A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0937/114, 0937/132, 0937/137, 0937/138, 0937/139 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § *  (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. § *  (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez * 

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

A B C D
1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások Eljáró hatóság
2. Kiemelt beruházásként citromsav előállító üzem és annak építményei Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
4. természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
5. útügyi hatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
6. vízjogi engedélyezési eljárás illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
8. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
9. telekalakítási hatósági eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
10. földmérési hatósági eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
11. hírközlési hatósági engedélyezési eljárás Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatala
12. bányahatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
13. talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
14. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
15. vasúti hatósági engedélyezési eljárás közlekedésért felelős miniszter
16. tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
17. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
18. a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
19. tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére