A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

52/2012. (X. 17.) BM rendelet

a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010-2011. évi munkálatairól című, 2011. október 7-én kelt Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. című határokmány jóváhagyásáról

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010-2011. évi munkálatairól című, 2011. október 7-én kelt Zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban: Zárójegyzőkönyv), valamint a Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. című határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 52/2012. (X. 17.) BM rendelethez

ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság államhatárán a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 2010-2011. évi munkálatairól

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Végrehajtó Tanácsa között a magyar-jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására Belgrádban, 1983. évi október hó 20. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 11. cikke alapján létrehozott Magyar-Szerb Vegyesbizottság az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására (a továbbiakban: Vegyesbizottság) az Egyezmény 9. cikkének (1) bekezdése alapján a 2010-2011. években elvégezte a magyar-szerb államhatár D, E és F határszakaszán a D418 számú határjeltől az F170 számú magyar-szerb-román hármas-határjelig a határvonal megjelölésének, a határjelek felújításának és karbantartásának munkálatait.

A Vegyesbizottság az 1. mellékletben szereplő összetételben, 2011. október 4-7. között Belgrádban megtartott huszadik ülésszakán a következő zárójegyzőkönyvet készítette el.

I. Bevezető

Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat minden szakaszon ötévenként közösen ellenőrzik és elvégzik a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint az államhatár kiegészítő megjelölését.

A Vegyesbizottság az Egyezmény hatályba lépését követően a határjelek első időszakos ellenőrzését 1983-1984-ben, a másodikat 1988-1989-ben, a harmadikat 1995-ben a negyediket 2000-2001-ben, az ötödiket pedig 2005-2006-ban végezte el.

A Vegyesbizottság a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár vonalának megjelölését a hatodik időszakos ellenőrzés keretében a 2010-2011. években:

- a D határszakaszon az 1973-1979 között végrehajtott felmérés alapján készített, és 1981-ben jóváhagyott határokmányok (határleírás, határtérkép),

- az E és az F határszakaszokon az 1998-2001 között végrehajtott új felmérés alapján készített és 2009-ben jóváhagyott határokmányok (határleírás, határtérkép, koordináta-jegyzék)

alapján ellenőrizte és felújította.

II. A munkák szervezése és végrehajtása

A Vegyesbizottság a hatodik időszakos ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő ülésszakokon hozta meg:

tizenötödik ülésszak 2006. szeptember 25-28., Budapest,
tizenhatodik ülésszak 2007. szeptember 24-27., Belgrád,
tizenhetedik ülésszak 2008. október 7-9., Szeged,
tizennyolcadik ülésszak 2009. október 13-14., Belgrád,
tizenkilencedik ülésszak 2010. október 4-7., Budapest.

A vonatkozó határozatokat - az Egyezmény 15. cikkének (5) bekezdése alapján - az ülésszakokról készült jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A Vegyesbizottság tizennyolcadik ülésszakán megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok végrehajtásával.

A vegyes munkacsoport egy magyar és egy szerb földmérő szakember vezetésével végezte el a munkálatokat.

A munkaerőt, az anyagokat, a járműveket és a műszereket mindkét fél önállóan biztosította.

A vegyes munkacsoport a határjelek hatodik időszakos ellenőrzését és felújítását a Vegyesbizottság 2005. november 14-16. között Belgrádban megtartott tizennegyedik ülésszaka jegyzőkönyvének 7. mellékleteként kiadott „Utasítás a Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Montenegró közötti államhatár megjelöléséhez, a határjelek ellenőrzéséhez, felújításához és karbantartásához” című okmányban foglaltak szerint végezte el.

A határvonal megjelölésének, felújításának és karbantartásának terepi munkálatait a vegyes munkacsoport 2010. március 16. és szeptember 30. között, valamint 2011. április 11-15. között és augusztus 25-én végezte el, melyek közül a jelentősebbek a következők voltak:

- 1130 határjel ellenőrzése szemrevételezéssel;

- 7 határjel visszahelyezése eredeti helyére;

- 14 jelentősen sérült határjel cseréje új kővel;

- 396 megdőlt határjel függőleges helyzetbe állítása;

- 3 határjel típusának megváltoztatása;

- 307 sérült határjel kijavítása;

- 10 határjelnél új földalatti jel elhelyezése;

- 1128 határjel lefestése, valamint a betűjelzések, számok és egyéb jelek felfestése;

- 5 közúti határátkelőhelyen a határvonal megjelölése az aszfaltozott utakon 20 cm széles, piros vonallal;

- 187 db háromszögelési pont ellenőrzése és karbantartása.

A Vegyesbizottság a 2010. július 6-8. között végrehajtott szemléje során ellenőrizte az államhatár felújítási, megjelölési és karbantartási terepmunkáit.

A határjelek hatodik időszakos ellenőrzését és felújítását követőn a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatárt 1133 határjel jelöli.

III. A munkálatok okmányolása

A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkálatokról jegyzőkönyvet készítettek, amelyet a Vegyesbizottság felülvizsgált és jóváhagyott.

A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése értelmében és a jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján elrendelt változtatásokat, kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás az államhatár leírásához, térképeihez és koordináta-jegyzékéhez 2011” (a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2011) című határokmányban tartja nyilván.

A Kiegészítés és módosítás 2011 belső lapjait a felek az általuk karbantartott határszakaszokról önállóan készítették el, melyeket a másik fél ellenőrzött.

A Kiegészítés és módosítás 2011 a határvonal megjelölésének valamennyi, a határjelek ötödik időszakos ellenőrzésének befejezése óta (2006) bekövetkezett változását és kiegészítését, valamint a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését tartalmazza.

A Vegyesbizottság a Kiegészítés és módosítás 2011 okmányt felülvizsgálta és jóváhagyta.

A Vegyesbizottság összeállította a „Statisztikai adatok a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatárról (2010-2011. évi ellenőrzés és felújítás utáni állapot)” című okmányt, amely e zárójegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.

IV. A Vegyesbizottság összefoglaló megállapításai

A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti határvonal - az Egyezmény 1. cikkében foglaltaknak megfelelően, figyelembe véve az 1981. és 2009. években a Szerződő Felek által jóváhagyott határokmányokat - a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének és felújításának eredményei szerint nem változott. A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a határjelek hatodik időszakos ellenőrzésének és felújításának befejezése után a magyar-szerb államhatár a terepen egyértelműen felismerhető.

A Vegyesbizottság küldöttségei, a vegyes szakértői csoport, valamint a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai a határjelek hatodik időszakos ellenőrzése és felújítása során feladataikat jól együttműködve, egyetértésben hajtották végre.

A Vegyesbizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatár E és F határszakaszaira vonatkozóan kidolgozott, Budapesten, 2004. május 17-21. között megtartott tizenharmadik ülésszakán elfogadott új határokmányok a jóváhagyásról szóló kölcsönös diplomáciai értesítést követően 2009. október 7-én léptek hatályba és azzal egyidejűleg az 1981-ben az E és F határszakaszokra vonatkozóan jóváhagyott határokmányok hatályukat vesztették.

A Vegyesbizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya, Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság, Szerbia és Montenegró, valamint Románia államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, 2006. április 19-én Újvidéken aláírt Megállapodás 2010. január 7-én hatályba lépett.

A Vegyesbizottság küldöttségei e zárójegyzőkönyvet a két állam kormánya elé terjesztik jóváhagyásra. A jóváhagyásról a két fél diplomáciai úton értesíti egymást.

E zárójegyzőkönyv készült Belgrádban, 2011. október 7-én, két példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Mellékletek száma: 2 db.

A Vegyesbizottság magyar A Vegyesbizottság szerb
küldöttségének elnöke: küldöttségének elnöke:

1. melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

Magyar Köztársaság küldöttsége:
Vájlok László rendőr alezredes a küldöttség elnöke
Busics Imre okleveles mérnök, tag
Bence István okleveles mérnök, szakértő
Angyal László okleveles mérnök, szakértő
dr. Hajnal Gábor rendőr főhadnagy, szakértő
Burján Lászlóné, tolmács
Szerb Köztársaság küldöttsége:
Szava Sztankovity alezredes, mgr. a küldöttség elnöke
Vladan Tadity alezredes, mgr. tag
Goran Golity okleveles mérnök szakértő
Nela Csorokalo, tolmács

2. melléklet a Zárójegyzőkönyvhöz

STATISZTIKAI ADATOK
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság közötti államhatárról
(2010-2011. évi ellenőrzés és felújítás utáni állapot)
Határszakasz D
(a D418 sz. határjeltől)
E F Összesen
A határvonal hossza [m] Szárazföldön 4 869,18 130 818,97 20 682,33 156 370,48
Vízben 5 706,46 2 214,96 10 089,67 18 011,09
Összesen 10 575,64 133 033,93 30 772 174 381,57
A határvonalon I. típusú határoszlop 23 502 93 618
II. típusú határoszlop 196 196
III. típusú határoszlop 9 73 11 93
Hármashatárjel 1 1
Határcsap 5 5
Határtábla
Meg nem jelölt töréspont 63 257 84 404
Szerb területen I. típusú határoszlop 32 4 74 110
II. típusú határoszlop
Háromszögelési pontok 6 43 12 61
I. típusú határoszlop 33 4 73 110
Magyar területen II. típusú határoszlop
Háromszögelési pontok 9 99 28 136
I. típusú határoszlop 88 510 240 838
II. típusú határoszlop 196 196
III. típusú határoszlop 9 73 11 93
Hármashatárjel 1 1
ÖSSZESEN Határcsap 5 5
Határtábla
Háromszögelési pontok 15 142 40 197
Meg nem jelölt töréspont 63 257 84 404
HATÁRJEL ÖSSZESEN 97 784 252 1 133
HÁROMSZÖGELÉSI PONT ÖSSZESEN 15 142 40 197
TÖRÉSPONT ÖSSZESEN 95 1 033 189 1 317

2. melléklet az 52/2012. (X. 17.) BM rendelethez

Kiegészítés és módosítás a határleíráshoz, a határtérképekhez és a koordináta-jegyzékhez, E és F határszakaszok 2011. című határokmány * 


  Vissza az oldal tetejére