A jogszabály mai napon ( 2022.10.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CLII. törvény

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról * 

1-28. § * 

29. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1-28. § és a 31-33. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

30. § (1) *  A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a megyeszékhely megyei jogú városok - Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata - fenntartásába és a feladat ellátását közvetlenül szolgáló, ahhoz szükséges ingó vagyontárgyak - beleértve az állomány nyilvántartásban szereplő könyvtári dokumentumokat is - térítésmentesen a fenntartó önkormányzat tulajdonába kerülnek.

(2) A 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő megyei múzeumok, valamint azok megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő tagintézményei 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a megyeszékhely megyei jogú városok - Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata, Komárom-Esztergom megyében Tata Város Önkormányzata - fenntartásába kerülnek.

(3) Azok a - nem megyeszékhely megyei jogú város területén lévő - muzeális intézmények, amelyek 2012. december 31-én a megyei múzeumi szervezetek tagintézményeként működtek, 2013. január 1-jétől a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával a működési engedélyükben meghatározott székhely szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába kerülnek.

(4) A megyei intézményfenntartó központok helyébe az átvett vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jét követően általános és egyetemleges jogutódként az új fenntartók lépnek.

(5) A megyei intézményfenntartó központok fenntartásában levő intézmények települési önkormányzatok fenntartásába történő átadását rögzítő megállapodást 2012. december 15-ig kell megkötni.

(6) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása az intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyából vagy munkaviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket nem érinti.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

31. § A 11. § és a 21. § az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatának (HL C 87, 2008.4.8. 1. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

32-33. § * 

1. melléklet a 2012. évi CLII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére