A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

82/2012. (VIII. 2.) VM rendelet

a gyártmánylapról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) *  E rendeletet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Mellékletének 28. pontja szerinti felhasználónak (a továbbiakban: felhasználó) szánt feldolgozott élelmiszereket előállító, Magyarországon működő élelmiszer-előállítókra kell alkalmazni.

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló jogszabály szerinti kistermelőkre, vendéglátó-ipari terméket előállítókra, továbbá a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében szereplő terméket előállítókra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) élelmiszer-előállító: az Éltv. Mellékletének 15. pontja szerinti élelmiszer-előállítási tevékenységet végző, az Éltv. Mellékletének 16. pontja szerinti élelmiszer-vállalkozás,

b) feldolgozott élelmiszer: az Éltv. Mellékletének 27. pontja szerinti feldolgozott termék,

c) gyártmánylap: az élelmiszer-előállító által vezetett, a feldolgozott-élelmiszer élelmiszer-biztonsági, minőségi jellemzőire vonatkozó nyilvántartás.

3. § (1) *  Az élelmiszer-előállító köteles a magyarországi felhasználónak szánt feldolgozott élelmiszerre vonatkozó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat önálló dokumentumban vagy más dokumentum részeként egy helyen nyilvántartó gyártmánylapot készíteni, és azt az adott élelmiszer előállításának valamennyi telephelyén tárolni.

(2) A gyártmánylapon fel kell tüntetni

a) az élelmiszer-előállítóra vonatkozó azonosító adatokat, így

aa) az élelmiszer-előállító vállalkozás nevét és székhelyének címét,

ab) a gyártmánylap szerinti élelmiszer előállítási helyének, illetve helyeinek címét;

b) az élelmiszer előállításával kapcsolatos adatokat, így

ba) az élelmiszer forgalomba hozatala során használt megnevezését,

bb) az élelmiszer egységnyi mennyiségű előállításához felhasznált valamennyi összetevő nevét, előállításkori tömegük csökkenő sorrendjében,

bc) a géntechnológiával módosított szervezet vagy az abból előállított termék összetevőként történő használata esetén a géntechnológiával módosított szervezet nevét és az azt tartalmazó összetevő nevét,

bd) az élelmiszer eltarthatóságát, biztonságát meghatározó műveletek és paramétereik felsorolását, továbbá az engedélyezett csomagológázok használatát;

c) a termék élelmiszer-biztonsági, minőségi jellemzőit, így

ca) jogszabályban vagy a Magyar Élelmiszerkönyv irányelvében meghatározott minőségben előállított élelmiszer esetén a termékre vonatkozó, alkalmazott előírás megjelölését,

cb) az élelmiszer fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzői, amennyiben azok nem jogszabályi előíráson vagy a Magyar Élelmiszerkönyv irányelvén alapulnak vagy azoknál szigorúbb értéknek felelnek meg,

cc) az érzékszervi jellemzők bírálata során figyelembe veendő, a forgalomba hozatalt még nem kizáró, de a kifogástalan tulajdonságtól eltérő érzékszervi jellemzők leírását,

cd) önkéntes megkülönböztető megjelölés használata esetén a megkülönböztetésre alapot adó jellemzők és az állítás igazolásának módját,

ce) az élelmiszer minőségmegőrzési/fogyaszthatósági időtartamát,

cf) az élelmiszer tárolására vonatkozó különleges feltételt, amennyiben az élelmiszer fogyaszthatóságához, illetve minőségének megőrzéséhez ez szükséges;

d) a gyártmánylap elkészítésének és módosításának dátumát;

e) a gyártmánylap elkészítéséért felelős, valamint az élelmiszer-vállalkozásban az élelmiszer előállításáért szakmailag felelős személy nevét és aláírását vagy az aláírással egyenértékű elektronikus jóváhagyását.

(3) Nem kell külön gyártmánylapot készíteni azokra a termékekre,

a) *  amelyek kizárólag mennyiségükben, ízesítésükben különböznek egymástól, amennyiben az eltérő ízesítést adó összetevők az adott terméknél egyértelműen azonosíthatók, illetve

b) amelyeket azonos összetétellel és késztermék jellemzőkkel az élelmiszer-előállító különböző telephelyein állítanak elő, vagy azonos tartalommal különböző csomagolásban hoznak forgalomba.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott változó elemeket a gyártmánylapon egyértelműen meg kell adni.

4. § (1) A gyártmánylapot a feldolgozott élelmiszer előállítását megelőzően kell elkészíteni.

(2) A feldolgozott élelmiszer forgalomba hozatalának megkezdése előtt át kell vezetni a gyártmánylapon minden olyan változást, amely a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokban az előállítás során következett be. A gyártmánylap változásainak egyértelműen nyomon követhetőeknek kell lenniük.

(3) A feldolgozott élelmiszernek meg kell felelnie a gyártmánylapban leírtaknak.

(4) A gyártmánylapot a feldolgozott élelmiszer forgalomba hozatalának megszűnését követően - a gyártás megszűnése időpontjának rögzítésével - legalább 3 évig meg kell őrizni.

5. § Az élelmiszer-előállítónak a gyártmánylapot, valamint a gyártmánylapon hivatkozott és az ellenőrzés számára adatokat tartalmazó dokumentumokat az előállítás helyén, a hatósági ellenőrzés számára hozzáférhető módon kell tartani.

6. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a gyártmánylapról szóló 157/2009. (XI. 18.) FVM rendelet.