A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) és b) pontjában és (7) bekezdésében, továbbá az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. § és az 1. melléklet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőt rendelem el:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) az üvegházhatású gázkibocsátások engedélyezési eljárásáért (engedély kiadása vagy módosítása);

b) * 

c) a légi jármű üzembentartóknak a nyomonkövetési tervek, egyszerűsített nyomon követési tervek jóváhagyásáért, valamint ezek módosításának engedélyezési eljárásáért.

(2) Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység kibocsátási engedélye esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja:

a) meglévő létesítmények esetében a létesítmény éves összkibocsátása az engedélykérelem beadását megelőző évben,

b) új létesítmény esetében az engedélykérelem beadását követő évre a létesítménynek az engedélyes által becsült éves összkibocsátása.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

1/A. § *  (1) A 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni

a) tevékenységi szintről szóló éves jelentés,

b) új belépő és új létesítményrész kérelem,

c) beolvadás és kiválás bejelentésére vonatkozó jelentés,

d) Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket megalapozó adatszolgáltatás,

e) nyomonkövetési módszertani terv módosítására irányuló kérelmek

elbírálására vonatkozó eljárásért.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

2. § (1) *  Az igazgatási szolgáltatási díjat az 1. § (1) bekezdésében és az 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásért az Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: EM) Magyar Államkincstárnál vezetett EM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(2) * 

(3) * 

(4) *  Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem előterjesztésével egyidejűleg igazolni kell.

3. § (1) *  Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen) fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, akkor azt a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) visszatéríti.

(2) *  Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság nyilvántartást vezet.

(3) *  Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 1. §-ában foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

c) 73/A. §-ában foglaltakat a hiánypótlásra,

d) 82. §-ában foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,

e) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében,

f) 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a késedelmi pótlék megfizetésére

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény „állami adóhatóságot” említ azon az „eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet”, ahol „illetéket” említ azon „díjat”, ahol „leletet” említ azon „jegyzőkönyvet” kell érteni.

5. § * 

6. § * 

6/A. § *  (1) *  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/C. §-a szerinti éves klímavédelmi felügyeleti díjat átutalással az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint két egyenlő részletben, az Éhvt. 10/C. § (5) bekezdés e) pontja szerinti felügyeleti díjat minden lezárt félév (június 30. és december 31.) után, minden év július 31. napjáig és január 31. napjáig kötelesek megfizetni az EM Magyar Államkincstárnál vezetett EM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(2) Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél F-Gáz ügyfélazonosítóját és az „éves klímadíj” megjelölést mint a befizetés jogcímét.

(3) *  A január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó felügyeleti díj összegéről a Hatóság a Klímagáz adatbázison keresztül egyenlegértesítőt küld június 30. és december 31. napját követő 5 munkanapon belül a felügyeleti díj megfizetésére kötelezetteknek.

(4) *  Az éves klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság a Klímagáz adatbázisban nyilvántartást vezet. Az éves klímavédelmi felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(5) *  Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett a fizetési kötelezettségét az Éhvt. 10/C. § (5) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladóan teljesíti (a továbbiakban: túlfizetés), a Hatóság a túlfizetést a Klímagáz adatbázisban nyilvántartja és az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében rögzített, a felügyeleti díj két részletben történő megfizetése alapján a következő részletbe beszámítja. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a felügyeleti díj egyenlegüket a Klímagáz adatbázisban kérdezhetik le.

(6) *  A Hatóság az 1000 forintot meghaladó felügyeleti díjtúlfizetés visszatérítéséről a túlfizetésről történő tudomásszerzést követő 30 napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a túlfizetés a Hatósághoz érkezett.

(7) *  Az utaló a visszatérítést az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében meghatározott január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. közötti azon időszakban kérheti, amely időszakban a túlfizetés keletkezett. Az 1000 forintot el nem érő túlfizetés visszatérítését a felügyeleti díj fizetésére kötelezett a regisztrációjának Klímagáz adatbázisból való törlése esetén kérheti.

(8) *  Tévesen teljesített felügyeleti díjfizetés esetén a Hatóság a téves fizetésről történő tudomásszerzést követő 30 napon belül intézkedik a visszafizetésről azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a téves fizetés a Hatósághoz érkezett.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés d) pontja 2013. május 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a)–c) * 

d) * 

8–9. § * 

1. melléklet a 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek és az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

A B C D
1.
Sorszám

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjköteles tevékenységek megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (forint)
2. (fő) al-
szám
3. 1. Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység kibocsátási engedélye
4. 1.1. éves kibocsátás ≤50 kt CO2
(A kategória)
80 000
5. 1.2. 50 kt CO2< összes éves kibocsátás ≤500 kt CO2
(B kategória)
91 000
6. 1.3. összes éves kibocsátás >500 kt CO2
(C kategória)
108 000
7. 1.4. Az 1.1. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén 40 000
8. 1.5. Az 1.2. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén 48 000
9. 1.6. Az 1.3. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén 57 000
10. 2. Légi jármű üzembentartó esetében nyomon követési terv jóváhagyása (tervenként) 211 000

2. melléklet a 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez * 

A térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására irányuló hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díj mértéke

A B
1. Hatósági eljárások megnevezése Igazgatási szolgáltatások díj mértéke
(forint)
2. Tevékenységi szintről szóló éves jelentés elbírálása 164 000
3. Új belépő és új létesítményrész kérelem elbírálása 261 000
4. Beolvadás és kiválás bejelentésére vonatkozó jelentés elbírálása 220 000
5. Nemzeti Végrehajtási Intézkedéseket megalapozó adatszolgáltatás elbírálása 220 000
6. Nyomonkövetési módszertani terv módosítására irányuló kérelmek elbírálása 100 000