A jogszabály mai napon ( 2024.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § e) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában foglalt feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet hatálya a főpolgármesteri hivatalra, a polgármesteri hivatalra, a megyei önkormányzati hivatalra, a közös önkormányzati hivatalra, a társult képviselő-testületek közös hivatalára és a nemzetiségi önkormányzat hivatalára terjed ki.

3. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

3/A. § *  A személyiadat- és lakcímnyilvántartás manuális (kartonos) állományának történeti adatait, a lecserélt nyilvántartó kartonokat 2024. január 1. napjáig selejtezési eljárás alá kell vonni.

Melléklet a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelethez * 

Egységes irattári terv

Az irattári terv az egységes iratkezelés érdekében az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, az önkormányzat szervezetéhez, feladat- és hatásköréhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. Az irattári terv általános és különös részre oszlik.

Az ügy típusát, ágazati hovatartozását, az irat selejtezhetőség szerinti csoportosítását és a levéltári átadás időpontját az irattári tervben rögzített irattári tételszám mutatja, amely egyúttal meghatározza az irat irattári helyét is.

Az irattári tételszám és kód összetevői:

1. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti - szükség szerint önkormányzatonkénti - csoportosítását az önkormányzati hivatal szervezetéhez és a feladatkörökhöz igazodó rendszerezésben meghatározó négyjegyű kód; első karaktere az ágazati betűjel, amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ;

2. megőrzési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem selejtezendő tételeket;

3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg.

A „HN” jel az ügyviteli érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál.

A „lejárat után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

TÉTEL SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE
U ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK
U101- U.1. Képviselő-testület iratai
U201- U.2. Nemzetiségi önkormányzat iratai
A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei
U301- U.3. Szervezet, működés
U401- U.4. Iratkezelés, ügyvitel
U501- U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek
U601- U.6. Pénz- és vagyonkezelés

KÜLÖNÖS RÉSZ

TÉTEL SZÁMKERETE ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE
A PÉNZÜGYEK
A101- A.1. Adóigazgatási ügyek
A201- A.2. Egyéb pénzügyek
B101- B EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
C101- C SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
E KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS
E101- E.1. Környezet- és természetvédelem
E201- E.2. Településrendezés, területrendezés
E301- E.3. Építési ügyek
E401- E.4. Kommunális ügyek
F101- F KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS
G101- G HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS
H ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS
H101- H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
H201- H.2. A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek
H301- H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek
H401- H.4. Rendőrségi ügyek
H501- H.5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek
H601- H.6. Menedékjogi ügyek
H701- H.7. Igazságügyi igazgatás
H801- H.8. Egyéb igazgatási ügyek
I101- I LAKÁSÜGYEK
J101- J GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS
K101- K IPARI IGAZGATÁS
L101- L KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA
M101- M FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
N101- N MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM
P101- P KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS
R101- R SPORTÜGYEK
X HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG
X101- X.1. Honvédelmi igazgatás
X201- X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás
X301- X.3. Fegyveres biztonsági őrség

ÁLTALÁNOS RÉSZ

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

U.1. Képviselő-testület iratai

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
U101 Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadás-átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos iratok NS 15
U102 Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, egyéb döntés-előkészítő iratok stb.) NS 15
U103 Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok NS 15
U104 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, falugyűlések, járási tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és mellékletei NS 15
U105 Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati ülésekről készült hang- és képanyag NS 15
U106 Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről készült jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok NS 15
U107 Önkormányzati biztos kirendelése, iratai NS 15
U108 Tanácsnoki iratok NS 15
U109 Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés adományozása stb.) NS 15
U110 Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek NS 15
U111 Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési szerződések/megállapodások eredeti példánya NS 15

U.2. Nemzetiségi önkormányzat iratai

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési
idő(év)
Lt.
U201 Együttműködési megállapodások NS 15
U202 Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv nemzetiségi önkormányzati véleményezése NS 15
U203 Nemzetiségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, átszervezése, megszűnése NS 15
U204 Nemzetiségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel kísérésével kapcsolatos iratok 2 -
U205 Nemzetiségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai ellenőrzése NS 15
U206 Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő iratok NS 15
U207 Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok üléseinek hang- és képanyaga NS 15
U208 Nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati bizottságok zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok NS 15
U209 Nemzetiségi önkormányzatok társulási megállapodásai NS 15
U210 Nemzetiségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei NS 15
U211 Közoktatási megállapodás nemzetiségi oktatásról NS 15
U212 Nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése NS 15
U213 Nemzetközi kapcsolattartás iratai NS 15
U214 Nemzetiségi önkormányzat szabályzatai NS 15
U215 Nemzetiségi önkormányzat törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok NS 15
U216 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak iratai 5 -
A polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei

U.3. Szervezet, működés

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
U301 Belső ellenőrzési jelentések 10 -
U302 Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések 2 -
U303 Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, működtetése NS 15
U304 Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek 15 -
U305 Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés 2 -
U306 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási program NS 15
U307 Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, operatív ügyek 5 -
U308 Kártérítések 10 -
U309 Kollektív szerződés NS 15
U310 Közalkalmazotti Tanács ügyei NS 15
U311 Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések 2 -
U312 Külföldi kapcsolatok bonyolítása 10 -
U313 Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, éves értékelések NS 15
U314 Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések 10 -
U315 Külső szervek, Állami Számvevőszék, a fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi felhívások, törvényességi felügyeleti bírsággal kapcsolatos iratok,ügyészi intézkedések, a helyi önkormányzat helyett a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője által megalkotott önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos iratok, a fővárosi és megyei kormányhivatal által pótolt helyi önkormányzati határozatok, a helyi önkormányzat által pótolt feladat-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos iratok NS 15
U316 Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása 50 -
U317 Munkáltatói juttatások elvi ügyei NS 15
U318 Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-rágcsálóirtás, dohányzóhelyek kijelölése stb.) 10 -
U319 Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység) 15 -
U320 Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység 2 -
U321 Statisztika (éves) NS 15
U322 Statisztika (időszaki) 5 -
U323 Társulási megállapodások, társulási tanács üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai NS 15
U324 Társulási tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai NS 15
U325 Kapcsolattartás civil és ifjúsági szervezetekkel, vallási közösségekkel 5 -
U326 Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek 10 -
U327 Önkormányzatok elvi együttműködésére vonatkozó iratok NS 15
U328 Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai NS 15
U329 Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok NS 15
U330 Alapítványok, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elvi ügyek NS 15
U331 Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, terv NS 15
U332 Társulások területének, településeinek összehangolt fejlesztésével kapcsolatos ügyek 10 -
U333 Társulási közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése 10 -
U334 Társulások által fenntartott intézmények ügyei 10 -
U335 Társulások egyéb operatív ügyei, területfejlesztési önkormányzati társulás ügyei 10 -
U336 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok NS 15
U337 Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok NS 15
U338 Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos normakontrolljával kapcsolatos iratok NS 15
U339 Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői 2 -
U340 Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi véleményezése 2 -
U341 Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok 5 -
U342 MEGSZŰNT TÉTEL
U343 Állásfoglalások kérése 5 -
U344 A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek 5 -
U345 Közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések 10 -
U346 Területszervezés NS 15
U347 Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, átvétele, cseréje NS 15
U348 Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község alakítása NS 15
U349 Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő területszervezési ügyek NS 15
U350 Vállalkozási szerződések 10 -
U351 Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek 5 -
U352 Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, szakigazgatási, intézményi) NS 15
U353 Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri, intézményi) 5 -
U354 Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend 5 -
U355 Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői NS 15
U356 Utasítások (jegyzői, polgármesteri) NS 15
U357 Lobbitevékenység 10 -
U358 Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek 10 -
U359 Körlevelek (intézkedést igénylő) 2 -
U360 Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés általános iratai NS 15
U361 Intézkedést nem igénylő, de vezetői utasítás alapján iktatott körlevelek, meghívók, tájékoztatók 1 -
U362 Tájékoztatások, adatszolgáltatások 1 -
U363 Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos ügyek 1 -
U364 Társulás törvényességi felügyeletével kapcsolatos iratok NS 15
U365 Adatvédelmi tisztviselő kijelölése NS 15
U366 Adatvédelmi hatásvizsgálat, kockázatelemzés elkészítése, aktualizálása NS 15
U367 Adatvédelmi incidensek bejelentése, nyilvántartása 15 -
U368 Adatvédelemmel kapcsolatos egyéb ügyek 10 -

U.4. Iratkezelés, ügyvitel

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő(év) Lt.
U401 Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek NS HN
U402 Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.) NS 15
U403 Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv, iratátadó könyv, postakönyv stb.) 5 -
U404 Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas bélyegzők nyilvántartása, selejtezésükről, visszavonásukról készült jegyzőkönyvek NS HN
U405 Elektronikus aláírások nyilvántartása NS HN
U406 Iktató- és mutatókönyv NS 15
U407 Főnyilvántartó könyv, irattári segédkönyvek NS HN
U408 Iratselejtezési, iratmegsemmisítési jegyzőkönyvek NS HN
U409 Átmeneti irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel jegyzőkönyvei 15 -
U410 Iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek NS HN
U411 Minősített adat továbbítására vonatkozó lezárt nyilvántartás (belső átadó-könyv vagy más belső átadóokmány, külső kézbesítő könyv, futárjegyzék stb.) NS HN
U412 Irat megismerési engedélyek iratai minősített iratok esetén NS HN
U413 Munkakör átadás-átvétel során keletkezett iratok (a jegyzőkönyvek és mellékletei kivételével) 5 -
U414 Nemzeti minősített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását követően haladéktalanul -
U415 Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat 15
(visszavonását követően)
-
U416 Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek 5 -

U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
U501 Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések 10 -
U502 Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves) NS 15
U503 Bérnyilvántartás (bérkarton) 50 -
U504 A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés, illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés, járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.) 50
(a jogviszony megszűnésétől)
-
U505 Fizetési előleg, helyettesítések, kereseti igazolás, személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok, üres álláshelyekről tájékoztatás, tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal kapcsolatos iratok 2 -
U506 Jelenléti ívek, munkába járás költségeinek térítése, utazási utalványok ügyei, napidíjak, szabadságolási rend, szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés nélküli szabadság 5 -
U507 Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, tiszteletdíjai 5 -
U508 Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, rendelkezési, tartalékállományba helyezés (erről tájékoztatás) és megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások, összeférhetetlenség, kirendelés, prémium évek programba helyezés 50
(a jogviszony megszűnésétől)
-
U509 Közigazgatási alap-, és szakvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos ügyek 5 -
U510 Eltartói nyilatkozat 5 -
U511 Fegyelmi és kártérítési ügyek 10 -
U512 Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek 75 -
U513 Baleseti, rokkantsági ügyek 50 -
U514 Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak engedélyezése 10 -
U515 Vagyonnyilatkozat (lejárat után) * *
U516 Megbízási szerződések 5 -
U517 Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások NS HN
U518 Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei 50 -
U519 Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése, lebonyolítása 5 -
U520 A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos értékelések, jelentések, tervek, programok NS 15
U521 Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei 5 -
U522 Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárral, önkéntes egészségpénztárral kötött szerződés NS HN
U523 Közszolgálati jogviták 30 -
U524 Tanulmányi szerződés 10 -
U525 Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat, egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése) 2 -
U526 Továbbképzési éves és középtávú terv 10 -

* A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek.

U.6. Pénz- és vagyonkezelés

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
U601 Adóügyek (saját) 5 -
U602 Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, leltár, selejtezés) 8 -
U603 Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések 8 -
U604 Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, bankszámlanyitás 5 -
U605 Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 5 -
U606 Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 5 -
U607 Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány bizonylatai) 8 -
U608 Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés 5 -
U609 Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, üzemanyag stb.) 2 -
U610 Illetményszámfejtés 10 -
U611 Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, vezetékjog-rendezés, nyilvántartás NS HN
U612 Költségvetési beszámoló (éves) NS 15
U613 Költségvetési beszámoló (időszaki) 10 -
U614 Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, intézmények közüzemi számlájának rendezése) 15 -
U615 MEGSZŰNT TÉTEL
U616 Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás 15 -
U617 Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció 15 -
U618 Leltárfelvételi ívek 8 -
U619 Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás NS HN
U620 Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása 5 -
U621 Szállítólevél 2 -
U622 Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi fejlesztési tanács ügyei NS 15
U623 Kisajátítás, kisajátítási kérelmek NS 15
U624 Vagyonbiztonsági rendszer működtetése 10 -
U625 Vagyonbiztosítás (lejárat után) 2 -
U626 Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.) 10 -
U627 Térségi fejlesztési menedzsment ügyek 10 -
U628 Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése) 5 -
U629 Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása 5 -
U630 Gazdasági program NS 15
U631 Könyvvizsgálói jelentések 10 -
U632 Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása NS 15

KÜLÖNÖS RÉSZ

(ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)

A) PÉNZÜGYEK

A.1. Adóigazgatási ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
A101 Adó- és értékbizonyítványok 8 -
A102 Adóbevételi terv és teljesítés 10 -
A103 Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek, adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, túlfizetés, téves befizetés 10 -
A104 Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról év végén készített lista 5 -
A105 Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás) NS HN
A106 Adók módjára behajtandó köztartozások iratai 10 -
A107 Vagyoni igazolások, adóigazolások 5 -
A108 Adótartozások behajtása, végrehajtása 10 -
A109 Mezőőri járulék kivetése, befizetés 10 -

A.2. Egyéb pénzügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
A201 Általános és céltartalékok felhasználása 10 -
A202 Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok 10 -
A203 Betéti kamatügyek 5 -
A204 Decentralizált támogatások felhasználása 10 -
A205 Fejlesztési alapterv 10 -
A206 Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, visszaigénylés 10 -
A207 Feladatmutató-növekedés miatti pótigény 5 -
A208 Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális) 5 -
A209 Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után) 5 -
A210 Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés 10 -
A211 Pénzügyi szabálysértések, bírságok 5 -
A212 MEGSZŰNT TÉTEL
B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
B101 Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése NS 15
B102 Egészségügyi alapellátás fejlesztésének iratai 5 -
B103 Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése 2 -
B104 Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése NS 15
B105 Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése NS 15
B106 Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése 10 -
B107 Egészségügyi ellátást támogató pályázatok 10 -
B108 Rehabilitációs Bizottság iratai 10 -
B109 Finanszírozási szerződés az egészségbiztosítási szervvel (lejárat után) 10 -
B110 Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése 5 -
B111 Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat után) 2 -
B112 Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei 2 -
B113 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) 5 -
B114 Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés 2 -
B115 Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási intézményekben) 5 -
B116 Járványügyi intézkedések 10 -
B117 Köztisztasági és településtisztasági feladatok 10 -
B118 Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar állampolgárok ügyei) 5 -
B119 Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról 10 -
B120 Társadalombiztosítási járulékügyek 75 -
B121 Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele 30 -
B122 Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, óraszám, ügyeletek NS 15
B123 MEGSZŰNT TÉTEL
B124 Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának bejelentése 5 -
B125 Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és forgalmazásának engedélyezése NS 15
B126 Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás 2 -
B127 Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások iratai 10 -
C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
C101 Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és szakosított ellátási formák megszervezése NS 15
C102 Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, szakosított ellátásokat biztosító intézmény működésének engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása NS HN
C103 Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási ügyek 2 -
C104 Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást igénybevevők ügyei 2 -
C105 MEGSZŰNT TÉTEL
C106 Szociális ellátást támogató pályázatok 10 -
C107 Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról NS 15
C108 Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok 5 -
C109 MEGSZŰNT TÉTEL
C110 Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek (saját ellátások) 5 -
C111 Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások (saját ellátások) 2 -
C112 MEGSZŰNT TÉTEL
C113 Árvízkárosultak állami támogatása 5 -
C114 Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás 2 -
C115 MEGSZŰNT TÉTEL
C116 MEGSZŰNT TÉTEL
C117 MEGSZŰNT TÉTEL
C118 Krízishelyzetbe került személyek támogatása 5 -
C119 Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után) 5 -
C120 MEGSZŰNT TÉTEL
C121 Nyugdíjasházi elhelyezés 5 -
C122 Köztemetés 25 -
C123 Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei 10 -
C124 Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési kedvezményei 10 -
C125 Személyi térítési díj megállapítása 10 -
C126 Gondozási szükséglet vizsgálata 15 -
C127 Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. gondozási díj) 30 -
C128 Helyi utazási támogatás megállapítása 5 -
C129 „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogramhoz kapcsolódó szociális támogatás NS HN
C130 Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások) 2 -
C131 MEGSZŰNT TÉTEL
C132 MEGSZŰNT TÉTEL
C133 Szociális ellátásra jogosultak nyilvántartásai NS HN
C134 MEGSZŰNT TÉTEL
C135 Hadirokkantak, hadiárvák szociális igazgatásával kapcsolatos iratok, határozatok NS HN
C136 A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása 5 -
C137 A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás nyújtása 5 -
C138 A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére települési támogatás nyújtása 50 -
C139 A gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás nyújtása 5 -
C140 Rendkívüli települési támogatás 2 -
C141 Intézményi gyermekétkeztetés 10 -
C142 Szünidei gyermekétkeztetés 10 -
C143 Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok NS 15
E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E.1. Környezet- és természetvédelem

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
E101 Helyi természeti érték védetté nyilvánítása NS 15
E102 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok 10 -
E103 Környezet- és természetvédelmi program NS 15
E104 Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok 5 -
E105 Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése 2 -
E106 Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány NS 15
E107 A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos ügyek NS 15
E108 Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek hasznosításának, kezelésének ügyei 5 -
E109 Zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi ellenőrzés és bírság 5 -
E110 Légszennyezési vizsgálatok, mérések NS 15
E111 Légszennyező források nyilvántartása NS HN
E112 Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-riadóterv) NS 15
E113 Lakóhelyi környezet állapotfelmérése NS 15
E114 Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény energiahordozó- és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, felfüggesztése, illetőleg feloldása 10 -
E115 Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek 10 -
E116 Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet kijelölése 30 -
E117 Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv 30 -
E118 Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése 5 -

E.2. Településrendezési és területrendezési ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
E201 Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése NS 15
E202 Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, fejlesztés, őrzés, védett épületek támogatása stb.) 10 -
E203 Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok (pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása stb.) 75 -
E204 Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok 10 -
E205 Városrehabilitációs program NS 15
E206 Városrehabilitációs pályázatok, megállapodások, ehhez kapcsolódó operatív ügyek 10 -
E207 Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető önkormányzatnál)
főépítészi szakmai vélemények, állásfoglalások
NS 15
E208 Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép NS HN
E209 Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek felmérése NS 15
E210 Területfejlesztési koncepció, területrendezési terv, településfejlesztési koncepció, településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat NS 15
E211 Elővásárlási jog NS 15
E212 Útépítési és közművesítési hozzájárulás NS 15
E213 Területrendezési hatósági eljárások 15 -
E214 Vis maior ügyek 5 -
E215 Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása 10 -
E216 Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés NS 15
E217 Településrendezési kötelezések NS 15
E218 Településrendezési szerződés NS 15
E219 Településképi véleményezési eljárás 15 -
E220 Településképi bejelentési eljárás 15 -
E221 Közterület-alakítás 15 -
E222 Közműnyilvántartás ügyei NS 15
E223 Telekrendezéssel, telekalakítással kapcsolatos iratok NS HN

E.3. Építési ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
E301 Bontási-, építési-, összevont-, használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési eljárások, építésügyi vagy eljárási bírság kiszabása, bontási vagy átalakítási kötelezettség, végrehajtási eljárás, engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás NS 15
E302 Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárás 15 -
E303 Építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásul vétele, használatbavétel tudomásul vétele) 10 -
E304 Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása 10 -
E305 Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás 10 -
E306 Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek 10 -
E307 Építésügyi hatósági ellenőrzés 10 -
E308 Bauxitcementtel vagy más építőanyag-hibával kapcsolatos hatósági eljárások NS HN
E309 Építésüggyel kapcsolatos panaszok és egyéb észrevételek intézése, tájékoztatások, szolgáltatás körében kiadott szakmai nyilatkozat 5 -

E.4. Kommunális ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
E401 Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program NS 15
E402 Közcélú ártalmatlanító telep létesítése NS 15
E403 Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei 15 -
E404 Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek) NS 15
E405 Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése NS 15
E406 Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, térképei, újbóli használatba vétele NS 15
E407 Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terve NS HN
E408 Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet alapításához 5 -
E409 Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és értékesítési ügyek 5 -
E410 Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetésének ügyei NS 15
E411 Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás 5 -
E412 Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladékújrahasznosítás, hulladékgazdálkodási bírság ügyek 5 -
E413 Temető ügyek 10 -
F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
F101 Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása NS HN
F102 Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés 2 -
F103 Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak 5 -
F104 Közterület-bontási hozzájárulás 5 -
F105 Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és nyersanyag-kitermelési hozzájárulás 5 -
F106 Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési hozzájárulás 5 -
F107 Belterületi közútkezelői hozzájárulások 5 -
F108 Közúton, helyi vasúton történő építési munkákhoz való hozzájárulás 2 -
F109 Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása 10 -
F110 Egyéb közútkezelői hozzájárulás 1 -
F111 Utcabútorok, utca névtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása, javítása 5 -
F112 Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése 5 -
F113 Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése NS 15
F114 Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése 10 -
F115 Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése NS 15
F116 Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése 10 -
F117 Hídtörzskönyv NS HN
F118 Közvilágítási berendezés létesítése NS 15
F119 Közvilágítási berendezés működtetése 10 -
F120 Forgalomszabályozás, forgalomtechnika 5 -
F121 Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója NS 15
F122 Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek 10 -
F123 Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), menetrend 5 -
F124 Helyi tömegközlekedési pályázat 10 -
F125 Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, hírközlési szabálysértések 10 -
F126 Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez való hozzájárulás NS 15
F127 Útellenőri szolgálat megszervezése 5 -
F128 Útvonalengedélyek 1 -
F129 Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély 2 -
F130 Közlekedési kártérítések 5 -
F131 Kerékbilincs alkalmazásának ügyei 2 -
F132 Behajtási engedélyek 2 -
G) HELYI VÍZGAZDÁLKODÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
G101 Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív ügyek 5 -
G102 Települési vízkárelhárítási terv NS 15
G103 Védművek létesítése és fejlesztése NS 15
G104 Védművek működtetése 5 -
G105 Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés, csapadékvíz-gazdálkodás NS 15
G106 Közüzemi (ivóvíz, szennyvíz) és települési csapadékvíz-gazdálkodási tevékenység koncepciója, vízrendezési programok NS 15
G107 MEGSZŰNT TÉTEL
G108 Közműves ivóvíz-szolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei 5 -
G109 Vízjogi létesítési, üzemeltetési, megszüntetési és fennmaradási engedély NS HN
G110 Saját célú ivóvízmű és egyedi szennyvíztisztító létesítmény vízjogi engedélyezése NS 15
G111 Ivóvíz-, szennyvízhálózat, elválasztott csapadékcsatorna-hálózat létesítése, üzemeltetőjének kijelölése NS 15
G112 Ivóvíz-, szennyvízhálózat, elválasztott csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése 5 -
G113 Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei 15 -
G114 Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek 2 -
G115 Kutak létesítési, fennmaradási, üzemeltetési és megszüntetési engedélye NS 15
G116 Ivóvízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek 5 -
G117 Azonos telken több ívóvízbekötő vezeték létesítése 2 -
G118 Víziközmű-használattal kapcsolatos iratok NS 15
G119 Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratok NS 15
G120 Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása NS HN
G121 Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok 15 -
G122 Talajterhelési ügyek 5 -
G123 Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek 5 -
G124 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos iratok 15 -
G125 Vízi állással kapcsolatos ügyek 2 -
H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS

H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H101 Állampolgársági eskü jegyzőkönyv NS HN
H102 Anyakönyv, anyakönyvi alapirat, betűrendes névmutató, családi jogállás rendezésével kapcsolatos irat, apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély, felmentés NS HN
H103 Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és jogosultságokról, valamint a helyettesítéssel kapcsolatos iratok NS HN
H104 Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő betekintés iratai, anyakönyvi események egyeztetése 5 -
H105 Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb ügyek 10 -
H106 Állampolgársági egyéb ügyek, hazai anyakönyvezési kérelem, névváltoztatási kérelem felterjesztésével, továbbá házassági névmódosítási kérelem áttételével kapcsolatos iratok, családi események polgári szertartása 2 -
H107 Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos iratok 5 -

H.2. *  A polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartásával és a központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H201 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos ügyek 5 -
H202 A címnyilvántartással kapcsolatos ügyek 2 -
H203 A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek alapiratai NS HN
H204 A központi címregiszterrel kapcsolatos ügyek egyéb iratai 2 -

H.3. Választásokkal kapcsolatos ügyek * 

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H301 Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) első eredeti példánya NS #90 nap
H302 Választási és népszavazási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) második eredeti példánya NS 15
H303 Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek megállapítása NS 15
H304 Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) létrehozása és tevékenysége NS 15
H305 Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek 5 -
H306 Népszavazás, népi kezdeményezés iratai NS 15
H307 Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, felvételi kérelem, igazolás stb.) 5 -
H308 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 13/C. §-a alapján megsemmisítendő választási iratok 90 nap* -
# A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön jogszabályi előírások alapján kell intézkedni.;
* Megsemmisítendő a szavazást követő 90 nap leteltét követő első munkanapon.

H.4. Rendőrségi ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H401 Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője kinevezésének véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás 10 -
H402 Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, megszüntetésének véleményezése 10 -
H403 Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek, éves beszámoló elfogadása 2 -
H404 Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére, támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok NS 15
H405 Polgárőrség megalakítása NS 15
H406 Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, működésével kapcsolatos iratok 5 -

H.5. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H501 Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek 10 -
H502 Önkéntes tűzoltóság alapításával, működésével kapcsolatos iratok NS 15
H503 Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei 5 -
H504 Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása NS 15
H505 Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok 10 -
H506 Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, kártalanítás 5 -
H507 Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére élet- és balesetbiztosítás megkötése 5 -
H508 Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől eltiltás 2 -
H509 Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása 5 -
H510 Éves beszámoló elfogadása 2 -

H.6. Menedékjogi ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H601 Együttműködés a menekültügyi szervekkel 15 -

H.7. Igazságügyi igazgatás

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H701 Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása 5 -
H702 Birtokvédelmi ügyek 5 -
H703 Vallási közösség tulajdonában lévő ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése NS 15
H704 Eltartási szerződési ügyek (lejárat után) 5 -
H705 Közalapítvány létrehozása NS 15
H706 A társasházak törvényességi felügyelete 10 -

H.8. Egyéb igazgatási ügyek

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
H801 Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó)
kitűzésével kapcsolatos iratok
5 -
H802 Hagyatéki ügyek NS HN
H803 Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás 5 -
H804 Jelzálogügyek (lejárat után) 5 -
H805 Közigazgatási bírság 5 -
H806 Tűzszerészeti mentesítés, fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események
(bombariadó stb.) bejelentése, helyszíni mentesítése
5 -
H807 Talált tárgyak ügyei 1 -
H808 Utcanévváltozások, házszámrendezés NS 15
H809 Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése) 5 -
H810 Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása 5 -
H811 Tolmács és szakfordítói nyilvántartás NS HN
H812 Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is)
kifüggesztéséről igazolás
2 -
H813 Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok 5 -
H814 Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék vezetése NS HN
H815 Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek (szerződéskötés, -szegés stb.) 5 -
H816 Tűzijáték engedélyezése 2 -
H817 2012. április 15. előtt elkövetett szabálysértések végrehajtással kapcsolatos iratai 5 -
I) LAKÁSÜGYEK
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
I101 Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke 15 -
I102 Bérlakások nyilvántartása NS HN
I103 Jogcím nélküli lakáshasználat 10 -
I104 Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), lakásbérleti szerződés megszűnése 5 -
I105 Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás 5 -
I106 Társasházak alapítása, elidegenítés NS 15
I107 Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, társasházak operatív ügyei 10 -
I108 Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási ügyek
(lejárat után)
5 -
I109 Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú támogatás egyedi ügyek (lejárat után) 15 -
I110 Lakásfelújítási, karbantartási támogatás 15 -
I111 Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-nyilvántartásba jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése, törlése, döntésekről és intézkedésekről adatszolgáltatás stb.) NS 15
I112 Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti hitelhez 5 -
I113 Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek 5 -
J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
J101 Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása NS HN
J102 Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti ellenőrzése
(éves értékelés)
NS 15
J103 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2 -
J104 Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása NS HN
J105 MEGSZŰNT TÉTEL
J106 MEGSZŰNT TÉTEL
J107 MEGSZŰNT TÉTEL
J108 MEGSZŰNT TÉTEL
J109 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása NS HN
J110 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott igazolások 5 -
J112 Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy jelzőrendszeri jelzések 2 -
J113 Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, egyéb társhatósági megkeresések 2 -
J114 Helyettes szülői hálózat megszervezése 75 -
K) IPARI IGAZGATÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
K101 Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi övezetének megállapítása 75 -
K102 Energiaellátási tanulmány NS 15
K103 Földalatti tárolótérségek nyilvántartása NS HN
K104 Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása NS 15
K105 Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek folytatásának bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött tevékenységek folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 10 -
K106 Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartása NS 15
K107 Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása 5 -
L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
L101 Turisztikai értékek fejlesztési koncepciója NS 15
L102 Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztések, tanulmányok 10 -
L103 Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó operatív ügyek 10 -
L104 Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése 2 -
L105 Turisztikai témájú pályázatok 10 -
L106 Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, fejlesztése, karbantartása 2 -
L107 Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 10 -
L108 Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása NS HN
L109 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 10 -
L110 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása NS HN
L111 Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 10 -
L112 Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartása NS HN
L113 Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, zenés, táncos rendezvények rendezvénytartási engedélyezése, adatváltozások bejelentése, tevékenység folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 10 -
L114 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása NS HN
L115 Szerencsejáték-szervező tevékenység végzéséhez szükséges okiratok kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás megadása; szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának átengedése tárgyában önkormányzat egyetértése koncessziós pályázat kiírásához 10 -
L116 Vásárlói panasz 2 -
L117 Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek 5 -
M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
M101 Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek 5 -
M102 Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével kapcsolatos iratok 10 -
M103 Állatorvosi körzetek alakítása 10 -
M104 Állatszállítás és marhalevél kezelés 2 -
M105 Állattartási, állatvédelmi ügyek 5 -
M106 Állattartók és állatállomány nyilvántartása NS HN
M107 Marhalevél nyilvántartás NS HN
M108 Veszélyes állatok tartási engedélye 10 -
M109 Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle 5 -
M110 Belterületi növényvédelem és ellenőrzése 10 -
M111 Parlagfű elleni védekezés 5 -
M112 Borászati hatósági ügyek 5 -
M113 Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, élelmiszerbiztonsággal összefüggő intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés 15 -
M114 Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek 5 -
M115 Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása NS HN
M116 Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése 15 -
M117 Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, kivágásáról NS HN
M118 Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és cserjepótlás 5 -
M119 Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek 2 -
M120 Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak) 15 -
M121 Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei 10 -
M122 Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok 5 -
M123 Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése NS 15
M124 Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása NS 15
M125 Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság iratai NS 15
M126 Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával kapcsolatos iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés) NS 15
M127 Művelési ágváltozások 10 -
M128 Térképészeti határkiigazítás NS 15
M129 Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos iratok 5 -
M130 Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba vétele NS 15
N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
N101 Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek NS 15
N102 Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás szervezése, álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek 3 -
P) KÖZNEVELÉSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
P101 Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi intézkedési terv NS 15
P102 Közoktatási intézmények jegyzéke NS 15
P103 Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási program NS 15
P104 MEGSZŰNT TÉTEL
P105 Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok 15 -
P106 Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel kapcsolatos iratok 15 -
P107 Szakiskolákkal kapcsolatos iratok 15 -
P108 Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) kapcsolatos iratok 15 -
P109 Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel kapcsolatos iratok 15 -
P110 Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok 15 -
P111 Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok 15 -
P112 Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése 5 -
P113 MEGSZŰNT TÉTEL
P114 MEGSZŰNT TÉTEL
P115 Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, szakvélemény 5 -
P116 Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem 2 -
P117 Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése 2 -
P118 MEGSZŰNT TÉTEL
P119 Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek 30 -
P120 Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók nyilvántartása NS HN
P121 Pedagógus igazolvány ügyek 2 -
P122 Közoktatási, kulturális megállapodások NS 15
P123 Integrált oktatás során keletkező iratok 5 -
P124 MEGSZŰNT TÉTEL
P125 Közoktatási Információs Rendszer ügyei 5 -
P126 Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek 15 -
P127 Közművelődési Tanács ügyei NS 15
P128 Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési jog gyakorlása NS 15
P129 Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése 5 -
P130 Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, művészeti intézmények működésének engedélyezése, működéssel kapcsolatos egyéb ügyek NS 15
P131 Művészeti ügyek NS 15
P132 Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele 5 -
P133 Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok 10 -
P134 Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények (közművelődési, közgyűjteményi intézmények, múzeumok, könyvtárak, levéltárak) létesítésének és közösségi színterek biztosításának iratai NS 15
P135 A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai 5 -
P136 Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratok NS 15
P137 Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása NS 15
P138 Műemléki és építészeti értékek felkutatása 5 -
P139 Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, újraállítása, kialakítása NS 15
P140 Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi építészeti értékek védelme, fenntartása 10 -
P141 Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, támogatások, ösztöndíjak 10 -
P142 Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése 5 -
R) SPORTÜGYEK
Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
R101 Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, pályázatok, szponzori szerződések 10 -
R102 Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó adatszolgáltatásokkal összefüggő iratok 10 -
R103 Testnevelési és sportfeladatok koncepciója NS 15
R104 Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek 5 -
R105 Sportrendezvények ügyei 5 -
X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG

X.1. Honvédelmi igazgatás

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
X101 Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez tartozó ügyek 2 -
X102 Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek 2 -
X103 Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához kapcsolódó adatszolgáltatás 5 -
X104 Meghagyással kapcsolatos ügyek 3 -
X105 Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, elrendelésével, kártalanítással kapcsolatos ügyek 5 -
X106 A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió válságkezelési mechanizmusaival összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel kapcsolatos ügyek 30 -
X107 Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyek NS HN
X108 Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek 5 -
X109 Nemzetgazdaság honvédelmi célú felkészítésének ügyei 30 -
X110 Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek 30 -
X111 Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) infrastruktúra védelmével kapcsolatos ügyek 30 -
X112 Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival kapcsolatos ügyek 30 -
X113 Védelmi bizottságok üléseivel kapcsolatos iratok 5 -
X114 Felkészítések, gyakorlatok 5 -
X115 Intézkedési tervek, munkajegyek 5 -
X116 Lakosság tájékoztatása 5 -
X117 Gazdaságfelkészítés és mozgósítási feladatok ellátásával kapcsolatos iratok 30 -
X118 Munkacsoportokkal, ügyeleti szolgálatokkal kapcsolatos iratok 5 -

X.2. Katasztrófavédelmi igazgatás

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
X201 Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése NS HN
X202 Életvédelmi létesítmények fenntartása 10 -
X203 Életvédelmi létesítmények hasznosítása 10 -
X204 Rendkívüli intézkedések NS HN
X205 Polgári védelmi terv NS HN
X206 Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, munkahelyi is) NS HN
X207 Polgári védelmi felkészítési követelmények 10 -
X208 Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek 10 -
X209 Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása 30 -
X210 Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása 10 -
X211 Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok 10 -
X212 Önkéntesek nyilvántartása 30 -
X213 Katasztrófavédelmi terv NS HN
X214 Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása NS HN
X215 Katasztrófavédelmi gyakorlatok 10 -
X216 Veszélyelhárítási terv NS HN
X217 Gazdasági-anyagi szolgáltatásokkal kapcsolatos vagyonelemek kijelölése, szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, kártalanítás NS HN
X218 Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerződés NS HN
X219 Védelmi bizottságok iratai NS 15
X220 Visszamaradó készletek 10 -
X221 Helyreállítási és újjáépítési ügyek NS 15
X222 Veszélyes ipari üzemek külső védelmi tervének készítésével és gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok készítésével kapcsolatos iratok NS HN
X223 Települések veszélyeztetettségének felmérése 10 -
X224 Logisztikai feladatok ellátása 10 -
X225 Egyéni védőeszközökkel történő ellátási feladatok 10 -
X226 Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra védelme 30 -
X227 A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok 30 -
X228 Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással kapcsolatos iratok NS HN
X229 Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok 30 -
X230 Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések 30 -
X231 Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás 10 -
X232 Lakosság tájékoztatása 10 -

X.3. Fegyveres biztonsági őrség

Irattári tételszám Tétel megnevezése Megőrzési idő
(év)
Lt.
X301 Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, megszüntetése, megszűnés 15 -
X302 Rendészeti ügyek 2 -