A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 26. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) * 

b) *  borászati melléktermék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet IV. rész 8. pontja szerinti borseprő és 9. pontja szerinti szőlőtörköly;

c) * 

d) hasznosító: aki az ipari célú nyers alkoholt élelmiszeripari célra nem használja fel, illetve azt nem értékesíti, vagy adja tovább élelmiszeripari célú felhasználásra, vagy továbbfeldolgozásra;

e) *  ipari célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az e rendelet szerinti támogatott lepárlásra beszállított borászati melléktermékek, illetve a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet] 24. § (5) bekezdése alapján a lepárlóüzem részére átadott bor egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;

f) ipari célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú értékesítésre, valamint nem élelmiszeripari célú továbbfeldolgozásra irányul;

g) * 

h) * 

i) *  termelési napló: az e rendelet szerinti támogatással érintett ipari célú nyers alkohol előállításához felhasznált borászati melléktermékekről és azok felhasználásával előállított ipari célú nyers alkohol termékekről borászati melléktermékenként, naprakészen vezetett nyilvántartás.

2-5. * 

2-6. § * 

6. A borászati melléktermékek elszámolása

7. § (1) * 

(2) * 

(3) *  Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) minden év április 5-ig tájékoztatja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az adott borpiaci évben támogatható maximális alkoholmennyiségről.

7. Eljáró hatóságok

8. § (1) *  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), illetve a borászati hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok tekintetében * 

a) évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az Európai Unión belüli, vagy a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (a továbbiakban: OIV) előírásai szerinti analitikai vizsgálati szabályok betartását a 14. §-nak megfelelő lepárlóüzemeknél,

b) * 

c) ellenőrzi a lepárlásra leadott borászati melléktermékek minőségét,

d) ellenőrzi a 14. § szerinti lepárlóüzem mérési eredményeinek pontosságát,

e) *  az a) és d) pontokban meghatározott ellenőrzéseket követő 15 napon belül az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv vagy hivatalos feljegyzés másolatát megküldi a Kincstár részére,

f) *  a jogszabálysértést megállapító, a c) pontban meghatározott ellenőrzések eredményéről borpiaci évenként összesített jelentést küld a Kincstár részére az adott borpiaci év július 31-ig.

(2) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámhatóság)

a) a Kincstár részére minden év június 30. napjáig megküldi a tárgyév vonatkozásában a Magyarországon bejegyzett székhelyű azon lepárlást végző adóraktárak jegyzékét, amelyek a 2207 10 vámtarifaszámú alkoholterméket állítanak elő,

b) a Kincstár részére minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig megküldi a tárgyhó vonatkozásában az adóraktárak adatszolgáltatása alapján a támogatás alapjául szolgáló ipari célú nyers alkoholra vonatkozóan a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 1. melléklete szerinti nyilvántartásából a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 24. §-a alapján szolgáltatott adatokat napi bontásban.

8. A borászati melléktermékek átvétele támogatásban részesülő lepárlóüzemek esetén

9. § (1) *  Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke szerinti támogatással történő lepárlás esetén a borászati melléktermékek átadása, illetve átvétele a kötelezett telephelyén történik. A mennyiség pontos megállapítása (tömegmérés) és a minőségi paraméterek meghatározása (alkoholtartalom mérés) a lepárlóüzem telephelyén történik. A lepárlásra leadott borászati mellékterméknek idegen anyagoktól mentesnek és alkoholgyártásra alkalmasnak kell lennie.

(2) A kötelezett a borászati melléktermékek támogatással történő lepárlás céljából történő leadása esetén a lepárlóüzemet értesíti

a) a szőlőtörköly keletkezésének várható időpontjáról, annak várható mennyiségéről tonnában, és keletkezésének pontos helyéről legalább a keletkezés várható időpontját megelőző 5. munkanapon. A lepárlóüzem a bejelentett szőlőtörköly rakodásához és szállításához a bejelentett keletkezés időpontját követő 48 órán belül köteles saját költségére eszközt biztosítani,

b) a borseprő átadásának időpontjáról, várható mennyiségéről hektoliterben, és keletkezésének pontos helyéről. A lepárlóüzem a bejelentett borseprő szállításához a bejelentés időpontját követő 30 napon belül köteles saját költségére eszközt biztosítani.

(3) A bejelentés módját és formáját a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodásban kell szabályozni.

(4) Amennyiben a kötelezett és a lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodás alapján a kötelezett maga szállítja be támogatott lepárlás céljára a borászati melléktermékeket a lepárlóüzem telephelyére, abban az esetben a lepárlóüzemnek a kötelezettel kötött megállapodásban foglalt beszállítási költségeket az átvételt követő 90 napon belül meg kell fizetnie.

(5) *  Amennyiben a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását a kötelezett vállalja magára, abban az esetben a lepárlóüzem rakodási költségtérítést fizet. A rakodási költségtérítést a lepárlóüzemnek a rakodást követő 90 napon belül a kötelezett részére meg kell fizetni.

(6) *  A kötelezett által viselt szállítási költségről és a rakodási díjról a kötelezett számlát köteles kiállítani, amelyen feltünteti a borászati melléktermék átadásának napját és az átvételi elismervény számát.

(7) *  A 14. § szerinti lepárlóüzem minden év július 20-ig tájékoztatja a Kincstárt a következő borpiaci évre vonatkozóan a kötelezettnek fizetendő beszállítási és rakodási költségtérítés összegeiről, amely azt az adott év július 31-ig közleményben közzéteszi.

(8) *  A (7) bekezdésben szereplő tájékoztatás elmulasztása esetében a lepárlóüzem támogatás igénybevételére nem jogosult.

10. § (1) A lepárlóüzem az átvétel napján köteles sorszámozott átvételi elismervényt kiállítani, amelynek tartalmaznia kell

a) *  az átvevő lepárlóüzem és a kötelezett nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adóazonosító jelét vagy adószámát,

b) a leadott borászati melléktermék típusát,

c) a leadott borászati melléktermék mennyiségét szőlőtörköly esetében kilogrammban, borseprő és bor esetében hektoliterben,

d) a leadott borászati melléktermék alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben,

e) az átvétel időpontját,

f) az átvétel helyét (a lepárlóüzem telephelyén/begyűjtőhelyén vagy a kötelezett telephelyén történt).

(2) A sorszámozott átvételi elismervényt három példányban kell kiállítani. Egy példány a kötelezettet illeti meg, egy példány a lepárlás után igényelhető támogatási kérelem mellékletét képezi. A harmadik példányt a lepárlóüzem öt évig köteles megőrizni.

(3) Az átvételi elismervényt - amennyiben annak tartalmával egyetért - a kötelezettnek is alá kell írni.

(4) *  Amennyiben a borászati melléktermékek támogatott lepárlás céljából történő leadásakor a kötelezett az átvevő lepárlóüzem által megállapítottakat vitatja, abban az esetben a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében ismételt vizsgálatokat kell végezni. Alkoholtartalom megállapítására vonatkozó analitikai vizsgálatok vitatása esetében a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem együttes jelenlétében, közösen vett minták alapján a NÉBIH a mintavételtől számított 8 napon belül végzi el az ismételt vizsgálatokat, amelyről határozatot hoz, és azt közli a kötelezettel és a lepárlóüzemmel.

(5) A lepárlóüzem borpiaci évenként az átvételi elismervényekben szereplő adatokról kötelezettenként tételes kimutatást vezet. A kimutatásnak tartalmaznia kell * 

a) *  az átvevő lepárlóüzem és a kötelezett nevét (cégnevét), ügyfél-azonosítóját, adóazonosító jelét vagy adószámát,

b) a borászati melléktermék szállításához kapcsolódó kísérő okmány számát,

c) az (1) bekezdés szerinti átvételi elismervény számát,

d) az átvétel időpontját,

e) az átvétel helyét (lepárlóüzem telephelyén/begyűjtőhelyén/kötelezett telephelyén történt),

f) a borászati mellékterméktípusát,

g) a borászati melléktermék mennyiségét szőlőtörköly esetében kilogrammban, borseprő és bor esetében hektoliterben megadva,

h) a borászati melléktermék alkoholtartalmát térfogatszázalékban kifejezve,

i) a borászati melléktermék számított alkoholtartalmát térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve.

9. Borászati melléktermékek támogatott lepárlásában való részvétel

11. § (1) *  Csak az a lepárlóüzem vehet részt a borászati melléktermékeknek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke szerinti támogatással történő lepárlásában, amely szándékát a következő borpiaci évre vonatkozóan június 30-ig bejelenti a Kincstárnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 12. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, valamint a bejelentéshez csatolni kell a lepárlóüzem adóraktári engedélyének másolatát. A bejelentés visszavonásig érvényes.

(2) A lepárlóüzem köteles a kötelezett és az átvevő lepárlóüzem között létrejött írásbeli megállapodásban meghatározott mennyiségű, és a kötelezett által beszállított, a minőségi követelményeknek megfelelő minőségű borászati mellékterméket átvenni az adott borpiaci év július 31-ig, és a teljes mennyiséget lepárolni adott borpiaci évet követő augusztus 15-ig.

12. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult minden olyan Magyarországon bejegyzett lepárlóüzem, amely a leadott borászati melléktermékekből ipari célú nyers alkoholt állít elő.

(2) A lepárlóüzemnek rendelkeznie kell

a) a borászati melléktermékek átvételének és az alkoholok leadásának technikai és személyi feltételeivel,

b) mintaraktárral, amelyben a beszállított, átmenetileg tárolt és kiszállított borászati melléktermékek mintáinak szakszerű és biztonságos tárolása megoldható, legalább a leadott borászati melléktermék átvételi bizonylatának 10. § (3) bekezdés szerinti aláírásáig,

c) az Európai Unión belül alkalmazott vagy az OIV előírásai szerinti mérési módszerek alkalmazásához szükséges feltételekkel (súly, nedvességtartalom, cukortartalom, alkoholtartalom meghatározása), amennyiben a vizsgálatokat nem akkreditált laboratóriumban végezteti,

d) a 9. § szerinti megállapodással.

(3) A lepárlóüzem írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy:

a) a szőlőfeldolgozótól vagy a borkészítőtől a 9. §-ban meghatározott módon átvett egy vagy több fajta borászati mellékterméket saját költségére párolja le,

b) a szőlőfeldolgozó vagy borkészítő által beszállított borászati melléktermékeknek közvetlenül a lepárlóüzembe történő beszállítása esetén megfizeti a 9. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottak alapján számított beszállítási költségeket a beszállítást követő 90 napon belül,

c) az átvett borászati melléktermékeket a 11. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig lepárolja,

d) a támogatott lepárlással előállított nyersalkoholt kizárólag ipari, illetve energetikai felhasználásra értékesíti, vagy hasznosítja,

e) biztosítja a borászati melléktermékből származó ipari célú nyers alkoholnak az üzemben keletkezett többi alkoholfajtától történő elkülönített tárolását,

f) *  a feltételekkel kapcsolatos bármely változást az eseménytől számított 15 napon belül bejelenti a Kincstárnak, és egyidejűleg csatolja a változást alátámasztó dokumentumokat.

(4) *  A lepárlóüzem borpiaci évenként a támogatott lepárlással érintett borászati melléktermékekről kötelezettenként tételes kimutatást vezet.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti kimutatásnak tartalmaznia kell a 10. § (5) bekezdésében foglaltakon túl a borászati melléktermék lepárlása során előállított alkoholmennyiség hektoliterben kifejezett térfogatszázalékát.

10. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlása

13. § *  (1) Borászati melléktermékek lepárlás útján történő megsemmisítése esetében a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 1150/2016/EU bizottsági végrehajtási rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mértékű támogatás igényelhető.

(2) A forintban kifejezett támogatási összeg meghatározásakor az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni.

(3) Az e rendelet alapján az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről a miniszter az adott pénzügyi év augusztus 1-jéig tájékoztatja a Kincstárt, amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely a módosított keretösszegről közleményt tesz közzé.

14. § Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely a 11. § (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségnek eleget tett és a borászati melléktermékből ipari célú nyers alkoholt állít elő.

15. § (1) *  A 13. § (1) bekezdés szerinti támogatás a 9. § szerint átvett borászati melléktermékekből, illetve a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján a lepárlóüzem részére átadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján igényelhető.

(2) Nem igényelhető támogatás azon alkoholmennyiség után, amely meghaladja azoknak az adott borpiaci évben termelt borok alkoholtartalmának 10 százalékát, amelyek termelése során keletkezett melléktermékeket, illetve borokat támogatott lepárlás útján semmisítenek meg.

16. § (1) *  A támogatási kérelmeket a Kincstár által közleményben közzétett nyomtatványokon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Kincstár részére. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) *  a lepárlóüzem

aa) ügyfél-azonosítóját,

ab) cégnevét,

ac) székhelyét,

ad) kapcsolattartási információit,

b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),

c) a lepárlás adatait (a tárgyidőszak, a lepárolt borászati melléktermékek összmennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor esetében hektoliterben megadva, a számított alkoholtartalmuk térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve, a lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve),

d) az igényelt támogatás összegét,

e) *  a lepárlási összesítőt, amelyben szerepel a kötelezett ügyfél-azonosítója, neve, adóalanyi jogállása, a 10. § (1) bekezdése szerinti átvételi elismervény száma, az átvétel időpontja, az átvétel helye (lepárlóüzem telephelyén, vagy begyűjtőhelyén, vagy kötelezett telephelyén), a borászati melléktermék típusa, a borászati melléktermék mennyisége szőlőtörköly esetében tonnában, borseprő, illetve bor esetében hektoliterben megadva, a borászati melléktermék alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve, valamint a borászati melléktermék számított alkoholtartalma térfogatszázalék/hektoliterben kifejezve,

f) *  a beszállítási költségtérítés elszámolását (kötelezett ügyfél-azonosítója, neve, a szállítás távolsága kilométerben, egységár, tételes beszállítási költség kifizetett nettó és bruttó értéke, a számlák száma, a kifizetés dátuma),

g) * 

h) a lepárlóüzem cégszerű aláírását.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket:

a) a 10. § (1) bekezdése szerint kiállított, a borászati melléktermékek átvételét igazoló sorszámozott átvételi elismervények egy példányát tételenként,

b) *  a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a jövedéki vhr. 1. melléklete szerinti, borászati melléktermék típusonként elkészített, adóraktári nyilvántartás másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott borászati melléktermékeket lepárolták,

c) *  a termelési napló másolatát, amely tartalmazza a lepárlás időpontját, a felhasznált alapanyag mennyiségét, számított alkoholtartalmát, a szeszmérő gép számát, induló és záró óraállását, az előállított ipari célú nyers alkohol mennyiségét literben és az előállított ipari célú nyers alkohol alkoholtartalmát térfogatszázalékban, valamint térfogatszázalék/hektoliterben,

d) *  a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltüntetve a tárolótartályok - a mérésügyről szóló törvény alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított - hitelesítési engedélyének számát és érvényességének idejét,

e) ha a 9. § (4) bekezdése szerint a kötelezett szállítja be lepárlás céljára a borászati mellékterméket, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő beszállítási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolati példányait,

f) *  ha a 9. § (5) bekezdése szerint a kötelezett a szőlőtörköly szállítójárműre történő rakodását vállalta, a lepárlóüzem részére a kötelezett által kiállított, a fizetendő rakodási költségtérítés összegét tartalmazó számlák és az azok kifizetését igazoló bizonylatok másolati példányait,

g) *  ha a kötelezett a borászati melléktermék leadási kötelezettségét a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 24. § (5) bekezdése alapján bor lepárlóüzem részére történő átadásával egészítette ki, a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 35. § (1) bekezdésében meghatározott kísérőokmány másolatait tételenként,

h) *  a jövedéki vhr. 49. §-a szerint kérelmezett helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet.

(3) *  A lepárlóüzem havonta egy támogatási kérelem alapján jogosult támogatásra. A támogatási kérelem benyújtásának legkorábbi időpontja az adott borpiaci év október 5-e, legkésőbbi időpontja pedig a következő borpiaci év augusztus 30-a. A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(4) Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes naptári hónap alatt előállított ipari célú nyers alkohol mennyiségre kell vonatkoznia.

17. § (1) *  A Kincstár a támogatási kérelmeket érkezési sorrendben bírálja el a támogatási keret erejéig.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján beérkezett támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplő alkoholmennyiség növekvő sorrendjével azonos.

(3) *  A támogatási feltételek teljesítését a Kincstár ellenőrzi.

(4) *  A Kincstár ellenőrzése az alábbiakra terjedhet ki:

a) az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű mennyiségi ellenőrzése, egyes tartályok vagy a teljes készlet vonatkozásában,

b) *  az előállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbaszerű ellenőrzése, amelynek során a Kincstár mintát vesz az ipari célú nyers alkoholból és meghatározza annak alkoholtartalmát,

c) a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok egy részének vagy egészének szúrópróbaszerű ellenőrzése, az eredeti példányokkal való összevetéssel a nyilvántartási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,

d) az ipari célú nyers alkohol hasznosítás céljára történő átadásának szúrópróbaszerű ellenőrzése, ami kiterjedhet a folyamat, a bizonylatok, és az átadott termék minőségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálatára.

(5) *  A Kincstár az ellenőrzései során, valamint a döntései meghozatalánál figyelembe veszi a Jöt. rendelkezései szerint vezetett és a vámhatóság által ellenőrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(6) *  A NÉBIH a lepárlás időszakában havonta legalább 1 alkalommal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a termelés folyamatát, valamint az ipari célú nyers alkohol alkoholtartalmát. A NÉBIH az ellenőrzés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzést követően megküldi a Kincstár részére.

(7) *  A Kincstár a vámhatóság felé megkereséssel élhet a 19. § (1) bekezdése szerint megküldött nyilatkozatban szereplő hasznosító ellenőrzése céljából, amelyben megadja a hasznosító azonosításához szükséges adóraktári engedély számát.

18. § (1) *  A Kincstár a támogatási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben a kérelmező nem tett eleget a 11. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek.

(2) *  A Kincstár a kérelmet elutasítja, amennyiben a 15. § (2) bekezdésében országos szinten meghatározott alkoholmennyiség támogatására már sor került.

19. § (1) *  A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadásáról a támogatás kérelmezőjének értesítenie kell a Kincstárt a közleményben közétett módon az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező azonosításához szükséges adatokat (ügyfél ügyfél-azonosító, cégnév, cím, telephely, kapcsolattartási információk),

b) a hasznosító azonosításához szükséges adatokat (cégnév, cím, telephely - szállítási cím, adóraktár vagy keretengedély száma),

c) a hasznosításra történő átadás helyét,

d) a hasznosításra történő átadás időpontját,

e) a hasznosítás céljából átadásra kerülő ipari célú nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben.

(2) Amennyiben a hasznosító megegyezik a támogatást igénylő lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni.

(3) *  A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra történő átadása abban az esetben kezdhető meg, amennyiben az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, és amelyet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg megküldtek a Kincstár részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a) *  a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telephely, adóraktári engedély száma),

b) az ipari célú nyers alkohol előállítójának azonosító adatait (cégnév, cím, telephely),

c) * 

d) * 

e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az ipari célú nyers alkoholt kizárólag a 1. § f) pont szerinti célra hasznosítja,

f) a nyilatkozat kiállítójának cégszerű aláírását.

20. § (1) A kötelezettektől átvett borászati melléktermékekből, illetve borokból lepárlással előállított ipari célú nyers alkohol azon mennyiségére, amelyre vonatkozóan a lepárlóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek maradéktalan teljesülését a Kincstár utólagosan is ellenőrizheti. Az utólagos ellenőrzés kiterjedhet: * 

a) a készleten lévő, hasznosításra még át nem adott ipari célú nyers alkoholra, annak mennyisége, illetve alkoholtartalma megállapítására,

b) a hasznosított ipari célú nyers alkoholra vonatkozó nyilvántartások teljes körű ellenőrzésére,

c) a 10. § (5) bekezdése, valamint 12. § (4) bekezdése alapján benyújtott jelentés összevetésére a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival,

d) a Jöt. által előírt nyilvántartások, szállítási okmányok, valamint a hasznosításra vonatkozó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok ellenőrzésére, a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival való összevetésére.

(2) *  Az utólagos ellenőrzések során felvett készlet-adatok meghatározásakor a jövedéki vhr. rendelkezései tekintendők irányadónak.

21. § *  (1) A támogatási kérelmet részben el kell utasítani, vagy a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni, ha:

a) a Kincstár a 10. § (5) bekezdése, valamint 12. § (4) bekezdése szerint a lepárlóüzemek által benyújtott jelentések alapján azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem részére kifizetett támogatási összeg meghaladja a 15. § (2) bekezdésében meghatározott felső határt, a visszafizetendő támogatási összeg a kifizetett teljes támogatási összeg és a megállapított felsőhatár különbsége,

b) a Kincstár, a vámhatóság vagy a NÉBIH ellenőrzése a hasznosításra történő kiadáskor megállapítja, hogy a kiadott ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni,

c) a Kincstár, a vámhatóság vagy a NÉBIH ellenőrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszázalékot, a visszafizetendő támogatási összeget a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

d) a Kincstár azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt a 19. § (1) bekezdése szerinti előzetes értesítés benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak, a visszafizetendő támogatási összeget az értesítés nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni,

e) a Kincstár azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az ipari célú nyers alkoholt a 19. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak, a visszafizetendő támogatási összeget a nyilatkozat nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján kell meghatározni.

(2) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek (3) bekezdés szerinti mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja.

(3) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályi előírások megsértésével történő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a 12. §-ban meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

22. § *  (1) Amennyiben a benyújtott támogatási kérelmek alapján az összesített támogatási igény a keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.

(2) Amennyiben a 17. § (2) bekezdése szerint soron következő támogatási kérelemben szereplő támogatási igény a keretösszeget meghaladja, abban az esetben a támogatási kérelem keretösszegen felüli támogatási igényének kifizetése a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére történik.

11. Záró rendelkezések

23. § (1) E rendelet a - (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-22. §-a, a 24. §-a és a 26-27. §-a 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

24. § *  Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének és

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

25. § * 

26-27. § *