A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8-9. §-ok tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 10. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) határozattal kezdeményezheti az illetékességi területén működő jegyző [Kttv. 253. § (1) és (2) bekezdés] részére címzetes főjegyzői cím adományozását. A határozatnak tartalmaznia kell a Kttv. 253. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti feltételek igazolását. Legkésőbb tárgyév február 15-én meg kell érkeznie a határozatnak az illetékes megyei, illetve fővárosi kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) vezetője részére.

(2) A kormányhivatal vezetője a képviselő-testület határozatát - véleményezés céljából - legkésőbb tárgyév február 20-áig megküldi a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szervnek.

(3) A jegyzői szakmai érdek-képviseleti szerv tárgyév március 20-áig írásban tájékoztatja a kormányhivatal vezetőjét a határozattal kapcsolatos véleményéről.

(4) A kormányhivatal vezetője köteles a határozatot a saját és a jegyzői szakmai érdek-képviselet véleményével együtt legkésőbb tárgyév április 15-éig a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére felterjeszteni.

(5) Nem lehet véleményeztetni és felterjesztetni azt a határozatot, amelyben a javasolt személy nem felel meg a Kttv. 253. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti feltételeknek. Ebben az esetben a kormányhivatal vezetője - a visszaküldés indokának megjelölésével - visszaküldi a határozatot az azt kezdeményező képviselő-testületnek.

2. § (1) Ha a kormányhivatal vezetője kezdeményezi a kormányhivatal illetékességi területén működő jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozását, akkor az erre vonatkozó javaslatának tartalmaznia kell a Kttv. 253. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti feltételek igazolását.

(2) A kormányhivatal vezetője javaslatát - véleményezés céljából - legkésőbb tárgyév február 20-áig megküldi a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szervnek, valamint az illetékes helyi önkormányzat képviselő-testületének.

(3) A javaslat véleményezésére és felterjesztésére egyebekben az 1. § (3)-(5) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kormányhivatal vezetője a javaslatot a képviselő-testület és a jegyzői szakmai érdek-képviselet véleményével együtt terjeszti fel a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére.

3. § (1) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a részére az 1. § (4) bekezdése, illetve a 2. § (3) bekezdése szerinti felterjesztett javaslatot a jegyzői érdekképviseleti szerv, illetve a kormányhivatal véleményével együtt legkésőbb tárgyév április 30-áig - véleményezés céljából - megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb tárgyév május 15-éig megküldi a javaslattal kapcsolatos írásbeli véleményét a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek.

(3) *  A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter legkésőbb tárgyév június 1-jéig felterjeszti - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - a miniszterelnöknek a címzetes főjegyzői cím adományozására vonatkozó javaslatát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményével együtt.

4. § (1) Amennyiben adott év július 1-je előtt bekövetkezik a Kttv. 253. § (3) bekezdésében foglalt körülmények valamelyike, a jegyző a címadományozási juttatásra arra az évre időarányosan jogosult a (3) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény bekövetkezéséről a képviselő-testület haladéktalanul tájékoztatja a kormányhivatal vezetőjét, aki a tájékoztatást a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére terjeszti fel.

(3) A teljes címadományozási juttatásra az a jegyző jogosult, akinek közszolgálati jogviszonya nyugállományba helyezése miatt vagy halála miatt szűnik meg. A címzetes főjegyző halála esetén a címadományozási juttatást az örökösének kell kifizetni.

5. § (1) A képviselő-testület haladéktalanul köteles kezdeményezni a címzetes főjegyzői cím visszavonását

a) a Kttv. 253. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel megszűnését eredményező minősítést, vagy

b) a fegyelmi büntetés jogerőre emelkedését

követő első ülésén hozott határozatával. A határozatot a kormányhivatal vezetőjének kell felterjeszteni.

(2) Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezheti a címzetes főjegyzői cím visszavonását, ha valamely etikai vétség elkövetése miatt a címzetes főjegyzővel szemben a Kttv. 231. § (1) bekezdése alapján büntetést szabtak ki.

(3) A kormányhivatal vezetője a képviselő-testület címzetes főjegyzői cím visszavonására irányuló határozatát véleményezi, és a határozatot annak beérkezésétől számított 15 napon belül véleményével együtt felterjeszti a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter részére.

(4) *  A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a felterjesztett határozat és vélemény beérkezését követő 15 napon belül javaslatot tesz - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - a miniszterelnök részére a címzetes főjegyzői cím visszavonásával kapcsolatban.

(5) *  A miniszterelnök címzetes főjegyzői cím visszavonásáról hozott döntéséről - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - az érintett címzetes főjegyző tájékoztatása mellett egyidejűleg értesíteni kell a visszavonást kezdeményező képviselő-testületet, a javaslatot felterjesztő kormányhivatalt, valamint a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert.

(6) *  A miniszterelnök címzetes főjegyzői címtől való eltiltásról hozott döntéséről - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - az érintett címzetes főjegyző tájékoztatása mellett egyidejűleg értesíteni kell az eltiltásra javaslatot tevő közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert.

6. § (1) A címzetes főjegyzői címben, illetve címadományozási juttatásban részesítettek névjegyzékét, a cím visszavonását, a címre való jogosultság megszűnését, a címtől eltiltást a Hivatalos Értesítőben kell közzé tenni.

(2) A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára át kell utalni.

(3) A rendeletben nem szabályozott, a címadományozási juttatásra vonatkozó kérdésekben az illetményre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

8. § * 

9. § A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet e rendelettel módosított rendelkezéseit - függetlenül a kötelezettségszegés elkövetésének időpontjától - a 2012. március 10-én vagy azt követően indult fegyelmi eljárásokban is alkalmazni kell.

10. § * 


  Vissza az oldal tetejére