A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) *  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) meghatározott akkreditációs eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: akkreditációs díj) mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Ha a munkáltató a székhelyén kívül telephelyének, illetve fióktelepének akkreditálását is kérelmezi, az akkreditációs díj az 1. mellékletben meghatározott akkreditációs díj összegén felül telephelyenként, illetve fióktelepenként 50 000 Ft.

2. § *  A kormányrendeletben meghatározott adatmódosítási eljárás esetén az akkreditációs díj

a) az akkreditációs tanúsítványban foglalt adatok változásának átvezetése esetén 5000 Ft,

b) korábban nem akkreditált telephely, fióktelep tanúsítványba való felvétele esetén telephelyenként, illetve fióktelepenként 50 000 Ft,

c) * 

3. § (1) *  Az akkreditációs díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002–00330101–00000000 számú fizetési számlájára történő készpénzbefizetéssel vagy átutalással kell megfizetni.

(2) Az akkreditációs díj megfizetését a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrésszel vagy ezek másolatával kell igazolni.

(3) *  A Budapest Főváros Kormányhivatala az akkreditációs díj bevételekről elkülönített nyilvántartást vezet.

4. § * 

5. § (1) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet harminc napon belül vissza kell téríteni.

(2) Az akkreditációs eljárás megszüntetése esetén az akkreditációs díj visszafizetésének helye nincs.

(3) *  Az akkreditációs díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A díjfizetéssel kapcsolatos – e rendeletben nem szabályozott – kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdés első mondatában foglaltakat kell alkalmazni.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) Az (5) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult akkreditációs eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott akkreditációs tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásban a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet, valamint a rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) * 

(5) * 

1. melléklet a 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelethez

A B C
1. Létszám *  250 fő alatt 249 fő felett
2. Akkreditációs díj összege (ezer Ft) 200 400