A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CLVI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság, NMHH), valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXLVI. törvényben meghatározott költségvetések - amely a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdése alapján a Hatóság egységes költségvetése - végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtását 35 897,300 MFt, azaz harmincötmilliárd-nyolcszázkilencvenhétmillió-háromszázezer forint bevétellel és 17 092,800 MFt, azaz tizenhétmilliárd-kilencvenkettőmillió-nyolcszázezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság frekvencia díjakból származó bevétele 21 501,900 MFt, azaz huszonegymilliárd-ötszázegymillió-kilencszázezer forint.

(2) Az azonosítók használati díja 2463,500 MFt, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvanhárommillió-ötszázezer forint.

(3) A Hatósági eljárásért fizetett díjak összege 82,900 MFt, azaz nyolcvankettőmillió-kilencszázezer forint.

(4) A bírságból befolyt bevétel 161,200 MFt, azaz egyszázhatvanegymillió-kettőszázezer forint.

(5) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 1947,300 MFt, azaz egymilliárd-kilenszáznegyvenhétmillió-háromszázezer forint.

(6) A költségvetési hozzájárulás összege 2171,300 MFt, azaz kettőmilliárd-egyszázhetvenegymillió-háromszázezer forint.

(7) A Hatóság egyéb bevételekből származó forrása 412,200 MFt, azaz négyszáztizenkettőtmillió-kétszázezer forint.

(8) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése alapján említett pénzmaradvány átvétele 283,700 MFt, azaz kettőszáznyolcvanhárommillió-hétszázezer forint.

(9) Az Mttv. 216. § (6) bekezdése szerint a Hatóság jogelődjénél keletkezett kötelezettségvállalások fedezetére igénybe vett pénzmaradvány összege 858,100 MFt, azaz nyolcszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint.

(10) Az általános forgalmi adó köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 6015,200 Ft, azaz hatmilliárd-tizenötmillió-kettőszázezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 067,300 MFt, azaz tizenhatmilliárd-hatvanhétmillió-háromszázezer forint, a pénzeszköz átadás 262,400 MFt, azaz kettőszázhatvankettőmillió-négyszázezer forint, a felhalmozási kiadás 763,100 MFt, azaz hétszázhatvanhárommillió-egyszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5053,000 MFt, azaz ötmilliárd-ötvenhárommillió forint a személyi juttatás, 1250,300 MFt, azaz egymilliárd-kettőszázötvenmillió-háromszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék, 3803,700 MFt, azaz hárommilliárd-nyolcszázhárommillió-hétszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség 5960,300 MFt, azaz ötmilliárd-kilencszázhatvanmillió-háromszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 705,500 MFt, azaz hétszázötmillió-ötszázezer forint a fejlesztési kiadás és 57,600 MFt, azaz ötvenhétmillió-hatszázezer forint a lakástámogatás teljesítése.

A pénzmaradvány, előirányzat maradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2011. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 804,500 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-nyolcszáznégymillió-ötszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1136,800 MFt a 2011. évi kötelezettségek 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 6498,900 MFt a következő évek működési tartalékára, az egyéb kötelezettségvállalással terhelt része 11 168,800 MFt összegben pedig a digitális átállás forrásául szolgáló tartalékképzésre használható fel.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság jogelődjénél keletkezett, fel nem használt előirányzat maradványát 3906,500 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszázhatmillió-ötszázezer forint összegben hagyja jóvá.

A Médiatanács 2011. évi költségvetésének, valamint a költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegeknek alakulása

5. § (1) A Médiatanács 2011. évi költségvetése végrehajtását 468,190 MFt, azaz négyszázhatvannyolcmillió-egyszázkilencvenezer forint bevétellel és 374,794 MFt, azaz háromszázhetvennégymillió-hétszázkilencvennégyezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2011. évi bevétel összege 8594,297 MFt, azaz nyolcmilliárd-ötszázkilencvennégymillió-kettőszázkilencvenhétezer forint, a kiadás pedig 8012,019 MFt, azaz nyolcmilliárd-tizenkétmillió-tizenkilencezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2011. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 93,396 MFt, azaz kilencvenhárommillió-háromszázkilencvenhatezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2011. évi kötelezettségvállalások 2012. évre áthúzódó pénzügyi teljesítések fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalék képzésre használható fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság és a Médiatanács zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, MTVA) 2011. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet)

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2011. évi teljesítés
1. Frekvencia díjak 17 295,200 21 501,900 21 501,900
2. Azonosítók használati díja 2 400,000 2 463,500 2 463,500
3 Hatósági eljárásért fizetett díjak 75,000 82,900 82,900
4. Bírságok 150,000 161,200 161,200
5. Felügyeleti díj 2 380,000 1 947,300 1 947,300
6. Költségvetési hozzájárulás 1 986,400 2 171,300 2 171,300
7. Egyéb bevételek 100,200 463,900 412,200
8. Előző évek pénzmaradvány átvétel (MT-ORTT) 283,700 283,700
9. Előző évek pénzmaradvány igénybevétel (NHH) 4 764,600 858,100
10. ÁFA 4 938,100 6 015,200 6 015,200
Összesen: 29 324,900 39 855,500 35 897,300

2. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. évi költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011. évi teljesítés
1. Személyi juttatások 5 932,500 6 028,200 5 053,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 595,600 1 610,500 1 250,300
3. Dologi kiadások 6 141,600 6 369,800 3 803,700
4. ÁFA 4 813,600 5 961,000 5 960,300
5. Pénzeszköz átadás 7 557,700 4 449,200 262,400
6. Tervezett költségvetési maradvány 11 623,800
7. Fejlesztési kiadások 3 277,900 3 752,400 705,500
8. Lakáskölcsön 6,000 60,600 57,600
Összesen: 29 324,900 39 855,500 17 092,800

3. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének bevételi oldala

M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011. évi teljesítés
1. Költségvetési hozzájárulás 194,401 177,480 177,480
2. Saját működési bevételek 7,042
3. Előző évi maradvány igénybevétel 283,668 283,668
Összesen: 194,401 461,148 468,190

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi bevételi előirányzat

M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011. évi teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 4 129,187 5 805,488 5 805,488
2. Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 92,331
3. Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 55,555
4. Kötbér 116,000 447,338 447,338
5. Bírság 20,000 27,660 27,660
6. Késedelmi kamat 7,592 6,146 6,146
7. Óvadék 189,469 189,469
8. ÁFA 1 054,214 1 816,632 1 816,632
9 ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól 146,052 146,052
10. Bankköltség térítése 3,823 3,823
11. Függő bevétel 3,803 3,803
Összesen: 5 414,214 8 594,297 8 594,297

4. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiatanács 2011. évi működési költségvetésének kiadási oldala

M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011. évi teljesítés
1. Személyi juttatások 66,232 101,400 68,547
2. Munkaadókat terhelő járulékok 18,038 27,480 18,425
3. Dologi kiadások 107,631 48,600 4,154
4. Felhalmozási kiadások 2,500
5. Előző évi maradvány átadás 283,668 283,668
Összesen: 194,401 461,148 374,794

Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2011. évi kiadási előirányzat

M Ft-ban
Sor-
szám
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2011. évi teljesítés
1. Médiaszolgáltatási díj 4 129,187 5 805,488 5 312,162
2. Frekvencia pályázati díj 0,500 92,331 73,396
3. Támogatási pályázati díj 86,811 55,555 38,583
4. Kötbér 116,000 447,338 461,006
5. Bírság 20,000 27,660 26,128
6. Késedelmi kamat 7,5920 6,146 6,112
7. Óvadék 189,469 189,058
8. ÁFA 1 054,214 1 816,632 1 813,350
9. Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak 146,052 85,126
10. Bankköltség kifizetése 3,823 4,115
11. Függő kiadás 3,803 2,983
Összesen: 5 414,214 8 594,297 8 012,019

5. melléklet a 2012. évi CLVI. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal

M Ft-ban
I. BEVÉTELEK 2011. év
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
1. átvállalt üzemben tartási díj és költségvetési hozzájárulás 57 700,000 57 700,000 52 700,000
1.1 átvállalt üzemben tartási díj 29 458,500 29 458,500 29 458,500
1.2 költségvetési hozzájárulás 28 241,500 28 241,500 23 241,500
2. médiaszolgáltatási díj 4 129,187 6 151,993 5 116,249
2.1 MTM-SBS Televízió Zrt. 1 032,630 2 092,595 1 566,156
2.2 Magyar RTL Televízió Zrt. 938,012 1 900,853 1 422,651
2.3 1. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.) 564,186 564,186 756,205
2.4 2. sz. kereskedelmi rádiós jogosultság (FM1 Műsorszolgáltató Zrt.) 380,846 380,846 471,450
2.5 nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok 1 213,513 1 213,513 899,787
3. pályázati díjak 26,000 26,000 36,606
4. kötbér, kártérítés, bírság 143,592 143,592 342,543
5. önkéntes befizetések 278,475
6. egyéb bevételek 40,000 40,000 456,420
7. JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége 1 000,000 1 000,000 0,000
8. a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,000 1 000,000 1 000,000
9. Egyéb céltámogatások 0,000 0,000 662,670
10. finanszírozott áfa térülés 147,873
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 64 038,779 66 061,585 60 740,836
11. Kereskedelmi bevételek 4 141,000 3 340,801
KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK 64 038,779 70 202,585 64 081,637
Előző évek pénzmaradványa 3 831,558
ÖSSZES BEVÉTEL 64 038,779 70 202,585 67 913,195

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2011. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

M Ft-ban
II. KIADÁSOK 2011. év
eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés
1. továbbutalandó üzemben tartási díj 2 380,801 2 396,909 2 396,908
1.1 Médiatanács 194,401 129,600 129,600
1.2 Médiatanács hivatali szervezete 1 986,400 2 067,309 2 067,308
1.3 Közszolgálati Közalapítvány 200,000 200,000 200,000
2. céltámogatások 3 000,000 4 735,227 1 065,767
3. közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak 2 150,000 11 167,743 10 594,240
3.1 Magyar Televízió Zrt. 530,000 5 019,073 4 868,139
3.2 Duna Televízió Zrt. 450,000 2 289,403 1 935,183
3.3 Magyar Rádió Zrt. 425,000 1 356,267 1 287,918
3.4 Magyar Távirati Iroda Zrt. 745,000 2 503,000 2 503,000
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 55 178,047 46 213,971 44 428,312
5. szerzői jogdíjak 238,402 238,402 119,201
6. pályázatok bírálatának költségei 26,000 26,000 34,411
7. a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA 27,829 27,829 157,038
8. médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 37,700 37,700 0,000
9. a Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása 1 000,000 1 000,000 1 021,000
10. a digitális átállás és digitális műsorterjesztés költségei 962,841 0,000
11. Egyéb céltámogatások felhasználása 420,289
12. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 30,000
13. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. alapítása és működési támogatása 52,500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 64 038,779 66 806,622 60 319,667
ÖSSZES KIADÁS 64 038,779 66 806,622 60 319,667
ÖSSZES BEVÉTEL 64 038,779 70 202,585 67 913,195
ÖSSZES KIADÁS 64 038,779 66 806,622 60 319,667
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK PÉNZÜGYI EGYENLEGE -1 550,458
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK 3 395,963 6 043,070

  Vissza az oldal tetejére