A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában, és az (5) bekezdés i) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 1–4., 6–11. pontjában, valamint (8) bekezdésében, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (1) bekezdés c) pont 13. alpontjában, a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdés h) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontjában, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (3) bekezdésében, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 16. alpontjában, és az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), c), e), h), i) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK), illetve a vármegyei kormányhivatalok, valamint járási hivatalainak élelmiszerlánc-felügyeleti, talajvédelmi, borászati, növénytermesztési, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási és tenyésztési hatósági, valamint mezőgazdasági igazgatási hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárásaiért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. egy darabáru küldemény: a darabszámtól függetlenül az egyszerre egy fuvarlevéllel, illetve ezt pótló egyéb fuvarokmánnyal vagy ezek nélkül szállított 2 tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény;

2. egy jármű küldemény (szállítmány): a befogadóképességtől függetlenül, az egy szállítóeszközbe berakott és egy fuvarlevéllel, e mellett egyéb fuvarokmánnyal vagy e nélkül szállított 2 tonna összsúlyt meghaladó küldemény;

3. egy postaküldemény (csomag, levélpostai küldemény): a csomagok darabszámától függetlenül az egy szállítólevéllel szállított csomagküldemény, illetve – a küldemények darabszámától függetlenül – az egy vámokmánnyal kezelt levélpostai küldemény;

4. *  eljáró hatóság: a NÉBIH, az NFK, a vármegyei kormányhivatal, valamint járási hivatala.

2. Az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésére vonatkozó közös szabályok

2. § (1) A díjat az e rendelet szerint díjfizetési kötelezettség alá tartozó hatósági eljárást kezdeményező ügyfélnek kell megfizetnie.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – az eljáró hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, 2. mellékletben meghatározott számlájára, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(3) A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás 1. melléklet szerinti megnevezését és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét.

(4) A díjat – amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni, vagy a befizetés megtörténtét annak igazolására alkalmas dokumentummal igazolni.

(5) *  Amennyiben az ügyfél a díjat a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, a hatóság hiánypótlási felhívásának kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles a befizetést teljesíteni és a fizetési megbízás közlemény rovatában a (3) bekezdésben foglalt adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is feltüntetni.

(6) *  Az 1. melléklet 8., 10., 17., 18. és 19. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a hatóság döntésében meghatározott határidőn belül, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

(7) *  Az 1. melléklet 18. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a kiállított jegyzőkönyv alapján, a ténylegesen elvégzett minősítés után kell fizetni, úgy, hogy minden a díjtételek alapjául szolgáló megkezdett egységet egésznek kell tekinteni. Azon lágyszárú dísznövény és zöldség szaporítóanyagok esetében, ahol a díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége, a forgalmazó köteles a nyilvántartásba vételkor, vagy folyó év január 15-ig írásban nyilatkozni az előző naptári évben általa forgalomba hozott szaporítóanyagok mennyiségéről. A díjat a szemle eredményétől függetlenül meg kell fizetni.

(8) *  Az 1. melléklet 19. pontjában meghatározott DUS vizsgálat és gazdasági értékvizsgálat éves díját – a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – két részletben kell teljesíteni. A díjfizetésre kötelezettnek az első részletet a kísérletek beállítása után, a második részletet a vizsgálatok befejezését követően a felmerült szolgáltatások alapján az érvényes díjtételnek megfelelően kell teljesítenie.

3. § (1) Kérelemre indult hatósági eljárásban a kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén – amennyiben e rendelet vagy külön jogszabály másként nem rendelkezik – az igazgatási szolgáltatási díjat nem lehet visszatéríteni.

(2) Nagy gyakoriságú, rendszeresen ismétlődő hatósági eljárások esetén az eljáró hatóság az ügyféllel külön elszámolási rendben is megállapodhat az igazgatási szolgáltatási díjak fizetésére vonatkozóan.

(3) Amennyiben az ügyfél által előzetesen megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összege és a hatóság által az eljárás lezárásakor megállapított díj összege eltér, az eljáró hatóság

a) hivatalból köteles intézkedni a többletbefizetés visszatérítése iránt az 5. § (2) bekezdése szerint,

b) az ügyfél által megfizetett díjat előlegként beszámítja és a díjköteles eljárást lezáró döntésében kötelezi az ügyfelet a különbözet 15 napon belüli megfizetésére.

4. § (1) A jogorvoslati eljárás díját a másodfokon eljáró hatósághoz kell befizetni. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

(2) Amennyiben az ügyfél a jogorvoslati eljárás díját az első fokon eljáró hatóság számlájára fizette be, az első fokú hatóság köteles a befizetett díjat a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg a másodfokon eljáró hatósághoz átutalni.

(3) *  Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

(4) *  A kérelemre induló eljárásban hozott elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a.

(5) *  A végzés elleni fellebbezés díja – az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – 5000 forint.

(6) *  Az újrafelvételi eljárás díja a kérelemre induló elsőfokú eljárás esetén az 1. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj, egyéb esetben a (3) bekezdés szerinti díj.

5. § (1) Az eljáró hatóság a megfizetett díjat egészben vagy részben visszatéríti, ha az ügyfél az e rendelet szerinti, vagy az eljáró hatóságnak a költségmentességre vonatkozó döntésében foglalt díjnál többet fizetett meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követő 8 napon belül, amennyiben pedig a többletfizetést a kérelmező jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

6. § (1) *  A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az adott ügyben eljáró hatóság bevétele, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendeletben meghatározott feladataikkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére használható fel.

(2) Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása,

c) 32. §-át a díj visszatérítése

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy adóhatóságon eljáró hatóságot, illetéken az igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

3. Az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó külön szabályok

7. § (1) Az 1. melléklet 5.1. és 5.4 pontjában meghatározott, határállomáson történő igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a Dunán vízi szállítóeszközön történő átvitelre.

(2) Magyarországon lakóhellyel, székhellyel (telephellyel) nem rendelkező ügyfél, valamint a hatósággal történt előzetes megállapodás estén a szolgáltatást teljesítő hatóság az igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díj helyszíni, készpénzben történő megfizetésére kötelezheti az ügyfelet a vizsgálat megkezdésekor.

4. A növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó külön szabályok

8. § (1) A mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló 800/99/EK bizottsági rendelet, a visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzésekről szóló 386/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. november 26-i 2090/2002/EK bizottsági rendelet, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet alapján indult növényegészségügyi vizsgálatok esetében a vizsgálat költségei az exportőrt terhelik, amennyiben a termék a vizsgálat alapján nem felel meg az exporttámogatásban részesülés kritériumainak.

(2) A nem növény-egészségügyi vizsgálatra történt mintavételhez a díjat a mintavételt kezdeményező (megrendelő) köteles megfizetni. A minta vizsgálatáért fizetendő díjat a mintavételi díj nem tartalmazza.

5. *  A növénytermesztési igazgatási díjakra vonatkozó külön szabályok

9. § *  A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet szerinti, átruházott jogkörben történő minősítési eljárásban, a hatóság helyszíni felügyelete mellett végzett ellenőrzésért a hatóságot az 1. melléklet 18.1.1. pontja szerinti díj megilleti.

6. * 

10. § * 

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. mellékletének 14.3. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

12–13. § * 

14. § Ez a rendelet a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelethez

1. BORÁSZATI DÍJTÉTELEK

1.1. *  A forgalomba hozatalhoz A forgalomba
kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja az alábbi borászati hozni kívánt
termékek esetében: tétel
– bor a) első 50
– likőrbor hektoliteréig 7500
– pezsgő b) 51–500.
– minőségi pezsgő hektoliterére
– illatos minőségi pezsgő
– szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
– gyöngyözőbor
hektoliterenként
további 120
c) 500. hektoliterétől
– szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor további 26 100
– szárított szőlőből készült bor
– túlérett szőlőből készült bor
– borecet
1.2 Érzékszervi vizsgálat 3 000
1.3. Soron kívüli eljárás pótdíja 25 000

2. TAKARMÁNYBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

2.1. Új takarmányok eseti jellegű előállítására, felhasználására, illetve Magyarországra történő behozatalára engedély kiadása 150 000
2.2. Kísérleti engedély módosítása 50 000
2.3. A kísérleti engedély határozott idejű meghosszabbítása 40 000
2.4 A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználására engedély kiadása. 20 000
2.5 *  A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet szerint ellenőrzésköteles nem állati eredetű termék behozatala esetén az állategészségügyi határállomásokon, illetve egyéb beléptetési pontokon fizetendő díjak
2.5.1. takarmány-adalékanyag, -premix szállítmányaiként hat tonnáig 7500
2.5.2. takarmány-adalékanyag, -premix 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 1200
2.5.3. takarmány-adalékanyag, -premix 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 60 tonna) 60 000
2.5.4. takarmány-keverék szállítmányaiként hat tonnáig 7000
2.5.5. takarmány-keverék 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 1000
2.5.6. takarmány-keverék 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 90 tonna) 50 000
2.5.7. takarmány-alapanyag szállítmányaiként hat tonnáig 3500
2.5.8. takarmány-alapanyag 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 550
2.5.9. takarmány-alapanyag 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 120 tonna) 27 000

3. ÉLELMISZERHIGIÉNIAI HATÓSÁGI VIZSGÁLATOK ALAPDÍJA (A LÉTESÍTMÉNYBE BEÉRKEZETT ÁLLATOK DARABSZÁMÁRA VONATKOZÓAN)

3.1. Patás állatok húsvizsgálata (Ft/darab)
3.1.1. felnőtt szarvasmarhafélék egyedenként 800
3.1.2. szarvasmarhafélék 6 hónapos korig egyedenként 320
3.1.3. egypatások és lófélék egyedenként 500
3.1.4. sertés: állatok, amelyek hasított testének tömege
3.1.4.1. 25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálattal 80
3.1.4.2. 25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül 30
3.1.4.3. legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálattal 150
3.1.4.4. legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül 100
3.1.5. juh vagy kecske, amely vágott testének tömege
3.1.5.1. 12 kg-nál kevesebb egyedenként 30
3.1.5.2. legalább 12 kg egyedenként 45
3.2. Baromfi húsvizsgálata (Ft/darab)
3.2.1. Gallus nembe tartozó baromfi és gyöngytyúk egyedenként 1
3.2.2. kacsa és lúd egyedenként 2
3.2.3. pulyka egyedenként 5
3.3. tenyésztett nyúl egyedenként 1
3.4. strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként 90
3.5. baromfi a strucc, emu, nandu és kazuár kivételével és a nyúl kistermelőnél egyedenként 18
3.6. Vadon élő állatok húsvizsgálata (Ft/darab)
3.6.1. Apróvad 2
3.6.2. Nagyvad
3.6.2.1. vaddisznó egyedenként 270
3.6.2.2. egyéb nagyvad egyedenként 90
3.7. Halak és akvakulturában tenyésztett állatok vizsgálata
3.7.1. az első 50 tonnáig az adott hónapban megkezdett tonnánként 180
3.7.2. 50 tonna fölött megkezdett tonnánként 90

4. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÁLLATVÉDELMI HATÓSÁGI DÍJAK

4.1. Ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és halállomány stb. hatósági vizsgálata az ügyfél kérelmére az állatok tartási helyén, alkalmanként, 13 000
4.2. * 
4.3. *  A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése
4.3.1. Tartás engedélyezése 25 000
4.3.2. A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 20 000
4.3.3. A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja 25 000
4.3.4. A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló fellebbezési eljárás díja 20 000
4.4. *  Kisállat-kereskedés engedélyezése 20 000
4.5. *  Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyelete megkezdett óránként 7000

5. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁSOKON FIZETETT ALAPDÍJAK

5.1. Állategészségügyi ellenőrzésköteles élő állatok, állati eredetű élelmiszerek, állati melléktermékek, állati eredetű takarmányok és szaporítóanyagok Európai Unióba történő beléptetése
5.1.1. hat tonnáig szállítmányonként 16 500
5.1.2. 6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként 2 700
5.1.3. 46 tonna fölött szállítmányonként 126 000
5.2. Élő állatok és állati termékek Európai Unión keresztül történő átszállítása
5.2.1. Áruk és élő állatok Európai Unión keresztüli átszállítására vonatkozó hatósági ellenőrzésének alapdíja 9 000
5.2.2. Az alapdíjhoz ellenőrzésenként, az ellenőrzést végző személyek valamennyi tagjára számítva negyedóránként hozzáadódó díj 6 000
5.3. *  A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet kivételével egyéb, külön jogszabály szerint meghatározott ellenőrzésköteles termék
5.3.1. hat tonnáig szállítmányonként 16 500
5.3.2. 6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként 2 700
5.3.3. 46 tonna fölött szállítmányonként 126 000
5.4. Állategészségügyi határállomáson történő állatszállítás állatvédelmi ellenőrzése és bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként 12 500
5.4.1-5.4.6. * 
5.5. *  Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén az alapdíjon felül fizetendő díjak
5.5.1. Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 6–22 óra között fizetendő Alapdíj
5.5.2. Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 22–6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.4. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 5000
5.5.3. Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 6–22 óra között az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 14 000
5.5.4. Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 22–6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 17 000

6. ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK TÖRZSKÖNYVEZÉSI ÉS GYÓGYSZERGYÁRTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI DÍJA

6.1. Állatgyógyászati gyógyszerkészítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, és engedélyezése
6.1.1. Egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény
6.1.1.1. új forgalomba hozatali engedély nemzeti eljárásban 600 000
6.1.1.2. további hatáserősség 200 000
6.1.1.3. I.B. típusú módosítás 80 000
6.1.1.4. *  II. típusú módosítás 250 000
6.1.1.5. forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000
6.1.1.6. *  kiterjesztés 350 000
6.1.2. Javallat nélküli homeopátiás készítmény egyszerűsített eljárással
6.1.2.1. új forgalomba hozatali engedély 100 000
6.1.2.2. I.B. típusú módosítás 40 000
6.1.2.3. kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás 80 000
6.1.2.4. forgalomba hozatali engedély megújítása 60 000
6.1.3. Vérkészítmények
6.1.3.1. új forgalomba hozatali engedély 55 000
6.1.3.2. módosítás 25 000
6.1.4. Nemzeti eljárás esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek
6.2. Immunológiai állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, engedélyezése nemzeti eljárás esetén
6.2.1. Oltóanyag:
6.2.1.1. új forgalomba hozatali engedély 700 000
6.2.1.2. I.B. típusú módosítás 100 000
6.2.1.3. kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás 300 000
6.2.1.4. forgalomba hozatali engedély megújítása 240 000
6.2.2. In vivo diagnosztikum:
6.2.2.1. új forgalomba hozatali engedély 220 000
6.2.2.2. I.B. típusú módosítás 40 000
6.2.2.3. kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás 120 000
6.2.2.4. forgalomba hozatali engedély megújítása 70 000
6.3. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés kölcsönös elismerésen alapuló eljárás (MRP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek
6.3.1. amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) 800 000
6.3.2. amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további hatáserősségenként 200 000
6.3.3. amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) 400 000
6.3.4. amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség 100 000
6.3.5. I.B. típusú módosítás 80 000
6.3.6. *  II. típusú módosítás 250 000
6.3.7. forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000
6.3.8. *  kiterjesztés 350 000
6.4. Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés decentralizált eljárás (DCP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén (MUMS) a díjak 50%-kal csökkentettek)
6.4.1. amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) 1 200 000
6.4.2. amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további hatáserősség 300 000
6.4.3. amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) 400 000
6.4.4. amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség 100 000
6.4.5. *  I.B. típusú módosítás 80 000
6.4.6. *  II. típusú módosítás 250 000
6.4.7. *  forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000
6.4.8. *  kiterjesztés 350 000
6.5. * 
6.6. Állatok részére szolgáló egyéb termékek dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, engedélyezése, nyilvántartásba vétele
6.6.1. Állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmény
6.6.1.1. nyilvántartásba vétel 20 000
6.6.2. Állatgyógyászatban használatos ápolószer:
6.5.2.1. nyilvántartásba vétel 10 000
6.6.3. Állatgyógyászatban használatos segédanyag:
6.6.3.1. nyilvántartásba vétel 5 000
6.6.4. Állategészségügyi biocid termék
6.6.4.1. új forgalomba hozatali engedély 150 000
6.6.4.2. módosítás 100 000
6.7. Egyéb díjak
6.7.1. Biocid termék állategészségügyi vizsgálata 60 000
6.7.2. Állatgyógyászati készítmény SPC, használati utasítás és/vagy csomagolóanyag szöveg vizsgálata (hatáserősségenként) 15 000
6.7.3. Állatgyógyászati készítmény I.A. típusú bejelentésének adminisztrációs költsége 30 000
6.7.4. *  Visszavonás vagy az eljárás megszüntetésének adminisztrációs költsége az érdemi értékelés megkezdése előtt; a forgalombahozatali engedély visszavonása 30 000
6.7.5. Gyakorlati kipróbálási engedély 80 000
6.7.6. Törzskönyvi igazolás 30 000
6.7.7. Eseti engedély 100 000
6.7.8. Behozatali engedély 40 000
6.7.9. Forgalomba hozatali engedélyt nem igénylő állatgyógyászati gyógyszer készítmények nyilvántartásba vétele 30 000
6.7.10. Hatósági bizonylat (OBPR) kibocsátása (minőségi bizonylat bírálatán alapul) 30 000
6.7.11. Hatósági vizsgálati bizonylat (OCABR) kibocsátása (egyéb jogszabályokban szabályozott, OMCL laboratóriumban végzett vizsgálat eredményéhez kötött) 30 000
6.8. Gyógyszergyártás, nagykereskedelem, kiskereskedelem, PSUR, alaki hibás engedély, egyéb hatósági eljárások
6.8.1. Gyógyszergyártási engedély kiadása 100 000
6.8.2. Gyógyszergyártási engedély módosítása 50 000
6.8.3. Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához kapcsolódó GMP inspekció 100 000
6.8.4. Gyógyszergyártási engedély kiadása másodlagos csomagolóhely vagy ektoparazitikum gyártó számára 50 000
6.8.5. Gyógyszergyártási engedély módosítása másodlagos csomagolóhely vagy ektoparazitikum gyártó számára 25 000
6.8.6. Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához kapcsolódó másodlagos csomagolóhelyen vagy ektoparazitikum gyártónál végzett GMP inspekció 50 000
6.8.7. Kérelemre GMP igazolás, angol nyelvű gyógyszergyártási engedély, angol nyelvű inspekciós jelentés, illetve összefoglaló kiadása 30 000
6.8.8. Alaki hibás engedély gyártási tételenként 20 000
6.8.9. Általános alaki hibás engedély készítményenként 85 000
6.8.10-6.8.13. * 
6.8.14. GMP igazolás kiadása a 3. országbeli gyártó részére nemzeti, MRP, DCP eljárás keretében; kérelmező a díjon felül közvetlenül fizeti a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit 750 000

7. ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

7.1. A kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése
7.1.1. Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának engedélyezése 25 000
7.1.2. Mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány felhasználása 25 000
7.1.3. Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami engedélyezése 88 000
7.1.4. Állatok kötött tartásának engedélyezése 25 000
7.1.5. A beporzás céljára tartott méhészeti termelőegységek működtetésének engedélyezése 25 000
7.1.6. Nem ökológiai méhviasz felhasználásának engedélyezése 25 000
7.1.7. Hústermelés céljából tartott kifejlett szarvasmarha épületen belüli végső hízlalásának engedélyezése 25 000
7.1.8. Katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos kérelmek jóváhagyása 25 000
7.2. Az Öko EK rendelet alapján elismert országok listáján nem szereplő harmadik országokból származó ökológiai termékek forgalmazásának engedélyezése
7.2.1. Növényi alaptermék forgalmazásának engedélyezése 44 700
7.2.2. Növényi eredetű feldolgozott élelmiszer forgalmazásának engedélyezése 44 700
7.2.3. Állati eredetű élelmiszer forgalmazásának engedélyezése 44 700
7.2.4. Takarmány forgalmazásának engedélyezése 44 700
7.2.5. Élőállat forgalmazásának engedélyezése 44 700
7.3. Egyéb ökológiai gazdálkodással összefüggő engedélyezési eljárások az Öko EK rendelet alapján
7.3.1. Párhuzamos termelés jóváhagyása 25 000
7.3.2. Megelőző időszak átállási időszak részeként történő engedélyezése 25 000
7.3.3. Állattartó épületben az előírtnál kisebb férőhely alkalmazásának engedélyezése 25 000
7.3.4. Ökológiai státusz megtartásának engedélyezése Öko EK rendelet alapján 25 000
7.4. Tanúsítással összefüggő eljárások
7.4.1. Tanúsító szervezet elismerése 265 500
7.4.2. Privát feltételrendszer elismerése 44 200

8. NÖVÉNYVÉDŐ SZER ÉS TERMÉSNÖVELŐ ANYAG ENGEDÉLYEZÉSI DÍJAK

8.1. Hatóanyagok engedélyezése
8.1.1. A Dosszié teljességének vizsgálata, ha Magyarország a jelentéstevő ország
8.1.1.1. Kémiai növényvédő szer hatóanyagok esetén 1 000 000
8.1.1.2. Mikroorganizmusok, vírusok esetében 750 000
8.1.1.3. Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) 500 000
8.1.2. Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy megújításához, ha Magyarország a jelentéstevő tagállam
8.1.2.1. Kémiai hatóanyagok esetén 25 000 000
8.1.2.2. Mikroorganizmusok, vírusok esetében 12 500 000
8.1.2.3. Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) 8 000 000
8.1.3. Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy megújításához, ha Magyarország társ-jelentéstevő tagállam (co-RMS)
8.1.3.1. Monográfia felülvizsgálat 2 500 000
8.1.3.2. Monográfia felülvizsgálat egy szakterületre 300 000
8.1.3.3. Értékelés szakterületenként 2 000 000
8.2. Növényvédő szerek nemzeti engedélyezése
8.2.1. Szakterületi értékelések díjai
8.2.1.1. Szakterületi értékelések Európai Uniós vagy zonális engedélyezéshez, illetve engedély-módosításhoz
8.2.1.1.1. Készítmény – dosszié teljességének vizsgálata 500 000
8.2.1.1.2. Hatóanyagok kémiai azonossága (ld. 8.6.1. pont)
8.2.1.1.3. Fizikai-kémiai tulajdonságok 500 000
8.2.1.1.4. Analitika 500 000
8.2.1.1.5. Toxikológia 800 000
8.2.1.1.6. Felhasználói kockázat 300 000
8.2.1.1.7. Szermaradék 700 000
8.2.1.1.8. Környezeti sors és viselkedés 700 000
8.2.1.1.9. Ökotoxikológia 1 200 000
8.2.1.1.10. Hatékonyság 700 000
8.2.1.1.11. Egyszerűsített értékelés A fenti
összegek 40%-a
8.2.2. Szakterületi értékelések magyar nyelvű nemzeti engedélyezéshez, illetve, engedély-módosításhoz
8.2.2.1. Készítmény – dosszié teljességének ellenőrzése 100 000
8.2.2.2. Hatóanyagok kémiai azonossága (ld. 8.6.1. pont)
8.2.2.3. Fizikai-kémiai tulajdonságok 150 000
8.2.2.4. Analitika 150 000
8.2.2.5. Toxikológia 200 000
8.2.2.6. Felhasználói kockázat 100 000
8.2.2.7. Szermaradék 200 000
8.2.2.8. Környezeti sors és viselkedés 200 000
8.2.2.9. Ökotoxikológia 300 000
8.2.2.10. Hatékonyság 200 000
8.2.2.11. Egyszerűsített értékelés A fenti összegek 40%-a
8.3. Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha Magyarország a zonális értékelő tagállam (z-RMS)
8.3.1. Törzs dosszié kiértékelése
8.3.1.1. Kémiai készítmények esetén 6 000 000
8.3.1.2. Mikroorganizmusok, vírusok esetében 4 000 000
8.3.1.3. Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) 3 000 000
8.3.1.4. Nemzeti ideiglenes (3 éves) engedély új hatóanyagú készítményre a 8.3.1. pont alatti alapdíjak
25%-a
8.3.1.5. Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén a 8.3.1. pont alatti alapdíjak plusz hatóanyagonként
25%-kal növelt értéke
8.4. Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha Magyarország a zonális értékelő társjelentéstevő (co-zRMS) A 8.2.1.1
szerinti
szakterületi
értékelések
alapján
8.5. Növényvédő szerek engedélyezése kölcsönös elismerés alapján, ha Magyarország átvevő tagállam 1 500 000
8.5.1. *  Engedély módosításának átvétele, ha további értékelés szükséges 600 000
8.5.2. *  Engedély módosításának átvétele további értékelés nélkül 300 000
8.6. Növényvédő szerek újraengedélyezése (engedélyek felülvizsgálata)
8.6.1. Hatóanyag azonosságának megállapítása hatóanyagonként a pozitív listára való felvétel után, vagy megújítás után
(step 1)
8.6.1.1 Az adattulajdonos, illetve annak képviselője esetén 100 000
8.6.1.2. A felülvizsgálat az adattulajdonostól kapott hozzájáruló nyilatkozattal történik 150 000
8.6.1.3. A hatóanyag azonosságának megállapítása egyéb hatóanyag-forrásból történik
8.6.1.3.1. Egyéb hatóanyag forrás értékelése 150 000
8.6.1.3.2. Ekvivalencia jelentés készítése 500 000
8.6.2. Készítmény nemzeti szintű újraengedélyezése (step2)
8.6.2.1. Készítmény dosszié kiértékelése és újraengedélyezés
8.6.2.1.1. Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén 2 500 000
8.6.2.1.2. *  Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 1 500 000
8.6.3. Készítmény zonális értékelése és újraengedélyezése, ha
Magyarország a zonális értékelő tagállam (zRMS)
8.6.3.1. Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén 5 000 000
8.6.3.2. *  Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 3 000 000
8.6.3.3. Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén a 8.6.3 pont alatti alapdíjak plusz hatóanyagonként
25%-kal növelt értéke
8.6.4. Újraengedélyezés más tagállam által készített értékelés
felhasználásával
8.6.4.1. Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén 1 000 000
8.6.4.2. *  Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 500 000
8.7. Növényvédő szernek nem minősülő termékek nemzeti engedélyezése
8.7.1. Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók 300 000
8.7.2. Növényvédelmi célú eszközök (pl. csapdák), makroszervezetek 100 000
8.8. Engedélyezés a már elvégzett értékelések felhasználásával
8.8.1. Új formuláció értékelése a már elvégzett értékelések felhasználásával Származtatott
engedély díja +
az új egyedi
szakterületi
értékelések
díja 8.2.1.
vagy 8.2.2.
szerint
8.8.2. Alkalmazáshoz készre hígított termékek engedélyezése a már elvégzett értékelések felhasználásával Származtatott
engedély díja +
az új egyedi
szakterületi
értékelések
díja 8.2.1.
vagy 8.2.2.
szerint
8.9. Ikercsomagban történő forgalomba hozatal engedélyezése 300 000
8.10. Engedélymódosítás
8.10.1. Az engedély módosítása, vagy érvényességének meghosszabbítása
8.10.1.1. Módosítás szakmai értékelés alapján szakterületenként 8.2.1. vagy
8.2.2.
figyelembe-
vételével
8.10.1.2. Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás 25 000
8.10.2. Engedély kiterjesztése kisebb jelentőségű felhasználásokra (kiskultúra) 150 000
8.10.3. Címkétől eltérő felhasználási engedély (off-label) 150 000
8.11. *  Címke-felülvizsgálat 50 000
8.12. Kísérleti engedély
8.12.1. *  Magyarországon még forgalomban nem lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként) 50 000
8.12.2. *  Magyarországon forgalomban lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként) 15 000
8.12.3. Bemutató vizsgálatok / premarketing tevékenység engedélyezése (kultúránként) 25 000
8.13. *  Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély már engedélyezett készítményre
Engedélyezett növényvédő szer vagy növényvédő szernek nem minősülő termék előírt felhasználásától eltérő módja esetén (kultúránként) a 8.2.2. szerinti szakterületi értékelés nélkül
8.14. *  Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély nem engedélyezett készítményre 150 000
8.15. Párhuzamos behozatal engedélyezése
8.15.1. Párhuzamos behozatal kereskedelmi célra 500 000
8.15.2. A termelő által saját felhasználásra történő behozatal 20 000
8.16. Származtatott engedélyek
8.16.1. Származtatott engedély – más kereskedelmi név használata már engedélyezett készítményre 50 000
8.16.2. Új engedély kiadása egy már meglévő engedély értékelése alapján Az
alkalmazandó
engedélyezési
díj 25%-a
8.17. Növényvédőszer-maradék határérték megállapítása, módosítása 500 000
8.18. Termésnövelő anyag engedélyezési díjak
8.18.1. Egyedi engedélyezés
8.18.1.1. Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok, termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talaj- és növénykondicionáló anyagok engedélyezése 100 000
8.18.1.2. Komposztok, engedélyezése 150 000
8.18.2. Termékcsalád engedélyezése
8.18.2.1. Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok, termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talaj- és növénykondicionáló anyagok engedélyezése (maximum 3 tag) 200 000
8.18.2.2. Komposztok, engedélyezése (maximum 3 tag) 300 000
8.18.2.3. Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag engedélyezése 30 000
8.18.3. Engedélyokirat módosítása, kiegészítése
8.18.3.1. Szakterületi módosítás (vizsgálati adatokhoz kötött kultúra-kiterjesztés, technológiamódosítás) 30 000
8.18.3.2. Termékcsalád bővítése, családtagonként 100 000
8.18.3.3. Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás 25 000
8.18.4. Védelem egyenértékűség vizsgálata az áruk kölcsönös elismerése során terméktípusonként 50 000
8.18.5. Védelem egyenértékűségi határozat kiadása
8.18.5.1. Egy termék esetében 200 000
8.18.5.2. Termékcsalád esetében (maximum 3 tag) 250 000
8.18.5.3. Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag esetében 30 000
8.18.6. Kísérleti engedély 15 000
8.18.7 Hulladékot tartalmazó termésnövelő anyag (komposzt kivételével) kiegészítő eljárási díja 25%
8.18.8. *  További márkanév használat nevenként és készítményenként 25 000
8.19. Vizsgálóhely GEP (Good Experimental Practice) elismerése
8.19.1. Vizsgálóhely inspekciója és elismerése 500 000
8.19.2. Vizsgálóhely ismételt inspekciója 250 000

9. EGYÉB NÖVÉNYVÉDELMI ELJÁRÁSOK DÍJAI

9.1. Növényvédelmi gépek típusminősítési és felülvizsgálati eljárási díjai
9.1.1. Növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai
9.1.1.1. Hordozható permetezőgépek típusminősítési eljárásai
9.1.1.1.1. Dokumentumok alapján 37 500
9.1.1.1.2. Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján 50 000
9.1.1.1.3. Vizsgálat alapján 62 500
9.1.1.2. Egyéb növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai
9.1.1.2.1. Dokumentumok alapján 37 500
9.1.1.2.2. Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján 125 000
9.1.1.2.3. Vizsgálat alapján 500 000
9.1.2. Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata az ügyfél kérelmére indított eljárás esetén
9.1.2.1. Felülvizsgáló állomások tanúsítása (állomásonként) 500 000
9.1.2.2. Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata (gépenként) 40 000
9.1.2.3. Időszakos felülvizsgálati rendszer fenntartása (elvégzett felülvizsgálatonként) 4 000
9.2. Növényvédelmi engedélyezési eljárások díjai
9.2.1. Növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási valamint munkavégzésre jogosító engedély kiadása, újbóli kiadása, érvényességi idő bejegyzése, az engedély cseréje 4 000
9.2.2. Légi mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély kiadásának, érvényességi idő bejegyzésének, engedély cseréjének díja 4 000
9.2.3. Kijuttatási terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása 5 000
9.2.4. Jóváhagyott kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési kérelem elbírálása 5 000

10. NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK DÍJAI

10.1. Belső növényegészségügyi vizsgálatok
10.1.1. Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt napraforgó (Helianthus annuus), lucerna (Medicago sativa), bab (Phaseolus sp.) cukorrépa (Beta vulgaris) magtermő állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata táblánként, laboratóriumi vizsgálatok nélkül. Vetőburgonya (Solanum tuberosum), (szuperelit, elit és utántermesztett fokozatú, valamint nemesítésből és honosításból származó) területek vizuális termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő-berendezésenként, laboratóriumi vizsgálatok nélkül.
10.1.1.1. 8 hektárig vagy 8 termesztőberendezésig 6 000
10.1.1.2. azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként 750
10.1.2. Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt zöldségfélék (Allium cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum, Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum) és valamennyi továbbszaporításra termesztett lágyszárú növény (kivéve burgonya), valamint gumók, hagymák, rhizómák illetve azok magtermő és ültetésre szánt állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő berendezésenként, és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül
10.1.2.1. 6 hektárig vagy 6 termesztőberendezésig 6 000
10.1.2.2. azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként 880
10.1.3. Telepítés illetve ültetés előtti termőhelyi vizsgálat táblánként:
10.1.3.1. Központi és üzemi törzsültetvény, törzsgyümölcsös, alany anyatelep, szőlő-, gyümölcs, dísz- és egyéb faiskola, erdészeti csemetekert előzetes vizsgálata, valamint területváltoztatás engedélyezését megelőző vizsgálat laboratóriumi vizsgálat nélkül
10.1.3.1.1. 2 hektárig 6 000
10.1.3.1.2. azon felül hektáronként 3 000
10.1.3.2. Faiskolai lerakatok, árudák, forgalmazóhelyek alkalmassági vizsgálata
10.1.3.2.1. vizsgálatonként 6 500
10.1.3.3. Egyéb, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és NÉBIH által elrendelt, meghatározott növények termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő berendezésenként és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül.
10.1.3.3.1. 1 hektárig vagy 1 termesztő berendezésig, telephelyenként, vizsgálatonként 6 000
10.1.3.3.2. azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és vizsgálatonként 4 500
10.1.4. Faiskolák termőhelyi vizsgálata táblánként
10.1.4.1. Árutermelő szőlő-, gyümölcs- és bogyós gyümölcsű faiskolák, alanytelepítés, magvetés, bejelentett házi, átmeneti (szűrő) és elit faiskolák
10.1.4.1.1. hektáronként és vizsgálatonként 9 500
10.1.4.2. Erdészeti csemetekertek, díszfaiskolák
10.1.4.2.1. 2 hektárig vizsgálatonként 6 000
10.1.4.2.2. azon felül hektáronként és vizsgálatonként 3 000
10.1.5. Központi és üzemi törzsültetvények termőhelyi vizsgálata termőhelyenként
10.1.5.1. Törzses gyümölcsfajok: szemzőhajtás-termő és magtermő fák (vírusvizsgálatban részesült egyedekre csak vírusvizsgálati díjtétel)
10.1.5.1.1. 100 darabig és vizsgálatonként 6 000
10.1.5.1.2. azon felül 10 darabonként és vizsgálatonként 450
10.1.5.2 Szőlő, bogyós gyümölcsű ültetvények, vegetatív anyatelepek
10.1.5.2.1. hektáronként és vizsgálatonként 15 000
10.1.5.3 Örökzöldek, díszfák, díszcserjék (hektáronként)
10.1.5.3.1. hektáronként és vizsgálatonként 15 000
10.1.6. Továbbszaporításra engedélyezett ültetvények, szaporításra kijelölt fák termőhelyi vizsgálata termőhelyenként
10.1.6.1. Szemzőhajtás- és magtermő fa, törzskönyvezett, illetve törzskönyvi előjegyzésbe vett növények
10.1.6.1.1. 25 fáig vizsgálatonként 6 000
10.1.6.1.2. azon felül darabonként és vizsgálatonként 240
10.1.6.2. Szőlő és bogyós gyümölcsű ültetvények, dísznövények, vegetatív alanytelepek
10.1.6.2.1. 2 hektárig vagy 2 termesztő berendezésig vizsgálatonként 6 000
10.1.6.2.2. azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és vizsgálatonként 3 000
10.1.6.3. Faiskola vetőmagvak fémzárolását megelőző növény-egészségügyi vizsgálata
10.1.6.3.1. 1000 kg-ig vizsgálatonként 6 000
10.1.6.3.2. azon felül 100 kg-onként és vizsgálatonként 6 00
10.1.7. Faiskolai lerakatok, árudák vizsgálata
10.1.7.1. vizsgálatonként 6 000
10.1.8. Termelő által megrendelt, vetőmagtermő, ültetésre szánt és egyéb növények állományainak termőhelyi vizsgálata, export előzetes vizsgálata, táblánként, termesztő berendezésenként, és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül (pl. hibridkukorica (Zea mays), borsó (Pisum sativum), stb.)
10.1.8.1. 5 hektárig 6 000
10.1.8.2. azon felül hektáronként 900
10.1.9. Növényútlevél-címke darabonként (kivéve a NÉBIH NKI által kiadott növényútlevél-címkék)
10.1.9.1. A megrendelőnek kiadott növényútlevél-címke darabonként 30
10.1.9.2. A szolgálat által kiállított növényútlevél, csereútlevél darabonként 270
10.1.10. Terménytárolók kérelemre történő helyszíni vizsgálata tárolóhelyenként, a betárolt termény mennyisége szerint:
10.1.10.1. üres raktár 5 700
10.1.10.2. Tárolt termény: az elvégzett munka a tárolt termény mennyiségével arányos
10.1.10.2.1. 250 tonnáig 8 000
10.1.10.2.2. azon felül 10 tonnánként 300
10.1.11. Előzetes (növény-egészségügyi) vizsgálat: fa-csomagolóanyag kezeléséhez, előállításához, javításához
10.1.11.1. telephelyenként és vizsgálatonként 8 000
10.2. Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Postaküldemények, útipoggyász, darabáru okmány, azonosság és növény-egészségügyi vizsgálata laboratóriumi vizsgálat nélkül:
10.2.1. 1 000 Ft értékhatárig díjmentes, növény-egészségügyi bizonyítvány kiállítása esetén azonban 270
10.2.2. 1 000–5 000 Ft közötti értéknél 1 100
10.2.3. 5 000 Ft feletti értéknél, két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény esetén 2 200
10.3. Vasúti kocsi, gép- és egyéb jármű, repülőgép, illetve hajóküldemények vizsgálata megkezdett tíz tonnánként, laboratóriumi vizsgálat nélkül:
10.3.1. Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő növény, vetőmagvak, vetőburgonya 9 800
10.3.2. Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, azok őrleményei, azokból készült takarmánykeverékek és alapanyagok, friss zöldség és gyümölcs, héjas gyümölcsűek, étkezési és ipari burgonya 3 900
10.3.2.1 500 tonna felett a küldemény vizsgálatára átalánydíj fizetendő, melynek összege 200 000
10.3.3. Egyéb növényi termékek, vágott virágok 2 600
10.3.4. Nyitott vasúti vagonban szállított tranzit, re-export szállítmányok vizsgálat nélkül 3 350
10.4. Külső növényegészségügyi vizsgálatok – Import vizsgálatok
10.4.1. Növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló okmányok vizsgálata szállítmányonként 1 800
10.4.2. A termék származásának és azonosságának megállapítása szállítmányonként
10.4.2.1. Egy teherautó, vasúti vagon, illetve hasonló méretű tartály mennyiségig 1 800
10.4.2.2. a 10.4.2.1. pontban meghatározottnál nagyobb mennyiség esetén 3 500
10.4.3. Növényegészségügyi vizsgálat
10.4.3.1. Dugványok, magról nevelt növények (kivéve erdészeti szaporítóanyagok), fiatal szamóca- és zöldségnövények vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.1.1. 10 000 darabig 4 300
10.4.3.1.2. Minden további 1 000 egység 180
10.4.3.1.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.2. Cserjék, fák (kivéve kivágott karácsonyfák), fás szárú faiskolai növények, erdészeti szaporító anyagok vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.2.1. 1 000 darabig 4 300
10.4.3.2.2. Minden további 100 egység 110
10.4.3.2.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.3. Ültetésre szánt hagymák, gyökerek, rizómák, gyökérgumók ellenőrzése szállítmányonként (burgonyagumók kivételével)
10.4.3.3.1. 200 kg tömegig 4 300
10.4.3.3.2. Minden további 10 kg 40
10.4.3.3.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.4. Vetőmagok, szövettenyészetek vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.4.1. 100 kg tömegig 1 800
10.4.3.4.2. Minden további 10 kg 40
10.4.3.4.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.5. Egyéb ültetésre szánt növények vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.5.1. 50 000 darabig 4 300
10.4.3.5.2. Minden további 100 egység 50
10.4.3.5.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.6. Növényegészségügyi vizsgálat: Vágott virágok vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.6.1. 20 000 darabig 4 300
10.4.3.6.2. Minden további 1 000 egység 40
10.4.3.6.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.7. Lombos ágak, tűlevelűek részeinek vizsgálata szállítmányonként (kivágott karácsonyfák kivételével)
10.4.3.7.1. 100 kg tömegig 4 300
10.4.3.7.2. Minden további 10 kg 440
10.4.3.7.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.8. Kivágott karácsonyfák vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.8.1. 1 000 darabig 4 300
10.4.3.8.2. Minden további 100 egység 440
10.4.3.8.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.9. Növények leveleinek vizsgálata szállítmányonként (pl. gyógyfüvek fűszernövények, leveles zöldségek)
10.4.3.9.1. 100 kg tömegig 4 300
10.4.3.9.2. Minden további 10 kg 440
10.4.3.9.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.10. Gyümölcsök, zöldségek vizsgálata szállítmányonként (leveles zöldségek kivételével)
10.4.3.10.1. 25 000 kg tömegig 4 300
10.4.3.10.2. Minden további 1000 kg 180
10.4.3.11. Burgonyagumók vizsgálata tételenként
10.4.3.11.1. 25 000 kg tömegig 13 000
10.4.3.11.2. Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként 13 000
10.4.3.12. Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével)
10.4.3.12.1. 100 m3 térfogatig 4 300
10.4.3.12.2. Minden további m3 40
10.4.3.13. Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.13.1. 25 000 kg tömegig 4 300
10.4.3.13.2. Minden további 1000 kg 180
10.4.3.13.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.14. Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata szállítmányonként
10.4.3.14.1. 25 000 kg tömegig 4 300
10.4.3.14.2. Minden további 1 000 kg 180
10.4.3.14.3. a vizsgálat maximális összege 35 000
10.4.3.15. Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként 4 300

11. ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS KOMLÓ
FORGALMAZÁSI MINŐSÉG MEGFELELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI DÍJAI

11.1. *  Zöldség, gyümölcs forgalmazási minőségnek való megfelelés vizsgálata
11.1.1. A szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként 4300
11.1.2. A szállítmány munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként 5300
11.1.3. A meghiúsult szállítás esetén, a szállítmányok számától függetlenül, esetenként 3000
11.2. *  Komló vizsgálata
11.2.1. A szállítmány azonossági vizsgálata megkezdett tonnánként 4300
11.3. * 

12. TALAJVÉDELEMI IGAZGATÁSI DÍJAK

12.1. Talajvédelmi hatósági eljárások
12.1.1. Talajjavítási engedélyezési eljárás 26 000
12.1.2. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezési eljárás 73 000
12.1.3. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése 73 000
12.1.4. * 
12.1.5. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése 144 000
12.1.6. Szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése 110 000
12.1.7. * 
12.1.8. *  Nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 60 000
12.1.9. Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre
12.1.9.1-12.1.9.2. * 
12.1.9.3. *  A 12.1.1–12.1.8. alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése Az engedélyre
megállapított
díj 50%-a
12.1.10. A talajvédelmi, illetve a termőföld használati követelmények teljesítéséről, a talajvédelmi hatósági engedély szükségességéről szóló és egyéb bizonyítvány kiállítása 12 000
12.1.11. *  Árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve csemege- és alanyszőlő) telepítését megalapozó talajvédelmi terv, illetve egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása 28 000
12.2. *  Talajvédelmi szakhatósági eljárások (12.2–12.16. pontokban meghatározott eljárások)
12.2.1. * 
12.2.2. Bányafelügyeleti eljárások
12.2.2.1. Cél-kitermelőhely létesítésének engedélyezési eljárása 105 000
12.2.2.2. *  Bányaüzemi kitermelés befejezési MÜT jóváhagyásának eljárása, föld alatti bányatérségek és bányászati létesítmények más célú hasznosításának jóváhagyási eljárása, szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési eljárása 50 000
12.2.2.3. *  Bányaüzem bezárási és tájrendezési MÜT jóváhagyásának eljárása, a tájrendezési feladatokkal összefüggő bányahatósági eljárások, a felszín alatti vízkészletet érintő bányatavak fennmaradása és hasznosítása feltételeinek meghatározása, szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás 30 000
12.2.2.4. * 
12.3. Építésügyi hatósági eljárások
12.3.1. *  Építési engedélyezési eljárás 400 m2 felett igénybevett termőföld esetén 50 000
12.3.2. Összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás 50 000
12.3.3. Építésügyi fennmaradási engedélyezési eljárás 50 000
12.3.4. *  A nem veszélyes hulladék kereskedelmének, közvetítésének, szállításának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezési eljárása 19 000
12.3.5. * 
12.4. Katonai építésügyi hatóság telekalakítási engedélyezési eljárása 19 000
12.5. Hírközlési hatósági eljárások
12.5.1. *  Hírközlési hatósági eljárások
12.5.1.1. Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm, illetve az az alatt igénybevett termőföld esetén 25 000
12.5.1.2. Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm felett igénybevett termőföld esetén 50 000
12.5.2. Elektronikus hírközlési építmények fennmaradási engedélyezése 50 000
12.6. Sajátos építményekre vonatkozó hatósági eljárások (mérésügyi és biztonsági hatóság, bányafelügyelet, katonai építésügyi hatóság)
12.6.1. Sajátos építményfajták építési engedélyezési eljárásai 50 000
12.6.2. Sajátos építményfajták összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai 50 000
12.6.3. Sajátos építményfajták fennmaradási engedélyezési eljárásai 50 000
12.7. Mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági eljárások
12.7.1. * 
12.7.2. Villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárás – vezetékjog (termelői, magán- és közvetlen vezeték építése is) 50 000
12.7.3. Villamosenergia-ipari építési engedélyezési eljárás – használati jog (erőművek építése is) 50 000
12.7.4. Villamosenergia-ipari fennmaradási engedélyezési eljárás 50 000
12.7.5. Villamosenergia-ipari egyszerűsített engedélyezési eljárás 28 000
12.7.6. *  Villamosenergia-ipari használatbavételi engedélyezési eljárás 25 000
12.8. Közlekedési hatósági eljárások
12.8.1. Utak elvi engedélyezése 19 000
12.8.2. Utak építési engedélyezése 50 000
12.8.3. Utak korszerűsítésének engedélyezése 50 000
12.8.4. Utak fennmaradási engedélyezése 50 000
12.8.5. Utak építési engedélyben foglaltaktól eltérés engedélyezése 31 000
12.8.6. Utak forgalomba helyezésének engedélyezése 33 000
12.8.7. Utak ideiglenes forgalomba helyezési engedélyezése 33 000
12.8.8. Utak megszüntetésének engedélyezése 33 000
12.8.9. * 
12.8.10. Polgári repülőtér létesítésének engedélyezése 50 000
12.8.11. * 
12.8.12. *  Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építésének, fennmaradásának engedélyezése 50 000
12.8.13. * 
12.8.14. Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények fejlesztésének engedélyezése 50 000
12.8.15. * 
12.9. Környezetvédelmi hatósági eljárások
12.9.1. * 
12.9.2. A települési hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 15 000
12.9.3. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 15 000
12.9.4. Előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás 50 000
12.9.5. Környezeti hatásvizsgálat 50 000
12.9.6. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 50 000
12.10. Természetvédelmi hatósági eljárások
12.10.1 Kármentesítési eljárások 50 000
12.11. Vízügyi hatósági eljárások
12.11.1. Kármentesítési eljárások 50 000
12.11.2. Vízbázisok védőterületein belüli tevékenység végzésének eseti engedélyezése 13 000
12.11.3. Vízbázisok védőterületeinek kijelölésével kapcsolatos engedélyezés 50 000
12.11.4. *  Vízjogi létesítési engedélyezés
12.11.4.1. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm feletti talajfelszín megbontása esetén 50 000
12.11.4.2. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm, illetve az alatti talajfelszín megbontása esetén 25 000
12.11.5. *  Vízjogi üzemeltetési engedélyezés
12.11.5.1. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése) 25 000
12.11.5.2. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés egynyaras öntözéshez 5000
12.11.6. Vízjogi fennmaradási engedélyezés 50 000
12.11.7. Szennyező anyagok földtani közegbe, felszín alatti vízbe elhelyezésének és bevezetésének engedélyezése, ha határértékek megállapításához kötött az engedélyezési eljárás 50 000
12.12. Ingatlanügyi hatósági eljárások
12.12.1.1. *  Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése 400 m2 és az alatt 10 000
12.12.1.2. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése 400 m2 felett 50 000
12.12.2. Más célra hasznosított termőföld újrahasznosítására készített terv jóváhagyása 50 000
12.12.3. *  Termőföld végleges más célú hasznosítása
12.12.3.1. Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 és az alatt 10 000
12.12.3.2. Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 felett 50 000
12.12.4. *  Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel
12.12.4.1. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 és az alatti terület esetén 10 000
12.12.4.2. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 feletti terület esetén 50 000
12.13. Szőlő telepítésével kapcsolatos engedélyezési eljárások
12.13.1. Csemege- és alanyszőlő telepítés engedélyezése 28 000
12.13.2. * 
12.14. Gyümölcstelepítés engedélyezési eljárása 28 000
12.15. * 
12.16. Kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások
12.16.1. *  Régészeti feltárás engedélyezése (kivéve a megelőző feltárást) 28 000
12.16.2. * 
12.16.3. Régészeti megelőző feltárás engedélyezése 38 000
12.17. Talajvédelmi szakértői nyilvántartás vezetése
12.17.1. Talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának bejelentésére nyilvántartásba vétel 9 000
12.17.2. Talajvédelmi szakértői tevékenységi kör bővítésének bejelentésére nyilvántartásba vétel 7 000
12.18. A jogorvoslati eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a 12. pont alatt meghatározott díjtétel 50%-a
12.19. *  Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre (talajvédelmi szakhatósági eljárásokban)
12.19.1. Engedély módosítása A szakhatósági eljárásra megállapított díj 50%-a
12.19.2. Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása változatlan feltételek mellett 10 000

13. VADGAZDÁLKODÁSI DÍJAK

13.1. * 
13.2. *  Trófeabírálati díj 4 000
13.3. *  Kérelemre indult vadászati hatósági eljárás díjai
13.3.1. Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg, a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával, a vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésével összefüggő kérelmek kivételével 10 000
13.3.2. Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával összefüggő kérelmek esetén 20 000
13.3.3. A vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésére benyújtott kérelem díja (szállítmányonként) 3000
13.3.4.1. * 
13.4. Azonosító jel díja darabonként 100

14. *  HALGAZDÁLKODÁSI DÍJAK

14.1.-14.4. * 
14.5. Halászati engedély kiadásának díja 10 000
14.5.1. * 
14.6. Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000
14.7. Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja 3000
14.7.1. Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja 3000
14.8. Az IUU fogási tanúsítvány érvényesítése (tanúsítványonként) 5000
14.9. Elsőfokú eljárás díja 2000

15. ERDÉSZETI KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK DÍJTÉTELEI * 

15.1. *  Helyszínelést nem igénylő eljárások
15.1.1. *  Alapdíj 6500
– erdőterv határozat kiadása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (13) bekezdése alapján kérelemre induló eljárásban;
– az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.1. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nem nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– a 15.1.2 pont alá tartozó eljárásokban.
15.1.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.1.2.1. *  Földrészletenként 500
– erdő, vagy erdőként nyilvántartott egyéb terület kérelemre történő kivezetése az Adattárból;
– erdő telepítésének engedélyezése;
– az Evt. 83/A. §-a szerinti létesítmény által elfoglalt területre igénybevétel engedélyezése;
– meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból;
– erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése;
– az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása.
15.1.2.2. *  Földrészletenként 5000
– tulajdonos vagy az érintett tulajdonostársak kérelmére erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságának átmeneti időszakra történő korlátozása.
15.1.2.3. *  Erdőrészletenként 300
– erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése;
– erdőgazdálkodó kérelmére erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása;
– szennyvíziszap termőhelyre kihordásának engedélyezése;
– erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása;
– tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése;
– cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben.
15.1.2.4. *  Kilométerenként 3000
– az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.2.3. vagy 15.3.2.2. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben az Evt. 92. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
15.2. *  Helyszínelést igénylő eljárások
15.2.1. *  Alapdíj 25 000
– erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezési eljárás;
– lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy egyéb technikai sportverseny engedélyezése erdőben;
– az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, külön nem nevesített erdei közjóléti berendezéssel vagy létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– a 15.2.2. pont alá tartozó eljárásokban.
15.2.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.2.2.1. *  Földrészletenként 2000
– önerdősülés nyilvántartásba vétele az Evt. 6. § (2) bekezdés ba) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőként;
– Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;
– erdő Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.
15.2.2.2. *  Erdőrészletenként
– vágásos üzemmódú erdő termőhelyi viszonyoknak megfelelő záródásnál
2000
alacsonyabb, de legalább ötven százalékos záródással való kialakítását és fenntartásának engedélyezése;
– természetességi állapotra vonatkozó alapelvárás módosításnak engedélyezése;
– erdőrészletek, vagy egyéb részletek megosztása az Adattárban.
15.2.2.3. Kilométerenként 10 000
– épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások;
15.3. *  Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés engedélyezési eljárások
15.3.1. Alapdíj 60 000
– gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése erdőben;
– a 15.3.2. pont alá tartozó eljárásokban.
15.3.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.3.2.1. *  Földrészletenként 7000
– erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;
– erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése.
15.3.2.2. Kilométerenként 80 000
– erdészet magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése.
15.4. *  Az erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások
15.4.1. Nyilvántartásba vétel, átminősítés 3000
15.4.2. *  Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt vált érvénytelenné 5500
15.5. *  Egyedi adatszolgáltatási eljárások
15.5.1. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként 4000
15.5.2. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként 2000
15.5.3. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként 3000
15.5.4. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként 1500
15.5.5. * 
15.5.6. Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 2000
15.5.7. * 
15.5.8. Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 1500
15.5.9. Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre 8000
15.5.10. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 5000
15.5.11. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 7500
15.5.12. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának (A4-es méretben) kiadása 1000
15.6. * 
15.7. *  Az erdészeti hatóság más hatóság más hatóságnál, kérelemre indult eljárásban lefolytatott szakhatósági eljárásai
15.7.1. *  Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 15.7.2. pontban foglalt, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével 7500
15.7.2. Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja bányatelek megállapítása iránti eljárásban, ha a szakhatósági eljárás a külön jogszabály szerint az erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezésére is kiterjed 60 000
15.8. * 
15.9. *  Hatósági bizonyítvány kiállítása, erdőrészletekre vonatkozó adatszolgáltatás esetén erdőrészletenként, erdőgazdálkodóra vonatkozóan gazdálkodónként, egyéb esetekben földrészletenként
15.9.1. Első példány kiállítása 2000
15.9.2. Több azonos tartalmú bizonyítvány kiállítása esetén minden további példány díja 600

16. BIOÜZEMANYAG-ELŐÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJAK

16.1. A BÜHG-nyilvántartásban szereplő bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (BÜHG nyilvántartás) vétel, valamint a BÜHG-nyilvántartásban szereplő biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók nyilvántartásba vételének meghosszabbítása 55 000
16.2.1. A BÜHG nyilvántartásból törölt biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók a nyilvántartásból való törlést követő első ismételt nyilvántartásba vétel 90 000
16.2.2. Nem teljesített adatszolgáltatás esetén adatszolgáltatásonként + 30 000
16.3. A BÜHG-nyilvántartás alapján a fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás bizonyítványonként 30 000

17. ÁLLATTENYÉSZTÉSSEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI DÍJAK

17.1. Sajátteljesítmény vizsgálat
17.1.1. Baromfi (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk), sertés, juh, hal, méh, nyúl fajtaelismeréssel kapcsolatos teljesítményvizsgálat hitelesítése vizsgálatonként (a díj nem tartalmazza a vizsgálat elvégzésének költségeit) 50 000
17.1.2. Vizsgált tenyészbikák értékelésenkénti első laktációt zárt leányszám növekedése alapján leányutódonként 420
/elsőborjas
laktációt zárt
egyed
17.1.3. Sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként 50
17.1.4. Juh és kecske üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként 85
17.2. A fajta-elismerési eljárás során a fajta éves nyilvántartási díja – a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták kivételével – évente fajtánként
17.2.1. A bejelentéskor 65 000
17.2.2. Bejelentést követő megkezdett naptári évtől 45 000
17.2.3. A fajta elismerését követően 27 000
17.3. Engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos eljárások
17.3.1. Mesterséges termékenyítő és embrió-átültető állomás, spermatároló központ, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, valamint teljesítményvizsgálati helyszínek engedélyezése 45 000
17.3.2. Mesterséges termékenyítési engedély megadása és a megalapozását célzó vizsgálatok egyedenként
17.3.2.1. Tenyészbika engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata) 10 000
17.3.2.2. Tenyészkan engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata) 10 000
17.3.2.3. Tenyészkos, tenyészbak engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata) 10 000
17.3.2.4. Tenyészmén engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata) 10 000
17.3.2.5. Gímszarvas engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni mintavétellel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata) 10 000
17.4. Tenyésztő szervezet, fajta, hibrid és keresztezési program felülvizsgálata
17.4.1. Tenyésztő szervezetek elismerésének éves felülvizsgálati eljárás díja 45 000
17.4.1.1. Az elismeréshez kötött tevékenységek, a fajta és a szervezet általános tevékenységének felülvizsgálati eljárása:
17.4.1.1.1 – sertés, juh- és kecske fajban, a törzskönyvezett tenyészetek 30%-ára kiterjedően;
17.4.1.1.2 – szarvasmarha fajnál a tenyészetek 30%-ára, de fajtánként legfeljebb 80 tenyészetre kiterjedően;
17.4.1.1.3 – baromfi, ló, hal, nyúl és méh esetében szervezetenként
17.5. Harmadik országból importált és EU tagállamokból beszállított szaporítóanyag honosítási eljárás szállítmányonként 40 000
17.6. Állattenyésztési adatbank nyilvántartási tevékenysége
17.6.1. Sertés fialási adatok nyilvántartása és feldolgozása fialásonként 330
17.6.2. Inszeminátorok és embrió átültetők nyilvántartásba vétele
17.6.2.1 bejegyzéskor 5 000
17.6.2.2 módosítási kérelemre 1 500
17.7. Állatok származásának igazolása egyedenként
17.7.1. A hatósági származás-ellenőrzés DNS módszerrel történő
végzése
10 000

18. VETŐMAGVAK ÉS SZAPORÍTÓANYAGOK MINŐSÍTÉSÉNEK ÉS VIZSGÁLATÁNAK DÍJTÉTELEIRŐL

18.1. Mezőgazdasági fajok vetőmagvai minősítésével kapcsolatos feladatok díjtételei
18.1.1. Szántóföldi minősítő vizsgálat (egyszeri minősítési díj Ft/ha)
18.1.1.1. Minősítő vizsgálat díjtételei
18.1.1.1.1. Gabonafélék
18.1.1.1.1.1. Kalászosok (kivéve hibridek), köles és fénymag 1 350
18.1.1.1.1.2. Kalászos hibridek, rizs, pohánka, tatárpohánka 820
18.1.1.1.1.3. Hibrid kukorica/cirokfélék és alapanyagaik 1 020
18.1.1.1.1.4. „0” apás szaporítások és minden olyan szaporítás esetén, amikor az apasor és anyasor, illetve apasorok egymástól való távolsága kisebb az anyasorok egymástól való távolságától + 1 020
18.1.1.1.2. Répafélék 1 080
18.1.1.1.3. Takarmánynövények
18.1.1.1.3.1. Fűfélék, pillangósok és egyéb takarmánynövények 1 080
18.1.1.1.4. Olaj-és ipari rostnövények
18.1.1.1.4.1 Olaj-és ipari rostnövények, kivéve hibridek és dohány 1 080
18.1.1.1.4.2. Hibridnövények és azok alapanyaga 1 020
18.1.1.1.4.3. Dohány 1 350
18.1.1.1.5. Burgonya 1 080
18.1.1.2. Szántóföldi ellenőrzési és minősítési díjat a szaporító alapterület nagysága alapján – minden megkezdett ha-t egésznek véve – kell megállapítani, az alábbiak szerint:
18.1.1.2.1. Amennyiben a szaporító terület nem nagyobb, mint 2 ha
18.1.1.2.1.1. Egyszemlés növények esetében a minősítés díja 7 350
18.1.1.2.1.2. Többszemlés növények esetében a minősítés díja 14 700
18.1.1.2.2. Ha a szaporító tábla területe 2 ha-nál nagyobb, és a 18.1.1.1. pontban foglalt szántóföldi minősítési díj nem éri el a 7 350 Ft-ot, akkor az alapdíj 14 700
18.1.1.2.3. Fenntartó vizsgálat esetén az igénybevevő által térítendő díj 14 700
18.1.2. Vetőmagvak mintavétele
18.1.2.1. Mintázás díja tételenként a mintavétel módjától függetlenül 8 400
18.1.2.2. Mintázás díja tételenként csávázott vetőmag esetén 10 500
18.1.3. Vetőmagvak minősítő vizsgálata
18.1.3.1. Teljes minősítő vizsgálat díjtételei – a teljes minősítő vizsgálat díja magában foglalja a vonatkozó rendeletben a forgalmazás feltételeként kötelezően előírt vizsgálatokat, kivéve:
– sejttani (citológiai) vizsgálatban részesülő vetőmagtételek sejttani vizsgálatai,
– a kötelező vírusvizsgálatban részesített burgonya vetőgumó tételek esetében a vírusvizsgálat díját (rügydugvány vagy Elisa-teszt),
– az erucasav-tartalom vizsgálat díját,
– a csillagfürt alkaloida vizsgálat díját.
18.1.3.1.1. Gabonafélék (kukorica kivételével), répafélék, nagymagvú hüvelyesek, olaj- és rostipari növények a napraforgó, a repce és a dohány kivételével
18.1.3.1.1.1. Alapdíj (Ft/tétel) 3 150
18.1.3.1.1.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 4 050
18.1.3.1.1.3. Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja 1 575
18.1.3.1.1.4. *  Drazsírozott, illetve csávázott minta helyszíni visszautasítás 2 050
18.1.3.1.1.5. Export-import tételek 4 725
18.1.3.1.1.6. Csávázott export-import tételek 6 125
18.1.3.1.2. Füvek, herefélék, repce, dohány
18.1.3.1.2.1. Alapdíj (Ft/tétel) 4 515
18.1.3.1.2.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 5 875
18.1.3.1.2.3. Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja 2 250
18.1.3.1.2.4. Drazsírozott helyszíni visszautasítás 3 960
18.1.3.1.2.5. Export-import tételek 6 750
18.1.3.1.2.6. Csávázott export-import tételek 5 775
18.1.3.1.3. Kukorica, napraforgó
18.1.3.1.3.1. Alapdíj (Ft/tétel) 8 050
18.1.3.1.3.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 10 450
18.1.3.1.3.3. Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja 4 025
18.1.3.1.3.4. Drazsírozott helyszíni visszautasítás 5 250
18.1.3.1.3.5. Export-import tételek 12 075
18.1.3.1.3.6. Csávázott export-import tételek 15 650
18.1.3.1.4. Burgonya
18.1.3.1.4.1. Alapdíj (Ft/tétel) 3 150
18.1.3.1.4.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 4 050
18.1.3.1.4.3. Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja 1 575
18.1.3.1.4.4. Drazsírozott helyszíni visszautasítás 2 050
18.1.3.1.4.5. Export-import tételek 4 725
18.1.3.1.4.6. Csávázott export-import tételek 6 125
18.1.3.2. Címkézés (Ft/db)
18.1.3.2.1. Fémzároláshoz felhasznál címke 11
18.1.3.2.2. Export címke 13
18.1.3.2.3. NÉBIH által kitöltött kész zsákcímke kitöltési díja 2,65
18.1.4. Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat és burgonya vetőgumó vizsgálat (a díjakat két részletben, 50%-át a vizsgálatok beállítását követően, további 50%-ot pedig az értékelést követően kell megfizetni) fajtaazonosító vizsgálat díja/tétel
18.1.4.1. Kalászos gabonák, olajretek, mustár, kender, len, repcefélék, köles, muhar, bükkfajok, facélia, pohánka 9 900
18.1.4.2. Kukorica (vonalak, alapegyszeresek), napraforgó 8vonalak, burgonya, hüvelyesek, cirokfélék, szudánifű, répafélék, valamint az előző és a következő ponthoz nem sorolható növényfajok 13 650
18.1.4.3. Kétéves bírálati időszakot igénylő fajok, lucernafélék, herefélék, fűfélék 13 650
18.1.4.4. Rügydugvány vizsgálat 23 000
18.1.4.4.1. Rügydugvány vizsgálat fűtött fólia alatt 27 300
18.1.4.4.2. Kitermesztésre nem kerülő minták nyilvántartásba vételi és tárolási költsége tételenként (utólag esedékes) 2 500
18.1.5. Egyéb vizsgálatok és szakmunkák díjtételei
18.1.5.1. Tisztasági, csírázóképességi és TTC életképességi vizsgálatok díjtételei
18.1.5.1.1. Gabonafélék (kivétel kukorica)
18.1.5.1.1.1 Tisztaság
18.1.5.1.1.1.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.1.1.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.1.2. Csírázóképesség
18.1.5.1.1.2.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.1.2.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.1.3. TTC életképesség
18.1.5.1.1.3.1. Alapdíj 5 460
18.1.5.1.1.3.2. Csávázott 7 140
18.1.5.1.2. Hüvelyesek (kivétel bab, szója)
18.1.5.1.2.1. Tisztaság
18.1.5.1.2.1.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.2.1.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.2.2. Csírázóképesség
18.1.5.1.2.2.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.2.2.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.2.3. TTC életképesség
18.1.5.1.2.3.1. Alapdíj 5 460
18.1.5.1.2.3.2. Csávázott 7 140
18.1.5.1.3. Bab, szója, kukorica
18.1.5.1.3.1. Tisztaság
18.1.5.1.3.1.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.3.1.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.3.2. Csírázóképesség
18.1.5.1.3.2.1. alapdíj 5 460
18.1.5.1.3.2.2. Csávázott 7 140
18.1.5.1.3.3. TTC életképesség
18.1.5.1.3.3.1. alapdíj 5 460
18.1.5.1.3.3.2 Csávázott 7 140
18.1.5.1.4. Olajosok, rostipari növények (kivétel napraforgó)
18.1.5.1.4.1. Tisztaság
18.1.5.1.4.1.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.4.1.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.4.2. Csírázóképesség
18.1.5.1.4.2.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.4.2.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.4.3. TTC életképesség
18.1.5.1.4.3.1. Alapdíj 5 460
18.1.5.1.4.3.2. Csávázott 7 140
18.1.5.1.5. Napraforgó, répafélék
18.1.5.1.5.1. Tisztaság
18.1.5.1.5.1.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.5.1.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.5.2. Csírázóképesség
18.1.5.1.5.2.1. Alapdíj 5 460
18.1.5.1.5.2.2. Csávázott 7 140
18.1.5.1.5.3. TTC életképesség
18.1.5.1.5.3.1. Alapdíj 5 460
18.1.5.1.5.3.2. Csávázott 7 140
18.1.5.1.6. Herefélék, gyepfüvek, takarmányfüvek
18.1.5.1.6.1. Tisztaság
18.1.5.1.6.1.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.6.1.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.6.2. Csírázóképesség
18.1.5.1.6.2.1. Alapdíj 4 200
18.1.5.1.6.2.2. Csávázott 5 460
18.1.5.1.6.3. TTC életképesség
18.1.5.1.6.3.1. Alapdíj 5 460
18.1.5.1.6.3.2. Csávázott 7 140
18.1.5.2. Burgonya vetőgumó vizsgálat (ft/vizsgálat)
18.1.5.2.1. Kifogásolt, fémzárolt vetőgumó mintavételi és vizsgálati díja esetenként 25 500
18.1.5.2.2. ELISA vizsgálat (gumónként) 155
18.1.5.2.3. Beküldött minta vizuális vizsgálata 4 200
18.1.5.3. Kombinált vizsgálat (csírázóképesség + TTC) esetén a csírázóképesség és a TTC vizsgálatok díjtételeinek számát össze kell adni.
18.1.5.4. Részvizsgálatok (ft/tétel) – (alapdíj)
18.1.5.4.1. Tiszta anyag képzése csíráztatáshoz 1 250
18.1.5.4.1.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.2. Alkotórész vizsgálat tisztasági vizsgálatokon belül, annak díján felül alkotórészenként 850
18.1.5.4.2.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 050
18.1.5.4.3. Alkotórész vizsgálat külön vizsgálatként, alkotórészenként 1 250
18.1.5.4.3.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.4. Aranka vizsgálat 2 625
18.1.5.4.4.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 400
18.1.5.4.5. Beléndekvizsgálat, hl-tömeg, vörösrizs, öszög anyarozs szklerócium tartalom, penészesség, dohosság, poloskaszúrtság vizsgálatonként 1 250
18.1.5.4.5.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.6. Magdarabszám, ezermagtömeg, osztályozottság és csíraszám kg-onkénti megállapítása, magvak botanikai meghatározása, legfeljebb kettő fajig 1 250
18.1.5.4.6.1. Minden további faj 50
18.1.5.4.6.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.7. Poa trivialis vizsgálat 2 625
18.1.5.4.7.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 400
18.1.5.4.8. Élő állati kártevő vizsgálatok 1 250
18.1.5.4.8.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.9. Fűmag keverékek és a természetes környezet megőrzésére szánt takarmány-növény-vetőmagkeverékek összetételének vizsgálata 6 300
18.1.5.4.9.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 8 190
18.1.5.4.10. Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv szerint 6 825
18.1.5.4.10.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 8 850
18.1.5.4.11. Nyers vetőmagvak tisztíthatósága értékének vizsgálata műszaki irányelv nélkül 9 750
18.1.5.4.11.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 12 600
18.1.5.4.12. Csírázási erély, csírázóképességi vizsgálaton belül, annak díján felül, vizsgálatonként 1 250
18.1.5.4.12.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.13. Csírázási erély, önálló vizsgálatként 2 625
18.1.5.4.13.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 400
18.1.5.4.14. Csírázási erély, drazsírozott mag esetében 2 625
18.1.5.4.14.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 400
18.1.5.4.15. Cold-test módszerrel történő csírázóképességi vizsgálat 5 500
18.1.5.4.15.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 7 000
18.1.5.4.16. Vetőmagvak laboratóriumi kémiai kezelése magvizsgálat előtt (pl. gibberlin, csávázást, stb.) 1 250
18.1.5.4.16.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.17. Elektromos vezetőképesség (konduktométeres) vizsgálat 2 625
18.1.5.4.17.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 400
18.1.5.4.18. Gyorsított öregítési teszt – adott faj csírázási alapdíja + 850
18.1.5.4.18.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 050
18.1.5.4.19. Csíranövények növekedési vizsgálata, klímakamrában fénnyel 6 825
18.1.5.4.19.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 8 850
18.1.5.4.20. Csíranövények növekedési vizsgálata, klímakamrában, fény nélkül 4 950
18.1.5.4.20.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 6 400
18.1.5.4.21. Kelésvizsgálat megadott paraméterek alapján 5 750
18.1.5.4.21.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 6 450
18.1.5.4.22. Brassica magvak azonossági vizsgálata csíranövényekből, klímakamrában 6 825
18.1.5.4.22.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 8 850
18.1.5.4.23. Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés természetes táptalajon 4 950
18.1.5.4.23.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 6 400
18.1.5.4.24. Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés speciális táptalajon 12 600
18.1.5.4.24.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 16 350
18.1.5.4.25. Orobanche vizsgálat 2 625
18.1.4.5.25.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 400
18.1.5.4.26. Fonálféreg vizsgálatok 3 550
18.1.5.4.26.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 4 600
18.1.5.4.27. Fusarium vizsgálatok 5 850
18.1.5.4.27.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 7 690
18.1.5.4.28. Nedvességtartalom vizsgálatok 3 650
18.1.5.4.28.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 4 650
18.1.5.4.29. Aleuron teszt kukoricánál 2 625
18.1.5.4.29.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 400
18.1.5.4.30. Lolium spp. csíráztatással egybekötött, kvarcfényben megállapítható azonossági vizsgálata, fajtacsoport megállapítása Triticum nemzetségnél fenolos módszerrel 2 100
18.1.5.4.30.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 2 750
18.1.5.4.31. Vicia striata, Melilotus sp. azonossági és Lupinus keserűmagtartalom vizsgálat 1 250
18.1.5.4.31.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 650
18.1.5.4.32. Ploiditás vizsgálat 6 825
18.1.5.4.32.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 8 850
18.1.5.4.32.a. Cukorrépa 8 700
18.1.5.4.32a.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 11 350
18.1.5.4.32b. Vöröshere 9 200
18.1.5.4.32b.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 11 960
18.1.5.4.32c. Fűfélék 9 200
18.1.5.4.32c.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 11 960
18.1.5.4.33. Elektroforézis vizsgálat 21 500
18.1.5.4.33.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 27 300
18.1.5.4.34. GMO tartalom meghatározása
18.1.5.4.34.1. Minőségi, általános meghatározás 45 000
18.1.5.4.34.2. Minőségi, specifikus meghatározás génkonstrukciónként 16 000
18.1.5.4.34.3. *  Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával 50 000
18.1.5.4.34.4. *  Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül 35 000
18.1.5.4.35. *  Eltérő közegen (homok, szerves vagy PP) végzett csírázóképességi vizsgálat alapdíjon felül 1000
18.1.5.4.35.1. Drazsírozott, illetve csávázott minta 1200
18.1.5.5. Egyéb szakmunkák díjtételei
18.1.5.5.1. Szántóföldi vetésbejelentés elbírálása tételenként 2 100
18.1.5.5.2. A NÉBIH által fémzárolt vetőmagtételek keverése, átürítése, mely tevékenység a NÉBIH képviselőjének jelenlétében történik 25 200
18.1.5.5.3. Megismételt vizsgálatok díja
18.1.5.5.3.1. Amennyiben az új vizsgálat eredménye hibahatáron kívül eltér, és az eredeti minősítést meg kell változtatni (kivéve: ha az eltérést a mag biológiai tulajdonságából adódó körülmények, pl. keményhéjúság oldódása, nyugalmi állapot megszűnése, kórokozók, stb., idézték elő) Díjat
felszámítani
nem lehet
18.1.5.5.3.2. Amennyiben az újabb vizsgálat megerősíti az eredeti eredményt (az újabb vizsgálat kérése megalapozatlan volt) Ismételt
vizsgálatért az
alapvizsgálat
díját kell
felszámítani
18.1.5.5.4. Egyéb tevékenységek díjtételei (Ft/tétel/db/nap)
18.1.5.5.4.1. Vizsgálati okmányok többlet példány díja (3. és további példányok) 1 550
18.1.5.5.4.2. Vetőmagminősítő bizonyítványok cseréje 2 példányig 2 600
18.1.5.5.4.3. Vetőmagvak engedményes forgalomba hozatali kérelmének elbírálása tételenként 36 750
18.1.5.5.4.4. Csírázóképesség befejezését megelőzően forgalmazni kívánt vetőmag igazolása tételenként 15 750
18.1.5.5.4.5. Előzetes bizonyítvány kiállítási díja tételenként 2 100
18.1.5.5.4.6. Előzetes vizsgálati eredményközlés (részvizsgálatoknál) külön kérés alapján tételenként 2 100
18.1.5.5.4.7. OECD, nemzetközi fajtaigazolás díja, tételenként 5 250
18.1.5.5.4.8. Egyéb igazolások (VPOP, egyenértékűség-vizsgálat stb.) tételenként 5 250
18.1.5.5.4.9. *  Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle) 25 200
18.1.5.5.4.10. Oktatás, vizsgáztatás (fő/nap) 12 600
18.1.5.5.4.11. Maggyűjtemény összeállítás megrendelésre 50 400
18.1.5.5.4.12.1. 60 faj végleges dobozban elkészítve 50 400
18.1.5.5.4.12.2. 60 faj nem végleges dobozban elkészítve 25 200
18.2. Kertészeti fajok vetőmagvai minősítésével kapcsolatos feladatok díjtételei
18.2.1. Szántóföldi minősítő vizsgálat
18.2.1.1. Minősítő szemle díjtételei – egyszeri ellenőrzési és minősítési díj (ft/ha)
18.2.1.1.1. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 62/2004. (IV. 27.) FVM rendelet hatálya alá tartozó zöldség, fűszer, gyógy-, illóolajos- és dísznövények szaporításainak kötelező hivatalos az ügyfél kérelmére történő szemléje 1 350
18.2.1.1.2. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet, valamint a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 62/2004. (IV. 27.) FVM rendelet hatálya alá tartozó zöldség, fűszer, gyógy-, illóolajos- és dísznövények standard szaporításainak a kötelező szemléje és a standard szaporítások vetőmagelőállító által kezdeményezett szemléje 1 350
18.2.1.2. A szántóföldi ellenőrzési és minősítési díjat a szaporító alapterület nagysága alapján – minden megkezdett ha-t egésznek véve – kell megállapítani, az alábbiak szerint
18.2.1.2.1. Amennyiben a szaporítóterület nem nagyobb, mint 2 ha
18.2.1.2.1.1. Minősítés díja egyszemlés növények esetében 7 350
18.2.1.2.1.2. Minősítés díja többszemlés növények esetében 14 700
18.2.1.2.2. Ha a szaporítótábla területe 2 ha-nál nagyobb, és a 18.2.1.1. pontban foglalt szántóföldi ellenőrzési és minősítési díj nem éri el a 7350 ft-ot, akkor az alapdíj: 14 700
18.2.1.2.2.3. Fenntartó vizsgálat esetén az igénybevevő által megtérítendő díj 14 700
18.2.2. Vetőmagvak mintavétele, a mintavétel módjától függetlenül 8 400
18.2.2.1. Csávázott vetőmagvak esetén 10 500
18.2.3. Vetőmagvak minősítő vizsgálata
18.2.3.1. Teljes minősítő vizsgálat díjtételei
18.2.3.1.1. 25 000 és 20 000 kg-ban zárható fajok
18.2.3.1.1.1. Alapdíj 4 515
18.2.3.1.1.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 5 880
18.2.3.1.1.3. *  Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja 2 250
18.2.3.1.1.4. Drazsírozott helyszíni visszautasítás 2 960
18.2.3.1.1.5. Export-import tételek 6 775
18.2.3.1.1.6. Csávázott export-import tételek 8 825
18.2.3.1.2. 10 000 kg-ban zárható fajok
18.2.3.1.2.1. Alapdíj 7 875
18.2.3.1.2.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 10 450
18.2.3.1.2.3. Fémzárolás, helyszíni visszautasítás díja 3 990
18.2.3.1.2.4. Drazsírozott helyszíni visszautasítás 5 200
18.2.3.1.2.5. Export-import tételek 10 075
18.2.3.1.2.6. Csávázott export-import tételek 15 650
18.2.3.2. Címkézés díja
18.2.3.2.1. NÉBIH által kiadott, a minősítéshez felhasznált címke ára belföldi fémzárolásnál (ft/db) 11
18.2.3.2.2. Export címkénél (ft/db) 13
18.2.3.2.3. NÉBIH által kitöltött kész zsákcímkékre felszámolható ár (ft/db). Akkor is ezt az árat kell megfizetni, ha a vetőmagelőállító a standard címkét a NÉBIH-től rendeli meg +2,65
18.2.4. Kisparcellás fajtaazonosító vizsgálat (díját két részletben, 50%-át a kísérletek beállítását követően, további 50%-át pedig az értékelést követően kell megfizetni.
18.2.4.1. Egyéves bírálati időszakot igénylő fajok, kivéve..... 9 900
18.2.4.2. Kétéves bírálati időszakot igénylő fajok, tökfélék, helybevetett dísznövények, helybevetett gyógy- és fűszernövények, valamint egyéb helybevetett zöldségfélék 13 650
18.2.4.3. Palántanevelést igénylő dísznövények, gyógy- és fűszernövények, uborka, karósbab, zeller, hajtási retek, egyéb palántanevelést igénylő fajok 19 500
18.2.4.4. Paradicsom heterózis vizsgálat – fólia alatt (fűtés nélkül) 23 000
18.2.4.4.1. Fűtött fólia alatt 27 300
18.2.4.5. Hibrid kabakosok (dinnye, uborka) hajtató saláta 31 500
18.2.4.6. Üvegházi és hajtatási körülményeket igénylő fajok mintáinak vizsgálata 41 000
18.2.5. Egyéb vizsgálatok és szakmunkák díjtételei
18.2.5.1. Tisztasági, csírázóképességi és TTC életképességi vizsgálatok díjtételei
18.2.5.1.1. Zöldségnövények kivéve saláta, új-zélandi spenót, spenót
18.2.5.1.1.1. Tisztaság
18.2.5.1.1.1.1. Alapdíj 2 100
18.2.5.1.1.1.2. csávázott 2 730
18.2.5.1.1.2. Csírázóképesség
18.2.5.1.1.2.1. Alapdíj 2 100
18.2.5.1.1.2.2. Csávázott 2 730
18.2.5.1.1.3. TTC életképesség
18.2.5.1.1.3.1. Alapdíj 2 730
18.2.5.1.1.3.2. Csávázott 3 570
18.2.5.1.2. Új-zélandi spenót, spenót, saláta fűszer- és gyógynövények, virágok
18.2.5.1.2.1. Tisztaság
18.2.5.1.2.1.1. Alapdíj 2 520
18.2.5.1.2.1.2. Csávázott 3 570
18.2.5.1.2.2. Csírázóképesség
18.2.5.1.2.2.1. Alapdíj 2 520
18.2.5.1.2.2.2. Csávázott 3 300
18.2.5.1.2.3. TTC életképesség
18.2.5.1.2.3.1. Alapdíj 2 730
18.2.5.1.2.3.2. Csávázott 3 570
18.2.5.1.3. Pálmamagvak
18.2.5.1.3.1. Tisztaság
18.2.5.1.3.1.1. Alapdíj 2 100
18.2.5.1.3.1.2. Csávázott 2 520
18.2.5.1.3.2. Csírázóképesség
18.2.5.1.3.2.1. *  Alapdíj 2 100
18.2.5.1.3.2.2. *  Csávázott 2 520
18.2.5.1.3.3. *  TTC életképesség
18.2.5.1.3.3.1. *  Alapdíj 2 520
18.2.5.1.3.3.2. *  csávázott 3 570
18.2.5.1.4. *  Gyümölcs faiskolai vetőmagvak, erdészeti díszcserje magvak
18.2.5.1.4.1. *  Tisztaság
18.2.5.1.4.1.1. *  Alapdíj 2 520
18.2.5.1.4.1.2. *  csávázott
18.2.5.1.4.2. *  Csírázóképesség
18.2.5.1.4.2.1. *  Alapdíj 2 520
18.2.5.1.4.2.2. *  Csávázott
18.2.5.1.4.3. *  TTC életképesség
18.2.5.1.4.3.1. *  alapdíj 3 830
18.2.5.1.4.3.2. *  csávázott
18.2.5.2. Kombinált vizsgálat (TTC+csírázóképesség) esetén a csírázóképesség és TTC vizsgálatok díjtételeinek összegét össze kell adni
18.2.5.3. Részvizsgálatok (alapdíj, ft/tétel)
18.2.5.3.1. Tiszta anyag képzése csíráztatáshoz 325
18.2.5.3.1.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 825
18.2.5.3.2 Alkotórész vizsgálat tisztasági vizsgálatokon belül, annak díján felül alkotórészenként 425
18.2.5.3.2.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 525
18.2.5.3.3. Alkotórész vizsgálat külön vizsgálatként, alkotórészenként 625
18.2.5.3.3.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 825
18.2.5.3.4. Aranka vizsgálat 1 312,5
18.2.5.3.4.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 700
18.2.5.3.5. Beléndekvizsgálat, hl-tömeg, vörösrizs, üszög, anyarozs szklerócium tartalom, penészesség, dohosság, poloskaszúrtság, vizsgálatonként 625
18.2.5.3.5.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 825
18.2.5.3.6. Magdarabszám, ezermagtömeg, osztályozottság és csíraszám kg-onkénti megállapítása, magvak botanikai meghatározása, legfeljebb kettő fajig 625
18.2.5.3.6.1. Minden további faj 50
18.2.5.3.6.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 825
18.2.5.3.7.. Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv szerint 3 412,5
18.2.5.3.7.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 4 425
18.2.5.3.8. Nyers vetőmagvak tisztíthatósági értékének vizsgálata műszaki irányelv nélkül 4 875
18.2.5.3.8.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 6 300
18.2.5.3.9. Élő állati kártevő vizsgálatok 625
18.2.5.3.9.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 825
18.2.5.3.10. Csírázási erély, csírázóképességi vizsgálaton belül, annak díján felül, vizsgálatonként 625
18.2.5.3.10.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 825
18.2.5.3.11, Csírázási erély, önálló vizsgálatként 1 312,5
18.2.5.3.11.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 700
18.2.5.3.12. Csírázási erély, drazsírozott mag esetében 1 312,5
18.2.5.3.12.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 700
18.2.5.3.13. Cold-test módszerrel történő csírázóképességi vizsgálat 2 750
18.2.5.3.13.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 500
18.2.5.3.14. Vetőmagvak laboratóriumi kémiai kezelése magvizsgálat előtt (pl. gibberlin, csávázás, stb.) 625
18.2.5.3.14.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 825
18.2.5.3.15. Elektromos vezetőképesség (konduktométeres) vizsgálat 1 312,5
18.2.5.3.15.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 700
18.2.5.3.16. Gyorsított öregítési teszt adott faj csíráztatási alapdíja 425
18.2.5.3.16.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 525
18.2.5.3.17. Csíranövény növekedés vizsgálata, klímakamrában fénnyel 3 412,5
18.2.5.3.17.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 4 425
2 475
18.2.5.3.18. Csíranövény növekedés vizsgálata, klímakamrában fény nélkül
18.2.5.3.18.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 200
18.2.5.3.19. Kelésvizsgálat megadott paraméterek alapján 2 875
18.2.5.3.19.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 225
18.2.5.3.20. Brassica magvak azonossági vizsgálata csíranövényekből, klímakamrában 3 412,5
18.2.5.3.20.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 4 425
18.2.5.3.21. Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés természetes táptalajon 2 475
18.2.5.3.21.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 200
18.2.5.3.22. Magfertőzöttség vizsgálat, tenyésztés speciális táptalajon 6 300
18.2.5.3.22.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 8 175
18.2.5.3.23. Orobanche vizsgálat 1 312,5
18.2.5.3.23.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 700
18.2.5.3.24. Fusarium vizsgálatok 2 925
18.2.5.3.24.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 3 845
18.2.5.3.25. Nedvességtartalom vizsgálat 1 825
18.2.5.3.25.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 1 925
18.2.5.3.26. Elektroforézis vizsgálat 10 750
18.2.5.3.26.1. Drazsírozott és/vagy csávázott minta 13 650
18.2.5.3.27. GMO tartalom meghatározása
18.2.5.3.27.1.1. Minőségi általános meghatározás 22 500
18.2.5.3.27.1.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta
18.2.5.3.27.2.1. Minőségi, specifikus meghatározás génkonstrukciónként 8 000
18.2.5.3.27.2.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta
18.2.5.3.27.3.1. *  Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával 50 000
18.2.5.3.27.3.2. Drazsírozott és/vagy csávázott minta
18.2.5.3.27.3.3. *  Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül 35 000
18.2.5.4. Egyéb szakmunkák díjtétele
18.2.5.4.1. Szántóföldi vetésbejelentés elbírálása tételenként 1 050
18.2.5.4.2. Standard vetőmag-előállítók nyilvántartásba vételének elbírálása 2 625
18.2.5.4.3. A NÉBIH által fémzárolt vetőmagtételek keverése, átürítése, mely tevékenység a NÉBIH képviselőjének jelenlétében történik 12 600
18.2.5.4.4. Megismételt vizsgálatok díja
18.2.5.4.4.1. Amennyiben az újabb vizsgálat megerősíti az eredményt – az újabb vizsgálat kérése megalapozatlan volt Az ismételt
vizsgálatért az
alapvizsgálat
díját kell
megfizetni
18.2.5.4.5. Egyéb tevékenységek díjtételei (ft/tétel/db/nap)
18.2.5.4.5.1. Vizsgálati okmányok többlet-példány díja (3. és további példányok) 775
18.2.5.4.5.2. Vetőmag-minősítő bizonyítványok cseréje 2 példányig 1 300
18.2.5.4.5.3. Vetőmagvak engedményes forgalomba hozatali kérelmének elbírálása tételenként 18 375
18.2.5.4.5.4. Csírázóképesség befejezését megelőzően forgalmazni kívánt vetőmag igazolása tételenként 7 875
18.2.5.4.5.5. Előzetes bizonyítvány kiállítási díja tételenként 1 050
18.2.5.4.5.6. Előzetes vizsgálati eredményközlés (részvizsgálatoknál) külön kérés alapján tételenként 1 050
18.2.5.4.5.7. OECD, Nemzetközi, fajtaigazolás díja, tételenként 2 625
18.2.5.4.5.8. Egyéb igazolások (VPOP stb.) tételenként 2 625
18.2.5.4.5.9. *  Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt minősítő szemle) 25 000
18.2.5.4.5.10. Oktatás, vizsgáztatás fő/nap 6 300
18.2.5.4.5.11. Maggyűjtemény összeállítás megrendelésre
18.2.5.4.5.12.1. 60 faj – végleges dobozban elkészítve 50 400
18.2.5.4.5.12.2. – 60 faj – nem végleges dobozban elkészítve 25 200
18.3. Vegetatív szaporítóanyag minősítési, valamint ültetvényberuházási vizsgálat feladatok díjtételei
18.3.1. Általános feladatok
18.3.1.1. Szőlő, gyümölcsfa-, dísz- és erdészeti faiskolai (csemetekerti), lerakati, nagykereskedelmi engedéllyel, valamint dísznövény és zöldség szaporítóanyagok termesztésének és forgalmazásának engedélyezésével, illetve nyilvántartásba vételével kapcsolatos helyszíni vizsgálat területhelyenként és ágazatonként
18.3.1.1.1. új engedélykérelem esetén 19 000
18.3.1.1.2. területmódosítási kérelem esetén 12 000
18.3.1.1.3. adatváltozás (pl. cím) átvezetése 3 000
18.3.1.1.4. határidő mulasztás, késedelmes adatszolgáltatás pótdíj, esetenként 5 000
18.3.1.1.5. 30 napon túl, esetenként 12 000
18.3.1.2. Szaporítóanyag termeléssel, forgalmazással kapcsolatos szakvéleményezés
18.3.1.2.1. Megkeresésre (minőségvitában) helyszíni szemlén a minőség vagy a növényállomány állapotának vizsgálata és szakvélemény elkészítés (jegyzőkönyvben) 19 500
18.3.1.2.2. Nemzetközi származási igazolás kiadása exporthoz, átszállításhoz, importengedély, belföldiesítés
18.3.1.2.2.1. Alapdíj azonos alkalommal és helyszínen 10 500
18.3.1.2.2.2. Szőlő-, gyümölcsszaporító alapanyag; erdészeti szaporítóanyag átszállítás, export és belföldiesítés első igazolvány kiállítása 2 950
18.3.1.2.2.3. Minden további igazolvány kiállítása 600
18.3.1.2.2.4. Szőlő, gyümölcs import ültetési anyag belföldiesítése
18.3.1.2.2.4.1. fás oltvány, db 2,65
18.3.1.2.2.4.2. bogyós oltvány, db 0,9
18.3.1.2.2.4.3. szőlő oltvány, db 0,7
18.3.1.2.2.4.5. bokor, gyökeres dugvány, málna, szeder, szedermálna, 1 000 db 295
18.3.1.2.2.4.6. szamóca 1000 db 60
18.3.1.2.2.5. * 
18.3.1.2.3. Beküldött szaporítóanyag minősítése és eredményközlés tételenként (fajtánként) 5 900
18.3.1.2.4. Fajtaazonosság vizsgálata ültetvényben, megrendelésére
18.3.1.2.4.1. fajtánként 5 900
18.3.1.2.4.2. Amennyiben a minőség, fajtaazonosság stb. megállapítása kiegészítő laboratóriumi vizsgálatot igényel, annak költsége külön térítendő.
18.3.1.3. *  Csemegeszőlő, alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezése összefüggő területenként 5900
18.3.1.4. *  Árutermő szőlő- és gyümölcsültetvények szemléje telepítés, termőre fordítás, kivágás megvalósításának igazolása céljából
18.3.1.4.1. 3 ha-ig 5900
18.3.1.4.2. 3 ha felett ha-onként további 1000
18.3.2. Szőlő szaporítóanyag, vizsgálat és minősítés díjtételei
18.3.2.1. Szőlőiskolák vizsgálatdíja területhelyenként a kiiskolázott szaporítóanyag mennyisége alapján
18.3.2.1.1. első szemle díja 10 000 darabig 8 500
18.3.2.1.1.1. fölötte ezer darabonként
18.3.2.1.1.1.1. oltvány 130
18.3.2.1.1.1.2. dugvány 80
18.3.2.1.2. második vizsgálat díja 10 000 darabig certifikációval 8 500
18.3.2.1.2.1. fölötte ezer darabonként
18.3.2.1.2.1.1. oltvány 315
18.3.2.1.2.1.2. dugvány 160
18.3.2.2. Szőlő szaporítóanyag-termő ültetvények minősítése, éves szemléje
18.3.2.2.1. Prebázis, bázis és certifikált törzsültetvények
18.3.2.2.1.1. 1 ha-ig 8 500
18.3.2.2.1.2. 1 ha felett
18.3.2.2.1.2.1. nemes ültetvénynél ha-onként további 1 200
18.3.2.2.1.2.2. alany ültetvénynél ha-onként további 2 500
18.3.2.2.2. Standard (szaporításra ideiglenesen engedélyezett) nemes ültetvények
18.3.2.2.2.1. 1 ha-ig 10 000
18.3.2.2.2.2. 1 ha felett ha-onként további 4 250
18.3.2.3. Szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység éves szemléje
18.3.2.4. Szaporító- és ültetési anyagok minősítése, fémzárolása, minőségvizsgálata, helyszíni vizsgálata
18.3.2.4.1. díj 1 000 darabonként
18.3.2.4.1.1. alapanyag (szőlővessző) 180
18.3.2.4.1.2. gyökeres szaporítóanyag 415
18.3.2.4.2. Certifikációs címke növényútlevéllel darabonként 11
18.3.2.4.2.1. Kötegzár 2,1
18.3.2.4.3. Engedményes szaporítóanyag forgalmazáshoz szükséges szemle 16 000
18.3.2.5. Kitermesztés díjtételei: (Fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata hatósági mintavétel vagy megrendelés alapján, kitermesztéssel)
18.3.2.5.1. Mintavétel 8 500
18.3.2.5.2. Szőlő szaporítóanyag
18.3.2.5.2.1. Hajtatása, iskolázása db-onként 50
18.3.2.5.3.2. Gyökeres szaporítóanyag telepítése, kezelése, vizsgálata évente, db-onként 125
18.3.2.6-18.3.2.7. * 
18.3.2.8. *  Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri besoroláshoz kapcsolódó igazolás kiadásának díja 5000
18.3.2.9. *  Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása
18.3.2.9.1. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 5 db HRSZ-ig 18 500
18.3.2.9.2. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 6 db HRSZ felett 25 000
18.3.3. Gyümölcs szaporítóanyag szemle és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén
18.3.3.1. Gyümölcsfaiskolák (területhelyenként)
18.3.3.1.1. Éves első szemle díja
18.3.3.1.1.1. Magvetés 0,1 ha-onként 800
18.3.3.1.1.2. Alanytelepítés 1000 darabonként 400
18.3.3.1.1.3. Dugvány iskola 1000 darabonként 300
18.3.3.1.1.4. Gyümölcsfa szemzés darabonként 0,9
18.3.3.1.1.5. Bogyós oltás darabonként 0,6
18.3.3.1.1.6. Kézben oltás, tavaszi szemzés darabonként 1,3
18.3.3.1.1.7. Első szemle 8 500
18.3.3.1.2. Második szemle díja a minősítési eljárás költségeivel együtt
18.3.3.1.2.1. magcsemete 1 000 darabonként 55
18.3.3.1.2.2. bogyós oltvány darabonként 1,14
18.3.3.1.2.3. Gyümölcsfa oltvány darabonként 4,75
18.3.3.1.2.4. dugványiskolában nevelt bokor és gyökeres dugvány darabonként 0,55
18.3.3.1.2.5. Alapdíj (területhelyenként) 8 500
18.3.3.1.3. Certifikációs és egyéb, NÉBIH által kibocsátott faiskolai címke növényútlevéllel (darabonként) 4
18.3.3.1.4. Továbbnevelt gyümölcs ültetési anyagok újraminősítésének díja a második faiskolai szemledíj 50%-a
18.3.3.1.5. A C.A.C. kategóriájú szaporítóanyag faiskolai szemledíja az alapdíj felett a fenti díjtételek 80%-a.
18.3.3.2. Szaporítóanyag-termő ültevények minősítése, éves szemléje
18.3.3.2.1. Törzskönyvi előjegyzett, törzskönyvi állományok esetenként 8 500
18.3.3.2.2. Központi és üzemi törzsültetvények
18.3.3.2.2.1. magtermő 1 ha-ig 6 500
18.3.3.2.2.2. 1 ha felett ha-onként további 600
18.3.3.2.2.3. szemzőhajtást, oltóvesszőt termő törzsültetvények, 1 ha-ig 6 500
18.3.3.2.2.4. felette ha-onként 1 800
18.3.3.2.2.5. Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder, málnaszeder kivételével)
18.3.3.2.2.6. 0,1 ha-onként 1 800
18.3.3.2.2.7. Vegetatív alanytermő ültetvények
18.3.3.2.2.8. 0,1 ha-onként 1 200
18.3.3.2.2.9. Szamóca, málna, szeder, málnaszeder törzsültetvény 0,1 ha-onként 3 000
18.3.3.2.2.10. Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként 8 500
18.3.3.2.3. Szaporításra ideiglenesen engedélyezett ültetvények (C.A.C.)
18.3.3.2.3.1. faiskolai magtermő és szemzőhajtást, oltóvesszőt termő gyümölcsfák, fánként 110
18.3.3.2.3.2. * 
18.3.3.2.3.3. *  Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder, málnaszeder kivételével) 0,1 ha-onként 1 800
18.3.3.2.3.4. * 
18.3.3.2.3.5. *  Vegetatív alanytermő ültetvények 0,1 ha-onként 950
18.3.3.2.3.6. Szamóca, málna, szeder, málnaszeder ültetvény 0,1 ha-onként 2 400
18.3.3.2.3.7. *  Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként 8 500
18.3.3.4. Gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenység éves szemléje
18.3.3.4.1. Éves helyszíni és adminisztratív szemle 8 500
18.3.3.4.2. Gyümölcs ültetési anyagok minősítése, fémzárolása, illetve minőségvizsgálata a fél megrendelésére
18.3.3.4.2.1. szamóca, gyökeres dugvány, sarj, alanycsemete 1 000 db-onként 300
18.3.3.4.2.2. oltvány db-onként 12
18.3.3.4.2.3. Alapdíj esetenként 8 500
18.3.3.4.3. Engedményes szaporítóanyag forgalmazáshoz szükséges szemle 16 000
18.3.3.4.4. Kötegelt fás oltványok forgalmazás előtti minőségvizsgálata oltvány db-onként 1
18.3.3.4.4.1. Alapdíj esetenként 8 500
18.3.3.5. Kitermesztés díjtételei: (Fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata hatósági mintavétel vagy megrendelés alapján, kitermesztéssel)
18.3.3.5.1. Eredményközléskor a vizsgálat
18.3.3.5.2. alapdíja 10 000
18.3.3.5.3. Gyümölcs ültetési anyagvizsgálata db-onként, évente 200
18.3.3.6. * 
18.3.4. Erdészeti szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén
18.3.4.1. Azonosított származású magforrás, gyűjtőhely, gyűjtési egység minősítése és regisztrációja, azonos helyszínen és alkalommal.
18.3.4.1.1. A helyszíni szemle és minősítés regisztrációs alapdíja 15 000
18.3.4.1.2. az alapdíjon felül további
18.3.4.1.2.1. 0–5 ha között, 1 500
18.3.4.1.2.2. 5–20 ha között, 2 500
18.3.4.1.2.3. 20–100 ha között, 4 000
18.3.4.1.2.4. 100 ha felett 5 000
18.3.4.2. Magtermelő állomány minősítése és regisztrációja helyszíni szemle és minősítés alapdíja regisztrációs egységenként alapdíj 10 000
18.3.4.2.1. az alapdíjon felül a szemledíj a területnagyság alapján számolva
18.3.4.2.1.1. 0–5 ha között. 1 500
18.3.4.2.1.2. 5–20 ha között. 2 500
18.3.4.2.1.3. 20–100 ha között, 4 000
18.3.4.2.1.4. 100 ha felett 5 000
18.3.4.2.2. Sikertelen bizottsági minősítés utáni SZAZ regisztráció 10 000
18.3.4.3. Alapanyag származási igazolvány kiállítása magtétel, dugvány, valamint állomány alól kiemelt csemete esetében
18.3.4.3.1. Helyszíni szemle és minősítés alapdíja azonos alkalommal és helyszínen, 5 000
18.3.4.3.2. továbbá az igazolvány kiállítás díja, amely az alábbi fajonkénti mennyiségegységenként további 1 000
18.3.4.3.2.1. tölgyek, szelídgesztenye, feketedió 1 000 kg,
18.3.4.3.2.2. bükk 100 kg,
18.3.4.3.2.3. akác 100 kg,
18.3.4.3.2.4. hársak, juharok, kőrisek, szilek, gyertyán 100 kg,
18.3.4.3.2.5. vadgyümölcs termések és terméságazatok 1 000 kg,
18.3.4.3.2.6. vadgyümölcs tisztított mag 50 kg,
18.3.4.3.2.7. nyár, fűz, éger és nyír fajok 10 kg,
18.3.4.3.2.8. fenyők toboza 1000 kg,
18.3.4.3.2.9. pergetett fenyő mag 20 kg,
18.3.4.3.2.10. egyéb fajok termése 100 kg,
18.3.4.3.2.11. állomány alól kiemelt csemete 50 000 db,
18.3.4.3.2.12. sima és zölddugványok 20 000 db,
18.3.4.3.2.13. sima és zölddugványok szálveszője 3 000 db,
18.3.4.4. Törzskönyvezett nemesítői növényállomány, gyűjtemény szemléje alapdíj 11 000
18.3.4.4.1. az alapdíjon felül tételenként
18.3.4.4.1.1. magtermő klónok 415
18.3.4.4.1.2. vegetatív úton szaporított
18.3.4.4.1.2.1. juvenilis (anyatelep) formában 360
18.3.4.4.1.2.2. érett (fa) formában 240
18.3.4.4.1.3. központi anyatelep 1 800
18.3.4.5. Üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) évenkénti helyszíni minősítése alapdíj 11 000
18.3.4.5.1. magtermesztő ültetvényeknél (plantázs) hektáronként további 425
18.3.4.5.2. anyatelepeknél az alapdíjon felül törzslappal ellátott tételenként további
18.3.4.5.2.1. 0.10 ha-ig 1 500
18.3.4.5.2.2. 0.11 ha–0.50 ha 2 250
18.3.4.5.2.3. 0.51 ha–1.00 ha 4 250
18.3.4.5.2.4. 1.01 ha-tól 7 250
18.3.4.6. Szaporítóanyagok minősítő szemléje csemetekertben
18.3.4.6.1. A helyszíni szemle és minősítés alapdíja 5 000
18.3.4.6.2. Szemledíj a szemlézett mennyiség (db) után számítva.
18.3.4.6.2.1. magról nevelt (szabadföldi, természetes újulatból iskolázott, hidegágyi, intenzív) csemete esetében 0,075 ft/db
18.3.4.6.2.2. gyökeres dugvány esetében 0,25 ft/db
18.3.4.6.3. A többéves anyagok újraszemlézésekor a teljes szemlézett mennyiség 50%-át kell a díjalapba beszámítani.
18.3.4.7. Vegetatív szaporító alapanyagok és erdészeti magvak fémzárolása Ft/alkalom 11 000
18.3.4.8. Zárlat alatt történő termesztés vizsgálata, minősítése 11 000
18.3.4.9. Feketenyár fajtaazonosság vizsgálata molekuláris genetikai (DNS) módszerrel
18.3.4.9.1. anyafa vizsgálata 11 000
18.3.4.9.2. magcsemete vizsgálata 10 000 db-ként 5 000
18.3.4.10. Mikorrhizált csemete szemledíja az éves csemetekerti szemle alapdíján felül a szemlézett mennyiség (db) után számolva
18.3.4.10.1. 0–10 000 db 5 000
18.3.4.10.2. 10 000–20 000 db 7 500
18.3.4.10.3. 20 000–50 000 db 10 000
18.3.4.10.4. 50 000 db felett minden megkezdett tízezer darabonként további 1 000
18.3.4.11. Tételazonosító certifikációs címke díja 5
18.3.4.12. Központi adminisztrációs eljárás, egyszerűsített szemleeljárás, valamint zárlati eljárás megszüntetésének díja 5 000
18.3.4.13. Certifikációs folyamat nyomon követhetőségének vizsgálata és tanúsítvány kiállításának díja 11 000
18.3.5. Dísznövény szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén
18.3.5.1. A dísznövény szaporítóanyagok szemléje
18.3.5.1.1. A dísznövény szaporítóanyagok éves szemledíja az alapdíj 14 000
18.3.5.1.2. továbbá az a)–f) pontok alapján, a szaporítóanyagok mennyisége alapján számított összeg.
18.3.5.1.2. Díszfaiskolai és szabadföldi évelő szaporítóanyagok szemledíja
18.3.5.1.2.1. 1. csoport: magágyi rózsacsemete, egyéb magágyi csemete, valamint a szabadföldi évelő szaporítóanyagok 1000 db-onként 150
18.3.5.1.2.2. 2. csoport: faiskolai szaporítóanyagok az 1. csoportban foglalt szaporítóanyagok kivételével
18.3.5.1.2.2.1. 100 000 db-ig 1000 db-onként 250
18.3.5.1.2.2.2. 100 001–200 000-ig 25 000
18.3.5.1.2.2.3. +100 000 db felett 1000 db-onként 200
18.3.5.1.2.2.4. 200 001–300 000-ig 45 000
18.3.5.1.2.2.5. +200 000 db felett 1000 db-onként 150
18.3.5.1.2.2.6. 300 000 db felett 60 000
18.3.5.1.2.2.7. +300 000 db felett 1 000 db-onként 100
18.3.5.1.3. Hagymás dísznövények szaporítóanyagának szemledíja hektáronként 500
18.3.5.1.4. Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény szaporítóanyag
18.3.5.1.4.1. Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény szaporítóanyag szemledíja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján, előző évi szaporítóanyag hiányában az évi első szemlén szemlézett mennyiség alapján
18.3.5.1.4.2. gyökeres
18.3.5.1.4.2.1. 100 000 db-ig 1 000 db-onként 100
18.3.5.1.4.2.2. 100 001–200 000-ig 10 000
18.3.5.1.4.2.3. +100 000 db felett 1 000 db-onként 75
18.3.5.1.4.2.4. 200 001–300 000-ig 17 500
18.3.5.1.4.2.5. +200 000 db felett 1 000 db-onként 60
18.3.5.1.4.2.6. 300 000 db felett 23 500
18.3.5.1.4.2.7. +300 000 db felett 1 000 db-onként 50
18.3.5.1.4.2.8. gyökér nélküli 1 000 db-onként 50
18.3.5.1.5. Táptalajon lévő szövettenyésztett növény szemledíja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján, előző évi szaporítóanyag hiányában az évi első szemlén szemlézett mennyiség alapján
18.3.5.1.5.1. 1 000 db-onként 50
18.3.5.1.6. vízinövény
18.3.5.1.6.1. 1 000 db-onként 50
18.3.5.1.7. Szerződéses termeltetés
18.3.5.1.7.1. szerződésenként 5 500
18.3.5.1.7.2. továbbá a szemlézett, összesített szaporítóanyag mennyisége, ill. a szemlézett, összesített termesztőterület alapján az a)–e) pontok szerint számított összeg
18.3.5.1.7.3. a dísznövény szaporítóanyagok szemledíjának minimális
összege
14 000
18.3.5.2. Dísznövény szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív szemléje 26 000
18.3.5.3. Tanúsítvány kiadása 10 000
18.3.5.4. Szaporítóanyag-termő ültetvények minősítése és szemléje
18.3.5.4.1. új növényegyedek szemléje és nyilvántartásba vétele arborétumban, botanikus kertben, vagy egyéb gyűjteményben növényegyedenként 60
18.3.5.4.2. külön szemle esetén 12 000
18.3.5.4.3. arborétum, botanikus kert és egyéb dísznövény gyűjtemény szemle és nyilvántartás díja területenként és taxononként 60
18.3.5.5. Kitermesztés (fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata kitermesztéssel)
18.3.5.5.1. lomblevelű cserje első évi vizsgálata db-onként 500
18.3.5.5.2. minden további évben évente db-onként 215
18.3.5.5.3. lomblevelű fák és tűlevelűek első évi vizsgálata db-onként 500
18.3.5.5.4. minden további évben db-onként 215
18.3.5.5.5. lágyszárú növények kitermesztése, tételenként
18.3.5.5.6. szabadföldi kultúrában 750
18.3.5.5.7. üvegházi kultúrában 800
18.3.5.6. Állami támogatásból megvalósuló dísznövény ültetvény
beruházások szemléje, termőre fordítása
18.3.5.6.1. területhelyenként és esetenként 14 150
18.3.6. Zöldség (nem vetőmag) szaporítóanyag szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén
18.3.6.1. Zöldség szaporítóanyagok szemléje
18.3.6.1.1. Palánta alap szemledíja 14 000
18.3.6.1.2. továbbá a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján vagy előző évi szaporítóanyag hiányában a mindenkor szemlézett mennyiség alapján
18.3.6.1.2.1. 1 millió db-ig 100 000 darabonként 5 000
18.3.6.1.2.2. 1 000 001–5 000 000-ig 50 000
18.3.6.1.2.3. +1 millió db fölött 100 000 darabonként 4 000
18.3.6.1.2.4. 5 000 001–10 000 000-ig 210 000
18.3.6.1.2.5. +5 millió db fölött 100 000 darabonként 3 000
18.3.6.1.2.6. 10 000 001–25 000 000-ig 360 000
18.3.6.1.2.7. +10 millió db fölött 100 000 darabonként 2 000
18.3.6.1.2.8. 25 000 001–50 000 000-ig 660 000
18.3.6.1.2.9. +25 millió db fölött 100 000 darabonként 1 000
18.3.6.1.2.10. 50 000 001–75 000 000-ig 910 000
18.3.6.1.2.11. +50 millió db fölött 100 000 darabonként 500
18.3.6.1.2.12. 75 000 001–100 000 000-ig 1 035 000
18.3.6.1.2.13. +75 millió db fölött 100 000 darabonként 400
18.3.6.1.3. dughagyma, fiókhagyma termesztés szemléjének díja 14 000
18.3.6.1.3.1. továbbá hektáronként 6 000
18.3.6.2. Zöldség szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív 26 000
szemléjének díja
18.3.6.3. Állami támogatásból megvalósuló zöldség, vagy gyógynövény ültetvény beruházások szemléje, termőre fordítása területhelyenként és esetenként 14 150

19. *  NÖVÉNYFAJTÁK ÁLLAMI ELISMERÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

19.1. Új növényfajta állami elismerése iránti bejelentés
19.1.1. Új fajtabejelentés nyilvántartásba vétele – a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak, valamint a gyümölcs tájfajták kivételével 46 800
19.1.2. Előterjesztés készítése állami elismerésre, meghosszabbításkor is 18 750
19.1.3. Új növényfajta felvétele a Nemzeti Fajtajegyzékre – a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak, valamint a gyümölcs tájfajták kivételével 79 500
19.1.4. Fajtaoltalmi jelentés készítése és kiadása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére 18 750
19.1.5. Állami elismerés meghosszabbítási kérelmének nyilvántartásba vétele 23 400
19.1.6. Állami elismerés meghosszabbítása a Nemzeti Fajtajegyzékben 18 750
19.1.7. Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó nyilvántartásba vétele 18 750
19.1.8. Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó bejegyzése a Nemzeti Fajtajegyzékbe 79 500
19.1.9. Adatváltozás átvezetése a nyilvántartási rendszerben 20 850
19.1.10. Egyedi szaporítási engedély megadása 18 750
19.1.11. Borszőlő fajta termesztési alkalmassági vizsgálatának engedélyezése 18 750
19.1.12. Hivatalos (angol vagy magyar nyelvű) kivonat a DUS vizsgálat eredményeiről 18 750
19.1.13. Igazolás (angol vagy magyar nyelvű) kiadása állami elismerésről 18 750
19.1.14. Oktatás, vizsgáztatás 20 000
19.2. DUS vizsgálat éves díja
19.2.1. Szántóföldi növények (a kukorica, a napraforgó, a repce, a rozs, a takarmánycirok, a búza és a kender hibrideknél a díjtételeket a hibridekre, a vonalakra és az alapegyszeresekre külön-külön kell fizetni) a cukorrépa kivételével, és zöldségnövények, valamint gyógy-, fűszer- és illóolajos növények vizsgálati alapdíja 127 680
19.2.1.1. Cukorrépa vizsgálati alapdíj 63 840
19.2.2. Szőlő és gyümölcstermő növények vizsgálati alapdíja termőkorban 96 880
19.2.3. Szőlő és gyümölcs ültetvények esetében a nem termő években fizetendő díj 58 565
19.2.4. Dísznövények, erdészeti és fásszárú energetikai növények vizsgálati díja 94 080
19.2.5. Kukorica és napraforgó gélelektroforézis vizsgálat (hibridfajták szülőkomponenseinek meghatározása) 28 350
19.2.6. Nem oltalmazott fajták esetén az új fajtafenntartó bejegyzéséhez végzett 1 éves DUS vizsgálat díja 19.2.1–
19.2.5. pont szerint
19.2.7. A fajtafenntartás ellenőrzése érdekében végzett fajtaazonosságot megállapító vizsgálat díja
19.2.7.1. szántóföldi növények 63 840
19.2.7.2. zöldség-, gyógy-, fűszer- és illóolajos növények 44 688
19.2.7.3. szőlő, gyümölcs, erdészeti növények, fásszárú energetikai növények és dísznövények 31 282
19.2.8. Az állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés meghosszabbításának vizsgálati díja esetében a vizsgálati alapdíj 50%-a számítandó fel
19.2.9. A nem állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés meghosszabbításának vizsgálati díja esetében minden díjtétel 50%-a számítandó fel
19.2.10. DUS vizsgálathoz előírt rezisztencia vizsgálatok díja kórokozónként 12 750
19.3. Gazdasági értékvizsgálat éves díja
19.3.1. Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szántóföldi növényeknél
19.3.1.1. kender, lucerna, fűfélék, napraforgó, cukorrépa, kukorica, burgonya esetén 212 800
19.3.1.2. gabonafélék esetén 142 240
19.3.1.3. egyéb növényfajok esetén 181 440
19.3.2. Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szőlőnél, erdészeti és fásszárú energetikai fajtáknál 48 440
19.3.3. Szőlőfajták beltartalmi és érzékszervi vizsgálata 41 700
19.3.4. Gazdasági értékvizsgálathoz előírt növénykórtani vizsgálatok
19.3.4.1. őszi búza, tönkölybúza, őszi durum búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, burgonya, cukorrépa esetében 74 550
19.3.4.2. tavaszi árpa, borsó, szója esetében 30 000
19.3.4.3. egyéb szántóföldi növényfaj esetében 7 500

20. AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI HATÓSÁG EGYÉB, ÁLTALÁNOS DÍJAI

20.1. Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás esetén 12 000

2. melléklet a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelethez * 

1. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fizetési számlája:

10032000-00289782-00000000

1/a. *  A Nemzeti Földügyi Központ fizetési számlája:

MÁK10032000-00358688-00000000

2. *  Vármegyei kormányhivatalok általános számlaszámai:

Kormányhivatal Számlaszám
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00299585-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00299561-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00299602-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00299671-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00299509-00000000

3. *  Vármegyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:

Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése Számlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10024003-00304294-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10025004-00299657-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10027006-00302924-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10028007-00302498-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10029008-00302625-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10034002-00301741-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10045002-00301772-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10036004-00301363-00000000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10037005-00299547-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10023002-00302175-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10039007-00301064-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10044001-00336073-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10046003-00302364-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10047004-00301521-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 10049006-00302962-00000000

4. *  Vármegyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:

Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése Számlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10024003-00304304-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10025004-00299657-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10027006-00302759-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10028007-00302508-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10029008-00302625-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10034002-00301758-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10045002-00301796-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10036004-00301387-00000000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10037005-00299547-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10023002-00302216-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10039007-00301088-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10044001-00336073-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10046003-00302395-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10047004-00301411-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatok 10049006-00302979-00000000

5. *  Vármegyei kormányhivatalok földművelésügyi feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:

Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése Számlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10024003-00300953-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10025004-00299657-00000000
Békés Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10026005-00299578-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10027006-00302797-00000000
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10028007-00302618-00000000
Fejér Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10029008-00302625-00000000
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10033001-00299633-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10034002-00301789-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10035003-00299619-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10045002-00301806-00000000
Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10036004-00301404-00000000
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10037005-00302072-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10023002-00302223-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10039007-00301105-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10044001-00336073-00000000
Tolna Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10046003-00302412-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10047004-00301370-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal földművelésügyi feladatok 10049006-00302993-00000000

6. *  Vármegyei kormányhivatalok erdészeti feladatainak ellátásához kapcsolódó számlaszámai:

Kormányhivatal és az általa ellátott szakfeladat megnevezése Számlaszám
Baranya Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10024003-00304287-00000000
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10025004-00299657-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10027006-00302773-00000000
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10034002-00301765-00000000
Heves Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10035003-00299619-00000000
Pest Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10023002-00302371-00000000
Somogy Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10039007-00301143-00000000
Vas Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10047004-00301466-00000000
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10048005-00299516-00000000
Zala Vármegyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10049006-00302986-00000000