A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a szén-dioxid geológiai tárolásáról

A Kormány

az 1–38. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 39. § tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés c) pontjában,

a 40. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,

a 41. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § * 

II. FEJEZET

A TÁROLÓHELY LÉTESÍTÉSE

1–6. * 

2–15. § * 

7. A szállítóhálózathoz való hozzáférés

16. § (1) A hozzáférés biztosítása során az üzemeltetőnek és a szállítóhálózat üzemeltetőjének figyelembe kell venni:

a) a bányafelügyelet által kijelölt területeken rendelkezésre álló vagy ésszerűen rendelkezésre bocsátható tároló- és szállítókapacitást,

b) azt, hogy a jogszabály alapján fennálló szén-dioxid kibocsátás-csökkentési kötelezettségnek mekkora hányada teljesítendő szén-dioxid elkülönítése és geológiai tárolása révén,

c) a hozzáférés megtagadásának szükségességét abban az esetben, ha a műszaki előírások között olyan jellegű összeegyeztethetetlenség áll fenn, amely ésszerűen nem szüntethető meg, valamint

d) a szállítóhálózat tulajdonosának, üzemeltetőjének indokolt és ésszerű igényeit, valamint a tárolóhely, a szállítóhálózat vagy a kapcsolódó feldolgozó- és kezelőlétesítmények vélhetően érintett többi felhasználójának érdekeit.

(2) A szállítóhálózat üzemeltetője vagy az üzemeltető a szállítóhálózathoz vagy a tárolóhelyhez való hozzáférés megtagadását köteles megindokolni.

8. Együttműködési megállapodás

17. § (1) A Bt. 42/J. §-a szerinti együttműködési megállapodásban a felek rendelkeznek:

a) a mérésről és elszámolásról,

b) a szállítóhálózat karbantartására vonatkozó felelősségről, a hozzáférésből adódó felelősség megosztásáról,

c) a rendkívüli helyzetekben történő együttműködésről,

d) a kapacitásfejlesztésnél történő eljárásokról, valamint

e) a rendszerek kapcsolódási pontjainál a normál és rendkívüli üzemmenetnél követendő szabályokról.

(2) Az üzemeltető az együttműködési megállapodást az együttműködési tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal, a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatást pedig haladéktalanul megküldi a bányafelügyeletnek.

18. § (1) A harmadik személy hozzáférésének biztosításához szükséges tároló, vagy szállító kapacitást bővítő vagy összeköttetést megteremtő fejlesztésekhez a tárolási engedélyt módosítani kell.

(2) A kapacitást bővítő vagy összeköttetést megteremtő fejlesztések a szén-dioxid szállításának és geológiai tárolásának biztonságosságát hátrányosan nem befolyásolhatják.

III. FEJEZET

A TÁROLÓHELY ELLENŐRZÉSE

9–11. * 

19–24. § * 

12. A bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás és a Bizottságnak megküldendő jelentés

25. § * 

26. § A bányászatért felelős miniszter a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti jelentést a bányafelügyelet javaslata alapján a 2011/92/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelően készíti el.

13–15. * 

27–29. § * 

IV. FEJEZET

A TÁROLÓHELY BEZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG ÁTADÁSA

16. * 

30. § * 

17. A felelősség átadása

31. § (1) Az üzemeltető a tárolóhelynek a Bt. 42/S. § (1) bekezdése szerinti bezárása után a biztonságos tárolási jelentést a felelősségátadás jóváhagyása iránti kérelmével együtt nyújtja be a bányafelügyeletnek.

(2) A biztonságos tárolási jelentést abból a célból kell elkészíteni, hogy az alapján megállapítható legyen, hogy a tárolt szén-dioxid teljesen és tartósan a tárolóhelyen belül marad. A biztonságos tárolási jelentésnek igazolnia kell, hogy

a) a besajtolt szén-dioxid tulajdonsága megfelel a tárolási engedélyben jóváhagyott modell alapján vártaknak,

b) nincs észlelhető szivárgás és

c) a tárolóhely állapota a hosszú távú stabilitás irányába fejlődik.

(3) A biztonságos tárolási jelentést a bányafelügyelet 30 napon belül megküldi a Bizottságnak.

(4) Ha a bányafelügyelet a biztonságos tárolási jelentés vizsgálata alapján úgy ítéli meg, hogy nem bizonyítható, hogy a tárolt szén-dioxid teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül marad, határidő tűzésével felszólítja az üzemeltetőt a korrekciós intézkedések megtételére.

(5) Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy a Bt. 42/T. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelmények teljesülnek, elkészíti a felelősség átadásának jóváhagyására vonatkozó határozat tervezetét.

(6) A bányafelügyelet az (5) bekezdés szerinti határozat-tervezetet, valamint minden olyan információt, amelyet a felelősség átadásáról hozott határozat tervezetének előkészítésekor figyelembe kell vennie, megküldi a Bizottságnak.

32. § (1) A bányafelügyelet a Bizottság részére történő megküldéssel egyidejűleg a határozat-tervezetet a honlapján közzé teszi.

(2) A bányafelügyelet határozata tartalmazza a Bt. 42/T. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek teljesülésének megállapítására használt módszert, a tárolóhely műszaki lezárására és a besajtoló-berendezések eltávolítására vonatkozó felülvizsgált követelményeket.

(3) * 

(4) *  A bányafelügyelet a határozatot a véglegessé válásától számított 15 napon belül megküldi a Bizottságnak. Ha a határozat a Bizottság véleményétől eltér, a bányafelügyelet ennek indokáról tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A felelősségnek a Bt. 42/T. § (2) bekezdése alapján történő átvétele előtt a tárolóhelyet műszakilag le kell zárni és a besajtoló berendezéseket el kell távolítani.

33. § (1) A felelősség átvételét követően a bányafelügyelet az ellenőrzést olyan gyakorisággal végzi, hogy lehetőség legyen a szivárgás vagy jelentős rendellenesség észlelésére.

(2) Szivárgás vagy jelentős rendellenesség észlelése esetén az ellenőrzést a szivárgás vagy jelentős rendellenesség nagyságának megfelelő és a korrekciós intézkedések eredményének megállapításához szükséges gyakorisággal kell végezni.

34. § (1) *  A Bt. 42/T. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulást az üzemeltetőnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 10032000–00362887–20000002 számon vezetett letéti számlájára, a besajtolás megkezdésétől a tárolóhely bezárásáig évente, a tárolási engedélyben meghatározott összegekben kell teljesítenie.

(2) *  A pénzügyi hozzájárulás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az figyelemmel legyen a felelősségátadás utáni kötelezettségek meghatározása szempontjából releváns korábbi, CO2-tárolásra vonatkozó paraméterekre, és legalább 30 évre fedezetet nyújtson a tárolóhely ellenőrzésének várható költségeire.

(3) A pénzügyi hozzájárulás időarányos teljesítéséről a bányafelügyelet nyilvántartást vezet.

(4) A pénzügyi hozzájárulást – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a bányafelügyelet akkor használhatja fel, ha a felelősség átadása megtörtént.

(5) A pénzügyi hozzájárulás hatósági letétnek minősül.

(6) Ha a tárolóhelyet a bányafelügyelet a tárolási engedély visszavonása miatt zárja be és a pénzügyi biztosíték az ehhez szükséges költségeket nem fedezi, és a költségek megtérítésére vonatkozó kötelezettségét az üzemeltető nem teljesíti, a bányafelügyelet a pénzügyi hozzájárulást felhasználhatja.

V. FEJEZET

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

35. § (1) Ha az üzemeltető

a) *  a szén-dioxid geológiai tárolása érdekében a szén-dioxid geológiai tárolásához kapcsolódó földtani kutatási tevékenységet kutatási engedély nélkül folytatja 100 000 000 forintig,

b) a szén-dioxid geológiai tárolására irányuló tevékenységet tárolási engedély nélkül folytatja 500 000 000 forintig,

c) szivárgás esetében bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi 100 000 000 forintig,

d) a szén-dioxid áram összetételére vonatkozó követelményeket megszegi a szén-dioxid minden besajtolt tonnája után 100 000 forint, de összesen legfeljebb 50 000 000 forintig,

e) jelentős rendellenesség esetében a bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi 10 000 000 forintig,

f) *  a bányafelügyelet ellenőrzése alapján elrendelt kötelezéseket a megadott határidőig nem teljesíti 5 000 000 forintig,

g) a pénzügyi hozzájárulás fenntartásával vagy helyreállításával kapcsolatos kötelezettségét megszegi 5 000 000 forintig,

h) a jelentős változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja 5 000 000 forintig,

i) jogosulatlanul megtagadja a tárolóhelyhez való hozzáférést 5 000 000 forintig,

j) a Bt. 42/J. §-a szerinti együttműködési megállapodást a bányafelügyeletnek nem küldi meg 500 000 forintig,

k) az ellenőrzési vagy a rendszeres jelentéstételi kötelezettségét megszegi 5 000 000 forintig

terjedhet a bányafelügyelet által kiszabható bírság mértéke.

(2) Ha a szállítóhálózat üzemeltetője a szállítóhálózathoz való hozzáférést jogtalanul megtagadja, a bányafelügyelet által kiszabható bírság mértéke 5 000 000 forintig terjedhet.

(3) *  A bányafelügyelet az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek keretében – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottakon túl – mérlegelni kell

a) a jogsértő magatartás felróhatóságának mértékét és

b) a jogsértő magatartás veszélyeztető jellegét.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. Hatálybalépés

36. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 35. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

19. Átmeneti rendelkezések

37. § *  A bányászatért felelős miniszter a Bt. 42/V. § (2) bekezdése szerinti jelentést a bányafelügyelet javaslata alapján a 2011/92/EU bizottsági határozatban foglaltaknak megfelelően készíti el.

20. Az Európai Unió jogának való megfelelés

38. § (1) Ez a rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv végrehajtásáról szóló első jelentéshez használandó kérdőív bevezetéséről szóló, 2011. február 10-i 2011/92/EU bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

21. Módosító rendelkezések

39–41. § * 

1–4. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez * 

5–7. melléklet a 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelethez *