A jogszabály mai napon ( 2019.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § és az 5-6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) és o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat A oszlopában meghatározott beruházásra és az ezzel közvetlenül összefüggő közmű- és útépítési munkákra,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat B oszlopában felsorolt földrészletekre, ide értve a telekalakítás során létrejövő új földrészleteket is,

c) a b) pont szerinti földrészleteken található, valamint megépítésre kerülő építményekre [az a)-c) pont a továbbiakban együtt: beruházás], továbbá

d) a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre

terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(5) * 

(6) * 

(7) * 

3. § (1) * 

(2) A beruházás tekintetében az építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát az egymástól 800 méter távolságon belül elhelyezkedő, jellemzően azonos használók által igénybevett építmények esetében - az érintett építményekre együttesen vonatkozóan - csak a legmagasabb értéket eredményező hasznosítási módú építmény szerinti mennyiség figyelembevételével kell megállapítani.

(3) *  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja és 18. § (3) bekezdése szempontjából a Budapest VIII. kerület Orczy út 1. szám alatt elhelyezkedő, 36030 helyrajzi számú ingatlan, valamint az azzal határos Budapest VIII. kerület 36179 és 36806/2 helyrajzi számú ingatlan rendezettnek minősül, amennyiben ezen ingatlanok tekintetében a kerületi szabályzási tervben előírt telekhatár-rendezésre vonatkozóan az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti telekalakítási engedélyezési eljárásban az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság a telekalakítási engedélyt megadta, függetlenül attól, hogy a telekalakítási engedély jogerőre emelkedett-e.

(4) *  A (3) bekezdésben megjelölt ingatlanok tekintetében a kerületi szabályzási tervben előírt telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzését azt követően kell végrehajtani, hogy a Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi számú ingatlan az állam 1/1 arányú tulajdonába kerül.

(5) *  A Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi számú ingatlan Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagyonkezelésében lévő területén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mint engedélyes (építtető) jogosult a vízjogi engedély (ideértve különösen a vízjogi létesítési, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyeket) iránti kérelmet az illetékes hatósághoz önállóan benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, és bármely egyéb jogosultjának a hozzájárulását nem kell csatolni, illetve beszerezni, továbbá az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, illetve bármely egyéb jogosultjának hozzájárulása a vízjogi engedély kiadásához nem szükséges.

3/A. § *  A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

5. § *  E rendeletnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (3)-(4) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5/A. § *  E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § (5) bekezdését, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat Módr2.-vel módosított C:2 és C:3 mezőjét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5/B. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr3. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított R. 4. számú melléklet 8. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:]

„8. sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 5 férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett 15 férőhelye után,”

(2) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletével megállapított R. 4. számú melléklet 16. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani:]

„16. kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden 10 férőhely után,”

1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D


1. * 

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója
A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezése Budapest VIII. kerület Orczy út 1. Hrsz. 36030; Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 38- 40. Hrsz. 36009; Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 42. Hrsz. 36014; Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 14. Hrsz. 36038/2; Budapest VIII. kerület Dugonics utca 9. Hrsz. 36038/2; Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca 22- 26. Hrsz. 36034; Budapest VIII. kerület Dugonics utca 17-21. Hrsz. 36034; Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 16. Hrsz. 35978; Budapest VIII. általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások, beleértve:
- az általános építményeket,
- a műemléki védelem alatt álló építményeket,
- az építményen belül, építménybe beépített felvonókat, mozgólépcsőket, (beleértve a mozgójárdát is), ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges, fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás, kapcsolódó területek felszíni rendezése
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
3. kerület Diószeghy Sámuel utca 18. Hrsz. 35979; Budapest VIII. kerület Diószeghy környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
4. Sámuel utca 20. Hrsz. 35980; Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 22. Hrsz. vízjogi hatósági engedélyezési eljárások illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
5. 35981; Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 24. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
6. Hrsz. 35982; Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 26. Hrsz. 35983; Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 28. Hrsz. 35996; építményeken kívüli
felvonó, mozgólépcső,
emelők, gépi
működtetési
közlekedési
berendezések
engedélyezése
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
7. Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca 30. Hrsz. 35997; Budapest VIII. kerület Sárkány utca 8. Hrsz. 35995; Budapest VIII. kerület Nagyvárad tér Hrsz. 36806/3; műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
8. Budapest VIII. kerület Üllői út Hrsz.
36806/2; Budapest
hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
9. VIII. kerület Ludovika tér Hrsz. 36179; Budapest VIII. kerület Korányi Sándor utca Hrsz. 36031; földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások
Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
10. Budapest VIII. kerület Diószeghy Sámuel utca Hrsz. 35903; talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
11. Budapest VIII. kerület Dugonics utca Hrsz. 36054; Budapest VIII. kerület Orczy út Hrsz. 35929/2. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
12. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
15.  *  bányahatósági engedélyek Pest Megyei Kormányhivatal

2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére