A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó (a továbbiakban: mikrogazdálkodó) könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségére terjed ki.

(2) A mikrogazdálkodó a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban: mikrogazdálkodói beszámoló) készítése és az azt alátámasztó könyvvezetés során az Szt. előírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.

1/A. § *  E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 9. § (6) bekezdésével összhangban mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti egyéb szervezetre.

2. Könyvvezetési kötelezettség

2. § (1) A mikrogazdálkodó könyvvezetési kötelezettségét a (2) bekezdés szerinti főkönyvi nyilvántartások és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartások segítségével, a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven teljesíti.

(2) A mikrogazdálkodó mentesül az Szt. 161. §-a szerinti számlarend-készítési kötelezettség alól, ha főkönyvi elszámolásait a 3. melléklet szerinti számlatükör szerint vezeti. A főkönyvi könyvelés során a 3. melléklet szerinti számlatükör számláinak neve határozza meg azok tartalmát. A 3. melléklet szerinti számlatükör alkalmazása esetén azok számláinak tagolásától nem lehet eltérni. Nem minősül eltérésnek a 3. melléklet szerinti főkönyvi számlák továbbrészletezése.

3. Számviteli alapelvek

3. § (1) A mikrogazdálkodói beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az Szt. számviteli alapelveit a (2)–(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell érvényesíteni.

(2) A mikrogazdálkodó a mikrogazdálkodói beszámoló tekintetében az Szt. megbízható és valós összképre vonatkozó követelményének e rendeletben foglaltak betartásával tesz eleget.

(3) A mikrogazdálkodó számviteli politikát nem készít.

(4) Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az előzőektől eltérően az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

4. Mikrogazdálkodói beszámoló

4. § (1) A mikrogazdálkodói beszámoló az 1. melléklet szerinti mérlegből és a 2. melléklet szerinti eredménykimutatásból áll. Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést a mikrogazdálkodói beszámolóhoz kapcsolódóan nem kell készíteni.

(2) A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegét és eredménykimutatását az 1–2. mellékletben meghatározott szerkezetben, sorrendben és az előírt tagolásban kell összeállítani, attól eltérni nem lehet.

(3) A mikrogazdálkodói beszámoló 1. melléklet szerinti mérlegén fel kell tüntetni

a) az Szt. 3. § (6) bekezdés 1. pontja szerinti mérlegkészítés időpontját,

b) a könyvviteli szolgáltatást végzőre vonatkozó, az Szt. 88. § (9) bekezdése szerinti adatokat, ha a mikrogazdálkodói beszámolót az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő személy készítette, ilyen személy hiányában ennek tényét,

c) a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekre vonatkozó, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti információkat, ilyen ügylet hiányában ennek tényét,

d) *  a 200 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök (a továbbiakban: kis értékű eszközök) egy összegű értékcsökkenési leírásánál alkalmazott értékhatárt, ha az kisebb, mint 200 ezer forint,

e) ha a készletekről év közben értékbeni nyilvántartást vezet, annak tényét,

f) a 13. § szerinti mikrogazdálkodónál a 13. § szerinti eljárások alkalmazásának tényét.

(4) *  A mikrogazdálkodó a (3) bekezdés d)–f) pontja szerint rögzített választásától leghamarabb három, mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el.

5. § (1) *  A mikrogazdálkodói beszámoló készítése során az Szt. előírásait a (2)–(12) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ellenőrzés megállapítása minden esetben az Szt. 3. § (3) bekezdés 4. pontja szerinti nem jelentős összegű hibának minősül, az Szt. 3. § (3) bekezdés 3. pontja szerinti jelentős összegű hiba nem állapítható meg.

(3) *  Az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontjától eltérően nem minősül felújításnak az olyan tevékenység, amelynek egyedi bekerülési értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének a 2%-át, vagy ha az kisebb 200 ezer forintnál, akkor a 200 ezer forintot.

(4) Az Szt. 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti karbantartásnak minősül az a tevékenység is, amely a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár alapján nem minősül felújításnak, illetve nem minősül az Szt. 3. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti beruházásnak.

(5) *  Az Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pontja szerinti behajthatatlan követelésnek minősíthető külön bizonyítás nélkül a 200 ezer forintot meg nem haladó bekerülési értékű, 180 napja lejárt esedékességű követelés is.

(6) Az Szt. 25. § (2) bekezdése szerinti alapítás-átszervezés aktivált értéke, a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nem mutatható ki.

(7) Az Szt. 25. § (8) bekezdése szerinti üzleti vagy cégérték, az Szt. 45. § (3) bekezdése szerinti negatív üzleti vagy cégérték nem mutatható ki.

(8) Jövőbeni költségekre az Szt. 41. § (2) bekezdése szerinti céltartalék nem képezhető.

(9) *  Az Szt. 3. § (4) bekezdés 11. és 12. pontja szerinti szerződés elszámolási egységére és a hozzá kapcsolódó, az Szt. 28. § (3a) bekezdése, 32. § (8) bekezdése, 44. § (7) bekezdése, 72. § (4a) bekezdése szerinti elszámolásokra vonatkozó előírások nem alkalmazhatóak.

(10) *  A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eladásakor, beváltásakor az eladási, beváltási árban lévő kamatot az Szt. 84. § (5) bekezdés a) pontjától eltérően nem kell külön, kapott kamatként kimutatni.

(11) A kapcsolt vállalkozásokkal, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos információkat – a 4. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott kivétellel – a mikrogazdálkodói beszámolóban nem kell külön bemutatni.

(12) * 

5. A mérleg tételeinek tartalma

6. § (1) Aktív időbeli elhatárolásként – az Szt. előírásaitól eltérően – a mérlegben kizárólag a (2)–(4) bekezdés szerinti időbeli elhatárolásokat szabad kimutatni.

(2) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan járó kamatbevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra – illetve az ezt megelőző időszakokra – vonatkoznak (számolandók el bevételként), és a kamatfizetés periódusa az egy évet meghaladja.

(3) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet terhelnek, de a mérleggel lezárt időszakban – illetve az ezt megelőző időszakokban – kerültek költségként, ráfordításként elszámolásra. Ezeket a költségeket, ráfordításokat arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

(3a) *  Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni – a (2) bekezdés szerinti kamatbevételek kivételével – az olyan járó bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több év múlva esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. Ezeket a bevételeket arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

(4) Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az Szt. 33. § (1) bekezdése szerinti átvállalt kötelezettséget, ha annak összege meghaladja az 1 millió forintot.

(5) Passzív időbeli elhatárolásként – az Szt. előírásaitól eltérően – a mérlegben kizárólag a (6)–(8) bekezdés szerinti időbeli elhatárolásokat szabad kimutatni.

(6) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan fizetendő kamatráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot – illetve az ezt megelőző időszakokat – terhelik, és a kamatfizetés periódusa az egy évet meghaladja.

(7) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet illetnek, de a mérleggel lezárt időszakban – illetve az ezt megelőző időszakokban – kerültek bevételként elszámolásra. Ezeket a bevételeket arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

(7a) *  Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni – a (2) bekezdés szerinti kamatráfordítások kivételével – az olyan, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több év múlva merülnek fel. Ezeket a költségeket, ráfordításokat arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.

(8) *  A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az Szt. 45. § (1) bekezdése szerinti tételt, ha annak egyéb bevételként vagy pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt összege az 1 millió forintot meghaladja.

6. Az eszközök bekerülési értéke

7. § (1) *  Az Szt. 47. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti tételeket nem lehet a bekerülési érték részeként kimutatni, azokat költségként, ráfordításként, illetve bevételként kell elszámolni.

(2) Az Szt. 47. § (9) bekezdése szerinti különbözet összege minden esetben a bekerülési értéket nem jelentősen módosító különbözetnek minősül.

(3) A beszerzés ellenértékének valutában történő kiegyenlítése esetén a termék, a szolgáltatás értékének meghatározásához az Szt. 48. § (7) és (8) bekezdésétől eltérően az ellenértékként fizetett valuta könyv szerinti árfolyamát kell alkalmazni.

(4) Az Szt. 50. § (3) bekezdésétől eltérően a hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke a vételár részét képező, továbbá a kibocsátási okiratban, a csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező kamatot is magában foglalja.

(5) A saját termelésű készletet a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett várható eladási áron kell állományba venni.

7. Az eszközök értékcsökkenése

8. § (1) Az immateriális javak, a tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékének értékcsökkenését az Szt. alapján a (2)–(8) bekezdésben, illetve a 9. §-ban foglalt eltérésekkel kell elszámolni.

(2) Az értékcsökkentési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése napjától az állományból való kivezetése (ideértve a forgóeszközök közé való átsorolást is) napjáig kell elszámolni. Az értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt.

(3) Az immateriális javak, a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének meghatározásánál maradványérték nem állapítható meg.

(4) A bruttó érték alapján számított, lineáris, időarányos módszerrel elszámolt, valamint a használatbavételkor egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenéstől eltérő módszerű terv szerinti értékcsökkenés nem alkalmazható.

(5) A tárgyi eszközöknél – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével – az évenként elszámolandó értékcsökkenés meghatározása során a társasági adó megállapításánál figyelembe vett leírási kulcsokat kell alkalmazni.

(6) Az immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál hasznos élettartamként 3 évet kell alkalmazni, kivéve ha szerződés vagy más dokumentum alapján ettől eltérő hasznosítási idő bizonyítható. Ebben az esetben a szerződés, vagy más dokumentum által alátámasztott időtartamot kell alkalmazni.

(7) *  A kis értékű eszközök értékcsökkenését – a (8) bekezdés kivételével – egy összegben kell elszámolni.

(8) *  A mikrogazdálkodó – a (7) bekezdéstől eltérően – a kis értékű eszközök egyösszegű leírása során 200 ezer forintnál kisebb értékhatárt is választhat. Ebben az esetben azonos értékhatárt kell alkalmazni minden kis értékű eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása során.

9. § (1) Terven felüli értékcsökkenésként kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha

a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) üzleti év végi értékelésekor, az eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és legalább 30 százalékkal kevesebb, mint a könyv szerinti értéke, vagy

b) káresemény következtében az eszköz káreseményt követő piaci értéke legalább 30 százalékkal a könyv szerinti érték alá csökken.

(2) Ha az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél az (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn, akkor a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni. Nem kell a terven felüli értékcsökkenés visszaírását elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 30 százalékkal haladja meg a könyv szerinti értéket.

8. Az eszközök értékvesztése

10. § (1) Az eszközök értékvesztését az Szt. alapján a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell elszámolni.

(2) Értékvesztést kell elszámolni a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek és az értékpapírok üzleti év végi értékelésekor, ha az eszköz piaci értéke tartósan és legalább 30 százalékkal kevesebb, mint a könyv szerinti értéke.

(3) *  Értékvesztést kell elszámolni a 200 ezer forint egyedi bekerülési érték fölötti, valamint az 5. § (5) bekezdése szerinti, behajthatatlanná nem minősített, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések üzleti év végi értékelésekor, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjában

a) több, mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 30 százalékának összegében,

b) több, mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 50 százalékának összegében,

c) több, mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 100 százalékának összegében.

(4) Az értékvesztés elszámolását követő években – az üzleti év végi értékeléskor – a (2) bekezdés szerint elszámolt értékvesztést vissza kell írni, ha az értékvesztés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn. Nem kell az értékvesztés visszaírását elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 30 százalékkal haladja meg a könyv szerinti értéket.

9. A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése

11. § (1) Az Szt. 57. § (3) bekezdése szerinti értékhelyesbítés, értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem mutatható ki.

(2) A valós értéken történő értékelés szabályai nem alkalmazhatóak.

(3) *  Az Szt. 60. § (2) bekezdésétől eltérően a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelés – ideértve a követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokat is –, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség – ideértve a kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolásokat is – forintértékét az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem lehet átszámítani.

(4) *  A valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a devizaszámlára kerülő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség Szt. 60. § (1) bekezdése szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Az átszámításhoz az Szt. 60. § (6) bekezdése szerinti árfolyam nem használható.

(5) *  Az Szt.-től eltérően azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték Magyarország hivatalos pénznemétől eltérő pénznemben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot kell alkalmazni azzal, hogy az ott felsorolt árfolyamok közül a mikrogazdálkodó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos árfolyamot választja.

(6) A valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a devizaszámlára kerülő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség könyv szerinti értékének csökkenéseit a könyv szerinti árfolyamon kell forintra átszámítani, egyedi értékeléssel. Abban az esetben, ha az egyedi értékelés nem lehetséges, akkor a csökkenéseket átlagárfolyamon kell elszámolni.

(7) Ha a mikrogazdálkodó a készleteiről év közben nem vezet folyamatos értékbeni nyilvántartást, akkor a vásárolt készletek mérlegértékét az Szt. előírásai szerint meghatározott leltári mennyiség és az utolsó beszerzési ár alapján, a saját termelésű készletek mérlegértékét az Szt. előírásai szerint meghatározott leltári mennyiség és a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási ár szorzata szerint kalkulált értéken kell meghatározni.

(8) Ha a mikrogazdálkodó a készleteiről év közben vezet folyamatos értékbeni nyilvántartást, akkor a készletek nyilvántartásával, értékelésével kapcsolatos szabályokat készlet nyilvántartási szabályzatba köteles foglalni. A készlet nyilvántartási szabályzat kialakításánál az Szt. készletekkel kapcsolatos előírásait kell figyelembe vennie.

10. Átalakulás, egyesülés, szétválás * 

12. § *  (1) A mikrogazdálkodó átalakulása, egyesülése, szétválása során az Szt. előírásait kell alkalmazni a (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A mikrogazdálkodó átalakulása, szétválása során a jogelőd gazdasági társaság beszámolójára vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.

(3) Olyan beolvadásnál, amelyben mikrogazdálkodó is részt vesz, a beolvasztó (jogelőd) gazdasági társaság beszámolójára vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.

(4) Olyan összeolvadásnál, amelyben mikrogazdálkodó is részt vesz, és ha

a) az összeolvadók (jogelődök) mindegyike mikrogazdálkodó, akkor a jogelőd gazdasági társaságok beszámolójára vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani,

b) az összeolvadók (jogelődök) legalább egyike nem mikrogazdálkodó, akkor az éves beszámolóra vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.

(5) Ha a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló helyett mikrogazdálkodói beszámolót készít, az áttérés miatt szükséges korrekciókat a nyitást követően a jogutódnál kell végrehajtani.

11. Sajátos szabályok

13. § A betéti társaságként, közkereseti társaságként vagy egyéni cégként működő mikrogazdálkodónak a mikrogazdálkodói beszámoló készítése során

a) a 9. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, valamint az Szt. 53. § (1) bekezdés a) pontját,

b) a 10. §-t és az Szt. értékvesztésre vonatkozó szabályait és

c) – az Szt. 41. § (7) bekezdése kivételével – az Szt. céltartalékképzésre vonatkozó szabályait

nem kötelező alkalmaznia.

12. Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra

14. § (1) A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első napjával:

a) az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értékének könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként elszámolva ki kell vezetnie és a kapcsolódó lekötött tartalékot fel kell oldania,

b) a 6. § szerint elszámolandó időbeli elhatárolások kivételével az időbeli elhatárolásokat fel kell oldania,

c) – ha a 13. § c) pont szerinti céltartalékképzést nem alkalmazza – az Szt. 41. § (1) bekezdése szerinti céltartalékot meg kell szüntetnie,

d) *  az Szt. 41. § (2)–(5) bekezdése szerinti céltartalékot meg kell szüntetnie és a kapcsolódó lekötött tartalékot fel kell oldania,

e) az értékhelyesbítést és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát ki kell vezetnie,

f) a valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos összes különbözetet meg kell szüntetnie,

g) * 

h) *  az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként, a negatív üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét egyéb bevételként elszámolva ki kell vezetnie.

(2) A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évének első napján állományban lévő immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését az állományba vételkor meghatározott módon, az Szt. szabályai szerint kell elszámolni.

(3) *  A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évének első napján állományban lévő, az Szt. 33. § (2) bekezdése szerinti halasztott ráfordítást az (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az első üzleti év végén és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben is megszüntetheti, ha annak összege az 1 millió forintot meghaladja.

(4) *  A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó képviseletére jogosult személynek a mikrogazdálkodói beszámoló választásáról legkésőbb az üzleti év első napjával írásban nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a bizonylatok megőrzésére vonatkozó határidőig meg kell őrizni.

13. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

16. § (1) A mikrogazdálkodó az e rendelet szerinti mikrogazdálkodói beszámoló készítését elsőként a 2013-ban kezdődő üzleti évi beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez választhatja.

(2) Az olyan mikrogazdálkodónak, aki a 2012. üzleti évben az Szt. 2012. december 31-én hatályos 9. § (6) bekezdése szerinti sajátos módon készíti el egyszerűsített éves beszámolóját, a 2013. üzleti évben e rendelet 14. §-át nem kell alkalmaznia, ha a 2013. üzleti évre a mikrogazdálkodói beszámoló készítését választja.

17. § Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK irányelvnek a mikrogazdálkodó egységek tekintetében történő módosításáról szóló 2012/6/EU irányelvének való megfelelést szolgálja.

18. § *  A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 67. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdés d) pontját, (4) bekezdését, 68. §-ával megállapított 5. § (3), (12) bekezdését, 69. §-ával megállapított 6. § (3a), (7a) bekezdését, 70. §-ával megállapított 10. § (3) bekezdését, 71. §-ával megállapított 11. § (4) és (5) bekezdését, 72. §-ával megállapított 12. §-át, 73. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés d) pontját, (3) bekezdését, 76. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdését, 8. § (7) bekezdését, 11. § (3) bekezdését, 75. §-ával megállapított 3. mellékletét először a 2014. évben induló üzleti évről készített mikrogazdálkodói beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2013. évben induló üzleti évről készített mikrogazdálkodói beszámolóra is alkalmazhatók.

19. § *  (1) A 2014. december 31-én hatályos 5. § (9) bekezdést először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §-ával megállapított 11. § (3) bekezdését először a 2015. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014-ben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.

20. § *  (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 97. §-ával megállapított 6. § (8) bekezdését, 98. §-ával megállapított 1–3. mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 99. §-ával hatályon kívül helyezett 5. § (12) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.

21. § *  (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés h) pontját; 97. § 1. pontjával megállapított 7. § (1) bekezdését; 97. § 2. pontjával megállapított 10. § (3) bekezdését; 98. §-ával megállapított 3. számú mellékletét először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés h) pontját; 97. § 1. pontjával megállapított 7. § (1) bekezdését; 97. § 2. pontjával megállapított 10. § (3) bekezdését; 98. §-ával megállapított 3. számú mellékletét a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. §-ával hatályon kívül helyezett 5. § (10) bekezdést és 14. § (1) bekezdés g) pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.

22. § *  A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított 1/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.

23. § *  E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdés d) pontját, 5. § (3) és (5) bekezdését, 8. § (8) bekezdését, 10. § (3) bekezdését, valamint 1. és 3. mellékletét először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

24. § *  (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (9) bekezdését először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (9) bekezdését a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

1. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez * 

A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege

A B
1 Beszámolási időszak év, hónap, nap – év, hónap, nap
2 Mérlegkészítés időpontja év, hónap, nap
3 A beszámolót az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy készítette □ igen, a beszámolót készítő személy neve, regisztrációs száma: ...
4 □ nem
5 Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 200 ezer forinttól eltérő értékhatár ... ezer forint
6 A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást □ vezet
7 □ nem vezet
8 Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben □ voltak, az ügyletek bemutatása: ...
9 □ nem voltak
10 A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza □ igen
11 □ nem
12 A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza □ igen
13 □ nem
14 A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési szabályokat alkalmazza □ igen
15 □ nem
ezer forintban
Megnevezés Előző év Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. SAJÁT TŐKE
I. Jegyzett tőke
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Adózott eredmény
E. CÉLTARTALÉKOK
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kelt: ..................

Vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírása

2. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez * 

A mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása

ezer forintban
Megnevezés Előző év Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)
X. Adófizetési kötelezettség
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)

Kelt: ...............................

Vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírása

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez * 

A mikrogazdálkodói számlatükör

1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

113. Vagyoni értékű jogok

1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke

1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1139. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése

114. Szellemi termékek

1141. Szellemi termékek bruttó értéke

1148. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1149. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése

119. Kis értékű immateriális javak

1191. Kis értékű immateriális javak bruttó értéke

1199. Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

121. Telkek, földterületek

1211. Telkek, földterületek bruttó értéke

1218. Telkek, földterületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1219. Telkek, földterületek terv szerinti értékcsökkenése

122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1221. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke

1228. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1229. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

1231. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke

1238. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1239. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti értékcsökkenése

124. Egyéb ingatlanok

1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke

1248. Egyéb ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

129. Kis értékű ingatlanok

1291. Kis értékű ingatlanok bruttó értéke

1299. Kis értékű ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

131. Termelő gépek, berendezések

1311. Termelő gépek, berendezések bruttó értéke

1318. Termelő gépek, berendezések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1319. Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése

132. Műszaki járművek

1321. Műszaki járművek bruttó értéke

1328. Műszaki járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1329. Műszaki járművek terv szerinti értékcsökkenése

133. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek

1331. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke

1338. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1339. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

139. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek

1391. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke

1399. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

141. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések

1411. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke

1418. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1419. Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése

142. Egyéb járművek

1421. Egyéb járművek bruttó értéke

1428. Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1429. Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

1431. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke

1438. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1439. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése

144. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések

1441. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések bruttó értéke

1448. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1449. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése

149. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1491. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke

1499. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

15. TENYÉSZÁLLATOK

151. Tenyésztésben hasznosított állatok

1511. Tenyésztésben hasznosított állatok bruttó értéke

1518. Tenyésztésben hasznosított állatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1519. Tenyésztésben hasznosított állatok terv szerinti értékcsökkenése

152. Igásállatok

1521. Igásállatok bruttó értéke

1528. Igásállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1529. Igásállatok terv szerinti értékcsökkenése

153. Egyéb tenyészállatok

1531. Egyéb tenyészállatok bruttó értéke

1538. Egyéb tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1539. Egyéb tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

159. Kis értékű tenyészállatok

1591. Kis értékű tenyészállatok bruttó értéke

1599. Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

161. Beruházások

162. Felújítások

168. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)

171. Tartós részesedések

179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása

18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

181. Államkötvények

182. Tartós diszkont értékpapírok

183. Vállalkozások által kibocsátott tartós értékpapírok

184. Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

189. Tartós értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (tartós bankbetétek)

191. Tartósan adott kölcsönök

192. Tartós bankbetétek

199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása

2. SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK

21–22. ANYAGOK

211. Nyers- és alapanyagok

221. Segédanyagok

222. Üzem- és fűtőanyagok

223. Fenntartási anyagok

224. Építési anyagok

225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok

227. Egyéb anyagok

229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása

23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

231. Befejezetlen termelés

232. Félkész termékek

239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása

24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK

241. Növendékállatok

242. Hízóállatok

243. Egyéb állatok

244. Bérbevett állatok

249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása

25. KÉSZTERMÉKEK

251. Késztermékek

259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása

26. KERESKEDELMI ÁRUK

261. Kereskedelmi áruk

262. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk

263. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk

264. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla

269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása

27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

271. Közvetített szolgáltatások

279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása

28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK

281. Betétdíjas göngyölegek

289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása

3. SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)

311. Vevőkövetelések

319. Vevőkövetelések értékvesztése

33. KÖVETELÉSEK TULAJDONOSSAL SZEMBEN

331. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK

341. Váltókövetelések

349. Váltókövetelések értékvesztése

35. ADOTT ELŐLEGEK

351. Immateriális javakra adott előlegek

352. Beruházásokra adott előlegek

353. Készletekre adott előlegek

354. Egyéb célra adott előlegek

359. Adott előlegek értékvesztése

36. EGYÉB KÖVETELÉSEK

361. Munkavállalókkal szembeni követelések

362. Költségvetéssel szembeni követelések

363. Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök

364. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések

365. Különféle egyéb követelések

369. Egyéb követelések értékvesztése

37. ÉRTÉKPAPÍROK

371. Részesedések

372. Saját részvények, saját üzletrészek

373. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

378. Értékpapír elszámolási számla

379. Értékpapírok értékvesztése

38. PÉNZESZKÖZÖK

381. Pénztár

382. Valutapénztár

383. Csekkek

384. Elszámolási betétszámla

385. Elkülönített betétszámla

386. Devizabetét-számla

387. Elektronikus pénz

389. Átvezetési számla

39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

391. Aktív időbeli elhatárolások

4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK

41. *  SAJÁT TŐKE

411. Jegyzett tőke

412. Tőketartalék

413. Eredménytartalék

414. Lekötött tartalék

419. Adózott eredmény

42. CÉLTARTALÉKOK

421. Céltartalék a várható kötelezettségekre

43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

431. Hátrasorolt kötelezettségek

44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

442. Átváltoztatható kötvények

443. Tartozások kötvénykibocsátásból

444. Beruházási és fejlesztési hitelek

445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

446. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek

449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

45–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

451. Rövid lejáratú kölcsönök

452. Rövid lejáratú hitelek

453. Vevőktől kapott előlegek

454. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

455. Beruházási szállítók

456. Nem számlázott szállítók

457. Váltótartozások

461. Eredményt terhelő adók elszámolása

462. Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása

463. Jövedéki adó elszámolása

464. Gépjármű adó (cégautóadó) elszámolása

465. Vámelszámolási számla

466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

467. Fizetendő általános forgalmi adó

468. Általános forgalmi adó elszámolási számla

469. Helyi adók elszámolási számla

471. Jövedelemelszámolási számla

472. Fel nem vett járandóságok

473. Szociális hozzájárulási adó

474. Szakképzési hozzájárulás

476. Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása

477. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tulajdonosokkal szemben

478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek

479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

48. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

481. Passzív időbeli elhatárolások

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

491. Nyitómérleg számla

492. Zárómérleg számla

493. Adózott eredmény elszámolási számla

5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Alapanyagok költségei

512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei

513. Egyéb anyagköltség

519. Anyagköltség megtérülés

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei

522. Bérleti díjak

523. Karbantartási költségek

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

525. Oktatás és továbbképzés költségei

526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)

529. Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

533. Biztosítási díjak

534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak

539. Különféle egyéb szolgáltatások költségei

54. BÉRKÖLTSÉG

541. Bérköltség

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

552. Jóléti és kulturális költségek

553. Reprezentációs költségek

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Szociális hozzájárulási adó

563. Szakképzési hozzájárulás

569. Egyéb bérjárulékok

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás

572. Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása

58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

581. Saját termelésű készletek állományváltozása

582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

589. Aktivált saját teljesítmények átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE

599. Költségnemek átvezetési számla

8. *  SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK

81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

811. Anyagköltség

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke

813. Egyéb szolgáltatások értéke

814. Eladott áruk beszerzési értéke

815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

821. Bérköltség

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések

823. Bérjárulékok

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

831. Értékcsökkenési leírás

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

861. Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések

8611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

8612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke

862. Egyéb ráfordításnak minősülő eszköz kivezetések

8621. Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéke

8622. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke

863. Behajthatatlan követelések leírt összege

864. Céltartalék képzés

865. Utólag adott, nem számlázott engedmény

866. Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8661. Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8662. Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8663. Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8664. Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8665. EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások

8666. Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek

867. Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések

8671. Káreseménnyel kapcsolatos fizetett, fizetendő összegek

8672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz, juttatás

8673. Fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás

8674. Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege

8675. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak

8676. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak

868. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések

8681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése

8682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése

8683. Készletek értékvesztése

8684. Követelések értékvesztése

869. Különféle egyéb ráfordítások

8691. Társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak könyv szerinti és létesítő okiratban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözete

8692. Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege

8693. Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke

8694. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke

8695. Elengedett követelések könyv szerinti értéke

8696. Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások

87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

871. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

872. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások árfolyamveszteségek

873. Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

874. Nem hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

875. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása

8751. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

8752. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének visszaírása

876. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei

8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége

8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége

877. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

878. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan adott engedmény

879. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó pénzügyi ráfordítások

89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK

891. Társasági adó

893. Kisvállalati adó

899. Eredményt terhelő egyéb adók

9. *  SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK

91. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

911. Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele

912. Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele

913. Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele

918. Belföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás

919. Egyéb belföldi értékesítés árbevétele

92. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

921. Külföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele

922. Külföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele

923. Külföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele

928. Külföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás

929. Egyéb külföldi értékesítés árbevétele

96. EGYÉB BEVÉTELEK

961. Egyéb bevételnek minősülő értékesítések

9611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke

9612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések ellenértéke

963. Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg

964. Céltartalék feloldás

965. Utólag kapott, nem számlázott engedmény

966. Működési célra kapott támogatás, juttatás

9661. Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás

9662. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás

9663. Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás

9664. Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás

967. Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek

9671. Káreseménnyel kapcsolatos térítések

9672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás

9673. Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás

9674. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések

968. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések visszaírása

9681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása

9682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása

9683. Készletek értékvesztésének visszaírása

9684. Részesedések értékvesztésének visszaírása

969. Különféle egyéb bevételek

9691. Gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és létesítő okiratban meghatározott értékének nyereségjellegű különbözete

9692. Elévült kötelezettség könyv szerinti értéke

9693. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci vagy jogszabály szerinti értéke

9694. Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci vagy jogszabály szerinti értéke

9695. Elengedett és ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség értéke

9696. Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek

97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

971. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

972. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

973. Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

974. Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

975. Kapott (járó) osztalék és részesedés

976. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei

9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége

9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége

977. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

978. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan kapott engedmény

979. Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek