A jogszabály mai napon ( 2024.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § A mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2004/EK rendelet) végrehajtásával kapcsolatos információk közlésével és cseréjével kapcsolatos hatósági feladatokat

a) *  a biológiai bonthatóságra vonatkozóan az országos környezetvédelmi hatóság,

b) a címkézésre és a mosó- és mosogatószerek foszfortartalmára vonatkozóan a fogyasztóvédelmi hatóság

látja el.

2. § (1) *  A 648/2004/EK rendelet biológiai bonthatóságra vonatkozó előírásainak megsértése esetén a közösségi rendelet hatálya alá tartozó vizsgálati módszerekre akkreditált laboratóriumok bevonásával a környezetvédelmi hatóság jár el.

(2) *  Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredménye alapján a mosó- és tisztítószer a 648/2004/EK rendeletben megfogalmazott biológiai bonthatóságra vonatkozó követelményeket nem elégíti ki, a környezetvédelmi hatóság határidő kitűzésével felszólítja a gyártót a hiányosság megszüntetésére, és a hiányosság megszüntetéséig a forgalmazást megtiltja.

(3) *  Ha a hiányosság megszüntetése nem lehetséges, illetve a gyártó az előírt határidőig annak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság kötelezi a gyártót a termék forgalomból történő kivonására és hulladékként való kezelésére.

(4) Ha az eredményekből megállapítható, hogy a gyártó által az ellenőrzés során közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a vizsgálatok költségei a gyártót terhelik.

3. § *  A 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése és 5. cikke szerinti eltérés iránti kérelmet a felületaktív anyagot gyártó az országos környezetvédelmi hatósághoz nyújtja be.

4. § (1) A 648/2004/EK rendelet címkézésre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el, az ott meghatározott szabályok szerint. E rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(2) A 648/2004/EK rendelet fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek koncentrációjának korlátozására vonatkozó előírásainak megsértése esetén piacfelügyeleti feladat- és hatáskörében a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

5. § Abban az esetben, ha a mosó- és tisztítószer megfelel a 648/2004/EK rendelet előírásainak, azonban kockázatot jelent az emberek, állatok biztonságára, egészségére, illetve a környezetre, a 2. és 4. §-ban meghatározott hatóságok a kockázat jellegétől és mértékétől függően a kockázat csökkentésére irányuló intézkedések előírásával egyidejűleg a forgalmazást, illetve a felhasználást korlátozzák, felfüggesztik vagy megtiltják.

6. § (1) *  A 648/2004/EK rendelet követelményeinek megfelelő laboratóriumokat az akkreditáló szerv akkreditálja, és elismeri a külföldi akkreditálási okiratokat. Az akkreditáló szerv az akkreditált laboratóriumokról és külföldi elismert okiratokról listát vezet, és az abban bekövetkezett változásokról a tárgyhónapot követő hónap 10-éig tájékoztatja az országos környezetvédelmi hatóságot.

(2) *  Amennyiben az akkreditáló szerv felügyeleti vizsgálat során megállapítja, hogy az akkreditált laboratórium nem felel meg a 648/2004/EK rendelet szerinti követelményeknek, a felügyeleti vizsgálatra vonatkozó rendelkezések szerint eljár.

(3) *  Az országos környezetvédelmi hatóság az akkreditáló szerv akkreditált szervezetekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartása alapján a biológiai bonthatóság vizsgálatára akkreditált laboratóriumok listájáról, illetve a listában bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok hatóságait.

7. § A környezetvédelemért felelős miniszter az 1., 2. és 4. § szerinti hatóságok kijelöléséről - azok nevének és címének megjelölésével - tájékoztatja az Európai Bizottságot.

8. § Ez a rendelet 2013. január 2-án lép hatályba.

9. § Ez a rendelet

a) a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdés, 8. cikk (1)-(3) bekezdése, 10. cikk (1)-(2) bekezdése, 15. cikk (1) bekezdése, 17. cikk (4) bekezdése, valamint 18. cikke, és

b) a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 14-i 259/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (8) és (10) bekezdése

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

10. § *