A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A CompLex termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának nyomtatott kiadása. © Európai Unió, 1998-2012, http://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. október 25-i 1024/2012/EU RENDELETE

a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére * ,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A belső piacon az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását szabályozó egyes uniós jogi aktusok alkalmazása szükségessé teszi, hogy a tagállamok hatékonyabban működjenek együtt, és információt cseréljenek egymással és a Bizottsággal. Mivel ezek a jogi aktusok gyakran nem határozzák meg részletesen az információcsere gyakorlati végrehajtásának módját, megfelelő gyakorlati intézkedésekre van szükség.

(2) A belső piaci információs rendszer (a továbbiakban: az IMI) a Bizottság által a tagállamok közreműködésével együtt kidolgozott, az interneten keresztül elérhető szoftveralkalmazás, amelynek célja, hogy a határokon átnyúló információcserét és a kölcsönös segítségnyújtást megkönnyítő, központosított kommunikációs mechanizmus biztosításával segítséget nyújtson a tagállamoknak az uniós jogi aktusokban az információcserére vonatkozó követelmények gyakorlati végrehajtásához. Az IMI különösen segíti az illetékes hatóságokat a másik tagállamban lévő partnerhatóság azonosításában, az információk - ideértve a személyes adatokat is - egységesített eljárások alapján történő cseréjének véghezvitelében, valamint a nyelvi akadályok előre meghatározott és lefordított munkafolyamatok alkalmazása révén való leküzdésében. A Bizottságnak, amennyiben lehetséges, további olyan rendelkezésre álló fordítási funkciókkal kell ellátnia az IMI felhasználóit, amelyek kielégítik azok igényeit, megfelelnek az IMI keretében folytatott információcsere biztonsági és titoktartási követelményeinek, és amelyek ésszerű áron biztosíthatók.

(3) A nyelvi akadályok leküzdése érdekében az IMI-nek elvben az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre kell állnia.

(4) Az IMI-nek a belső piac működésének javítására kell irányulnia, mégpedig azáltal, hogy olyan hatékony és felhasználóbarát eszközt biztosít, amely a tagállamok egymás közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti igazgatási együttműködésének végrehajtását szolgálja, és így megkönnyíti az e rendelet mellékletében felsorolt uniós jogi aktusok alkalmazását.

(5) „Az egységes piac jobb irányítása nagyobb fokú adminisztratív együttműködés révén: Stratégia a belső piaci információs rendszer (IMI) kiterjesztésére és fejlesztésére” című 2011. február 21-i közleményében a Bizottság az IMI más uniós jogi aktusokra való lehetséges kiterjesztésének tervét vázolja fel. Az „Egységes piaci intézkedés-csomag - Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez - Együtt egy újfajta növekedésért” című, 2011. április 13-i bizottsági közlemény hangsúlyozza az IMI fontosságát a résztvevők közötti - többek között helyi szintű - együttműködés erősítése tekintetében, hozzájárulva ezzel az egységes piac jobb irányításához. Ezért szükséges az IMI szilárd jogi keretének és az IMI hatékony működését biztosító közös szabályoknak a létrehozása.

(6) Amennyiben egy uniós jogi aktus valamely rendelkezésének alkalmazása személyes adatok cseréjét teszi szükségessé a tagállamok között, és meghatározza azok feldolgozásának célját, az ilyen rendelkezést - figyelemmel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. és 52. cikkében meghatározott feltételekre is - megfelelő jogalapnak kell tekinteni a személyes adatok feldolgozásához. Az IMI-t elsősorban olyan, információk cseréjéhez - ideértve a személyes adatokat is - használt eszköznek kell tekinteni, amely egyébként más eszközök - ideértve a postai levelet, a fax vagy az elektronikus levelet - használatával történne valamely, a tagállamok hatóságai és szervei számára az uniós jogi aktusokban előírt jogi kötelezettség alapján. Az IMI-ben átadott személyes adatok kizárólag olyan célból gyűjthetők, dolgozhatók és használhatók fel, amelyek összhangban vannak az eredeti adatgyűjtés céljával, és az ilyen adatokra megfelelő biztosítékoknak kell vonatkozniuk.

(7) A beépített adatvédelem elve alapján az IMI-t az adatvédelmi jogszabályok által támasztott követelmények figyelembevételével fejlesztették ki, és az kezdettől fogva megfelel az adatvédelmi szempontoknak, különösen az IMI-ben átadott személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása miatt. Az IMI ezáltal lényegesen magasabb szintű védelmet és biztonságot kínál, mint az információcsere egyéb módszerei, például a postai levél, a telefon, a fax vagy az elektronikus levél.

(8) A tagállamok egymás közötti, valamint a Bizottsággal folytatott, elektronikus úton történő igazgatási együttműködésének meg kell felelnie a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben * , továbbá a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben *  a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak. A 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet szerinti fogalommeghatározásokat e rendelet tekintetében is alkalmazni kell.

(9) A Bizottság biztosítja és kezeli az IMI szoftverét és informatikai infrastruktúráját, biztosítja az IMI biztonságát, igazgatja a nemzeti IMI-koordinátorok hálózatát, valamint részt vesz az IMI-felhasználók képzésében és a számukra történő technikai segítségnyújtásban. Ennek érdekében célszerű, hogy a Bizottság csak azokhoz a személyes adatokhoz rendelkezzen hozzáféréssel, amelyek feltétlenül szükségesek az e rendeletben meghatározott feladatkörébe tartozó feladatainak - például a nemzeti IMI-koordinátorok regisztrálásának -ellátásához. A Bizottságnak hozzáféréssel kell rendelkeznie személyes adatokhoz az IMI-ben zárolt olyan adatok - egy másik IMI-szereplő kérésére történő - lehívásakor is, amelyekhez az adatalany hozzáférést kért. Elő kell írni továbbá, hogy a Bizottság az IMI-ben folytatott igazgatási együttműködés keretében átadott személyes adatokhoz csak abban az esetben férhessen hozzá, ha valamely uniós jogi aktus szerepet biztosít a Bizottságnak az ilyen együttműködésben.

(10) Az átláthatóság - különösen az adatalanyok esetében való - biztosítása érdekében e rendelet mellékletében fel kell sorolni az uniós jogi aktusok azon rendelkezéseit, amelyek tekintetében az IMI-t használni kell.

(11) A technikai megvalósíthatóság és az IMI-re gyakorolt átfogó hatás figyelembevételével a jövőben sor kerülhet az IMI olyan más területekre történő kiterjesztésére, ahol költséghatékony és felhasználóbarát módon elősegítheti valamely uniós jogi aktus eredményes végrehajtásának biztosítását. A Bizottságnak el kell végeznie a szükséges vizsgálatokat annak megállapítása érdekében, hogy a rendszer technikailag alkalmas-e bármilyen tervezett kiterjesztésre. Az IMI további uniós jogi aktusokra való kiterjesztéséről rendes jogalkotási eljárás keretében kell határozni.

(12) Mielőtt döntés születne arról, hogy az IMI-t kiterjesszék-e új területekre, a kísérleti projektek hasznosak annak megvizsgálására, hogy indokolt-e az IMI kiterjesztése, valamint arra, hogy hozzáigazítsák a technikai funkciókat és az eljárási szabályokat az IMI-felhasználók igényeihez. Annak biztosítása érdekében, hogy a kísérleti projekt tükrözze az IMI-felhasználók igényeit, és teljes mértékben megfeleljen a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseknek, teljes mértékben be kell vonni a tagállamokat annak eldöntésébe, hogy mely uniós jogi aktusokra vonatkozzon a kísérleti projekt, továbbá a kísérleti projekt szabályainak meghatározásába. E szabályokat minden egyes kísérleti projekt esetében külön kell meghatározni.

(13) E rendelet rendelkezései nem akadályozhatják a tagállamokat és a Bizottságot abban, hogy személyes adatok feldolgozásával nem járó információcsere esetében az IMI használata mellett döntsenek.

(14) E rendeletben meg kell határozni az IMI igazgatási együttműködés céljából történő használatára vonatkozó szabályokat, ami magában foglalhatja többek között a közvetlen információcserét, a bejelentési eljárásokat, a riasztási mechanizmusokat, a kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokat és a problémamegoldást.

(15) E rendelet nem érintheti a tagállamok annak eldöntésére vonatkozó jogát, hogy mely nemzeti hatóságok teljesítsék az e rendeletből eredő kötelezettségeket. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy belső közigazgatási szervezetükhöz igazítsák az IMI-hez kapcsolódó feladatokat és hatásköröket, valamint hogy figyelembe vegyék valamely adott IMI-munkafolyamat sajátos igényeit. A tagállamoknak arra is lehetőséget kell kapniuk, hogy további IMI-koordinátorokat jelöljenek ki a nemzeti IMI-koordinátori feladatok egyedül vagy más koordinátorokkal közösen történő ellátására a belső piac egy adott területe, valamely közigazgatási ág vagy földrajzi régió tekintetében, vagy egyéb szempont alapján. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot az általuk kijelölt IMI-koordinátorokról, de nem kötelezhetők arra, hogy további IMI-koordinátorokat is külön megjelöljenek az IMI-ben, amennyiben ez az IMI megfelelő működéséhez nem szükséges.

(16) Annak érdekében, hogy az IMI révén hatékony igazgatási együttműködés jöjjön létre, a tagállamoknak és a Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, hogy IMI-szereplőik rendelkezzenek az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges forrásokkal.

(17) Jóllehet az IMI alapvetően az illetékes hatóságok közötti igazgatási együttműködést szolgáló, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető kommunikációs eszköz, olyan technikai eszközök kifejlesztésére lehet szükség, amelyek lehetővé teszik külső szereplők, például polgárok, vállalkozások és szervezetek számára, hogy információnyújtás és adatlehívás céljából kapcsolatba lépjenek az illetékes hatóságokkal, valamint hogy adatalanyként gyakorolhassák az erre vonatkozó jogaikat. Ezeknek a technikai eszközöknek az adatvédelem megfelelő biztosítására is ki kell terjedniük. A magas fokú biztonság megvalósítása érdekében bármely ilyen nyilvános felületet úgy kell kifejleszteni, hogy az a kizárólag az IMI-felhasználók által hozzáférhető IMI-től technikailag teljesen el legyen különítve.

(18) A „SOLVIT” - belső piaci problémamegoldó hálózat alkalmazásának alapelveiről szóló 2001. december 7-i bizottsági ajánlással *  (SOLVIT-ajánlás) összhangban az IMI-nek a SOLVIT-hálózat technikai támogatására való alkalmazása nem érintheti a tagállamok önkéntes vállalásán alapuló SOLVIT-eljárás nem hivatalos jellegét. Annak érdekében, hogy a SOLVIT-hálózat továbbra is a jelenlegi működési keretek között láthassa el feladatait, a nemzeti IMI-koordinátor feladatai közül egyet vagy többet a SOLVIT-központokra lehet ruházni feladatkörükkel összhangban, hogy azok a nemzeti IMI-koordinátortól függetlenül működhessenek. A személyes adatok és bizalmas információk SOLVIT-eljárások keretében történő feldolgozása során az e rendeletben meghatározott valamennyi biztosítékot érvényesíteni kell anélkül, hogy ez a SOLVIT-ajánlás nem kötelező jellegét érintené.

(19) Jóllehet az IMI-nek része egy, a felhasználók rendelkezésére álló, internet alapú felület, bizonyos esetekben és az érintett tagállam kérésére indokolt lehet olyan technikai megoldásokat mérlegelni, amelyekkel az adatok közvetlenül továbbíthatók a nemzeti rendszerekből az IMI-be, amennyiben ilyen nemzeti rendszereket - különösen a bejelentési eljárások tekintetében - már kifejlesztettek. Az ilyen technikai megoldások bevezetését a megvalósíthatóságuk, a költségek és a várható előnyök értékelésétől kell függővé tenni. Az említett megoldások nem érinthetik a meglévő struktúrákat és a hatáskörök nemzeti rendjét.

(20) Amennyiben a tagállamok a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  szerinti eljárás alkalmazásával teljesítették a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv *  15. cikkének (7) bekezdésében megállapított értesítési kötelezettségüket, nem kötelezhetők arra, hogy ugyanazt az értesítést az IMI-n keresztül is elküldjék.

(21) Az IMI-ben zajló információcsere a tagállami hatóságok kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó jogi kötelezettségéből következik. Ha valamely illetékes hatóság egy másik tagállamtól az IMI-n keresztül információt kap, a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében az a közigazgatási eljárásban bizonyító erejű, függetlenül attól, hogy másik tagállamból származik, vagy hogy átadása elektronikus úton történt, és azt az említett illetékes hatóságnak ugyanúgy kell kezelnie, mint a saját tagállamából származó hasonló dokumentumot.

(22) A magas színvonalú adatvédelem biztosítása érdekében meg kell állapítani az IMI-ben kezelt személyes adatok megőrzésére vonatkozó maximális időtartamot. Az említett időszakok hosszának megállapításakor azonban kellően figyelembe kell venni az IMI-rendszer megfelelő működésének szükségességét, valamint az adatalanyok azon jogát, hogy jogaikat maradéktalanul gyakorolhassák, például akként, hogy egy határozat elleni fellebbezés érdekében bizonyítékot kapnak arról, hogy információ-cserére került sor. Mindazonáltal a megőrzési időszak nem lehet hosszabb az e rendelet célkitűzéseinek megvalósításához szükséges időtartamnál.

(23) Lehetővé kell tenni az IMI-felhasználók nevének és elérhetőségi adatainak az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő célból történő feldolgozását, ideértve a rendszer IMI-koordinátorok és Bizottság általi használatának nyomon követését, kommunikációs, képzési, illetve a tájékoztatást célzó kezdeményezéseket, valamint a belső piaci igazgatási együttműködésre vagy kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó információk gyűjtését.

(24) Az európai adatvédelmi biztosnak - többek között a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal fenntartott kapcsolatok révén - nyomon kell követnie e rendelet alkalmazását és törekednie kell e rendelet alkalmazásának biztosítására, ideértve az adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket is.

(25) Az IMI működése és az e rendelet alkalmazása hatékony ellenőrzésének és az ezekre vonatkozó jelentéstételnek a biztosítása érdekében a tagállamoknak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a releváns információkat.

(26) Az adatalanyokat tájékoztatni kell a személyes adataiknak az IMI-ben történő feldolgozásáról, valamint arról, hogy e rendeletnek és a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályoknak megfelelően joguk van a velük kapcsolatos adatokhoz való hozzáféréshez, valamint a pontatlan adatok helyesbíttetésére és a jogtalanul feldolgozott adatok töröltetésére.

(27) Annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságai számára lehetséges legyen az igazgatási együttműködésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtása és az IMI révén történő hatékony információcsere, gyakorlati intézkedések megállapítására lehet szükség ezen információcserét illetően. Ezeket az intézkedéseket a Bizottságnak kell elfogadnia külön végrehajtási jogi aktus formájában a mellékletben felsorolt egyes uniós jogi aktusok, vagy az igazgatási együttműködési eljárás egyes típusai tekintetében. A gyakorlati intézkedéseknek ki kell terjedniük azokra a lényeges technikai funkciókra és eljárási szabályokra, amelyek a vonatkozó igazgatási együttműködési eljárások IMI-n keresztüli végrehajtásához szükségesek. A Bizottságnak biztosítania kell az IMI-hez szükséges szoftver és informatikai infrastruktúra karbantartását és fejlesztését.

(28) A kellő átláthatóságnak az adatalanyok számára való biztosítása érdekében közzé kell tenni az IMI-n belüli igazgatási együttműködési eljárásokhoz kapcsolódó, előre meghatározott munkafolyamatokat, a kérdés- és válaszsorokat, a formanyomtatványokat, valamint az egyéb intézkedéseket.

(29) Amennyiben a tagállamok a 95/46/EK irányelv 13. cikkével összhangban korlátozásokat vagy kivételeket vezetnek be az adatalanyok jogai tekintetében, az ilyen korlátozásokra vagy kivételekre vonatkozó tájékoztatást közzé kell tenni az adatalanyok számára biztosítandó teljes átláthatóság érdekében. Ezeknek a korlátozásoknak vagy kivételeknek indokoltnak és a kitűzött céllal arányosnak kell lenniük és figyelemmel kell lenniük a megfelelő garanciákra.

(30) Amennyiben az Unió és harmadik országok között olyan nemzetközi megállapodások megkötésére kerül sor, amelyek az e rendelet mellékletében felsorolt uniós jogi aktusokban foglalt rendelkezések alkalmazására is kiterjednek, lehetővé kell tenni az IMI-szereplők harmadik országbeli partnereinek az IMI által támogatott igazgatási együttműködési eljárásokban való részvételét, amennyiben megállapítást nyert, hogy az érintett harmadik ország a személyes adatok 95/46/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban álló, megfelelő szintű védelmét biztosítja.

(31) A belső piaci információs rendszernek (IMI) a személyes adatok védelme tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. december 12-i 2008/49/EK bizottsági határozatot *  hatályon kívül kell helyezni. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. fejezete alapján, a tagállamok közötti, elektronikus úton történő információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedések megállapításáról szóló, 2009. október 2-i 2009/739/EK bizottsági határozatot *  továbbra is alkalmazni kell olyan kérdések esetében, amelyek a 2006/123/EK irányelv szerinti információcseréhez kapcsolódnak.

(32) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  megfelelően kell gyakorolni.

(33) Az IMI működéséről szóló, az IMI-ből nyert statisztikai adatokon és más vonatkozó adatokon alapuló éves jelentésben meg kell vizsgálni a tagállamok e rendelet hatékony alkalmazására vonatkozó teljesítményét. A tagállamok teljesítményét többek között az átlagos válaszadási idő alapján kell megítélni a gyors és jó minőségű válaszok biztosítása érdekében.

(34) Mivel e rendelet célját, nevezetesen az IMI igazgatási együttműködésre történő alkalmazására vonatkozó szabályok meghatározását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért annak léptéke és hatásai miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(35) A 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban sor került az európai adatvédelmi biztossal folytatandó konzultációra, és a biztos 2011. november 22-én véleményt *  nyilvánított,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk * 

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a belső piaci információs rendszernek (a továbbiakban: az IMI) az IMI-szereplők közötti igazgatási együttműködés céljából történő használatára vonatkozó szabályokat, ideértve a személyes adatok kezelését is.

2. cikk

Az MI létrehozása

E rendelettel hivatalosan létrejön a belső piaci információs rendszer.

3. cikk

Hatály

(1) *  Az IMI-t az információk, többek között a személyes adatok IMI-szereplők körében történő cseréjére és ezen információk kezelésére az alábbiak valamelyike céljából kell alkalmazni:

a) a mellékletben felsorolt jogi aktusok által előírt igazgatási együttműködés;

b) a 4. cikk szerint végrehajtott kísérleti projekt tárgyát képező igazgatási együttműködés.

(2) E rendelet egyetlen rendelkezése sem bír olyan hatással, amely a nem kötelező erejű uniós jogi aktusok rendelkezéseit kötelezővé tenné.

4. cikk

Az IMI kiterjesztése

(1) A Bizottság kísérleti projektek keretében értékelheti, hogy az IMI hatékony eszköz lenne-e a mellékletben fel nem sorolt uniós jogi aktusok igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására. A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el annak meghatározása érdekében, hogy a kísérleti projektek az uniós jogi aktusok mely rendelkezéseire vonatkozzanak, valamint minden egyes projekt szabályainak, különösen a vonatkozó igazgatási együttműködési rendelkezések végrehajtásához szükséges alapvető technikai funkcióknak és eljárási szabályoknak a meghatározására. Az említett végrehajtási jogi aktust a 24. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2) A Bizottság a kísérleti projekt eredményeinek értékelését - ideértve az adatvédelmi kérdéseket és a hatékony fordítási funkciókat - benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az említett értékelést adott esetben a melléklet arra irányuló módosítására vonatkozó jogalkotási javaslat kísérheti, hogy az IMI alkalmazása az uniós jogi aktusok érintett rendelkezéseire is kiterjedjen.

5. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

Ezenkívül a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) *  „IMI”: a Bizottság által biztosított elektronikus eszköz az IMI-szereplők közötti igazgatási együttműködés elősegítésére;

b) *  „igazgatási együttműködés”: az IMI-szereplők közötti, az uniós jogszabályok jobb alkalmazása érdekében folytatott együttműködés információcsere és -kezelés révén;

c) „belső piaci terület”: a belső piac jogalkotási vagy funkcionális területe az EUMSZ 26. cikke (2) bekezdésének értelmében, amely területen az IMI-t az e rendelet 3. cikkének megfelelően használják;

d) „igazgatási együttműködési eljárás”: az IMI számára biztosított, előre meghatározott munkafolyamat, amely lehetővé teszi, hogy az IMI-szereplők strukturált módon lépjenek kapcsolatba és kommunikáljanak egymással;

e) „IMI-koordinátor”: a valamely tagállam által az IMI e rendeletnek megfelelő, hatékony működéséhez szükséges támogatási feladatok végrehajtására kijelölt szerv;

f) „illetékes hatóság”: nemzeti, regionális vagy helyi szinten létrehozott és az IMI-ben regisztrált szerv, amely egy vagy több belső piaci területen a nemzeti jog vagy a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok alkalmazása tekintetében meghatározott hatáskörrel rendelkezik;

g) *  „IMI-szereplők”: az illetékes hatóságok, az IMI-koordinátorok, a Bizottság és az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek;

h) „IMI-felhasználó”: valamely IMI-szereplő által felhatalmazott természetes személy, akit az említett IMI-szereplő nevében az IMI-ben regisztráltak;

i) „külső szereplő”: az IMI-felhasználóktól eltérő természetes vagy jogi személy, aki/amely kizárólag külön technikai eszközök révén használhatja az IMI-t, az e célra biztosított, előre meghatározott külön munkafolyamattal összhangban;

j) „zárolás”: technikai eszközök alkalmazása, amelynek révén a személyes adatok az IMI szokásos felületén keresztül elérhetetlenné válnak az IMI-felhasználók számára;

k) „hivatalos lezárás”: az IMI keretében valamely igazgatási együttműködési eljárás lezárása céljából biztosított technikai eszköz alkalmazása.

II. FEJEZET

AZ IMI-HEZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

6. cikk

IMI-koordinátorok

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti IMI-koordinátort, amelynek feladatai többek között a következők:

a) regisztrálja az IMI-koordinátorokat és az illetékes hatóságokat vagy hitelesíti regisztrációjukat;

b) fő kapcsolattartó pont szerepét tölti be az IMI-hez kapcsolódó kérdésekben a tagállamok IMI-szereplői számára, ideértve a személyes adatok e rendeletnek megfelelő védelmével kapcsolatos szempontokra vonatkozó tájékoztatást;

c) kapcsolatot tart a Bizottsággal az IMI-vel kapcsolatos kérdésekben, ideértve a személyes adatok e rendeletnek megfelelő védelmével kapcsolatos szempontokra vonatkozó tájékoztatást;

d) ismereteket, képzést és támogatást nyújt a tagállamok IMI-szereplői számára, ideértve az alapvető technikai segítségnyújtást is;

e) hatáskörének keretein belül biztosítja az IMI hatékony működését, ideértve az igazgatási együttműködésre irányuló megkeresésekre a tagállamok IMI-szereplői által időben és megfelelő módon adandó válaszok biztosítását.

(2) Az (1) bekezdésben említett valamely feladat ellátására - belső közigazgatási szerkezetének megfelelően - minden tagállam kijelölhet további egy vagy több IMI-koordinátort.

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) és a (2) bekezdéssel összhangban kijelölt IMI-koordinátorokról és a koordinátorok hatáskörébe tartozó feladatokról. Ezeket az információkat a Bizottság továbbítja a többi tagállamnak.

(4) Valamennyi IMI-koordinátor eljárhat illetékes hatóságként. Ebben az esetben az IMI-koordinátor az illetékes hatóságot megillető hozzáférési jogokkal rendelkezik. IMI-szereplőként végzett saját adatfeldolgozási tevékenysége tekintetében minden IMI-koordinátor adatkezelő.

7. cikk

Illetékes hatóságok

(1) Az IMI keretében történő együttműködés során az illetékes hatóságok - az igazgatási együttműködési eljárásokkal összhangban és az IMI-felhasználók közreműködésével - az alkalmazandó uniós jogi aktusnak megfelelően a lehető legrövidebb időn belül, de minden esetben az adott jogi aktusban meghatározott határidőn belül gondoskodnak a megfelelő válaszadásról.

(2) Az illetékes hatóságok az adatgyűjtés eredeti céljával összeegyeztethető célból a saját országukban gyűjtött hasonló információkkal azonos módon bizonyítékként hivatkozhatnak bármely, az IMI-n keresztül elektronikus módon kapott információra, dokumentumra, megállapításra, nyilatkozatra vagy hitelesített másolatra.

(3) Minden illetékes hatóság adatkezelőnek minősül az általa felhatalmazott IMI-felhasználók által végzett saját adatfeldolgozási tevékenysége tekintetében, és - szükség esetén a Bizottsággal együttműködve - biztosítja, hogy az adatalanyok a III. és a IV. fejezetnek megfelelően gyakorolhassák jogaikat.

8. cikk

A Bizottság

(1) A Bizottság felelős a következő feladatok végrehajtásáért:

a) biztosítja az IMI-hez szükséges szoftver és informatikai infrastruktúra biztonságát, rendelkezésre állását, karbantartását és fejlesztését;

b) többnyelvű rendszert, beleértve a meglévő fordítási funkciókat, a tagállamokkal együttműködve szervezett képzést, valamint információs segítségnyújtó szolgálatot biztosít, amely segít a tagállamoknak az IMI használatában;

c) nyilvántartásba veszi a nemzeti IMI-koordinátorokat, és biztosítja az IMI-hez való hozzáférésüket;

d) amennyiben e rendelet előírja, személyes adatokat feldolgozó műveleteket hajt végre az IMI-ben, a mellékletben felsorolt, alkalmazandó uniós jogi aktusokban meghatározott célokkal összhangban;

e) nyomon követi e rendelet alkalmazását, és a 25. cikkel összhangban jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi biztosnak;

f) *  biztosítja a koordinációt az uniós szervekkel, hivatalokkal és ügynökségekkel, és hozzáférést biztosít számukra az IMI-hez.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatainak teljesítése, valamint statisztikai jelentések készítése céljából a Bizottság hozzáféréssel rendelkezik az ahhoz szükséges, az IMI-ben végrehajtott feldolgozási műveletekhez kapcsolódó információhoz.

(3) A Bizottság csak abban az esetben vesz részt személyes adatok feldolgozását magában foglaló igazgatási együttműködési eljárásokban, amennyiben valamely, a mellékletben felsorolt uniós jogi aktus rendelkezése ezt előírja.

9. cikk

Az IMI-szereplők és -felhasználók hozzáférési jogai

(1) Az IMI-hez csak IMI-felhasználók rendelkeznek hozzáféréssel.

(2) A tagállamok jelölik ki az IMI-koordinátorokat és az illetékes hatóságokat, valamint azokat a belső piaci területeket, amelyek tekintetében azok hatáskörrel rendelkeznek. A Bizottság konzultatív szerepet játszhat e folyamatban.

(3) Valamennyi IMI-szereplő megfelelő hozzáférési jogokat biztosít az IMI-felhasználói részére azon belső piaci területek vonatkozásában, amelyeken hatáskörrel rendelkezik, illetve szükség esetén visszavonja ezeket a jogokat.

(4) *  A tagállamok, a Bizottság és az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy az IMI-felhasználók csak a szükséges mértékig férhessenek hozzá az IMI-ben kezelt személyes adatokhoz, és csak azon a belső piaci területen vagy területeken, amelyre vagy amelyekre vonatkozóan a (3) bekezdés szerint hozzáférési jogot kaptak.

(5) Tilos az IMI-ben egy adott célból feldolgozott adatok olyan módon történő felhasználása, amely nem egyeztethető össze ezzel az eredeti céllal, kivéve, ha azt az uniós joggal összhangban lévő nemzeti jogszabály kifejezetten előírja.

(6) Amennyiben egy igazgatási együttműködési eljárás személyes adatok feldolgozásával jár, csak az adott eljárásban részt vevő IMI-szereplők rendelkezhetnek hozzáféréssel az ilyen személyes adatokhoz.

10. cikk

Titoktartás

(1) Minden tagállam a nemzeti vagy uniós jogszabályokkal összhangban alkalmazza a szakmai titoktartásra, illetve az azzal egyenértékű titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályait országa IMI-szereplői és -felhasználói tekintetében.

(2) Az IMI-szereplőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk felhatalmazott IMI-felhasználók betartsák más IMI-szereplőknek az IMI-ben átadott információk bizalmas kezelésére vonatkozó megkereséseit.

11. cikk

Igazgatási együttműködési eljárások

Az IMI a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezéseit végrehajtó igazgatási együttműködési eljárásokon alapul. A Bizottság adott esetben valamely, a mellékletben felsorolt uniós jogi aktus vagy az igazgatási együttműködési eljárások valamely típusa tekintetében végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a vonatkozó igazgatási együttműködési eljárások alkalmazásához szükséges alapvető technikai funkciókat és eljárási szabályokat, ideértve adott esetben a külső szereplők és az IMI közötti, a 12. cikkben említett kölcsönös viszonyt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

12. cikk

Külső szereplők

Az IMI igénybevételéhez akkor bocsáthatók technikai eszközök külső szereplők rendelkezésére, amennyiben:

a) arról uniós jogi aktus rendelkezik;

b) arról a 11. cikkben említett végrehajtási jogi aktus rendelkezik annak érdekében, hogy megkönnyítse a tagállamok illetékes hatóságai között a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok rendelkezéseinek alkalmazása tekintetében folytatott igazgatási együttműködést; vagy

c) az ahhoz szükséges, hogy az adatalanyok a jogaik gyakorlása érdekében kérelmeket nyújthassanak be, a 19. cikkel összhangban.

Az ilyen technikai eszközök elkülönülnek az IMI-től, és nem teszik lehetővé a külső szereplők számára az IMI-hez való hozzáférést.

III. FEJEZET

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS ADATBIZTONSÁG

13. cikk

A célok korlátozása

Az IMI-szereplők csak a mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott célból adhatnak át és dolgozhatnak fel személyes adatokat.

Az adatalanyok által az IMI-hez benyújtott adatok csak azon célokra használhatók fel, amelyekre benyújtották azokat.

14. cikk

Személyes adatok megőrzése

(1) Amint az IMI-ben feldolgozott személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre összegyűjtötték őket, az igazgatási együttműködés egyes típusainak sajátosságai szerint zárolni kell azokat az IMI-ben az igazgatási együttműködési eljárás hivatalos lezárását követően, általános szabályként hat hónapon belül.

Amennyiben azonban a mellékletben felsorolt valamely alkalmazandó uniós jogi aktus hosszabb időszakot ír elő, az IMI-ben feldolgozott személyes adatok az igazgatási együttműködési eljárás hivatalos lezárását követően legfeljebb tizennyolc hónapig megőrizhetők.

(2) Amennyiben a mellékletben felsorolt, valamely kötelező erejű uniós jogi aktus adattár létrehozását írja elő az IMI-szereplők általi jövőbeli felhasználás céljából, az adattárban levő személyes adatok az adatalany hozzájárulásával vagy az említett uniós jogi aktus rendelkezései alapján mindaddig feldolgozhatók, amíg arra a szóban forgó célból szükség van.

(3) Az e cikk értelmében zárolt személyes adatok - tárolásuk kivételével - csak az IMI révén történő információcsere bizonyítása céljából, az adatalany hozzájárulásával dolgozhatók fel, kivéve ha a feldolgozást közérdeken alapuló kényszerítő indokból kérik.

(4) A zárolt adatokat az igazgatási együttműködési eljárás hivatalos lezárását követő három év elteltével automatikusan törölni kell az IMI-ből.

(5) A személyes adat egyedi esetben, valamely illetékes hatóság kifejezett kérésére és az adatalany hozzájárulásával még az előírt megőrzési időszak lejárta előtt törölhető.

(6) A Bizottság technikai eszközökkel biztosítja a személyes adatok zárolását és törlését, valamint a (3) bekezdés szerinti lehívását.

(7) Technikai eszközökről kell gondoskodni az IMI-szereplők arra való ösztönzése érdekében, hogy az információcsere lebonyolítását követően a lehető legrövidebb időn belül hivatalosan lezárhassák az igazgatási együttműködési eljárásokat, továbbá annak érdekében, hogy az IMI-szereplők a felelős IMI-koordinátorok közbelépését kérhessék bármely olyan eljárás esetében, amely több mint két hónapja indokolás nélkül szünetel.

15. cikk

Az IMI-felhasználókra vonatkozó személyes adatok megőrzése

(1) A 14. cikktől eltérve, e cikk (2) és (3) bekezdése alkalmazandó az IMI-felhasználók személyes adatainak megőrzésére. Az említett személyes adatok körébe tartozik a teljes név és az e rendelet alkalmazásában szükséges valamennyi elektronikus és egyéb elérhetőség.

(2) Az IMI-felhasználókra vonatkozó személyes adatokat addig kell tárolni az IMI-ben, amíg az érintettek IMI-felhasználók maradnak és az adatok az e rendelet célkitűzéseivel összeegyeztethető célokból dolgozhatók fel.

(3) Amennyiben egy természetes személy IMI-felhasználói státusa megszűnik, a hozzá kapcsolódó személyes adatokat technikai eszközökkel hároméves időtartamra zárolni kell. Az említett adatok - tárolásuk kivételével - csak az IMI keretében történő információcsere bizonyítása céljából használhatók fel, és a hároméves időszak elteltével törölni kell azokat.

16. cikk

Különleges adatkategóriák feldolgozása

(1) A 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett különleges adatkategóriáknak az IMI keretében történő feldolgozása csak az említett irányelv 8. cikkének (2) és (4) bekezdésében és az említett rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett meghatározott indok alapján, továbbá az említett cikkekben előírt olyan megfelelő biztosítékok mellett engedélyezett, amelyek biztosítják azon egyének jogait, akiknek a személyes adatait feldolgozzák.

(2) Az IMI akkor használható a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (5) bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdésében említett, bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatoknak - ideértve a fegyelmi, közigazgatási vagy büntetőjogi szankciókra vonatkozó adatokat - vagy egyéb, egy természetes vagy jogi személy hírnevének megállapításához szükséges információnak az említett cikkekben előírt biztosítékok mellett történő feldolgozása céljából - a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (5) bekezdésében említett meghatározott biztosítékokra is figyelemmel -, ha az ilyen adatok feldolgozását a feldolgozás alapjául szolgáló uniós jogi aktus előírja, vagy ahhoz az adatalany kifejezetten hozzájárul.

17. cikk

Adatbiztonság

(1) A Bizottság biztosítja, hogy az IMI megfeleljen a Bizottság által a 45/2001/EK rendelet 22. cikke értelmében elfogadott adatbiztonsági szabályoknak.

(2) A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket az IMIben feldolgozott személyes adatok védelmének biztosítására, ideértve az adatokhoz való hozzáférés megfelelő ellenőrzését és egy naprakészen tartandó adatbiztonsági tervet.

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a biztonságot érintő események előfordulásakor ellenőrizni lehessen, hogy milyen személyes adatokat dolgoztak fel az IMI-ben, mikor és ki végezte a feldolgozást, továbbá milyen célból.

(4) Az IMI-szereplők a 95/46/EK irányelv 17. cikkének megfelelően megteszik az általuk az IMI-ben feldolgozott személyes adatok védelmének biztosítása érdekében szükséges valamennyi eljárási és szervezeti intézkedést.

IV. FEJEZET

AZ ADATALANYOK JOGAI ÉS FELÜGYELET

18. cikk

Az adatalanyok tájékoztatása és átláthatóság

(1) Az IMI-szereplők biztosítják, hogy az adatalanyok a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapjanak a személyes adataiknak az IMI-ben történő feldolgozásáról, továbbá a jogaikról és e jogok gyakorlásának módjáról információhoz jussanak, beleértve az adatkezelőnek és - amennyiben létezik ilyen - az adatkezelő képviselőjének a személyazonosságát és elérhetőségét is, a 95/46/EK irányelv 10. vagy 11. cikkével és az említett irányelvnek megfelelő nemzeti jogszabályokkal összhangban.

(2) A Bizottság a nyilvánosság számára könnyen elérhető módon hozzáférhetővé teszi a következőket:

a) az IMI-re vonatkozó, világosan és érthetően megfogalmazott tájékoztatás a 45/2001/EK rendelet 11. és 12. cikkének megfelelően;

b) az e rendelet 11. cikkében említett, az IMI-ben végrehajtott igazgatási együttműködési eljárás adatvédelmi szempontjaira vonatkozó tájékoztatás;

c) az adatalanyok jogaival összefüggő, az e rendelet 20. cikkében említett kivételekre vagy korlátozásokra vonatkozó tájékoztatás;

d) az igazgatási együttműködési eljárások típusai, valamennyi alapvető IMI-funkció és adatkategória, amely feldolgozható az IMI-ben;

e) az IMI-re vonatkozó - e rendelet vagy más uniós jogi aktus alapján elfogadott - végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok teljes körű felsorolása, valamint az e rendelet mellékletének egységes szerkezetbe foglalt változata, amely más uniós jogi aktusok általi későbbi módosításait is tartalmazza.

19. cikk

Az adatokhoz kapcsolódó betekintési, helyreigazítási és törlési jog

(1) Az IMI-szereplők biztosítják, hogy az adatalanyok a nemzeti jogszabályoknak megfelelően hatékonyan gyakorolhassák az IMI-ben kezelt rájuk vonatkozó adatokhoz kapcsolódó hozzáférési, valamint azon jogukat, hogy a pontatlan vagy hiányos adatok helyreigazítását kérjék, és a jogellenesen feldolgozott adatokat töröltessék. A helyreigazításokat és a törléseket a felelős IMI-szereplő a lehető leghamarabb, de legkésőbb az adatalany kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül elvégzi.

(2) Amennyiben az adatalany vitatja a 14. cikk (1) bekezdése szerint zárolt adatok pontosságát vagy jogszerűségét, a vitatás tényét, valamint a pontos, helyreigazított információt rögzíteni kell.

20. cikk

Kivételek és korlátozások

Amennyiben a tagállamok a 95/46/EK irányelv 13. cikkével összhangban a nemzeti jogszabályokban korlátozzák az adatalanyok e fejezetben meghatározott jogait, vagy azokra vonatkozóan kivételeket állapítanak meg, erről tájékoztatniuk kell a Bizottságot.

21. cikk

Felügyelet

(1) Az egyes tagállamokban kijelölt, és a 95/46/EK irányelv 28. cikkében említett hatáskörrel felruházott nemzeti felügyeleti hatóság vagy hatóságok (a továbbiakban: a nemzeti felügyeleti hatóság) független módon nyomon követik a tagállamaik IMI-szereplői által végzett személyesadat-feldolgozás jogszerűségét és különösen biztosítják az adatalanyok e fejezetben meghatározott jogai e rendeletnek megfelelő védelmét.

(2) *  Az európai adatvédelmi biztos felel e rendelet alkalmazásának nyomon követéséért és biztosításáért, amikor a Bizottság vagy az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek e rendelet rendelkezéseit alkalmazzák, amikor IMIszereplőként személyes adatokat kezelnek. Az (EU) 2018/1725 rendelet *  57. és 58. cikkében említett feladatok és hatáskörök megfelelően alkalmazandók.;

(3) *  A nemzeti felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos - saját hatáskörükben eljárva - együttműködnek egymással az IMI összehangolt felügyelete és annak biztosítása érdekében, hogy az IMI-szereplők azt az (EU) 2018/1725 rendelet 62. cikkével összhangban alkalmazzák.

(4) * 

V. FEJEZET

AZ IMI FÖLDRAJZI HATÁLYA

22. cikk

Az IMI nemzeti használata

(1) A tagállamok a területükön belüli illetékes hatóságok közötti igazgatási együttműködés céljából a nemzeti jogszabályaiknak megfelelően csak az alábbi feltételek teljesülése esetén használhatják az IMI-t:

a) nincs szükség a hatályos igazgatási együttműködési eljárások lényeges módosítására;

b) az IMI tervezett használatáról értesítették a nemzeti felügyeleti hatóságot, amennyiben ezt a nemzeti jogszabályok előírják; és

c) az IMI-felhasználók számára az IMI hatékony működése tekintetében nincs kedvezőtlen hatása.

(2) Amennyiben egy tagállam az IMI-t rendszeresen kívánja nemzeti célokra használni, e szándékáról értesíti a Bizottságot, és a Bizottság előzetes jóváhagyását kéri. A Bizottság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az (1) bekezdésben foglalt feltételek. Szükség esetén és e rendelettel összhangban a tagállam és a Bizottság megállapodást köt, amelyben többek között meghatározzák a nemzeti használatra vonatkozó technikai, pénzügyi és szervezeti intézkedéseket, beleértve az IMI-szereplők kötelezettségeit is.

23. cikk

Harmadik országokkal folytatott információcsere

(1) E rendeletnek megfelelően az IMI-ben csak akkor kerülhet sor információk, így személyes adatok átadására az Unión belüli IMI-szereplők és az azoknak megfelelő harmadik országbeli partnereik között, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) az információkat a mellékletben szereplő uniós jogi aktus rendelkezése és a harmadik ország jogának ezzel egyenértékű előírása szerint dolgozzák fel;

b) az információk átadására vagy rendelkezésre bocsátására olyan nemzetközi megállapodással összhangban kerül sor, amely előírja:

i. a mellékletben szereplő uniós jogi aktus rendelkezésének a harmadik ország általi alkalmazását;

ii. az IMI alkalmazását; és

iii. az említett átadásra vonatkozó elveket és szabályokat; valamint

c) a szóban forgó harmadik ország a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét, beleértve a megfelelő biztosítékokat arra vonatkozóan, hogy az IMI-ben feldolgozott adatokat csak olyan célra használják fel, amely célból átadásukra eredetileg sor került, továbbá amennyiben a Bizottság a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdése szerinti határozatot fogadott el.

(2) Amennyiben a Bizottság IMI-szereplő, az IMI-ben feldolgozott személyes adatok az annak megfelelő harmadik országbeli partnereivel való valamennyi átadására a 45/2001/EK rendelet 9. cikkének (1) és (7) bekezdése alkalmazandó.

(3) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi és naprakészen tartja azon harmadik országok jegyzékét, amelyek az (1) bekezdéssel összhangban jogosultak a személyi adatokat is tartalmazó információk cseréjére.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

25. cikk

Nyomon követés és jelentéstétel

(1) A Bizottság évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az IMI működéséről.

(2) A Bizottság 2017. december 5-i és ezt követően ötévente jelentést nyújt be az európai adatvédelmi biztosnak a személyes adatok IMI-ben való védelméhez kapcsolódó szempontokról, beleértve az adatbiztonságot is.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett jelentések elkészítése céljából a tagállamok biztosítják a Bizottság számára az e rendelet alkalmazása szempontjából releváns információkat, beleértve az e rendeletben meghatározott adatvédelmi követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozó információkat is.

26. cikk

Költségek

(1) Az IMI fejlesztésével, népszerűsítésével, működésével és karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségek az Európai Unió általános költségvetését terhelik, a 22. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül.

(2) Amennyiben uniós jogi aktus másként nem rendelkezik, az IMI-műveletek tagállami szintű költségeit - ideértve a képzési, népszerűsítési tevékenységekhez és technikai segítségnyújtáshoz (ügyfélszolgálat), valamint az IMI nemzeti szintű igazgatásához szükséges emberi erőforrások költségét - az egyes tagállamok viselik.

27. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2008/49/EK határozat hatályát veszti.

28. cikk

Hatékony alkalmazás

A tagállamok meghoznak valamennyi, az e rendelet IMI-szereplőik általi hatékony alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedést.

29. cikk

Kivételek

(1) * 

(2) E rendelet 8. cikke (3) bekezdésének, valamint 12. cikke első bekezdése a) és b) pontjának sérelme nélkül, a SOLVIT-ajánlásban foglalt igazgatási együttműködési rendelkezések IMI-n keresztüli végrehajtása tekintetében a Bizottság továbbra is részt vehet igazgatási együttműködési eljárásokban, és a külső szereplőknek létrehozott infrastruktúra az e rendelet hatálybalépését megelőzően hozott intézkedések alapján továbbra is használatban maradhat. Az e rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében említett időszak az IMI-ben a SOLVIT-ajánlás céljaira feldolgozott személyes adatok esetében 18 hónap.

(3) E rendelet 4. cikkének (1) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság kísérleti projektet indíthat annak megállapítására, hogy az IMI eredményes, költséghatékony és felhasználóbarát eszköze a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) *  3. cikke (4), (5) és (6) bekezdésének végrehajtása céljából. A Bizottság a kísérleti projekt indítását követő két éven belül benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett értékelést, amelynek a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek *  megfelelően létrehozott fogyasztóvédelmi együttműködési rendszeren belüli és az IMI-n belüli igazgatási együttműködés kapcsolatára is ki kell terjednie.

(4) E rendelet 14. cikkének (1) bekezdésének sérelme nélkül, bármely olyan legfeljebb 18 hónapos időtartam, amelyet a 2006/123/EK irányelv 36. cikke alapján határoztak meg az említett irányelv VI. fejezete szerinti igazgatási együttműködésre vonatkozóan, az adott területen tovább folytatódik.

30. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2012. október 25-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS

MELLÉKLET

AZ UNIÓS JOGI AKTUSOKBAN FOGLALT, IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ, A 3. CIKKBEN EMLÍTETT AZON RENDELKEZÉSEK, AMELYEK VÉGREHAJTÁSA AZ IMI RÉVÉN TÖRTÉNIK

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról * : VI. fejezet 39. cikk (5) bekezdés, valamint a 15. cikk (7) bekezdése, kivéve, ha az utóbbi cikkben említett értesítés a 98/34/EK irányelvvel összhangban történik.

(2) *  2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv * : 4a-4e. cikk, 8. cikk, 21a. cikk, 50. cikk, 56. cikk és 56a. cikk.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. március 9-i 2011/24/EU irányelve a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről * : 10. cikk (4) bekezdés.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. november 16-i 1214/2011/EU rendelete az eurokészpénz euroövezethez tartozó tagállamok közötti, határon átnyúló, üzletszerű közúti szállításáról * : 11. cikk (2) bekezdés.

(5) A Bizottság 2001. december 7-i ajánlása a „SOLVIT” - belső piaci problémamegoldó hálózat *  alkalmazásának alapelveiről: I. és II. fejezet.

(8) *  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/60/EU irányelve (2014. május 15.) a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról * : 5. és 7. cikk.

(9) *  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról * : 14. cikk és 16. cikk, valamint a 22. cikk (1) és (2) bekezdése.

(10) *  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 rendelete a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és 167/2013/EU rendeleteket módosító és a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről * : 44. cikk.

(11) *  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) * : az 56. cikk, a 60-66. cikk és a 70. cikk (1) bekezdése.

(12) *  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról * : 6. cikk (4) bekezdése, 15. és 19. cikk.

(13) *  A Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállítási tevékenységekre vonatkozó szociális jogszabályok tekintetében az 561/2006/EK és a 165/2014/EU rendelet, valamint a 2002/15/EK irányelv végrehajtásának minimumfeltételeiről, továbbá a 88/599/EGK tanácsi irányelv *  hatályon kívül helyezéséről: 8. cikk.

(14) *  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelve (2020. július 15.) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet *  módosításáról: 1. cikk, (14) bekezdés.

(15) *  Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről * : 18. cikk (8) bekezdés.