A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó közigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztviselőkre és kormánytisztviselőkre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselők) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) * 

b) - (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a Kttv. 2. §-ában felsorolt szerveknél foglalkoztatott köztisztviselőkre;

c) * 

d) *  az önkormányzati főtanácsadói és önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett közszolgálati tisztviselőkre;

e) *  az aljegyzőre, a jegyzőre, valamint a főjegyzőre;

f) * 

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szervezeteknél a képesítési előírásokat a hivatal vezetője állapítja meg.

2. § (1) Köztisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik - a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a feladata ellátásához szükséges, az 1. mellékletben a feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével.

(2) *  Kormánytisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik - a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a feladata ellátásához szükséges, az 1. vagy a 3. mellékletben a feladatkörre meghatározott képesítések valamelyikével.

(3) *  Amennyiben az 1. és 3. mellékletben szereplő feladatkörök képesítési követelménye nem tartalmaz a II. besorolási osztály vonatkozásában képesítési előírást, a feladatkör ellátására csak felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező közszolgálati tisztviselő nevezhető ki.

(4) Ha a közszolgálati tisztviselő munkakörében több feladatot lát el, legalább az egyik feladatköre ellátására előírt képesítéssel rendelkeznie kell.

(5) A közszolgálati tisztviselőnek a melléklet szerinti kiemelt munkakörre meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie akkor is, ha e munkakör mellett más feladatkört is ellát.

(6) * 

(7) *  Az 1. és 3. melléklet alkalmazásában azoknál a feladatköröknél, ahol az I. besorolási osztályba soroláshoz képesítési követelményként egyes felsőoktatási képzési területeken szerezhető szakképzettségek is meghatározásra kerültek, a felsőfokú végzettséggel és a felsőoktatási alap- és mesterképzésről szóló jogszabályok szerinti megfelelő képzési területeken szerezhető szakképzettséggel rendelkezőket is képesítettnek kell tekinteni.

(8) *  E rendelet alkalmazásában

a) *  közszolgálati szakképzettség: a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség,

b) hittudományi képzettség: a hittanár-nevelő tanár szakképzettség, valamint az egyházi felsőoktatási intézmények által közzétett, hittudománnyal összefüggő szakképzettség és szakképesítés,

c) *  államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség: a közigazgatási, társadalombiztosítási, igazgatásszervező, valamint munkaügyi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, továbbá az a) pont szerinti szakképzettség.

2/A. § *  Az államtudományi és közigazgatási felsőoktatás szakjain szerzett szakképzettséget minden feladatkörben el kell fogadni megfelelő képesítésként, kivéve, ha a közigazgatási szerv belső szabályzata meghatározott feladatkörre ezt kizárja.

3. § A közigazgatási szerv belső szabályzatában alkalmazási feltételként együttesen, illetve külön-külön, további szakképesítés, szakmai vagy közigazgatási gyakorlat, továbbá idegen nyelv ismerete is előírható.

4. § (1) A képesítési előírások alól felmentés - a (2) bekezdésben és a Kttv.-ben foglalt kivételekkel - nem adható.

(2) E rendelet rendelkezéseit

a) a 3. melléklet 70. pontjában meghatározott feladatkör tekintetében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (4)-(6) bekezdésében;

b) a 3. melléklet 139. pontjában meghatározott feladatkör tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

6. § Az e rendelet hatálybalépésekor közszolgálati, illetve kormányzati szolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőt - amennyiben a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján feladatköre ellátására képesítettnek minősült - feladatköre megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni.

7. § * 

8. § *  Azt a kormánytisztviselőt, aki az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: járási törvény) alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához 2013. január 1-jén átkerülő államigazgatási feladatot lát el és e rendeletnek a járási törvény 2. § (2) bekezdése szerinti átadás-átvételi megállapodás megkötése - megállapodás hiányában a járási törvény 5. § (5) bekezdése szerinti határozat meghozatala - időpontjában hatályos rendelkezései alapján a feladatkörére meghatározott képesítési előírásoknak - mint köztisztviselő - megfelelt, feladatköre megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni.

9. § *  A Módr. hatálybalépésekor a közszolgálati tisztviselőt - a 8. §-ban foglaltak kivételével - feladatköre megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni, amennyiben e rendeletnek a Módr. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályai alapján feladatköre ellátására képesítettnek minősült.

10. § *  (1) Azt a közszolgálati tisztviselőt, aki a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésekor feladatköre ellátására e rendeletnek a Módr1. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályai alapján képesítettnek minősült, feladatköre megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni.

(2) * 

11. § *  Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 3. melléklet 28. pontjában foglaltakat a 2016. június 30-át követően létrejött közszolgálati jogviszonyra kell alkalmazni.

1. melléklet a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez * 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések

1. *  Belső ellenőrzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés.

2. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

3. Közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, környezetgazdálkodási, jogi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és műszaki, környezetgazdálkodási felsőfokú szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.

A II. besorolási osztályban:

Műszaki, közszolgálati, erdészet és vadgazdálkodási középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, közszolgálati, erdészeti és vadgazdálkodási, kertészeti és parképítési szakképesítés, valamint mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga, műszaki biztonsági területen műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga.

4. Fogyasztóvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, orvos és egészségtudományi, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, közgazdasági, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglátás-turisztikai, ügyviteli felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati, közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, ügyviteli szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

5. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett állatorvosi, műszaki, gazdaságtudományi, orvos- és egészségtudományi, természettudományi, agrár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és minőségbiztosítási felsőfokú szakképesítés; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú minőségirányítási vezetői vagy felsőfokú minőségbiztosítási auditori bizonyítvány.

A II. besorolási osztályban:

Mezőgazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és mezőgazdasági, élelmiszeripari, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportba tartozó szakképzettség.

6. Népegészségügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és egészségügyi szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Egészségügyi, vegyipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és egészségügyi szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

7. Támogatási és rehabilitációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, orvosi, egészségtudományi, közszolgálati, társadalomtudományi, hittudományi, pszichológus, pedagógus, andragógus, mentálhigiénés, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség és közgazdasági, szociális, jogi, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

8. Egészség- és nyugdíjbiztosítási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett orvosi, egészségtudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, közszolgálati, munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közgazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és szociális, jogi, közgazdasági, közszolgálati, egészségügyi szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

9. Szociális és gyámügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

10. Igazságügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Jogi segítségnyújtási szakterületen: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és jogi, igazságügyi felsőfokú szakképesítés.

Áldozatsegítési és pártfogó felügyelő szakterületen: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, társadalomtudományi, hittudományi, pedagógus, andragógus, pszichológus, művelődésszervező szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, addiktológiai, gyermek- és ifjúságvédelmi, mentálhigiénés felsőfokú szakképesítés.

II. besorolási osztályban:

Áldozatsegítő és pártfogó felügyelői szakterületen: középiskolai végzettség és szociális, jogi, közgazdasági, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, valamint középiskolai végzettség és pénzügyi vagy számviteli ügyintézői szakképesítés.

11. Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, pedagógus, gazdaságtudományi, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális, mentálhigiénés, andragógus szakképesítés; szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség. Munkavédelmi feladatkörök esetében a természettudományi-, agrár-, műszaki-, orvos- és egészségtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség mellett legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, egyebekben felsőfokú munkavédelmi szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati vagy közgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés. Középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés.

12. Növény- és talajvédelmi, erdészeti, földművelésügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, agrár, jogi, gazdaságtudományi, műszaki, vegyészmérnök szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, mezőgazdasági szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati, közgazdasági, agrár, erdészetet és vadgazdálkodási, mezőgazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

13. Földhivatali feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, agrár, műszaki, föld- és földrajztudományi szakképzettség; vagy felsőfokú szakképzettség és közszolgálati, mezőgazdasági szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati, mezőgazdasági szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

14. *  Hatósági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A II. besorolási osztályban:

Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

15. * 

16. * 

17. Oktatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi, természettudományi, művészeti, pedagógus, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közművelődési, közgyűjteményi felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség.

18. Törvényességi felügyeleti feladat

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

21. Informatikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

22. Jogi és perképviseleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség.

23. Humánpolitikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

24. Koordinációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség.

25. *  Anyakönyvi feladatkör:

I. besorolási osztályban:

felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati, mezőgazdasági, erdészet és vadgazdálkodási, kertészet és parképítési, építőipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és környezetvédelem, természetvédelem-vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

27. Titkársági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség.

28. Ügyfélszolgálati feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.

29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

30. Közterület-felügyelői feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

31. Sportszakmai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett sporttudományi, testnevelő tanár, testnevelés műveltségi területen szerzett tanító, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és sporttudományi, közszolgálati felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Középiskolai végzettség és sportszervező, sportmenedzser, katonai kiképző szakképesítés.

32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

2. melléklet a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez * 

3. melléklet a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez

Az államigazgatási szerveknél egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítések

1. *  Adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és szolgáltató feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, számítástechnika-tanár, villamosmérnök, gépészmérnök, közlekedésmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanári vagy programozó matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakirányú szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

közgazdasági szakképző iskola informatikai-számítástechnikai szakán szerzett szakképesítés vagy számítástechnikai szakképesítés; műszaki szakközépiskolai végzettség; érettségi végzettség és az OKJ szerint: informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakképesítés, pénzügyi ügyintéző szakképesítés, számítástechnikai programozó, számítástechnikai szoftver üzemeltető, számítógép rendszerprogramozó, földügyi számítógépes adatkezelő, földügyi térinformatikus szaktechnikus szakképesítés.

2. *  Adóalany-nyilvántartó feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

3. *  Adóeljárási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

4. *  Adóhatósági járulék feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, társadalombiztosítási szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli, társadalombiztosítási ügyintézői, általános gazdasági és statisztikai ügyintézői, vállalkozási ügyintézői szakképesítés.

5. *  Adóigazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

6. *  Adókönyvelési és pénzforgalom feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) vagy programozó matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

7. *  Pénzügyi nyomozói feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

8. *  Adóügyi adatfeldolgozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű programozó matematikus, programtervező matematikus, informatikatanár (számítástechnika-tanár) vagy mérnökinformatikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és számítástechnikai szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó szakképesítés vagy valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

9. *  Adóügyi csőd-, eljárási, felszámolási végrehajtási eljárás feladatkör

Csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör:

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, vagy felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői, adóigazgatási szakügyintézői szakképesítés, vagy okleveles adószakértő, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizori szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés, érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés, vám és jövedéki ügyintéző szakképesítés, társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.

Hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör:

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár); mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatika szakon szerzett) szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, informatikai közgazdász szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű képzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés, érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely emelt szintű végrehajtói szakképesítés; középfokú pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, vám és jövedéki ügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző szakképesítés.

10. *  Adóügyi ellenőrzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

11. *  Adóügyi előkészítő és adatszerzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

12. *  Adóügyi hatósági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

13. *  Adóügyi tervezési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus, műszaki menedzser (szervező és informatikai szakon szerzett) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés.

14. *  Agrár-környezetgazdálkodási növény-egészségügyi és talajvédelmi szakigazgatás feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű agrármérnök, agrárkémikus agrármérnök, erdőmérnök, növényorvos; egyetemi vagy főiskolai szintű kertészmérnök, környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök szakképzettség; főiskolai szintű mezőgazdasági mérnök, növénytermesztési mérnök, meliorációs mérnök szakképzettség; egyetemi szintű vegyészmérnök, vegyész, biológus, gyógyszerész szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

agrár- és vegyészeti szakmacsoportban szerzett érettségi végzettség (állami vizsga), technikusi képesítés, közgazdasági, számítástechnikai szakmacsoportban szerzett érettségi végzettség; érettségi végzettség és az OKJ szerinti növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítés.

15. *  Anya- és gyermekvédelme szakmai (védőnői) felügyeleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi és főiskolai szintű védőnő szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

16. *  Állami bankfelügyeleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, biztosításmatematikusi, aktuáriusi szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

17. Gazdasági társaságok és állami vállalatok privatizációjával kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség.

18. *  Állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-minőségellenőrzési szakigazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban (ezen belül állatorvosi, állattenyésztő mérnök szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi szintű vegyészmérnök, vegyész, általános orvos, gyógyszerész, biológus vagy fizikus szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi, vagy élelmiszer-technológus mérnök szakképzettség, élelmiszer-higiéniai szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

vegyésztechnikus, agrár szakmacsoportba tartozó középiskolában szerzett végzettség, élelmiszer-ipari érettségi vagy technikusi végzettség, érettségi végzettségű laborasszisztensi, szakasszisztensi, állat-egészségügyi szaksegédi (állategészségőr) képzettség vagy technikusi képesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: agrár szakmacsoportba tartozó, iskolarendszerű képzésben megszerezhető szakképesítés vagy az egészségügyi szakmacsoportba tartozó orvos diagnosztikai laboratóriumi technológus, orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés.

19. Ápolás (betegápolás) szakmai felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű okleveles ápoló, főiskolai szintű diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezető vagy szakoktatói szakképzettség.

20. *  Áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kereskedelmével kapcsolatos engedélyezési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

agrár-, közgazdasági, államigazgatási és szociális igazgatási, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: vámügyintézői szakképesítés.

21. Árveréssel összefüggő adóügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

22. *  Ásványvagyon-gazdálkodási és földtani hatósági, bányászati hatósági, műszaki felügyeleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, műszaki, természettudományi, társadalomtudományi felsőoktatásban, valamint gazdaságtudományok, műszaki, természettudomány, társadalomtudomány képzési területen felsőfokú végzettségi szinten szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség, műszaki, közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy technikusi képesítés.

23. *  Belföldi és nemzetközi piacvédelmi jogi és hatósági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, általános orvos szakképzettség, közgazdasági, műszaki, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

24. Beruházás szervezési és igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök, építőmérnök, műemléki szakmérnök vagy egyéb műszaki szakképzettség és a beruházások szervezésével, bonyolításával, felügyeletével, statisztikai áttekintésével összefüggő szakképesítés.

25. *  Bérmeghatározási (illetmény-előmeneteli) rendszerek működésével, a béralakulás elemzésével összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű pénzügyi vagy igazgatásszervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi szakügyintéző szakképesítés.

26. *  Biztonságtechnikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű közgazdasági vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés, műszaki szakközépiskolai végzettség vagy műszaki technikusi végzettség; környezetvédelmi (szak)technikus, környezetvédelmi méréstechnikus, környezetvédelmi szakelőadó, biztonságszervező szakképesítés.

27. *  Cégnyilvántartói és céginformációs feladatokat ellátó feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, rendszerszervezői szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés.

28. *  Családvédelmi szolgálat feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű védőnő szakképzettség, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által szervezett képzés keretében megszerzett, a családvédelmi szolgálat feladataira felkészítő szakirányú végzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

29. Devizagazdálkodási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

30. *  Dokumentáció, ügyiratkezelés és könyvtáros feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi [ezen belül könyvtáros, művelődésszervező, művelődési

(és felnőttképzési) menedzser] vagy pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű közgazdász, államigazgatási és

szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és levéltáros, ügyvitelszervezői, rendszerszervezői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és iratkezelő, ügyvitelszervező szakképesítés, kormányablak ügyintézői vizsga, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: irodavezető, nyilvántartási és okmányügyintéző, könyvtáros asszisztens vagy számítástechnikai szakképesítés.

31. *  Egészségbiztosítási szakfeladat-ellátás

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, okleveles ápoló szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; főiskolai szintű társadalombiztosítási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés.

32. *  Egyházi kapcsolatok feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, szociológus, szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, pedagógus, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

gimnáziumi érettségi; érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés.

33. *  Energiastratégiai és energiaellátási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki szakképesítés, műszaki technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű képzésben, érettségi végzettséggel megszerezhető szakképesítés.

34. *  Erdészeti és faipari szakhatósági ágazat irányítási és döntés-előkészítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrármérnök, erdőmérnök vagy faipari mérnök szakképzettség, környezetgazdálkodási üzemmérnök szakképzettség; főiskolai szintű földmérő mérnök vagy földrendező mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, erdészeti szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: erdészeti gépésztechnikus, erdészeti környezetvédő szaktechnikus, erdésztechnikus szakképesítés.

35. *  Európai uniós feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: európai üzleti asszisztens szakképesítés.

36. Éghajlati és agrometeorológiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű meteorológus vagy matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár- vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

37. Élelmiszer-ipari ágazat irányítási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű élelmiszermérnök vagy élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök szakképzettség; főiskolai szintű élelmiszer-ipari gépészmérnök, élelmiszer-technológus mérnök szakképzettség; egyetemi szintű gazdasági agrármérnök vagy közgazdász szakképzettség; főiskolai szintű agrármenedzser vagy gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű gépészmérnök, villamosmérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség.

38. *  Építésügyi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Építésügyi szabályozási munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szintű jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász szakképzettség.

Építésügyi hatósági munkaterületen: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik.

Építésfelügyeleti hatósági munkaterületen: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr, magasépítési vagy építés-kivitelezés szakirányán szerzett szakképzettség, építőmérnöki alapképzési szak magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak magasépítő és rekonstrukciós szakirányú szakképzettség, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik.

Építésügyi oktatás és továbbképzés, illetve építésügyi vizsgakövetelmény-rendszer megállapítási munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, egyetemi szintű jogász, egyetemi vagy főiskolai szintű művelődésszervező szakon szerzett szakképzettség.

Országos Főépítészi munkakörben: okleveles építészmérnök szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.

Építészetstratégiai munkakörben: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervező művész, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök; egyetemi szintű jogász, közgazdász, nemzetközi kapcsolatok szakértő, alkalmazott grafikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök (városgazda mérnök) szakképzettség.

Településrendezési munkaterületen: okleveles építészmérnök, okleveles építész tervezőművész, okleveles építész, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, okleveles településmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik, valamint egyetemi szintű jogász szakképzettség, és egyetemi szintű közgazdász szakképzettség.

Építésügyi nyilvántartási, illetve titkársági (titkárságvezetői) munkaterületen: egyetemi szintű jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű művelődésszervező szakon, kommunikáció és médiatudomány szakon, magyar szakon, vagy történelem szakon szerzett szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

Építésügyi nyilvántartások vezetése munkakörben: szakirányú középfokú végzettség.

Titkársági munkakörben: érettségi vizsga.

39. *  Építőipari feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki szakképesítés; érettségi végzettség és műszaki technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus vagy épületgépész technikus szakképesítés.

40. *  Feldolgozóipari feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi, természettudományi, műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki szakképesítés vagy műszaki technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

41. *  Felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi, természettudományi, hittudományi, műszaki, közgazdasági vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

42. *  Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, társadalombiztosítási szakképzettség, munkavállalási tanácsadó, humánerőforrás menedzser, vagy személyügyi szervező szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, felsőfokú személyügyi, felsőfokú társadalombiztosítási, középfokú munkaügyi, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, szociális ügyintéző, szociális asszisztens szakképesítés.

43. *  Foglalkoztatáspolitikai és gazdaságelemző, valamint foglalkoztatáspolitikai koncepcionális feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociológus, szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, bölcsészettudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási, munkaerő-piaci menedzser, munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci instruktor szakképesítés.

44. *  Fogyasztóvédelmi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász vagy általános orvos szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező, pénzügyi-üzemgazdászi, fogyasztóvédelmi vagy gazdasági (fogyasztóvédelmi, üzemgazdászi) szakképzettség; főiskolai szintű kereskedelmi, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmi és szálloda szakon szerzett közgazdász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: középfokú kereskedelmi jellegű vagy idegenforgalmi szakképesítés.

45. *  Ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti, földminősítési és földvédelmi, földhasználati nyilvántartási, valamint földforgalmi és földműves nyilvántartási feladatkör

45.1. *  Ingatlan-nyilvántartási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés.

45.2. Földmérési és térképészeti feladatkör:

Az I. besorolási osztályban:

a) egyetemi szintű végzettség és:

aa) okleveles földmérő mérnök,

ab) földmérő szakon szerzett okleveles mérnök,

ac) földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnök,

ad) földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles földmérő és térinformatikai mérnök

szakképzettség;

b) főiskolai szintű végzettség és:

ba) földmérő üzemmérnök,

bb) földrendező üzemmérnök,

bc) földmérő mérnök,

bd) földrendező mérnök,

be) okleveles földmérő és térinformatikai mérnök,

bf) építőmérnöki szak geoinformatika-építőmérnök ágazaton szerzett mérnök,

bg) építőmérnöki szak térinformatikai szakirányon szerzett mérnök,

bh) földmérő és földrendező mérnök geoinformatikai vagy földrendező szakirányon,

bi) a bf) alpontnak megfelelő specializáción szerzett építőmérnök,

bj) a bh) alpontnak megfelelő specializáción szerzett földmérő és földrendező mérnök

szakképzettség,

c) azok a mérnök, üzemmérnök vagy okleveles mérnök szakképzettséggel rendelkezők, akik ingatlanrendező minősítéssel rendelkeznek.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: földmérő technikus, földmérő és térinformatikai technikus, földmérő, térképész és térinformatikai technikus földmérő technikus elágazáson, földügyi térinformatikai szaktechnikus, kataszteri szaktechnikus, létesítménygeodéta szaktechnikus, távérzékelési szaktechnikus szakképesítés; egyéb szaktechnikusi, technikusi vagy szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel.

45.3. *  Földminősítési és földvédelmi, valamint földhasználati és nyilvántartási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

okleveles környezetmérnök, okleveles agrármérnök, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök, okleveles növényorvos, okleveles növénytermesztő mérnök, okleveles vidékfejlesztő agrármérnök, okleveles természetvédelmi mérnök, okleveles agrárkémikus agrármérnök, okleveles informatikus agrármérnök, okleveles gazdasági agrármérnök, okleveles erdőmérnök, okleveles mérnöktanár, okleveles tájépítész mérnök, jogász, okleveles geográfus, növényvédelmi mérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, mérnöktanár, erdőmérnök, kertészmérnök növénytermesztési mérnök, növénytermesztő mérnök, agrár szakoktató, mezőgazdasági mérnök, természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök, agrármenedzser, gazdasági mérnök, vállalkozó-menedzser, tájgazdálkodási mérnök, területfejlesztési mérnök, meliorációs mérnök, öntözéses üzemmérnök, meliorációs üzemmérnök, ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

45.4. Földhasználati nyilvántartási feladatkör

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés.

45.5. *  Földforgalmi és földműves nyilvántartási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű ingatlan-nyilvántartási szervező, igazságügyi ügyintéző, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

agrár szakoktató, agrármenedzser, agrármérnök, erdőmérnök, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, meliorációs mérnök, meliorációs üzemmérnök, mezőgazdasági gépész üzemmérnök mezőgazdasági mérnök, mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök, növénytermesztési mérnök, növénytermesztő mérnök, növényvédelmi mérnök, okleveles agrárkémikus agrármérnök, okleveles agrármérnök, okleveles erdőmérnök, okleveles gazdasági agrármérnök, okleveles geográfus, okleveles informatikus agrármérnök, okleveles kertészmérnök, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles környezetmérnök, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök, okleveles növényorvos, okleveles növénytermesztő mérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles természetvédelmi mérnök, okleveles vidékfejlesztő agrármérnök, öntözéses üzemmérnök, tájgazdálkodási mérnök, természetvédelmi mérnök, területfejlesztési mérnök, vidékfejlesztési agrármérnök; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség;

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: ingatlan-nyilvántartási titkár, jogi asszisztens, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés.

46. *  Gazdaságstratégiai, fejlesztéspolitikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki szakképesítés.

47. *  Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés.

48. *  Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, jogász vagy főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség és legalább 5 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat; okleveles kriminológus szakképzettség; általános orvos, egyetemi szintű szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, védőnő, hittudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű szociálpedagógus, szociális szervező szakképzettség, főiskolai szintű szociálpedagógus, szociális szervező és - mindegyik esetben - szociális igazgatásszervező szakképzettség vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség vagy legalább 5 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat.

49. *  Gyógyszerellátási és kábítószerekkel kapcsolatos szakmai felügyeleti és irányítási, illetve hatósági feladatkör

Kiemelt munkakörben az I. besorolási osztályban:

Országos tisztifőgyógyszerész, országos tisztigyógyszerész, megyei tisztifőgyógyszerész, megyei tisztigyógyszerész: egyetemi szintű gyógyszerész szakképzettség.

Kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati és nem gyógyászati célú, valamint az új pszichoaktív anyagok nem gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása feladatkörben: egyetemi szintű gyógyszerész, vegyész, biomérnök, általános orvos, jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű biológiatanár, kémiatanár szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

50. *  Hírközlési szakági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és híradástechnikai, távközlési, postaforgalmi szakképesítés, híradástechnikai, távközlési, postaforgalmi technikusi képesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: híradótechnikus, híradásipari technikus, távközléstechnikus szakképesítés.

51. *  Honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, államigazgatási és szociális igazgatási, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: honvéd zászlós, védelmi igazgatási szakelőadó vagy katonai kiképző szakképesítés.

52. *  Idegenforgalommal kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, bölcsészettudományi, és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség, valamint a turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy főiskolai végzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, idegenforgalmi szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: idegenforgalmi menedzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó menedzser, vendéglátó technikus, kereskedelmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző szakképesítés.

53. Időjárás előrejelző, levegőkörnyezeti, egyéb meteorológiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű meteorológus vagy vegyész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

54. *  Informatikai és számítógépes feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakképesítés, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, számítástechnikai szoftver üzemeltető, információ-rendszerszervező, földügyi számítógépes adatkezelő vagy földügyi térinformatikai szaktechnikus szakképesítés.

55. *  Innovációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, közgazdasági, agrár-, vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki szakképesítés, műszaki technikusi szakképesítés.

56. *  Ipari alapanyag-ipari feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű vegyészmérnök, vegyész vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki szakképesítés, műszaki technikusi szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

57. Ipari formatervezési, ergonómiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű pszichológus, ipari termék és formatervező mérnök, építészmérnök, iparművészeti vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szakképzettség.

58. *  Járulékbeszedéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: középfokú társadalombiztosítási, pénzügyi szakképesítés.

59. *  Jogi és igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

60. Jogi képviseleti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség és jogi szakvizsga.

61. *  Kárpótlással, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és pártfogó felügyelettel összefüggő feladatkör Kiemelt munkakörök az I. besorolási osztályban

Kárpótlással összefüggő feladatkörben:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

Kárpótlási szakügyintéző, árverési szakügyintéző, nemzeti gondozási szakügyintéző: jogász vagy bölcsészettudományi képzési területen szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett főiskolai szintű igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.

Jogi segítségnyújtási feladatkörben:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség.

Jogi segítségnyújtási szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy igazságügyi ügyintéző szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.

Áldozatsegítési feladatkörben:

Vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

Áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző: jogász, okleveles szociális munkás vagy pszichológus szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.

Pártfogó felügyelői feladatkörben:

Vezetői munkakört betöltő: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

Pártfogó felügyelő: jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, pszichológus, szociálpolitikus, szociológus vagy teológus; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, vagy szociális munkás; főiskolai szintű gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus; felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés - szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.

Pártfogó felügyelői asszisztens, pártfogó felügyelői szakreferens/ügyintéző: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; igazságügyi szervező szakképzettség.

Egyéb, más feladatkörbe nem sorolható vezetői munkakört betöltő: jogász szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

62. *  Kereskedelemfejlesztési, befektetés-ösztönzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, műszaki, kereskedelmi, vendéglátó-ipari szakképesítés.

63. *  Képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, általános orvos vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, szakoktatói szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) katonai vezető (parancsnok) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú oktatásszervezői szakképesítés.

64. *  Kommunikációs feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, pszichológus, szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi felsőoktatásba szerzett szakképzettség, kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy főiskolai szintű üzleti kommunikáció szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú újságíró szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

65. *  Belső ellenőrzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

a) az alábbi szakirányú alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:

aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser, gazdasági mérnök, gazdasági agrármérnök, műszaki menedzser, vagy

ab) olyan főiskolai, egyetemi vagy annál magasabb végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi,

b) más, olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely nem az a) pontban meghatározott felsőfokú végzettség és emellett

ba) okleveles pénzügyi revizori,

bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,

bc) pénzügyi-számviteli ügyintézői,

bd) ellenőrzési szakelőadói,

be) okleveles könyvvizsgálói,

bf) költségvetési ellenőri,

bg) mérlegképes könyvelői,

bh) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),

bi) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),

bj) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,

bk) felsőfokú költségvetési,

bl) felsőfokú államháztartási,

bm) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési,

bn) elektronikus információbiztonsági vezetői,

bo) integritás tanácsadói,

bp) államháztartási ügyintézői vagy

bq) vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban

szakképesítéssel rendelkezik.

66. *  Költségvetési feladatkör

Tervezési és beszámolási feladatok munkaterületen:

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói szakképesítés vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés.

Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen:

Az I. besorolási osztályban:

szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; felsőfokú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és pénzügyi vagy költségvetési, vagy számviteli vagy általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vagy gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés.

67. *  Környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban (ezen belül erdőmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi szintű biológus (ökológus), geológus, geográfus, meteorológus, környezetmérnök, mérnökfizikus vagy műszaki, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképesítés; mezőgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti, laboratóriumi technikusi képesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: környezet- és természetvédelmi szakmunkás, környezetvédelmi (szak)technikus, környezetvédelmi szakelőadó, természetvédelmi technikus szakképesítés.

68. *  Közbeszerzési koordinációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

a) egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség;

b) az a) pontban fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerinti közbeszerzési referens vagy azzal egyenértékű közbeszerzési szakképesítés.

69. *  Közegészségügyi-járványügyi és egészségvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, fizikus, vegyész, vegyészmérnök, mérnök fizikus, építészmérnök, gépészmérnök, biomérnök, környezetmérnök, állatorvos, élelmiszermérnök, villamosmérnök, pszichológus, szociológus vagy szociálpolitikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrármérnök vagy pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, óvónő, villamosmérnök, környezetvédelmi mérnök, rendszerszervező mérnök, rendszerfejlesztő mérnök, élelmiszer-technológus mérnök, élelmiszer-ipari gépészmérnök szakképzettség, vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség, környezetegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és egészségügyi szakképesítés, vagy érettségi végzettség és felsőfokú vagy középfokú egészségügyi szakképesítés.

70. *  Közegészségügyi-járványügyi, környezet- és település-egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, egészségvédelmi, egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs és hatósági feladatkör

Kiemelt munkakörben az I. besorolási osztályban:

Országos tisztifőorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan, vagy belgyógyászat, vagy csecsemő- és gyermekgyógyászat, vagy gasztroenterológia, vagy háziorvostan, vagy kardiológia, vagy klinikai onkológia, vagy neurológia, vagy pszichiátria, vagy reumatológia, vagy szülészet-nőgyógyászat, vagy tüdőgyógyászat szakorvosi, valamint egészségügyi menedzser képesítés.

Helyettes országos tisztifőorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.

Országos tisztiorvos, megyei és járási tisztifőorvos, megyei és városi tisztiorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.

Helyettes megyei tisztifőorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.

Országos tisztifőgyógyszerész, országos tisztigyógyszerész, megyei tisztifőgyógyszerész, megyei tisztigyógyszerész: okleveles gyógyszerész szakképzettség.

Országos, megyei, járási vezető védőnő: főiskolai szintű védőnő szakképzettség.

Országos, megyei, járási vezető ápoló: okleveles ápoló; diplomás ápoló; intézetvezető vagy szakoktató szakképzettség.

Közegészségügyi felügyelő: főiskolai szintű közegészségügyi járványügyi felügyelő, vagy népegészségügyi ellenőr szakképzettség.

Környezet- és település-egészségügyi ügyintéző: egyetemi vagy főiskolai szintű agrármérnök, biomérnök, környezetmérnök, környezetvédelmi mérnök.

71. *  Közigazgatás-korszerűsítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdász szakképzettség, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

72. *  Közjegyzők, szakértők, ügyvédi tevékenységet gyakorlók felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség és jogi szakvizsga.

73. *  Közlekedési ágazat irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség; bölcsészettudományi, természettudományi, informatikai vagy államtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

informatikai szakközépiskolai végzettség; mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai végzettség; a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő érettségi végzettség vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: az alaptevékenységhez kapcsolódó középfokú szakképesítés.

74. *  Köznevelési és szakképzési igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű - a közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

75. *  Állampolgársági ügyek központi szakfelügyelete feladatkör:

Az I. besorolási osztályban:

a) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség; vagy

b) bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, pedagógus szakképzettség, igazságügyi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző szakképesítés.

76. *  Központi közigazgatási szerv helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköre

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

77. *  Központi közigazgatási szerv helyi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő feladatköre

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

78. *  Központosított bérszámfejtés körében bér-, társadalombiztosítási, jövedelemadóztatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképzettség vagy felsőfokú munkaügyi, társadalombiztosítási szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi ügyintéző vagy társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintéző szakképesítés.

79. *  Központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező, közigazgatási menedzser vagy közigazgatási szakértő szakon, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II.) szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben érettségi végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző (vagy a korábbi megnevezés szerinti migrációs ügyintéző II.) szakképesítés vagy érettségi végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

80. Közraktárak felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági, vagy agrár felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség.

81. *  Külgazdasági igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül nemzetközi kapcsolatok szakon) vagy főiskolai szintű kereskedelmi, külgazdasági, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség, és külkereskedelmi jellegű felsőfokú szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: külkereskedelmi asszisztens, külkereskedelmi idegen nyelvi levelező, külkereskedelmi ügyintéző, külkereskedelmi üzletkötő szakképesítés.

82. *  Külügyi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, bölcsész, közgazdász, műszaki, hittudományi szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy főiskolai szintű üzleti kommunikáció vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenvezető és hostess szakképesítés; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: protokoll ügyintéző, PR-munkatárs, PR-szakreferens, újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző, idegenvezető és hostess szakképesítés.

83. *  Személyiadat, lakcím-, közlekedési, bűnügyi nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és nyilvántartási és okmányügyintéző, számítástechnikai szakképesítés vagy kormányablak ügyintézői vizsga; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: számítástechnikai vagy nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítés; érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga vagy érettségi végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga.

84. Makroszintű érdekegyeztetési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

85. *  Menekültügyi és migrációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező, vagy közigazgatási menedzser szakon, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közgazdasági, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, állam és jogtudományi, pedagógus, szociális igazgatási, szociális ellátási vagy nemzetközi igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző I. vagy migrációs ügyintéző II. szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség; ügyfélszolgálati feladatkört is érintő munkakörben érettségi végzettség és OKJ szerint: migrációs ügyintéző II. szakképesítés vagy érettségi végzettség és jogi asszisztens szakképesítés.

86. *  Menekülteket befogadó állomások, közösségi szállások működésével kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskola szintű pedagógus, szociális munkás, hittudományi, bölcsészettudományi vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

87. *  Mezőgazdaság területi igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett gazdálkodási, közgazdasági szakon szerzett közgazdász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, agrár szakképesítés.

88. *  Mezőgazdasági ágazat irányítási és döntés-előkészítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű biológus, fizikus, vegyész, közgazdasági programozó vagy programtervező matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett gazdálkodási, közgazdasági szakon szerzett közgazdász szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, agrár-, vegyipari szakképesítés.

89. *  Mérésügyi/hitelesítési műszaki feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi szintű gyógyszerész szakképzettség és mérésügyi területen mérésügyi hitelesítő vizsga.

A II. besorolási osztályban:

a) mérésügy területén: érettségi végzettség és mérésügyi hitelesítői vizsga;

b) nemesfém-hitelesítés, nyilvántartás területén: érettségi végzettség és ékszer szakirányban szerzett OKJ szerinti becsüs szakképesítés.

90. Minőségügyi, minőségbiztosítási, minőség-menedzsmenti feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű minőségügyi, minőségbiztosítási feladatokra felkészítő szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, vagy minőségirányítási vezetői vagy minőségbiztosítási auditori bizonyítvány.

91. *  Munkavédelmi és munkaügyi igazgatási és hatósági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

Munkavédelmi hatóság vezető beosztású kormánytisztviselője, munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó érdemi ügyintézője, a munkavédelem központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és érdemi ügyintéző munkatársai: munkahigiénés és/vagy foglalkozás-orvostan, közegészségtan-járványtan, népegészségtan, illetve egyéb szakirányú szakképesítésű szakorvos szakképzettség; egészségügyi felsőoktatásban szerzett közegészségügyi-járványügyi felügyelői szakképesítés; egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak népegészségügyi ellenőri szakirányán szerzett vagy népegészségügyi mesterszakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség a következő területeken és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés: jogász, szociológus, statisztikus szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség a következő területeken és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés: természettudományi-, agrár-, műszaki-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, biztonságtechnikai mérnök szakon szerzett szakképzettség. Munkahigiéné és foglalkozás-egészségügyi munkaterületen: a munkavédelmi munkaterületre meghatározott, fenti szakképzettségeken túl egyetemi szintű vegyész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pszichológus szakképzettség.

Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vezető beosztású kormánytisztviselője, foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatokat ellátó érdemi ügyintéző, a munkaügy központi irányítását ellátó szerv/szervezeti egység vezetője és érdemi ügyintéző munkatársai: jogász, egyetemi szintű humánszervező, statisztikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász, gazdasági mérnöki szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű munkaügyi kapcsolatok szakképzettség, rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező szakképzettség; egyéb felsőfokú végzettség és munkaügyi felügyelő, felsőfokú munkaügyi, személyügyi szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség.

92. *  Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és építőipari szakképesítés, vagy műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerzett szakképesítés.

93. Műszaki fejlesztéspolitika kidolgozása és végrehajtása, technológiafejlesztés koordinálása feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.

94. Műszaki szabályozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség.

95. Műszaki-biztonsági igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, vagy természettudományos felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

96. *  Kulturális igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, műszaki vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

97. *  Nemzetiségi referensi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, pedagógus, hittudományi szakképzettség vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú közművelődési, közgyűjteményi szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

98. *  Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, közgazdasági, műszaki, természettudományi vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus - vagy a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő - szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikációs, külgazdasági, pénzügyi, számviteli szakon szerzett közgazdász szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és idegenforgalmi szakképesítés.

99. *  Nemzetközi segélykoordinációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

100. Nemzetközi szállítmányozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett közlekedésmérnök szakképzettség.

101. *  Nukleáris biztonsági és biztosítéki feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, közgazdasági vagy természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; általános orvos vagy jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) katonai vezető (parancsnok) szakon szerzett szakképzettség.

102. *  Nyugdíjbiztosítási szakfeladat-ellátás

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű társadalombiztosítási szakképzettség, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai vagy számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és középfokú társadalombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

103. *  Okmányügyi szakfelügyeleti és koordinációs feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga, ügyvitelszervező, rendszerszervező, nyilvántartási és okmányügyintéző vagy számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

103a. *  Anyakönyvi ügyek központi szakmai irányítása feladatkör:

Az I. besorolási osztályban:

a) felsőoktatásban szerzett igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy

b) felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, valamint az állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga

104. *  Oktatással és továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, humánszervező, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, természettudományi, bölcsészettudományi, közgazdasági vagy művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező, művelődésszervező szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: felsőfokú munkaügyi, felsőfokú személyzeti, középfokú személyügyi vagy oktatásszervező szakképesítés.

105. *  Parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, politológus, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, pedagógus szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

106. Pályaalkalmassági vizsgálat feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, pedagógia szakos előadó vagy tanár, pszichológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; gyógypedagógus vagy védőnő szakképzettség.

107. *  Piacszervezési, piacfejlesztési, piacszabályozási és logisztikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: középfokú kereskedelmi jellegű szakképesítés.

108. *  Protokoll feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, hittudományi szakképzettség vagy főiskolai szintű üzleti kommunikáció szakon szerzett szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenvezető és hostess szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: protokoll ügyintéző, PR-munkatárs, PR-szakreferens, újságírói, idegenforgalmi (szak)menedzser, idegenforgalmi technikus, idegenforgalmi ügyintéző, idegenvezető és hostess szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

109. *  Rendvédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti) feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök, biztonságtechnikai mérnök vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkavédelmi, biztonságszervező szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: polgári védelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti szakképesítés.

110. *  Sajtó- és tájékoztatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász, vagy egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, agrár-, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség és felsőfokú újságírói szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

111. *  Sportszakmai és sportigazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

sportszervező; sportmenedzser; okleveles sportmenedzser; testnevelő tanár; okleveles testnevelő tanár; rekreáció-szervező; szakedző; okleveles szakedző; testnevelő-edző; rekreációszervező-egészségfejlesztő; okleveles rekreáció-irányító; humánkineziológus; okleveles humánkineziológus; jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; testnevelés műveltségi területen (szakkollégiumi képzésben) szerzett tanító; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; jogi és igazgatási képzési területen szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatásban szerzett szakképzettség; nemzetvédelmi és katonai képzési területen szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: sportszervező, -menedzser; katonai kiképző szakképesítés.

112. *  Statisztikai elméleti, módszertani, fejlesztési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban (ezen belül gazdálkodási, általános közgazdasági, kereskedelmi, pénzügyi, külgazdasági, gazdaságdiplomáciai és nemzetközi menedzsment vagy nonprofit gazdálkodási szakon) szerzett szakképzettség; egyetemi szintű matematikus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés, vagy hivatalos statisztikai tanácsadó, vagy hivatalos statisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

113. *  Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör

Gazdaságstatisztikai munkaterületen

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés, vagy hivatalos statisztikai tanácsadó, vagy hivatalos statisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

Társadalomstatisztikai munkaterületen

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi szintű társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű szociológus, politológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés, vagy demográfus, hivatalos statisztikai tanácsadó, vagy hivatalos statisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és statisztikai szakképesítés.

114. *  Statisztikai koordinátori feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, szociálpolitikus, szociális munkás, humánszervező vagy művelődési (és felnőttképzési) menedzser szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő, pedagógus szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, élelmiszermérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező, igazgatásszervező, szociálpedagógus, humánerőforrás menedzser, művelődésszervező, általános szociális munkás vagy egészségügyi ügyvitelszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés, vagy demográfus, hivatalos statisztikai tanácsadó, vagy hivatalos statisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és statisztikai szakképesítés.

115. *  Statisztikai szakügyintézői, adatgyűjtő, adatátvevő, adatfelvételező feladatkör

Gazdaságstatisztikai munkaterületen

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés, vagy hivatalos statisztikai tanácsadó, vagy hivatalos statisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

Társadalomstatisztikai munkaterületen

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű jogász, társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szociológus, politológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú statisztikai szakképesítés, vagy demográfus, hivatalos statisztikai tanácsadó, vagy hivatalos statisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és statisztikai szakképesítés.

116. *  Statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű társadalomtudományi, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, szociálpolitikus, szociális munkás, humánszervező vagy művelődési (és felnőttképzési) menedzser szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szakértő, pedagógus szakképzettség; egyetemi szintű agrármérnök, gazdasági agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, vidékfejlesztési agrármérnök, kertészmérnök, élelmiszermérnök vagy főiskolai szintű gazdasági mérnök szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű személyügyi szervező, igazgatásszervező, szociálpedagógus, humánerőforrás menedzser, művelődésszervező, általános szociális munkás vagy egészségügyi ügyvitelszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és legalább középfokú statisztikai vagy középfokú számítástechnikai szakképesítés, vagy demográfus, hivatalos statisztikai tanácsadó, vagy hivatalos statisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és statisztikai vagy számítástechnikai szakképesítés.

117. *  Stratégiai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, bölcsészettudományi egyes társadalomtudományi vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) vagy biztonság- és védelempolitikai szakképzettség; a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

118. Szabadalmi és ipari mintaoltalmi elbíráló feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

természettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű agrár- vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

119. Szabványosító feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű növénytermesztési mérnök, állattenyésztő mérnök, mezőgazdasági gépészmérnök, élelmiszer szakirányú agrármérnök, gépészmérnök, faipari mérnök szakképzettség és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű fizikus, vegyész vagy könyvtáros szakképzettség.

120. *  Szakképzések, átképzések makroszintű fejlesztésével, irányításával összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, mérnöktanári szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-, közgazdasági, bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi szakoktató vagy pedagógus szakképzettség; a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség.

121. Számvitel, könyvvizsgálat szabályozási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles könyvvizsgálói képesítés.

122. *  Szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű pedagógia szakos előadó vagy tanár, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, szociális munkás szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

123. *  Településfejlesztési és településüzemeltetési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű geográfus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és építőipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképesítés, települési vízgazdálkodási, víz- és szennyvíztisztító, kertészeti technikusi végzettség; érettségi végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus, kertésztechnikusi, parképítő- és fenntartó technikusi végzettség és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi szaktechnikus szakképesítés.

124. *  Természetvédelmi igazgatási feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű közgazdász, jogász, biológus, geológus, geográfus szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett erdőmérnök, kertészmérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, tájgazdálkodási mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzésben szerzett természetvédelmi szakmérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, közgazdasági, geológiai, vízügyi szakképesítés, mezőgazdasági, geológiai, kertészeti, erdészeti technikusi képesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: természetvédelmi szakmunkás, természetvédelmi (szak)technikusi képesítés.

Kiemelt munkakör

Állami természetvédelmi őr

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben, illetve szakirányú továbbképzésben szerzett biológiai, erdészeti, földrajzi, geológiai, kertészeti, tájépítészeti, környezetvédelmi, mezőgazdasági, ökológiai, természetvédelmi, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, vadgazdálkodási, vízügyi, vízgazdálkodási, geológiai szakképesítés vagy környezet- vagy természetvédelmi középfokú végzettség vagy középfokú szakképesítés.

125. *  Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatok

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, szociológus, földrajztanár vagy geográfus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű agrár felsőoktatásban szerzett környezetgazdálkodási agrármérnök, okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű településmérnök szakképzettség (városgazdasági) vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, közgazdasági, vízügyi szakképesítés; mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti, építőipari, vízügyi, települési vízgazdálkodási technikusi képesítések; érettségi végzettség és az OKJ szerint: településfejlesztési szakelőadó szakképesítés.

125a. *  Területrendezési feladatok

Az I. besorolási osztályban:

okleveles tájépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítészmérnök, okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök, okleveles településmérnök, jogász szakképzettség.

126. *  Titkársági és igazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, szociálpolitikus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség, informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakirányú közgazdász, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy személyügyi szervező, vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett katonai vezető (parancsnok) szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli vagy ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség; érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés; érettségi végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár (menedzserasszisztens) szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, irodavezető, nyilvántartási és okmányügyintéző, jogi asszisztens, idegen nyelvi titkár, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői, legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés vagy katonai kiképző, védelmi igazgatási szakelőadó, honvéd zászlós, honvéd tiszthelyettes szakképesítés.

127. *  Minősített adatvédelmi feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű földmérő és térinformatikai mérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, programtervező matematikus, számítástechnika tanár, informatikatanár szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, biztonságtechnikai mérnök szakképzettség vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és az OKJ szerint: jogi asszisztens vagy védelmi igazgatási szakelőadó szakképesítés.

128. *  Útlevélkérelem hatósági feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga vagy nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés; érettségi végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző vagy számítástechnikai szakképesítés.

129. *  Ügyfélszolgálati feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő érettségi végzettség vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: az alaptevékenységhez kapcsolódó szakképesítés.

130. *  Vadászati igazgatás feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű erdőmérnök, faipari mérnök szakképzettség; egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett állatorvos doktor, vadgazda mérnök szakképzettség; főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, ha a képzés főbb területei között a vadászati-, vadgazdálkodási ismeretek szerepelnek; egyetemi vagy főiskolai végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett vadgazdálkodási szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és erdészeti szakképesítés; erdészeti, vadgazdálkodási technikusi végzettség; érettségi végzettség és az OKJ szerint: vadgazdálkodási technikus, erdészeti környezetvédő szaktechnikus szakképesítés.

130a. *  Halgazdálkodási igazgatás feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

főiskolai vagy egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség, ha a képzés főbb területei között a halgazdálkodási ismeretek szerepelnek; egyetemi szintű agrár-felsőoktatásban szerzett állatorvos doktor szakképzettség; egyetemi szintű biológus, zoológus vagy ökológus szakképzettség, szakirányú továbbképzésben szerzett halászati szakmérnök, halászati szaküzemmérnök vagy halászati-halgazdálkodási szakmérnök szakképzettség; külföldi egyetemen szerzett halászati mérnök szakképzettség, és halgazdálkodási szakirányú tudományos fokozat.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és halász szakmunkás szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: halász, haltenyésztő vagy halász szaktechnikus szakképesítés.

131. *  Vámigazgatási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű jogász, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű informatikatanár (számítástechnika-tanár), mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; főiskolai szintű pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: vámügyintéző szakképesítés.

132. Védelmi felkészítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

a központi közigazgatási szerv alaptevékenységének megfelelő felsőfokú iskolai végzettség.

133. *  Védjegy-elbíráló feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy egyetemi, főiskolai szintű végzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

134. *  Vízgazdálkodási, vízügyi ágazati irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű földmérő és térinformatikai mérnök, geológus, biológus, vegyész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök (vízellátási, csatornázási, vízépítő), környezetmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség; főiskolai szintű meliorációs mérnök szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és vízügyi, vízgazdálkodási, agrártechnikusi végzettség; érettségi végzettség és az OKJ szerint: vízügyi technikus, víz- és szennyvíztechnológus, környezet- és vízgazdálkodási technikus, középfokú informatikai szakképesítés.

135. *  Kulturális örökségvédelmi hatósági feladatkör

I. besorolási osztályban:

Műemlékvédelmi munkaterületen: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök vagy építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.

Régészeti munkaterületen: egyetemi szintű (akkreditált) régész szakképzettség; egyetemi szintű bölcsészettudományi szakképzettség és régészeti szakirányú tudományos fokozat, vagy főiskolai történelem szakos tanári szakképzettség és régész technikusi szakképesítés.

Műtárgyvédelmi munkaterületen: egyetemi szintű jogász, művészettörténész, könyvtáros, levéltáros, néprajzos, muzeológus történész szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű restaurátor szakképzettség.

136. *  Szerencsejáték ellenőrzési feladatkör

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, személyügyi szervező szakképzettség, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, műszaki menedzser szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

137. *  Szerencsejáték hatósági feladatkör

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági szakképezettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

138. *  Illetékkiszabással kapcsolatos feladatkör

I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett közgazdasági szakképzettség, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, igazgatásszervező szakképzettség, műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés, érettségi végzettség és az OKJ szerint: jogi asszisztens szakképesítés, vagy középfokú pénzügyi-számviteli, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, vállalkozási ügyintéző szakképesítés, igazgatási ügyintéző-ügykezelő, ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés, ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, ingatlanközvetítő szakképesítés.

139. Kormányzati ellenőri feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

felsőfokú iskolai végzettség és jogi, ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett legalább kétéves gyakorlat.

140. *  Piacfelügyeleti, ellenőrzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.

141. *  Kormányzati döntés-előkészítési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; okleveles közigazgatási menedzser és okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, természettudományi, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

142. *  Állami támogatásokkal és építtetői fedezetkezelésekkel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű gazdasági agrármérnök, matematikus vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy számviteli szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és banki szakügyintéző vagy banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, mérlegképes könyvelő, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

142. *  Integritás tanácsadói feladatkörben:

Az I. besorolási osztályban:

felsőfokú végzettség és integritás tanácsadó szakképzettség.

143. *  Bérszámfejtési rendszerek működésével összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, munkaügyi, vagy társadalombiztosítási szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

144. *  Családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi, államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli, munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, informatikai, vagy számítástechnikai szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és egészségügyi, közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; okleveles kriminológus szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

145. *  Értékpapír-forgalmazási feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű gazdasági agrármérnök vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, mérlegképes könyvelő, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés.

146. *  Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és pénzügyi, mérlegképes könyvelői, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

147. *  Nem állami intézmények finanszírozásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, felsőfokú pénzügyi, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

148. *  Számlavezetéssel kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi szintű gazdasági agrármérnök vagy jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikus, aktuárius szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, felsőfokú okleveles könyvvizsgáló, banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenőr, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, mérlegképes könyvelő, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző szakképesítés.

149. *  Előirányzat-nyilvántartással és finanszírozással kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai végzettség és mérlegképes könyvelői, felsőfokú pénzügyi, költségvetési ellenőri, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, okleveles könyvvizsgálói, okleveles pénzügyi revizori, közoktatási szakértői szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

150. *  Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett mérnökinformatikus vagy műszaki menedzser szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett költségvetési ellenőr szakképzettség vagy mérlegképes könyvelői, felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és közgazdasági, pénzügyi-számviteli szakképesítés; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintéző titkár (menedzserasszisztens) szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, középfokú anyaggazdálkodói, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző, gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintéző, költségvetési gazdálkodási szakügyintéző szakképesítés.

151. *  Arcképelemzési, kiértékelési tevékenységet támogató feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; kriminológus szakképzettség; humánbiológus-antropológus szakképzettség; biológus szakképzettség; egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egészségügyi mérnök szakképzettség; rendészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség és egészségügyi szakterületen szerzett OKJ-s szakképesítés; egészségügyi szakközépiskolai oktatásban szerzett érettségi végzettség.

152. *  Földtani, geofizikai, környezettudományi, valamint klímapolitikai alap- és alkalmazott kutatási, térinformatikai feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

egyetemi vagy főiskolai szintű agrár, műszaki, természettudományi, társadalomtudományi felsőoktatásban, valamint agrár, műszaki, természettudomány, társadalomtudomány képzési területen felsőfokú végzettségi szinten szerzett szakképzettség.

A II. besorolási osztályban:

érettségi végzettség, műszaki, közgazdasági szakközépiskolai végzettség vagy technikusi képesítés.

153. *  Hulladékgazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű környezetmérnöki, agrármérnöki szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, okleveles pénzügyi revizor, felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés.