkérés teljesítése az Ellenőrzési Hatóság feladata.

(2) A Felelős Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Ellenőrzési Hatóságot az (1) bekezdésben meghatározott felkérésről.

(3) Az Ellenőrzési Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert, ha az Európai Bizottság felkéri az Ellenőrzési Hatóságot ellenőrzés végzésére.

(4) Az ellenőrzendő szervezetek haladéktalanul értesítik az államháztartásért felelős minisztert és az Ellenőrzési Hatóságot az Európai Bizottság által tervezett ellenőrzésekről.

(5) Az ellenőrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelős miniszter és az Ellenőrzési Hatóság részt vehet.

(6) Az ellenőrzött szervezetek kötelesek a jelentés-tervezetekre készítendő választ az államháztartásért felelős miniszterrel és az Ellenőrzési Hatósággal előzetesen egyeztetni, valamint a végleges jelentést számukra tájékoztatásul a végleges jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül megküldeni.

9. Szabálytalanságok kezelése

48. § (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a miniszter kijelöli a BM szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységét (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).

(2) A szabálytalanság-felelős gondoskodik

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáról;

b) a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállításáról;

c) a Hitelesítő Hatósággal történő együttműködésről.

49. § (1) Ha az Ellenőrzési Hatóság szabálytalanságot állapít meg, az e rendelet szerinti intézkedések megtételének szükségességéről értesíti a Felelős Hatóságot.

(2) Ha a Hitelesítő Hatóság, a belső ellenőrzési egység vagy bármely ellenőrzést végző szervezet a szabálytalansági gyanúról értesíti a Felelős Hatóságot, akkor a Felelős Személy köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására. Ha az ellenőrzést végző szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot.

(3) A támogatási folyamat bármely szakaszában a Felelős Hatóság azon tagja, aki a szabálytalansági gyanút észlelte, és akinek szabálytalansági gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a szabálytalansági gyanút, melyet haladéktalanul megküld a szabálytalanság-felelősnek.

(4) A szabálytalanság-felelős haladéktalanul megküldi a Felelős Személynek a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, az azokkal kapcsolatos véleményét és az ügy kivizsgálására vagy annak mellőzésére vonatkozó javaslatát. A tájékoztatást követően a szabálytalansági gyanút 5 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

(5) A Felelős Személy 5 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról.

(6) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejűleg ki kell jelölni a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértőket, valamint értesíteni kell a végső kedvezményezettet a szabálytalansági vizsgálat megindításáról és a szabálytalansági gyanút megalapozó körülményekről. A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét a döntéstől számított 2 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

50. § (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a vizsgálat vezetője szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.

(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell:

a) az érintett projekt megnevezését, a végső kedvezményezett adatait;

b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként;

c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét;

d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;

e) a vizsgálatban közreműködők megnevezését;

f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását;

g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás és a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző, a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személyek aláírásával ellátott példányát;

h) a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személynek a g) pont szerinti jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot;

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezető által hitelesített másolatát.

(2a) *  Amennyiben a szabálytalansági vizsgálat során tartott meghallgatás lefolytatásával egyidejűleg nem készül jegyzőkönyv, a szabálytalanság-vizsgálati jelentéshez csatolni kell

a) a jegyzőkönyvtervezetnek a vizsgálatot végző személy aláírásával ellátott példányát és a jegyzőkönyvtervezetnek a meghallgatott személy részére történő megküldését igazoló dokumentumot, továbbá

b) a meghallgatott személynek a jegyzőkönyvtervezet tartalmának megismerésére és egyetértésére vonatkozó, valamint egyet nem értése esetén az erre történő utalást és észrevételeit is tartalmazó, aláírással ellátott nyilatkozatát.

(2b) *  A jegyzőkönyvtervezet és a meghallgatott személy nyilatkozata együttesen alkotja a jegyzőkönyv végleges tartalmát.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá

a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását;

b) azt, hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik;

c) rendszerjellegű szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást; valamint

d) a további intézkedésekre tett javaslatot.

(4) A Felelős Személy a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról. A szabálytalansági vizsgálat eredményéről a végső kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:

a) a szabálytalanság hiányának megállapításával és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy

b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntéssel.

(6) A szabálytalansági vizsgálat során elrendelt intézkedés lehet:

a) a szabálytalanság következményeinek enyhítésére vagy megszüntetésére vonatkozó intézkedés elrendelése;

b) a támogatás egészének vagy egy részének visszakövetelése; illetve

c) pénzügyi korrekció megállapítása az Európai Bizottság útmutatói alapján.

(7) Az elrendelt intézkedés a szabálytalanság jellegére és súlyára tekintettel kerül megállapításra.

51. § (1) A Felelős Személy a jelentés, valamint a döntésének megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelőst.

(2) Ha a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a Felelős Személy dönt a szükséges intézkedések alkalmazásáról.

(3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja az 50. § (5) bekezdés szerinti döntéshozatal napja.

(4) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálat eredményeit a döntéshozataltól számított 2 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.

(5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról a Felelős Hatóságnak a szabálytalansági gyanúnak a szabálytalanság-felelős tudomására jutásától számított 45 naptári napon belül kell gondoskodnia.

(6) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság előzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít be.

(7) A Felelős Hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével egyidejűleg dönthet a kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről. A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a végső kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(8) A döntést követő 30 napon belül a Felelős Hatóság honlapján közzéteszi – a hozzájárulással nem érintett személyes adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket. A közzétételben szerepelnie kell a végső kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a szabálytalanság következményének és a szabálytalansággal érintett összegnek.

52. § Rendszerjellegű szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet köteles a belső ellenőrzési egységet, a Felelős Hatóságot, az Ellenőrzési Hatóságot és a Hitelesítő Hatóságot a rendszerjellegű szabálytalanság megállapításától számított 5 munkanapon belül értesíteni.

53. § (1) A szabálytalansági eljárással érintett végső kedvezményezett, akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyból származó jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg, módosít, illetve megszüntet, a szabálytalansági döntés ellen jogorvoslattal élhet, ha a döntés jogszabálysértő, támogatási szerződésbe vagy pályázati útmutatóba ütközik.

(2) *  A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított 5 napon belül az indokok megjelölésével írásban kell előterjeszteni a Felelős Személynél, aki azt 25 napon belül továbbítja a miniszter részére véleményével és a szabálytalansági eljárás irataival együtt. A szabálytalansági eljárás során hozott döntésben meghatározott intézkedésekre és korrekcióra vonatkozó döntés végrehajtását a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve megszüntetéséig a miniszter felfüggesztheti.

(3) A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni a megsértett jogszabályi vagy a támogatási szerződésben meghatározott rendelkezést, a kérelem indokoltságát alátámasztó egyéb tényeket, illetve körülményeket. A kérelemben új – a szabálytalansági eljárás során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet hivatkozni.

(4) Az elkésett, a nem jogosulttól származó, valamint a kedvezményezett által a szabálytalansági döntés ellen ismételten előterjesztett jogorvoslati kérelmet a Felelős Személy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(5) A jogorvoslati kérelemről a miniszter a kérelem hozzá beérkezésétől számított 45 napon belül dönt.

(6) A miniszter a sérelmezett szabálytalansági döntést, valamint az azt megelőző eljárást is megvizsgálja, amelynek során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.

(7) Ha a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges, a miniszter legfeljebb 15 napos határidő tűzésével a kérelem kiegészítésére szólítja fel a kérelmezőt. A kérelem kiegészítésére meghatározott határidő a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít be, amelyre a kérelmezőt a kiegészítésre történő felszólítás alkalmával figyelmeztetni kell.

(8) A miniszter az eljárás során bármikor a kérelmezőtől további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges – tájékoztatást kérhet, amelyet a kérelmező haladéktalanul köteles teljesíteni.

(9) A miniszter jogosult a kifizetés felfüggesztésére vagy a felfüggesztés megszüntetésére, amelyről haladéktalanul tájékoztatni kell a végső kedvezményezettet.

(10) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság előzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít be.

54. § (1) *  A miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:

a) a szabálytalansági döntést helybenhagyja,

b) a szabálytalansági döntést megváltoztatja,

c) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, vagy

d) a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetet, ha a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat, a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, és arra a jogorvoslati kérelem kiegészítése keretében nincs lehetőség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú továbbra is fennáll.

(2) Ha a miniszter a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg, ennek kivizsgálása érdekében új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetet.

(3) A jogorvoslati eljárás eredményéről a kérelmezőt haladéktalanul tájékoztatni kell.

(4) A miniszter jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntése ellen további jogorvoslati kérelmet a miniszter részére előterjeszteni nem lehet.

55. § (1) A Felelős Hatóság köteles biztosítani, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a végső kedvezményezettektől behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg uniós támogatási részét, és – ha a BM biztosította – az önrészt a feladat-finanszírozási előirányzat felhasználási keretszámlára kell visszautalni és a uniós támogatási részt a jóváírásáról szóló számlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell visszautalni a devizaszámlára.

(2) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követő ötödik év végéig programonkénti bontásban meg kell őrizni.

(3) A Felelős Hatóság a vonatkozó alap devizaszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás-igénylés dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak.

56. § (1) A Felelős Hatóság szabálytalansági jelentést küld az Európai Bizottság részére, az Európai Bizottság által meghatározott tartalmi követelményekkel, formában, az előrehaladási és a zárójelentés részeként.

(2) A Felelős Hatóság értesíti a Hitelesítő Hatóságot a szabálytalansággal érintett összegekről az előrehaladási és a zárójelentés elküldésével egyidejűleg.

10. Az alkalmazandó biztosítékok

57. § (1) *  Pályázati úton elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben az alábbi biztosítékok köthetők ki:

a) a végső kedvezményezett által beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása;

b) a végső kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következők szerint:

ba) helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,

bb) költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,

bc) *  egyházi jogi személyek, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, nonprofit gazdasági társaságok, köztestületek, valamint egyesületek esetében a végső kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghiúsul, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,

bd) *  a végső kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben – nyilatkozattételkor – az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn.

(2) A beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására kötelezett végső kedvezményezett köteles valamennyi, Magyarországon vezetett fizetési számlája számát közölni és – felhatalmazó levél útján – valamennyi fizetési számlája tekintetében beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a Felelős Hatóságot, figyelembe véve az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

(3) *  A beszedési megbízás alkalmazása érdekében, a beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására kötelezett végső kedvezményezett köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a támogatási szerződés megkötését megelőzően a Felelős Hatóság számára átadni, és bármelyik fizetési számlája megszüntetéséről vagy új fizetési számla megnyitásáról a Felelős Hatóságot nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatni, valamint az új fizetési számlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a Felelős Hatóság számára átadni.

(4) *  A végső kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, és amely a végső kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A végső kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról és a harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a támogatási szerződésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni.

(5) *  A támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

11. A jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált támogatások behajtásának rendje

58. § (1) Ha a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetéséről kell intézkedni, a végső kedvezményezettet külön jogszabályokban meghatározottak szerint terhelő visszafizetési kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése érdekében a Felelős Hatóság jár el.

(2) *  Ha a végső kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben foglalt feltételei bekövetkeznek, a Felelős Hatóság a visszafizetés okának megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére.

(3) *  Ha a végső kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, és a benyújtott beszedési megbízás eredménytelen, a Felelős Hatóság megkeresi az illetékes adóhatóságot a visszakövetelt összeg behajtásának megindítása érdekében, és ezzel egyidejűleg a megkeresés tényéről a végső kedvezményezettet is értesíti.

(4) Ha a követelés a behajtására tett intézkedések eredménytelensége folytán behajthatatlannak minősül, a követelést a követelésről való lemondás nélkül veszteségként le kell írni.

(5) A Felelős Hatóság a már elindult csőd-, felszámolási, végelszámolási, az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló, vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni.

12. Összeférhetetlenség

59. § (1) A támogatásra vonatkozó döntést megelőző értékelésben részt vevő személy a döntés-előkészítési vagy döntéshozatali eljárás megkezdésekor összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben a közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló törvény szerinti kizáró ok nem áll fenn.

(2) Ha a döntés előkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy ezt az ÉB elnökének és a Felelős Hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenti.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, az ÉB bármely tagja jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az ÉB-nél kezdeményezni.

13. Záró rendelkezések

60. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

61. § E rendeletet a 2007–2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló 14/2011. (IV. 19.) BM rendelet alapján vállalt kötelezettségekre nézve is alkalmazni kell.

61/A. § *  A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról szóló 3/2014. (I. 31.) BM rendelet hatálybalépésekor már megkötött közvetlen támogatási szerződések esetén közvetlen támogatási szerződésen az e rendelet szerinti támogatási szerződést kell érteni.

62. § Ez a rendelet

a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatnak;

b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatnak;

c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatnak;

d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozatnak;

e) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2007. december 19-i 2008/22/EK bizottsági határozatnak;

f) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/456/EK bizottsági határozatnak;

g) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/457/EK bizottsági határozatnak, valamint

h) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008. március 5-i 2008/458/EK bizottsági határozatnak

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

63. § * 

1. melléklet a 23/2012. (IV. 26.) BM rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, ............................ a/z/ ................. vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ............. évben az általam vezetett szervezetnél az előírásoknak megfelelően gondoskodtam az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó belső kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos működtetéséről.

Gondoskodtam

– a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban/szerződésben/jogszabályban előírt tevékenységek meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

– a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

– a belső kontroll megszervezéséről és hatékony, eredményes és gazdaságos működtetéséről.

Kijelentem, hogy

– a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelőek, teljeskörűek és pontosak,

– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és uniós szabályoknak,

– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kelt,

P. H.

.......................................................
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt,

P. H.

......................................................
aláírás”