Hatály: közlönyállapot (2012.XI.13.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

Megnyitom a Jogtárban

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 10. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogállása

1. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) központi hivatal.

(2) A Főigazgatóságot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3) A Főigazgatóság központi szervből, valamint megyei és fővárosi kirendeltségekből áll.

(4) A Főigazgatóság központi költségvetési szerv.

(5) A Főigazgatóság központi szervének székhelye Budapest. A megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyékre, a fővárosi kirendeltség illetékességi területe a Fővárosra terjed ki.

2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

(2) A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A kirendeltség élén igazgató áll. Az igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(4) Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. § (1) A főigazgató

a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Főigazgatóság központi szervének és kirendeltségének kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselői), valamint munkavállalói felett,

b) gondoskodik az egységes működés kialakításáról, irányítja és ellenőrzi a Főigazgatóság szakmai tevékenységét,

c) ellátja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat,

d) gondoskodik a folyamatba épített, előzetes és utólagos ellenőrzési rendszer működtetéséről,

e) gondoskodik a képzésről, továbbképzésről,

f) a Főigazgatóság tevékenységéről évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Főigazgatóság honlapján történő közzétételéről,

g) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználási jogköröket,

h) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

i) jóváhagyja a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatait,

j) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a kirendeltségek tevékenységét,

k) létrehozza a kirendeltségek tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

l) javaslatot tesz az ingatlanállomány fejlesztésére,

m) kidolgozza a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket,

n) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását,

o) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának fenntartott intézmények általi végrehajtását.

(2) A főigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott intézmények éves költségvetését,

b) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek létszámát,

c) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa fenntartott intézmények esetében a költségvetés végrehajtását, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülését,

d) a fenntartott költségvetési szervek vezetőit kinevezi, megbízza, felmenti, megbízását visszavonja,

e) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását,

f) ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat,

g) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a fenntartott költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását.

(3) Az igazgató

a) irányítja és ellenőrzi a kirendeltség szakmai tevékenységét,

b) közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

c) a fenntartott intézményekre vonatkozó költségvetés végrehajtásával, a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények, valamint az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeinek teljesülésével kapcsolatosan rendszeresen beszámol a főigazgatónak.

2. Intézményfenntartói feladat- és hatáskör

4. § (1) A Kormány a Főigazgatóságot jelöli ki a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására (a továbbiakban együtt: átvett intézmények).

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat

a) a Főigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,

b) a kirendeltség látja el - az e rendelet szerint a Főigazgatóság központi szerve, illetve a főigazgató által ellátott feladatok kivételével - az átvett intézmények

esetében.

(3) A központi szerv a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat,

b) egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)-f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,

d) az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A-100/B. §-a szerinti esetben - a kirendeltség előterjesztése alapján - intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,

e) ellátja - a kirendeltségek előterjesztése alapján - az Szt. 122/A-122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.

(4) A kirendeltség

a) ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)-h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)-l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,

b) megállapítja az intézményi térítési díjat,

c) eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,

d) felterjeszti a főigazgatónak - javaslatával együtt - a (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A-122/C. §-ával kapcsolatban,

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,

f) összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba.

(5) A kirendeltség feladatainak ellátása során a főigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.

3. Módszertani feladat- és hatáskör

5. § (1) A Főigazgatóság ellátja az országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat. Ennek keretében

a) összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek és a honlapján folyamatosan közzéteszi,

b) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,

c) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

d) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,

e) részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,

f) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,

g) kutatásokat folytat, illetve szervez,

h) ellátja az alapító okiratában meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A Főigazgatóság az (1) bekezdés szerinti módszertani feladatainak ellátásába szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatókat, intézményeket, illetve szakmai szervezeteket is bevonhat.

(3) A Főigazgatóság működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot.

4. Átmeneti rendelkezések

6. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézményekkel, valamint az ágazati jogszabályok által meghatározott szakmai feladatokkal összefüggő folyamatban lévő ügyekben 2013. január 1-jétől a Főigazgatóság jár el. Eddig az időpontig a Főigazgatóság a 3-5. § szerinti feladatok ellátását készíti elő.

(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait 2013. január 1-jétől a Főigazgatóság látja el.

(3) A fenntartói jog átszállása nem érinti a fenntartott intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát, illetve munkaviszonyát.

(4) A főigazgató az átvett intézmény vezetőjének feladatai ellátására 2013. december 31-éig pályázatot írhat ki.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4-5. § és a 8-10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg lép.

9. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg lép.

10. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdésében, 18. §-ában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetet” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot” szöveg

lép.

11. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(A miniszter irányítja)

bd) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot.”

1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények

Emberi Erőforrások Minisztériuma Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI)

1223 Budapest, Kápolna u. 3.

Alaptevékenysége:

Tartós bentlakás biztosításával egy éves korukat betöltött súlyos fokban értelmi fogyatékos, súlyos fokban autista, súlyozottan-halmozottan sérült emberek szociális ellátását biztosítja, akik ápolása, gondozása, gyógypedagógiai fejlesztése, fejlesztő felkészítő és munkarehabilitációs foglalkoztatása, fejlesztő iskolai oktatása, képzése intézményi keretek között megvalósítható.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete (VÁI)

1146 Budapest, Hermina u. 21.

Alaptevékenysége:

Komplex rehabilitáció nyújtása azoknak a nem tanköteles látássérült személyeknek, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása intézményi keretek között megvalósítható: lakóotthonban, vagy önmagát ellátni nem képes látássérült emberek részére ápoló, gondozó intézményi ellátás keretében.

Emberi Erőforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI)

2120 Dunakeszi, Fóti u. 75.

Alaptevékenysége:

Felnőtt értelmi fogyatékos emberek szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, foglalkoztatása, felkészítése az önálló életvitelre, integrációra, családba történő reintegrálása és az utógondozás biztosítása, lakhatás biztosítása lakóotthonokban.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)

1022 Budapest, Marcibányi tér 3.

Alaptevékenysége:

Rehabilitációs szolgáltatás nyújtása szállás biztosításával azon mozgássérült személyeknek, akik társadalmi integrációjához szükséges, komplex rehabilitációs szolgáltatást igényelnek. A lakóotthoni ellátás keretében felkészíti az ügyfeleket az önálló életvitelre, előkészíti a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérést, valamint megszervezi az utógondozást.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

Alaptevékenysége:

- A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása, utógondozás.

- Ellátottak részére alapfokú és szakiskolai oktatás.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete

4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

Alaptevékenysége:

- A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása, utógondozás.

- Ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

- A bíróság által előzetes letartóztatásba helyezett fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.

Alaptevékenysége:

- Gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt lányok számára.

- A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít.

- Az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára általános és szakiskolai nevelést, oktatást biztosít.

- Az ellátottak részére nevelést, oktatást biztosít.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola

6300 Kalocsa, Szent István király út 16-22.

Alaptevékenysége:

- A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.

- A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít.

- A Gyermekotthon az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

Károlyi István Gyermekközpont

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

Alaptevékenysége:

- Otthont nyújtó ellátás biztosítása gyermekvédelmi gondoskodásban élő kiskorúak és a gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett, a menekültügyi jogszabályok alapján elismerésüket kérő kísérő nélküli kiskorúak részére.

- Speciális ellátás biztosítása a 12. életévét - kivételes esetben 10. életévét - betöltött súlyos pszichés tüneteket mutató kiskorúak számára.

- Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg kiskorúak számára.

- Nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon

1151 Budapest, Pozsony utca 36.

Alaptevékenysége:

- A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt leányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása.

- A bíróság által előzetes letartóztatásba helyezett leányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása.

- A javítóintézeti ellátás során nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása.

- A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő átmeneti vagy tartós nevelt leányok számára.

- Az ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete

1032 Budapest, Szőlő utca 60.

Alaptevékenysége:

- A bíróság által előzetes letartóztatásba helyezett fiúk számára javítóintézeti ellátás biztosítása.

- Ellátottak részére általános és szakiskolai nevelés, oktatás.

Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 144.

Alaptevékenysége:

- A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt fiúk számára.

- A nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít.


  Vissza az oldal tetejére