A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CXCII. törvény

egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról * 

1. Értelmező rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában

1. átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat vagy társulásaik (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat) által az 1. mellékletben felsorolt

a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,

b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,

c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,

d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona,

e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény - ideértve a többcélú gyermekvédelmi intézményt is -

megszervezésével és fenntartásával nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;

2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint vagyoni értékű joga, amelyek az átvett feladat ellátását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek és nevesítetten az átvett feladathoz, valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az önkormányzatok gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési szervként működő átvett intézmények valamennyi ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékű jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését;

3. *  integrált intézménytől átvett feladat: 2013. január 1-jét megelőzően a települési önkormányzat által, 2013. január 1-jétől az állam által - a települési önkormányzattal az integrált intézmény működtetésére kötött ellátási szerződés vagy megállapodás útján - nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;

4. *  integrált intézmény: a 3. mellékletben felsorolt intézmény;

5. *  integrált intézményi vagyon: a települési önkormányzat, valamint a költségvetési szervként működő integrált intézmény valamennyi olyan ingó és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedése, amely az integrált intézménytől átvett feladat ellátását szolgálja, illetve ahhoz szükséges és nevesítetten az integrált intézménytől átvett feladathoz, valamint az integrált intézményekhez kapcsolódik.

2. A települési önkormányzat intézményeinek és vagyonának átvétele

2. § (1) 2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális, gyermekvédelmi intézmény, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,

b) az átvett feladat ellátását végző vagy az átvett feladat ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésében közreműködő közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak [az a)-b) pont szerintiek a továbbiakban együtt: átvett intézmények].

(2) Az átvett intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.

(3) Az átvett intézményekkel kapcsolatban az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat, az alapítványok, közalapítványok alapítói jogait. A 2013. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.

(4) A települési önkormányzatok helyébe - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az átvett intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy az állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokba jogutódként a vagyonkezelőként e törvény erejénél fogva kijelölt szerv lép. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a polgári törvénykönyvről szóló törvény az irányadó az e törvényben foglaltak figyelembevételével.

(5) Az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében a kedvezményezett önkormányzat jogutóda a fejlesztéssel érintett átvett intézmény. A jogutódlás, valamint a fenntartóváltozás miatti szerződésmódosítást az átvett intézmény az átadás-átvétel időpontjától számított 30 napon belül kezdeményezi a támogatónál, illetve a közreműködő szervezetnél.

(6) A kijelölt szerv képviseli az államot mint jogutódot a települési önkormányzatnak az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében bírósági, hatósági eljárásokban, valamint harmadik személyekkel szemben. A jogutódlásról a bíróság, hatóság a jogutódlás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül dönt.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon átadása során a birtokbaadásról jegyzőkönyv készül a települési önkormányzat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA), valamint a vagyonkezelőként e törvény erejénél fogva kijelölt szerv által kötött tulajdonátadás-átvételi megállapodás és az annak mellékletét képező vagyonleltár alapján. A birtokbaadási jegyzőkönyvet az átadó részéről a települési önkormányzat polgármestere, jegyzője, illetve a települési önkormányzati társulás képviseletére jogosult személy, az átvevő részéről a vagyonkezelőként kijelölt szerv vezetője írja alá (a továbbiakban: jegyzőkönyv). Amennyiben a települési önkormányzattól állami tulajdonba átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)-(2b) bekezdése hatálya alá tartozó vagyonelem, a jegyzőkönyv aláírásában félként részt vesz az NFA is.

(2) Az átadás-átvételi megállapodásban a települési önkormányzat polgármestere, illetve a települési önkormányzati társulás képviseletére jogosult személy a 2. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.

(3) Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(4) A települési önkormányzat az állam által átvételre kerülő vagyonelemeket e törvény hatálybalépését követően nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat e törvény hatálybalépését megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében betervezte.

4. § A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét, férőhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadottságát, valamint az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerződések, illetve feladatellátási megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerződések érvényességét. A kijelölt szerv 2013. május 31-éig felmondhatja az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerződéseket és megállapodásokat.

5. § (1) Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként működő átvett intézmény alapító okiratának módosítását az alapítói jogokat gyakorló szerv az átvételt követő 45 napon belül készíti el és nyújtja be a kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

(2) A költségvetési szervként működő átvett intézmény esetében a törzskönyvi nyilvántartásba történő változásbejegyzést követő 5 napon belül a kincstár hivatalból értesíti a szociális hatóságot, amely 30 napon belül hivatalból módosítja a működési engedélyt.

(3) Az e törvény alapján a cégbírósághoz benyújtandó változásbejelentési kérelmet az átvételt követő 90 napon belül kell a cégbíróságnál előterjeszteni. A változást illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon.

(4) Az átvett intézménnyel mint adóssal, kötelezettel szemben elrendelt bírósági és közigazgatási végrehajtást a végrehajtást foganatosító bíróság, közigazgatási végrehajtás esetében a végrehajtást megindító hatóság, az állam mint jogutód képviseletében eljáró kijelölt szerv kérelmére - ha jogutódlásról korábban még nem döntöttek, a jogutódlás megállapításával együtt - egy alkalommal három hónapra felfüggeszti.

3. A települési önkormányzatok egyes kötelezettségeinek átvétele * 

6. § (1) *  A magyar állam 2013. évben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - egyedi állami kezességként átvállalja az átvett intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztését vagy értékének megőrzését szolgáló alapügyletekhez kapcsolódnak. Ezen állami kezességvállalások nem terhelik az egyedi állami kezességvállalások 2013. évi mértékére meghatározott keretet.

(2) *  Az átvállalandó kezességek elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkésőbb 2013. április 15-éig a települési önkormányzat véleményét kikérve a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttes javaslata alapján a Kormány határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti kezességvállalások során az állam nevében az államháztartásért felelős miniszter jár el.

(4)-(6) * 

7. § (1) Az átvett intézményhez és az átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő 2013. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

(2) A települési önkormányzat kötelezettségvállalásából eredő jogvitában bíróság vagy hatóság által megítélt kártérítés, perköltség, igazgatási költség, egyéb fizetési kötelezettség fedezetét a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

4. Az átvett intézmények foglalkoztatottai és a települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők

8. § (1) Az átvételre kerülő intézmény szakmai fenntartói feladatainak ellátásában közvetlenül közreműködő, a települési önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) a kijelölt szerv állományába kerülnek át, amennyiben megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési előírásoknak. Az átvett foglalkoztatottak jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képesítési előírásokban foglalt feltételek teljesítésének hiányában át nem vett foglalkoztatottak számát a kijelölt szerv létszámának kialakításakor figyelembe kell venni. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony e törvény erejénél fogva az átadás időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a foglalkoztatottat írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnésével kapcsolatos eljárásokra és a foglalkoztatottat megillető járandóságokra a Kttv.-nek az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése esetére irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a jogviszony megszűnésével összefüggésben a felügyeleti szerv által ellátandó munkáltatói feladatokat a kijelölt szerv látja el.

(3) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát, valamint az egyéb jogviszony keretében közreműködő dolgozó munkavégzésre irányuló jogviszonyát.

(4) Az átvett intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltatói jog gyakorlója 2013. május 31-éig visszavonhatja.

9. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülő vagyon az állami tulajdon keletkezésével egyidejűleg e törvény erejénél fogva ingyenesen a kijelölt szerv vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelői jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)-(2b) bekezdése hatálya alá tartozó átvett vagyonelem tekintetében az NFA által kötött vagyonkezelési szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján állami tulajdonba került, állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló, a kijelölt szerv és a megyei intézményfenntartó központok által aláírt közös nyilatkozatban tételesen meghatározott vagyon vagyonkezelője 2013. január 1-jétől a kijelölt szerv. A kijelölt szerv 2013. január 1-jével az átvett vagyonba tartozó gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedések kivételével jogutódként belép az MNV Zrt. és a megyei intézményfenntartó központ között fennálló vagyonkezelési szerződésbe. A vagyonkezelői jogviszonyra a Tv. 3. § (2) és (4) bekezdése, valamint 4. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az átvett vagyonba tartozó - az átvett feladat ellátását végző vagy az átvett feladat ellátásában közreműködő - gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedések tekintetében az MNV Zrt. megbízási szerződést köt a kijelölt szervvel a tulajdonosi jogok gyakorlására.

4/A. *  Az integrált intézmények állami átvétele

9/A. § *  (1) 2014. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő integrált intézmény, az integrált intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az integrált intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog. kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi) tulajdonjogokat,

b) az integrált intézménytől átvett feladat ellátását végző vagy ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az integrált intézmény által alapított közalapítvány, alapítvány alapítói joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében az önkormányzatot megillető alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az integrált intézménytől átvett feladat ellátásában közreműködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: átvett integrált intézmények].

(2) Az átvett integrált intézményekkel kapcsolatban a kijelölt szerv e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat, az alapítványok, közalapítványok alapítói jogait. A 2014. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.

(3) A települési önkormányzatok helyébe - a 2. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az átvett integrált intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2014. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy az állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokban a jogutód a vagyonkezelőként e törvény alapján kijelölt szerv. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a polgári törvénykönyvről szóló törvény az irányadó az e törvényben foglaltak figyelembevételével.

(4) Az átvett integrált intézményhez és az integrált intézménytől átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredő 2014. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

(5) A települési önkormányzat az integrált intézményhez tartozó vagyonelemeket nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyletekről a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépését megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2013. évi költségvetésében betervezte.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történő megszűnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

9/B. § *  Az integrált intézmények állami átvételére a 2. § (2) bekezdését, a 2. § (5) és (6) bekezdését, a 3. § (1)-(3) bekezdését, az 5. §-t, a 7. § (2) bekezdését, a 8. § (1)-(3) bekezdését és a 9. § (1) és (3) bekezdését alkalmazni kell, azzal, hogy átvett intézmény alatt az átvett integrált intézményt, átvett feladat alatt az integrált intézménytől átvett feladatot, átvett vagyon alatt az integrált intézményi vagyont kell érteni.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) *  az átvett intézmények, integrált intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben kijelölje,

b) az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadás-átvételi eljárásának részletszabályait és a megállapodás tartalmi elemeit rendeletben határozza meg. * 

(2) A települési önkormányzat 2012. december 15-éig - 2012. december 31-i hatállyal - dönt azon intézményei átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek 2013. január 1-jétől

a) az 1. mellékletben szereplő székhelye, telephelye átvett feladatot lát el, és

b) az 1. mellékletben nem szereplő székhelye vagy telephelye kötelező önkormányzati feladatot lát el.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló költségvetési szervvé vagy 2013. január 1-jétől kizárólag kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé alakítja át. A települési önkormányzat a kiválással létrejövő intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői, magasabb vezetői megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.

(4) A települési önkormányzat az alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, valamint a működést engedélyező szervnek. A működést engedélyező szerv a működési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2013. január 1-jei hatállyal módosítja.

(5) Az e törvény szerint átvett, 2012. december 31-én a települési önkormányzat által fenntartott, valamint a Tv. alapján állami tulajdonba került, 2012. december 31-én a Tv. 9. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények működési engedélyét a működést engedélyező szerv 2013. március 31-éig, 2013. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja. Ennek keretében a 2012. december 31-én határozott idejű vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények működési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül 2013. december 31-ig meghosszabbítja.

10/A. § *  (1) A települési önkormányzat 2013. november 30-áig - 2013. december 31-ei hatállyal - dönt azon integrált intézményei átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek 2014. január 1-jétől

a) a 3. mellékletben szereplő székhelye, telephelye integrált intézménytől átvett feladatot lát el, és

b) a 3. mellékletben nem szereplő székhelye vagy telephelye önkormányzati feladatot lát el.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló költségvetési szervvé vagy 2014. január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé alakítja át. A települési önkormányzat a kiválással létrejövő intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetői, magasabb vezetői megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.

(3) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, valamint a működést engedélyező szervnek. A működést engedélyező szerv a működési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2014. január 1-jei hatállyal módosítja. Ennek keretében a 2013. december 31-én határozott idejű vagy ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézmények működési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül 2014. december 31-éig meghosszabbítja.

(4) A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét, férőhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadottságát. 2014. január 1-jén az integrált intézménytől átvett feladat nyújtására kötött megállapodás vagy ellátási szerződés megszűnik.

(5) Az átvett integrált intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltatói jog gyakorlója 2014. július 1-jéig visszavonhatja.

10/B. § *  (1) A települési önkormányzat 10/A. § (1) bekezdése szerinti döntéséből következő feladatváltozáshoz kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket - azoknak legkésőbb 2013. december 31. nappal történő hatályosulása mellett - a döntést követő 5 napon belül kell meghozni. A meghozott munkáltatói intézkedésről a kincstár területi szervét és a kijelölt szervet soron kívül kell értesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéssel érintett foglalkoztatott 2014. január hónapban esedékes illetménye, munkabére és egyéb járandósága a 10/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési szerv költségvetését terheli.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt munkáltatói intézkedéssel nem érintett foglalkoztatott 2013 decemberére járó illetménye, munkabére és egyéb járandósága után fizetendő közteher megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében - a kincstár adatszolgáltatása alapján - a kijelölt szerv által 2014. január 18-ai értéknappal a kincstár fizetési számláján biztosított fedezet terhére történik. A fedezet meghatározása a foglalkoztatottak részére 2013 decemberében ténylegesen megfizetett társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatói intézkedéssel érintett személyek körében - az értesítést követően, 2013. december 31. napjával bezárólag - bekövetkező változás esetén a 2013 decemberére járó illetmény, munkabér és egyéb járandóság, valamint azok közterhe fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi rendezése a kijelölt szerv és a települési önkormányzat között közvetlenül történik.

(5) A kincstár technikai adószámán nyilvántartott intézmények átvétele a biztosítotti bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendő.

11. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 83. § 2012. december 31-én lép hatályba.

(3) A 13-16. §, a 18-25. §, a 29-30. §, a 37-38. §, a 46. §, a 65-68. §, a 70-72. §, a 75. § (1) bekezdése, a 76. § (1) bekezdése és a 78-82. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 31-34. §, a 36. §, a 39-45. §, a 47-64. §, a 69. §, a 73. § (2) bekezdése, a 75. § (2) bekezdése, a 76. § (2) bekezdése és a 77. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. § E törvény 78-79. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

6. * 

13. § * 

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14-16. § * 

17. § * 

18-25. § * 

26-28. § * 

29. § * 

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

30. § * 

31-34. § * 

35. § * 

36. § * 

37-38. § * 

39. § * 

40. § * 

41-43. § * 

44. § * 

45. § * 

46. § * 

47. § * 

48. § * 

49. § * 

50. § * 

51-53. § * 

54-56. § * 

57. § * 

58-59. § * 

60. § * 

61-62. § * 

63-64. § * 

65-68. § * 

69. § * 

70-72. § * 

73. § (1) * 

(2) * 

74. § * 

75. § (1) * 

(2) Hatályát veszti a Gyvt.

a)-f) * 

g) * 

h) * 

i) * 

j) * 

k) * 

l) * 

m) * 

76. § (1) * 

(2) A Gyvt.

1. * 

2. * 

3. * 

4-6. * 

7-9. * 

10-12. * 

13-18. * 

19. * 

20-21. * 

22-24. * 

lép.

9. * 

77. § * 

10. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

78. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:)

„8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

79. § A Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A kerületi önkormányzat feladata különösen:)

„11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

11. * 

80-82. § * 

12. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény módosítása

83. § Nem lép hatályba a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény

a) 20. § (4) és (6) bekezdése,

b) 35. § (7) bekezdés 7. és 8. pontja.

1. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez

2013. január 1-jével állami tulajdonba kerülő szociális, gyermekvédelmi intézmények

I. Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények

1. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Tompa) 6422 Tompa, Szabadföld utca 47. Pszichiátriai betegek otthona
2. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 8474 Csabrendek, Darvastó Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
3. Budapest Főváros Önkormányzata Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 29. Pszichiátriai betegek otthona
4. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 9970 Szentgotthárd,
Május 1. út 19.
Pszichiátriai betegek lakóotthona
5. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira-Peresznye 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc út 12. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
6. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira-Peresznye 9476 Zsira, Flórián út 54. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
7. Budapest Főváros Önkormányzata Értelmi Fogyatékosok Otthona Peresznye 9734 Peresznye, külterület Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
8. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira-Peresznye 9476 Zsira, Főút 1. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
9. Budapest Főváros Önkormányzata Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló 9919 Csákánydoroszló,
Fő utca 11.
Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
10. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas) 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
11. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas) 2463 Tordas, Hangya sor 255/4. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
12. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas) 2463 Tordas,
Somogyi Béla utca 35.
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
13. Budapest Főváros Önkormányzata Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely 8713 Kéthely, Magyari utca 35. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
14. Budapest Főváros Önkormányzata Értelmi Fogyatékosok Otthona
Kéthely
Fészekotthon
8713 Kéthely, Ady Endre utca 55. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
15. Budapest Főváros Önkormányzata Értelmi Fogyatékosok Otthona
Kéthely
Kuckóház
8713 Kéthely, Hunyadi utca 93. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
16. Budapest Főváros Önkormányzata Értelmi Fogyatékosok Otthona
Kéthely
Bizalomház
8713 Kéthely, Hunyadi utca 61 Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
17. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) 8925 Bucsuszentlászló,
Arany János út 17.
Pszichiátriai betegek otthona, fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
18. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti II. telephely 8741 Zalaapáti,
Deák F. utca 3.
Pszichiátriai betegek otthona
19. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti I. telephely 8741 Zalaapáti,
Deák Ferenc utca 7.
Pszichiátriai betegek otthona
20. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona (Budapest) Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday) 1183 Budapest 18. ker.,
Ráday Gedeon utca 3.
Pszichiátriai betegek otthona
21. Budapest Főváros Önkormányzata Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona (Budapest) Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 1183 Budapest 18. ker.,
155605/2. helyrajzi szám
Pszichiátriai betegek lakóotthona
22. Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1121 Budapest 12. ker.,
Rege utca 1-4
Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
23. Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1203 Budapest 20. ker.,
Vas Gereben utca 19-21.
Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
24. Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1138 Budapest 13. ker.,
Berettyó utca 3.
Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
25. Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1095 Budapest 09. ker.,
Soroksári út 61.
Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
26. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Ház 4031 Debrecen, Kishegyesi út 88. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona
27. Sopron Megyei Jogú
Város
Önkormányzat
Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron Pszichiátrai Betegek Otthona 9423 Ágfalva, Ágfalva liget Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek otthona, pszichiátriai betegek átmeneti otthona
28. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló-Gondozó Otthona és Nappali Intézménye 5000 Szolnok, Liget utca 27. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
29. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló-Gondozó Otthona és Nappali Intézménye Szolnok, Liget u. 12. Napvirág lakóotthon 5000 Szolnok, Liget utca 12. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
30. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló-Gondozó Otthona és Nappali Intézménye Szolnok, Thököly út 7. Tiszavirág Lakóotthon 5000 Szolnok, Thököly út 7. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
31. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Veszprém Megyei Jogú Város „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza 8200 Veszprém,
Ördögárok utca 5.
Fogyatékos személyek gondozóháza
32. Budapest, XIII.
kerület
Önkormányzata
Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat Frím Jakab Szociális Intézmény Napközi Otthon 2184 Vácegres,
Hámán Kató utca 25.
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
33. Elek Város Önkormányzata Pszichiátriai Betegek Otthona 5742 Elek,
Semmelweis utca 14-16.
Pszichiátriai betegek otthona
34. Elek Város Önkormányzata Pszichiátriai Betegek Otthona „Napsugár” Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 5742 Elek, Petőfi utca 4. Pszichiátriai betegek lakóotthona
35. Elek Város Önkormányzata Pszichiátriai Betegek Otthona 5742 Elek, Béke utca 4. Pszichiátriai betegek otthona
36. Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Int. (Tass) - kiszolgáló létesítményre szolgáló ingatlannal együtt 6098 Tass, Egecsey körút 48. Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
37. Körösladány Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány,
Nagy Márton utca 2.
Pszichiátriai betegek otthona
38. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Férfiak Mentálhigiénés Otthona 3508 Miskolc, Mésztelep út 1. Szenvedélybetegek otthona
39. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Gondozási Központ (Nyíregyháza) Mentálhigiénés Központ - Kék Szirom Lakóotthon 4400 Nyíregyháza,
Újszőlő utca 21-23.
Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
40. Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Szenvedélybetegek Otthona 4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál utca 110.
Szenvedélybetegek otthona

II. Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények

1. Budapest Főváros
Önkormányzata
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop) - Bakonyszentkirály, Győzelem u. 23. szám alatti lakásotthon 8430 Bakonyszentkirály
Győzelem utca 23.
Gyermekotthon (lakásotthon)
2. Budapest Főváros
Önkormányzata
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Gyermekotthon
(Bakonyoszlop)
Bakonyszentkirály,
Kossuth u. 30. szám alatti
lakásotthon
8430 Bakonyszentkirály
Kossuth Lajos utca 30.
Gyermekotthon (lakásotthon)
3. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Mónosbéli Gyermekotthona 3345 Mónosbél
Dózsa György út 12.
Gyermekotthon
4. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona 8640 Fonyód
Báthory utca (Alsóbélatelep) 14.
Gyermekotthon
5. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona (Balatonboglár) 8630 Balatonboglár
Kikötő sétány 5.
Gyermekotthon
6. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona (Balatonboglár) - Lakásotthon 8630 Balatonboglár
Kórház utca 13/b.
Gyermekotthon (lakásotthon)
7. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona (Balatonboglár) - Zamárdi Lakásotthon 8621 Zamárdi
Siófoki utca 8.
Gyermekotthon (lakásotthon)
8. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája I. 2060 Bicske
Kossuth Lajos utca 42.
Gyermekotthon
9. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája II. 2060 Bicske
Kossuth Lajos utca 42.
Gyermekotthon
10. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája III. 2060 Bicske
Kossuth Lajos utca 42.
Utógondozó Otthon
11. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája 2840 Oroszlány
Rákóczi Ferenc utca 53.
Gyermekotthon
12. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája II. Szakmai Egység 2840 Oroszlány
Rákóczi Ferenc utca 53.
Gyermekotthon
13. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája III. Szakmai Egység 2840 Oroszlány Népek
Barátsága u 23.
Utógondozó Otthon
14. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata
1081 Budapest 08. ker.
Alföldi utca 9-13.
Gyermekotthon
15. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata
1081 Budapest 08. ker.
Alföldi utca 9-13.
Nevelőszülői hálózat
16. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata Erzsébet
királyné útja
Gyermekotthona
1146 Budapest 14. ker.
Erzsébet királyné útja 6/b.
Gyermekotthon
17. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata Magvető u. Gyermekotthona 1174 Budapest 17. ker.
Magvető u. 11.
Lakásotthon
18. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani
Gyermekvédelmi Szakszolgálata
Utógondozó Lakásotthon
(Teleki tér 8-9.)
1086 Budapest 08. ker.
Teleki László tér 8-9. B épület
III em. 7. a.
Utógondozó lakásotthon
19. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának Módszertani
Gyermekvédelmi Szakszolgálata
Lakásotthon (Újlak u. 43.)
1173 Budapest 17. ker.
Újlak utca 43.
Utógondozó lakásotthon
20. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának Módszertani
Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1081 Budapest 08. ker.
Alföldi utca 9-13.
területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatás, külső férőhely
21. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának Módszertani
Gyermekvédelmi Szakszolgálata
1185 Budapest 18. ker.
Szerencse u. 9.
Utógondozó otthon
22. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona 1021 Budapest 02. ker.
Heinrich István utca 2.
Gyermekotthon
23. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája II. Szakmai Egység 1021 Budapest 02. ker.
Hárshegyi út 9.
Gyermekotthon
24. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzat Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája I. Szakmai Egység 1021 Budapest 02. ker.
Hárshegyi út 9.
Gyermekotthon
25. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona 1038 Budapest 03. ker.
Dózsa György u 44.
Gyermekotthon
26. Budapest Főváros
Önkormányzata
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon Szondi u. Lakásotthona 1068 Budapest 06. ker.
Szondi utca 92. 1. em. 3 a.
Lakásotthon
27. Budapest Főváros
Önkormányzata
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon Perje u. Lakásotthona 1038 Budapest 03. ker.
Perje utca 25/a.
Speciális lakásotthon
28. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.) 1023 Budapest 02. ker.
Bolyai utca 11.
Gyermekotthon
29. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.) Breznó közi telephely 1118 Budapest 11. ker.
Breznó köz 10-12.
Gyermekotthon
30. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1063 Budapest 06. ker.
Kmety Gy. utca 31.
Gyermekotthon Különl.Gyo
31. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1121 Budapest 12. ker.
Rege út 4.
Különleges gyermekotthon
32. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1026 Budapest 02. ker.
Gárdonyi út 25.
Különleges gyermekotthon
33. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1121 Budapest 12. ker.
Kalóz utca 6.
Különleges gyermekotthon
34. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1121 Budapest 12. ker.
Rege út 2.
Különleges gyermekotthon
35. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona 1191 Budapest 19. ker.
József Attila utca 65-69.
Gyermekotthon
36. Budapest Főváros
Önkormányzata
József Attila Gyermekotthon
Lakásotthona
1153 Budapest 15. ker.
Szerencs utca 13. fsz. em. 1. a.
Lakásotthon
37. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthon - Lakásotthona 1042 Budapest 4. ker.
Kassai u. 5.
Utógondozó otthon
38. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthon - Lakásotthona 1196 Budapest 19. ker.
Rákóczi u. 105.
Lakásotthon
39. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai 1103 Budapest 10. ker.
Szlávy utca 40.
Gyermekotthon
40. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46.) 1172 Budapest 17. ker.
Szent Imre herceg utca 46.
Lakásotthon
41. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai
(1172 Budapest, IV. u. 47.)
1172 Budapest 17. ker.
IV. utca 47. 2X10 (A és B.)
Lakásotthon
42. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1165 Budapest, Farkasbab u. 24.) 1165 Budapest 16. ker.
Farkasbab utca 24.
Lakásotthon
43. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai
(1097 Bp. Vaskapu u. 7.)
1097 Budapest 09.ker.
Vaskapu u. 7. III/6
Utógondozó otthon
44. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai
(1108 Bp. Lenfonó u. 4.)
1108 Budapest 10. ker.
Lenfonó u. 4. V/23
Utógondozó otthon
45. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1202 Budapest, Nagysándor József u. 149.) 1202 Budapest 20. ker.
Nagysándor József utca 149.
Lakásotthon
46. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona - Bernecebaráti Lakásotthon 2639 Bernecebaráti
Petőfi utca 24.
Lakásotthon
47. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1121 Budapest 12. ker.
Budakeszi út 48.
Gyermekotthon
48. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 2040 Budaörs
Pozsonyi utca 3.
Lakásotthon
49. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 2040 Budaörs
Károly király utca 56.
Lakásotthon
50. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 2045 Törökbálint
Kazinczy utca 58.
Lakásotthon
51. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona 1122 Budapest 12. ker.
Acsády Ignác utca 3.
Gyermekotthon
52. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona 1023 Budapest 12. ker.
Árpád fej.útja 3. II/9
Gyermekotthon utógondozó otthona
53. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Gyöngyvirág u.) 1184 Budapest 18. ker.
Gyöngyvirág utca 28.
Gyermekotthon
54. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona 1188 Budapest 18. ker.
Pázsit utca 34.
Lakásotthon
55. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona 1125 Budapest 12. ker.
Diósárok utca 40.
Gyermekotthon
56. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona 1125 Budapest 12. ker.
Rőzse utca 22.
Gyermekotthon
57. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona 1186 Budapest 18. ker.
Tövishát utca 2/a.
Gyermekotthon
58. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona 1186 Budapest 18. ker.
Tövishát utca 2/a.
Utógondozó Otthon
59. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1158 Budapest 15. ker.
Pestújhelyi út 66.
Gyermekotthon
60. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1202 Budapest 20. ker.
Lőcse utca 27.
Lakásotthon
61. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1185 Budapest 18. ker.
Kuróczy Pál utca 17.
Lakásotthon
62. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1202 Budapest 20. ker.
Brassó utca 19.
Lakásotthon
63. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1158 Budapest 15. ker.
Apolló utca 21.
Lakásotthon
64. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1185 Budapest 18. ker.
Honvéd utca 89.
Lakásotthon
65. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája I. számú Gyermekotthoni Egysége 1025 Budapest 02. ker.
Cseppkő utca 74.
Gyermekotthon
66. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája II. számú Gyermekotthoni Egysége 1025 Budapest 02. ker.
Cseppkő utca 74.
Gyermekotthon
67. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája III. számú Gyermekotthoni Egység 1025 Budapest 02. ker.
Cseppkő utca 74.
Gyermekotthon
68. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája 1025 Budapest 02. ker.
Cseppkő utca 74.
Utógondozó otthon
69. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája 3045 Bér
Újtelep utca 3.
Nevelőszülői hálózat
70. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1211 Budapest 21. ker.
Templom utca 13.
Gyermekotthon
71. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1214 Budapest 21. ker.
Murányi utca 17.
Lakásotthon
72. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1213 Budapest 21. ker.
Kórus utca 60/b
Lakásotthon
73. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1213 Budapest 21. ker.
Szt. István u. 103
Utógondozó otthon
74. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1212 Budapest 21. ker.
Széchenyi utca 67.
Lakásotthon
75. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
1212 Budapest 21. ker.
Széchenyi utca 67.
Lakásotthon
76. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi
Gyermekotthona I. számú Gyermekotthoni Egysége
1021 Budapest 02. ker.
Hűvösvölgyi út 165.
Gyermekotthon
77. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona II. számú Gyermekotthoni Egysége 1021 Budapest 02. ker.
Hűvösvölgyi út 165.
Gyermekotthon
78. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona - lakásotthon 1021 Budapest 02.
Hűvösvölgyi ker. út 165.
Lakásotthon
79. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája I. számú Gyermekotthoni Egység 1112 Budapest 11. ker.
Menyecske utca 16.
Gyermekotthon
80. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája II. számú Gyermekotthoni Egység 1112 Budapest 11. ker.
Menyecske utca 16.
Gyermekotthon
81. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája Speciális Gyermekotthoni Egysége 1112 Budapest 11. ker.
Menyecske utca 16.
Gyermekotthon
82. Budapest Főváros
Önkormányzata
Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon Tüskevár Gyermekotthon 2721 Pilis
Vatyai utca 30.
Különleges gyermekotthon
83. Budapest Főváros
Önkormányzata
Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Csigaház Lakásotthon 2721 Pilis
Tölgyfa utca 13.
Különleges lakásotthon
84. Budapest Főváros
Önkormányzata
Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Fészek-lak Lakásotthon 2721 Pilis
Kossuth Lajos utca 57/A.
Különleges lakásotthon
85. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona 1042 Budapest 04. ker.
Árpád út 199.
Speciális gyermekotthon
86. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 1103 Budapest 10. ker.
Kőér u. 26.
Utógondozó otthon
87. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 1102 Budapest 10. ker.
Harmat u. 5.
Utógondozó otthon
88. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 1095 Budapest 09. ker
Soroksári út 72
Utógondozó otthon
89. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 1141 Budapest 14. ker.
Szuglói körvasút sor 110.
Utógondozó otthon
90. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 1096 Budapest 09. ker.
Telepy u. 15/b.
Utógondozó otthon
91. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 1062 Budapest 06. ker.
Lehel u. 5. 2/31.
Utógondozó otthon
92. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros
Önkormányzatának Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
1087 Budapest 08. ker.
Kerepesi út 33.
Gazdasági szervezet
93. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona 8644 Fonyód Báthory utca (Alsóbélatelep) 14. Gyermekotthon által működtetett külső férőhely
94. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája I. 2060 Bicske Kossuth
Lajos utca 42.
Általános iskola
95. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája III. Szakmai Egység 2840 Oroszlány
Rákóczi Ferenc utca 53.
Általános iskola
96. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája Speciális Gyermekotthoni Egysége 1112 Budapest 11. ker.
Menyecske utca 16.
Általános iskola
97. Budapest Főváros
Önkormányzata
Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop) 8418 Bakonyoszlop
Kossuth utca 1.
Gyermekotthon
98. Budapest Főváros Önkormányzata Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop) 8418 Bakonyoszlop
Kossuth utca 1.
Általános iskola Speciális szakiskola
99. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzat Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája I. Szakmai Egység 1021 Budapest 02. ker.
Dénes u. 1.
Általános iskola
100. Budapest Főváros
Önkormányzata
Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis
Kossuth Lajos utca 31. (székhely)
Különleges gyermekotthon
101. Budapest Főváros
Önkormányzata
Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon Vadászlak Gyermekotthon 2721 Pilis
Kossuth Lajos utca 31. (székhely)
Különleges lakásotthon
102. Budapest Főváros
Önkormányzata
Óvoda, Általános iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis Kossuth
Lajos utca 31. (székhely)
Óvoda és Általános iskola
103. Budapest Főváros
Önkormányzata
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, Zamárdi telephelye 8621 Zamárdi
Knézich K. u. 1.
Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő
104. Budapest Főváros
Önkormányzata
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, Balatonkenesei telephelye 8174 Balatonkenese
Parti sétány 23.
Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő
105. Budapest Főváros
Önkormányzata
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete, Zamárdi strand telephelye 8621 Zamárdi
József A. u. 20.
Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő
106. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája Oroszlány 8621 Zamárdi
Mókus u. 2.
Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő
107. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolája 8621 Zamárdi
Mókus u. 1.
Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő
108. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai 5500 Gyomaendrőd
Csokonai u. 30.
Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő I.
109. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai 5500 Gyomaendrőd
Csokonai u. 30.
Fővárosi gyermekvédelmi szakellátottakat kiszolgáló üdülő II.
110. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1121 Budapest
Kalóz u. 4.
Fővárosi gyermekvédelmi intézmény nővérszállója
111. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1063 Budapest
Lendvai u. 8.
Fővárosi gyermekvédelmi intézmény telke (Játszóudvar délutáni pihenőhely - kis építmény)
112. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1095 Budapest
Soroksári út 67-73.
Fővárosi gyermekvédelmi intézmény telke (raktárépületek)
113. Budapest Főváros
Önkormányzata
Budapest Főváros Önkormányzata Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó Otthonai 1121 Budapest
Farkasvölgyi út 6.
Fővárosi gyermekvédelmi intézmény TMK műhelye
114. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4032 Debrecen
Ibolya utca 22.
Gyermekotthon
115. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4063 Debrecen
Arató utca (Nagymacs) 39.
Lakásotthon
116. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4063 Debrecen
Arató utca (Nagymacs) 59.
Lakásotthon
117. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4063 Debrecen
Csongrád (Nagymacs) utca 14.
Lakásotthon
118. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4063 Debrecen
Csongrád (Nagymacs) utca 16.
Lakásotthon
119. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4030 Debrecen
Ladik utca l/A.
Lakásotthon
120. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4030 Debrecen
Ladik utca 1/B.
Lakásotthon
121. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4030 Debrecen
Paprika utca 3.
Lakásotthon
122. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona 4030 Debrecen
Sőrés utca, 21.
Lakásotthon
123. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 4030 Debrecen
Pákász utca 11.
Lakásotthon
124. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 4030 Debrecen
Poroshát utca 33.
Lakásotthon
125. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 4031 Debrecen
Kálmán utca 28.
Lakásotthon
126. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 9025 Győr
Nagy Imre út 9.
Gyermekotthon
127. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Anya-Csecsemő és Gyermekotthon 9025 Győr
Nagy Imre út 9.
Különleges gyermekotthon
128. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci
Gyermekvédelmi Központ Aranyhíd Lakásotthon
3533 Miskolc
Kiss tábornok utca 80.
Lakásotthon
129. * 
130. * 
131. * 
132. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon 6723 Szeged
Bölcsőde utca 3.
Gyermekotthon
133. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon 6723 Szeged
Bölcsőde utca 3.
Nevelőszülői hálózat
134. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon 6723 Szeged
Zöldfa u. 16. I/3.
Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás
135. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon 6723 Szeged
Zöldfa u. 5/C. IV/14.
Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás
136. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon 6723 Szeged
Űrhajós u. 5/B. I. 1.
Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás
137. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata dr. Waltner Károly Otthon 6723 Szeged
Pentelei sor 1. IX. 43.
Külső férőhelyen nyújtott utógondozói ellátás

2. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez * 

Teljességi nyilatkozat

Alulírott .........................., mint a ......................... Önkormányzat, társulás képviseletében eljáró vezető (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon - ............................. - az átvevő részére a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett intézmények, illetve átvett integrált intézmények) működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek.

3. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez * 

2014. január 1-jével állami tulajdonba kerülő integrált szociális, gyermekvédelmi intézmények

1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 4-es Honvéd Utcai Időskorúak Gondozóháza 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd utca 2. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Szenvedélybetegek otthona
2. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 4032 Debrecen, Böszörményi út 148. Lakóotthon Fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
3. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debrecen Megyei Jogú Város Csökkentlátók Otthona 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 100. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza 9023 Győr, Török István út 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
5. Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja Malom utcai telephely 6300 Kalocsa, Malom utca 3-5. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
6. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és Fogyatékos Személyek Gondozóháza 3530 Miskolc, Meggyesalja út 10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
7. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ, Junior Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
8. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Aranyhíd Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
9. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény-Módszertani Központ Fruska Gyermekotthon 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
10. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Nevelőszülői hálózat 3515 Miskolc, Egyetem út 1/C. Gyermekvédelmi szakellátás Nevelőszülői hálózat
11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye 8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 6/A. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Fogyatékos személyek gondozóháza
12. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs, Megye utca 24. Gyermekvédelmi szakellátás Nevelőszülői hálózat
13. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs, Megye utca 24. Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekotthon
14. Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs, Megye utca 24. Gyermekvédelmi szakellátás Utógondozó otthon
15. Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor utca 16. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek otthona

  Vissza az oldal tetejére