A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet

az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (8) bekezdésében,

a 2. § a) pont tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (2) bekezdésében,

a 2. § b) pont tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A felszámoló díjának a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 59. § (5) bekezdésében meghatározott összegre való kiegészítése esetén a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala (a továbbiakban: Gazdasági Hivatal) - a felszámolást lefolytató bíróságnak a felszámoló nevéről, székhelyéről, számlaszámáról és a részére megállapított összegről szóló értesítése alapján - összesített kimutatást készít.

(2) Az összesített kimutatásban - negatív tételként - külön soron kell feltüntetni a Gazdasági Hivatal által a Cstv. 49/D. § (1) bekezdése alapján kezelt pénzösszeget.

2. § *  A Gazdasági Hivatal negyedévente összesített kimutatást készít

a) a végelszámoló meg nem térült és igazolt készkiadásairól, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 131/A. § (6) bekezdésében,

b) a Bérgarancia biztos meg nem térült és igazolt készkiadásairól és munkadíjáról, a Ctv. 117/A. § (5) bekezdésében,

c) a végelszámoló meg nem térült, igazolt készkiadásairól és munkadíjáról, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9/J. § (5) bekezdésében

meghatározott összeghatárig való kiegészítés érdekében.

3. § (1) A Gazdasági Hivatal az 1. és 2. §-ban meghatározott összesített kimutatásokat a tárgynegyedévet követő hónap 15. munkanapjáig küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.

(2) *  Az államháztartásért felelős miniszter az összesített kimutatás beérkezésétől számított 15 munkanapon belül intézkedik az 1. és 2. § szerinti kimutatások alapján járó kifizetéseknek a központi költségvetés Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01457058 számú, „Egyéb pénzügyi elszámolások” kiadási számláról

a) a Cstv. 59. § (5) bekezdése szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-25000007 számú, „Egyszerűsített felszámolási” letéti számlájára,

b) a 2. § a) pontja szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-28000006 számú, „Végelszámolási munkadíj” letéti számlájára,

c) a 2. § b) pontja szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-29000009 számú, „Bérgarancia biztos fedezet” letéti számlájára,

d) a 2. § c) pontja szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-27000003 számú, „Egyesületek, civil szervezetek megszüntetése” letéti számlájára

történő átutalásáról.

4. § (1) A Cstv. 59. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben a visszapótlás során a Gazdasági Hivatal a központi költségvetés Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034004-00000000 számú, „különleges bevételek” számlára való átutalással pótolja vissza az előző évben igénybe vett kiegészítő kifizetések összegét.

(2) A visszapótlás tekintetében a fedezet akkor tekinthető biztosítottnak, ha a Cstv. 59. § (2) bekezdésében meghatározott díjkiegészítési számlán - a visszapótlást követően - legalább háromszáz millió forint marad.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére