A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

A Kormány

a II. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, és

a III. fejezet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja c) alpontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

HATÁLY

1. § * 

2. § (1) *  A rendelet III. Fejezetének hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével -

a) a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezetőre,

b) *  a Kormány kivételével a központi kormányzati igazgatási szerv és területi szervei szakmai felsővezetőjére, szakmai vezetőjére és kormánytisztviselőjére, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban lévő foglalkoztatottjára,

c) a területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére,

d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére

az a)-d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: tisztségviselő

terjed ki.

(2) *  Nem tartoznak a rendelet III. fejezetének hatálya alá az autonóm államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak.

II. FEJEZET * 

1-19. * 

3-42. § * 

III. FEJEZET

AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉS NAPIDÍJÁNAK ÖSSZEGÉRŐL ÉS KIFIZETÉSÉRŐL

43. § (1) *  A 2. § (1) bekezdésében meghatározott, ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselők az e fejezetben foglaltak szerint napidíjra jogosultak.

(2) *  Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3) *  A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt - az érintett választása szerint - készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4) *  Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának, illetve tartós külszolgálaton lévő kormánytisztviselő esetében a külszolgálat szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a) *  nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül,

b) *  fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselő 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül.

(6) * 

(7) * 

(8) *  A napidíj összege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő tisztségviselőt a hatályos jogszabályoknak megfelelően terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

44. § (1) *  A külpolitikáért felelős miniszter, illetve a honvédelemért felelős miniszter a munkaköréből adódóan rendszeresen ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő, a kihelyező szerv, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó tisztségviselő számára - a kihelyező szerv, illetve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium személyi juttatások előirányzatán belül, a tárgyévre kiterjedő hatállyal - pótlékot állapíthat meg, amelynek havi összege legfeljebb a Kttv. szerinti illetményalap négyszerese lehet.

(2) A pótlék megállapítása az érintett napidíjra való jogosultságát nem érinti.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 47. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

46. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselők, valamint a folyamatban lévő ideiglenes külföldi kiküldetések esetében is alkalmazni kell.

47. § * 

48. § (1) * 

(2) * 

49. § *  E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított, illetve megállapított 9. §-át, 10. § (2) bekezdését, 12. §-át, 12/A. §-át, 21. § (2) bekezdését, 21/A. §-át, valamint a Módr. 19. § (1) bekezdése által módosított rendelkezéseket a Módr. hatálybalépését megelőzően külszolgálatra kihelyezett szakdiplomatákra is alkalmazni kell.

50. § *  E rendeletnek a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 236/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a) 13. § a) pontjával megállapított 3. § 7. pontját,

b) 13. § b) pontjával megállapított 8. § (1) bekezdését és

c) 13. § c) pontjával megállapított 8. § (2) bekezdését

a Módr2. hatálybalépésekor már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

51. § *  E rendeletnek a Módr2. 4. § (2) bekezdésével módosított 17. § (5) bekezdését a Módr2. hatálybalépését követően megkezdett külszolgálatokra kell alkalmazni.

52. § *  E rendeletnek a Módr2. 12. § (2) bekezdésével módosított 37. § (3)-(5) bekezdését és a Módr2. 12. § (3) bekezdésével megállapított 37. § (6) bekezdését a 2016. január 1. napján vagy azt követően jóváhagyásra beérkezett tandíjak térítésére kell alkalmazni.

53. § *  (1) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében a 25. § (2) bekezdésének alkalmazásában kihelyezést visszavonó okiraton a kihelyezés megszűnésére, megszüntetésére, illetve az azonnali hatályú hazarendelésre vonatkozó okiratot kell érteni.

(2) 2017. július 31-ig az Állandó Képviseletre kihelyezettek tekintetében

a) a Kktv. 20. § (6) bekezdésének utolsó mondata alkalmazásában a munkakör megváltoztatása előtti devizailletmény helyett, a munkakör megváltoztatása előtti illetményt kell figyelembe venni a lemondási időre járó illetmény összegének, valamint az egyéb kifizetések összegének meghatározása szempontjából,

b) a Kktv. 22. § (2) bekezdésének c)-e) pontjában foglaltak helyett a kihelyező okiratnak a kihelyezett alapellátmányának a kihelyezés időpontjában érvényes pénznemét, összegét, az arra utaló jogszabályhelyet, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra való jogosultságát és mértékét, ellátmánypótlékára jogosító személyek nevét, családi jogállását, a gyermekek születési idejét kell tartalmaznia,

c) a Kktv. 22. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett akkor nem szükséges a kihelyezett beleegyezése a kinevezés módosításához, ha a kihelyezett a 3. § 12. pontja szerinti személy után ellátmánypótlékra válik jogosulttá, vagy a kihelyezett ellátmányának szorzószáma módosul,

d) a Kktv. 27. § (3) bekezdésnek alkalmazásában a kihelyezett részére helyettesítési díjként legfeljebb a kihelyezett illetményének 40%-a jár,

e) a Kktv. 33. § (2) és (4) alkalmazásában a kihelyezettet a keresőképtelenséggel járó betegség időtartamára legfeljebb 90 napig, állomáshelyén a havi devizailletmény 60%-a és belföldön a havi devizailletmény 30%-a helyett, állomáshelyén a havi ellátmánya 80%-a, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg, a 90. napot meghaladó - további legfeljebb 90 nap - időtartamra a kihelyezett a havi ellátmánya 30%-ára jogosult. A kihelyezettet beteg gyermekének ápolására miatti keresőképtelenségének időtartamára - legfeljebb 90 napig - állomáshelyén a havi ellátmánya, belföldön a havi ellátmánya 30%-a illeti meg.

54. § *  E rendeletnek a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1-3. melléklet a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez *