A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2012. (III. 19.) VM rendelet

a földalatti gombák gyűjtéséről

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában, a 10. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában a 112. § (2) bekezdés 9. pontjában, a 10. § (3) bekezdése vonatkozásában a 112. § (4) bekezdés 2. pontjában, az 1. § vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c), e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) Földalatti gombát (a továbbiakban: trifla) csak az a személy gyűjthet, aki

a) *  a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) szervezésében tartott, a trifla gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzést eredményesen elvégezte,

b) vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű képesítést szerzett.

(2) A képzés főbb témakörei:

a) a földalatti gombák - beleértve a védett földalatti gombafajok - ismerete,

b) a gazdanövények, élőhelyek ismerete,

c) a gyűjtés szabályai,

d) a kutyával történő gyűjtés szabályai,

e) forgalmazás, ellenőrzés,

f) *  természetvédelem.

(3) A képzést eredményesen elvégzők számára a képzés szervezője tanúsítványt állít ki.

2. § (1) *  A trifla gyűjtése az erdőgazdálkodó által a gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli hozzájárulás alapján végezhető.

(2) *  A hozzájárulást az erdőgazdálkodónak vagy az erdőgazdálkodó által alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzetnek vissza kell vonnia, ha a gyűjtő részéről a rendeletben vagy a hozzájárulásban meghatározott gyűjtési feltételektől való eltérést tapasztal.

(3) *  Az erdőgazdálkodó a gyűjthető trifla mennyiségét és a hozzájárulása időbeli hatályát meghatározhatja.

(4) *  Az erdőgazdálkodó hozzájárulását a gyűjtő a triflagyűjtés során köteles magánál tartani.

(5) *  Az erdőgazdálkodó kizárólag a 7. § szerinti gyűjtési naplóval rendelkező személy részére adhat hozzájárulást.

(6) A magántulajdonban lévő erdő tulajdonosa saját erdejében, és az erdőgazdálkodó azon a magántulajdonban lévő erdőben, ahol ő az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodó, 20 dkg/nap vagy 3 db trifla/nap mennyiséget meg nem haladó gyűjtés esetén, ha azt kereskedelmi forgalomba nem hozza, mentesül az 1. §-ban, a 4. §-ban, valamint a 7. és 8. §-ban előírt kötelezettségek alól.

3. § (1) *  A mellékletben szereplő trifla fajokat csak a melléklet szerinti időszakban lehet gyűjteni.

(2)-(4) * 

(5) *  Ha a melléklet szerinti fajokat a gyűjtési időn kívül, valamint a mellékletben nem szereplő fajokat a 2. § (5) bekezdésben előírt hozzájárulással nem rendelkező személy találja meg, azokat fellelésük helyén a lehető legkisebb talajbolygatással vissza kell temetni.

4. § (1) Triflát gyűjteni kizárólag a szervezeti és működési szabályzat szerint trifla gyűjtéssel foglalkozó szervezetek által tartott, a triflagyűjtésről szóló képzésen igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával (a továbbiakban: triflakereső kutya), a triflakereső kutyát alkalmazó felelősségére lehet.

(2) Az (1) bekezdésben előírt vizsga alól mentesül az a triflakereső kutya, amely rendelkezik a rendelet hatálybalépése előtt kutyák részére szervezett triflagyűjtésről szóló képzés elvégzéséről szóló okirattal, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű alkalmassági vizsgáról szóló okirattal.

(3) A gyűjtőnek a trifla gyűjtés időpontját a vadászatra jogosultnak - amennyiben az nem azonos az erdőgazdálkodóval - be kell jelentenie.

5. § (1) A triflakereső kutya egyedi azonosításáról a triflakereső kutya tulajdonosa a külön jogszabály szerinti elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) köteles gondoskodni.

(2) Egy gyűjtő egyidejűleg legfeljebb két triflakereső kutyával gyűjthet, amelyeket köteles az állat egészségét és biztonságát nem veszélyeztető, jól látható megkülönböztető jelzéssel ellátni.

(3) A gyűjtő a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen való részvételt és az alkalmassági vizsgát tanúsító, vagy a 4. § (2) bekezdés szerinti okiratot, valamint a transzponder beültetését igazoló okiratot a trifla gyűjtése során köteles magánál tartani.

(4) *  A trifla felszedését a triflakereső kutya által megjelölt ponton az erdőtalaj és a gomba micéliumok kiszáradás elleni védelmének figyelembe vételével kell végrehajtani.

6. § A trifla gyűjtése során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak figyelembevételével tilos:

a) az ásás, kapálás, gereblyézés;

b) a növények gyökérzetének indokolatlan károsítása;

c) az éretlen gomba gyűjtése;

d) a trifla fészket betemetetlenül hagyni, vagy azt nem az ott kitermelt talajjal betemetni;

e) a trifla keresése és gyűjtése napnyugta és napkelte közötti időszakban;

f) *  a mellékletben meghatározott gyűjtési időn kívüli gyűjtés;

g) a trifla felszedése 5 cm-nél nagyobb élszélességű eszközzel.

7. § (1) A gyűjtő köteles a gyűjtésről gyűjtési naplót vezetni.

(2) A gyűjtési napló az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a gyűjtő neve és lakcíme;

b) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti képesítést igazoló okirat száma, az okirat megszerzésének ideje, és helye;

c) a gyűjtési terület erdőgazdálkodójának erdőgazdálkodói kódja;

d) *  a gyűjtött gomba faja, mennyisége (grammban, legfeljebb 5% eltéréssel), a gyűjtés ideje (év, hónap, nap);

e) *  a gyűjtés helye (községhatár pontossággal).

(3) *  A mellékletben szereplő gomba fajokon kívül gyűjtött egyéb gombafajok esetében, amennyiben annak faja nem határozható meg a helyszínen, azt egyéb gombafajként kell feltüntetni, majd a gyűjtési naplóban szereplő beírást a faj meghatározása után kell pontosítani.

(4) *  Az első gyűjtési naplót az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés elvégzésekor vagy az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzést igazoló okirat bemutatását követően a gyűjtő részére az erdészeti hatóság állítja ki.

(5) *  Triflát gyűjteni csak érvényes gyűjtési napló birtokában lehet.

(6) *  A gyűjtési naplót az erdészeti hatóság az ügyfél kérelmére érvényesíti. A gyűjtési naplót a kiállítását vagy érvényesítését követő év április 30-ig a gyűjtő érvényesítés céljából az erdészeti hatósághoz nyújtja be.

(7) * 

8. § (1) *  Ha a gyűjtési napló betelik, megsemmisül, megrongálódik, elvész vagy visszavonásra kerül, további naplót az ügyfél kérelmére az erdészeti hatóság állít ki.

(2) * 

(3) *  A gyűjtési napló 7. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése szerinti adatait a gyűjtőnek a gyűjtés befejezésekor, a gyűjtés helyszínének elhagyása előtt kell kitölteni.

(4) A gyűjtő a gyűjtési naplót az erdőgazdálkodó kérésére köteles bemutatni.

(5) * 

(6) * 

(7) *  Az érvényes gyűjtési naplók sorszámát az NFK a honlapján havi gyakorisággal teszi közzé.

8/A. § *  A trifla gyűjtésének e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-8. §-ai 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) A rendeletnek a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

10. § * 

Melléklet a 24/2012. (III. 19.) VM rendelethez

Trifla fajok gyűjtési ideje * 

1. valódi szarvasgombák:

1.1. *  Tuber aestivum Vittad., nyári szarvasgomba (beleértve Tuber uncinatum Chatin, burgundi szarvasgomba) - május 15-től december 31-ig,

1.2. *  Tuber mesentericum Vittad., fodrosbélű szarvasgomba - augusztus 1-től december 31-ig,

1.3. Tuber macrosporum Vittad., nagyspórás szarvasgomba - szeptember 1-től december 31-ig,

1.4. Tuber brumale Vittad. (beleértve a Tuber brumale var. moschatum is), téli szarvasgomba - november 1-től március 15-ig,

1.5. * 

1.6. Tuber magnatum Pico, isztriai szarvasgomba - október 1-től december 31-ig.

2. egyéb földalatti gombák:

2.1. Choiromyces meandriformis Vittad., fehér szarvasgomba - június 10-től október 15-ig,

2.2. Mattirolomyces terfezioides (Matt.) Ed. Fischer, homoki szarvasgomba - augusztus 20-tól november 15-ig,

2.3-2.5. *