A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi XXIV. törvény

a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás
Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

- hivatkozva az Európai Uniónak a személyek, a szolgáltatások, az áru és a tőke szabad mozgására vonatkozó alapelveire, valamint a Schengeni Egyezményre,

- törekedve a jószomszédi és baráti viszonyok fejlesztésére és megerősítésére,

- tekintettel az államhatár mentén fekvő régiók történelmi kapcsolataira és fejlődési szükségleteire,

- figyelembe véve a nemzetközi turizmus, kereskedelem és közlekedés fejlődésének kölcsönös jelentőségét,

- különös tekintettel az államhatáron keresztül történő nemzetközi és kétoldalú közlekedés zavartalansága feltételeinek kialakítására,

a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk

(1) Jelen Megállapodás a közös államhatáron átvezető közúti kapcsolatoknak és a közlekedés jellegének meghatározására vonatkozik, tekintettel a közutak közlekedési jelentőségére a közös államhatár mentén fekvő városok, települések és régiók támogatása, valamint társadalmi és gazdasági szükségleteik kielégítése szempontjából.

(2) Az autópályák, gyorsforgalmi utak, a szlovák oldalon I. osztályba sorolt utak, valamint a 30 méternél hosszabb szerkezetű határhidak létesítéséről a Szerződő Felek minden esetben külön állapodnak meg.

(3) A közös államhatáron átvezető létező és tervezett közúti kapcsolatok jegyzéke a jelen Megállapodás mellékletét képezi.

2. Cikk

(1) Szerződő Felek támogatják, hogy a közös államhatáron átvezető közutak nyomvonalának kijelölését, beruházásának előkészítését, építésének, üzemeltetésének, fenntartásának módját és forgalmi jellegét, illetve a már létező közutak műszaki tartalmát módosító beruházás módját - az 1. Cikk (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az utak tulajdonosai, illetve az utak kezelésére jogosult szervezetek saját igényeik és fejlesztési szándékaik szerint, külön megállapodásban határozzák meg, a területileg illetékes állam erre vonatkozó műszaki és jogi előírásainak, valamint a jelen megállapodásban foglaltak figyelembe vételével.

(2) A beruházási tevékenység, építés, rekonstrukció, továbbá az üzemeltetési és fenntartási munkálat anyagi fedezetéről az utak tulajdonosai, illetve az utak kezelésére jogosult szervezetek gondoskodnak.

3. Cikk

A közúti kapcsolatok a jelen Megállapodásban foglaltak figyelembe vételével korlátozás nélkül igénybe vehetők, a Schengeni Egyezményben foglalt feltételek, valamint a nemzetközi és nemzeti jogi előírások betartásával.

4. Cikk

Jelen Megállapodás végrehajtására a Szerződő Felek mindkét államban a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot jelölik ki (a továbbiakban: Illetékes Szerv).

5. Cikk

(1) Az új közúti és hídkapcsolatok nem változtatják meg a közös államhatár vonalát.

(2) A Magyarország és a Szlovák Köztársaság között hatályos nemzetközi szerződések értelmében mindennemű, az államhatárt érintő munka megkezdése előtt az Államhatár Felmérésének és Megjelölésének Magyar-Szlovák Közös Bizottsága jóváhagyása szükséges, illetve a közös államhatárt alkotó folyók keresztezése esetén a terveket megtárgyalás céljából a Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság elé kell terjeszteni.

6. Cikk

Jelen Megállapodás értelmezésével és végrehajtásával összefüggő esetleges vitákat az Illetékes Szervek tárgyalás útján rendezik. Megegyezés hiányában a vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton rendezik.

7. Cikk

(1) Jelen Megállapodást a Szerződő Feleknek a belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás a Szerződő Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható, vagy kiegészíthető. Ezen kiegészítések, illetve módosítások az (1) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(3) Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás kézbesítése után a Szerződő Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek a jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos nyitott kérdésekről, különösen a másik Szerződő Félnél a Megállapodás felmondásának időpontjáig a Megállapodás megvalósításával kapcsolatosan felmerült költségek rendezéséről. Felmondás esetén a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél által történt átvétele napjától számított hat hónap után hatályát veszti.

Készült: Pozsonyban, 2012. február 27. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya
nevében
A Szlovák Köztársaság Kormánya
nevében

MELLÉKLET a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodáshoz

Sor- A közúti kapcsolat megnevezése Határjelek száma Az út jellege és számjele A forgalom jellege
szám Magyarország Szlovák Köztársaság Magyarország Szlovák Köztársaság
1 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.-I.1x önkormányzati út helyi út kerékpáros forgalom
2 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.2/2x-I.2/2ax önkormányzati út helyi út korlátozással
3 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.2/3ax-I.2/3bx országos közút
(M15, E65, E75)
országos közút
(D2 autópálya, E65, E75)
korlátozás nélkül
4 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.2/3cx-I.2/4x önkormányzati út helyi út korlátozással
5 Rajka Rusovce (Oroszvár) I.3x-I.3A országos közút
(15. sz. főút)
országos közút
(I/2 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
6 Rajka Čunovo (Dunacsún) I.3/2ax-I.3/3x országos közút
(1409. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
7 Dunakiliti Dobrohošt’ (Doborgaz) II.3M-II.4S önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
8 Dunaremete Gabčíkovo (Bős) II.6M-II.8M önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
9 Vámosszabadi Medved’ov (Medve) II.11S-II.10M országos közút
(14. sz. főút, E575);
Duna-híd
országos közút
(I/13 sz. út, E575);
Duna-híd
korlátozás nélkül
10 Vének Číčov (Csicsó) II.11/2S-II.13M önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
11 Gönyu Klížska Nemá (Kolozsnéma) II.12S-II.14M önkormányzati út; rév kerületi út (III/5069 sz. út); rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
12 Komárom Komárno (Révkomárom) II.13/1S-II.19M országos közút (új főút); Duna-híd országos közút (I/63 sz. út); Duna-híd korlátozás nélkül
13 Komárom Komárno (Révkomárom) II.15S-II.20M országos közút (13. sz. főút); Duna-híd országos közút (I/64 sz. út); Duna-híd személy- és teherforgalom
20 t-ig
14 Dunaalmás Patince (Pat) II.16/3S-II.24M önkormányzati út; rév kerületi út (III/0644 sz. út); rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
15 Neszmély Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) II.24M-II.25M önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
16 Lábatlan Kravany nad Dunajom (Karva) II.28M-II.19/2S önkormányzati út; rév helyi út; rév személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
17 Esztergom Štúrovo (Párkány) II.33M-II.20/1S önkormányzati út; rév helyi út; rév korlátozás nélkül
18 Esztergom Štúrovo (Párkány) II.20/1S-II.34M országos közút; új Duna-híd új Duna-híd korlátozás nélkül
19 Esztergom Štúrovo (Párkány) II.21S-II.34M országos közút
(11326. j. út); Duna-híd
országos közút (I/76 sz. út); Duna-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
20 Szob Chl’aba (Helemba) III.1S-III.2M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út; Ipoly-híd kerékpáros forgalom
21 Szob Chl’aba (Helemba) III.2M-III.2/1S országos közút
(új főút); Ipoly-híd
helyi út; Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
22 Ipolydamásd Chl’aba (Helemba) III.3S-III.4M országos közút
(12125. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (III/51029 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom
12 t-ig
23 Letkés-Lelédhídmajor Lel’a (Leléd) III.4/14M-III.6/4M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
24 Letkés Salka (Ipolyszalka) III.8/5S-III.8/6M országos közút
(12111. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (III/5106 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom 7,5 t-ig
25 Ipolytölgyes Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) III.12/5S-III.12/10M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
26 Ipolytölgyes Malé Kosihy (Ipolykiskeszi) III.13S-III.14/2M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd kerékpáros forgalom
27 Vámosmikola Pastovce (Ipolypásztó) III.14/16M-III.14/17S országos közút
(12118. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (III/51014 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom
12 t-ig
28 Vámosmikola Bielovce (Ipolybél) III.16M-III.16/1S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
29 Tésa Ipel’ský Sokolec (Ipolyszakállos) III.20M-IV.1x önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
30 Tésa Vyškovce nad Ipl’om (Ipolyvisk) IV.4 - IV.5M országos közút
(12114. j. út)
kerületi út
(III/510031 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
31 Hont-Parassapuszta Šahy-Homok
(Ipolyság-Homok)
IV.12/6a-IV.13 országos közút
(1201. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
32 Hont-Parassapuszta Šahy (Ipolyság) IV.15x-IV.15/1x országos közút
(2. sz. főút, E77)
országos közút
(I/66 sz. út, E77)
korlátozás nélkül
33 Hont-Parassapuszta / Drégelypalánk Šahy (Ipolyság)/
Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég)
IV.15/2-VI.2 országos közút
(M2); Ipoly-híd
országos közút (R3 gyorsforgalmi út); Ipoly-híd korlátozás nélkül
34 Drégelypalánk Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) V.4/20M-V.4/21S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
35 Ipolyvece Balog nad Ipl’om
(Ipolybalog)
V.6/16M-V.6/26M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
36 Ipolyszög Vel’ká Čalomija (Nagycsalomja) V.8/16M-V.8/18M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
37 Balassagyarmat-Újkóvár Koláre (Kóvár) V.10/10M-V10/12M önkormányzati út; Ipoly-híd kerületi út (II/527 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
38 Balassagyarmat Slovenské Ďarmoty (Ipolygyarmat) V.11S-V.12M országos közút
(2204. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (II/527/A sz. út); Ipoly-híd korlátozás nélkül
39 Őrhalom Vrbovka (Ipolyvarbó) V.16/21S-V.18M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
40 Hugyag Kováčovce (Szécsénykovácsi) V.19S-V.20M önkormányzati út; Ipoly-híd kerületi út
(III/565002 sz. út);
Ipoly-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
41 Szécsény-Pösténypuszta Pet’ov (Petőpuszta) V.23S-V.24M országos közút
(22105. j. út); Ipoly-híd
kerületi út
(III/565002 sz. út);
Ipoly-híd
személy- és teherforgalom
12 t-ig
42 Ludányhalászi Čeláre (Csalár) V.24/14M-V.24/22M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
43 Nógrádszakál Bušince (Bussa) V.29S-V.30/1S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
44 Nógrádszakál Mul’a (Rárósmúlyad) V.30/15S-V.30/16M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
45 Nógrádszakál-Ráróspuszta Rároš (Rárós) V.34/8M-V.36M országos közút
(22103. j. út); Ipoly-híd
kerületi út (II/585 sz. út); Ipoly-híd személy- és teherforgalom
12 t-ig
46 Litke Trenč (Tőrincs) V.36/14M-V.36/24M önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
47 Ipolytarnóc Trenč (Tőrincs) V.36/30M-V.36/31S önkormányzati út; Ipoly-híd helyi út, Ipoly-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
48 Ipolytarnóc Kalonda (Kalonda) VI.4-VI.5 országos közút
(2205. j. út)
kerületi út (II/594 sz. út) személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
49 Karancsberény Lipovany (Nagyromhány) VII.2/10bM-VII.2/11bM önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
50 Somoskőújfalu Šatorská Bukovinka (Sátorosbánya) VIII.5/10x-VIII.6/1x országos közút
(21. sz. főút)
országos közút (I/71 sz. út) korlátozás nélkül
51 Salgótarján-Somoskő Šiatorská Bukovinka-Hrad
Šomoška
(Sátorosbánya-Somoskővára)
VIII.11/1M-VIII.14/3x önkormányzati út helyi út kerékpáros forgalom
52 Cered Tachty (Tajti) IX.5/8a-IX.5/9a országos közút (23119. j. út) kerületi út
(III/571016 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
53 Zabar Petrovce (Gömörpéterfala) IX.12/7M-IX.14/a önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
54 Domaháza Petrovce (Gömörpéterfala) IX.18/3a-IX.24/3 országos közút (23108. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
55 Hangony Drňa (Darnya) IX.34/6M-IX.35/22 önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
56 Ózd-Susa Janice (Jéne) IX.48/7b-IX.48/7C önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
57 Sajópüspöki Vlkyňa (Velkenye) X.3/3b-X.3/4 országos közút (25121. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
58 Bánréve Lenartovce (Lénártfalva) X.6/30b-X.6/31 önkormányzati út kerületi út
(III/571041 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
59 Bánréve Král’ (Sajószentkirály) X.11/8A-X.13 országos közút (26. sz. főút) országos út (I/67 út sz. út) korlátozás nélkül
60 Kelemér Neporadza (Naprágy) X.20/10a-X.20/11x országos közút (26114. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
61 Gömörszőlős Neporadza (Naprágy) XI.4/3aM-XI.4/3bS országos közút (26119. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
62 Aggtelek Dlhá Ves-Domica (Gömörhosszúszó-Domica) XII.7-XII.7/a országos közút (26104. j. út) kerületi út (II/587 sz. út) személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
63 Szögliget Silica (Szilice) XII.21/6-XII.21/11 önkormányzati út helyi út kerékpáros forgalom
64 Tornanádaska Host’ovce (Bódvavendégi) XIII.3/7S-XIII.4M országos közút (27. sz. főút) kerületi út
(III/050168 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
65 Hídvégardó Chorváty (Tornahorváti) XIII.5/11xS-XIII.6/3aM önkormányzati út kerületi út
(III/050169 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
66 Perecse Janík (Jánok) XIII.27/8-XIII.27/9 országos közút (26126. j. út) kerületi út
(III/050173 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
67 Kány Rešica (Reste) XIV.4x-XIV.6/a országos közút (26127. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
68 Büttös Buzica (Buzita) XIV.10/3-XIV.12 országos közút (2624. j. út) kerületi út
(III/050184 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
69 Hidasnémeti Perín (Perény) XV.2S-XV.2/1aS önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
70 Tornyosnémeti Milhost’ (Migléc) XV.11.002-XV.11/4a országos közút
(M30 gyorsforgalmi út)
országos út
(R4 gyorsforgalmi út)
korlátozás nélkül
71 Tornyosnémeti Milhost’ (Migléc) XV.11/5S-XV.12x országos közút
(3. sz. főút, E71, E79)
országos út
(I/68 sz. út, E71, E79)
korlátozás nélkül
72 Abaújvár Kechnec (Kenyhec) XVI.3M-XVI.7M önkormányzati út;
Hernád-híd
helyi út; Hernád-híd személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
73 Kéked Trstené pri Hornáde (Abaújnádasd) XVII.3-XVII.3/1 országos közút
(37115. j. út)
kerületi út
(III/06824 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
74 Hollóháza Skároš (Eszkáros) XVII.9/12-XVII.10 országos közút
(37124. j. út)
kerületi út
(III/06821 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
75 Pusztafalu Brezina (Kolbása) XVII.28/11-XVII.31/2 országos közút
(37122. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
76 Vilyvitány Byšta (Biste) XVII.40/12a-XVII.41/2 országos közút
(37128. j. út)
helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
77 Felsőregmec Michal’any (Alsómihályi) XVII.48S-XVII.49x önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
78 Alsóregmec Čerhov (Csörgő) XVIII.4/2S-XVIII.5M önkormányzati út;
Ronyva-híd
helyi út;
Ronyva-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
79 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XVIII.8xS-XIX./1M országos közút
(37. sz. főút); Ronyva-híd
országos út (I/79 sz. út); Ronyva-híd korlátozás nélkül
80 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XIX.2/8S-XIX.3M önkormányzati út;
Ronyva-híd
helyi út;
Ronyva-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
81 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XIX.4M-XIX.4/1S önkormányzati út;
Ronyva-híd
kerületi út
(III/553017 sz. út);
Ronyva-híd
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
82 Sátoraljaújhely Slovenské Nové Mesto (Kisújhely) XIX.12S-XIX.13M országos közút
(új főút); Ronyva-híd
országos út (I/79 sz. út); Ronyva-híd korlátozás nélkül
83 Felsőberecki Klin nad Bodrogom (Bodrogszög) XIX.18/3a-XIX.20/4 önkormányzati út helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
84 Karos Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely) XIX.27S-XIX.28M önkormányzati út kerületi út
(III/553020 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
85 Pácin Vel’ký Kamenec (Nagykövesd) XIX.42S-XIX.43M országos közút (38304. j. út) kerületi út
(III/55323 sz. út)
személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
86 Pácin Strážne (Örös) XIX.43M-XIX.55M országos közút (új főút) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
87 Nagyrozvágy Vel’ký Horeš (Nagygéres) XIX.60M-XIX.68M országos közút (38122. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
88 Lácacséke Pribeník (Perbenyik) XIX.80S-XIX.81S országos közút (38307. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
89 Dámóc Biel (Bély) XIX.85M-XIX.85/1S országos közút (38123. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig
90 Zemplénagárd Vel’ké Trakany (Nagytárkány) XIX.93-XIX.94 országos közút (38124. j. út) helyi út személy- és teherforgalom 3,5 t-ig

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és a 3. § a Megállapodás 7. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére