A jogszabály mai napon ( 2023.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

142/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) borvidéki terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és -átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely előírja azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű termés biztosítható;

b) egyéni terv: a szerkezetátalakítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci évben, illetve az azt követő legfeljebb négy borpiaci évben megvalósított, valamint megvalósítandó tevékenységek összesítése;

c) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe;

d) fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett fajta érvényes engedéllyel történő cseréje a borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével;

e) művelési mód: komplex fogalom, amely magában foglalja a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát;

f) összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület, - kivéve út, csatorna, árok - vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg;

g) szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelési módnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték;

h) támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához igényelhető pénzösszeg;

i) támogatható területnagyság: a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen, az egyéni terven, a tulajdoni lap másolaton megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha területnagyságot;

j) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott fajta és művelési mód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés;

k) *  ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, a tőállományát, fajtaösszetételét soronként bemutató nyilvántartás;

l) VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben megjelölt ültetvény pontos térbeli azonosítását biztosító, a terület átlagos lejtésére vonatkozó, és egyéb kiegészítő szakadatokkal ellátott térképi dokumentum;

m) *  gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

2. A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

2. § Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának (a továbbiakban: szerkezetátalakítás) az alábbi tevékenységek minősülnek

a) fajtaváltás,

b) ültetvény áttelepítése.

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott tevékenységek esetében a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1083/2006/EK rendelet) értelmében konvergenciarégióba, és a nem konvergenciarégióba tartozó területeken az 1. mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

(2) Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze.

(2) *  Az e rendelet alapján az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről a vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a keretösszegről közleményt tesz közzé.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely a módosított keretösszegről közleményt tesz közzé.

(4) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(5) *  A Kincstár a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga a 12 500 euró/ha összeget ne haladja meg.

4. Borvidéki terv

5. § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a hegyközségi tanács a hegyközségi és a borvidéki rendtartások előírásaival összhangban borvidéki tervet készítsen a 3. melléklet szerint.

(2) A borvidéki tervet öt borpiaci évre vonatkozóan kell elkészíteni.

(3) A borvidéki terv tartalmazza

a) a támogatható szőlőfajtákat (kiemelt és egyéb támogatható szőlőfajta kategóriába sorolva);

b) azon termőhelyeket, ahol a szerkezetátalakítás végrehajtható;

c) a szerkezetátalakítás révén kialakítható minimális hektáronkénti tőszámot;

d) a szerkezetátalakítás révén kialakítható minimális és maximális sortávolságot és;

e) a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott azon művelési módokat, amelyek a szerkezetátalakítás révén kialakíthatók.

(4) A borvidéki tervben olyan szőlőfajta szerepelhet, amelyet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet alapján engedélyezett kategóriába soroltak.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a borvidéki tervben szerepelhetnek azok a szőlőfajták is, amelyeket a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 9. pontjának megfelelően a minőségi bortermelést szolgáló kísérleti ültetvény létesítésére szánnak.

(6) A szőlőfajták, illetve a művelési módok meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az ökológiai, termesztéstechnológiai feltételeket, amelyek alapján biztosítható a magasabb minőségi követelményeknek való megfelelés vagy a nagyobb piaci keresletű borászati termék készítése.

(7) A borvidéki terv a 7. § (5)-(6) bekezdésében meghatározottaknál magasabb tőszámot is meghatározhat.

(8) A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb 1 méternél, vagy nem lehet több 3,2 méternél. Ikersoros ültetvény esetén az átlagos sortávolságot kell figyelembe venni.

(9) A kiemelt szőlőfajtaként megjelölhető szőlőfajták számát borvidéki bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A borvidéki tervet, illetve annak módosításait a hegyközségi tanács 2013. január 15-ig megküldi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére véleményezésre.

(2) A HNT a véleményével ellátott borvidéki tervet 2013. január 31-ig átadja a miniszter részére jóváhagyásra.

(3) *  A miniszter által jóvá nem hagyott borvidéki tervek alapján támogatás nem igényelhető.

(4) *  A Kincstár a borvidéki terveket a miniszter döntésének közlését követő 8 napon belül a honlapján közzéteszi.

(5) A borvidéki terv - a jogszabályi változás következtében szükségessé váló módosítás kivételével - legkorábban 2018-ban módosítható.

5. Az egyéni terv

7. § (1) A támogatás igénybevételéhez a borvidéki terv alapján egyéni tervet kell készíteni.

(2) A tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körű támrendszer létesítést.

(3) A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetést. Az első borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támrendszer létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását.

(4) *  E rendelet alapján nem lehet egyéni tervet benyújtani azon összefüggő terület vonatkozásában, amelyre a korábban benyújtott egyéni tervet a Kincstár már jóváhagyta.

(5) A 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely tekintetében a telepítendő tőszám legalább 3400 tő/ha.

(6) A 2013/2014 borpiaci évtől benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely tekintetében a telepítendő tőszám legalább 3500 tő/ha.

(7) * 

(8) A 2013/2014 borpiaci évtől benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan területre igényelhető támogatás, amelynek termőhelyi kataszteri pontértéke a 200 pontértéket meghaladja.

(9) *  A 2015/2016 borpiaci év során és azt követően benyújtott és jóváhagyott egyéni tervben csak olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely esetében az ültetést és a támrendszer létesítését legkésőbb 2018. július 15-ig elvégzik.

(10) *  A 2016/2017 borpiaci év során egyéni terv legfeljebb 10 hektár területre nyújtható be.

8. § (1)-(2) * 

(3) *  Egyéni tervet benyújtani a 2016/2017 borpiaci évben 2016. november 2. és 2016. november 30. között lehet. A benyújtás időpontjának az egyéni terv postára adásának napja minősül.

(4) Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely az egyéni tervben megjelölt terület használója.

(5) *  Az egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani a Kincstár részére.

(6) Egyéni tervet kizárólag a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedély birtokában lehet benyújtani.

(7) Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

(8) *  Az egyéni terv főlapból és betétlapból áll. Egy betétlap olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely tekintetében megegyezik a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának borpiaci éve, a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplő Borvidéki Terv szerinti szőlőfajta kategóriája, a terület lejtése, a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a szőlőiskola típusa, és eléri a 0,2 ha területnagyságot.

6. Az egyéni terv benyújtásának feltételei

9. § (1) *  Az egyéni tervet a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza

a) *  a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk);

b) a tevékenység megjelölése;

c) a tevékenységgel érintett terület részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság);

d) a tevékenység révén elvégzett, valamint elvégezni tervezett műveletek megnevezése borpiaci évenként;

e) a terület lejtésének mértéke százalékban kifejezve;

f) a terület termőhelyi kataszteri osztálya;

g) a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája;

h) a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplő szőlőfajta kategóriája, és

i) a felhasználandó szaporítóanyag tekintetében a szőlőiskola típusa.

(2) Az egyéni tervhez csatolni kell

a) ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot a 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

b) *  ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot a 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni;

c) a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolatát;

d) *  a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét.

7. A támogatásból történő kizárás

10. § Nem igényelhető támogatás az olyan területre

a) amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg;

b) *  amelyre vonatkozóan 2004. május 1. után szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt;

c) amely olyan területen van, amelynek termőhelyi kataszteri pontértéke a 195 pontértéket nem haladja meg és az egyéni terv a 2012/2013 borpiaci évben kerül benyújtásra;

d) amely olyan területen van, amelynek termőhelyi kataszteri pontértéke a 200 pontértéket nem haladja meg és az egyéni terv a 2013/2014 borpiaci évtől kerül benyújtásra;

e) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik;

f) amely nem minősül az 1. § g) pontja szerinti ültetvénynek;

g) amelyet nem érvényes vagy hatályos engedély alapján telepítettek;

h) amelyet a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély rendelkezéseitől eltérően telepítették;

i) amely nem felel meg a borvidéki tervnek;

j) amely kapcsán a 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni tervben megjelölt telepítendő tőszám 3400 tő/ha alatti;

k) amely kapcsán a 2013/2014 borpiaci évben vagy azt követően benyújtott egyéni tervben megjelölt telepítendő tőszám 3500 tő/ha alatti.

8. Az egyéni terv elfogadása

11. § (1) * 

(2) *  A Kincstár a 2013/2014 borpiaci évtől kezdődően benyújtott egyéni terveket a beérkezés sorrendjében az adott borpiaci év február 28-ig bírálja el.

(3) *  A Kincstár az egyéni terveket 124 077 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá.

(4) *  A Kincstár a (3) bekezdése szerinti keretösszegen felül benyújtott egyéni tervet elutasítja.

(5) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

(6) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendő valamennyi egyéni terv jóváhagyására, úgy a Kincstár a következő sorrend figyelembe vételével hagyja jóvá: * 

a) az egyéni tervben megjelölt valamennyi terület az I. termőhelyi kataszteri osztályba tartozik;

b) amennyiben kizárólag az I. termőhelyi kataszteri osztályba tartozó területekre vonatkozó egyéni tervekben szereplő teljes igény jóváhagyására a (3) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendő, úgy az általuk benyújtott egyéni tervek teljessé válásának dátuma;

c) a további kérelmezők által benyújtott egyéni tervek teljessé válásának dátuma;

d) a (3) bekezdés szerinti keretösszeg kimerülésének napján beérkezett, az egyéni tervben foglalt területnagyság növekvő sorrendje.

(7) Az egyéni terv teljessé válásának időpontja

a) azon egyéni tervek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, az egyéni terv beérkezésének időpontja,

b) azon egyéni tervek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének időpontja.

9. Eltérés a jóváhagyott egyéni tervtől

12. § (1) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(2) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(3) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében 5000 tő/ha és afelett telepítendő szaporítóanyag mennyiséget jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során 5000 tő/ha alatti mennyiségű szaporítóanyagot telepített, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti 5000 tő/ha alatti mennyiségű szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(4) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében 5000 tő/ha alatt telepítendő szaporítóanyag mennyiséget jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során 5000 tő/ha és afeletti mennyiségű szaporítóanyagot telepített, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti 5000 tő/ha alatti mennyiségű szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(5) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a szőlőiskola típusa tekintetében árutermelő szőlőiskolát jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során házi szőlőiskolából származó szaporítóanyagot telepített, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerint csökkentett támogatási összeg kerül kifizetésre.

(6) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a szőlőiskola típusa tekintetében házi szőlőiskolát jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során árutermelő szőlőiskolából származó szaporítóanyagot telepített, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerint csökkentett támogatási összeg kerül kifizetésre.

(7) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében oltvány típusú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során dugvány típusú szaporítóanyagot használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti dugvány típusú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(8) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében dugvány típusú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során oltvány típusú szaporítóanyagot használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti dugvány típusú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(9) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében kiemelt kategóriájú szőlőfajtát jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtát használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtával végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(10) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtát jelölt meg, azonban a szerkezetátalakítás során kiemelt kategóriájú szőlőfajtát használ fel, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtát végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(11) *  Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében támrendszer létesítés elvégzése 5 huzalnál kevesebb kialakításával műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett vagy 2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) hajtja végre a műveletet, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti támrendszer létesítés 5 huzalnál kevesebb kialakításával művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(12) *  Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett vagy 2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés során 5 huzalnál kevesebb kialakításával hajtja végre a műveletet, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti támrendszer létesítés 5 huzalnál kevesebb kialakításával művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(13) *  Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett) műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) hajtja végre a műveletet, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett) művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

(14) *  Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett) hajtja végre a műveletet, részére - az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén - az 1. melléklet szerinti támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett) művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre.

10. Az egyéni terv elutasítása

13. § (1) A Kincstár az egyéni tervet teljes egészében elutasítja, ha * 

a) az egyéni terv nem felel meg a hatályos borvidéki terv előírásainak;

b) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

c) az egyéni terv benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedéllyel;

d) az egyéni tervben megjelölt terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van, vagy a terület nem felel meg a 10. § c), illetve d) pontjában foglaltaknak;

e) az egyéni tervben megjelölt terület nem borvidéki településen fekszik;

f) *  megállapítást nyer, hogy a kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt illetve;

g) az ültetvény telepítése az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci év előtt történt;

h) *  az egyéni tervben szereplő tevékenység befejezésére a 7. § (9) bekezdése szerinti időszakon túli időpontot jelöltek meg.

(2) A Kincstár az egyéni tervet részben elutasítja ha * 

a) az egyéni terv valamely része nem felel meg a hatályos borvidéki terv előírásainak;

b) az egyéni terv valamely része alapján a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

c) az egyéni terv benyújtásakor a kérelmező valamely terület vonatkozásában nem rendelkezik a tevékenység végrehajtására érvényes engedéllyel;

d) az egyéni tervben megjelölt valamely terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van, vagy a terület nem felel meg a 10. § c), vagy d) pontjában foglaltaknak;

e) az egyéni tervben megjelölt valamely terület nem borvidéki településen fekszik;

f) *  megállapítást nyer, hogy valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt illetve;

g) valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan ültetvény telepítése az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci év előtt történt;

h) *  valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni tervben szereplő tevékenység befejezésére a 7. § (9) bekezdése szerinti időszakon túli időpontot jelöltek meg;

i) *  a 2016/2017 borpiaci év során benyújtott egyéni tervben megjelölt területnagyság meghaladja a 10 hektárt.

11. Támogatás igénylésének feltételei

14. § (1) E rendelet alapján támogatás csak az egyéni terv benyújtásakor hatályos borvidéki tervben meghatározott feltételeknek megfelelően, és a 12. §-ban felsorolt esetek kivételével, az egyéni terv alapján végrehajtott tevékenységre igényelhető.

(2) A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított, a 2. § szerinti tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni.

15. § (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

a) engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag,

b) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szőlőiskolában, saját célra előállított ültetési anyag vagy,

c) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.

(2) Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható.

(3) Az ültetvény beállottságának a 7. § (2) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése szerinti megvalósítás első évében el kell érnie a 90%-ot.

(4) Az ültetvény beállottságának a 7. § (3) bekezdése szerinti megvalósítás második évében el kell érnie a 95%-ot.

12. Támogatási kérelem benyújtása

16. § (1) *  Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton a Kincstár részére kell benyújtani. A támogatási kérelem legvégső benyújtási határideje 2018. július 15.

(2) *  A támogatási kérelmeket az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan a borpiaci év április 1. és július 15. közötti időszakában lehet benyújtani. A benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül.

(3) *  Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik.

(4) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza

a) *  a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk);

b) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma;

c) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat mellékletében feltüntetett területazonosító száma.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot;

b) az ültetvényleltárt az 5. melléklet szerint;

c) *  szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentum (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címke másolatát;

d) amennyiben az egyéni tervhez mellékelt a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak másolatát.

(6) A támrendszerről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját.

(7) *  A támogatási kérelmeket a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

(9) A 7. § (3) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott támogatási kérelemhez nem kell mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.

(10) Adott borpiaci évben egy kérelmező több támogatási kérelmet is benyújthat.

13. A támogatási kérelem elutasítása

17. § A Kincstár a támogatási kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha * 

a) a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek;

b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg;

c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár;

d) a beállottság mértéke a 15. § (3) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 90%-ot;

e) a beállottság mértéke a 15. § (4) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 95%-ot;

f) a kérelmező nem a 15. § (1) bekezdésnek megfelelő szaporítóanyagot használt fel;

g) az ültetvény telepítésekor a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el;

h) az ültetvény nem minősül az 1. § g) pontja szerinti ültetvénynek;

i) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben megjelölt helyrajzi számú területen található;

j) az ültetvényt nem érvényes vagy hatályos engedély alapján telepítették;

k) *  a tevékenységet a 7. § (9) bekezdésében jelölt időszakon túl valósították meg;

l) *  azt a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci év után nyújtották be.

14. A támogatási kérelem elbírálása

18. § (1) *  A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján teljessé vált támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos.

(3) A támogatási kérelem teljessé válásának időpontja

a) azon támogatási kérelmek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, a támogatási kérelem beérkezésének időpontja,

b) azon támogatási kérelmek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének időpontja.

15. A támogatás kifizetése

19. § (1) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzése megtörtént.

(2) *  Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot a Kincstár a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg.

(3) *  A (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a Kincstár a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.

(4) *  Támogatás abban az esetben fizethető ki, amennyiben a Kincstár helyszíni ellenőrzése megállapítja, hogy a támogatási kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték.

(5) Nem, vagy szakszerűtlenül elvégzett művelet esetén, vagy ha az ültetvény nem felel meg a 1. § g) pontjában megfogalmazott követelményeknek, az adott műveletre támogatás nem fizethető.

(6) A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

16. A támogatási keret kimerülése esetén alkalmazandó eljárás

20. § Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

20/A. § * 

17. Jogkövetkezmények

21. § (1) A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.

(2) *  A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy az a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

(3) *  Valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó nevét és ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét és ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (helység, helyrajzi szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását.

(3a) *  Amennyiben a művelési kötelezettség átadása a (3) bekezdés szerint történik, abban az esetben a kötelezettség átadása nem minősül a művelési kötelezettség megszegésének.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények a támogatást igénylőt terhelik.

18. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet a - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 16-21. §-a, valamint 24. §-a 2013. december 31-én lép hatályba.

23. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

a) *  a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103q. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 6-10a. cikke.

24. § *  A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról szóló 12/2014. (II. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) által módosított 3. melléklet 2.2. pontját

a) a módosító rendelet hatálybalépését megelőzően már jóváhagyott borvidéki tervek alapján induló eljárásokban, valamint

b) a módosító rendelet hatálybalépést követően jóváhagyandó borvidéki tervek vonatkozásában

kell alkalmazni.

25. § *  Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 21. § (3) és (3a) bekezdését

a) a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet alapján indult, valamint

b) e rendelet alapján indult,

és a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, művelési kötelezettség átadásával kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez * 

Szőlőültetvény szerkezetátalakítás és -átállítás esetén a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek tekintetében támogatható összegek

I. Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen kívül, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A B C D E F G H
1. Hektáronkénti támogatási összegek
2. Borvidéki tervben szereplő
kiemelt fajták esetén
Borvidéki tervben szereplő
kiemelt fajták esetén
3. FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS
4. A szaporítóanyag típusa A szaporítóanyag mennyisége A szaporítóanyag kategóriája Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
5. ültetési munka oltvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 5085 4815 3390 3120
6. standard 4448 4178 2963 2693
7. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 4148 3878 2760 2490
8. standard 3705 3435 2468 2198
9. dugvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 4320 4050 2880 2610
10. standard 3975 3705 2648 2378
11. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 3615 3345 2408 2138
12. standard 3443 3173 2295 2025
13. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)
3705 3435 2468 2198
14. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
4410 4140 2940 2670
15. támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával
2625 2355 1748 1478
16. kiegészítő támogatás, ha
a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti
225 225 225 225
17. kiegészítő támogatás, ha
a támogatással érintett terület átlagos lejtése
10% feletti
450 450 450 450
18. támogatás csökkentés, ha a telepítendő
szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik
413 413 413 413
19. kompenzáció kieső termelés miatt 1350 1350 1350 1350

II. Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen kívül, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

+ A B C D E F G H
1. Hektáronkénti támogatási összegek
2. Borvidéki tervben szereplő
egyéb támogatható fajták esetén
Borvidéki tervben szereplő
egyéb támogatható fajták esetén
3. FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS
4. A szaporítóanyag típusa A szaporítóanyag mennyisége A szaporítóanyag kategóriája Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
5. ültetési munka oltvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 4065 3795 2708 2438
6. standard 3555 3285 2963 2693
7. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 3315 3045 2760 2490
8. standard 2963 2693 2468 2198
9. dugvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 3450 3180 2295 2025
10. standard 3180 2910 2648 2378
11. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 2888 2618 2408 2138
12. standard 2753 2483 1830 1560
13. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)
2963 2693 1973 1703
14. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
3525 3255 2348 2078
15. támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával
2100 1830 1395 1125
16. kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti
225 225 225 225
17. a támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha
a támogatással érintett terület átlagos lejtése
10% feletti
450 450 450 450
18. támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik 413 413 413 413
19. kompenzáció kieső termelés miatt 1350 1350 1350 1350

III. Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A B C D E F G H
1. Hektáronkénti támogatási összegek
2. Borvidéki tervben szereplő
kiemelt fajták esetén
Borvidéki tervben szereplő
kiemelt fajták esetén
3. FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS
4. A szaporítóanyag típusa A szaporítóanyag mennyisége A szaporítóanyag kategóriája Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
5. ültetési munka oltvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 6780 6420 4520 4160
6. standard 5930 5570 3950 3590
7. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 5530 5170 3680 3320
8. standard 4940 4580 3290 2930
9. dugvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 5760 5400 3840 3480
10. standard 5300 4940 3530 3170
11. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 4820 4460 3210 2850
12. standard 4590 4230 3060 2700
13. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)
4940 4580 3290 2930
14. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
5880 5520 3920 3560
15. támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával
3500 3140 2330 1970
16. kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti
300 300 300 300
17. kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti 600 600 600 600
18. támogatás csökkentés, ha a telepítendő
szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik
550 550 550 550
19. kompenzáció kieső termelés miatt 1800 1800 1800 1800

IV. Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A B C D E F G H
1. Hektáronkénti támogatási összegek
2. Borvidéki tervben szereplő
egyéb támogatható fajták esetén
Borvidéki tervben szereplő
egyéb támogatható fajták esetén
3. FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS
4. A szaporítóanyag típusa A szaporítóanyag mennyisége A szaporítóanyag kategóriája Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
5. ültetési munka oltvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 5420 5060 3610 3250
6. standard 4740 4380 3950 3590
7. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 4420 4060 3680 3320
8. standard 3950 3590 3290 2930
9. dugvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 4600 4240 3060 2700
10. standard 4240 3880 3530 3170
11. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 3850 3490 3210 2850
12. standard 3670 3310 2440 2080
13. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)
3950 3590 2630 2270
14. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
4700 4340 3130 2770
15. támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával
2800 2440 1860 1500
16. kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti
300 300 300 300
17. a támogatási összeg növelésének mértéke tevékenységenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti 600 600 600 600
18. támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik 550 550 550 550
19. kompenzáció kieső termelés miatt 1800 1800 1800 1800

V. Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a 2016/2017 borpiaci évben benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A B C D E F G H
1. Hektáronkénti támogatási összegek
2. Borvidéki tervben szereplő
kiemelt fajták esetén
Borvidéki tervben szereplő
kiemelt fajták esetén
3. FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS
4. A szaporítóanyag típusa A szaporítóanyag mennyisége A szaporítóanyag kategóriája Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
5. ültetési munka oltvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 4470 4240 2980 2750
6. standard 3910 3680 2610 2370
7. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 3650 3410 2430 2190
8. standard 3260 3020 2170 1930
9. dugvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 3800 3560 2530 2300
10. standard 3500 3260 2330 2090
11. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 3180 2940 2120 1880
12. standard 3030 2790 2020 1780
13. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)
3260 3020 2170 1930
14. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
3880 3640 2590 2350
15. támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával
2310 2070 1540 1300
16. kiegészítő támogatás, ha
a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti
200 200 200 200
17. kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
10% feletti
400 400 400 400
18. támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik 360 360 360 360
19. kompenzáció kieső termelés miatt 1190 1190 1190 1190

VI. Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a 2016/2017 borpiaci évben benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A B C D E F G H
1. Hektáronkénti támogatási összegek
2. Borvidéki tervben szereplő
egyéb támogatható fajták esetén
Borvidéki tervben szereplő
egyéb támogatható fajták esetén
3. FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS
4. A szaporítóanyag típusa A szaporítóanyag mennyisége A szaporítóanyag kategóriája Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében
(EUR/ha)
5. ültetési munka oltvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 3580 3340 2380 2150
6. standard 3130 2890 2610 2370
7. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 2920 2680 2430 2190
8. standard 2610 2370 2170 1930
9. dugvány 5000 tő/ha és a felett bázis, certifikált 3040 2800 2020 1780
10. standard 2800 2560 2330 2090
11. 5000 tő/ha alatt bázis, certifikált 2540 2300 2120 1880
12. standard 2420 2180 1610 1370
13. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)
2610 2370 1740 1500
14. támrendszer létesítés
5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)
3100 2860 2070 1830
15. támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával
1850 1610 1230 990
16. kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti
200 200 200 200
17. kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
10% feletti
400 400 400 400
18. támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik 360 360 360 360
19. kompenzáció kieső termelés miatt 1190 1190 1190 1190

VII. Az I-VI. pontokban megjelölt támogatások esetén:

1. a terület nagyfokú lejtéséért járó kiegészítő támogatás kifizetése az ültetési munka művelet kifizetésével együtt történik,

2. a pénzbeli kompenzáció kifizetése az ültetési munka művelet kifizetésével együtt történik,

3. a házi szőlőiskolából származó szaporítóanyag telepítése esetén a táblázatban megjelölt összeg az ültetési munka műveletből kerül levonásra.

2. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében konvergenciarégióba nem tartozó települések

1. Albertirsa

2. Bénye

3. Budajenő

4. Budakeszi

5. Budapest

6. Cegléd

7. Ceglédbercel

8. Csemő

9. Dány

10. Dömsöd

11. Gomba

12. Hernád

13. Inárcs

14. Kakucs

15. Kerepes

16. Kisnémedi

17. Kóka

18. Mogyoród

19. Nagykőrös

20. Nyársapát

21. Ócsa

22. Őrbottyán

23. Örkény

24. Páty

25. Pilis

26. Pilisborosjenő

27. Ráckeve

28. Szada

29. Szigetcsép

30. Szigetszentmárton

31. Szigetújfalu

32. Tápiószele

33. Tápiószentmárton

34. Telki

35. Tóalmás

36. Tök

37. Tököl

38. Újlengyel

39. Üröm

40. Vácegres

41. Vác

42. Vácrátót

43. Veresegyház

3. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez * 

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv

................. Borvidék

A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

A borvidéki terv a hegyközségekről szóló törvény, a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet, a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján készült.

1. Támogatható tevékenységek a borvidéken:

- Fajtaváltás,

- Ültetvény áttelepítése.

2. Termőhelyi kataszteri feltételek

2.1. Fajtaváltás

Fajtaváltást csak a borvidék (I., II/1., II/2.) ...................... termőhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani.

2.2. *  Ültetvény áttelepítése

Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt áttelepíteni (I., II/1., II/2.) .................... termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet.

3. Támogatható szőlőfajták kategóriája:

3.1. Kiemelt szőlőfajták:

-

-

-

3.2. Egyéb támogatható szőlő fajták:

-

-

-

4. Ültetvényszerkezet:

- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha.

- A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, vagy több mint ... méter,

- Kialakítható művelésmódok:

=

................................................................................................................................................................

=

................................................................................................................................................................

=

................................................................................................................................................................

A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a borvidék Hegyközségi Tanácsa .../2013. számú határozatával fogadta el.

Helység, dátum ...........................................................

......................................................
elnök
......................................................
titkár

4. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez * 

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott ................................................................................................................................... (név)

(születési hely, idő: ..............................................., anyja születési neve: .........................................),

mint a ....................................... helység ..................... helyrajzi számú terület

tulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja / végrehajtási joggal bíró jogosultja/ visszavásárlási joggal bíró jogosultja/ vételi joggal bíró jogosultja/ használati joggal bíró jogosultja

hozzájárulok ahhoz, hogy ........................................................................................................ (név) .............................................................................................................................. (születési hely, idő), anyja születési neve: ..........................................................................................................................., .......................................................................................... (cím) alatti lakos (ügyfél-azonosító: .....................................), - aki a földterület használója - a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást végrehajtsa, valamint a szerkezetátalakítási támogatást igénybe vegye, valamint az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használhatja.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

.....................................................
aláírás

Tanú 1. Tanú 2.
............................................................................... ...............................................................................
(név) (név)
............................................................................... ...............................................................................
(cím) (cím)
............................................................................... ...............................................................................
(sz. ig. sz.) (sz. ig. sz.)

5. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez * 

Ültetvényleltár

Ültetvény helye (helység, helyrajzi szám): ........................................................................................

Sortávolság: ............................................................................................................................. méter

Tőtávolság: ............................................................................................................................... méter

Művelésmód: ......................................................................................................................................

Tőállomány
Sorok száma Elültetett szaporítóanyag*
db
Pótolt szaporítóanyag**
db
Tőkehelyek száma***
db
A felhasznált fajta neve***
1
2
3
4
5
6
...
Összesen:

* Az oszlop akkor töltendő, amikor az ültetési munka művelet elszámolása történik.

** Az oszlop akkor töltendő, amikor a két borpiaci éves végrehajtás esetén a támrendszer létesítés művelet elszámolása történik.

*** Az oszlop minden esetben töltendő!

6. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez

A kiemelt összegű támogatásban részesíthető fajták maximális száma borvidéki bontásban

A B C

1

Borvidék területének nagysága

Borvidék neve
A kiemelt összegű támogatásban részesíthető fajták maximális száma (db)
2 1 000 ha alatt Móri, Nagy-Somlói, Pannonhalmi, Pécsi 5 fajta
3 1 000 ha és a felett, de 5 000 ha alatt Badacsonyi, Balatonboglári, Balaton-
felvidéki, Balatonfüred-Csopaki, Bükki, Csongrádi, Etyek-Budai, Hajós-Bajai, Neszmélyi, Soproni, Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Zalai
7 fajta
4 5 000 ha és a felett, de 10 000 ha alatt Mátrai, Egri, Tokaji 9 fajta
5 10 000 ha és a felett, de 20 000 ha alatt 11 fajta
6 20 000 ha és a felett Kunsági 13 fajta

7. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez * 

Fenntartó nyilatkozat

Alulírott ............................................................................ (név), ......................................... (ügyfél-azonosító) nyilatkozom, hogy a Kincstár által ............................. iktatószámon jogerősen, kizárólag a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított egyéni tervemet az egyéni tervben szereplő valamennyi összefüggő terület tekintetében fenntartom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Kincstár döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálat van folyamatban, úgy nem vagyok jogosult fenntartó nyilatkozatot benyújtani.

Kelt: .................................................... (helység, dátum)

..............................................................
aláírás1

1 Figyelem! A fenntartó nyilatkozat alapján az egyéni tervben a jóváhagyható összterület nagysága nem haladhatja meg a 10 hektárt.
Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a kérelmező jogosult, akinek a 2015. november 16. és december 15. közötti időszakban benyújtott egyéni tervét
- a Kincstár a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint
- az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.

8. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez * 

Részben fenntartó nyilatkozat

Alulírott ............................................................. (név), ...................................................... (ügyfél-azonosító) nyilatkozom, hogy a Kincstár által .................... iktatószámon jogerősen, kizárólag a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított egyéni tervemet az alábbi összefüggő terület(ek) tekintetében fenntartom:

Helység Helyrajzi szám A tevékenységgel érintett területnagyság
(ha)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Kincstár döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálat van folyamatban, úgy nem vagyok jogosult részben fenntartó nyilatkozatot benyújtani.

Kelt: .................................................... (helység, dátum)

..............................................................
aláírás2

2 Figyelem! A részben fenntartó nyilatkozat alapján az egyéni tervben jóváhagyható összterület nagysága nem haladhatja meg a 10 hektárt.
Részben fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a kérelmező jogosult, akinek a 2015. november 16. és december 15. közötti időszakban benyújtott egyéni tervét
- a Kincstár a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint
- az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.