A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest VII. kerület közigazgatási területén lévő 33505 helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9-13. szám alatt található ingatlant érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával függenek össze.

(2) * 

(3) * 

(4) *  A Kormány az 1. melléklet 16-19. sora szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(5) * 

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelethez * 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

A B
1. Beruházás megnevezése A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások
2. Az Országos Bírósági Hivatal általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
3. vagyonkezelésében álló, a kulturális örökségvédelmi hatósági eljárások
4. Budapest Környéki Törvényszék fakivágási engedélyezési eljárás
5. elhelyezéséül szolgáló, Budapest környezetvédelmi hatósági eljárások
6. VII. kerület közigazgatási területén vízügyi hatósági eljárások
7. lévő 33505 helyrajzi számú, útügyi hatósági eljárások
8. természetben a Budapest VII. vasúti hatósági eljárások
9. *  kerület, Városligeti fasor 9-13. szám alatt található ingatlan átalakítása és felújítása. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
10. kerület, Városligeti fasor 9-13. szám alatt található ingatlan átalakítása és felújítása. hírközlési hatósági eljárások
11. földmérési hatósági eljárások
12. ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások
13. telekalakítási eljárások
14. bányahatósági engedélyezési eljárások
15. üzletek működési engedélyezési eljárásai
16. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai
17. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások
18. jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások
19. azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott

  Vissza az oldal tetejére