A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól

A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  befektetési hitelgarancia: a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint exportcélú befektetésnek minősülő ügylethez, külföldiek magyarországi beruházásaihoz, külföldön megvalósuló magyar befektetésekhez nyújtott hitelhez vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

2. *  beszállítói hitelgarancia: a Törvény szerinti beszállítói ügyletnek minősülő ügylet megvalósításához nyújtott hitelhez vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

3. export: olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelyet a gazdálkodó szervezet a számviteli szabályok szerint exportárbevételként számol el, ideértve a Törvény szerinti beszállítói ügylet vagy exportcélú befektetés eredményeként keletkező exportárbevételt is;

4. *  exporthitel garancia: legalább két éves, vagy két évet meghaladó futamidejű hitelhez a Gazdasági és Együttműködési Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) Hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló Megállapodás (a továbbiakban: OECD Megállapodás) feltételeinek megfelelően vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

5. export szerződéses értéke: a vevő által vagy nevében az exportált árukért és szolgáltatásokért fizetendő, helyi költséget nem tartalmazó összeg;

6. helyi költség: a vevő országában felmerülő, azon árukért és szolgáltatásokért fizetendő, az exportőr képviselőjének a vevő országában fizetendő jutalékát nem tartalmazó kiadás, amely az exportőr szerződésének teljesítéséhez, vagy az exportőr szerződését magában foglaló projekt megvalósításához szükséges;

7. *  importhitel garancia: a Törvény 2. § (1) bekezdése alapján importhoz nyújtott hitelhez vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

8. katonai berendezés: az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekből idesorolt termék vagy szolgáltatás, amennyiben nem minősül a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet szerinti kettős felhasználású terméknek, szolgáltatásnak;

9. *  kereskedelmi garancia: ajánlattételi (tender)-, előleg-visszafizetési-, teljesítési-, jólteljesítési-, szavatossági- vagy visszatartási garancia és az ezekhez kapcsolódó viszontgarancia;

10. *  rövid lejáratú garancia: a finanszírozó hitelintézetnek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés, vagy két évet meg nem meghaladó kölcsönszerződés biztosítékául a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

11. mezőgazdasági termék: az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés I. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek a kezdeti feldolgozási szintig;

12. szállítói hitel: olyan, az Európai Unió tagállamából származó áruk vagy szolgáltatások exportjáról szóló, egy vagy több szállító és egy vagy több vevő közötti kereskedelmi szerződésre vonatkozik, ahol a vevő vállalja, hogy a szállítónak készpénzzel vagy hitelmegállapodás keretében fizet;

13. vevőhitel: olyan kereskedelmi szerződést finanszírozó, egy vagy több pénzügyi intézmény és egy vagy több kölcsönvevő közötti, az Európai Unió egy vagy több tagállamából származó termékek és szolgáltatások exportjáról szóló hitelszerződésre vonatkozik, ahol a hitelintézet vállalja, hogy a szállítónak a kölcsön alapjául szolgáló ügylet alapján készpénzben fizet a vevő vagy kölcsönvevő nevében, míg a vevő vagy kölcsönvevő lejáratkor visszafizetik azt a hitelintézetnek;

14. *  versenyképességet javító hitelgarancia: a finanszírozó hitelintézetnek az Eximbank által a 85/1998. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott versenyképességet javító refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául az Eximbank által vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

15. *  hitelfedezeti garancia: a legalább két éves, vagy két évet meghaladó futamidejű hitelhez az Eximbank által vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

16. *  Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garancia: a Növekedési Hitelprogram keretében nyújtott hitelek biztosítékául az Eximbank által vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség;

17. *  fizetési garancia: valamely szerződéses kapcsolatban (pl. szállítási, adásvételi, bérleti, támogatási szerződésben) vállalt fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség.

1/A. § *  E rendelet garanciákra vonatkozó rendelkezéseit az Eximbank által az állam készfizető kezessége mellett vállalható készfizető kezességek esetében is alkalmazni kell.

2. Az Eximbank által nyújtható garanciákra vonatkozó közös szabályok

2. § (1) Az Eximbank garanciatermékeit az Európai Unió állami támogatási előírásaival összhangban nyújthatja.

(2) Az OECD Megállapodás szerinti katonai berendezés és mezőgazdasági termék alatt e rendelet szerinti fogalmak értendők.

3. § (1) Belföldi megbízó esetén nem köthető garanciaszerződés olyan vállalkozással, * 

a) amelynek a garanciaszerződés megkötésének időpontjában korábbi állami kezesség, állami garancia, vagy viszontgarancia beváltásából az állammal vagy az Eximbankkal szemben fennálló tartozása van,

b) amely a garanciaszerződés megkötésének időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll, vagy

c) amelynek a garanciaszerződés megkötésének időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van.

(2) Az Eximbank a garanciavállalásról szóló döntést megelőzően saját belső nyilvántartása, közhiteles nyilvántartás, vagy az ügyfél nyilatkozata alapján köteles ellenőrizni a (1) bekezdésben meghatározottak teljesülését.

(3) *  Az Eximbank áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott rövid lejáratú garancia, versenyképességet javító hitelgarancia, beszállítói hitelgarancia, exportcélú befektetési hitelgarancia vagy importhitel garancia szerződések összegét az ugyanehhez az áruhoz vagy szolgáltatáshoz később nyújtott exporthitel garancia szerződés értékéből levonja.

(4) *  A vállalkozás, ha nem szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor az (1) bekezdés c) pontjának teljesülését hatvan napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített adóhatósági igazolással teljesítheti.

(5) *  Az Eximbank az Európai Bizottság által jóváhagyott garanciatermékeit az (1)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározottak szerint nyújthatja.

4. § *  (1) *  Az exporthitel garancia alapját képező export ügylet érték alapján a belföldi gazdálkodó szervezet által teljesített exportügylet keretében kiszállított áruk legalább felének magyar származásúnak kell minősülnie, amely feltétel teljesülését az Eximbank a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi. A külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának az igazolására az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai szerv honlapján elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekinthető, ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kiszállítási ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.

(1a) *  Ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a külkereskedelmi szerződés alapján ugyanazon vevő részére azonos árumegnevezésű, vámtarifa számú és származási helyű áruk tekintetében, több alkalommal teljesít áruexportot, az áruk magyar származásának igazolásához elegendő az első áruexport teljesítését követően az illetékes kamara által kiállított és külön záradékkal ellátott származási bizonyítványt beszerezni és azt az Eximbank, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézmény részére megküldeni. A záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő – az árumegnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely tekintetében azonos – áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére teljesített további áruexport tekintetében is megfelelően igazolja annak magyar származását. Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő személyében változás következik be, úgy a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet a változást követő első exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt szerez be, és azt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez nyújtja be.

(2) *  Szolgáltatásexporthoz e rendelet alapján akkor nyújtható exporthitel garancia, ha a szolgáltatást nyújtó belföldi gazdálkodó szervezet vagy annak az exportált szolgáltatás nyújtásában részt vevő, belföldi gazdálkodó szervezetnek minősülő alvállalkozója által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A feltételek megvalósulását az Eximbank belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi.

(3) *  Exporthitel garancia alapjául szolgáló ügylet esetén a belföldi gazdálkodó szervezet által, vagy ha a szolgáltatás teljesítésének helye szerinti ország irányadó jogszabályai értelmében a belföldi gazdálkodó szervezet az adott országban nem jogosult szolgáltatás nyújtására, az adott ország joga szerint alapított gazdasági társaság által megvalósított építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási költséggel csökkentett értékének legalább egynegyed részben magyar származású exportnak kell minősülnie. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Eximbank által jóváhagyott eljárás alapján állít ki magyar hányad igazolást. Egynegyed résznél kisebb magyar hányad esetén a finanszírozás csak a magyar hányad exporthitelezésére, valamint a 85/1998. Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra terjedhet ki. A részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kivitelezési ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.

(4) Az Eximbank e rendelet alapján beszállítói hitelekhez akkor nyújthat garanciát, ha a beszállító az áru eredetének igazolására az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezett származási bizonyítványt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézethez benyújtotta, és mellékelte az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az exportőr a beszállító által beszállított árut vagy az annak felhasználásával előállított másik árut exportálja. Ilyen nyilatkozat hiányában elfogadható a beszállító nyilatkozta is arról, hogy az általa beszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás az exportőr ezen áru vagy szolgáltatás felhasználásával előállított magyar áru vagy szolgáltatás exportjára irányuló szerződésében foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. A szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) Az Eximbank e rendelet alapján exportcélú befektetési hitelhez akkor nyújthat garanciát, ha az exportcélú befektetési hitelből megvalósított befektetés exportárbevételt eredményez, és ha a megbízó az Eximbanknak, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézetnek írásban nyilatkozik arról, hogy az Eximbank által garantált exportcélú befektetési hitelből olyan befektetést valósít meg, amely magyar származású áru gyártását és exportálását vagy magyar származású szolgáltatás nyújtását és a szolgáltatás exportálását teszi lehetővé, legalább az exportcélú befektetési hitel összegében. A megbízó az áru eredetének igazolására köteles az áru exportjának megkezdésekor az annak kiadására felhatalmazott kamarai szervtől beszerezett származási bizonyítványt az Eximbankhoz, refinanszírozás esetén a finanszírozó hitelintézethez benyújtani. A szolgáltatás eredetének igazolására és ellenőrzésére a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) * 

5. § *  Az Eximbank által garantált exporthitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási szerződés alapját képezheti azok származására tekintet nélkül a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező vállalkozásnál legalább öt éve rendeltetésszerűen használatban lévő gépek, berendezések exportja is, azok származására tekintet nélkül.

2/a. *  A Kormány határozata alapján nyújtott hitel- és pénzkölcsönhöz kapcsolódó, az Eximbank javára fennálló állami készfizető kezességre és beváltására vonatkozó szabályok

5/A. § *  (1) Az Eximbank nem nyújthat a Törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján hitelt vagy pénzkölcsönt olyan hitelfelvevő részére,

a) amelynek a hitel- vagy pénzkölcsönről szóló döntés meghozatalának időpontjában kezesség, garancia vagy viszontgarancia beváltásából az állammal vagy az Eximbankkal szemben fennálló tartozása van,

b) amely a hitel- vagy pénzkölcsönről szóló döntés meghozatalának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, valamint reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárás alatt áll,

c) amelynek a hitel- vagy pénzkölcsönről szóló döntés meghozatalának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van.

(2) A Kormány a Törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozatában dönt valamennyi, általa lényegesnek ítélt kikötésről és feltételről, így különösen:

a) a hitelfelvevő kötelezett személyéről,

b) a vállalható állami kezesség összegéről vagy mértékéről,

c) az állami kezességvállalással támogatott hitelcélról,

d) a kezességvállalási díj előírása esetén annak mértékéről és a fizetésre kötelezett személyéről.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti kezességvállalási díjat a fizetésre kötelezett személy az 10032000–01034004–00000000 számú Különleges bevételek számlára történő átutalás útján köteles megfizetni.

(4) Az Eximbank tájékoztatja a kezességvállalási díj megfizetésére kötelezett személyt a díj összegéről és az átutalásnál feltüntetni szükséges információkról, továbbá elektronikus úton tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert a kezességvállalási díj összegéről és esedékességéről.

5/B. § *  (1) Az Eximbank folyamatos nyilvántartást vezet a Törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hitel- és pénzkölcsönökből származó követelések, valamint az azokhoz kapcsolódó állami kezességvállalás adatairól. Ezekről és a kezességbeváltás valószínűségéről ügyletenkénti bontásban negyedévente beszámolót készít az államháztartásért felelős miniszter számára az általa elvárt tartalommal. Az Eximbank e beszámolót a negyedévet követő hónap 15-éig elektronikus úton küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek.

(2) Az Eximbank a hitel- és pénzkölcsön lejáratát vagy – amennyiben az korábbi – a hitelszerződés felmondását követő 60 munkanapon belül érvényesítheti – az 1. mellékletben meghatározott igénylőlap (a továbbiakban: Beváltási Kérelem) elektronikus úton történő megküldésével – az állami készfizető kezességvállalásból eredő jogait az államháztartásért felelős miniszternél, feltéve, hogy a hitelfelvevő ezen időpontig nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének az Eximbank részére.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter a Beváltási Kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül hiánypótlást rendelhet el, amennyiben a Beváltási Kérelem nem tartalmazza az 1. mellékletben meghatározott (releváns) adatokat, vagy a Beváltási Kérelemben meghatározott Mellékletek nem kerültek teljeskörűen benyújtásra.

(4) Az államháztartásért felelős miniszter a Beváltási Kérelem, illetve hiánypótlás esetén annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül

a) írásban tájékoztatja az Eximbankot az állami készfizető kezességvállalás beváltásával kapcsolatos döntéséről, és

b) a beváltás jóváhagyása esetén intézkedik az Eximbank hitel- vagy pénzkölcsönből eredő követelése állami készfizető kezességgel biztosított mértékének megfelelő összeg folyósításáról az Eximbank által a Beváltási Kérelemben meghatározott számlaszámra.

(5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a határidő nem hosszabbítható meg, és a Beváltási Kérelmet a (2) bekezdés szerint ismételten be kell nyújtani.

3. Az exporthitel garancia nyújtásának feltételei

6. § (1) Az Eximbank által nyújtott exporthitel garancia feltételeinek meg kell felelniük a szerződéskötés időpontjában hatályos OECD Megállapodásban meghatározottaknak.

(2) *  Az Eximbank által nyújtott exporthitel garancia az OECD Megállapodás rendelkezéseivel összhangban meghatározott hitelösszeg 95%-áig terjedhet. Helyi költségekhez exporthitel garancia az OECD Megállapodásban meghatározott mértékben nyújtható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottaknál magasabb hányadra kiterjedő exporthitel garancianyújtás esetén az Eximbank köteles az ilyen esetre az OECD Megállapodásban, illetve az Európai Unió jogszabályaiban előírt eljárásokat lefolytatni.

7. § (1) *  A kétéves és két éven túli futamidejű hitelhez nyújtott exporthitel garanciáért felszámított díjnak az OECD Megállapodásban meghatározott előírásokhoz kell igazodnia. A felszámított díjnak tükröznie kell a felmerülő összes kockázatot és fedeznie kell az Eximbank hosszú távú működési költségeit.

(2) *  Az Eximbank exporthitel garanciát csak abban az esetben nyújthat, ha legkésőbb a garanciaszerződés megkötésének időpontjáig:

a) az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet megfelel az ajánlásban meghatározottaknak, és

b) az OECD Tanácsának a hivatalosan támogatott exporthitelekkel és a környezeti és társadalmi átvilágítással kapcsolatos közös megközelítésről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet esetében a megfelelően elvégzett környezeti célú átvilágítás, valamint az annak keretében készített környezeti hatástanulmány vagy környezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a garantált ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak, és

c) az Eximbank lefolytatta az OECD Tanácsának a fenntartható hitelezési gyakorlatokról és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásának hatálya alá tartozó ügylet esetében az ajánlásban előírt eljárásokat.

8. § (1) *  Az Európai Unió Tanácsa által létrehozott, exporthitelezéssel foglalkozó csoport felé, valamint az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felé fennálló, az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségeket – az előírt formában, tartalommal és határidőben – az Eximbank végzi, és az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár ezekben a testületekben. Az Eximbank az e rendelet hatálya alá eső szállítói vagy vevőhitelekhez nyújtott garanciaügyleteihez kapcsolódóan a (2)–(6) bekezdésben meghatározott valamennyi szükséges eljárást lefolytatja. Az Eximbank a kétéves és két éven túli futamidejű exporthitel garancia ügyleteinél az e rendeletben rögzített garancia feltételektől eltérő feltételeket alkalmazhat, feltéve, hogy az ilyen esetekben a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott kötelező bejelentési eljárásokat lefolytatja.

(2) Az Eximbank a következő előzetes értesítési kötelezettségének tesz eleget tájékoztatás céljából:

a) *  amennyiben az Eximbank egy bizonyos ügyletre vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra vagy ágazatokra, egy bizonyos országra vagy országokra, vagy teljes rendszerére vonatkozóan az e rendelet rendelkezéseinél kedvezőbb fedezeti feltételek nyújtásával el szándékozik térni, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíti e szándékáról az Európai Unió tagállamában lévő export-hitelügynökségeket (a továbbiakban: ECA) és a Bizottságot, megjelölve a tervezett eltérés okát, amely lehet a nemzetközi versenyhez történő igazodás is, és közli a felszámításra kerülő megfelelő díjmértéket,

b) *  amennyiben az Eximbank a (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti értesítés kötelezettség teljesítése során bejelentett éves fedezeti politikája szerinti éves értesítésében megadottnál alacsonyabb díjat szándékozik felszámítani, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíti e szándékáról a többi érintett ECA-t és a Bizottságot,

c) amennyiben az Eximbank egy másik ECA-nak az a) és b) pont szerinti értesítését követően a kezdeményező értesítőénél kedvezőbb feltételeket kíván nyújtani, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét nappal értesíti e szándékáról a többi ECA-t és a Bizottságot, megjelölve az általa felszámítani szándékozott díjmértéket,

d) amennyiben az Eximbank egy országra vagy egy adott országcsoportra, kétoldalú politikai vagy nemzeti érdekből, kivételesen olyan országbeli adósokkal kötött ügyletekre kíván garanciát nyújtani, amelyekre rendes esetben nem nyújt garanciát, döntése hatálybalépését megelőzően legalább hét munkanappal értesíteni köteles e szándékáról a többi ECA-t és a Bizottságot, megadva az általa felszámítani szándékozott díjmértéket.

(3) Az Eximbank a következő utólagos értesítési kötelezettségének tesz eleget tájékoztatás céljából:

a) amennyiben az Eximbank úgy dönt, hogy egy bizonyos ügyletre vagy ügyletcsoportra, egy bizonyos ágazatra vagy ágazatokra, egy bizonyos országra, vagy országokra, vagy teljes rendszerére e rendelet rendelkezéseinél kedvezőtlenebb feltételek nyújtásával el szándékozik térni, legkésőbb január 31-éig az előző évre vonatkozóan tájékoztatni köteles a többi ECA-t és a Bizottságot,

b) *  amennyiben az Eximbank úgy dönt, hogy a (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti éves értesítésében közzétett országonkénti fedezeti politikájának egy vagy több elemét módosítja, erről azonnal értesíti a többi ECA-t és a Bizottságot,

c) amennyiben az Eximbank a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti értesítést követően úgy dönt, hogy ugyanazokat a feltételeket nyújtja, mint a kezdeményező értesítő, erről azonnal értesíti a többi ECA-t és a Bizottságot,

d) az Eximbank azonnal részletes választ küld egy másik ECA-tól vagy a Bizottságtól érkező, a tevékenységére vonatkozó magyarázat vagy tájékoztatás iránti megkeresésre.

(4) Minden értesítés elektronikus levelezés útján történik, vagy ha szükséges, más megfelelő azonnali írásos kommunikációs eszköz útján.

(5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt eljárások kiegészítik a hitelbiztosítással, a hitelgaranciával és a pénzügyi hitelekkel kapcsolatos konzultációs és tájékoztatási eljárásokról szóló 2006. november 13-i 2006/789/EK tanácsi határozatban (a továbbiakban: Határozat) megállapítottakat, ezért az Eximbank az e rendelet szerinti bejelentési eljárásokat a Határozatban meghatározottakkal együttesen alkalmazza.

(6) Az Eximbank a következő további értesítési eljárásoknak tesz eleget:

a) Éves értesítés tájékoztatás céljából

aa) minden év végén, de legkésőbb a következő év április 30-áig, az Eximbank visszamenőleges alapon jelentést küld a többi ECA-nak és a Bizottságnak előző évi tevékenységéről. E jelentésnek ki kell terjednie valamennyi adós országra, és tartalmaznia kell ezen országok mindegyikére vonatkozóan az Eximbank által kibocsátott garancia teljes összegét, a kétéves és a két éven túli lejáratú exporthitel-garanciák összegei alapján meghatározott teljes fennálló kinnlevőségeket, a beszedett díjat, a megtérülések összegét, és a kifizetések összegét,

ab) *  minden év elején, de legkésőbb január 31-ig az Eximbank jelentést küld a többi ECA-nak és a Bizottságnak a következő évre tervezett, vagy a következő évben alkalmazandó fedezeti politikájáról, beleértve a felső határok fajtáját és szintjét csakúgy, mint azokat a feltételeket, amelyeket az Eximbank a következő évben a fedezetet illetően szokásosan megszabni szándékozik,

b) Értesítés döntés céljából

ba) közösségi exportőrök vagy bankok egymással versengő ajánlata esetén az Eximbank azonnal válaszol egy másik közreműködő ECA arra irányuló információkérésére, hogy a szóban forgó ügyletbeli adósnak státusa állami adós vagy magánadós,

bb) az adós státusát illető vita esetén a közreműködő ECA-k a rendelkezésre álló információkat a többi ECA számára hozzáférhetővé teszik, hogy megállapodjanak egy kölcsönösen elfogadott státusban,

bc) amennyiben az ECA-k az információkéréstől számított 10 munkanapon belül nem tudnak megállapodni az adós státusáról, a közreműködő ECA-k az ügyet a vonatkozó információval együtt a Bizottság tudomására hozzák, amely a reá vonatkozó eljárásnak megfelelően határozatot hoz.

9. § Az Eximbank teljesíti az OECD Kereskedelmi és Mezőgazdasági Igazgatósága által meghatározott adatszolgáltatási, valamint bejelentési kötelezettségeket, továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben eljár az OECD-ben.

10. § *  Az Eximbank a 8. és 9. §-ban meghatározott értesítési, konzultációs, adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségeinek jogosult a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen működő Részvénytársasággal közösen eleget tenni.

4. A kereskedelmi és egyéb garanciák nyújtásának feltételei

11. § (1) Az Eximbank a kereskedelmi garanciatermékeivel kapcsolatos szabályzataiban foglalt rendelkezéseket az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2008. június 20-i Bizottsági közleményben (HL C 155., 2008. 6. 20., 10–22. o., helyesbítése: HL C 244., 2008. 9. 25., 32. o.) (a továbbiakban: kezesi közlemény) meghatározottakra figyelemmel, e rendelet alapján állapítja meg.

(2) Az Eximbank akkor vállalhat kereskedelmi garanciát, ha

a) a megbízó a 12. § szerint elvégzett minősítés alapján nincs nehéz helyzetben,

b) a garanciavállalás terjedelme a garancia nyújtásának időpontjában megfelelően mérhető, azaz a garanciavállalás meghatározott ügylethez kapcsolódik, meghatározott maximális összegre vonatkozik, és időben korlátozott,

c) *  egy ügylettel kapcsolatosan az Eximbank által vállalt kereskedelmi garanciák együttes mértéke nem haladja meg a kereskedelmi ügylet szerződéses értékének 80%-át, továbbá

d) a garanciavállalásért piaci alapú díjat fizetnek.

(3) A piaci alapú díjszámításra vonatkozó módszertanát az Eximbank a kezesi közleményben meghatározottakkal összhangban alakítja ki és az alkalmazott módszer és díjszámítás leírását belső szabályzatában rögzíti.

(4) *  Az Eximbank a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően kereskedelmi garanciát vállalhat továbbá

a) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott feltételekkel,

b) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban vagy

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban is.

12. § A vállalkozás 11. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott helyzetének minősítése során az Eximbank az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el.

13. § *  Az Eximbank által vállalt befektetési hitelgarancia, beszállítói hitelgarancia, importhitel garancia, rövid lejáratú garancia, versenyképességet javító hitelgarancia, hitelfedezeti garancia, valamint fizetési garancia

a) a 11. és 12. § rendelkezései szerint,

b) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott feltételekkel,

c) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban, vagy

d) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban

nyújtható.

13/A. § *  A Növekedési Hitelprogramhoz nyújtott garanciák

a) a 11. és 12. § rendelkezései szerint,

b) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban, vagy

c) a 651/2014/EU bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban

nyújthatók.

5. Az Eximbank által végzett deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei

14. § (1) Amennyiben az Eximbank a Törvény szerinti deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási költségéből eredő fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, a deviza- és kamatcsere ügyletet kötő fél (a továbbiakban: jogosult) részére az állammal szemben érvényesíthető összegről igazolást állít ki.

(2) Az állammal szemben érvényesíthető összeget a napi elszámolás alapján fennálló teljes állományra vetítve az Eximbank számítja ki a jogosulttal kötött megállapodásban foglaltak szerint. A részletes számítási szabályokat külön szabályzatban rögzíti.

15. § (1) Az állami kezesség érvényesítését a jogosult az Eximbank által kiállított, az állammal szemben érvényesíthető összeget tartalmazó igazolás alapján az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezheti írásban

a) az Eximbank (a továbbiakban: kötelezett) megnevezésének,

b) az igényelt összeg,

c) a deviza- és kamatcsere ügyletekre vonatkozó szerződés adatainak,

d) a kezesség-érvényesítés indokának, és

e) a jogosult bankszámlaszámának

feltüntetésével.

(2) A jogosult az (1) bekezdés szerinti állami kezességbeváltáshoz mellékletként csatolja:

a) a deviza- és kamatcsere szerződést és annak mellékletét képező dokumentumokat,

b) a deviza- és kamatcsere szerződés módosításait és azok mellékletét képező dokumentumokat,

c) deviza- és kamatcsere szerződés kötelezett általi nem teljesítését igazoló okiratot,

d) az Eximbank igazolását az állammal szemben érvényesíthető összegről.

(3) Az államháztartásért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 30 naptári napon belül intézkedik a kifizetésről, amennyiben az állami kezesség alapjául szolgáló ügylet megfelel a Törvény 6. § (1) bekezdés c) pontjában és a (7) bekezdésében, valamint e rendelet 15. §-ában foglaltaknak.

(4) Az állami kezességvállalásból származó beváltás várható időpontjáról és a beváltás mértékéről a kötelezett az államháztartásért felelős minisztert a várható beváltást megelőzően legalább 15 naptári nappal, előre nem látható esetben a beváltást indokoló körülmények bekövetkezésével egyidejűleg vagy a beváltásról való tudomásszerzésről haladéktalanul értesíteni köteles.

6. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a hitelbiztosítással, a hitelgaranciával és a pénzügyi hitelekkel kapcsolatos konzultációs és tájékoztatási eljárásokról szóló 2006. november 13-i 2006/789/EK tanácsi határozat;

b) a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról, valamint a 2001/76/EK és a 2001/77/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. november 16-i 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) *  a közép- és hosszú lejáratú fedezettel rendelkező ügyletek exporthitel-biztosításával kapcsolatos főbb rendelkezések összehangolásáról szóló, 1998. május 7-i 98/29/EK tanácsi irányelv.

17/A. § *  Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

18. § *  Az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § 10. és 14. pontját, 3. § (3) bekezdését, 4. § (6) bekezdését, 5. §-t és 13. §-t a Módr. hatályba lépése előtt az Eximbankhoz beérkezett, de még el nem bírált garanciakérelmek esetében is alkalmazni kell.

19. § *  E rendeletnek a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 538/2023. (XII. 6.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2) megállapított 2/a. alcímét és 1. mellékletét a Módr.2 hatálybalépését megelőzően az Eximbank által a Kormány határozata alapján nyújtott hitel- és pénzkölcsönhöz kapcsolódó, az Eximbank javára fennálló állami készfizető kezességvállalásra is alkalmazni kell.

1. melléklet a 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

Beváltási Kérelem

Jogosult megnevezése: Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kötelezett adatai:

Megnevezése:

Székhelye: ..................

Adóazonosító száma, egyéb: .....................

Az állami készfizető kezességvállalás alapjául szolgáló kormányhatározat száma:

1. Az állami készfizető kezességvállalással biztosított hitel- vagy pénzkölcsön adatai:

a) a hitel/pénzkölcsön célja:

b) a hitel/kölcsönszerződés kelte:

c) a hitel/pénzkölcsön szerződéses összege:

d) a hitel/pénzkölcsön folyósított összege:

e) a hitel/kölcsönszerződés végső lejárati napja / a felmondás hatályosulásának napja:

f) a beváltáskor fennálló tőke összege:

2. Az állami kezességbeváltás adatai:

a) az állami készfizető kezességvállalás mértéke:

b) az állami készfizető kezességvállalás alapján átutalandó összeg:

c) az Eximbank számlaszáma (kezes teljesítésének helyéül szolgáló bankszámlaszám):

d) az állami készfizető kezességvállalás beváltásának indoka:

e) az állami készfizető kezességvállalás beváltását megelőzően megtett jogcselekmények:

3. Mellékletek:

a) hitel/kölcsönszerződés és azok módosításai

b) biztosítéki szerződések (amennyiben vannak)

c) az Eximbank nyilatkozata arról, hogy a hitelt/pénzkölcsönt kormányhatározatban megjelölt célra használták fel

d) a hitel/pénzkölcsön cél szerinti felhasználását igazoló dokumentum(ok)

e) az Eximbank nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy volt-e megtérülés az esetleges biztosítékokból és annak mértéke

f) az Eximbank nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állami készfizető kezességvállalás beváltását a hitel/kölcsönszerződés felmondása vagy a hitel/pénzkölcsön végső lejárati napján történő nem fizetés indokolta

g) a fenti f) pontban foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) (felmondás esetén a felmondás kézbesítését igazoló irat)

h) felmondás esetén annak indokának bemutatása

i) annak igazolása, hogy a 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok nem álltak fenn * 

j) tartozáskimutatás

Dátum: ..................

....................................
Cégszerű aláírás