A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelet

az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 4. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötőjébe érkező és azt elhagyó, magyar lajstromba bejegyzett tengeri kereskedelmi hajóra,

b) az a) pont szerinti hajó parancsnokára, valamint a hajó üzemben tartójának ügynökére,

c) a hajózási hatóságra

terjed ki.

(2) Magyarország területén hajózási tevékenységet folytató nem magyar lobogójú tengeri kereskedelmi hajóra, annak parancsnokára, a hajó üzemben tartójának ügynökére e rendelet előírásait annyiban kell alkalmazni, hogy e rendelet mellékletében foglalt űrlapokat használhatják jogszabály által kötelezően előírt vagy a hatóság által eseti jelleggel bekért, magyar hatóság részére szükséges tájékoztatás megadásakor.

(3) A kizárólag az Európai Gazdasági Térség vámterületén található kikötők között közlekedő, a tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről szóló rendelet hatálya alá tartozó tengeri kereskedelmi hajó parancsnoka és a hajó üzemben tartójának ügynöke mentesül az ebben a rendeletben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettség alól, kivéve, ha a kikötő szerinti állam a belső rend és biztonság védelméhez, valamint az adó-, vám-, bevándorlási, környezetvédelmi és higiéniai jogszabályok érvényesítéséhez a 3. § (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti tájékoztatást megköveteli.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) FAL Egyezmény: a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 16. törvényerejű rendelet;

b) hajó felszerelése: a hajón használat céljából tárolt, elmozdítható, de nem elfogyasztható tárgyak, beleértve a kiegészítő felszerelési tárgyakat, kivéve a tartalék alkatrészeket;

c) hajó készletei: a hajó felszereléseinek és a tartalék alkatrészeknek a kivételével a hajón történő felhasználásra szánt anyagok, eszközök készletei, ideértve a hajón történő fogyasztásra szánt élelmiszerkészletet és más fogyóanyagokat, továbbá az utasok és a személyzet számára történő értékesítés céljából a hajón tartott árukészletet, valamint az üzem- és kenőanyagkészletet;

d) hajó üzemben tartójának ügynöke: a hajó üzemben tartója nevében információszolgáltatásra megbízott vagy meghatalmazott személy;

e) nyilatkozattétel: a kikötőbe érkező vagy onnan induló hajónak a hatósági nyilvántartási, illetve eljárási célú tájékoztatásadási kötelezettsége;

f) személyzet ingósága: a személyzet tagjának személyes használatára szolgáló tárgyak, ruházat, ideértve a hajón tartott személyes tulajdont képező és bevallott fizetőeszközöket is;

g) személyzet tagja: akit a hajó gazdasági tevékenységének megfelelően valamilyen minőségben a hajó fedélzetén alkalmaznak és a személyzeti jegyzékbe bejegyezték;

h) tartalék alkatrész: a hajó berendezéseinek, felszerelésének, vagy magának a hajónak alkatrészcserével végzendő javításához szükséges alkatrész, amelyeket abba a hajóba építenek be, amelyen azt tárolják.

3. § (1) *  Az Európai Gazdasági Térség tagállamának tengeri kikötőjébe érkező vagy onnan induló hajó parancsnoka vagy üzemben tartójának ügynöke a nyilatkozattételi kötelezettségének a (2) bekezdésben foglalt űrlapok és az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 8. mellékletében szereplő tengerészeti egészségügyi nyilatkozat kitöltésével, valamint azoknak a kikötő szerinti állam kijelölt hatóságának elektronikus úton való továbbításával köteles eleget tenni.

(2) A nyilatkozattételre szolgáló űrlapok:

a) 1. melléklet szerinti általános nyilatkozat,

b) 2. melléklet szerinti rakománynyilatkozat,

c) 3. melléklet szerinti hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat,

d) 4. melléklet szerinti személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat,

e) 5. melléklet szerinti személyzeti jegyzék,

f) 6. melléklet szerinti utaslista,

g) 7. melléklet szerinti veszélyes árukról szóló rakományjegyzék,

h) 8. melléklet szerinti védelmi adatlap.

(3) Az Európai Gazdasági Térség tagállamának tengeri kikötője felé tartó tengeri hajó parancsnoka vagy üzemben tartójának ügynöke a (2) bekezdés szerinti űrlapokat a kikötő szerinti tagállam által kijelölt hatóságnak

a) a kikötőbe érkezés előtt legalább 24 órával;

b) ha a hajóút időtartama rövidebb 24 óránál, legkésőbb az előző kikötő elhagyásakor;

c) ha a rendeltetési kikötő nem ismert vagy a hajóút során megváltozott, akkor ennek az információnak a megismerésekor azonnal

köteles továbbítani.

(4) Amennyiben a magyar lajstromban szerepel tengeri kereskedelmi hajó, az űrlapok kitölthető és letölthető változatát a hajózási hatóság saját honlapján közzéteszi.

(5) * 

(6) Az űrlapok kézzel történő kitöltése esetén a bejegyzéseket tintával, vagy más, a bejegyzés kitörölhetetlenségét biztosító eszközzel jól olvashatóan és értelmezhetően nyomtatott nagybetűkkel kell megtenni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. október 20-i 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6. § * 

1. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT

(IMO FAL 1 formának megfelel)

IMO GENERAL DECLARATION

(IMO FAL Form 1)

2. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

RAKOMÁNYNYILATKOZAT

(IMO FAL 2 formának megfelel)

IMO CARGO DECLARATION

(IMO FAL Form 2)

3. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

HAJÓ KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

(IMO FAL 3 formának megfelel)

IMO SHIP’S STORES DECLARATION

(IMO FAL Form 3)

4. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

SZEMÉLYZET INGÓSÁGAIRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT

(IMO FAL 4 formának megfelel)

IMO CREW’S EFFECTS DECLARATION

(IMO FAL Form 4)

5. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

SZEMÉLYZETI JEGYZÉK

(IMO FAL 5 formának megfelel)

IMO CREW LIST

(IMO FAL Form 5)

6. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

UTASLISTA

(IMO FAL 6 formának megfelel)

IMO PASSENGER LIST

(IMO FAL Form 6)

7. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

VESZÉLYES ÁRUKRÓL SZÓLÓ RAKOMÁNYJEGYZÉK

(IMO FAL 7 formának megfelel)
(SOLAS 74, VII. fejezet, 4.5 és 7-2.2 szabályai, MARPOL 73/78, III. Melléklet, 4.3 szabálya és IMDG Kódex 5.4 fejezet, 5.4.3.1 szakasza)

IMO DANGEROUS GOODS MANIFEST

(IMO FAL Form 7)
(As required by SOLAS 74, chapter VII, regulations 4.5 and 7-2.2, MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.3 and chapter 5.4, paragraph 5.4.3.1 of the IMDG Code)

8. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

A KIKÖTŐBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT BEKÜLDENDŐ VÉDELMI ADATLAP VALAMENNYI HAJÓ KITÖLTI AZ EU-TAGÁLLAMI KIKÖTŐKBE VALÓ ÉRKEZÉS ELŐTT

[„Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi Nemzetközi Egyezmény (SOLAS) XI-2 Fejezet 9. Szabály
és (EC) No 725/2004 rendelet 6(3) cikke]

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE

[1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation 9 of Chapter XI-2 and
Article 6(3) of Regulation (EC) No 725/2004]