A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.IX.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A felvételi eljárás részei, lebonyolítója

1. § (1) A felsőoktatási felvételi eljárás része a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (5)-(6) bekezdése szerint a jelentkezők besorolása, valamint a felvételi döntés.

(2) *  A központi felsőoktatási felvételi eljárást - a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervként - az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bonyolítja le.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - az Nftv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyekre, szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.

(2) *  E rendelet hatálya - a 41. § kivételével - nem terjed ki az egyházi felsőoktatási intézmények által folytatott hitéleti képzésekre, az Nftv. 42. § (8) bekezdése szerinti felvételre, valamint - a 7. § és a 41. § kivételével - az államközi megállapodás alapján Magyarországon folytatott tanulmányokra.

3. A felsőoktatási felvételi tájékoztató

3. § (1) *  A felsőoktatási intézmény adatot szolgáltat a felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összeállításához, továbbá a jelentkezési kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyilvántartás létrehozásához a Hivatal számára.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a felsőoktatási intézmény vezetője a felelős.

(3) Az adatszolgáltatás határideje

a) *  a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év szeptember 30. napja;

b) *  a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év november 15. − a pótfelvételi esetében július 20. - napja.

(4) A Hivatal gondoskodik

a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év október 15. napjáig;

b) *  a szeptemberben induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év december 31. - pótfelvételi esetében augusztus 5. - napjáig

a Tájékoztató elektronikus formában történő közzétételéről.

(5) *  A Hivatal a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó Tájékoztatóban megjelentetett felvételi hirdetményeket kiegészítő, módosító közleményt - a felsőoktatási intézmények által legkésőbb a jelentkezési határidőt 30 nappal megelőzően közölt adatok alapján - legkésőbb a jelentkezési határidőt 15 nappal megelőzően tehet közzé.

(6) *  A felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a Hivatal a Tájékoztató teljes tartalmát a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján mindenki számára nyilvánosan hozzáférhető formában közzéteszi.

(7) A minisztérium és a Hivatal a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közleményt - amennyiben ilyen megjelenik - teljes terjedelemben, hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi.

(8) A Tájékoztató könyv formában is megjelentethető.

(9) *  A Hivatal gondoskodik arról, hogy a Tájékoztató és annak kiegészítését tartalmazó közlemény teljes tartalma - a ponthatárok kihirdetésétől számított - legalább 10 évig elektronikus formában visszakereshető legyen.

4. § A Tájékoztató tartalmazza, hogy mely, a miniszter által meghatározott, a felsőoktatási intézmények által folytatott alapképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, mesterképzésben vehető igénybe a magyar állami (rész)ösztöndíj (a továbbiakban: állami ösztöndíj), továbbá az adott felvételi eljárás során meghirdetésre kerülő szak állami ösztöndíjjal támogatott képzésére történő éves felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelményt (pontszámot), valamint az 5. § (1) bekezdés szerinti szakos hallgatói kapacitást.

5. § (1) *  A Tájékoztatóban megjelenő felvételi hirdetmény tartalmazza azt a hallgatói kapacitást, amelyet a felsőoktatási intézmény - a különböző finanszírozási formákban együttesen, figyelembe véve az Nftv. 73. § (3) bekezdés h) pont hb) alpontja szerinti fenntartói hozzájárulást, valamint a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket - szakonként, az adott évben meghirdet. A Tájékoztató szakos hallgatói kapacitásként a Hivatal által a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszám alapulvételével kiszámított létszámkereteken belüli, a fenntartó által is jóváhagyott létszámot tartalmazhat.

(2) A Tájékoztató a felsőoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsőoktatási szakképzésre, alapképzési szakra és osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza

a) az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére, finanszírozási formájára (állami ösztöndíjas vagy önköltséges) vonatkozó információkat,

b) a képzés időtartamát félévekben kifejezve,

c) *  a képzés helyét, amennyiben a képzést meghirdető intézmény, kar, tanárképző központ azt több településen hirdeti,

d) a képzés során megszerzendő kreditek számát,

e) az adott képzés önálló szakképzettséget eredményező szakirányait,

f) az állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,

g) az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,

h) *  a jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumok felsorolását,

i) a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat,

j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,

k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat,

l) a képzésen belül, amennyiben van összefüggő szakmai gyakorlat, annak idejét,

m) a képzésen belül az intézmények által indítani tervezett specializációkat.

(3) *  A felvételi hirdetmény az intézmény döntése alapján a meghirdetett képzéseket intézményenkénti vagy karok szerinti bontásban tartalmazza. A több karú intézmények esetén a tanárképzés - összetettségére tekintettel - intézményenként külön egységként is hirdethető.

(4) * 

(5) *  A Tájékoztató tartalmazza az elektronikus jelentkezés benyújtásával kapcsolatos adatokat, valamint a Hivatal azon postai címét, ahova a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jelentkezési kérelmet be kell küldeni.

(6) * 

(7) A fizetési kötelezettségeket és a lehetséges juttatásokat Magyarország törvényes fizetőeszközében kell közölni.

6. § (1) *  A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett felsőoktatási szakképzésre vonatkozóan tartalmazza

a) az adott felsőoktatási intézmény által a felvétel feltételéül meghatározott

aa) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szakképesítést;

ab) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit;

b) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével az adott képzési területre, felsőoktatási szakképzésre meghatározott többletpontokat.

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az osztatlan képzésekre vonatkozóan tartalmazza

a) *  azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból kell emelt szintű érettségi vizsgát teljesíteni felvételi követelményként és a pontszámítás feltételeként;

b) *  a felvétel és a pontszámítás feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a 2. mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül meghatározott - és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott - érettségi vizsgatárgyakat;

c) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően közölt, az 1. mellékletben szakos bontásban meghatározott szóbeli alkalmassági vizsgakövetelményeket;

d) az 1. melléklet alapján az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket;

e) *  az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével az adott képzési területre, szakra meghatározott többletpontokat.

(3) Az osztatlan tanárszakon az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok emelt szintű érettségi követelményeit kell alkalmazni, azzal, hogy a jelentkező csak egy emelt szintű érettségi vizsga letételére kötelezhető.

(4) *  A Tájékoztató tartalmazza a Duális Képzési Tanács által a februárban induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-ig, a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év november 30-ig támogatott - és a felsőoktatási intézmények által meghirdetett - duális képzéseket.

7. § (1) A Tájékoztató oly módon tartalmazza a felvételi lehetőségekről szóló hirdetményt, hogy az az adott évre vonatkozóan teljes körű információt nyújtson a jelentkezőknek az állami ösztöndíjas és önköltséges képzésekről, azok szintjéről, valamint formáiról.

(2) * 

(3) A felsőoktatási intézmény a Tájékoztatóban nyilvánosságra hozza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a meghirdetett képzést nem indítja.

(4) *  A Tájékoztató nem tartalmazza a nemzetközi közös képzésekre és a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó információkat. A felsőoktatási intézmény ezeket az információkat honlapján közzéteszi, egyebekben a közzétételről a felsőoktatási intézmény a szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, és a képzésekről a Hivatalt tájékoztatja.

(5) *  A jelentkezők számára előírt egyes határidőket a Tájékoztató a - 26. § (1) bekezdése alapján megállapított - besorolási döntés időpontjához igazodva tartalmazza.

(6) *  A Tájékoztató tartalmazza a jelentkező adataiban bekövetkezett változás kötelező bejelentési módját.

3/A. *  A felvételi eljárások általános szabályai

7/A. § *  (1) Az elektronikusan feltöltött dokumentumok megküldési időpontja a dokumentum elküldésének napja.

(2) *  Amennyiben a felsőoktatási felvételi eljárás valamely határidejének utolsó napján a Hivatal által üzemeltetett informatikai rendszer működésében egybefüggő 3 órát vagy valamely határidő lejártát megelőző négy órán belül egybefüggő egy órát meghaladó üzemzavar lép fel, a határidő a következő napon jár le.

7/B. § * 

7/C. § *  (1) A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - ha csak jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Fordítás nélkül is el kell fogadni az angol, német, francia nyelven, valamint az adott eljárásra a Hivatal honlapján és a Tájékoztatóban közzétett egyéb nyelven benyújtott okiratokat.

(2) A nem magyar nyelven kiállított irat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.

4. A felvételi eljárások

8. § (1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethető:

a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: keresztféléves felvételi eljárás) határideje - minden képzési szintre vonatkozóan - a képzés indítását megelőző év november 15. napja;

b) *  a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja.

(1a) *  Az általános felvételi eljárásban a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára a képzés indítása szerinti év április 30. napjáig lehet jelentkezni.

(2) Az általános felvételi eljárást követően, a miniszter a felvételi eljárás eredménye alapján - a felsőoktatási intézmények képzési sajátosságaira is tekintettel - pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

(2a) *  A pótfelvételi eljárásban - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános felvételi eljárás szabályai alkalmazandók. A pótfelvételi eljárás - az (5) és a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - elektronikus eljárás.

(3) *  A pótfelvételi eljárás során

a) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az általános felvételi eljárásban nem nyújtott be jelentkezést vagy nem nyert felvételt;

b) a jelentkező kizárólag egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet;

c) nem vehető fel az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el az általános felvételi eljárás során az ugyanazon intézményben, szakon, munkarendben, finanszírozási formában hirdetett képzésre megállapított ponthatárt;

d) *  a meghirdetett szakokat, jelentkezési határidőt és feltételeket a minisztérium és a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján kell az általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárainak megállapítását követő egy héten belül nyilvánosságra hozni;

e) *  a jelentkezési határidő a meghirdetést követő 10. nap;

f) a jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell feltölteni;

g) * 

h) * 

i) * 

(4) A felsőoktatási intézmény szabályzatában a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő határidőt is megállapíthat.

(5) *  A felvételi jelentkezési kérelem határidőig történő benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a jelentkező a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti módon történő jelentkezés során az adatokat az (1) bekezdésben meghatározott határidőig rögzíti és 5 napon belül postára adja a kinyomtatott, aláírással hitelesített jelentkezési kérelmet.

(6) A keresztféléves felvételi eljárásban állami ösztöndíjas alapképzésre, osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre jelentkezést meghirdetni nem lehet.

(7) *  A magyar felsőoktatási intézmények a határon túli székhelyen kívüli képzéseik meghirdetése során - az Nftv. 73. § (3) bekezdés h) pontjában foglaltak figyelembevételével - állami ösztöndíjas képzést is hirdethetnek. Ebben az esetben a jelentkezési kérelmet be lehet nyújtani a felsőoktatási intézmények által biztosított papíralapú nyomtatványon, valamint - e rendelet elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseitől eltérően - papír alapon benyújtható a többi dokumentum is.

(8) * 

5. A felvételi jelentkezési kérelem

9. § (1) *  A jelentkezési kérelmet a Hivatalhoz a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon

a) kinyomtatva, aláírva, postai úton könyvelt küldeményként beküldve, vagy

b) ügyfélkapun keresztül történő hitelesítéssel

lehet benyújtani.

(2) *  A felvételi eljárásban a jelentkező érvényesen egy jelentkezési kérelmet nyújthat be. A jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

a) a jelentkező családi és utónevét,

b) a jelentkező születési családi és utónevét,

c) a jelentkező anyja születési családi és utónevét,

d) a jelentkező születési helyét (ország, település),

e) a jelentkező születési idejét,

f) a jelentkező állampolgárságát,

g) a jelentkező nemét,

h) a jelentkező lakóhelyét, tartózkodási helyét, értesítési címét, valamint elektronikus levelezési címét,

i) legalább egy jelentkezési helyet a 10. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

(3) *  Ha a 42. § (4) bekezdése szerint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni, akkor a jelentkező csatolja a díj átutalását igazoló dokumentum másolatát is.

(4) *  A jelentkező a jelentkezési kérelem benyújtásakor rendelkezésére álló (korábban kézhez kapott) - a jelentkezési kérelem elbírálásához benyújtandó - dokumentumokat az e célra - a Hivatal által - biztosított informatikai rendszerbe feltölti.

(5) *  A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében a jelentkezési kérelmet a felsőoktatási intézménynek kell megküldeni, amelyik gondoskodik a felvételi eljárás lebonyolításáról, továbbá a jelentkezők adatairól és a felvételi eredményekről a képzés indításáig, legkésőbb október 15-éig tájékoztatja a Hivatalt.

(6) *  A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre azok jelentkezhetnek, akik valamely külföldi állam állampolgárságával vagy nem magyar érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

10. § (1) *  A jelentkező egy felvételi eljárásban - függetlenül a korábban megszerzett végzettségeitől, szakképzettségeitől és szakképesítéseitől - legfeljebb hat meghirdetésre - felsőoktatási intézménybe, karra, szakra, szakképzésre, képzési helyre és munkarendre - jelentkezhet, amelyeken belül megjelölhető több finanszírozási forma.

(2) Amennyiben a jelentkező az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséggel élni kíván, a felvételi jelentkezési kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy

a) mely felsőoktatási intézményekbe, karokra, illetőleg szakokra, szakképzésekre - ha van, mely önálló szakképzettség megszerzését lehetővé tevő szakirányra, mely képzési helyre, illetve képzési nyelvre -, mely képzési formára, teljes idejű (nappali munkarend szerinti), részidős (esti, levelező munkarend szerinti) képzésre vagy távoktatásra, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és

b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását.

(3) *  A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül - elektronikus úton - egy alkalommal módosíthatja. Az egyes jelentkezési helyeit a jelentkező a felvételi eljárás során a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül visszavonhatja. Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül a visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be, a visszavont jelentkezési hely a kiegészítő díj visszafizetését nem alapozza meg.

11. § (1) *  Az adatfeldolgozás során - a jelentkezési kérelem hiányos benyújtása esetén - a Hivatal az általános felvételi eljárásban legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés határnapját megelőző 20. napig, de legkésőbb a tárgyév január 3-áig a hiánypótlásra szóló felhívását a jelentkezővel a felvételi eljárás hivatalos honlapján, a személyes ügyintézési felületen keresztül közli. A hiánypótlás tényéről és a megtekintésének módjáról a jelentkező által megadott elektronikus levelezési címére küldött levélben, postai úton vagy telefonon tájékoztatja a Hivatal a jelentkezőt. A hiánypótlás benyújtására meghatározott határidő jogvesztő.

(2) *  A jelentkezési kérelem hiányos benyújtásának minősül

a) * 

b) *  - a felvételi eljárás évében érettségizett jelentkező kivételével - alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a 2006. január 1. után kiállított magyar rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya, ha a köznevelés információs rendszere a középfokú végzettségi szintet igazoló érettségi bizonyítványra vonatkozóan nem tartalmaz adatot;

c) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a magyar rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya, ha a kibocsátásának dátuma 2006. január 1. előtti;

d) alapképzésre, osztatlan képzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a nem magyar rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya;

e) *  mesterképzésre történő jelentkezés esetén a 2006. február 1-je előtt szerzett felsőfokú végzettség, szakképzettség igazolásának hiánya;

f) * 

g) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya;

h) * 

i) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa adatainak hiánya, ha azt 2003. január 1. után szerezte;

j) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának hiánya, ha azt 2003. január 1. előtt szerezte.

(2a) *  A Hivatal a (2) bekezdés szerinti hiányos kérelmen túl akkor is hiánypótlásra szólít fel, ha

a) *  mesterképzésre történő jelentkezés esetén - a felvételi eljárás évében végzettek kivételével - a felsőoktatási információs rendszer hallgatói személyi törzs alrendszere a 2006. február 1-je után szerzett felsőfokú végzettségre,

b) a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatok tekintetében a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása a nyelvvizsgára

vonatkozóan nem tartalmaz adatot.

(3) *  A hiánypótlás határideje az általános és keresztféléves eljárásokban 5 nap, pótfelvételi eljárás során 2 nap. A hiánypótlás elmulasztása, elkésettsége, hiányos vagy hibás volta esetén a rendelkezésre álló adatok alapján kell a felvételi eljárást lefolytatni vagy megszüntetni.

(3a) * 

(4) Az általános felvételi eljárás esetén a felvételi eljárás statisztikai adatait a jelentkezési határidőt követő 50. napig kell nyilvánosságra hozni.

(5) *  A felsőoktatási intézmény, amennyiben a jelentkező az intézmény által meghatározott - csak az adott intézményben kötelező - mellékletet nem nyújtja be, a besorolási döntés időpontja előtt legkésőbb 45 nappal - keresztféléves felvételi eljárás esetében 30 nappal - hívja fel a jelentkezőt ennek pótlására.

(6) *  A 18. § (1a) bekezdése szerinti egységes vizsgához, illetve vizsgálathoz benyújtandó dokumentumok hiánya esetén azon felsőoktatási intézmény bocsát ki - legkésőbb a jelentkező vizsgáját, illetve vizsgálatát megelőzően 10 nappal - hiánypótlást, amelyik intézményben a jelentkező a vizsgán, illetve vizsgálaton részt vesz.

6. A jelentkezők központi nyilvántartása

12. § (1) *  Az elektronikus jelentkezés során, valamint a jelentkezési lapon megadott és hitelesített adatok, valamint a beküldött dokumentumokon feltüntetett adatok alapján a Hivatal létrehozza a jelentkezők központi nyilvántartását.

(2) * 

(3) *  A Hivatal a felsőoktatási intézmény számára az általános felvételi eljárásban legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 50. napig, a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig továbbítja az adott felsőoktatási intézménybe jelentkezők természetes személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait és az adott intézményt érintő jelentkezési adatait (képzés neve, szintje, munkarendje, finanszírozási formája).

(4) *  Az általános és a keresztféléves felvételi eljárásban legkésőbb a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig kell benyújtani a jelentkezési kérelem benyújtását követően megszerzett nyelvvizsgára, érettségi bizonyítványra, érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget igazoló okiratra, illetve egyéb jogcímekre vonatkozó adatokat, okiratokat, igazolásokat. Az adott eljárás évében külföldi középiskolában érettségiző vagy felsőfokú végzettséget tanúsító külföldi oklevelet szerző jelentkező a hiánypótlását ettől eltérő határidővel, de legkésőbb a besorolási döntést megelőző 8. napig teheti meg.

(5) *  A dokumentumok a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor az eredeti okiratok bemutatása.

(5a) *  Ha a hallgató a tanulmányait távolléti oktatás keretében kezdi meg, az eredeti okiratait - az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - akkor kell bemutatnia, amikor a tanulmányait jelenléti oktatás keretében folytatja.

(6) *  A felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmény, illetve a Hivatal a jelentkezési kérelem elbírálásához szükséges további adatokat, igazolásokat kérhet a jelentkezőtől.

(7) *  Az Nftv. 40. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése szerinti érettségi vizsgára, illetve felsőfokú végzettséget igazoló oklevélre vonatkozó felvételi feltétel a Magyarország területén kívül működő, államilag elismert külföldi oktatási intézmény által kiállított, a jelentkező befejezett tanulmányait tanúsító okirattal is igazolható, amennyiben az az adott ország jogrendje szerint az érettségi bizonyítvánnyal, illetve a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel azonos jogokat biztosít.

(7a) *  A felvételt nyert jelentkező az érettségi bizonyítványát, illetve az oklevelét legkésőbb a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozásakor bemutatja a felsőoktatási intézmény részére.

(7b) *  Ha a felvételt nyert jelentkező az érettségi bizonyítvánnyal, illetve az oklevéllel a (7) bekezdés szerint azonos jogi hatályú okirattal rendelkezik, akkor ezt az okiratot mutatja be a felsőoktatási intézmény részére a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozásakor. Ha azonban ennek az okiratnak az érvényessége időben korlátozott, az érvényesség lejártát követően a hallgató akkor jelentkezhet be a soron következő képzési időszakra, ha érettségi bizonyítványát, illetve oklevelét a bejelentkezés időpontjáig bemutatja.

(8) *  A besorolási döntést megelőző 28. napig a Hivatal az adatokat feldolgozza és egységes tájékoztatást küld a jelentkezőknek, amelyben értesít a különböző pontszámítási módokhoz szükséges dokumentumokról, továbbá felhívja a jelentkezőket az általuk kívánt pontszámításhoz szükséges mellékletek benyújtásának ellenőrzésére. A tájékoztatást azon jelentkezőknek is meg kell küldeni, akik hiánypótlásra felszólítást kaptak.

13. § (1) *  A Hivatal - a jelentkezők központi nyilvántartásának létrehozása után - a 12. § (3) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 14. naptól biztosítja a jelentkezők számára, hogy a róluk nyilvántartott adatokat és a benyújtott dokumentumaik feldolgozottságának állapotát, elutasítás esetén annak indokát az elektronikus szolgáltatás keretében - a felvételi eljárás hivatalos honlapján nyújtott személyes ügyintézési felületen keresztül - folyamatosan megismerjék. A jelentkező a 12. § (4) bekezdésében meghatározott határidőn belül kérheti az igazolt adatainak kijavítását.

(2) *  A jelentkező kérelmére az adatok 30 napon belül történő javítását - ide nem értve a 10. § (3) bekezdésében foglaltakat - a Hivatal az eljárás minden szakaszában köteles biztosítani.

(3) Ha a felsőoktatási intézmény a beiratkozáskor - a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának vizsgálatakor - megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás történt, a felsőoktatási intézmény vezetője a felvételről szóló döntést megsemmisíti.

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

14. § (1) Felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a 15-24. §-ban foglalt rendelkezéseket e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) *  A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni:

a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) kétszerezésével,

b) a tanulmányi pontok és az érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy

c) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindhárom esetben az esetleg szerzett emelt szintű érettségi eredményért vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért járó többletpontok (a továbbiakban: érettségi többletpontok) és egyéb többletpontok hozzászámításával. * 

(3) A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legelőnyösebb.

(4) A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők érettségi pontját - ha a felsőoktatási intézmény a 6. § (1) bekezdése alapján másként nem rendelkezik - az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplő érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani.

(5) *  Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 240 pontot.

15. § (1) Alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén e rendeletben meghatározott eltéréssel a jelentkező teljesítményét felvételi összpontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani: * 

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

b) az érettségi pontok kétszerezésével,

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával.

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen

a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot;

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 érettségi pontot;

c) *  az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért, vagy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgákért legfeljebb 100 érettségi többletpontot;

d) * 

e) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 24. §-ban meghatározott többletpontokat;

f) egyéb, a 20-21. §-ban meghatározott többletpontokat

szerezhet.

(4) A (3) bekezdés c)-f) pontja alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

(5) *  Ha egy jelentkező több olyan szakra, képzésre, intézménybe jelentkezik, ahol azonosak a szóbeli alkalmassági vizsga követelményei, vagy ahol ugyanazon érettségi tárgyhoz felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz, a szóbeli alkalmassági vizsgát vagy felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell fogadni.

(6) * 

15/A. § *  (1) Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkező felvételi összpontszámát a szakképzettsége szakirányának megfelelő továbbtanulás esetén a 15. §-tól eltérően - a jelentkező számára előnyösebb módon - az alábbiak szerint kell számítani:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával,

b) az érettségi pontok kétszerezésével vagy

c) kizárólag a szakmai vizsga eredménye után járó pont alapján,

és mindhárom esetben a 20-21. §-ban és a 24. §-ban meghatározott többletpontok hozzászámításával.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti értékelés esetén a jelentkező

a) a 16. § szerinti középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot szerezhet, és

b) legfeljebb 200 érettségi pontot szerezhet, amelyből

ba) a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgynak a 17. § szerint számított eredménye legfeljebb 100 érettségi pontot jelent, és

bb) a szakmai vizsga eredménye a szakmai vizsgán kapott százalékos eredménnyel megegyező pontot jelent.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti értékelés esetén a felvételi eljárásban a jelentkező legfeljebb 200 érettségi pontot szerezhet, amelyet a (2) bekezdés b) pontja szerint kiszámított pontszám kétszereseként kell meghatározni.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti értékelés esetén, ha a szakmai vizsga minősítése legalább jó, a jelentkező a szakmai vizsga eredménye után legfeljebb 400 pontot szerezhet, amelyet a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény négyszereseként kell meghatározni.

(4a) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerinti értékelés esetén, ha a jelentkező a technikum és a felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai oktatásban vett részt, legalább jó minősítésű szakmai vizsgát tett, és az adott felsőoktatási intézmény 3. melléklet szerinti képzésére jelentkezik, pontszámát - a (4) bekezdéstől eltérően - a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény ötszöröseként kell meghatározni.

(4b) *  A miniszter, figyelembe véve a képzésen tanulmányokat folytatók számát, tanulmányi eredményeit és a tanulók képzési területek szerinti megoszlását, legkésőbb a felvételi eljárást megelőző évben kiadott Tájékoztatóban szakonként meghatározhatja a felvételi eljárás évében és az azt követő évben alkalmazandó olyan keretszámot, amelyet meghaladóan a (4a) bekezdés szerinti pontszámítás magyar állami ösztöndíjas képzés tekintetében nem alkalmazható. Ebben az esetben a jelentkezők sorrendjét a (4a) bekezdés szerinti pontszámítás alapulvételével kell megállapítani.

(5) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a szakképzettségeknek, szakképesítéseknek és ahhoz kapcsolódóan azoknak a szakoknak a körét, amelyek tekintetében az e § szerinti pontszámítást alkalmazni kell.

(6) *  A többletpontok megállapítása érdekében képzési területenként a szakiránynak megfelelő, 21. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, 2012 után szerzett szakképzettségek és szakképesítések körét a miniszter hivatalos kiadványként közzéteszi a miniszter által vezetett minisztérium honlapján és a Tájékoztatóban.

(7) Ha a szakmai vizsga eredményének százalékos értéke nem állapítható meg, a szakmai vizsga eredménye után

a) 100 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye jeles,

b) 80 pontot kell figyelembe venni, ha a szakmai vizsga eredménye jó.

(8) E §-t kell alkalmazni a 2020. január 1-jét követően szerzett, szakgimnáziumban oktatható szakképesítésnek megfelelő szakirányú továbbtanulás esetében is az (5) bekezdésben meghatározott szakiránynak megfelelően.

15/B. § *  A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - ha felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkeznek - a felsőoktatási intézmények a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú oklevél alapján, az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 14. § (5) bekezdésében, illetve a 23. § (1) bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a 20. §-ban, a 21. §-ban és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott többletpontokat. A jelentkezési kérelem csak akkor minősül a 11. § (2) bekezdés b)-d) és g) pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.

16. § (1) A tanulmányi pontokat a jelentkező 9-12. (nyelvi előkészítő esetén 9-13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni: * 

a) *  öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi osztályzatainak, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi osztályzatainak - a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított - összegét kettővel meg kell szorozni;

b) *  az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.

(2) *  Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból osztályzatként évente a megfelelő nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.

(3) *  Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk), a természetismeret, komplex természettudomány, környezetismeret, integrált természettudomány és a természettudomány tantárgyak.

(4) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (3) bekezdésben megnevezett tantárgy közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának a Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelő eredményei közül melyek azok, amelyek az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

(5) *  A középiskola - pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó - kérelmére a Hivatal elnöke azt vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplő tantárgyak közül melyek azok, amelyek a Nemzeti alaptanterv szerinti, az „Ember és Természet” a „Földünk - környezetünk” és a „Természettudomány és földrajz” műveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. A Hivatal elnöke határozatában megjelöli a középiskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat, amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minősülnek.

(6) *  Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítványában az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgyból szerzett osztályzatot, akkor az átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.

(7) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik felsőoktatási intézménybe és ezért az (1)-(6) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem állapítható meg, a Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.

17. § (1) *  Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy vagy érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni.

(2) Az érettségi pontok száma - a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt - egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok alapján kell figyelembe venni.

(4) *  Ha ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára legelőnyösebb eredményt kell figyelembe venni az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) *  A nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján a Hivatal állapítja meg. A Hivatal köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75 százaléka megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50 százalékot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a felvételi eljárás honlapján közzéteszi.

(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem számítható.

(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehető figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi az adott nyelvből jelentkezési feltétel.

(8) *  A jelentkező a központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét - a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett - legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból * 

a) a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,

b) *  valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel

c) nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy

d) az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel

rendelkezik.

(8a) *  A felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni, azzal, hogy az általános felsőoktatási felvételi eljárásban elért eredményt figyelembe lehet venni a pótfelvételi eljárásban is.

(9) *  A 24. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben a vizsgázó a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, és az érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése alapján ennek megfelelően záradékkal látták el.

(10) *  A (8) bekezdés d) pontja szerinti Európai érettségi bizonyítvány sikeresen teljesített vizsgatárgyának százalékos eredménye a felsőoktatási felvételi pontszámítás szempontjából a hazai érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének felel meg.

17/A. § *  (1) *  A központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásra irányuló kérelmet a jelentkező a Hivatalhoz a jelentkezési kérelmével együtt nyújtja be. A Hivatal a kérelmet a hatáskörrel rendelkező felsőoktatási intézménynek szakvéleménye ismertetésével továbbítja.

(3) *  Kérelemre a külföldi érettségi bizonyítványként elismert bizonyítványban szereplő vizsgatárgyat a Hivatal emelt szintűnek ismeri el, ha tartalmi vizsgakövetelményei legalább 75 százalékban tartalmazzák a magyar vizsgatárgy emelt szintű tartalmi követelményeit. Az emelt szinten való elismerés további feltétele, hogy a vizsgarendszerben a vizsgakérdéseket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől függetlenül határozzák meg, valamint az, hogy a vizsgateljesítményeket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől független személyek, szervezetek bírálják el és értékeljék.

(4) *  A Hivatal az emelt szintűnek el nem ismert, azonos megnevezésű külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyat automatikusan középszintű érettségi vizsgatárgynak számítja. Eltérő megnevezésű vizsgatárgy esetén a Hivatal a jelentkező kérelmére megvizsgálja a külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgy és a magyar rendszerű vizsgatárgy egyezőségét, és ha az egyezőség a tartalmi elemek legalább 50%-ára fennáll, akkor az középszinten teljesített vizsgatárgyként beszámítható. Automatikus a pontszámítás, amennyiben egy adott ország vagy középiskola érettségi vizsgatárgya egy korábbi eljárásban már elismerésre került.

(5) *  A Hivatal a Tájékoztatóban teszi közzé a (3) bekezdés alapján lefolytatott eljárásai során már emelt szintűnek elismert külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyakat, amelyek emelt szintű érettségi vizsgatárgyként való elismerése - érettségi végzettségnek elismert érettségi bizonyítvány esetén - automatikus.

(6) *  A 17. § (10) bekezdésében meghatározott kivétellel a Hivatal állapítja meg a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsga értékelésének átszámítását. A Hivatal az értékelés átszámításának módszerét a Tájékoztatóban közzéteszi.

18. § (1) Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során az 1. mellékletben meghatározottak szerint a felsőoktatási intézmény szabályzatában normatív módon meghatározva

a) egészségügyi vizsgálat,

b) pályaalkalmassági vizsgálat,

c) gyakorlati vizsga,

d) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga,

e) szóbeli alkalmassági vizsga,

f) *  felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

szervezhető.

(1a) *  Amennyiben az (1) bekezdés a)-c) pont szerinti vizsgálat, illetve vizsga követelményei egy vagy több szakon egységesek, az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény szabályzata helyett a Tájékoztatóban a szak(ok)ra vonatkozóan meghatározott követelmények az irányadóak.

(2) *  Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés esetén - az f) pont kivételével - a jelentkező összpontszáma nulla.

(3) *  A sporttudomány, művészet és művészetközvetítés képzési terület képzéseire, valamint a testnevelés és sport műveltségterülethez vagy a pedagógusképzés képzési területhez tartozó, valamint a művészeti egyszakos, illetve kétszakos osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében, ahol gyakorlati vizsga van, a 14-17/A. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e képzésekre jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. Ebben az esetben a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának - amelynek maximális értéke 200 pont - megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű szakon a gyakorlati vizsgán 100 pont, a közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont szerezhető. A jelentkező összpontszámát ebben az esetben is - az érettségi többletpontokat ide nem értve - többletpontok nélkül kell megállapítani.

(4) *  Amennyiben a jelentkező a pedagógusképzés képzési területhez tartozó alapképzési szakra több intézménybe jelentkezik, a kötelező alkalmassági vizsgálaton abban az intézményben kell részt vennie, amelyik a 13. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban az elbírálási sorrendjében a legkisebb sorszámmal szerepel.

19. § (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult.

(2) *  Ha a jelentkező az (1) bekezdés vagy a 17. § (8) bekezdése alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.

20. § (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként * 

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy * 

b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra * 

jogosult.

(2) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.

(4) A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.

(5) *  Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

21. § (1) A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során * 

a) *  az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás alapján - a 22. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve -

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,

ab) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,

ac) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián

való részvétel esetén 50 többletpontra,

b) *  a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert sportágban az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján

ba) világbajnokságon,

bb) Európa-bajnokságon

elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra,

c) *  az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban

ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,

cb) az Universiadén,

cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon,

cd) az Ifjúsági Olimpián

elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra,

d) *  az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos sportági szakszövetség által szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra,

e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 többletpontra

f) *  a középiskolai művészeti szakképzésben szervezett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 20 többletpontra;

g) *  tárgyanként legfeljebb egy, a ga)-gc) alpont szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 17. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak, * 

ga) *  az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén, az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért 1-10. helyezésért 100, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többletpontra,

gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 20 többletpontra,

gc) *  az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért 1. helyezésért 100, a 2. helyezésért 50, a 3. helyezésért 25 többletpontra

h) *  az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 100 többletpontra;

i) egyéb, a g) pont alá nem tartozó tantárgyból Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredményért, ha olyan tárgyból érte el, amelynek elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek, az 1-10 helyezés esetén 20 többletpontra;

j) *  a 15/A. § (6) bekezdése szerinti miniszteri döntésnek megfelelő szakirányú továbbtanulás esetén, ha a szakképesítést igazoló bizonyítványból vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélből nem számítottak érettségi pontot a 15/A. § alapján

ja) a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítésért 32 többletpontra,

jb) a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélért 32 többletpontra,

jc) szakgimnáziumban oktatható szakképesítésért 32 többletpontra

k) *  magyarországi országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra

l) *  a nemzetközi tudományos diákolimpiák eredményei alapján,

la) tárgyanként legfeljebb egy, a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián, a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezésért, ha a felsőoktatási intézmények a szakra vonatkozóan az adott érettségi vizsgatárgyat a 17. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként határozták meg, 100 többletpontra,

lb) a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezésért, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amely esetében a felsőoktatási intézmények a fizika érettségi vizsgatárgyat a 17. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan határozták meg, 100 többletpontra,

lc) a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezésért, ha a jelentkező bölcsészettudományi képzési területre jelentkezik, 100 többletpontra,

m) *  az Institut ekonomického vzdělávání által alapított, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott és Magyarországon a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi döntőjén elért 1-3. helyezésért, ha a jelentkező a gazdaságtudományok képzési területre jelentkezik, 30 többletpontra,

n) *  az Országos Haditorna Verseny 1-3. helyezett csapat tagja a sporttudományi képzési területre, valamint az állami légiközlekedési, katonai gazdálkodási, katonai logisztika, katonai infokommunikáció és katonai vezetői alapképzési szakokra történő jelentkezés esetén 15 többletpontra,

o) *  a Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért 1-3. helyezést, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt, 20 többletpontra,

p) *  a Tudományos és Diákköri Tanács és az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett versenyen elért különdíjért, ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt, 10 többletpontra,

q) *  ha a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélből nem számítottak érettségi pontot, az azonos képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért 32 többletpontra,

r) *  amennyiben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katonaként

ra) szakkiképzés nélkül legalább hat hónapos szolgálatot teljesített, 16 többletpontra,

rb) a hat hónapos szolgálati ideje alatt - az alapkiképzést követően - a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti szakkiképzést végrehajtotta, 32 többletpontra,

rc) az rb) alpontot folytatólagosan követő hat hónapos szolgálati ideje alatt a Hjt. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti szakkiképzést folytatta és végrehajtotta, további 32 többletpontra

jogosult.

(2) Az (1) bekezdés b)-e) pont alapján a többletpontot csak abban az esetben kaphatja meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.

(3) Az (1) bekezdés ga) alpontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt - a verseny szervezőjének igazolása alapján - a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

(4) *  Az (1) bekezdés alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján jogosult többletpontra a jelentkező. Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott jogcímek közül csak a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb jogcím után kaphat többletpontot a jelentkező.

22. § (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen - amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint elérik a 14. § (5) bekezdésében, illetve 23. §-ban meghatározott pontszámot - 500 pont.

(2) *  Az államtudományi képzési terület nem önköltséges alapképzési szakjaira jelentkezők közül maximális pontszámmal (500 pont) sportösztöndíjasként kell figyelembe venni azokat, akik teljesítik a felsőoktatási intézmény által a Tájékoztatóban meghatározott további felvételi, valamint sportteljesítménnyel kapcsolatos követelményeket. A sportösztöndíjasként figyelembe vett hallgatók létszáma nem haladhatja meg az államtudományi képzési területre az adott évben felvehető hallgatói létszámkeretet megállapító kormányhatározatban nem önköltséges finanszírozási formára megadott felvehető hallgatói létszám 5%-át.

(3) *  A rendészeti ágazat szakembereinek felkészítése érdekében, továbbá a honvédtiszti életpályára történő felkészítés, valamint a honvédelmi terület civil szakembereinek felkészítése érdekében meghirdetett alapképzési szakokra jelentkezőknek a 22. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott különös felvételi feltételeknek is meg kell felelnie.

23. § (1) *  Alapképzésre, osztatlan képzésre - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az a jelentkező vehető fel, akinek a 19. §, 20. § és a 21. § (1) bekezdés j) pontja szerint járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.

(2) *  A levelező munkarendben közszolgálati ösztöndíjas képzésként meghirdetett közigazgatás-szervező alapképzési szakra - a Tájékoztatóban meghatározott létszámban - az a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzésről kiállított bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező vehető fel, aki teljesíti a felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményt. Az ilyen jelentkezőt a többletpontok nélkül szerezhető maximális pontszámmal kell figyelembe venni.

(3) *  Alapképzésre, osztatlan képzésre - az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel - az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

(4) *  A (3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik, amely képzés esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani.

(5) *  Emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

(6) *  Emelt szintű érettségi vizsgának minősül a 17. § (8) bekezdés d) pontja szerinti Európai érettségi bizonyítványában szereplő, az adott nyelvi szekció nyelvéből letett nyelv vagy nyelv és irodalom érettségi vizsga.

8. Esélyegyenlőség biztosítása

24. § (1) *  Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és a 12. § (4) bekezdésében foglalt határidő közötti időszak során

a) *  a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;

b) a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;

c) *  gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban, gyermekgondozási díjban, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesül, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik, és ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra

jogosult.

(2) A jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni.

(3) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.

(4) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették.

(5) Amennyiben a felsőoktatási intézmény a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények illetve felmentések.

(6) A (3)-(5) bekezdés alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez.

9. A besorolási döntés

25. § (1) *  A besorolási döntés előkészítésében a Hivatal és a felsőoktatási intézmények vesznek részt.

(2) A miniszter az Nftv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott határozatát a felvételi eljárást megelőző év november 30-ig hozza meg.

(3) A felsőoktatási intézmények a (4) bekezdésben meghatározott besorolási döntés elkészítésének a Hivatal által meghatározott időpontjáig kötelesek továbbítani a Hivatalnak a jelentkezők általuk meghatározott eredményeit.

(4) A besorolási döntés előkészítéseként a Hivatal - a rendelkezésre álló adatok alapján - az Nftv. 39. §-ában foglaltak alapján tervezetet készít az egyes szakok ponthatárára.

(5) A javaslat alapján a felsőoktatási intézmények kezdeményezhetik

a) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb létszám növelését;

b) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legalacsonyabb létszám csökkentését,

c) * 

(6) A felsőoktatási intézmények döntései alapján a Hivatal újabb tervezetet készít.

(7) Az (5)-(6) bekezdés szerinti eljárása besorolási döntés napjáig többször ismételhető.

(8) A felsőoktatási intézmények a (5) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatározott időpontjáig kötelesek továbbítani a Hivatalnak a jelentkezők általuk meghatározott eredményeit.

26. § (1) A Hivatal a besorolási döntést

a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 25. napjáig;

b) *  az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 5. napjáig;

c) *  a pótfelvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 28. napjáig

hozza meg.

(2) *  Besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg, hogy a jelentkező a jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül melyik az az első képzés, amelynél elérte a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező által meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre sorolható be.

(3) A Hivatal a besorolásról a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre a jelentkező felvételéről szakonként (önálló szakképzettséget eredményező szakirányonként) egységes rangsor, a mesterképzésre, valamint a már oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében intézményi rangsor és a miniszter által az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói kapacitása alapján dönt.

(4) A jelentkezők rangsorba állításakor figyelembe kell venni

a) a 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is;

b) a miniszternek az Nftv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott határozatát;

c) a felsőoktatási intézmények működési engedélyében szereplő intézményi kapacitást.

(5) *  A jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be. Azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta - kivéve, ha az elbírálási sorrendben előbb szereplő helyre már besorolták -, kötelező besorolni.

27. § *  (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését legkésőbb a 26. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig közli a jelentkezővel a felvételi eljárás hivatalos honlapján, a személyes ügyintézési felületen keresztül.

(2) *  A besorolási döntés tényéről és a megtekintésének módjáról elektronikus levélben vagy postai úton tájékoztatja a Hivatal a jelentkezőt.

10. A felvételi döntés

28. § (1) A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését

a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc napon belül;

b) *  az általános felvételi eljárásban augusztus 8-áig,

c) a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig

határozatban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki - a Hivatal értesítése alapján - hozzá lett besorolva.

(1a) *  Ha a besorolási döntés elleni jogorvoslati döntés megalapozza a felvételi döntés módosítását, a felvételi döntést meghozó intézménynek rendelkezni kell a döntés módosításáról. Ha a besorolási döntés elleni jogorvoslati döntés alapján a jelentkező másik felsőoktatási intézménybe kerül besorolásra, mindkét intézménynek rendelkeznie kell a felvételi döntésről.

(2) A határozatnak tartalmaznia kell

a) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

b) a jelentkező által választott képzés pontos megnevezését;

c) a jelentkező nevét, lakóhelyét, ha van, akkor az oktatási azonosító számát;

d) az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást;

e) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, a beiratkozás elmulasztásának következményeire történő figyelmeztetést;

f) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmény a döntést hozta;

g) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.

(3) A határozat tartalmazhatja

a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat;

b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezők számára az előkészítő évfolyamra történő felvétel felajánlását.

(4) Amennyiben a jelentkező rendelkezik elektronikus levelezési címmel, a határozat elektronikus levélben is kiküldhető.

11. Elektronikus ügyintézés a felvételi eljárás során

28/A. § *  (1) *  A Hivatal a jelentkező azonosítására a természetes személyazonosító adatoktól eltérő felvételi azonosítót képez. A felvételi azonosító jelentkezővel való közlését megelőzően regisztrációs kódot hoz létre, azt a felvételi azonosítóhoz rendelten nyilvántartásba veszi.

(2) *  A Hivatal az elektronikus szolgáltatás nyújtása során biztosítja a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét és a személyes, illetve védett adatok védelmét.

29. § (1) *  A jelentkezők a felvételi eljárás során tett egyes cselekményeket elektronikusan végzik.

(2) *  Az elektronikus ügyintézést támogató információs rendszer létrehozásáról és üzemeltetéséről a Hivatal gondoskodik oly módon, hogy a rendszerben elvégzett minden egyes műveletre - különösen az adatok módosítására - vonatkozóan ellenőrizhető legyen a művelet elvégzésének időpontja és megállapítható legyen a műveletet végző személye.

(3) *  A Hivatal teljes körű tájékoztatást ad a jelentkezők és a felsőoktatási intézmények számára az elektronikus ügyintézés feltételeiről, módjáról, illetve teljes körű útmutatást ad a rendszer szolgáltatásairól, funkcióiról, használatáról.

30. § (1) *  A felsőoktatási intézmények a Tájékoztató összeállításához szükséges adatszolgáltatást és a felvételi eljárás teljes folyamatát a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elektronikus rendszeren keresztül intézik.

(2) Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feladatokat a felsőoktatási intézmény vezetője vagy általa erre feljogosított személy végzi.

31. § (1) A Hivatal a jelentkezők központi nyilvántartását elektronikus formában hozza létre és vezeti.

(2) *  Ha a jelentkező a felvételi eljárás során olyan okiratot mutat be, amelyben szereplő személyes adatai az okirat kiállítását követően megváltoztak, a bekövetkezett változást köteles a Tájékoztatóban meghatározottak szerint igazolni.

(3) *  Az érettségi vizsgára vonatkozó adatokat a Hivatal - a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok keretei között - a köznevelési intézménytől, a köznevelés információs rendszeréből elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel.

(4) *  A nyelvvizsga letételét igazoló okirat hitelességének megállapítására vonatkozó adatokat a Hivatal a nyelvvizsga-bizonyítványt kiállító vizsgaközponttól elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel.

12. Mesterképzés

32. § A mesterképzést hirdető intézmények, illetve a mesterképzésre jelentkezők tekintetében a 3-31. §-okat a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

33. § (1) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az állami ösztöndíjas mesterképzésre felvehető hallgatói létszám - miniszter által meghatározott - intézmények közötti elosztását.

(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett mesterszakokra vonatkozóan az 5. §-ban meghatározottakon felül tartalmazza

a) azon alapképzési szakokon szerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölését, amelyeket az intézmény a mesterképzési szakra történő jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz;

b) a felvehető létszámot;

c) az alapképzési, mesterképzési szakokon, illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit;

d) a tanári mesterképzési szakra történő jelentkezés, illetve felvétel speciális szabályait;

e) az intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit.

34. § (1) A 14-23. §-ban foglaltak a mesterképzésre történő jelentkezésre nem alkalmazhatók.

(2) *  A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a (3) bekezdésben meghatározott pontszám 50 százalékát eléri. Az Nftv. 40. § (4) bekezdése szerinti oklevél és nyelvvizsga meglétét, a hátrányos helyzetet, a fogyatékosságot, a gyermek gondozása céljából fennálló fizetés nélküli szabadságot, a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, gyermekek otthoni ápolása miatti ápolási díjban vagy gyermekgondozási díjban való részesülést igazoló dokumentumokat a felsőoktatási felvételi eljárásban a Hivatal vizsgálja. * 

(3) A jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, amelyek összege legfeljebb 100 pont.

(4) A többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, az intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy az esélyegyenlőség biztosítására meghatározott többletpont nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

(5) *  A művészet, művészetközvetítés és sporttudomány képzési terület képzéseire, valamint a művészeti jellegű tanárképzésre jelentkezők esetében a jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani.

35. § *  Amennyiben a jelentkező adott be jelentkezési kérelmet a 26. § (3) bekezdésében meghatározott képzésekre is, a felvételi döntés során azok sorrendjét is figyelembe kell venni.

13. Szakirányú továbbképzés

36. § (1) A szakirányú továbbképzést hirdető intézmények, illetve a szakirányú továbbképzésre jelentkezők tekintetében a 3-31. §-t a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 3-7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje szakirányú továbbképzések tekintetében a képzés indításának időpontját megelőző év október 15. napja.

(3) A szakirányú továbbképzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal elektronikus formában a képzés indítását megelőző év december 31. napjáig jelenteti meg.

37. § (1) A szakirányú továbbképzésre jelentkezők eredményeinek összesítését, a jelentkezők rangsorolását a felsőoktatási intézmény végzi el.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

(3) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határidejét, módját és a felvételi eljárást és követelményeit a felsőoktatási intézmény határozza meg.

(4) A felsőoktatási intézmény az elindított képzésekről és a felvettekről a Hivatalnak az általa meghatározott formában, a képzés indítása szerinti év október 15-ig statisztikai adatot szolgáltat.

14. Doktori képzés

38. § (1) A doktori képzést hirdető intézmények, illetve a doktori képzésre jelentkezők tekintetében a 3-31. §-t a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 3-7. §-ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje doktori képzések tekintetében a képzés indításának időpontját megelőző év október 15. napja.

(3) A doktori képzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal elektronikus formában a képzés indítása szerinti év január 31. napjáig jelenteti meg.

(4) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az állami ösztöndíjas doktori képzésre felvehető hallgatói létszám - miniszter által meghatározott - intézmények közötti elosztását.

(5) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett doktori programokra vonatkozóan tartalmazza

a) azon mesterképzési szakon szerzett szakképzettségek, illetve az Nftv. 40. § (7) bekezdésében meghatározott egyetemi szintű szakképzettségek megjelölését, amelyeket az adott intézmény a doktori programra történő jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz;

b) az állami ösztöndíjas és az önköltséges formában felvehető létszámot;

c) a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit.

39. § (1) A doktori képzésre történő jelentkezés határidejét, módját a felsőoktatási intézmény szabályzata határozza meg.

(2) A felsőoktatási intézmény a Hivatalnak az elindított képzésekről és a felvettekről a Hivatal által meghatározott formában statisztikai adatot szolgáltat.

40. § (1) A doktori képzésre jelentkezők eredményeinek összesítését, a jelentkezők rangsorolását a felsőoktatási intézmény köteles elvégezni.

(2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.

(3) Az intézmény a felvettekről a képzés indítása szerinti év szeptember 15-éig tájékoztatja a Hivatalt.

15. Egyéb eltérő szabályok

41. § (1) *  A külföldi hallgatók részére, idegen nyelven, valamint a harmadik országbeli állampolgárok számára államközi megállapodás alapján meghirdetett képzésekre, a hitéleti képzésekre, a nemzetközi közös képzésekre, a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramban részt vevőkre és a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények képzéseire történő jelentkezés határidejét, módját, valamint a felvételi eljárást és követelményeit a felsőoktatási intézmény határozza meg.

(2) *  A felsőoktatási intézmény az (1) bekezdés szerinti képzésekről és a felvettekről a Hivatalnak az általa meghatározott formában, a képzés indítása szerinti év október 15-ig statisztikai adatot szolgáltat.

(3) *  Fel kell venni önköltséges képzésre azt, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akit a felsőoktatási intézménnyel kötött - az Nftv. 83. § (5) bekezdése szerinti - megállapodás alapján a szerződő fél megjelöl, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény az adott szakot indítja, és az adott képzési területen rendelkezik kapacitással. A megállapodásban tanévenként meg kell állapítani az adott képzésre felvételre kerülők számát, amely nem lehet kevesebb öt főnél.

(4) *  A jelentkező az Nftv. 108. § 1a. pontja szerinti képzési területhez tartozó szakra vonatkozó felvételi döntést követően a felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére, a duális képzésre jogosult felsőoktatási intézmény külön döntése alapján duális képzésben vehet részt.

16. Felvételi eljárási díjak

42. § (1) *  A felvételi eljárás során a jelentkezőnek kiegészítő díjat, valamint - amennyiben az intézmény szabályzata így rendelkezik - intézményi eljárási díjat, külön eljárási díjat kell fizetnie.

(2) *  Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre vagy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező díjmentesen egyidejűleg három képzésre irányuló jelentkezési kérelmet nyújthat be.

(3) *  A kiegészítő díj meg nem fizetése esetén a jelentkezési kérelem benyújtásakor megadott, eredeti jelentkezési sorrendnek megfelelő, kiegészítő díjat keletkeztető hely kizárásra kerül.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további 2000-2000 forint kiegészítő díjat kell fizetni, amelyből képzésenként 1000-1000 forint az érintett felsőoktatási intézményt illeti.

(5) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézmény intézményi eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet.

(6) Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági, szóbeli és nyelvi alkalmassági vizsga, valamint a mesterképzésben szervezett felvételi vizsga esetén a felsőoktatási intézmény a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére külön eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak mértéke jelentkezésenként legfeljebb 4000 forint lehet.

(7) A (2)-(6) bekezdés alkalmazása során ugyanazon képzés több finanszírozási formájára való egyidejű jelentkezés egy jelentkezésnek minősül.

43. § (1) *  A felvételi eljárás során a kiegészítő díjat a Hivatalhoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

(2) *  A 42. § (4) bekezdése alapján az intézményeket illető részt a Hivatal a jogorvoslati eljárások lezárását követő 90 napon belül utalja át az intézményeknek.

(3) *  A 42. §-ban, a 44. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott díjak befizetésének módját, a bizonylatadás szabályait, a visszaigénylés szabályait a Tájékoztatóban közzé kell tenni.

44. § (1) *  A 8. § (3) bekezdésében szabályozott pótfelvételi eljárás díjmentes.

(2) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésre történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézmény intézményi eljárási díjat határozhat meg. A díjat a felsőoktatási intézmény részére kell befizetni és teljes egészében a felsőoktatási intézményt illeti meg.

(3) * 

(4) *  A felsőoktatási felvételi eljárásért fizetendő felvételi eljárási díj visszatérítendő, ha a jelentkező

a) legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig visszavonja jelentkezési kérelmét;

b) elkésett jelentkezési kérelme elutasításra kerül;

c) a meghatározott felvételi eljárási díjnál magasabb összeget fizetett be, a különbözet erejéig;

d) nem nyújtott be jelentkezési kérelmet.

17. Záró rendelkezések

45. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - 2013. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit első alkalommal a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni. A 2013. évi keresztféléves felvételi eljárásban és az azzal kapcsolatos megismételt eljárásban a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

(2)-(3) * 

(4) *  A 47. § (5) bekezdése 2014. december 15-én lép hatályba.

(5) *  A 6. § (2) bekezdés c) pontja, a 15. § (3) bekezdés d) pontja, a 15. § (5) bekezdése és a 18. § (1) bekezdés e) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

(6) * 

46. § * 

47. § * 

48. § * 

49. § *  Ahol e rendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

49/A. § *  Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

50. § * 

51. § * 

52. § * 

53. § *  E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 2. pont m) alpontját első alkalommal a 2020. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

54. § *  E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (1) bekezdés d) pontját, valamint 22. § (2) és (3) bekezdését első alkalommal a 2020. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.

55. § *  E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 261/2019. (XI. 14.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (3) és (4) bekezdését első alkalommal a 2020. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.

56. § *  E rendeletnek a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelettel megállapított 23. § (5) bekezdését és 41. § (1) bekezdését első alkalommal a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.

57. § * 

58. § *  (1) E rendeletnek az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 661/2020. (XII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. § (3) bekezdés b) pontját, (4) bekezdés b) pontját, (5) bekezdését és (9) bekezdését, 5. § (1) bekezdését, 6. § (2) bekezdés a) és b) pontját, 7/A. § (2) bekezdését, 9. § (2), (3) és (4) bekezdését, 11. § (1) bekezdését, (2) bekezdés b) pontját, (3) bekezdését, 12. § (4) bekezdését, 13. § (1) bekezdését, 15/A. §-át, 15/B. §-át, 17. § (1) és (10) bekezdését, 17/A. § (3), (5) és (6) bekezdését, 18. § (3) és (4) bekezdését, 21. § (1) bekezdés a), d), k), g), h), j) és l)q) pontját, 23. § (6) bekezdését, 24. § (1) bekezdés c) pontját, 27. § (2) bekezdését, 42. § (3) bekezdését, 1. melléklet III. pont 6. alpontját, 2. melléket 2. pont m) és p) alpontját és 3. mellékletét első alkalommal a 2021. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 1. melléklet III. pont 4a. alpontját és 2. melléklet 2. pont q) alpontját első alkalommal a 2022. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.

59. § *  E rendeletnek a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (1) bekezdés r) pontját a 2022. év februárjában induló képzésekre történő jelentkezés során, a keresztféléves felvételi eljárásban kell első alkalommal alkalmazni.

60. § *  (1) E rendeletnek az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.1.) megállapított 2. § (2) bekezdését, 8. § (1a) bekezdését, 9. § (6) bekezdését, 11. § (2) bekezdés e) pontját, 11. § (2a) bekezdés a) pontját, 12. § (7)-(7b) bekezdését, 16. § (3) és (5) bekezdését, 17. § (8a) és (9) bekezdését, 21. § (1) bekezdés d) pontját, g) pont ga) alpontját és n) pontját, 23. § (3) bekezdését, 24. § (1) bekezdés c) pontját, 31. § (2) bekezdését, 2. melléklet 1. pont e) és f) alpontját, 2. melléklet 2. pont r)-u) alpontját, valamint 3. mellékletét a 2022. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr.1.-gyel megállapított 1. melléklet III. pont 6. alpontját a 2023. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.

(3) E rendeletnek a Módr.1.-gyel megállapított 2. melléklet 2. pont v) alpontját a 2024. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.

(4) E rendeletnek a Módr.1.-gyel megállapított 15/A. § (4a) és (4b) bekezdését a 2026. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.

61. § *  E rendeletnek az egyes eljárási szabályok módosításáról szóló 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 1. pont f) alpontját a 2022. évi általános felvételi eljárásban kell először alkalmazni.

1. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Azon alapképzési szakok és osztatlan mesterképzési szakok felsorolása, amelyek esetében a felsőoktatási intézmények egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket írhatnak elő, illetve gyakorlati, szakmai vizsgát szervezhetnek * 

I. Egészségügyi vizsgálat írható elő a következő szakokon:

1. Agrár képzési terület: állatorvosi;

2. Műszaki képzési terület: had- és biztonságtechnikai mérnöki;

3. Művészet képzési terület: minden szakon;

4. Művészetközvetítés képzési terület: minden szakon;

5. *  Államtudományi képzési terület: minden szakon;

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon;

7. Pedagógusképzés képzési terület: minden szakon;

8. Sporttudomány képzési terület: minden szakon;

9. Társadalomtudomány képzési terület: szociális munka és szociálpedagógia szakon.

II. Pályaalkalmassági vizsgálat a következő szakokon

A) tartható:

1. Agrár képzési terület: tájrendező és kertépítő mérnöki;

2. Műszaki képzési terület: építőmérnöki, építész, építészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki;

3. Művészet képzési terület: minden szakon;

4. Művészetközvetítés képzési terület: minden szakon;

5. *  Államtudományi képzési terület: minden szakon;

6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület: minden szakon;

7. Pedagógusképzés: minden szakon;

8. Sporttudomány képzési terület: minden szakon;

B) * 

III. Gyakorlati vizsga tartható a következő szakokon:

1. Művészet képzési terület: minden szakon;

2. Művészetközvetítés képzési terület: minden szakon;

3. Művészet és művészetközvetítés képzési területekhez kapcsolódó osztatlan tanárszakokon;

4. *  Osztatlan tanárképzésben, amennyiben a szak, vagy szakpár legalább egyike művészeti jellegű;

4a. *  Osztatlan tanárképzésben testnevelő tanár szakon és gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szakon;

5. *  Sporttudomány képzési terület: edző szakon;

6. *  Pedagógusképzés képzési terület: nemzetiségi óvodapedagógus (cigány-roma) és szakoktató szakon.

IV. *  A 17. § (8) bekezdése szerinti felsőoktatási felvételi szakmai vizsga valamennyi szakon tartható.

2. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak

1. *  a kötelező érettségi vizsgatárgyak

a) magyar nyelv és irodalom

b) nemzetiségi nyelv és irodalom

c) nemzetiségi nyelv

d) magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett történelem

e) magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett matematika

f) *  az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, portugál, arab, héber, kínai, holland, japán és finn nyelvekből, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti nemzetiségek által használt nyelvként elismert nyelvből, továbbá a latin nyelvből tett vizsga, amennyiben az adott idegen nyelvből az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján érettségi vizsga tehető;

2. a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett

a) fizika

b) kémia

c) biológia

d) földrajz

e) informatika

f) testnevelés

g) természettudomány

h) társadalomismeret

i) belügyi rendészeti ismeretek

j) katonai alapismeretek

k) gazdasági ismeretek

l) * 

m) *  dráma

n) *  ének-zene

o) *  vizuális kultúra

p) *  mozgóképkultúra és médiaismeret

q) *  filozófia

r) *  honvédelmi alapismeretek

s) *  digitális kultúra

t) *  állampolgári ismeretek

u) *  közigazgatási ismertek

v) *  fenntarthatóság.

3. *  a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett

a) egészségügyi alapismeretek,

b) elektronikai alapismeretek,

c) építészeti és építési alapismeretek,

d) gépészeti alapismeretek,

e) informatikai alapismeretek,

f) környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,

g) közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan),

h) kereskedelmi és marketing alapismeretek,

i) közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),

j) mezőgazdasági alapismeretek,

k) oktatási alapismeretek,

l) vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek,

m) faipari alapismeretek,

n) *  ágazati, ágazaton kívüli vagy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy;

4. * 

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A felsőoktatási felvételi eljárás során pontszámítás szempontjából figyelembe vehető szakmák és szakképesítések

1. Agrár képzési terület

1.1. Osztatlan szakok

A B C
1. Osztatlan szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. erdőmérnöki 508211702 Erdésztechnikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
508121706 Kertésztechnikus
510211404 Vízügyi technikus
507121402 Környezetvédelmi technikus
510311105 Honvéd kadét,
Környezetvédelmi technikus
(környezetvédelem)
5462302 Erdésztechnikus
5462501 Vadgazdálkodási technikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
3. agrármérnöki 508111709 Mezőgazdasági technikus
508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus
508211702 Erdésztechnikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5562101 Agrár áruforgalmazó
szaktechnikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
5562201 Kertészeti szaktechnikus
5562102 Növényvédelmi szaktechnikus
5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
5554108 Tejipari szaktechnikus

1.2. Alapképzési szakok

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. agrár- és üzleti digitalizáció 508111709 Mezőgazdasági technikus
508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus
506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
506131203 Szoftverfejlesztő és
-tesztelő
507140401 Automatikai technikus
507140403 Elektronikai technikus
507140405 Ipari informatikai technikus
507151005 Gépész technikus
510311105 Honvéd kadét,
Elektronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Infokommunikációs hálózatépítő és
-üzemeltető technikus
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető
5421305 Szoftverfejlesztő
5548102 Információrendszer-szervező
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő
5521302 Webfejlesztő
5452301 Automatikai technikus
5452302 Elektronikai technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5448105 Műszaki informatikus
5448101 CAD-CAM informatikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5448102 Gazdasági informatikus
3. állattenyésztő mérnöki 508111709 Mezőgazdasági technikus 5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
5554108 Tejipari szaktechnikus
4. élelmiszer-mérnöki 507210503 Élelmiszerellenőrzési technikus
507210509 Húsipari technikus
507210513 Sütő- és cukrászipari technikus
507210515 Tartósítóipari technikus
507210517 Tejipari technikus
507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus
507210506 Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus
5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus
5454102 Élelmiszeripari technikus
5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
5554106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
5554102 Cukor- és édesipari szaktechnikus
5554107 Tartósítóipari szaktechnikus
5554108 Tejipari szaktechnikus
5554101 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus
5554103 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
5554105 Malom- és keveréktakarmányipari szaktechnikus
5. földmérő és földrendező mérnöki 508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
508211702 Erdésztechnikus
508111709 Mezőgazdasági technikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
508121706 Kertésztechnikus
510211404 Vízügyi technikus
507121402 Környezetvédelmi technikus
510311105 Honvéd kadét,
Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
5558102 Távérzékelési szaktechnikus
5558103 Térképész szaktechnikus
5548101 Térinformatikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
6. vidékfejlesztési agrármérnöki 508111709 Mezőgazdasági technikus 5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
5558104 Vidékfejlesztési szaktechnikus
7. kertészmérnöki 508121706 Kertésztechnikus
508111709 Mezőgazdasági technikus
5458102 Parképítő és fenntartó technikus
5562201 Kertészeti szaktechnikus
5562102 Növényvédelmi szaktechnikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
8. lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki 508111709 Mezőgazdasági technikus 5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5481302 Sportedző (lovasedző)
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
9. mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus
508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus
508111709 Mezőgazdasági technikus
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
5452102 Erdészeti gépésztechnikus
10. mezőgazdasági mérnöki 508111709 Mezőgazdasági technikus
508211702 Erdésztechnikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
5562201 Kertészeti szaktechnikus
11. mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki 510211404 Vízügyi technikus
508111709 Mezőgazdasági
technikus
510311105 Honvéd kadét,
Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
5485304 Víziközmű technikus
5485302 Vízgazdálkodó technikus
5585301 Vízépítő szaktechnikus
5585302 Vízminőség-védelmi szaktechnikus
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
12. szőlész-borász mérnöki 507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus 5554101 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
13. tájrendező és kertépítő mérnöki 508121706 Kertésztechnikus 5458102 Parképítő és fenntartó technikus
5562201 Kertészeti szaktechnikus
14. természetvédelmi mérnöki 507121402 Környezetvédelmi technikus
508211702 Erdésztechnikus
508111709 Mezőgazdasági technikus;
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
508121706 Kertésztechnikus
510211404 Vízügyi technikus
510311105 Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585001 Hulladékgazdálkodó
szaktechnikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
5585005 Természetvédelmi szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi
szaktechnikus
5462501 Vadgazdálkodási technikus
5462302 Erdésztechnikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
15. vadgazda mérnöki 508211702 Erdésztechnikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
508121706 Kertésztechnikus
510211404 Vízügyi technikus
507121402 Környezetvédelmi technikus
510311105 Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
5462302 Erdésztechnikus
5462501 Vadgazdálkodási technikus
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5585005 Természetvédelmi szaktechnikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus

2. Államtudományi képzési terület

2.1. Osztatlan szakok

A B C
1. Osztatlan szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. államtudományi 504131801 Közszolgálati technikus (közigazgatási ügyintéző szakmairányon)
510311105 Honvéd kadét (honvédelmi igazgatási ügyintéző szakmairányon)
5434501 Közszolgálati ügyintéző
5434404 Államháztartási ügyintéző
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző

2.2. Alapképzési szakok

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. rendészeti igazgatási
(biztonsági, büntetésvégrehajtási, határrendészeti,
igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti,
közrendvédelmi, migrációs,
vám- és jövedéki igazgatási szakirányokkal)
510321803 Rendőr tiszthelyettes
504131801 Közszolgálati technikus
(az alapképzési szakon a biztonsági és migrációs szakirány választása esetében)
5486101 Rendőr tiszthelyettes
(szakmairány megjelölésével)
5586102 Bűnügyi technikus
5434501 Közszolgálati ügyintéző
(az alapképzési szakon a biztonsági és migrációs szakirány választása esetében)
3. rendészeti (bevándorlási,
büntetés-végrehajtási
szervező, határrendészeti
rendőr, igazgatásrendészeti
rendőr, közeledésrendészeti
rendőr, közrendvédelmi rendőr,
vám- és pénzügyőri
szakirányokkal)
510321803 Rendőr tiszthelyettes 5486101 Rendőr tiszthelyettes
(szakmairány megjelölésével)
5586102 Bűnügyi technikus
4. nemzetközi biztonság- és védelempolitikai 510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5. állami légiközlekedési (állami
légijármű-vezető, katonai
repülésirányító, katonai
repülőműszaki szakirányokkal)
510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486303 Honvédelmi igazgatási
ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
6. bűnügyi igazgatási (bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó, informatikai nyomozó szakirányokkal) 510321803 Rendőr tiszthelyettes 5486101 Rendőr tiszthelyettes
(szakmairány megjelölésével)
5586102 Bűnügyi technikus
7. bűnügyi (bűnüldözési, bűnügyi felderítő, gazdasági nyomozó, adó- és pénzügyi nyomozó, kiber nyomozó szakirányokkal) 510321803 Rendőr tiszthelyettes 5486101 Rendőr tiszthelyettes
(szakmairány megjelölésével)
5586102 Bűnügyi technikus
8. katasztrófavédelem (iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányokkal) 510321803 Rendőr tiszthelyettes
510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
5486101 Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5434501 Közszolgálati ügyintéző
5485001 Környezetvédelmi technikus
5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
9. katonai gazdálkodási 510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
10. katonai logisztika 510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
11. katonai infokommunikáció 510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
12. katonai vezetői 510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
13. nemzetbiztonsági 510311104 Honvéd altiszt
510311105 Honvéd kadét
510321803 Rendőr tiszthelyettes
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486302 Honvéd altiszt
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
5486101 Rendőr tiszthelyettes
(szakmairány megjelölésével)
5586102 Bűnügyi technikus
14. polgári nemzetbiztonsági 510321803 Rendőr tiszthelyettes
510311105 Honvéd kadét
5486101 Rendőr tiszthelyettes
(szakmairány megjelölésével)
5586102 Bűnügyi technikus
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5586301 Honvéd zászlós
(az ágazat/szakmairány megjelölésével)
15. közigazgatás-szervező 510311105 Honvéd kadét (honvédelmi igazgatási ügyintéző szakmairányon)
504131801 Közszolgálati technikus (közigazgatási ügyintéző szakmairányon)
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5434501 Közszolgálati ügyintéző
5434404 Államháztartási ügyintéző
16. nemzetközi igazgatási 510311105 Honvéd kadét (honvédelmi igazgatási ügyintéző szakmairányon)
504131801 Közszolgálati
technikus (közigazgatási ügyintéző szakmairányon)
5486303 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
5434501 Közszolgálati ügyintéző
5434404 Államháztartási ügyintéző

3. Gazdaságtudományok képzési terület

3.1. Alapképzési szakok

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések.
2. gazdálkodási és menedzsment 504110901 Pénzügyiszámviteli ügyintéző
504110902 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes
könyvelő
5534407 Vállalkozási mérlegképes
könyvelő
5534402 Államháztartási mérlegképes
könyvelő
5434603 Irodai titkár
3. kereskedelem és marketing 504171301 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
504161303 Kereskedő és webáruházi technikus
5434701 Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
5534701 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző
5434102 Kereskedelmi képviselő
5434101 Kereskedő
4. közgazdasági adatelemzés 506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
506131203 Szoftverfejlesztő és tesztelő
510311105 Honvéd kadét,
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető
5421305 Szoftverfejlesztő
5548102 Információrendszer szervező
5521304 Mobilalkalmazásfejlesztő
5521305 Multimédiaalkalmazás-
fejlesztő
5521302 Webfejlesztő
5448102 Gazdasági informatikus
5. nemzetközi gazdálkodás 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
504110902 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
5534407 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
5534402 Államháztartási mérlegképes könyvelő
5434603 Irodai titkár
6. pénzügy és számvitel 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
504110902 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
5534407 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
5534402 Államháztartási mérlegképes könyvelő
5434603 Irodai titkár
5434301 Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
5434402 Vállalkozási és bérügyintéző
5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
7. turizmus-vendéglátás 510152307 Turisztikai technikus
510132308 Vendégtéri szaktechnikus
510132302 Cukrász szaktechnikus
510132306 Szakács szaktechnikus
5481201 Idegenvezető
5481203 Turisztikai szervező, értékesítő
5481101Vendéglátásszervező
5554102 Cukor- és édesipari szaktechnikus
5554106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

4. Informatika képzési terület

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. gazdaságinformatikus 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
504110902 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
506131203 Szoftverfejlesztő és
-tesztelő
507141204 Távközlési technikus
510411506 Logisztikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Logisztikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
510311105 Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
5421305 Szoftverfejlesztő
5434001 Üzleti szolgáltatási munkatárs
5434301 Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434402 Vállalkozási és bérügyintéző
5434403 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
5448101 CAD-CAM informatikus
5448102 Gazdasági informatikus
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
5448105 Műszaki informatikus
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető
5448104 Informatikai rendszergazda
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő
5434501 Logisztikai ügyintéző
5484104 Szállítmányozási ügyintéző
5448201 IT mentor
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
5521302 Webfejlesztő
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő
5534402 Államháztartási mérlegképes könyvelő
5534403 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
5534407 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
5548102 Információrendszer-szervező
3. mérnökinformatikus 506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
506131203 Szoftverfejlesztő és
-tesztelő
507130404 Erősáramú
elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
507140403 Elektronikai technikus
507140405 Ipari informatikai technikus
507140406
Közlekedésautomatikai
technikus
507141204 Távközlési technikus
507151005 Gépész technikus
510311105 Honvéd kadét, Elektronikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Infokommunikációs
hálózatépítő és -üzemeltető technikus
510311105 Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető
5421305 Szoftverfejlesztő
5448101 CAD-CAM informatikus
5448102 Gazdasági informatikus
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
5448105 Műszaki informatikus
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető
5448104 Informatikai rendszergazda
5552303 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
5552303 Gerinchálózati rendszerüzemeltető
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő
5448201 IT mentor
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5452302 Elektronikai technikus
5452303 Közlekedésautomatikai műszerész
5452305 Távközlési technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5521302 Webfejlesztő
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő
5548102 Információrendszer-szervező
5552301 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus
5552302 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5552305 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
4. programtervező informatikus 506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
506131203 Szoftverfejlesztő és
-tesztelő
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
507140403 Elektronikai technikus
507140405 Ipari informatikai technikus
507140406 Közlekedésautomatikai technikus
507141204 Távközlési technikus
507151005 Gépész technikus
510311105 Honvéd kadét,
Elektronikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és
-üzemeltető technikus
510311105 Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
5421305 Szoftverfejlesztő
5448101 CAD-CAM informatikus
5448102 Gazdasági informatikus
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
5448105 Műszaki informatikus
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető
5448104 Informatikai rendszergazda
5552303 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
5552303 Gerinchálózati rendszerüzemeltető
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő
5448201 IT mentor
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5452302 Elektronikai technikus
5452303 Közlekedésautomatikai műszerész
5452305 Távközlési technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5521302 Webfejlesztő
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő
5548102 Információrendszer-szervező
5552301 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető
technikus
5552302 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5552305 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
5. üzemmérnök-informatikus 506121201 Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus
506121202 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
506131203 Szoftverfejlesztő és
-tesztelő
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Infokommunikációs hálózatépítő és
-üzemeltető technikus
510311105 Honvéd kadét,
Informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető
507140403 Elektronikai technikus
507140405 Ipari informatikai technikus
507140406 Közlekedésautomatikai technikus
507141204 Távközlési technikus
507151005 Gépész technikus
507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus
508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus
5421305 Szoftverfejlesztő
5448101 CAD-CAM informatikus
5448102 Gazdasági informatikus
5448103 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
5448105 Műszaki informatikus
5448106 Informatikai rendszerüzemeltető
5448104 Informatikai rendszergazda
5552303 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
5552303 Gerinchálózati rendszerüzemeltető
5521302 Internetes alkalmazásfejlesztő
5448201 IT mentor
5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus
5452102 Erdészeti gépésztechnikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5452302 Elektronikai technikus
5452303 Közlekedésautomatikai műszerész
5452305 Távközlési technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5521302 Webfejlesztő
5521304 Mobilalkalmazás-fejlesztő
5521305 Multimédiaalkalmazásfejlesztő
5548102 Információrendszer-szervező
5552301 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
5552302 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető
technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5552305 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

5. Jogi képzési terület

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti
54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. Személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási szak 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
504110902 Vállalkozás ügyviteli ügyintéző
5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434402 Vállalkozási és bérügyintéző

6. Műszaki képzési terület

6.1. Osztatlan szakok

A B C
1. Osztatlan szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. építészmérnöki 507320609 Magasépítő technikus
507320610 Mélyépítő technikus
5458203 Magasépítő technikus
5458204 Mélyépítő technikus
5558202 Műemlékfenntartó technikus

6.2. Alapképzési szakok

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. anyagmérnöki 507112408 Vegyész technikus
507151005 Gépész technikus
507222402 Gumiipari technikus
507222405 Műanyag-feldolgozó technikus
507222407 Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószergyártó technikus
507231605 Könnyűipari technikus
507150106 Kohász- és öntésztechnikus
5452403 Vegyész technikus
5452402 Vegyipari technikus
5552403 Műszeres analitikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
5454302 Gumiipari technikus
5452106 Műanyagfeldolgozó technikus
5552404 Papíripari technikus
5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
5454202 Ruhaipari technikus
5454203 Textilipari technikus
5452104 Kohászati technikus
3. biomérnöki 507121402 Környezetvédelmi technikus
510211404 Vízügyi technikus
507112408 Vegyész technikus
507210503 Élelmiszer-ellenőrzési technikus
507210509 Húsipari technikus
507210513 Sütő- és cukrászipari technikus
507210515 Tartósítóipari
technikus
507210517 Tejipari technikus
507210501 Bor- és pezsgőgyártó technikus
507210506 Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus
510311105 Honvéd kadét,
Környezetvédelmi technikus
(környezetvédelem)
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
5585005 Természetvédelmi szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi
szaktechnikus
5485304 Víziközmű technikus
5485302 Vízgazdálkodó technikus
5585301 Vízépítő szaktechnikus
5585302 Vízminőség-védelmi szaktechnikus
5452403 Vegyész technikus
5552401 Drog- és toxikológiai technikus
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus
5552403 Műszeres analitikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
5452402 Vegyipari technikus
5485301 Vízügyi technikus
5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus
5454102 Élelmiszeripari technikus
5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
5554106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
5554102 Cukor- és édesipari szaktechnikus
5554107 Tartósítóipari szaktechnikus
5554108 Tejipari szaktechnikus
5554101 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
5452101 Élelmiszeripari gépésztechnikus
5554103 Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus
5554105 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus
4. energetikai mérnöki 507320701 Épületgépész technikus 5458201 Épületgépész technikus
5558201 Létesítményi energetikus
5. építészmérnöki 507320609 Magasépítő technikus
507320610 Mélyépítő technikus
5458203 Magasépítő technikus
5458204 Mélyépítő technikus
5558202 Műemlékfenntartó technikus
6. építőmérnöki 507320606 Hídépítő és -fenntartó technikus
507320609 Magasépítő technikus
507320610 Mélyépítő technikus
507320616 Útépítő, vasútépítő és
-fenntartó technikus
510211404 Vízügyi technikus
507121402 Környezetvédelmi technikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
5458202 Hídépítő és -fenntartó technikus
5458203 Magasépítő technikus
5458204 Mélyépítő technikus
5458206 Vasútépítő és -fenntartó technikus
5558204 Építőanyagipari minőségellenőr
5558202 Műemlékfenntartó technikus
5458205 Útépítő és -fenntartó technikus
5485301 Vízügyi technikus
5485304 Víziközmű technikus
5485302 Vízgazdálkodó technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5585301 Vízépítő szaktechnikus
5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
5585302 Vízminőség-védelmi
szaktechnikus
5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585005 Természetvédelmi szaktechnikus
5585302 Vízminőség-védelmi szaktechnikus
5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
5558102 Távérzékelési szaktechnikus
5558103 Térképész szaktechnikus
5548101 Térinformatikus
5452403 Vegyész technikus
5452402 Vegyipari technikus
7. faipari mérnöki 507220802 Faipari technikus 5454301 Faipari technikus
8. gépészmérnöki 507161010 Légijármű-műszerész technikus
507141912 Mechatronikai technikus
507151006
Gépgyártástechnológiai technikus
507151907 Ipari szerviztechnikus
507161904 Gépjárműmechatronikai technikus
510411506 Logisztikai technikus
507140401 Automatikai technikus
507140405 Ipari informatikai technikus
507150106 Kohász- és öntésztechnikus
507151005 Gépész technikus
507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus
507320701 Épületgépész technikus
508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus
507161901 Alternatív járműhajtási technikus
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140403 Elektronikai technikus
507140406 Közlekedés-automatikai technikus
507220802 Faipari technikus
507240101 Bányaipari technikus
507320606 Hídépítő és -fenntartó technikus
507320609 Magasépítő technikus
507320610 Mélyépítő technikus
510311101 Fegyvergyártó szaktechnikus
510311102 Fegyverműszerész
technikus
510311103 Fegyveroptikai szaktechnikus
510311105 Honvéd kadét, Gépjármű mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Logisztikai technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5452103 Gépgyártástechnológiai technikus
5452304 Mechatronikai technikus
5452503 Avionikus
5452105 Mezőgazdasági gépésztechnikus
5452102 Erdészeti gépésztechnikus
5448105 Műszaki informatikus
5448101 CAD-CAM informatikus
5486301 Fegyverműszerész
5586302 Vadászpuskaműves
9. ipari termék- és formatervező mérnöki 507222402 Gumiipari technikus
507222405 Műanyag-feldolgozó
technikus
507222407 Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus
507231605 Könnyűipari technikus
502111611 Nyomdaipari technikus
5454302 Gumiipari technikus
5452106 Műanyagfeldolgozó technikus
5552404 Papíripari technikus
5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
5454202 Ruhaipari technikus
5454203 Textilipari technikus
5421307 Nyomdaipari technikus
5521307 Nyomdaipari szaktechnikus
5421306 Kiadványszerkesztő technikus
10. járműmérnöki 507161901 Alternatív járműhajtási technikus
507161904 Gépjárműmechatronikai technikus
507141909 Járműipari karbantartó technikus
510311105 Honvéd kadét,
Gépjármű mechatronikai technikus
5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
11. járműüzemmérnöki 507161904 Gépjárműmechatronikai technikus
507161901 Alternatív járműhajtási technikus
507141909 Járműipari karbantartó technikus
507151907 Ipari szerviztechnikus
507141912 Mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Gépjármű mechatronikai technikus
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5452503 Avionikus
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus
5452304 Mechatronikai technikus
12. könnyűipari mérnöki 507231605 Könnyűipari technikus
502111611 Nyomdaipari technikus
5454201 Bőrfeldolgozó-ipari technikus
5454202 Ruhaipari technikus
5454203 Textilipari technikus
5421307 Nyomdaipari technikus
5521307 Nyomdaipari szaktechnikus
5421306 Kiadványszerkesztő technikus
13. környezetmérnöki 507121402 Környezetvédelmi technikus
510211404 Vízügyi technikus
507112408 Vegyész technikus
510311105 Honvéd kadét,
Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
5585005 Természetvédelmi szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi
szaktechnikus
5485301 Vízügyi technikus
5485304 Víziközmű technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5485302 Vízgazdálkodó technikus
5585301 Vízépítő szaktechnikus
5585302 Vízminőség-védelmi szaktechnikus
5452403 Vegyész technikus
5552403 Műszeres analitikus
5452402 Vegyipari technikus
5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus
14. közlekedésmérnöki 510411501 Hajózási technikus
510411505 Közlekedés-
üzemvitelellátó technikus
510411508 Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
5484101 Hajózási technikus
5484110 Jegyvizsgáló
5484102 Közúti közlekedésüzemvitel-
ellátó
5484103 Légi közlekedés-
üzemvitelellátó
5484105 Vasútforgalmi szolgálattevő
15. logisztikai mérnöki 510411506 Logisztikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Logisztikai technikus
5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
16. mechatronikai mérnöki 507161904 Gépjárműmechatronikai technikus
507141912 Mechatronikai technikus
507140403 Elektronikai technikus
507140406 Közlekedés-automatikai technikus
507151005 Gépész technikus
510311105 Honvéd kadét,
Gépjármű mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Elektronikai technikus
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
5452304 Mechatronikai technikus
17. műszaki földtudományi 507240101 Bányaipari technikus
507240105 Fluidumkitermelő technikus
507150106 Kohász- és öntésztechnikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5454401 Bányaművelő technikus
5454403 Gázipari technikus
5454402 Fluidumkitermelő technikus
5452104 Kohászati technikus
5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
5558102 Távérzékelési szaktechnikus
5558103 Térképész szaktechnikus
5548101 Térinformatikus
18. műszaki menedzser 507151005 Gépész technikus
507141912 Mechatronikai
technikus
507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus
507140403 Elektronikai technikus
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
507240101 Bányaipari technikus
507240105 Fluidumkitermelő technikus
507150106 Kohász- és öntésztechnikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
510411506 Logisztikai technikus
507161901 Alternatív járműhajtási technikus
507141909 Járműipari karbantartó technikus
507151907 Ipari szerviztechnikus
507161010 Légijármű-műszerész technikus
507140405 Ipari informatikai technikus
507210504 Élelmiszeripari gépésztechnikus
507320701 Épületgépész technikus
508101708 Mezőgazdasági gépésztechnikus
507140406 Közlekedés-automatikai technikus
507320606 Hídépítő és -fenntartó technikus
507320609 Magasépítő technikus
507320610 Mélyépítő technikus
507320616 Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus
510311105 Honvéd kadét,
Gépjármű mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Elektronikai technikus
510311105 Honvéd kadét, Logisztikai technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5452302 Elektronikai technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5454401 Bányaművelő technikus
5454403 Gázipari technikus
5454402 Fluidumkitermelő technikus
5452104 Kohászati technikus
5458101 Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus
5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
5558102 Távérzékelési szaktechnikus
5558103 Térképész szaktechnikus
5548101 Térinformatikus
5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus
5452304 Mechatronikai technikus
5448105 Műszaki informatikus
5448101 CAD-CAM informatikus
5458203 Magasépítő technikus
5458204 Mélyépítő technikus
5458206 Vasútépítő és -fenntartó technikus
5458202 Hídépítő és -fenntartó technikus
5458205 Útépítő és -fenntartó technikus
19. repülőmérnöki 507161010 Légijármű-műszerész technikus
507140403 Elektronikai technikus
507161901 Alternatív járműhajtási technikus
507141909 Járműipari karbantartó technikus
507161011 Légijármű-szerelő technikus
5452503 Avionikus
5452510 Repülőgép-szerelő
5484103 Légi közlekedésüzemvitel-
ellátó
20. tesztmérnöki 507151005 Gépész technikus
507141912 Mechatronikai
technikus
507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus
507140403 Elektronikai technikus
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
507240101 Bányaipari technikus
507240105 Fluidumkitermelő technikus
507150106 Kohász- és öntésztechnikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
510411506 Logisztikai technikus
507161901 Alternatív járműhajtási technikus
507141909 Járműipari karbantartó technikus
507151907 Ipari szerviztechnikus
507320606 Hídépítő és -fenntartó technikus
507320609 Magasépítő technikus
507320610 Mélyépítő technikus
507320616 Útépítő, vasútépítő és
-fenntartó technikus
510311105 Honvéd kadét,
Gépjármű mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Elektronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Logisztikai technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5452302 Elektronikai technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5454401 Bányaművelő technikus
5454403 Gázipari technikus
5454402 Fluidumkitermelő technikus
5452104 Kohászati technikus
5458101 Földmérő, földügyi és
térinformatikai technikus
5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
5558102 Távérzékelési szaktechnikus
5558103 Térképész szaktechnikus
5548101 Térinformatikus
5484111 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
5484106 Vasúti árufuvarozási ügyintéző
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
5552503 Alternatív gépjárműhajtási technikus
5452304 Mechatronikai technikus
5458202 Hídépítő és -fenntartó technikus
5458203 Magasépítő technikus
5558204 Építőanyagipari minőségellenőr
5558202 Műemlékfenntartó technikus
5458205 Útépítő és -fenntartó technikus
21. tűzvédelmi mérnöki 507112408 Vegyész technikus
507151005 Gépész technikus
507140403 Elektronikai technikus
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus
507141912 Mechatronikai technikus
507320609 Magasépítő technikus
510311105 Honvéd kadét,
Gépjármű mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Elektronikai technikus
5452403 Vegyész technikus
5452402 Vegyipari technikus
5552403 Műszeres analitikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5452302 Elektronikai technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
5452304 Mechatronikai technikus
5458203 Magasépítő technikus
22. vegyészmérnöki 507112408 Vegyész technikus 5452403 Vegyész technikus
5552401 Drog- és toxikológiai technikus
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus
5552403 Műszeres analitikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
5452402 Vegyipari technikus
5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus
23. villamosmérnöki 507151005 Gépész technikus
507140403 Elektronikai technikus
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus
507141912 Mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Gépjármű mechatronikai
technikus
510311105 Honvéd kadét,
Elektronikai technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5452302 Elektronikai technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
5452304 Mechatronikai technikus
24. villamos-üzemmérnöki 507151005 Gépész technikus
507140403 Elektronikai technikus
507130404 Erősáramú elektrotechnikus
507140401 Automatikai technikus
507161904 Gépjármű-mechatronikai technikus
507141912 Mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Gépjármű mechatronikai technikus
510311105 Honvéd kadét,
Elektronikai technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5452302 Elektronikai technikus
5552304 Orvosi elektronikai technikus
5452201 Erősáramú elektrotechnikus
5452301 Automatikai technikus
5452501 Autóelektronikai műszerész
5452502 Autószerelő
5552501 Autótechnikus
5552502 Gázautószerelő
5452304 Mechatronikai technikus
25. vízügyi üzemeltetési mérnöki 510211404 Vízügyi technikus
507151005 Gépész technikus
507121402 Környezetvédelmi technikus
507112408 Vegyész technikus
510311105 Honvéd kadét,
Környezetvédelmi technikus
(környezetvédelem)
5485301 Vízügyi technikus
5485304 Víziközmű technikus
5485303 Vízgépészeti technikus
5485302 Vízgazdálkodó technikus
5585301 Vízépítő szaktechnikus
5585302 Vízminőség-védelmi szaktechnikus
5452403 Vegyész technikus
5552403 Műszeres analitikus
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus

7. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

7.1. Osztatlan szakok

A B C
1. Osztatlan szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. gyógyszerész 507112408 Vegyész technikus 5452403 Vegyész technikus
5452402 Vegyipari technikus
5552401 Drog- és toxikológiai technikus
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus
5552403 Műszeres analitikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus

7.2. Alapképzési szakok

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, ergoterápia, gyógytornász, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, mentőtiszt, szülésznő szakirány) 509130301 Általános ápoló
509130302 Egészségügyi asszisztens
509140303 Egészségügyi laboráns
509130304 Gyakorló ápoló
509140305 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
509100307 Perioperatív szakasszisztens
509140308 Radiográfiai szakasszisztens
509230309 Rehabilitációs terapeuta
509140310 Szövettani szakasszisztens
509130311 Mentőápoló
5572301 Ápoló
5572316 Alapellátási közösségi szakápoló
5572303 Diabetológiai szakápoló és edukátor
5572304 Epidemiológiai szakápoló
5572305 Felnőtt intenzív szakápoló
5572306 Foglalkozásegészségügyi szakápoló
5572307 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
5572308 Gyermek intenzív szakápoló
5572309 Hospice szakápoló
5572310 Légzőszervi szakápoló
5572312 Nefrológiai szakápoló
5572313 Onkológiai szakápoló
5572314 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
5572315 Sürgősségi szakápoló
5472502 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus
5572504 Endoszkópos szakasszisztens
5472002 Fogászati asszisztens
5472003 Gyógyszertári asszisztens
5472506 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
5472507 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
5472004 Perioperatív asszisztens
5472509 Radiográfiai asszisztens
5472504 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
5572518 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
5572521 Szövettani szakasszisztens
5572302 Csecsemő és gyermekápoló
5472303 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
5472302 Gyakorló ápoló
5472301 Gyakorló mentőápoló
5572506 Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
5572509 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
5572514 Mikrobiológiai szakasszisztens
5572501 Aneszteziológiai szakasszisztens
5572517 Intervenciós szakasszisztens
5572515 Műtéti szakasszisztens
5572516 CT/MR szakasszisztens
5572519 Nukleáris medicina szakasszisztens
5572520 Sugárterápiás szakasszisztens
5472603 Ergoterapeuta
5472503 Fizioterápiás asszisztens
5472604 Gyógymasszőr
5472505 Gyakorló szövettani asszisztens
5572503 Citológiai szakasszisztens
5572507 Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens
5572311 Mentőápoló
3. digitális fogászati tervezés 509110201 Fogtechnikus 5472401 Fogtechnikus gyakornok
5572401 Fogtechnikus
4. egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, dentálhigiénikus szakirány) 509130302 Egészségügyi asszisztens (fogászati asszisztens szakmairányon)
509232204 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
509232205 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
509232206 Szociális és rehabilitációs szakgondozó
509222202 Kisgyermek-gondozó,
-nevelő
5472002 Fogászati asszisztens
(az alapképzési szakon a dentálhigiénikus szakirány választása esetében)
5572511 Klinikai fogászati higiénikus
5476101 Gyermekotthoni asszisztens
5476202 Szociális asszisztens
5576206 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
5576202 Gerontológiai gondozó
5576203 Mentálhigiénés asszisztens
5576204 Pszichiátriai gondozó
5576205 Szenvedélybeteg gondozó
5476203 Szociális szakgondozó
5476201 Rehabilitációs nevelő, segítő
5576201 Foglalkozás-szervező
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő
5414002 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
5. egészségügyi szervező - 5576201 Foglalkozás-szervező
6. orvosi diagnosztikai analitikus 509130301 Általános ápoló
509140303 Egészségügyi laboráns
509140305 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
509140308 Radiográfiai szakasszisztens
509140310 Szövettani szakasszisztens
5472509 Radiográfiai asszisztens
5472504 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens
5572518 Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
5572521 Szövettani szakasszisztens
5572506 Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
5572509 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
5572514 Mikrobiológiai szakasszisztens
5572516 CT/MR szakasszisztens
5572519 Nukleáris medicina szakasszisztens
5572520 Sugárterápiás szakasszisztens
5472505 Gyakorló szövettani asszisztens
5572503 Citológiai szakasszisztens
5572507 Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

8. Pedagógusképzés képzési terület

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák és a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 9. mellékletében felsorolt szakképesítések
Országos Képzési Jegyzék szerinti
54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. csecsemő- és kisgyermeknevelő 509222202 Kisgyermek-gondozó,
-nevelő
4011901 Pedagógiai munkatárs
(pedagógiai asszisztens)
4011901 Pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai asszisztens)
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő
5414002 Pedagógiai és családsegítő munkatárs
3. gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia, pszichopedagógia vagy autizmus spektrum pedagógiája szakirány) 4011901 Pedagógiai munkatárs
(pedagógiai asszisztens)
4011901 Pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai asszisztens)
5414001 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
4. konduktor 4011901 Pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai asszisztens)
5414001 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
5. óvodapedagógus (nemzetiségi szakirány) 509222202 Kisgyermek-gondozó,
-nevelő
4011901 Pedagógiai munkatárs
(pedagógiai asszisztens)
4011901 Pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai asszisztens)
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő
5414002 Pedagógiai és családsegítő munkatárs
6. tanító (nemzetiségi szakirány) 4011901 Pedagógiai munkatárs
(pedagógiai asszisztens)
4011901 Pedagógiai munkatárs
(gyógypedagógiai asszisztens)
5414002 Pedagógiai és családsegítő munkatárs

9. Sporttudomány képzési terület

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti
54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. rekreáció és életmód 510142001 Fitnesswellness instruktor
510142002 Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező
5481301 Fitness-wellness instruktor
5481302 Sportedző (a sportág megjelölésével)
3. sportszervezés 510142001 Fitnesswellness instruktor
510142002 Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező
5481301 Fitness-wellness instruktor
5481302 Sportedző (a sportág megjelölésével)

10. Társadalomtudomány képzési terület

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti
54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. szociális munka 509232204 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
509232205 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
509232206 Szociális és rehabilitációs szakgondozó
5476202 Szociális asszisztens
5576206 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
5576202 Gerontológiai gondozó
5576203 Mentálhigiénés asszisztens
5576204 Pszichiátriai gondozó
5576205 Szenvedélybeteg gondozó
5476203 Szociális szakgondozó
5476201 Rehabilitációs nevelő, segítő
5576201 Foglalkozás-szervező
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő
5414002 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
3. Szociálpedagógia 509232204 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
509232205 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
5476202 Szociális asszisztens
5576206 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
5476102 Kisgyermekgondozó, -nevelő

11. Természettudomány képzési terület

A B C
1. Alapképzési szakok A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szakmák Országos Képzési Jegyzék szerinti
54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítések
2. biológia - 5572518 Klinikai laboratóriumi asszisztens
5472507 Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens
5572521 Szövettani asszisztens
3. biotechnológia 508111709 Mezőgazdasági technikus
507210503 Élelmiszerellenőrzési technikus
507210509 Húsipari technikus
507210513 Sütő- és cukrászipari technikus
507210515 Tartósítóipari technikus
507210517 Tejipari technikus
510211404 Vízügyi technikus
507121402 Környezetvédelmi technikus
507112408 Vegyész technikus
510311105 Honvéd kadét,
Környezetvédelmi technikus
(környezetvédelem)
5462101 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
5462102 Mezőgazdasági technikus
5562101 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
5454101 Élelmiszeripari analitikus technikus
5454102 Élelmiszeripari technikus
5554104 Hús- és baromfiipari szaktechnikus
5554106 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus
5554102 Cukor- és édesipari szaktechnikus
5554107 Tartósítóipari szaktechnikus
5554108 Tejipari szaktechnikus
5485304 Víziközmű technikus
5485302 Vízgazdálkodó technikus
5585301 Vízépítő szaktechnikus
5585302 Vízminőség-védelmi szaktechnikus
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585003 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus
5585005 Természetvédelmi szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus
5452403 Vegyész technikus
5452402 Vegyipari technikus
5552401 Drog- és toxikológiai technikus
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus
5552403 Műszeres analitikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
4. földrajz 510152307 Turisztikai technikus
508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5558101 Földügyi térinformatikai
szaktechnikus
5558102 Távérzékelési szaktechnikus
5558103 Térképész szaktechnikus
5548101 Térinformatikus
5481201 Idegenvezető
5481203 Turisztikai szervező, értékesítő
5. földtudományi 508101703 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 5458101 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
5558101 Földügyi térinformatikai szaktechnikus
5558102 Távérzékelési szaktechnikus
5558103 Térképész szaktechnikus
5548101 Térinformatikus
6. kémia (osztatlan kémiatanári) 507112408 Vegyész technikus 5452403 Vegyész technikus
5452402 Vegyipari technikus
5552401 Drog- és toxikológiai technikus
5552405 Gyógyszeripari szaktechnikus
5552403 Műszeres analitikus
5552406 Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
7. környezettan (osztatlan természetudomány-környezettan szakos tanári) 507121402 Környezetvédelmi technikus
510311105 Honvéd kadét, Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem)
5485001 Környezetvédelmi technikus
5585001 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus
5585002 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus
5585003 Nukleáris környezetvédelmi
szaktechnikus
5585005 Természetvédelmi szaktechnikus
5585004 Települési környezetvédelmi szaktechnikus

4. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére