A jogszabály mai napon ( 2019.05.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 10. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogállása

1. § *  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. § *  (1) A Főigazgatóság központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő megyei és fővárosi kirendeltségekből áll.

(2) A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megye, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a főváros közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

(2) A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A kirendeltség élén igazgató áll. Az igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(4) Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. § (1) A főigazgató

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Főigazgatóság központi szervének és kirendeltségének kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselői), valamint munkavállalói felett,

b) gondoskodik az egységes működés kialakításáról, irányítja és ellenőrzi a Főigazgatóság szakmai tevékenységét,

c) ellátja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat,

d) gondoskodik a folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzési rendszer működtetéséről,

e) gondoskodik a képzésről, továbbképzésről,

f) a Főigazgatóság tevékenységéről évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Főigazgatóság honlapján történő közzétételéről,

g) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználási jogköröket,

h) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

i) jóváhagyja a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatait,

j) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a kirendeltségek tevékenységét,

k) létrehozza a kirendeltségek tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

l) javaslatot tesz az ingatlanállomány fejlesztésére,

m) kidolgozza a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket,

n) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását,

o) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának fenntartott intézmények általi végrehajtását.

(1a) *  A főigazgató tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt - a miniszter jóváhagyásával - a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes befogadó férőhelyeket létesíthet és tarthat fenn, illetve kijelölheti az ideiglenes befogadó férőhelyeket biztosító helyszínt, intézményt.

(2) A főigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott intézmények éves költségvetését,

b) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek létszámát,

c) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa fenntartott intézmények esetében a költségvetés végrehajtását, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülését,

d) a fenntartott költségvetési szervek vezetőit kinevezi, megbízza, felmenti, megbízását visszavonja,

e) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását,

f) *  ellátja az átvett vagyon és az integrált intézményi vagyon - ide nem értve a gazdálkodó szervezetekben fennálló tulajdoni részesedést - tekintetében a vagyonkezelői feladatokat,

g) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a fenntartott költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását.

(3) Az igazgató

a) irányítja és ellenőrzi a kirendeltség szakmai tevékenységét,

b) közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

c) a fenntartott intézményekre vonatkozó költségvetés végrehajtásával, a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények, valamint az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeinek teljesülésével kapcsolatosan rendszeresen beszámol a főigazgatónak.

2. A Főigazgatóság feladat- és hatásköre * 

4. § (1) *  A Kormány a Főigazgatóságot jelöli ki

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti,

b) *  az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése szerinti

feladatok ellátására [az a) és b) pont szerinti intézmények a továbbiakban együtt: átvett intézmények].

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat

a) a Főigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,

b) a kirendeltség látja el - az e rendelet szerint a Főigazgatóság központi szerve, illetve a főigazgató által ellátott feladatok kivételével - az átvett intézmények

esetében.

(3) A központi szerv a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat,

b) egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,

d) *  az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetben - a kirendeltség előterjesztése alapján - intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,

e) ellátja - a kirendeltségek előterjesztése alapján - az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.

(4) A kirendeltség

a) ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,

b) megállapítja az intézményi térítési díjat,

c) eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,

d) felterjeszti a főigazgatónak - javaslatával együtt - a (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban,

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,

f) összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba,

g) *  az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt kérelmére dönt az utógondozói ellátás meghosszabbításáról, valamint a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetéséről.

(5) A kirendeltség feladatainak ellátása során a főigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.

4/A. § *  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint.

3. * 

5. § (1) *  A Kormány az Szt. 58. § (1) bekezdése szerinti és - a gyermekek napközbeni ellátása kivételével - a Gyvt. 96. § (7) bekezdése szerinti módszertani feladatokat ellátó szervként a Főigazgatóságot jelöli ki. A Főigazgatóság módszertani feladatai keretében

a) a jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok, valamint a szociális foglalkoztatás nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben,

b) összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott, és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,

c) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz a fejlesztéshez szükséges források tervezésében,

d) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

e) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,

f) részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,

g) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását,

h) kutatásokat folytat, illetve szervez,

i) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatásokat, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt, tájékoztatási, információnyújtási feladatokat lát el,

j) hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít a szociálpolitikai, társadalmi felzárkózási és drogpolitikai stratégiai döntések megalapozására,

k) közreműködik irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához,

l) *  kiemelten figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait, kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, valamint ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat.

(2) *  A Főigazgatóság módszertani feladatainak ellátásába bevonhat, vagy egyes feladatainak ellátására pályázat alapján kijelölhet szakértőket, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, hálózatokat és szakmai szervezeteket.

(3) *  A Főigazgatóság

a) működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot,

b) jogszabályban meghatározott személyt jelöl ki a komplex szükségletfelmérés elvégzéséhez.

(4) *  A Főigazgatóság a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatait. Ennek keretében

a) az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében

aa) támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk, illetve esélyteremtő programtervük tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, nyilvántartja a helyi és járási szintű esélyegyenlőségi programokat, továbbá támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat az esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatos feladataik ellátásában,

ab) működteti az országos esély-hálózatot,

ac) szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb - hazai és európai uniós finanszírozású - programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;

b) *  a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja

ba) a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, azt ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat,

bb) a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás szociális ágazat oldaláról történő kezelésében;

c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében

ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,

cb) ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, részükre megélhetési támogatás nyújtásával, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a szegénységgel, mélyszegénységgel összefüggő tevékenységeket.

(4a) *  A Főigazgatóság a hátrányos helyzetű felnőttek képzésével, foglalkoztatási lehetőségeik bővítésével kapcsolatos feladatainak ellátásába - az Szt. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint kötött ellátási szerződés alapján - bevonhat más fenntartó fenntartásában lévő engedélyest.

(5) *  A Főigazgatóság képzési feladatai körében

a) működteti a szociális ágazat képzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerét, minősíti a továbbképzési programokat,

b) a szociális szolgáltatások szakmacsoport szakképesítései esetében szakmai vizsgát szervez,

c) a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokban és gyermekvédelmi ellátásban foglalkoztatottak számára képzéseket, továbbképzéseket szervez,

d) az a)-c) pont szerinti feladatokhoz kapcsolódóan támogatást nyújt.

(5a) *  A Főigazgatóság továbbképzések minősítésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetőjét és ügyintézőit a továbbképzések minősítése során a Főigazgatóság főigazgatója vagy más felettes vezetője nem utasíthatja, kivéve, ha a továbbképzések minősítésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjét vagy ügyintézőjét feladat ellátására vagy mulasztás pótlására utasítják.

(6) *  A Főigazgatóság ellátja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben számára meghatározott feladatokat.

(7) *  A Főigazgatóság ellátja

a) a fejlesztő foglalkoztatás pályáztatásával, finanszírozásával, valamint a szociális intézményi foglalkoztatással és a szociális foglalkoztatás finanszírozásával,

b) az utcai szociális munka, az alacsonyküszöbű ellátás, a krízisközpontok és a Biztos Kezdet Gyerekházak pályáztatásával és finanszírozásával

kapcsolatos feladatokat.

(8) *  A Főigazgatóság ellátja a Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai, valamint a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos titkársági teendőket.

(9) *  A Főigazgatóság

a) működteti a Szociális Ágazati Portált,

b) közreműködik az országos nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében.

(10) *  A Főigazgatóság igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.

5/A. § *  Ha a Főigazgatóság európai uniós támogatással érintett engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az átvevő fenntartó és - ha a fenntartóváltozást követően az alkalmazottakat a szolgáltató, intézmény, hálózat foglalkoztatja - a szolgáltató, intézmény, illetve hálózat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program nevesített kiemelt projektjei végrehajtása során a megvalósításban részt vevő szervezetként kerül bevonásra.

5/B. § *  A Kormány a Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a Gyvt. 38/A. § (4)-(8) bekezdése szerinti „Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer” elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetésére.

4. Átmeneti rendelkezések

6. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggő folyamatban lévő ügyekben 2013. január 1-jétől a Főigazgatóság jár el. Eddig az időpontig a Főigazgatóság a 3-5. § szerinti feladatok ellátását készíti elő.

(2) *  A 4. § (2) bekezdése szerinti intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait 2013. január 1-jétől a Főigazgatóság látja el. A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, önállóan működő átvett intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a megyei intézményfenntartó központ látja el.

(3) A fenntartói jog átszállása nem érinti a fenntartott intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát.

(4) *  A főigazgató a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átvett intézmény vezetőjének feladatai ellátására 2013. december 31-éig pályázatot írhat ki.

6/A. § *  (1) A főigazgató a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átvett intézmény tekintetében a 3. § (2) bekezdése szerinti középirányítói hatásköröket a megyei intézményfenntartó központ véleményének kikérésével gyakorolja.

(2) A Főigazgatóság a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti átvett intézmény tekintetében a 4. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátásába a megyei intézményfenntartó központot bevonhatja.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4-5. § és a 8-10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

8-9. § * 

10. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) * 

b) * 

11. § * 

1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez * 

A Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

2. Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete

4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

3. Emberi Erőforrások Minisztériuma Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.

4. Károlyi István Gyermekközpont

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

5. Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete és Központi Speciális Gyermekotthona

1151 Budapest, Pozsony utca 36.

6. Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete

1032 Budapest, Szőlő utca 60.


  Vissza az oldal tetejére