A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6., 8., 13., 15., 18., 20., 23. pontjában, valamint (2) bekezdés b) és c) pontjában, továbbá – a 35–37. § tekintetében – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok * 

1. § (1) *  Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § d) pontja szerinti tartozás esetén a visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot,

a) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az oklevél megszerzését követően nem tart fenn az Nftv. 48/A. § b) pontja szerint hazai munkaviszonyt, akkor az oklevél kiállítása napjától számított huszadik év lejártát követő,

b) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató nem tart fenn az Nftv. 48/A. § c) pontja szerint hazai munkaviszonyt, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában meghatározott határidő lejártát követő,

az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított hatvan napon belül hozza meg.

(2) *  Az Nftv. 48/A. § b)–d) pontja szerinti kötelezettség teljesítését az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében meghatározottakon felül képzésenként kell számítani azzal, hogy a hallgató számára kedvezőbb számítási módot kell alkalmazni a teljesítés során. A teljesített hazai munkaviszony napjait az adott napon fennálló valamennyi hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségbe be kell számítani.

(3) * 

(4) *  Az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése szerinti esetben a kötelezettségek teljesítése szempontjából figyelembe kell venni a szakváltást megelőző magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányokat.

(5) *  A Hivatal a hallgató tanulmányi útját nem követi figyelemmel azt követően, hogy a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerzett oklevelet.

1/A. § *  A megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig a Hivatal Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett ösztöndíj-visszafizetési célelszámolási számlájára kell befizetni. A befizetéseket a Hivatal elkülönítetten kezeli, az egyenlegnek megfelelő összeget negyedéves rendszerességgel átutalja a felsőoktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe.

2. § *  A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott előkészítő képzésben, előkészítő jogviszonyban tanulmányokat folytató hallgatókat az előkészítő képzéshez kapcsolódó félévek tekintetében kötelezettségek nem terhelik a magyar állami ösztöndíj vonatkozásában.

3. § *  (1) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét teljesíti, a Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított hatvan napon belül közli a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig hazai munkaviszonyt köteles fenntartani.

(2) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti, a Hivatal az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított legfeljebb hatvanadik napon közli a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig hazai munkaviszonyt köteles fenntartani.

4. § * 

5. § *  (1) Az Nftv. 48/M. § (1) bekezdése szerinti mentesítés kérelem alapján adható. A kérelemben a mentesítésre okot adó körülményt dokumentummal kell igazolni.

(2) *  A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót azon féléve alatt, amely alatt a hallgatói jogviszonya az Nftv. 45. §-a szerint szünetel, nem terheli visszatérítési kötelezettség, és ez a félév a hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe és a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének időtartamába nem számít be.

(3) *  Ha a képzési idő két félév és a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés képzési idejének másfélszeresét meghaladja az Nftv. 47. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatási idő, akkor az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzés határideje a támogatási idő vége.

(4) *  Ha a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapítanak meg, a hallgató kérheti, hogy a Hivatal a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség időtartamának kezdetét módosítsa a jogviszonya megszűnésének napjáról a módosító döntés véglegessé válásának napjára. A (volt) magyar állami ösztöndíjas kérelmét az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül nyújthatja be.

5/A. § *  (1) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony – párhuzamos képzés esetén az adott képzés – megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ebben az esetben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségének időtartama a hallgatói jogviszony – párhuzamos képzés esetén az adott képzés – megszűnését követő napon kezdődik.

(2) *  Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti időtartamon belül hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy hazai iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, kérelmére a Hivatal, a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.

(3) Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja esetében a Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót évente tájékoztatja arról, hogy a volt hallgató milyen arányban teljesítette a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó kötelezettségét.

2. * 

6. § *  (1) *  A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tanulmányi útját, képzési adatait és a képzési idő alatt a személyes és lakcímadatait a felsőoktatási információs rendszeren (a továbbiakban: FIR) keresztül kapott adatok alapján tartja nyilván.

(2) *  A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját az adóhatóság (a továbbiakban: NAV), az országos egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: NEAK), a Kincstár és az állami foglalkoztatási szerv által közölt adatok alapján követi nyomon. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek, valamint az önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló jogviszonyt folytatók esetében a nyomon követésre vonatkozó rendelkezést az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3. * 

7. § *  (1) *  A Hivatal az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel, valamint szak, szakirány, képzési hely, képzési nyelv és munkarend váltása esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes költség az abban a félévben felvételi eljárás eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott költség. Ha a felsőoktatási intézmény az adott félévben magyar állami ösztöndíjas formában nem indította az érintett képzést, akkor a hallgatói kötelezettségvállalást az adott képzésre más felsőoktatási intézményekben megállapított költségek közül a legalacsonyabb figyelembevételével kell meghatározni.

(2) *  Ha az (1) bekezdés alapján a költség nem meghatározható, az adott képzésre a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott legalacsonyabb összeg az irányadó.

(3) *  A Hivatal a felvételi eljárás eredményeként képzést kezdő magyar állami ösztöndíjas hallgatók esetében az adott felvételi eljárásra vonatkozó felsőoktatási felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást.

(4) *  A képzés költsége adatot a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása a FIR-en keresztül szerzi be.

(5) Szakváltás és a költségviselési forma változása esetén az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejébe és az igénybe vett állami (rész)ösztöndíj összegébe beleszámít a hallgató szakváltása előtti képzésén igénybe vett állami (rész)ösztöndíjjal támogatott tanulmányok ideje és állami (rész)ösztöndíja. A Hivatal az Nftv. 48/I. § (1) és (2) bekezdése szerint tájékoztatja a hallgatót a korábbi képzés tekintetében fennálló kötelezettségekről is.

(6) * 

(7) * 

(8) *  Szakváltás esetén valamint az önköltséges képzésről magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára átsorolás esetén a képzési és kimeneti követelmények másfélszeresének kezdő időpontja a kiinduló képzés kezdete.

(8a) * 

(9) A felsőoktatási intézmények egyesülése vagy beolvadás esetén ha ugyanazon képzést több, az átalakulással érintett intézmény folytatott, akkor az átalakulást követően a hallgatónak a magyar állami (rész)ösztöndíjból származó kötelezettsége nyilvántartása szempontjából az önköltség nem emelkedhet.

(10) * 

(11) A páratlan számú félévekből álló képzési idejű képzések esetében a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató számára az oklevélszerzési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időtartam számításakor abban az esetben, ha a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének számítása nem egész félévet (tört félévet) eredményez, a tört félévet egész félévnek kell tekinteni.

(12) * 

(13) *  Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja szerinti kötelezettség teljesítése szempontjából a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányi időt a Hivatal napokban tartja nyilván. Az olyan tanulmányi félév, amely során a hallgató állami ösztöndíjat vesz igénybe, 150 nap hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget keletkeztet.

8. § *  (1) *  A Hivatal a döntését elektronikusan hozza meg, amely hiteles elektronikus iratnak minősül.

(2) * 

9. § *  (1) *  Az Nftv. 48/Q. §-a szerinti részletfizetési kedvezmény iránti kérelem az Nftv. 48/P. § (1) bekezdése szerinti határozatban közölt esedékesség napjáig (visszatérítési kötelezettség határideje) nyújtható be. A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a kérelem benyújtásának határidejét és módját.

(2) * 

(3) *  Részletfizetés során a részteljesítés háromhavi elmaradása esetén a fizetési könnyítés érvényét veszti, a fennálló teljes követelés annak járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. A Hivatal felszólítja az ügyfelet az elmaradt részösszegek, továbbá a fennmaradó tartozás teljes összegének tizenöt napon belüli megfizetésére. Ha a megjelölt időtartam eredménytelenül telik el, a Hivatal a végleges határozatot a Magyar Államot megillető igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi a NAV-nak a teljes visszatérítendő összeg behajtása érdekében.

(4) A részletfizetési időszakban felmerülő mentesítési tényekre alapozott mentesítést a Hivatal a fennálló tartozásra nyújt.

(5) * 

(6) A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a mentesítési kérelem benyújtásának módját és naptári napban megállapított határidejét.

(7) *  A (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak mentességi ok fennállásának bizonyítására a kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

a) * 

b) * 

c) baleset esetén a kórházi zárójelentést vagy szakorvosi igazolást,

d) * 

e) * 

(7a) *  Az iratokat a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató bemutatja a Hivatalnak, benyújtja a dokumentumok közjegyző által hitelesített másolati példányát, vagy az iratok egyszerű másolati példányának benyújtása mellett büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik azok hitelességéről.

(8) *  A mentesítési kérelem benyújtásának a visszatérítési kötelezettséget megállapító végleges döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A teljesítési idő meghosszabbodik a mentesítésre irányuló eljárás időtartamával, ha a Hivatal a mentesítési kérelmet elutasítja vagy a mentesítésre irányuló eljárást megszünteti.

(9) *  Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be.

(10) Az Nftv. 48/O. §-a szerinti tartós betegségre tekintettel mentesítésben az részesül, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fb) alpontja szerinti állapotát, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultságát tartós betegségére tekintettel igazolja.

(11) *  Az Nftv. 48/O. §-a szerinti megváltozott munkaképességre tekintettel az mentesül, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állapotát igazolja.

(12) * 

10. § *  (1) *  A Hivatal a képzés befejezését megelőző időszakban az éves, továbbá az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti egyenlegközlő tájékoztatásában a hallgató képzésére és jogviszonyára vonatkozó adatokat a FIR-ben tárolt adatok alapján állapítja meg.

(2) * 

(3) *  Ha a Hivatal az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti egyenlegközlő tájékoztatásához a NAV-tól, a NEAK-tól, a Kincstártól, az állami foglalkoztatási szervtől a volt hallgató hazai munkaviszonyának időtartamára vonatkozóan azért nem kapott adatot, mert a volt hallgatót azok nem tudták beazonosítani, a Hivatal – az azonosítás sikerességére irányuló hiánypótlás eredménytelensége esetén – az egyenlegközlő tájékoztatásában arról tájékoztatja a volt hallgatót, hogy nyilvántartása szerint az adott évben nem tartott fenn hazai munkaviszonyt.

(4) *  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség származási országában történő teljesítési időszakáról naptári évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles, magyar nyelvre lefordított dokumentumokat nyújt be a naptári évet követő február 28-ig. Ennek hiányában a Hivatal – a hiánypótlás eredménytelensége esetén – a származási országban történő munkavégzést nem veszi figyelembe.

(5) A Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáról az ügyfél naptári évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles dokumentumokat nyújt be a Hivatalhoz a naptári évet követő február 28-ig.

11. § *  A Hivatal az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárást a visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat véglegessé válását követő 120 napon belül egy alkalommal kezdeményezi. * 

4. * 

12–19. § * 

5. * 

20–25. § * 

6–8. * 

26–37. § * 

9. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 20–25. § 2012. szeptember 2-án lép hatályba.

(3) A 6. §-nak megfelelő hallgatói képzési szerződést a 2012/2013. tanévben új belépő hallgatókra kell először alkalmazni.

39. § *  E rendeletnek – a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 15–16. §-ával megállapított – 1. § (1) bekezdés a) pontját, 1. § (4) bekezdését, továbbá a 2. § (7) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában előírt kötelezettséget a Hivatal legfeljebb 2015. január 31-ig teljesíti.

40. § *  E rendeletnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 75. §-ával megállapított 5. § (1) és (2) bekezdésében és 6–11. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő eljárásokban és a már megállapított kötelezettség esetén is alkalmazni kell, valamint az 5/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor fennálló kötelezettség teljesítési ideje alatt benyújtott kérelem alapján alkalmazni kell.

41. § *  E rendeletnek a – felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított – 5/A. § (1)–(3) bekezdését, 9. § (9) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

42. § *  E rendeletnek – a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított – 9. § (9) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a Hivatal a visszatérítési kötelezettséget a (volt) hallgató terhére 2019. december 31-ét követően állapítja meg.