A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet

a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, a 10. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. ár: a kedvezmények nélküli kiskereskedelmi ár;

2. múltbeli költségelszámolás: a költségeket és ráfordításokat a lekönyvelt értéken számba vevő módszer;

3. nettó eszköz-érték: az eszköz elszámolt értékcsökkenési leírással csökkentett bekerülési (bruttó) értéke;

4. tárgyév: az utolsó lezárt pénzügyi év;

5. *  teljesen felosztott költségek módszere: olyan eljárás, amelynek során a postai szolgáltató szokásos működése érdekében felmerült és ténylegesen lekönyvelt költségek és ráfordítások maradéktalanul felosztásra kerülnek az egyes termékek és szolgáltatások között;

6. *  tevékenységen alapuló költségszámítás: olyan eljárás, amelynek segítségével egy adott folyamat, termék, szolgáltatás (a továbbiakban együtt: költségobjektum) összköltsége oly módon állapítható meg, hogy az tükrözze a költségobjektum által igényelt vagy működése érdekében felmerült tényleges gazdasági erőforrások összességét;

7. tőkeköltség: az egyes szolgáltatások nyújtásához szükséges tőke finanszírozásának költsége, amely megegyezik a súlyozott átlagos tőkeköltség és az egyes szolgáltatások nyújtásához használt befektetett eszközök nettó könyv szerinti értékének szorzatával;

8. *  ok-okozati elv: az az elv, amelynek értelmében minden termékre és szolgáltatásra annyi költséget kell elszámolni, amennyi a termék, szolgáltatás előállításával kapcsolatosan ténylegesen felmerült és azzal ok-okozati összefüggésben van.

2. A postai szolgáltatások bevételeinek és költségeinek elkülönítése és kimutatása

2. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 58. §-ában meghatározottak szerinti számviteli elkülönítés érdekében az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató a számviteli politikával összhangban összeállított önálló szabályzatában (a továbbiakban: postai elkülönítési szabályzat) köteles rögzíteni a bevételek, költségek és ráfordítások elkülönített nyilvántartására vonatkozó szabályokat, elveket és módszereket.

(2) Amennyiben az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató a termékcsoportokhoz tőkeköltséget rendel, a befektetett eszközök termékcsoporthoz rendelésénél az 1. mellékletben foglaltak szerint, a költségfelosztási elvek mentén kell eljárni. A tőkeköltség számítási módját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A postai elkülönítési szabályzat alapján a költség- és bevétel elkülönítés és költség- és bevétel kimutatás elkészítéséhez a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó alapinformációkat, vetítési alapokat a postai szolgáltatónak a valódiság elvének megfelelően kell rögzítenie a kimutatás alapját képező rendszereiben.

3. § (1) Az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató a Postatv. 58. §-ában meghatározottak alapján köteles elkészíteni

a) az elkülönítés módszerében, a számviteli nyilvántartások vezetésében az előző évhez képest végrehajtott változtatások és azok hatásai bemutatását;

b) fedezeti kimutatást a tárgyévre és a tárgyévet megelőző évre azonos formában az egyetemes postai szolgáltatás vonatkozásában a 3. melléklet, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő és egyéb postai szolgáltatások vonatkozásában a 4. melléklet szerint;

c) az egyetemes postai szolgáltatást és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások egységárát, az alkalmazott felárakat és kedvezményeket tartalmazó kimutatást;

d) az egyetemes postai szolgáltatás és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások keretében feladott postai küldemények tárgyévi mennyiségét tartalmazó kimutatást.

(2) Az a postai szolgáltató, amely a postai szolgáltatások közül kizárólag bejelentés köteles postai szolgáltatást nyújt, az 5. melléklet szerinti árbevételi nyilvántartást köteles elkészíteni.

4. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatás és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások esetében a termékcsoportokhoz kapcsolódó árbevételt úgy kell szolgáltatásonként külön kimutatni, hogy a meghirdetett díjak alkalmazásának módja ellenőrizhető legyen. Az egyetemes postai szolgáltatásoknál és az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásoknál alkalmazott egységárakat, valamint az alkalmazott felárakat és árengedményeket a kimutatásokban tételesen meg kell jeleníteni. Az árbevétel kimutatást úgy kell elkészíteni, hogy az bizonylatokkal alátámasztható legyen.

(2) *  A 3. és 4. melléklet szerinti fedezeti kimutatásban a költségeket múltbeli költségelszámolás szerint, a teljesen felosztott költségek módszerével kell számba venni és kimutatni. A táblázatokban közvetlen költségek között kimutatott költséget a tevékenységköltségek között már nem lehet szerepeltetni.

(3) A felosztandó költségek alapja az egyetemes postai szolgáltató és az engedélyes postai szolgáltató üzemi (üzleti) tevékenység eredménye szintjéig figyelembe vett, a számviteli beszámolóval megegyező költségtömeg.

(4) *  A felosztásnak az ok-okozati elvre kell épülnie.

3. Az egyetemes postai szolgáltató költségszámítására vonatkozó egyedi szabályok

5. § *  (1) Az egyetemes postai szolgáltatónak az egyéb bevételek és ráfordítások nélküli üzemi (üzleti) tevékenység eredménye szintjéig elszámolt költségeket és ráfordításokat elsődlegesen a Postatv. 58. § (4) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen hozzárendeléssel, az ok-okozati elv figyelembevételével kell felosztania.

(2) Azokat a költségeket, amelyek felosztása az (1) bekezdés szerint nem lehetséges, a teljesen felosztott költségek módszerének érvényesülése érdekében, a tevékenységen alapuló költségszámítás eljárásának alkalmazásával kell kimutatni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során az egyéb bevételeket és ráfordításokat, valamint az általános költségeket a Postatv. 58. § (4) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjainak megfelelő alkalmazásával kell kimutatni.

(4) A (3) bekezdés szerinti felosztást követően, az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét, valamint az általános költségeket a Postatv. 58. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjának megfelelő alkalmazásával kell kimutatni.

4. Az egyetemes postai szolgáltatás nettó költségeinek kimutatása

6-9. § * 

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) *  A 6-9. § és a 6. melléklet a Postatv. 21. § (2)-(4) bekezdésének, 22-23. §-ának és 29. § (2) bekezdésének hatálybalépésekor lép hatályba.

(3) * 

11. § Az egyetemes postai szolgáltató a 2012. évre vonatkozóan a hatóság számára az egyetemes postai szolgáltatók és az engedélyes postai szolgáltatók számviteli nyilvántartásai elkülönített vezetésének, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására vonatkozó elveiről és részletes szabályairól szóló 53/2011. (X. 19.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdés a)-b) és d)-n) pontjában meghatározottakat kell benyújtsa.

11/A. § *  E rendeletnek a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet módosításáról szóló 16/2016. (VI. 6.) MvM rendelettel megállapított rendelkezéseit

a) az egyetemes postai szolgáltató első alkalommal a 2015. évre vonatkozó bevételei és költségei elkülönítése során köteles alkalmazni azzal, hogy a 3. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a 3. és 4. melléklet szerinti fedezeti kimutatást a tárgyévet megelőző évre, azaz 2014. évre vonatkozóan is el kell készíteni,

b) az engedélyes postai szolgáltató első alkalommal a 2016. évre vonatkozó bevételei és költségei elkülönítése során köteles alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, - a 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított -1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének és I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelethez


Termékcsoport
Közvetlenül termékcsoporthoz
rendelt befektetett tőke

Felvétel

Gyűjtés

Feldolgozás

Szállítás

Kézbesítés
Közvetlenül és
tevékenységen
keresztül
termékcsoporthoz
nem rendelhető
befektetett eszköz
Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint
Egyetemes postai szolgáltatások
Küldeményenkénti díjszabás szerint feladott levélküldemények 50 grammig
Hivatalos irat
Levélküldemények a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott 50 grammot meg nem haladó tömegű levélküldemények kivételével
Egyetemes postacsomag (0-20 kg)
Egyéb postai küldemény
Egyetemes postai szolgáltatásokhoz igénybevett többletszolgáltatások
Nem egyetemes postai szolgáltatások összesen
Nem postai szolgáltatások összesen

2. melléklet a 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelethez

A tőkeköltség pénzben kifejezett értékét az alábbi képlettel kell meghatározni:

(NKÉ1+NKÉ0)/2*WACC

ahol:

NKÉ1: a befektetett eszközök tárgyévi záró nettó értéke,

NKÉ0: a befektetett eszközök megelőző évi záró nettó értéke,

WACC: a tőkeköltség százalékos értéke.

Ha az engedélyes postai szolgáltatónak nem áll rendelkezésre az NKÉ0-ra vonatkozó adat, a tőkeköltséget a befektetett tőke tárgyévi nyitó és záró állományi értéke alapján kell meghatározni.

A súlyozott átlagos tőkeköltség-szorzó meghatározásának képlete:

WACC = re * [E/(E+D)]+(1-t) * rd * [D/(E+D)]

ahol:

re = rf + ß* (rm-rf),

rf: kockázatmentes kamatláb (állampapír piaci átlagos kamatláb),

rm: a hazai részvénypiacon elvárt hozam,

rm-rf: piaci kockázati prémium,

rd: az idegen tőke költsége (az adott piacon elérhető kamatszint),

t = befizetett adó/adózás előtti eredmény,

E/(E+D): saját tőke aránya,

D/(E+D): idegen tőke aránya.

3. melléklet a 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelethez


Mennyiség
Kedvez-
ménnyel

Kedvez-
Az
értékesítés

Közvetlen
Postai szolgáltatások költsége
Általános
Egyéb bevételek
nem csökkentett árbevétel mények nettó árbevétele költség Fedezet I. felvétel gyűjtés fel-
dolgo-
zás
szállítás kézbe-
sítés
összesen Fedezet II. költség és ráfor-
dítások egyenlege
Fedezet III.
darab Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1-2 3-4 6+7+8+9+10 5-11 12-13+14
Egyetemes postai szolgáltatások
Küldeményenkénti díjszabás szerint feladott levélküldemények 50 grammig
elsőbbségi kezelésű
0-xlg
x1-x2
xn - 50 g
nem elsőbbségi kezelésű
0 - x1 g
x1 - x2
xm - 50 g
Hivatalos irat
h1
h2
h1
Levélküldemények a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott 50 grammot meg nem haladó tömegű levélküldemények kivételével
elsőbbségi kezelésű
l1
l2
In
nem elsőbbségi kezelésű
l1
l2
lm
Egyetemes postacsomag
(0-20 kg)
p1
p1
Egyéb postai küldemény
Egyetemes postai szolgáltatásokhoz igénybevett többletszolgáltatások
Levéküldeményekhez
Postacsomaghoz
Egyéb postai küldeményhez
Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások
Levélküldemények
l1
l2
lk
Postacsomag (0-40 kg)
p1
pz
Egyéb postai küldemény
Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásokhoz igénybe vett többletszolgáltatások
Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatások
futárposta
expressz postai szolgáltatás
nemzetközi EMS
A Postatv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
szolgáltatások
Postai szolgáltatások összesen
A Postatv. 4. § e) pontjához sorolt tevékenységek
Egyéb nem postai szolgáltatások összesen

4. melléklet a 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelethez


Mennyiség
Kedvez-
ménnyel

Kedvez-
Az
értékesítés

Közvetlen
Postai szolgáltatások költsége
Általános
Egyéb bevételek
nem csökkentett árbevétel mények nettó árbevétele költség Fedezet I. felvétel gyűjtés fel-
dolgo-
zás
szállítás kézbe-
sítés
összesen Fedezet II. költség és ráfor-
dítások egyenlege
Fedezet III.
darab Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint Forint
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1-2 3-4 6+7+8+9+10 5-11 12-13+14
Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások
Levélküldemények
l1
l2
lk
Postacsomag (0-40 kg)
p1
p2
Egyéb postai küldemény
Egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatásokhoz igénybe vett többletszolgáltatások
Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatások
futárposta
expressz postai szolgáltatás
nemzetközi EMS
A Postatv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások
Postai szolgáltatások összesen
A Postatv. 4. § e) pontjához sorolt tevékenységek
Egyéb nem postai szolgáltatások összesen

5. melléklet a 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelethez

Mennyiség Kedvezménnyel
nem csökkentett
Kedvezmények Az értékesítés
nettó árbevétele
darab Forint Forint Forint
1. 2. 3.
1-2
Egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő szolgáltatások
futárposta
expressz postai szolgáltatás
nemzetközi EMS
A Postatv. 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások
A Postatv. 4. § e) pontjához sorolt tevékenységek
Egyéb nem postai szolgáltatások összesen

6. melléklet a 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére