A jogszabály mai napon ( 2024.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet

a Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest III. kerület 23035/4, 23738/6, 23789, 23790/9, 60001, 60004, 63623, 63624 és Szigetmonostor 0100 helyrajzi számú, valamint a Duna-meder feltöltésével kialakult ingatlanokon, illetve ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő, az előkészítéshez, a megvalósításhoz és használatbavételhez közvetlenül szükséges, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) * 

(3) * 

2. § (1) * 

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

3. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető főispánt jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. Vízügyi hatósági eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. földmérési hatósági eljárások,

11. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

12. az 1-11. sorokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.