A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről * 

A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. Behajthatatlan követelés

a) *  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. pont a)–g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik,

b) * 

c) * 

2. informatikai eszköz: asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök, nyomtatók, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép-modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök, lapolvasók, vonalkód-leolvasók, programozható kártyaolvasók (smart card), számítógép-kivetítők, infokommunikációs, információtechnológiai eszközök, a pénzkiadó automaták (ATM) és a nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok, valamint a mindezekbe beépült szoftverek,

3. *  jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően a pénzügyi számvitelben megállapított hibák, hibahatások abszolút értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy – ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot – a százmillió forintot,

4. kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök,

5. kis összegű követelés: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatár alatti követelés,

6. *  követelés: az a jogszabályból, jogerős bírói végzésből, ítéletből, végleges hatósági határozatból, szerződésből – ideértve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követelést is – jogszerűen eredő fizetési igény, amelyet a kötelezett elismert és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a bevallás alapján megállapított közhatalmi bevételre irányuló, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell, továbbá az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén az állami adó- és vámhatóságnak bevallás nélkül megfizetett összeg elszámolása során előírt követelés,

7. *  vételár, eladási ár: a termékek, szolgáltatások beszerzése, értékesítése után fizetett, kapott, felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot,

8. végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések: ha a kedvezményezett a pénzeszközt jogszabály vagy szerződés alapján nem visszafizetési kötelezettség mellett kapta; a végleges jelleget nem befolyásolja, ha az átvevőt a felhasználásáról történő beszámolási, a jogosulatlan igénybevétel, felhasználás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli,

9. *  végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az a pénzértékben kifejezett, jogszabályból, jogerős bírói ítéletből, végleges hatósági határozatból, szerződésből – ideértve az átvállalt kötelezettségeket is – jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette, ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai.

(2) *  E rendeletben használt fogalmakat az Szt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) által használt fogalmak szerint kell érteni.

2. A rendelet alkalmazása

2. § (1) *  A költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény vagy miniszteri rendelet által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, vagy személy (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács e rendelet előírásai szerint tesz eleget beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének.

(2) *  A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, a tulajdonosi joggyakorló szervezet, és a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács beszámolási feladatait az Áht. 6/C. §-a alapján ellátó szerv az ezekkel összefüggő beszámolási és könyvvezetési feladatai teljesítésére a saját vagyonától, költségvetésétől elkülönített könyvvezetést vezet.

(3) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító szerv a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összegről a fejezetet irányító szerv által meghatározott részletező nyilvántartásokat vezet, amelyeket a fejezetet irányító szerv által meghatározott rendszerességgel, de legalább az 53. § (4) bekezdése szerinti könyvviteli zárlatot megelőzően megküld a fejezetet irányító szervnek. Ilyen esetben a könyvvezetés alapjául a lebonyolító szerv által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.

(4) *  Az 1. mellékletben meghatározott központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el. A Kincstár beszámolási és könyvvezetési feladatainak teljesítéséhez a 2. mellékletben nevesített szervezetek e rendelet szerinti részletező nyilvántartásokat vezetnek, és azok adatai alapján a Kincstár által meghatározott gyakorisággal adatot szolgáltatnak a Kincstárnak. Ilyen esetben a könyvvezetés alapjául az e szervezetek által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.

(5) * 

3. Az államháztartás számviteli rendszere

3. § (1) Az államháztartás számvitele a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből áll.

(2) A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

(3) A pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.

4. A számviteli alapelvek alkalmazása

4. § (1) A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben az Szt.-ben meghatározott alapelveket a (2)–(8) bekezdésben meghatározott sajátosságokkal kell érvényesíteni. A számviteli alapelveken túl a könyvvezetés és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során az Szt. rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli.

(2) A vállalkozás folytatásának elve alkalmazása során figyelembe kell venni a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat is.

(3) A költségvetési számvitelben a teljesség elve oly módon érvényesül, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a költségvetés naptári évre készül.

(4) Az óvatosság elve érvényesítésekor a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.

(5) A költségvetési számvitelben az összemérés elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és a vállalkozási maradvány megállapításakor a bevételeket és kiadásokat tevékenységenként elkülönítve kell figyelembe venni.

(6) Az egyedi értékelés elve sajátosan alkalmazható az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

(7) A költségvetési számvitelben az időbeli elhatárolás elve nem alkalmazható.

(8) A költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk előállításának tekintetében, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály előírja.

(9) *  Az Országgyűlés vagy a Kormány által az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján elrendelt címrend módosítás esetén a folytonosság elve az államháztartás központi alrendszerének egészében érvényesül.

II. FEJEZET

A BESZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. Beszámolási kötelezettség

5. § (1) A 7. § szerinti időszakról a könyvek zárását követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

(2) *  Az éves költségvetési beszámolót e rendelet szerinti formában, magyar nyelven, forintban kell elkészíteni.

6. § (1) Éves költségvetési beszámoló készül

a) *  az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek elemi költségvetéséről, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint a mérlegében kimutatható vagyonról költségvetési szervenként,

b) *  az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elemi költségvetéséről és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról elkülönített állami pénzalaponként, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiként, ha egy fejezeten belül több fejezetet irányító szerv kerül kijelölésre, akkor fejezetet irányító szervenként,

c) *  a fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai esetében címenként – fejezetenként, amennyiben egy fejezeten belül több fejezetet irányító szerv kerül kijelölésre, akkor fejezetet irányító szervenként,

d) *  az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről, az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételekről és kiadásokról és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról azok egészére, valamint az 1. mellékletbe és az e) pontba nem tartozó szervezetek kezelésében álló központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetéséről és a 10. § (3) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról, irányító szervenként,

e) *  a tulajdonosi joggyakorló szervezetek mérlegében kimutatható vagyonról és az általuk kezelt központi kezelésű előirányzatokról azok egészére, és * 

f) *  a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács költségvetéséről és a 10. § (2) bekezdése szerint azok mérlegében kimutatható vagyonról a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács egészére.

(2) Az éves költségvetési beszámoló részei:

a) a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító

aa) költségvetési jelentés,

ab) maradvány kimutatás,

ac) *  adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről,

ad) *  adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről,

ae) önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások,

b) a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását, valamint a zárszámadás kiegészítő információinak elkészítését a pénzügyi számvitellel biztosító

ba) mérleg,

bb) *  eredménykimutatás, és

bc) * 

bd) kiegészítő melléklet.

7. § (1) Az éves költségvetési beszámolót – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. Ha e rendelet az Szt. alkalmazását rendeli el, és a törvény üzleti évről szól, azon ezt az időszakot kell érteni.

(2) A mérleg fordulónapja – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a költségvetési év utolsó napja.

(3) *  A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél, társulásnál, nemzetiségi önkormányzatnál a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód, jogutód nélkül megszűnő költségvetési szerv esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv, társulás esetén a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti szerv készíti el, költségvetési szerv esetén a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.

(4) A mérleg fordulónapja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ott megjelölt időpont.

(5) *  A költségvetési évben alapított költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját az alapítás időpontjától a mérleg fordulónapjáig terjedő időszakra kell elkészíteni.

6. Az éves költségvetési beszámoló költségvetési számvitellel kapcsolatos részei

8. § (1) A költségvetési jelentés

a) *  az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és

b) *  a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását, valamint azoknak a kormányzati funkciók rendjében meghatározott mutatószámait

tartalmazza.

(2) *  A 6. § (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolókban a központi költségvetésről szóló törvényben megjelenő előirányzatonként kell elkészíteni a költségvetési jelentést. Az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az 1. melléklet szerinti központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 6. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók összevontan mutatják be.

(3) *  A maradvány kimutatás a 3. melléklet szerinti formában az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti éves költségvetési beszámolókban fejezeti kezelésű előirányzatonként kell elkészíteni a maradvány kimutatást.

(4) *  A személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről szóló adatszolgáltatás a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott űrlapon besorolási osztály és fizetési fokozat szerinti tagolásban ismerteti a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők létszámát, valamint a számukra kifizetett személyi juttatások munkajogi jogcím szerinti megoszlását.

(5) *  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről szóló adatszolgáltatás a 4. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.

(6) *  Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből kapott támogatások folyósítása évében hatályos központi költségvetésről szóló törvényben szereplő jogcímek és mutatószámok szerinti bontásban, a Kincstár által az Áht. 107. § (2) bekezdése alapján kiadott űrlapokon kell bemutatni.

7. A mérleg

9. § (1) A mérleget az 5. melléklet szerint kell elkészíteni. A mérleg tételeinek további tagolása, a tételek összevonása, új tételek felvitele nem megengedett.

(2) *  A mérlegben minden tételnél fel kell tüntetni az előző mérleg megfelelő adatát. Ha az ellenőrzés az előző éves költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, a – mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a véglegessé vált megállapítások miatti – módosításokat a mérleg minden tételénél az előző adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben a mérlegben külön-külön oszlopban szerepelnek az előző mérleg adatai, a módosítások, valamint a 7. § szerinti időszak adatai. A megállapított jelentős összegű hibá(k) összegével az előző mérleg adatai nem módosíthatók.

10. § (1) *  A mérlegben a nemzeti vagyont nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök bontásban kell kimutatni. Nem lehet a mérlegben kimutatni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakat és régészeti leleteket, ha azok bekerülési értéke nem állapítható meg. Nem tekinthető a bekerülési érték megállapíthatatlannak, ha 2014. január 1-jét követően a kulturális javak vásárlás vagy olyan térítés nélküli átvétel, csere útján váltak a nemzeti vagyon részévé, amely során az átadó annak nyilvántartási értékét közölte.

(2) *  A 6. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács a saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket – ideértve a jogszabályi vagy szerződéses feltételek teljesítése esetén a jövőben tulajdonába kerülő, de a tevékenység folytatásához már átvett eszközöket is –, a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékét, valamint a beruházások és felújítások értékét kell kimutatni. Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonában álló eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki.

(3) *  A 6. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a közvetlenül a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, a társadalombiztosítás pénzügyi alapja és az elkülönített állami pénzalap előirányzatai terhére megvalósított beruházásokat és felújításokat, azok aktivált értékét, valamint a beszerzett – jogszabály vagy megállapodás alapján a kezelő szerv vagyonkezelésébe kerülő – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket kell kimutatni.

(4) A 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámoló mérlegében a tulajdonosi joggyakorló szervezet az olyan állami vagyont mutatja ki, amelyre nézve nem létesített államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot.

(5) *  A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközként olyan eszközt lehet kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább egy éven – a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a mérleg fordulónapját követő költségvetési éven – túl szolgálja.

(6) A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között a tevékenységet az (5) bekezdés szerinti időtartamon belül szolgáló eszközöket lehet kimutatni.

(7) Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé sorolni. Ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, azok besorolását módosítani kell.

11. § (1) A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket.

(2) *  A mérlegben az immateriális javakon belül kell kimutatni az Szt. 25. § (6), (7) és (10) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a vagyoni értékű jogokat és a szellemi termékeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését.

(3) A mérlegben a tárgyi eszközökön belül kell kimutatni

a) az Szt. 26. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat,

b) *  az Szt. 26. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a (4) bekezdés szerinti gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket,

c) *  az Szt. 26. § (6) bekezdésében foglaltakkal megegyező tartalommal a tenyészállatokat, azzal az eltéréssel, hogy egyéb hasznosítás esetén nem feltétel a tartási költségek megtérülése, ha azok a tevékenységet tartósan szolgálják,

d) *  az (5) és (6) bekezdés szerinti beruházásokat, felújításokat, és

e) a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.

(4) A mérlegben a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között kell kimutatni

a) a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a tevékenységet szolgáló – így különösen egészségügyi, oktatási, híradás-technikai, környezetvédelmi, kutatási célú számítás- és ügyvitel-technikai – eszközöket,

b) *  a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott közúti járműveket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, és

c) *  az a) és b) pont szerinti eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat.

d) * 

(5) *  A mérlegben a beruházások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, valamint a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.

(6) *  A mérlegben a felújítások között kell kimutatni a mérlegben szereplő és a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett, az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét.

(7) * 

(8) A mérlegben a befektetett pénzügyi eszközökön belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését.

(9) *  A mérlegben a tartós részesedések között az olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el. A tartós részesedéseken belül el kell különíteni az állam jegybanki részesedéseit (tartós részesedések jegybankban), a tartós részesedéseket nem pénzügyi vállalkozásban, a tartós részesedéseket pénzügyi vállalkozásban, a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok társulásokban való részesedéseit (tartós részesedések társulásokban), valamint az egyéb tartós részesedéseket.

(9a) *  A mérlegben a tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban, valamint törvény vagy miniszteri rendelet alapján tulajdonosi joggyakorlóként nyilvántartott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban).

(9b) *  A mérlegben a tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni a törvény vagy miniszteri rendelet alapján tulajdonosi joggyakorlóként nyilvántartott nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban).

(9c) *  Az egyéb tartós részesedések között kell kimutatni

a) a nonprofit gazdasági társaságban fennálló tartós részesedéseket,

b) az olyan nemzetközi szervezetekben fennálló tartós részesedéseket, amely szervezetekhez Magyarország tőke-hozzájárulást teljesített, és

c) *  a nem gazdasági társaságban, társulásban, nemzetközi szervezetben fennálló tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetéseket, ideértve a tartós befektetési jegyeket is.

(10) *  A mérlegben a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben még nem esedékes, és azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben nem szándékoznak értékesíteni. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni az államkötvényeket és a helyi önkormányzatok kötvényeit.

(11) *  A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel átadta, vagy amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötött. Az átadáskor az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök közé kell átvezetni. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között el kell különíteni a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.

12. § (1) A mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között kell kimutatni a készleteket és az értékpapírokat.

(2) A mérlegben a készleteken belül kell kimutatni a vásárolt készleteket, az átsorolt, követelés fejében átvett készleteket, az egyéb készleteket, a befejezetlen termelést, félkész termékek, késztermékek értékét, és a növendék-, hízó és egyéb állatokat.

(3) A mérlegben a vásárolt készletek között kell kimutatni az anyagokat és az árukat.

(4) A mérlegben az anyagok között kell kimutatni a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgáló, de még használatba nem vett vásárolt, csere útján kapott, térítés nélkül átvett és a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke leszállításakor átvett anyagi eszközöket.

(5) A mérlegben az áruk között kell kimutatni

a) *  az olyan értékesítési céllal beszerzett anyagi eszközöket – ideértve a betétdíjas göngyölegeket is –, amelyek a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak, bár értékük változhat, és

b) a pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszközöket.

(6) A mérlegben az átsorolt, követelés fejében átvett készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt eszközöket, így különösen a végelszámolási, felszámolási vagy vagyonrendezési eljárásból állami, helyi önkormányzati tulajdonba került eszközöket, az Áht. 100. §-a szerint követelés fejében átvett, értékesítendő eszközöket, valamint mindazon eszközöket, amelyeket az immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsoroltak. Kötelező az immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból kivonták, de az értékesítés három hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe.

(7) *  A mérlegben az egyéb készletek között kell szerepeltetni az állami tartalékolási, intervenciós, védelmi és biztonsági célú készleteket.

(8) A mérlegben a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású anyagi eszközök költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak.

(9) A mérlegben a növendék-, hízó és egyéb állatok között az Szt. 28. § (3) bekezdés b) pontja szerinti állatokat kell kimutatni.

(10) A mérlegben az értékpapírokon belül kell kimutatni a nem tartós részesedéseket és a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.

(11) *  A mérlegben a nem tartós részesedések között az olyan nem tartós befektetési jegyeket és tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni, amelyeket egy éven belül értékesíteni szándékoznak.

(12) *  A mérlegben a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben esedékes, vagy azokat a mérleg fordulónapját követő költségvetési évben értékesíteni szándékoznak. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni a kárpótlási jegyeket, a kincstárjegyeket, az államkötvényeket és a helyi önkormányzatok kötvényeit.

13. § (1) *  A mérlegben a 10–12. §-ban foglaltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a pénzeszközöket, a követeléseket, az egyéb sajátos elszámolásokat és az aktív időbeli elhatárolásokat.

(2) *  A mérlegben a pénzeszközök között kell kimutatni a lekötött bankbetéteket, a pénztárakat, csekkeket, betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és a devizaszámlákat.

(2a) *  A mérlegben a lekötött bankbetéteken belül kell kimutatni a betét elhelyezésének évén túli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket.

(3) *  A mérlegben a pénztárak, csekkek, betétkönyvek között kell kimutatni a forint- és valutapénztárakban kezelt készpénzt, valamint a pénzforgalmi betétkönyvekben kezelt pénzeszközöket, a csekkeket és az elektronikus pénzt.

(4) *  A mérlegben a forintszámlák és a devizaszámlák között kell a számlatulajdonosnak kimutatnia a Kincstárban és a Kincstáron kívül forintban és devizában vezetett fizetési és más bankszámlái – ideértve az Ávr. 145. § (3) bekezdése szerinti alszámlákat és a Kincstár által a társadalombiztosítási támogatásokhoz, európai uniós vagy más nemzetközi forrásból finanszírozott támogatási programokhoz vagy más lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai feladatokhoz, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítéséhez vezetett számlákat is – egyenlegét.

(5) A mérlegben a követelések között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott követeléseket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg vagy egyéb módon nem rendezték, az Áht. 97. §-a szerint el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták.

(6) *  A mérlegben a követeléseket költségvetési évben esedékes követelések és költségvetési évet követően esedékes követelések, ezen belül a költségvetési bevételek kiemelt előirányzatai és finanszírozási bevételek szerinti tagolásban kell kimutatni. A mérleg a követelések között tartalmazza a 48. § (8) bekezdése szerinti követelés jellegű sajátos elszámolásokat is.

(6a) *  A mérlegben az egyéb sajátos elszámolások között a 48. § (6) és (9) bekezdése szerinti elszámolásokat kell kimutatni.

(7) A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat.

(8) A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

(9) A mérlegben a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

(10) A mérlegben a halasztott ráfordítások között az Szt. 33. § (1) bekezdése szerintieket kell kimutatni.

14. § (1) *  A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat és a passzív időbeli elhatárolásokat.

(2) *  A mérlegben a saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.

(3) *  A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni. Ez a mérlegsor csak a 49/A–49/B. § szerinti esetben, vagy törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet előírása alapján változhat.

(4) *  A mérlegben a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök 15. § (2)–(3a) bekezdése, 16/A. § és a 49/A–49/B. § szerinti jogcímeken elszámolt változásait kell kimutatni.

(4a) *  A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként

a) a 2014. január 1-jén meglévő – e rendelet 2014. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint nem idegen – pénzeszközök forrását – ide nem értve a tulajdonosi joggyakorló szervezeteket –,

b) a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök 49/A–49/B. § szerinti változásait, és

c) *  a központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számlák egyenlegének év végi nullára csökkentését a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési feladatokat ellátó szervezeteknél, a társadalombiztosítási alapok előirányzataihoz kapcsolódó fizetési számlák egyenlegének év végi nullára csökkentését a társadalombiztosítási alapkezelő szervezeteknél, valamint a Kincstárban a központi kezelésű előirányzatokhoz és a finanszírozási kiadások, bevételek kezeléséhez kapcsolódóan vezetett technikai, lebonyolítási, beszedési és finanszírozási számlák – a Kincstár belső szabályzatában foglalt rend szerinti – év végi egyenlegének összevezetését

kell kimutatni.

(5) A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is szerepelhet.

(6) A mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Az eszközök értékhelyesbítése és az eszközök értékhelyesbítésének forrása kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat.

(7) A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

(8) A mérlegben a kötelezettségek között az egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket kell kimutatni mindaddig, amíg azokat pénzügyileg ki nem egyenlítették, el nem engedték vagy egyéb módon nem rendezték.

(9) *  A mérlegben a kötelezettségeket költségvetési évben esedékes kötelezettségek és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, ezen belül a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és finanszírozási kiadások szerinti tagolásban kell kimutatni. A mérleg a kötelezettségek között tartalmazza a 48. § (10) bekezdése szerinti kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat is.

(10) A mérlegben a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások között kizárólag a Kincstár, a számlavezetési tevékenységével kapcsolatos sajátos ügyfélelszámolásokat mutathatja ki.

(11) A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket.

(12) *  A mérlegben az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak eredményszemléletű bevételét képezik. Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között kell kimutatni az Szt. 44. § (2) bekezdése szerinti támogatásokat is, azzal, hogy azon az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott bevételeket kell érteni, továbbá a pénzügyi számvitelben elszámolt felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, ha azok a (14) bekezdés szerinti halasztott eredményszemléletű bevételek között – a fejlesztés során megvalósított eszköz végleges bekerülési értékének hiányában – nem mutathatók ki, azonban nem a mérleg fordulónapja előtti időszak eredményszemléletű bevételét képezik.

(13) A mérlegben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő olyan költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra.

(14) *  A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.

8. Az eszközök bekerülési értéke

15. § (1) A bekerülési érték részét képező tételek elszámolásának időpontjára az Szt. 47. § (9) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a különbözet összegét jelentősnek tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt bekerülési érték 1%-át, de legalább a százezer forintot.

(2) *  A 16. §-ban foglaltaktól eltérően a vagyonkezelésbe vett eszközök – ideértve, ha a vagyonkezelői jog más vagyonkezelőtől való átvétellel, költségvetési szerv átalakításával, jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban keletkezik, de ide nem értve, ha a vagyonkezelői jog vásárlással, saját előállítással keletkezik – és a tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a más tulajdonosi joggyakorló szervezettől átvett eszköz bekerülési értéke az átadónál kimutatott bruttó érték. Az átvételt követően a vagyonkezelésbe adónál, korábbi tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést a vagyonkezelésbe vevőnek, új tulajdonosi joggyakorló szervezetnek nyilvántartásba kell vennie.

(3) A 16. §-ban foglaltaktól eltérően társulás alapítása, a társulási szerződés módosításával vagyonának növelése esetén az átvett eszközök bekerülési értéke a társulási szerződésben, illetve annak módosításában szereplő bruttó érték Az átvételt követően az átadónál az átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést az átvevő társulásnak nyilvántartásba kell vennie.

(3a) *  A 16. §-ban foglaltaktól eltérően a tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az államháztartáson belüli szervezet részére vagyonkezelésbe adott, illetve az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, társulás tulajdonába adott eszköz visszavételkori bekerülési értéke, valamint a megszűnő nemzetiségi önkormányzat vagyonát átvevő szervnél az átvételkori, az újraalakult nemzetiségi önkormányzatnál e vagyon visszavételkori bekerülési értéke a korábbi vagyonkezelőnél, tulajdonosnál kimutatott bruttó érték. A visszavételt követően az átadásig esetleg elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést nyilvántartásba kell venni, a társulási részesedés könyv szerinti értékét ki kell vezetni.

(4) A 16. §-ban foglaltaktól eltérően az Szt. 49. § (5) bekezdése és 50. § (1), (2), (4) és (6) bekezdése szerint átvett eszközök bekerülési értékét az ott leírtak szerint kell meghatározni.

(5) Importbeszerzés esetén a bekerülési értéket – figyelemmel a 20. § (3) és (4) bekezdésére – az Szt. 48. § (7) bekezdése szerint kell meghatározni.

(6) A külföldi pénzértékre szóló részesedés, értékpapír bekerülési értékét a bekerülés napjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték alapján kell meghatározni. A külföldi pénzértékre szóló követelések, kötelezettségek bekerülési értéke megegyezik a költségvetési számvitelben nyilvántartott követelés, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegével.

16. § (1) A vásárolt immateriális javak bekerülési értéke az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.

(2) A saját előállítású immateriális javak bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.

(3) *  A vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára, kisajátítás útján szerzett ingatlan esetén a kártalanítás összege.

(3a) *  A saját előállítású rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök, továbbá a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével, felújításával összefüggő saját tevékenységben végzett munkák esetén a beruházás, felújítás bekerülési értéke az Szt. 51. §-a alapján megállapított közvetlen önköltség.

(3b) *  Az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend (3) bekezdés szerinti rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott együttes vételára.

(3c) *  A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben idegen vállalkozó által végzett beruházás bekerülési értéke a bővített, megváltozott rendeltetésű, átalakított, megnövelt élettartalmú, teljesítőképességű eszköz üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend (3) bekezdés szerinti rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.

(3d) *  A már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által végzett felújítási munkák esetén a felújítás bekerülési értéke az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében a felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az egységes rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.

(4) Az ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok értékét növeli az azokhoz kapcsolódóan a pénzügyi számvitelben elszámolt befejezett felújítás értéke.

(5) A gazdasági társaságban való részesedés bekerülési értékét alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor, a társaság átalakulásakor, beolvadásakor az Szt. 49. § (3), (4), (6) és (7) bekezdése szerint kell meghatározni, alapításkor, tőkeemeléskor, vásárláskor egyezően az egységes rovatrend K65. Részesedések beszerzése vagy K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összeggel. A társulási részesedés bekerülési értéke a társulásban résztvevők által bevitt vagyontárgyak társulási szerződésében, illetve annak módosításában meghatározott bruttó értéke.

(6) *  A vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke az egységes rovatrend K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár.

(7) *  A vásárolt anyagok bekerülési értéke az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése, K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése és – a reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével kapcsolatosan – a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatokhoz, a vásárolt áruk bekerülési értéke a K313. Árubeszerzés rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételár. A befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok bekerülési értéke az Szt. 62. § (2) bekezdése szerint számított előállítási érték.

(8) A forint pénzeszközök bekerülési értéke a befizetett, jóváírt forintösszeg. A valutapénztárba bekerülő valutakészlet és a devizaszámlára kerülő deviza bekerülési értéke a bekerülés napjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.

(9) *  A forintban kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások bekerülési értéke az átutalt vagy megfizetett – előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg, a valutapénztárból, devizaszámláról kifizetett követelés jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamon átszámított forintértéke. A követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével a követelések bekerülési értéke az egységes rovatrend bevételeihez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon kimutatott követelésekkel megegyező elismert, esedékes összeg.

(10) *  A forintban kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke az átutalt, megfizetett – előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg. A valutában, devizában kapott kötelezettség jellegű sajátos elszámolások bekerülési értéke a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintérték, kivéve a forintban kapott devizát, amelynél a ténylegesen kapott forintérték alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével a kötelezettségek bekerülési értéke az egységes rovatrend kiadásaihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összege.

(11) *  Ha e rendelet a bekerülési értéket az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegében határozza meg, a bekerülési értéket nem módosítja a teljesítéskor realizált árfolyamnyereség miatt a végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentése.

8/A. *  A bekerülési érték újbóli megállapítása

16/A. § *  (1) Törvény vagy kormányrendelet előírhatja az immateriális javak, tárgyi eszközök és a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök meghatározott köre bekerülési értékének újbóli megállapítását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az eszköz korábbi bruttó értékét és a megállapított új bekerülési értékét a nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni és az eszköz korábban elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenését a felhalmozott eredménnyel szemben ki kell vezetni. Ha az (1) bekezdés szerinti törvény vagy kormányrendelet előírja vagy lehetővé teszi az új bekerülési értékre terv szerinti értékcsökkenés kimutatását, azt a felhalmozott eredménnyel szemben kell a könyvekbe felvenni.

9. Az eszközök értékcsökkenése, értékvesztése, az értékhelyesbítés lehetősége

17. § (1) Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkenésre a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)–(7) bekezdését kell alkalmazni.

(2) *  A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatba vételt követően, legkésőbb az 53. § (6) bekezdés d) pontja szerinti elszámolások során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.

(2a) *  Az immateriális javak esetén a terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa

a) vagyoni értékű jogoknál 16% vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris kulcs,

b) szellemi termékeknél 33%.

(3) *  A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az állam tulajdonában álló közutak esetén alkalmazandó terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsa 3%. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlannak a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.

(4) A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni.

(5) *  Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terven felüli értékcsökkenést az Szt. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben kell elszámolni. A terven felüli értékcsökkenésére az Szt. 53. §-át kell alkalmazni azzal, hogy azok kiegészítő mellékletben történő indoklására vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.

18. § (1) Az Szt.-ben meghatározott eszközök után értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolására a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 54–56. §-át kell alkalmazni.

(2) *  A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok, a készletek és a követelések értékvesztésének elszámolása során akkor kell a különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer – tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén a tízmillió – forintot.

(3) *  A közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések értékelése során az értékvesztés összege a kötelezettek együttes minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással, azok csoportos értékelésével is meghatározható. Az egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell megállapítani, és annak az előző negyedévi állományához mért különbözetét – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztés növeléseként vagy visszaírásaként kell elszámolni.

(4) Az egyszerűsített értékelési eljárás során az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményének előző költségvetési év(ek)re vonatkozó adatai alapján kell kialakítani. Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatókat évente felül kell vizsgálni.

(5) *  Az egységes rovatrend B31. Jövedelemadók, B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok, B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók, B34. Vagyoni típusú adók és B35. Termékek és szolgáltatások adói rovataihoz, valamint a B36. Egyéb közhatalmi bevételek rovat m)–r) pontjaihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott és annak alapján a pénzügyi számvitelben elszámolt adójellegű követelések (a továbbiakban együtt: az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont adókövetelések) értékelési elveinek meghatározása során a kötelezetteket legalább – státuszuknak megfelelően – folyamatosan működő adósok, illetve folyamatos működésükben korlátozott adósok szerinti – így különösen felszámolás alatt lévő, csődeljárás alá vont, végelszámolás alatt lévő, jogutód nélkül véglegesen megszűnt – csoportosításban kell részletezni.

(6) A folyamatosan működő adósokkal szembeni követeléseket lejáratuk szerint tovább kell bontani legalább

a) 90 napon belüli,

b) 91–180 napos,

c) 181–360 napos, és

d) 360 napon túli

minősítési kategóriákra.

(7) A követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, a követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről, és Kincstárnál vezetett fizetési számlák után értékvesztés nem számolható el.

19. § (1) *  Az eszközök terven felüli értékcsökkenésének és értékvesztésének visszaírására az Szt. 57. § (2) bekezdését és 58. § (2) és (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy egyéb bevételek alatt az egyéb eredményszemléletű bevételeket kell érteni, és jelentősnek akkor kell tekinteni az eltérést, ha a piaci érték 10%-kal, de legalább százezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket.

(2) Az eszközök értékhelyesbítésére az Szt. 57. § (3) bekezdését és 58. § (1) és (5)–(9) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) értékelési tartalék alatt az eszközök értékhelyesbítésének forrását kell érteni,

b) *  a tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a tartós és az értékesítési célú állami tulajdonú részesedések piaci értéke – a tőzsdén jegyzett társasági részesedések kivételével – a saját tőke érték részesedésre jutó arányos értékével egyezik meg,

c) *  a tartós részesedések után értékhelyesbítés csak a gazdasági társaságokban – ide nem értve az állam jegybankban fennálló részesedését – fennálló tartós részesedések után mutatható ki.

10. Az eszközök és források értékelése

20. § (1) A mérlegtételek értékelésének általános szabályaira az Szt. 46. §-át kell alkalmazni.

(2) *  Az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, egyidejűleg használatba vett immateriális javakat, tárgyi eszközöket, értékpapírokat, készleteket csoportosan is nyilván lehet tartani. A csoportosan nyilvántartott eszközök esetén az értékelést külön-külön, csoportonként kell elvégezni. A csoportos értékelést addig lehet alkalmazni, amíg az egyedi eszköz nyilvántartási értékében elkülönült változás nem következik be.

(3) A külföldi pénzértékre szóló eszköz, kötelezettség (kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség) forintértékének meghatározásakor a valutát, devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

(4) Ha Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket (kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket) kell forintra átszámítani, az átszámítást az Szt. 60. § (5) bekezdése szerinti módon kell elvégezni.

21. § (1) A mérlegben az immateriális javakat, tárgyi eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben.

(2) *  A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után a terven felüli értékcsökkenést és az értékhelyesbítést a koncesszió jogosultja, a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján kell megállapítani.

(3) *  A mérlegben a részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben.

(4) *  A mérlegben az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt a bekerülési értéken lehet kimutatni mindaddig, amíg a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor várhatóan a névértéket és a felhalmozott kamatot megfizeti.

(5) A mérlegben a vásárolt készleteket a mérleg fordulónapján használatba nem vett vásárolt készletek bekerülési értékén kell kimutatni, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.

(6) A mérlegben a befejezetlen termelést, félkész termékeket, késztermékeket, növendék-, hízó és egyéb állatokat a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.

(7) *  A mérlegben a pénzeszközöket a mérleg fordulónapján a pénztárban lévő, a fizetési számlához kapcsolódó számlakivonatban szereplő értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.

(8) A mérlegben a követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.

(9) A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokat és a forrásokat a könyv szerinti értéken kell kimutatni.

(10) *  A külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a követelések és kötelezettségek – a követelés jellegű sajátos elszámolások és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások kivételével egyezően a költségvetési számvitelben meghatározott értékkel –, az egyéb sajátos elszámolások, valamint az időbeli elhatárolások mérlegben szereplő értékét a mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni. Az értékelés során a könyv szerinti érték és az értékeléskori forintérték közötti különbözetet az Szt. 60. § (3) bekezdése szerint összevontan kell elszámolni azzal az eltéréssel, hogy a lekötött bankbetétek, az egyéb pénzeszközök, valamint az egyéb eszközök, a kötelezettségek, és a passzív időbeli elhatárolások esetén külön-külön ki kell számolni az összevont árfolyamkülönbözetet, és az egyes különbözetek előjelétől függően kell azt elszámolni.

11. A mérleg alátámasztása leltárral

22. § (1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

(2) *  A leltározás végrehajtását az Szt. 69. § (1)–(3), valamint (5) és (6) bekezdése szerint kell végrehajtani azzal, hogy

a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és

b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni.

(3) A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a) pontja szerinti leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.

12. Az eredménykimutatás

23. § (1) Az eredménykimutatást a 6. melléklet szerint kell elkészíteni. Az eredménykimutatás tételeinek további tagolása, a tételek összevonása, új tétel felvitele nem megengedett.

(2) *  Az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző eredménykimutatás megfelelő adatát. Ha az ellenőrzés az előző éves költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, a – mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a véglegessé vált megállapítások miatti – módosításokat az eredménykimutatás minden tételénél az előző adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben az eredménykimutatásban külön-külön oszlopban szerepelnek az előző eredménykimutatás adatai, a módosítások, valamint a 7. § szerinti időszak adatai. A megállapított jelentős összegű hibá(k) összegével az előző eredménykimutatás adatai nem módosíthatók.

24. § (1) * 

(2) *  A mérleg szerinti eredmény a tevékenység eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll.

(3) A tevékenység eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke és az egyéb eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegével.

(4) A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei és a pénzügyi műveletek ráfordításai különbsége.

(5) * 

25. § (1) A tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele a közhatalmi eredményszemléletű bevételekből, az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételeiből és a tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételeiből áll

(2) *  A közhatalmi eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.

(3) *  Az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások ellenértéke, B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B405. Ellátási díjak rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.

(4) A tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni

a) *  a kapott osztalék kivételével az egységes rovatrend B404. Tulajdonosi bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és

b) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott vásárolt és saját termelésű készletek, nyújtott szolgáltatások számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti – általános forgalmi adót nem tartalmazó – értékét a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatásnyújtás időpontjában.

(5) Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termelésű készletek állományváltozásából és a saját előállítású eszközök aktivált értékéből áll az Szt. 76. §-a szerinti tartalommal.

(6) *  Az egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni a központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételeit, a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit és a különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.

(7) *  A központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai és B816. Központi, irányító szervi támogatás rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.

(8) *  Az egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.

(8a) *  A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket.

(9) *  A különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, a térítés nélkül átvett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök bekerülési értékét, az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök bekerülési értékét, valamint a (9a) bekezdés szerinti más különféle egyéb eredményszemléletű bevételeket.

(9a) *  A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni

a) az egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,

b) *  az egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. Egyéb működési bevételek [ide nem értve a rovat leírásának i) pontjában szereplő gazdasági eseményt], B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről és B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,

c) *  az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz Szt. 72. § (4) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket, az értékesítéskor, az átadáskor,

d) *  az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének visszaírt összegét,

e) *  a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét, és

f) *  az Szt. 77. § (3) bekezdés d), k) és l) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.

(10) *  Az Szt. 77. § (4) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni azzal, hogy az Szt. 77. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetet a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeire kell alkalmazni.

26. § (1) Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltségből, az igénybe vett szolgáltatások értékéből, az eladott áruk beszerzési értékéből és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékéből állnak.

(2) Anyagköltségként a működés során felhasznált szakmai és üzemeltetési anyagok értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési értékét kell kimutatni. Az anyagköltséget csökkenti a tevékenység során keletkezett hulladékok, haszonanyagok, valamint a visszavételezett anyagok értéke.

(3) Az igénybe vett szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások, a K335. Közvetített szolgáltatások kivételével a K33. Szolgáltatási kiadások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

(4) *  Az eladott áruk beszerzési értéke között az Szt. 78. § (5) bekezdése szerinti gazdasági eseményeket kell kimutatni.

(5) Az eladott (közvetített) szolgáltatások között kell kimutatni az egységes rovatrend K335. Közvetített szolgáltatások rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

(6) A személyi jellegű ráfordítások a bérköltségből, a személyi jellegű egyéb kifizetésekből és a bérjárulékokból állnak.

(7) A bérköltségek között kell kimutatni az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak, K1103. Céljuttatás, projektprémium, K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

(8) A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az egységes rovatrend K1105. Végkielégítés, K1106. Jubileumi jutalom, K1107. Béren kívüli juttatások, K1108. Ruházati költségtérítés, K1109. Közlekedési költségtérítés, K1110. Egyéb költségtérítések, K1111. Lakhatási támogatások, K1112. Szociális támogatások, K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és K12. Külső személyi juttatások rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

(9) A bérjárulékok között kell kimutatni az egységes rovatrend K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket.

(10) *  Értékcsökkenési leírásként az eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenését kell kimutatni, ideértve a kisértékű immateriális javak beszerzésekor, kisértékű tárgyi eszközök használatbavételekor egy összegben elszámolt értékcsökkenést is.

(10a) *  Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni

a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítése esetén (ideértve azt is, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva), továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz Szt. 72. § (4) bekezdés a) pontja szerinti jogcímen történő átadása esetén az értékesítésből, az átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja a bevételt az értékesítéskor, az átadáskor,

b) a hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett – részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő – eszközök könyv szerinti értékét, és

c) a (11) bekezdés szerinti különféle egyéb ráfordításokat.

(11) *  A különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni az anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét, a kötelezett megszűnése és a más okból behajthatatlan – vásárolt követelésnek nem minősülő – követelés leírt összegét, a térítés nélkül átadott részesedésnek, értékpapírnak vagy vásárolt követelésnek nem minősülő – eszközök nyilvántartás szerinti értékét, valamint a (11a) bekezdés szerinti más különféle egyéb ráfordításokat.

(11a) *  A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni

a) *  az egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak, K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,

b) *  az egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások rovat b)–f) pontja a pénztárhiány kivételével, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501. Nemzetközi kötelezettségek, K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre, K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, K509. Árkiegészítések, ártámogatások, K510. Kamattámogatások, K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak és K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket, ideértve a veszteség jellegű kerekítési különbözetet is,

c) az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót,

d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek értékvesztésének összegét,

e) *  az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az engedményezett (átruházott) követelés engedményes által elismert értékének és könyv szerinti értékének a különbözetét, amennyiben a könyv szerinti érték meghaladja az elismert értéket, a követelés átruházásakor,

f) *  a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét, és

g) *  az Szt. 81. § (2) bekezdés k)–m) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.

27. § (1) *  A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei a kapott (járó) osztalékból és részesedésből, a részesedésekből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, a befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételekből, árfolyamnyereségekből, az egyéb kapott (járó) kamatokból és kamatjellegű eredményszemléletű bevételekből és a pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételeiből állnak.

(2) *  A kapott (járó) osztalék és részesedés között kell elszámolni a tartós és nem tartós részesedések után kapott, az adózott eredmény felosztásáról szóló határozat alapján járó osztalékot, ideértve a kamatozó részvények után kapott kamatot is, ha az a mérleg fordulónapjáig ismertté vált.

(2a) *  A részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni

a) az egységes rovatrend B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és

b) az Szt. 84. § (2) bekezdés b)–f) pontjában és (2a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket.

(2b) *  Az Szt. 84. § (2a) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.

(2c) *  A befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek között kell elszámolni

a) az egységes rovatrend B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és

b) az Szt. 84. § (3) bekezdés f) pontjában és (3a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményt azzal, hogy azt csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.

(2d) *  A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok esetén az Szt. 84. § (3a) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.

(3) Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni * 

a) *  az egységes rovatrend B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket, és

b) *  a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint az Szt. 84. § (5) bekezdés f) pont fb) és fd) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket.

(4) A pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni

a) *  az egységes rovatrend B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei és B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,

b) *  a mérleg fordulónapjáig nyereséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,

c) * 

d) *  a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódóan a költségvetési évben realizált árfolyamnyereséget,

e) *  az Szt. 84. § (2) bekezdés b)–f) pontjában, (3) bekezdés f) pontjában és (8) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedésekhez vagy az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódnak, és

f) *  az Szt. 84. § (7) bekezdés g) és o) pontja szerinti összevontan elszámolt árfolyamnyereséget – a 21. § (10) bekezdése figyelembevételével – és engedményt, valamint az Szt. 84. § (7) bekezdés k) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.

(4a) *  Az Szt. 84. § (8) bekezdése szerinti tételeket halasztott eredményszemléletű bevételként el kell határolni. Az elhatárolást az Szt. szerinti esetben kell megszüntetni.

(5) *  A pénzügyi műveletek ráfordításai a részesedésekből származó ráfordításokból, árfolyamveszteségekből, a befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításokból, árfolyamveszteségekből, a fizetendő kamatokból és kamatjellegű ráfordításokból, a részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztéséből és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiból állnak.

(5a) *  A részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni

a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet, és

b) az Szt. 85. § (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket.

(5b) *  A befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell elszámolni

a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, és

b) *  az Szt. 85. § (1a) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott gazdasági eseményeket azzal, hogy azokat csak a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírokra lehet alkalmazni.

(6) A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni

a) *  az egységes rovatrend K353. Kamatkiadások rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,

b) *  a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult kamat swap ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) és e) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) és e) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését, valamint az Szt. 85. § (2) bekezdés e) pont eb) és ed) alpontjában meghatározott gazdasági eseményeket, és

c) *  a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget.

(7) A részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése között kell elszámolni a részesedések, értékpapírok, pénzeszközök elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.

(8) A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni

a) *  az egységes rovatrend K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai és K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,

b) *  az értékpapírok között kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet,

c) *  az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet,

d) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet,

e) *  a mérleg fordulónapjáig veszteséggel lezárult, kamat swap ügyleteknek nem minősülő származékos ügyleteknek az Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja vagy az Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerint kimutatott elhatárolása megszüntetését,

f) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó, a költségvetési évben realizált árfolyamveszteséget,

g) * 

h) *  az Szt. 85. § (3) bekezdés g), k), m), n) és o) pontjaiban nevesített gazdasági eseményeket a 21. § (10) bekezdése figyelembevételével, és

i) *  az Szt. 85. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott gazdasági eseményeket, ha azok nem tartós részesedéshez, az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz vagy vásárolt követeléshez kapcsolódnak.

28. § * 

13. A kiegészítő melléklet * 

29. § (1) * 

(2) A kiegészítő melléklet tartalmazza

a) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását,

b) az eszközök értékvesztésének alakulását, és

c) a kiegészítő tájékoztató adatokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a 8–10. mellékletek szerint kell bemutatni.

14. Önkormányzat vagyonkimutatása

30. § (1) *  A helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás – összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével – a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

(2) *  A vagyonkimutatás az (1) bekezdés szerinti vagyont az 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszközcsoportonkénti – a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti – tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza.

(3) *  A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

(4) A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

14/A. *  A mérlegkészítés időpontja

30/A. § *  A mérlegkészítés időpontja

a) *  a c) és d) pontban foglalt kivétellel a költségvetési szerv, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács esetén a költségvetési évet követő év február 25-e,

b) * 

c) *  a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat esetén a megszűnés napját követő hatvanadik nap,

d) *  a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által elkészített éves beszámoló esetén és az elkülönített állami pénzalapok Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatai tekintetében a költségvetési évet követő év május 15-e,

e) *  a Kincstár vagy a fejezetet irányító szerv által a 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén a költségvetési évet követő év május 31-e,

f) *  a tulajdonosi joggyakorló szervezet által a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerint elkészített éves beszámoló esetén a költségvetési évet követő év június 15-e.

15. Az éves költségvetési beszámoló elkészítése, jóváhagyása, megküldése

31. § (1) *  Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő – központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapja, elkülönített állami pénzalap esetén a kezelő szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács esetén a beszámolási feladatokat az Áht. 6/C. §-a alapján ellátó – szerv vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolót e személy és a gazdasági vezető a hely és a kelet feltüntetésével írja alá.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beszámolót készítő szerv vezetője alatt nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerv vagy tulajdonosi joggyakorló szervezet esetén a gazdálkodó képviseletére jogosult személyt kell érteni.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában gazdasági vezető alatt az Ávr. 11. § (2)–(8) bekezdésében megjelölt személyt kell érteni. Ha a beszámolási feladatok ellátására az Ávr. 12. § (2) bekezdésének alkalmazásával került sor, a beszámolót a gazdasági vezető helyett a gazdasági vezető irányítása alá tartozó személy írja alá.

(4) * 

(5) * 

32. § (1) *  A költségvetési szerv az éves költségvetési beszámolója adatait a költségvetési évet követő év február 28-áig – a 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a megszűnés napját követő hatvan napon belül – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.

(1a) *  Az irányító szerv a költségvetési szerv éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidőt követő húsz napon belül felülvizsgálja és – annak javítása, kiegészítése szükség szerinti elrendelését követően – a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyja. A költségvetési szerv az elektronikus adatszolgáltató rendszerben jóváhagyott adattartalmú aláírt éves költségvetési beszámolóját a Kincstár általi elfogadását követő húsz napon belül megküldi az irányító szervnek, amely azt – a felülvizsgálat elvégzését igazoló személy aláírásával ellátva – a költségvetési szervnek tíz napon belül visszaküldi.

(1b) *  Az Ávr. 32/A. §-a szerinti esetben a technikai szervezet éves költségvetési beszámolóját a fejezetet irányító szerv a költségvetési év első napját követő 60 napon belül a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti.

(2) *  Ha a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve nem azonos a fejezetet irányító szervvel, a kezelő szerv a fejezetet irányító szerv által meghatározott gyakorisággal és módon adatszolgáltatást teljesít a könyvelésében szereplő adatokról. A fejezetet irányító szerv által a fejezeti kezelésű előirányzatokról készített beszámoló alapjául ilyen esetben a kezelő szerv által megküldött adatszolgáltatások minősülnek.

(3) *  A fejezetet irányító szerv a fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok éves költségvetési beszámolóit március 20-áig elkészíti és a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.

(4) *  A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a térségi fejlesztési tanács a saját éves költségvetési beszámolóját az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.

(5)–(7) * 

33. § (1) *  Az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve az elkülönített állami pénzalapról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjáról készített éves költségvetési beszámolót május 31-éig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.

(2) *  A 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a Kincstár vagy a fejezetet irányító szerv a költségvetési évet követő év május 31-éig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt.

(3) *  A tulajdonosi joggyakorló szervezet a 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő év június 30-áig készíti el és tölti fel a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe az éves költségvetési beszámolót alátámasztó – könyvelési rendszerből előállított – teljes főkönyvi kivonattal együtt. A fejezetet irányító szerv a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe feltöltött éves költségvetési beszámolót a fenti határidőt követő tíz napon belül felülvizsgálja és – annak javításának, kiegészítésének szükség szerinti elrendelését követően – jóváhagyja.

(4) * 

34. § (1) *  Az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolóját a 7. § (3) bekezdése szerinti szerv a megszűnés napját követő hatvan napon belül készíti el, és – költségvetési szerv esetén – azt megküldi az irányító szerv vezetőjének jóváhagyásra, és ezzel egyidejűleg az éves költségvetési beszámoló adatait a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölti. Az éves költségvetési beszámoló jóváhagyása a 32. § (1) bekezdése rendelkezései szerint történik.

(2) *  A megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat vagyona az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatok alapján kerül átadásra, illetve felosztásra.

(3) *  Az éves költségvetési beszámoló és a vagyon átadásáról-átvételéről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnek kell megőriznie.

(4) Az irányító szerv a jóváhagyott éves költségvetési beszámolót a megszűnés napját követő kilencven napon belül továbbítja a Kincstárnak.

35. § *  (1) A feltöltött, szükség esetén az irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókat a Kincstár húsz napon belül felülvizsgálja.

(2) A felülvizsgálat során a Kincstár az éves költségvetési beszámolót csak akkor fogadja el, ha az teljesíti az e rendeletben előírt alaki és tartalmi követelményeket.

(3) Ha az éves költségvetési beszámoló adataiban a Kincstár a felülvizsgálat során hibát, hiányosságot tár fel, elrendeli – legfeljebb hét munkanapos határidővel – annak javítását, kiegészítését. A határidőben nem teljesített javítás, kiegészítés esetén az adatszolgáltatás határidőben be nem nyújtott adatszolgáltatásnak minősül. A megfelelően javított, kiegészített adatszolgáltatást a Kincstár a javítás, kiegészítés feltöltését követő három munkanapon belül elfogadja.

(3a) *  Ha a Kincstár megállapítja, hogy az éves költségvetési beszámoló adatai nem felelnek meg az Áht. 36. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási szabálynak, és azok a (3) bekezdés szerint nem is javíthatók, akkor az éves költségvetési beszámoló a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben feltölthető, és a Kincstár által elfogadható. A Kincstár általi elfogadást követő 5 munkanapon belül a Kincstár értesíti a központi alrendszer esetében az Áht. 61. § (3) bekezdése szerinti kormányzati ellenőrzési szervet és az érintett fejezetet irányító szervet, az önkormányzati alrendszer esetében az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzési egységet.

(4) A Kincstár az elfogadott éves költségvetési beszámolókat megküldi az Állami Számvevőszéknek.

35/A. § *  Ha a 32–35. §-ban megjelölt határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő első munkanapon jár le.

36. § (1) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának időpontját megelőző fordulónaptól számított harminc napon belül készíti el és megküldi a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevőszéknek.

(2) * 

III. FEJEZET

KONSZOLIDÁLÁS

16. Az összevont (konszolidált) beszámoló

37. § (1) A helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, valamint az államháztartás önkormányzati alrendszeréről, az államháztartás központi alrendszeréről és az államháztartás egészéről – az éves költségvetési beszámolók adataiból – a Kincstár összevont (konszolidált) beszámolót készít. Az összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló

a) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás esetén a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, a társulás és az általa irányított költségvetési szervek,

b) az államháztartás önkormányzati alrendszere esetén az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és a 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók,

c) az államháztartás központi alrendszere esetén az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és a 6. § (1) bekezdés b)–e) pontja szerinti éves költségvetési beszámolók,

d) az államháztartás egésze esetén valamennyi éves költségvetési beszámoló

konszolidálásával készül.

(2) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában előírt beszámoló esetén a helyi önkormányzat készíti el a helyi önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját az (1) bekezdés a) pontja szerint.

(3) Az összevont (konszolidált) beszámoló a konszolidált mérlegből, konszolidált költségvetési jelentésből és konszolidált eredménykimutatásból áll.

(4) A konszolidált eredménykimutatás és a konszolidált mérleg a 6. és a 11. mellékletben foglalt tagolásban minden tételnél külön oszlopban tartalmazza a konszolidálás előtti összevont adatokat, az elvégzett korrekciókat, a 9. § (2) és 23. § (2) bekezdése szerinti hibák bemutatását és a konszolidált adatokat.

(5) A konszolidált költségvetési jelentés minden rovat esetén külön oszlopban tartalmazza a bevételek és kiadások konszolidálás előtti összevont teljesítési adatait, az elvégzett korrekciókat és a konszolidált adatokat.

(6) *  A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolóját a Kincstár a költségvetési évet követő év április 30-áig megküldi a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás részére.

(7) *  A Kincstár az összevont (konszolidált) beszámolókat az Áht. 90. § (1) bekezdésében szereplő határidőt megelőző 30. napig készíti el.

17. A konszolidálás módszertana

38. § (1) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a központi, irányító szervi támogatások konszolidálását.

(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni

a) az (1) bekezdésben foglaltakat az államháztartás önkormányzati alrendszere egészében,

b) az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósításának és törlesztésének, az ezek visszafizetésére vonatkozó követelések és kötelezettségek konszolidálását,

c) az államháztartás önkormányzati alrendszerén belül elszámolt támogatások folyósításának, az ezekre vonatkozó kötelezettségek konszolidálását, és

d) a társulási részesedések konszolidálását.

(3) Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni

a) az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében,

b) *  az államháztartás központi alrendszerén belüli megelőlegezések folyósításának és törlesztésének, az ezek visszafizetésére vonatkozó követelések és kötelezettségek konszolidálását, és

c) a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások konszolidálását.

(4) Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni

a) az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az államháztartás egészében,

b) a közvetített szolgáltatások és a kamatok kiadásainak és bevételeinek konszolidálását,

c) az elvonások és befizetések bevételei és kiadásai konszolidálását, és

d) a garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések és megtérülések, az ezekre vonatkozó követelések és kötelezettségek konszolidálását.

(5) A konszolidálás során elvégzendő műveletek részletes leírását a 12. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET

A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI

18. A költségvetési könyvvezetés

39. § (1) A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

(1a) *  A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását

a) *  az előirányzatok és a teljesítések tekintetében legkésőbb január 31-éig – az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti esetben az ott megjelölt időpontig –,

b) a követelések, a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint az Ávr. 134. § c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatok tekintetében a mérlegkészítés időpontjáig

kell elszámolni. * 

(2) *  A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek e rendeletben meghatározott sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03–09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.

(3) A költségvetési jelentés és a maradvány kimutatás (2) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákon nem szereplő adatainak, továbbá a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg.

40. § (1) *  A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését a 15. mellékletben meghatározott egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani.

(2) *  A költségvetési könyvvezetés során a visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a közhatalmi bevételek kivételével a költségvetési évben nyilvántartásba vett

a) költségvetési kiadásoknak a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését – ideértve a tévesen elszámolt költségvetési kiadások nyilvántartásba vételének megszüntetését is – a kiadások és a kiadáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

b) költségvetési bevételeknek a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését – ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételek nyilvántartásba vételének megszüntetését is – a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések

csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. E bekezdés alkalmazásában megegyező évnek kell tekinteni, ha a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség a kiadás vagy bevétel teljesítésével azonos évre vonatkozik, és annak nyilvántartásba vétele a 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig vagy az 54/A. § (5) bekezdése szerinti hibajavítási időszakban megtörténik.

(3) *  A közhatalmi bevételek esetén a befolyt bevételek bármely időpontban történő visszatérülését – ideértve az előrehozott adónak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. § (3) bekezdése szerinti beszámítását is – a kifizetéssel megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Ha a közhatalmi bevétel összege ennek eredményeként év végén negatív előjelű lenne, annak összegét nullára kell módosítani, és a különbséget kiadásként a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.

(4) *  A (2) és (3) bekezdés szerinti esetekben a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség keletkezését követően azonnal – legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontig – el kell végezni a korábbi költségvetési kiadás vagy költségvetési bevétel és a hozzá kapcsolódó kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vagy követelés csökkentését, és a visszatérítésre vonatkozó követelést, kötelezettséget a 48. § (8) bekezdés a) pontja vagy 48. § (10) bekezdés a) pontja – a (3) bekezdés második mondatában foglalt esetben az ott megjelölt rovatot terhelő végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként – szerint kell elszámolni.

(5) *  A költségvetési könyvvezetés során a költségvetési évben nyilvántartásba vett visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a finanszírozási bevételek és kiadások, valamint az előző években nyilvántartásba vett (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételek és kiadások visszatérülését – ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételeket és kiadásokat is – a 15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni.

41. § (1) *  A költségvetési könyvvezetés során a 05. és a 09. számlacsoportot az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, az (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel valamennyi nyilvántartási számlát tovább bontva

a) bevételi vagy kiadási előirányzatok nyilvántartási számlára,

b) követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlára, és

c) teljesítés nyilvántartási számlára.

(1a) *  Az egységes rovatrend K513. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számla kizárólag a kiadási előirányzatok nyilvántartására szolgáló számlára bontható tovább. A nyilvántartási számlán csak a 42. § (1) bekezdése szerinti gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet.

(1b) *  A K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák kizárólag a kiadási és bevételi előirányzatok, valamint a teljesítés nyilvántartására szolgáló számlákra bonthatók tovább.

(2) *  Az Szt. 3. § (8) bekezdés 17. és 18. pontja szerinti függő és biztos (jövőbeni) követeléseket, valamint az Szt. 3. § (8) bekezdés 14. pontja szerinti függő kötelezettségeket – ideértve az egységes rovatrend K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokon nyilvántartott kiadásokból előlegként kifizetett támogatásokkal, illetve B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovatokon nyilvántartott bevételek közül az előlegként kapott támogatásokkal kapcsolatos elszámolási követeléseket és kötelezettségeket is – a 03. és 04. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámlával szemben kell nyilvántartani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács könyvvezetési és beszámolási feladatait ellátó szerv az elemi költségvetés egészére, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve a központi költségvetésről szóló törvényben megjelenő előirányzatonként vezeti.

42. § (1) *  A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben történik az eredeti előirányzat, majd azt követően annak módosítása, átcsoportosítása, törlése nyilvántartásba vétele.

(2) * 

43. § (1) A követelések nyilvántartási számláin a 004. Követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a követelés növekedésének – így különösen annak előírása, vásárlása, átvétele, elszámolt értékvesztés visszaírása, árfolyam-változás miatti növekedése – és a teljesítés kivételével csökkenésének – így különösen annak behajthatatlanná válása, értékesítése, átadása, elengedése, elszámolt értékvesztése, árfolyam-változás miatti csökkenése – nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes követelésnek minősül. Nem lehet a követelések nyilvántartási számláin nyilvántartani az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követeléseket.

(2) Behajthatatlan követelés leírása esetén a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének.

(3) A behajthatatlannak minősített követelésekre kapott összeget az eredeti követeléssel azonos nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni. Ha a követelésre korábban értékvesztést számoltak el, a követelés nyilvántartott értékét meghaladóan realizált összeget az eredeti követeléssel azonos nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni.

(4) *  Költségvetési évben esedékes követelésként kell nyilvántartani az olyan követeléseket, amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a követelés nyilvántartásba vételének vagy az 54. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átsorolás évére esik. Más követelést költségvetési évet követően esedékes követelésként kell nyilvántartani.

(4a) *  Nem lehet költségvetési évet követően esedékes követelést nyilvántartani az egységes rovatrendnek

a) a (13) bekezdés b) pontja szerinti, és

b) a B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei és B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.

(5) A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin a 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben történik azok növekedésének – így különösen annak keletkezése, árfolyam-változás miatti növekedése – és a teljesítés kivételével csökkenésének – így különösen annak más általi átvállalása, elengedése, árfolyam-változás miatti csökkenése – nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségeknek minősül.

(6) *  Ha a korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a jogosult számlája vagy más okból végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül, azt át kell vezetni a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlára. Az átvezetésre az egységes rovatrend K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre, K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre és K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai, K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai, K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén a teljesítéssel egyidejűleg kerülhet sor.

(7) *  A (8) bekezdésben foglalt kivétellel költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani az olyan kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének vagy az 54. § (2) bekezdés c) pontja szerinti átsorolásának évére esik. Más kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani. Az Ávr. 46. § (2)–(4) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén annak összegét – a teljesítés határnapjára, határidejére tekintettel – meg kell osztani költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között.

(7a) *  Nem lehet költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrendnek a (6) bekezdés szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.

(7b) *  Nem lehet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrendnek

a) a (13) bekezdés a) pontja szerinti és

b) a K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.

(8) Az Ávr. 46. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket teljes összegükben költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani.

(9) Az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) kötelezettségeket a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin kell nyilvántartani.

(10) *  Ha a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács váltó kibocsátásával egyenlít ki valamely végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget, az eredeti kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez kapcsolódó rovathoz tartozó teljesítés nyilvántartási számlán a váltó kamatot nem tartalmazó összegének megfelelő kiadási teljesítést, a B84. Váltóbevételek rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlákon követelést és bevételi teljesítést, valamint a K94. Váltókiadások rovathoz kapcsolódó nyilvántartási számlán végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget kell nyilvántartásba venni. A váltó kiegyenlítését a K94. Váltókiadások rovathoz kapcsolódó teljesítés nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni.

(11) A költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek évek szerinti tagolását és a (10) bekezdés szerinti követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket a részletező nyilvántartásokban kell nyilvántartani.

(12) *  Ha a bevételek, kiadások teljesítésének nyilvántartási számláin olyan teljesítést vesznek nyilvántartásba, amelyhez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett követelés vagy végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, a 41. § (1b) bekezdése szerinti rovatok kivételével a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni. Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között nyilvántartott követeléshez vagy kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez tartozó teljesítés rögzítése szükséges, azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.

(13) Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, a (12) bekezdés szerint lehet

a) *  kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása,

b) *  követelést nyilvántartani az egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól, B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B813. Maradvány igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása, B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől, B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől, B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei és B84. Váltóbevételek,

c) *  kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget vagy követelést nyilvántartani a 44. § (3) bekezdése szerinti elszámolással érintett

rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.

(14) Külföldi pénzértékre szóló követelést, kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyam forintértékén kell nyilvántartásba venni és az éves költségvetési beszámoló elkészítése során értékelni.

(15) *  A 48. § (8) bekezdés c) pontja szerinti szervezet által előírt követeléseket, vállalt kötelezettségeket, továbbá azok változásait, a változás jogcímeit a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet – a bevételre jogosult szervezet által előírt alaki és tartalmi követelmények szerint – az elszámolást legkésőbb a tárgyhót követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.

44. § (1) *  A teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlával vagy a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a kiadás vagy bevétel nyilvántartásba vétele attól függően, hogy a kiadás vagy bevétel mely tevékenység, kormányzati funkció végzése során merült fel. E nyilvántartási számlákat az Áht. 109. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni. A 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán belül a tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem hozzárendelhető kiadások évközi elszámolására döntés alapján külön nyilvántartási számla nyitható.

(2) *  A teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni

a) helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, valamint az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását,

b) *  a 43. § (10) bekezdése szerinti váltó kibocsátásakor, a 48. § (5) bekezdése szerinti azonosítás alatt álló tételek azonosításakor, a 48. § (8) bekezdés a) pontja és (10) bekezdés a) pontja szerinti előlegek elszámolásakor, a 48. § (9) bekezdése szerinti elszámolások megszüntetésekor keletkező bevételt vagy kiadást,

c) a 48. § (8) bekezdés b) pontja szerint más szervezetnek folyósított összeget annak felhasználásakor,

d) a 48. § (8) bekezdés c) pontja szerint beszedett bevételt, bevételt beszedő szervezet által – jogszabály felhatalmazása alapján – történő felhasználásakor az annak terhére teljesített kiadásokat a bevételt megillető szervezetnél,

e) a 48. § (8) bekezdés f) pontja szerint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által teljesített kifizetéseket a finanszírozó szervezetnél,

f) a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a kifizetőt terhelő ellátásokat, a kifizetőhelyi költségtérítés összegét,

g) a kiadások harmadik fél általi olyan finanszírozását, amely során e harmadik fél támogatásként a kedvezményezettet terhelő fizetési kötelezettségeket közvetlenül a jogosult számára téríti meg (így különösen a banki, európai uniós szállítói finanszírozás),

h) *  az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően,

i) *  az Szt. szerinti esetekben a követelések és kötelezettségek egymással szembeni, beszámítással történő rendezését,

j) *  az államháztartás önkormányzati alrendszerében év közben irányító szervet váltó költségvetési szervek esetén

ja) az átadó irányító szervnél az átadásig a K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton elszámolt kiadások átvezetését a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatra,

jb) az átvevő irányító szervnél az átadónál az átadásig a K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton elszámolt kiadások nyilvántartásba vételét e rovaton a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton történő bevétel elszámolásával együtt,

k) *  a 43. § (10) bekezdése szerinti esetben a B84. Váltóbevételek és a K94. Váltókiadások rovatokon történő elszámolást,

l) *  a 49/B. § szerinti esetben a megszűnő szervezetnél a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a kötelezettség kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben,

m) *  a 49/B. § szerinti esetben a jogutódnál, valamint az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél a megszűnt költségvetési szerv záró pénzeszközeinek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a követelés nyilvántartásba vételét a 3653. Más által beszedett bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben.

(2a) *  A (2) bekezdés a)–e) és g) pontja szerinti bevételeket és kiadásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó más – a 36. Sajátos elszámolások számlacsoport könyvviteli számláin elszámolandó – pénzforgalmat a bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni, illetve a pénzügyi számvitelben könyvelni. A bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az elszámolást legkésőbb a tárgyhót követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.

(3) *  Külföldi pénzértékre szóló követelésre vonatkozó teljesítést a 20. § (3) és (4) bekezdése szerinti devizaárfolyam forintértékén kell nyilvántartásba venni. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalásra, más fizetési kötelezettségre vonatkozó teljesítést, ha az devizaszámláról devizában vagy valutapénztárból valutában történik, a valuta, deviza nyilvántartási árfolyamán kell nyilvántartásba venni. A forintért vásárolt valutában, devizában külföldi pénzértékre szóló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség teljesítését a devizáért, valutáért ténylegesen fizetett forintértéken kell nyilvántartásba venni. Ha a kapott, fizetett összeg több mint a követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség könyv szerinti forintértéke, a különbséget a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai vagy B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei rovatokhoz vezetett nyilvántartási számlákon kell nyilvántartásba venni. Ha a kapott, fizetett összeg kevesebb mint a könyv szerinti forintérték, a különbséggel a követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegét kell csökkenteni.

(4) *  A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1–2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az Ávr. 62/E. § (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egyidejűleg a nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz – a közfoglalkoztatással érintett helyi önkormányzatok és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovathoz – kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni.

(5) *  A Kincstár és a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek legalább negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kötelesek egymással egyeztetni a (4) bekezdés szerinti kincstári könyvelési értesítő és a szervezet részletező nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti esetleges eltéréseket. Az egyeztetés során az Ávr. 62/E. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. A feltárt és mindkét fél által elfogadott eltérésekről a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt küld.

19. A pénzügyi könyvvezetés

45. § (1) A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változására és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni.

(2) A pénzügyi könyvvezetés a számviteli alapelvek figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 1–9. számlaosztályán belül vezetett számlák (a továbbiakban: könyvviteli számlák) használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik.

(3) *  A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról a könyvviteli számlák 51. § (1a) bekezdése szerinti alábontásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások vezetésével kell gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát a 14. melléklet állapítja meg.

(4) *  A pénzügyi könyvvezetés során a 40. § (2) és (3) bekezdése szerinti eseteket nettó módon, a korábban elszámolt eszközzel, eredményszemléletű bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni.

46. § (1) Az 1–3. számlaosztály az eszközök, a 4. számlaosztály a források könyvviteli számláit tartalmazza.

(2) Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8. és a 9. számlaosztály könyvviteli számlái tartalmazzák.

(3) *  A 6–7. számlaosztály vezetői információs igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a szervezeti egységek elszámoltatására, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítására használható.

(4)–(7) * 

47. § (1) A 0. számlaosztály 01. és 02. számlacsoportja azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek a mérleg szerinti eredményt és a saját tőke összegét közvetlenül nem befolyásolják. A 01. és 02. számlacsoportban a 006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla számláival szemben történik könyvelés.

(2) A 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, valamint az idegen tulajdonban lévő, a magánszféra együttműködésén alapuló (PPP) konstrukció alapján használt befektetett eszközök.

(3) *  Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezetet államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesít – ide nem értve az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízáson alapuló tulajdonosi joggyakorlást –, a vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök, részesedések bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.

(4) *  A 02. Készletek számlacsoportban kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező készleteket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Ide tartoznak a bérbe vett, letétbe és a bizományba átvett, valamint az EMGA által elrendelt intervenciós vásárlás során felhalmozott készletek.

(5) *  Ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról rendelkezik, az érintett vagyonelemek bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a vagyonkezelésbe adáskor köteles a könyveiből kivezetni, és azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.

48. § (1) *  A pénzügyi számvitelben kell elszámolni az Áht. 4/A. § (5) bekezdése szerinti gazdasági események hatását.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti elszámolásokra, az általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolására, valamint az államháztartás sajátosságai miatt felmerülő más – tartalmilag követelés vagy kötelezettség jellegű – elszámolásokra az egységes számlakeret 36. Sajátos elszámolások számlacsoportjának könyvviteli számlái, ezen belül a pénzeszközök átvezetései, az azonosítás alatt álló tételek, az általános forgalmi adó elszámolásai, a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, valamint az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások szolgálnak. A könyvviteli számlákon az elszámolásokat nettó módon kell vezetni.

(3) *  A pénzeszközök átvezetései között a fizetési és a kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák egymás közötti, a számlák és a pénztárak, csekkek, betétkönyvek közötti pénzforgalmat, valamint a kincstári számlavezetéssel kapcsolatban felmerült pénzeszköz átvezetéseket kell elszámolni.

(4) * 

(5) Az azonosítás alatt álló tételek között az olyan befizetéseket és a fizetési számlák számlavezető általi terheléseit kell elszámolni, amelyek az alap-, illetve vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, de a keletkezés pillanatában végleges bevételi vagy kiadási rovaton nem kerülhetnek elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt. Az azonosítás alatt álló tételek között a pénztárból történő kifizetések és a fizetési számla tulajdonosa által kezdeményezett átutalások nem mutathatók ki.

(6) Az általános forgalmi adó elszámolásai között az előzetesen felszámított és az áthárított – az alapjául szolgáló ügyletnek megfelelő követeléssel vagy kötelezettséggel szemben –, valamint a fordított adózás alá tartozó általános forgalmi adót kell elszámolni.

(7) *  A mérlegkészítés időpontjáig – a 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartási számlákat érintő esetben az ott megjelölt határidőig – a (3) bekezdés szerinti elszámolásokat rendezni kell a pénzeszközök könyvviteli számláival szemben, az (5) bekezdés szerinti elszámolásokat át kell vezetni a költségvetési számvitelben a megfelelő nyilvántartási számlákra és a pénzügyi számvitelben a megfelelő könyvviteli számlákra. Ezeken a jogcímeken a mérlegben nem mutatható ki tétel.

(8) *  A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni

a) *  az adott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a vásárolt immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek és az igénybe vett szolgáltatások szállítójának előlegként megfizetett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegből, a foglalkoztatottaknak adott illetmény-, munkabérelőlegekből, az utólagos elszámolásra adott más előlegekből, a teljesített túlfizetésekből, téves és visszajáró kifizetésekből – ideértve a 40. § (2) bekezdés a) pontja szerint visszatérítendő költségvetési kiadásoknak a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is –, valamint az adott előlegek értékvesztéséből és annak visszaírásából származnak,

b) a támogatás, ellátás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított összegeket a folyósítónál a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,

c) a más által beszedett, de más szervezetet megillető – bevételként e szervezetnél elszámolandó – összegeket a bevételt megillető szervezetnél a részére történő továbbutalásig, vagy – jogszabály felhatalmazása alapján – azok felhasználását követően az e szervezetnél kiadásként történő elszámolásáig,

d) a helyi önkormányzatnál a nettó finanszírozás során a forgótőke elszámolását, visszapótlását annak felhasználásáig,

e) a vagyonkezelésbe adó tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a vagyonkezelésbe adott eszközzel kapcsolatos visszapótlási követelést a követelés megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig,

f) *  a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások kifizetését és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásait a finanszírozó által történő megtérítésig,

g) *  a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat a folyósítónál azok utólagos megtérítéséig,

h) *  a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése vagy más részesedés megszerzése során a ténylegesen átadott pénzeszközök és más eszközök értékét gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzés, más szervezet esetén a részesedésszerzés visszaigazolása időpontjáig,

i) *  a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen adott pénzbiztosítékokat – így különösen foglaló, kötbér – az adott pénzeszköz visszaadásáig vagy kiadásként történő elszámolásáig.

(9) *  Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között kell elszámolni, és a mérlegben ilyen elnevezéssel kimutatni

a) *  a decemberben kifizetett december havi illetményeket, munkabéreket – ideértve az egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is – a költségvetési évet követő év január hónapjáig, és

b) *  az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig, támogatásként történő átadásáig, továbbértékesítéséig, a hiányzó, megsemmisült, érvénytelenített utalványok, bérletek, és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök állományból történő kivezetéséig.

(10) *  A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni

a) *  a kapott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a kapott túlfizetésekből, a téves és visszajáró befizetésekből – ideértve a 40. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerint visszatérítendő költségvetési bevételeknek a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegét is –, valamint az egyéb kapott előlegekből – így különösen a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott, általános forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből – állnak,

b) a támogatás továbbadása céljából más szervezet fizetési számlájára folyósított összegeket a fogadó szervezetnél a folyósított összeg felhasználásáig vagy visszatérítéséig,

c) a más által beszedett, de más szervezetet megillető – bevételként e szervezetnél elszámolandó – összegeket a bevételt beszedő szervezetnél a jogosult részére történő továbbutalásig, vagy – jogszabály felhatalmazása alapján – azok felhasználásáig,

d) a helyi önkormányzat nettó finanszírozása során a forgótőke elszámolását, visszapótlását annak felhasználásáig a Kincstárnál,

e) *  a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, ezen belül a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettséget a vagyonkezelőnél a visszapótlási kötelezettség megszűnéséig vagy pénzben történő teljesítésének megállapításáig, valamint a gazdasági társaságok alapítása, jegyzett tőkéjének emelése során a létesítő okiratban vagy annak módosításában szerepeltetett, de a társaság rendelkezésére még nem bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokat az átadás időpontjáig,

f) *  a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai kifizetésének megtérítésére vonatkozó kötelezettséget a finanszírozó szervezetnél annak megtérítéséig,

g) * 

h) *  a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékokat – így különösen foglaló, kötbér – a kapott pénzeszköz visszaadásáig vagy bevételként történő elszámolásáig,

i) *  az egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, ezen belül

ia) nemzetközi támogatási programok pénzeszközeiként az Áht. 20. § (1) bekezdése szerinti, még fel nem használt pénzeszközöket, és az Európai Uniótól vagy más nemzetközi szervezetektől érkező olyan támogatásokat, amelyek végső kedvezményezettje valamely államháztartáson kívüli szervezet, személy, és a költségvetésben bevételként és kiadásként nincsenek megtervezve,

ib) *  az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betétek között a Gst. 8. § (2) bekezdés g) pontja szerinti, külföldi pénzintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek összegét.

(11) *  Az állami adó- és vámhatóság által beszedett közhatalmi bevételek esetén túlfizetés nem mutatható ki, a kötelezett által megfizetett összegeket követelésként és annak teljesítéseként bevételként kell elszámolni.

(12)–(13) * 

49. § (1) *  Év közben a lekötött bankbetétek között kell elszámolni az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket, azonban a mérlegben ilyen jogcímen tétel nem mutatható ki.

(2)–(3) * 

(4) *  A Kincstár által vezetett lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai számlák végleges felhasználását, azok visszatérítéseit, továbbá a költségvetési számvitel szerint bevételként elszámolandó növekedéseit az elszámolási, lebonyolítási, technikai feladathoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési vagy finanszírozási bevételeként vagy kiadásaként, más pénzforgalmát a 48. § (3) bekezdése szerint kell elszámolni. A számlák felett rendelkezni jogosult költségvetési szerv a számlák pénzforgalmát a saját nyilvántartási számláin bevételként vagy kiadásként nem számolhatja el.

19/A. *  Az alapítás, megszűnés sajátos feladatai

49/A. § *  (1) *  Költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat alapítása – ideértve a kiválás útján történő alapítást is – esetén a létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat tulajdonába, vagyonkezelésébe – ideértve a vagyonkezelői jog átruházását is – kerülő eszközöket és az átadott kötelezettségeket az alapító szerv, irányító szerv, államháztartáson belüli más szervezet a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, az alapítás napjával adja át.

(2) Az alapítással létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat a tulajdonába, vagyonkezelésébe kapott eszközöket és az átadott kötelezettségeket a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai megnyitását követően, a folyamatos könyvelés keretében az alapítás napjával veszi fel a könyveibe.

(3) Ha az alapító szerv, irányító szerv, államháztartáson belüli más szervezet az állami vagyonról szóló törvény vagy a vagyonkezelői szerződés alapján nem jogosult az általa vagyonkezelt eszközök vagyonkezelői jogának átadására, az eszközt a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet részére történő visszaadásként kell a könyveiből kivezetnie. Az alapítással létrejövő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat az eszközt a könyveibe azt követően veheti fel, hogy a vagyonkezelői jogot megszerezte.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket a nemzeti vagyon változásaival, az egyéb eszközöket és a kötelezettségeket az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaival szemben kell a könyvekből kivezetni, illetve azokba felvenni.

49/B. § *  (1) * 

(2) *  Beolvadás és jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 138. §-a és 139. §-a szerinti szerv a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át.

(3) Összeolvadás, különválás esetén a megszűnő költségvetési szervek(ek) záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód(ok) – különválás esetén a megszüntető okiratban vagy az az alapján készült más dokumentumban foglaltak szerint – a könyvviteli számlák alapításkori megnyitásakor veszi(k) fel a könyvekbe.

(4) *  A (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a jogutódnak, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy az Nektv. 138. §-a és 139. §-a szerinti szervnek a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat eszközeit és a forrásoknál a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változását, az egyéb eszközök induláskori értéke és változását, valamint a kötelezettségeket a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat záró beszámolójában kimutatottakkal azonos besorolással, mérleg szerinti eredményét és a felhalmozott eredményét az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként kell a könyveibe felvennie.

(5) *  Ha a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat az állami vagyonról szóló törvény vagy a vagyonkezelői szerződés alapján nem jogosult az általa vagyonkezelt eszközök vagyonkezelői jogának átadására, az eszközt a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek kell a könyveibe felvennie a (2) és (3) bekezdés szerinti módon. A jogutód, az Áht. 11. § (5) bekezdése vagy az Nektv. 138. §-a és 139. §-a szerinti szerv az eszközt a könyveibe azt követően veheti fel, hogy a vagyonkezelői jogot megszerezte.

20. Számviteli politika

50. § (1) *  A költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli politikában kell rögzíteni. A számviteli politika az Szt. 14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelősek. A számviteli politika elkészítésére az Szt. 14. § (3)–(5), (8) és (11) bekezdésében foglaltakat a (2)–(7) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Az eszközök és források értékelésének szabályzatában rögzíteni kell

a) a követelések értékelésének elveit, szempontjait,

b) követeléstípusonként a kis összegű követelések év végi meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait,

c) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait, és

d) *  a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárás elveit, módszerét, dokumentálásának szabályait, felelőseit.

(3) *  Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot rendszeresen végzett termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás – ideértve az adómentes termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, továbbá eszközök saját előállítását is – esetén kell elkészíteni.

(4) *  Nem kell elkészítenie az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot a saját konyhát üzemeltető költségvetési szervnek, ha az étkeztetésre normákat állapít meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít, és ennek önköltségét a normák és a tevékenységet terhelő általános költségek figyelembevételével állapítja meg.

(5) Az állami felsőoktatási intézmény önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának rendelkeznie kell az oktatási tevékenység, a kutatási tevékenység, a gyógyító-megelőző ellátás, és az egyéb tevékenységek költségeinek elkülönítéséről. Az oktatási tevékenység önköltségének meghatározása során szakonként, képzési szintenként, munkarend szerint meg kell határozni félévente az egy hallgatóra jutó önköltség összegét.

(6) *  Az Szt. 14. § (8) bekezdése szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét úgy kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga ne haladja meg a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-át. Ha a módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-a nem éri el az ötszázezer forintot, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke ötszázezer forint. A napi készpénz záró állomány maximális mértékének meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a készpénz letétek, valamint a külpolitikáért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium esetén a külképviseleteknél tárolt készpénz összegét.

(7) *  A (2)–(6) bekezdésben foglaltakon túl a számviteli politikában rögzíteni kell az általános költségek, valamint az általános kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat.

21. Az egységes számlakeret és a számlarend

51. § (1) *  Az egységes számlakeretet a 16. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakerettől nem lehet eltérni, az abban meghatározott könyvviteli és nyilvántartási számlákon kívüli új könyvviteli és nyilvántartási számlát nem lehet megnyitni.

(1a) *  A könyvviteli számlák és az egységes számlakeret 00. és 01–04. számlacsoportjában meghatározott nyilvántartási számlák saját hatáskörben további részletező könyvviteli és nyilvántartási számlákra alábonthatók, az egységes számlakeretben meghatározott esetekben alábontandók.

(1b) *  Az egységes számlatükörben meghatározott

a) előirányzatok és követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló számlák további részletező nyilvántartási számlákra saját hatáskörben sem bonthatók alá,

b) teljesítések nyilvántartására szolgáló számlák – saját hatáskörben, döntés alapján – kizárólag a 15. mellékletben az egyes rovatok leírásánál a bevételek és kiadások éves költségvetési beszámolóban szerepeltetendő – „ebből:” jelzéssel feltüntetett – részletező jogcímeihez igazodó nyilvántartási számlákra bonthatók tovább,

kivéve ha a költségvetési könyvvezetési kötelezettség teljesítése olyan egyedi fejlesztésű, az adott szervezet által leadott megrendelésre tervezett, kifejlesztett és működtetett (nem dobozos) számítógépes rendszer használatával történik, amely biztosítja a számítógépes rendszer felhasználója számára egyedileg szükséges és jellemző alábontások alkalmazását.

(2) Az egységes számlakeret alapján számlarendet kell készíteni. A számlarend az Szt. 161. §-a szerinti tartalommal készül azzal az eltéréssel, hogy annak (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat csak akkor lehet szabályozni, ha azokról e rendelet nem rendelkezik.

(3) A részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni.

22. A számviteli bizonylatok

52. § A költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben a bizonylati elvre és a bizonylati fegyelemre, a számviteli bizonylatokra, a szigorú számadási kötelezettségre és a bizonylatok megőrzésére egyaránt az Szt. 165. § (1), (2) és (4) bekezdését, valamint a 166–169. §-át kell alkalmazni.

23. A könyvviteli zárlat

53. § (1) *  A könyvviteli zárlat során a (3) bekezdés szerinti elszámolási időszakokat követően el kell végezni a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és – a (3) bekezdés szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására – a főkönyvi kivonat elkészítését.

(2) *  A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait – ha a (4)–(6) bekezdés másként nem rendelkezik – a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvviteli számlákon elszámolni.

(3) A könyvviteli zárlatot a (4)–(7) bekezdés szerinti tartalommal kell elvégezni

a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig,

b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és

c) *  évente, a mérlegkészítés időpontjáig.

(4) A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében 17. mellékletben meghatározott egyezőségek vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés helyességének ellenőrzését.

(5) A havi könyvviteli zárlat keretében el kell végezni

a) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetését a részletező nyilvántartásokkal,

b) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gazdasági események összesített bizonylaton történő feladását a könyvviteli számlákra,

c) a 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolását az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé,

d) *  az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett alanyánál az általános forgalmi adó megállapításával kapcsolatos elszámolásokat, egyeztetéseket, ennek során az általános forgalmi adó elszámolásai között nyilvántartott előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adó átvezetését a más különféle egyéb ráfordítások közé, és

e) a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a bevallásokban szereplő adatokkal.

(6) A negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni

a) az (5) bekezdésben foglalt feladatokat,

b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak – így különösen saját előállítás, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térítés nélküli átadás, átvétel – elszámolását, ide nem értve az (5) bekezdés c) pontja szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében történő átadást, átvételt,

c) a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését,

d) a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását,

e) *  az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés és annak visszaírása elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon,

f) az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását,

g) az (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti feladatokat a negyedéves bevallások tekintetében, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését az adófolyószámlával,

h) *  a 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott kiadások, valamint a 005. Bevételek nyilvántartási ellenszámlán nyilvántartott bevételek felosztását,

i) * 

j) a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzését.

(7) Ha a költségvetési és a pénzügyi könyvvitel során olyan integrált számítógépes rendszert alkalmaznak, amely használatával egy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a könyvviteli számlákon, mind a költségvetési számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, nem kötelező a havi és a negyedéves könyvviteli zárlat azon feladatainak elvégzése, amelyek elvégzését az integrált számítógépes rendszer a gazdasági események rögzítésével biztosítja.

(8) Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni

a) *  az (5) és (6) bekezdésben, valamint a 48. § (7) bekezdésében foglalt feladatokat,

b) a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását,

c) az eszközök értékelését, a (6) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását, az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhelyesbítés elszámolását,

d) *  a külföldi pénzeszközre szóló eszközök és források, valamint a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek mérleg fordulónapján történő átértékelését, a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt,

e) a behajthatatlan követelések elszámolását,

f) az időbeli elhatárolások elszámolását,

g) a záró befejezetlen termelés készletre vételét,

h) *  az 5. számlaosztály 51–56. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. számlaosztály könyvviteli számláira,

i) *  a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli számláira a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával,

j) *  az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke könyvviteli számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlára,

k) *  a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlával szemben,

l) *  a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános költségek átvezetési számla könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az 591. Költségnem átvezetési számla könyvviteli számlával szemben,

m) *  a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számlára,

n) *  az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben, és

o) *  az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés nyilvántartási számláinak lezárását és – ezzel egyező összegben – a követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási ellenszámlával szemben.

24. *  A nyitó tételek, a nyitás utáni feladatok

54. § *  (1) A költségvetési év kezdetére – a 7. § (5) bekezdése szerinti esetben az alapítás időpontjára – el kell végezni az 1–4. számlaosztály könyvviteli számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával szemben.

(2) A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul – a folyó könyvelésben – el kell végezni:

a) a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára,

b) *  a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését,

c) *  a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt, és

d) *  az éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek közötti átvezetéseket a könyvviteli számlákon.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláit az elemi költségvetés jóváhagyását követően kell megnyitni.

(4) Az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba venni.

24/A. *  A hibák javítása

54/A. § *  (1) A beszámolóval le nem zárt 7. § szerinti időszakkal kapcsolatos hibákat a könyvelés keretében, a hibát okozó tétel visszakönyvelésével és a helyes tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével kell javítani. Ha a javítás csak az 51. § (1a) bekezdése alapján alábontott könyvviteli számlákat érinti, a hiba a hibát okozó tétel visszakönyvelése helyett az érintett könyvviteli számlák közötti átkönyveléssel is javítható.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt hibákat a hibát okozó tétel visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi időponttal kell javítani. E rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a mérlegkészítés időpontja és a beszámoló jóváhagyása között a beszámoló jóváhagyására jogosult a részére megküldött beszámoló javítását rendeli el.

(3) *  A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt, a költségvetési számvitel előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számláit érintő hibák a 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig vagy az (5) bekezdés szerinti hibajavítás keretében javíthatók a (2) bekezdés szerint.

(4) *  Ha a Kincstár az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata során elrendeli a benyújtott éves költségvetési beszámoló javítását, a könyvelést – ha szükséges – a (2) bekezdés szerint kell javítani.

(5) *  A mérlegfordulónapot követő évben az éves költségvetési beszámoló és ezzel összefüggésben a (3) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat érintő hibák

a) az irányító szerv utasítására,

b) a Kincstárnak az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata alapján megtett javaslatára,

c) *  az Áht. 61. § (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzésre jogosult szerv megállapításai alapján megfogalmazott észrevételeire, vagy

d) az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium saját hatáskörében a benyújtott éves költségvetési beszámolók vizsgálata során

a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feltöltése után és az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium tájékoztatása mellett javíthatóak.

54/B. § *  (1) *  A mérlegkészítés időpontját követően – az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével – a feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell a hibát okozó tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével javítani. A feltárt hiba miatt az előző időszakok éves költségvetési beszámolója nem javítható és nem küldhető meg újra a Kincstárnak.

(2) *  A költségvetési számvitelben a bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően – az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével – nem javítható. Egyéb esetben a javítást a 40. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.

(3) *  A mérlegkészítés időpontját követően – az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével – a pénzügyi számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az érintett számlák között, egyéb esetben a felhalmozott eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani.

(4) *  A mérlegkészítés időpontját követően – az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével – a pénzügyi számvitelben az eredményszámlákat is érintő hibákat az eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani. A jelentős összegű hibákat az 53. § (8) bekezdése szerinti zárlatot megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerint feltárt jelentős összegű hibákat a 9. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése szerint a hiba javításának évében az éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni. E rendelkezést nem kell alkalmazni a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között a költségvetési számvitel előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számláit érintően feltárt azon hibákra, amelyeket az 54/A. § (3) és (5) bekezdése alkalmazhatóságának hiányában csak a feltárás időszakának könyvelése keretében lehetett javítani.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. Hatályba léptető rendelkezések

55. § Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

26. Átmeneti rendelkezések

56. § *  (1) * 

(2) * 

56/A. § * 

56/B. § * 

27. * 

57. § * 

58. § *  Az 56. § 2015. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

5. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIII. fejezet 22. cím 2. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

8. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVI. fejezet 11. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXIII. fejezet 11. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

11. *  a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

12. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet L. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint

13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet LI. fejezetébe tartozó központi kezelésű előirányzatok.

2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor-
szám
Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás gyakorisága
1. 2. 3. 4.
1. IX. fejezet Belügyminisztérium A biztosított támogatásokról szóló kötelezettségvállalások (támogatói okiratok, támogatási szerződések) adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
2. XI. fejezet
32. cím 4. alcím
kezelő szerv A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásával kapcsolatos kötelezettségek (támogatói okiratok) és a kifizetésekkel kapcsolatos követelések adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
3. XIV. fejezet
21. cím 3. alcím
kezelő szerv A roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásával kapcsolatos kötelezettségek (támogatói okiratok) és a kifizetésekkel kapcsolatos követelések adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
4. XV. fejezet
26. cím 5. alcím
1. jogcímcsoport
8. jogcím,
3. jogcímcsoport
2. jogcím
fővárosi és vármegyei kormányhivatalok A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal kapcsolatos követelések és a kötelezettségek adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
5. *  XVI. fejezet 11. cím 4. alcím; XVII. fejezet 21. cím 5. alcím; XLII. fejezet 1–3. cím, 4. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok. Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítésének határidejét megelőző 8. napig
6. *  7. cím 2. alcím, 31. cím, 32. cím 1. alcím 12. és 22. jogcímcsoport; L. fejezet 7. és 9–11. cím; LI. fejezet 10. cím 1. és 2. alcím Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi bevételekkel (pótlékok, bírságok) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, a tartozások fejében átvett eszközökkel kapcsolatos adatok. A vállalkozások folyó támogatásához kapcsolódó követelések és kötelezettségvállalások. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
7. XLI. fejezet Államadósság Kezelő Központ Zrt. Az előzetes elemi költségvetés, elemi költségvetés elkészítéséhez szükséges adatok. Az előzetes elemi költségvetés,
elemi költségvetés elkészítésének határidejét megelőző 8. napig
8. A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, más finanszírozási célú műveletekkel (különösen betételhelyezéssel, visszavonással, fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos követelések és kötelezettségek, egyéb eszközök (különösen értékpapírok, betétek, devizaszámlák) adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
9. XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 1. és
3. jogcímcsoport
a bírságot, egyéb központosított bevételt beszedő szervezet A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
10. XLII. fejezet 4. cím
2. alcím 4. és
6. jogcímcsoport
kezelő szervezet A bevételekkel kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
11. XLII. fejezet
33. cím 3–4. alcím
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt., Magyar Export-Import Bank Zrt. Állami kezességbeváltásból eredő követelések, a kamatkiegyenlítési rendszer keretében fennálló követelések és kötelezettségek, a kárkintlévőség, egyéb, állammal szembeni követelések és kötelezettségek adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
12. XLII. fejezet
33. cím 5. alcím
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
13. XLII. fejezet
33. cím 7. alcím
Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
14. XLII. fejezet
37. cím
Pénzügyminisztérium Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
15. XLII. fejezet
29. cím
lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv Lakáscélú állami támogatásokkal és jogtalanul igénybe vett lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
lakáscélú állami támogatások ügyében eljáró szerv,
ERSTE Lakástakarék Zrt., Fundamenta – Lakáskassza Zrt.,
OTP Lakástakarék Zrt.
Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami támogatásával kapcsolatos követelések és kötelezettségek adatai.
16. L. fejezet 8. cím Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányajáradék beszedésével kapcsolatos követelések és kötelezettségek. Havonta egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
17. nincs címrendhez kötve Magyar Nemzeti Bank Auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez. Évente egyszer, a beszámoló elfogadását követően
18. nincs címrendhez kötve fővárosi és vármegyei kormányhivatalok Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya adatai. Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
19. nincs címrendhez kötve európai uniós támogatások pénzügyi lebonyolításában, illetve ehhez kapcsolódó beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésében részt vevő szervezetek Az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelések és kötelezettségek adatai.
A központi költségvetés által korábban megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó, átadásra kerülő, Európai Unióval szembeni követelések adatai.
Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban
20. nincs címrendhez kötve Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Az állam által vállalt viszontgarancia érvényesítéséből származó követelések és kötelezettségek adatai. Negyedévente egyszer, a Kincstár által megállapított időpontban

3. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Maradványkimutatás

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01–02)

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03–04)

A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05–06)

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07–08)

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)

C) Összes maradvány (A+B)

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa (A–D)

F) *  Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B–F)

4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:

– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,

– ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj,

– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,

– nők korhatár alatti nyugellátása.

2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:

– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,

– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,

– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,

– özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,

– özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,

– özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:

– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,

– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,

– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,

– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás.

4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:

– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

– ebből: nők korhatár alatti nyugellátáshoz kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,

– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj.

5. *  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 4. Kártérítési és baleseti járadék alcím tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:

– kártérítési járadék,

– baleseti járadék,

– ebből: egyszeri juttatás,

– ebből: 13. havi ellátás.

6. *  A LXXII. Egészségbiztosítási Alap, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 6. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások alcím tekintetében a kifizetéseken belül:

– egyszeri juttatás,

– 13. havi ellátás.

5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3. Tenyészállatok

4. Beruházások, felújítások

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

– ebből: tartós részesedések jegybankban

– ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

– ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

– ebből: tartós részesedések társulásban

– ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

– ebből: tartós befektetési jegyek

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

– ebből: államkötvények

– ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

– ebből: immateriális javak

– ebből: tárgyi eszközök

– ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

II. Értékpapírok

1. Nem tartós részesedések

– ebből: részesedések

– ebből: nem tartós befektetési jegyek

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

– ebből: kárpótlási jegyek

– ebből: kincstárjegyek

– ebből: államkötvények

– ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

C) Pénzeszközök

I. Lekötött bankbetétek

1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

1. Forintpénztár

2. Valutapénztár

3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

III. Forintszámlák

1. Kincstáron kívüli forintszámlák

2. Kincstárban vezetett forintszámlák

IV. Devizaszámlák

1. Kincstáron kívüli devizaszámlák

2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

D) Követelések

I. Költségvetési évben esedékes követelések

1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

– ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1. Adott előlegek

– ebből: immateriális javakra adott előlegek

– ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

– ebből: készletekre adott előlegek

– ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

– ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

– ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más által beszedett bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása

5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

E) Egyéb sajátos elszámolások

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

2. Más fizetendő általános forgalmi adó

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

F) Aktív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

Eszközök összesen

FORRÁSOK

G) Saját tőke

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

H) Kötelezettségek

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

1. Kapott előlegek

2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)

5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

8. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

9. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott eredményszemléletű bevételek

Források összesen

6. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

Eredménykimutatás/konszolidált eredménykimutatás

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)

04. Saját termelésű készletek állományváltozása

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)

10. Anyagköltség

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

12. Eladott áruk beszerzési értéke

13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)

14. Bérköltség

15. Személyi jellegű egyéb kifizetések

16. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A) Tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII.)

17. Kapott (járó) osztalék és részesedés

18. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

21. *  Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

– ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

– ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21)

22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

23. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

– ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

– ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

26. *  Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

– ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

– ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26)

B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII–IX.)

C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)

7. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

8. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

A kimutatásban az immateriális javak, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a tenyészállatok, a beruházások és felújítások és – a 02–05. és 09–11. pont kivételével – a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök alakulásáról a következő bontásban kell elszámolni:

01. Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

02. Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

03. Nem aktivált felújítások

04. Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

05. Térítésmentes átvétel

06. Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

07. Egyéb növekedés

08. Összes növekedés (02+...+07)

09. Értékesítés

10. Hiány, selejtezés, megsemmisülés

11. Térítésmentes átadás

12. Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

13. Egyéb csökkenés

14. Összes csökkenés (09+...+13)

15. Bruttó érték összesen (01+08–14)

16. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

17. Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

18. Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

19. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (16+17–18)

20. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

21. Terven felüli értékcsökkenés növekedés

22. Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

23. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (20+21–22)

24. Értékcsökkenés összesen (19+23)

25. Eszközök nettó értéke (15–24)

26. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

9. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

1. A kimutatásban külön oszlopban kell szerepeltetni a 2. pont szerinti eszközök

a) nyitó bekerülési értékét,

b) értékvesztésének nyitó értékét,

c) a tárgyidőszakban elszámolt értékvesztését,

d) a tárgyidőszakban visszaírt értékvesztését,

e) záró bekerülési értékét, és

f) értékvesztésének záró értékét.

2. *  A kimutatásban a következő eszközöket kell szerepeltetni:

a) adott előlegek,

b) tartós részesedések,

c) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

d) készletek,

e) lekötött bankbetétek,

f) Kincstáron kívüli forintszámlák,

g) Kincstáron kívül devizaszámlák,

h) követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével,

i) nem tartós részesedések, és

j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

10. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Betegszabadsággal összefüggő

– munkáltatói kifizetés

– kifizetésben részesülők száma

2. Fordított általános forgalmi adó

– beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó

– vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó

3. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege

– ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg

– ebből: elengedett követelés összege

4. A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

5. A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

6. A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

7. A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg

8. *  A 4. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

9. *  Az 5. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

10. *  A 6. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

11. *  A 7. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek

12. Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz

– bruttó értéke

– halmozott értékcsökkenése

13. Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz

– bruttó értéke

– halmozott értékcsökkenése

14. A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban

– ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya

– ebből: egyéb garanciavállalások állománya

– ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya

– ebből: egyéb kezességvállalások állománya

– ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya

15. A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya

– ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya

16. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

17. A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

18. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

19. A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

20. A Gst. 8. § (2) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

21. *  A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése ellátási jogcímenként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál

22. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

23. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

24. A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel

25. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma

11. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

I. Lekötött bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

III–IV. Forintszámlák, devizaszámlák

D) Követelések

I. Költségvetési évben esedékes követelések

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

E) Egyéb sajátos elszámolások

F) Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

FORRÁSOK

G) Saját tőke

I–III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

IV. Felhalmozott eredmény

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

H) Kötelezettségek

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

12. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A konszolidálás során elvégzendő feladatok

1. *  A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az azonos irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókban szereplő költségvetési jelentések K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton kimutatott kiadások és B816. Központi, irányító szervi támogatás rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését és csökkentését a konszolidált mérlegben, a Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei és az Egyéb ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban.

2. Az államháztartás önkormányzati alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni

2.1. az 1. pontban foglaltakat az államháztartás önkormányzati alrendszere egészében,

2.2. a költségvetési jelentések K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre és K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások és B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről és B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről rovatain azonos alrendszeren belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,

2.3. a költségvetési jelentések K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre és K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások és B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről rovatain azonos alrendszeren belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,

2.4. *  a költségvetési jelentések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

2.5. *  a költségvetési jelentések B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei vagy a Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

2.6. a mérlegek tartós részesedések társulásban sor összegével a Befektetett pénzügyi eszközök és a Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai sorok csökkentését a konszolidált mérlegben.

3. *  Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a központi alrendszeren belül

3.1. az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében,

3.2. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása rovatán kimutatott kiadásnak a B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton kimutatott teljesítés összegével való csökkentését, K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott kiadás és B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések rovatán kimutatott kiadás csökkentését és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott bevételnek a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton kimutatott teljesítés összegével való csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,

3.3. a költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,

3.4. a költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán központi alrendszerrel szemben kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések összegével (a központi alrendszerben a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel egyező összegben) a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben.

4. *  Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás egészében

4.1. az 1–3. pontban foglaltakat azzal, hogy a 2.5. pontban foglaltakat a B11. Önkormányzatok működési támogatásai és B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatokra is alkalmazni kell,

4.2. a költségvetési jelentések 2.3. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és követelések összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,

4.3. *  a költségvetési jelentések 2.4. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.4. a költségvetési jelentések 2.5. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei vagy a Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.5. a költségvetési jelentések B12. Elvonások és befizetések bevételei rovatán kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.6. a költségvetési jelentések 4.5. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.7. a költségvetési jelentések K502. Elvonások és befizetések rovaton kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.8. a költségvetési jelentések 4.7. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.9. *  a költségvetési jelentések B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek rovatain államháztartáson belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei vagy az Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.10. a költségvetési jelentések K335. Közvetített szolgáltatások és K353. Kamatkiadások rovatain államháztartáson belülre kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Igénybe vett szolgáltatások vagy a Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.11. *  a költségvetési jelentések K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre és K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre rovatain kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.12. *  a költségvetési jelentések 4.11. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.13. *  a költségvetési jelentések B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről és B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.14. *  a költségvetési jelentések 4.13. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,

4.15. *  a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,

4.16. *  a költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,

4.17. *  a költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,

4.18. *  a mérlegekben államkötvények helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével a Befektetett pénzügyi eszközök sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a konszolidált mérlegben,

4.19. *  a mérlegekben a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények, helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével az Értékpapírok sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a konszolidált mérlegben,

4.20. *  a mérlegekben a Kincstárban vezetett forintszámlák és a Kincstárban vezetett devizaszámlák sorok összegével – a Kincstári Egységes Számla kivételével – a Forintszámlák, devizaszámlák sor csökkentését a Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások sorral szemben a konszolidált mérlegben.

13. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

14. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

A részletező nyilvántartások tartalma

I. Előirányzatok nyilvántartása

1. Az előirányzatok nyilvántartását folyamatosan, az egységes rovatrend szerinti bontásban kell vezetni, és abba az előirányzatok bármely változását a változást követően azonnal feljegyezni.

2. Az előirányzatok nyilvántartása tartalmazza legalább

a) a megállapított, jóváhagyott eredeti előirányzatot,

b) az eredeti előirányzatok módosításainak, átcsoportosításainak jogcímét, összegét, dátumát, hatáskörét (Országgyűlés, Kormány, irányító szerv, saját), az azt elrendelő dokumentum azonosításához szükséges adatokat,

c) kincstári kör esetén az előirányzat módosítása, átcsoportosítása Kincstárhoz történő bejelentésének azonosításához szükséges adatokat,

d) az államháztartás önkormányzati alrendszerében az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás költségvetési rendeleten, határozaton való átvezetésére vonatkozó adatokat,

e) az előirányzatok zárolása esetén a zárolás megszüntetésére vagy törlésére vonatkozó adatokat, és

f) az előirányzatok – más költségvetési szervhez, fejezeti kezelésű előirányzathoz stb. – átcsoportosítása esetén a kötelezettségek nyilvántartásával való esetleges kapcsolatok leírását.

II. Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása

1. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie.

2. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült nyilvántartásokban is (pl. személyi juttatások nyilvántartása, ellátások nyilvántartása, szerződések, megrendelések nyilvántartása, általános forgalmi adó nyilvántartása, támogatások nyilvántartása stb.), ha biztosított azok adatainak a 05. számlacsoportban történő folyamatos nyilvántartásba vétele.

3. A 2. mellékletben felsorolt szervezetek az ott megjelölt kötelezettségvállalásokról, más fizetési kötelezettségekről vezetett nyilvántartásaikban e fejezet szerinti adatokat tartják nyilván azzal az eltéréssel, hogy azokat a 05. számlacsoportban nem vehetik nyilvántartásba és a könyvviteli számlákon nem számolhatják el az azokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket.

4. A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább

a) *  a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges,

b) *  a kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét,

c) *  a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, amennyiben azok ismertek

d) *  a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség tárgyát, összegét (értékét) az egységes rovatrend rovatai szerint,

e) *  a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen,

f) *  a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő változása, utólag kapott engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges,

g) *  a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti dokumentumának azonosításához szükséges adatokat,

h) *  a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges vagy nem végleges jellegét, végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak módosulásai, a pénzügyi teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,

i) *  devizában fennálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ide értve az átértékelést is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügylet esetén az adósságelemek számítása során alkalmazandó árfolyamot,

j) *  váltóval kiváltott kötelezettség esetén a váltó kibocsátásának és a lejáratának idejét, a váltóval kiváltott kötelezettség összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó bemutatásával, lejáratával, kifizetésével kapcsolatos adatokat, és

k) az esetleges egyéb megjegyzéseket.

5. Egyes sajátos kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén külön adatok nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, így

a) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélküli kifizetéseknél az elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenőrzéseket,

b) a visszatérítendő támogatások és más adott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot,

c) közbeszerzési kötelezettség esetén a közbeszerzési dokumentációk megnevezését, iktatószámát, keltét,

d) termék vagy szolgáltatás beszerzése esetén a kapott számlák adatait oly módon, hogy abból az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni, és

e) felhalmozási kiadások esetén a beszerzett eszközök tekintetében az immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásával való kapcsolatok leírását.

6. A függő kötelezettségekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges kötelezettségvállalássá, más fizetési kötelezettséggé nem változik vagy meg nem szűnik. A nyilvántartás legalább a 4. a)–f) pontban foglaltakat tartalmazza.

III. Követelések nyilvántartása

1. A követelések nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie. Az egyedi jelleget nem befolyásolja, ha a követelések értékelése egyszerűsített értékelési eljárással, csoportonként történik.

2. A követelések nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült nyilvántartásokban is (pl. közhatalmi bevételek nyilvántartása, munkavállalókkal kapcsolatos követelések nyilvántartása, szerződések, megrendelések nyilvántartása, pályázatok, kapott támogatások nyilvántartása stb.), ha biztosított azok adatainak a 09. számlacsoportban történő folyamatos nyilvántartásba vétele.

3. A 2. mellékletben felsorolt szervezetek az ott megjelölt követelésekről vezetett nyilvántartásaikban e fejezet szerinti adatokat tartják nyilván azzal az eltéréssel, hogy azokat a 09. számlacsoportban nem vehetik nyilvántartásba és a könyvviteli számlákon nem számolhatják el az azokkal kapcsolatos gazdasági eseményeket.

4. A követelések nyilvántartása tartalmazza legalább

a) a követelés sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát,

b) a követelést tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét,

c) a kötelezett azonosításához szükséges adatokat,

d) a követelés tárgyát, összegét az egységes rovatrend rovatai szerint,

e) a követelés teljesítésének határidejét, több részletben vagy folyamatosan (időszakonként) fennálló követelés esetén annak évek szerinti megoszlását, a költségvetési évben a teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Áht. és Ávr. szerinti finanszírozási, likviditási terv összeállítható legyen,

f) a követelés módosulásainak (pl. fizetési könnyítések, kedvezmények) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,

g) a teljesített befizetések dátumát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával való esetleges kapcsolatok leírását,

h) a követelés és annak módosulásai, a teljesítési adatok könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,

i) devizában fennálló követelés esetén a követelés és annak módosulásai (ide értve az átértékelést, értékvesztést, annak visszaírását is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot,

j) a követelésekkel kapcsolatos fizetési felhívások, behajtására tett intézkedések adatait,

k) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén a kötelezett besorolásának adatait,

l) a követelések értékvesztésével és a behajthatatlanná vált követelésekkel kapcsolatos adatokat,

m) váltóval kiváltott követelés esetén a váltó kibocsátójának megnevezését, a kibocsátás és a lejárat idejét, a váltóval kiváltott követelés összegét, a váltóban foglalt kamatot, a váltó forgatásával, leszámítolásával, beváltásával kapcsolatos adatokat, és

n) az esetleges egyéb megjegyzéseket.

5. Az egyes sajátos követelésekhez külön adatok nyilvántartása is szükséges a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez, így

a) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöknél annak forrását, az azzal történő elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírása esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, az elvégzett ellenőrzéseket,

b) a visszatérítendő támogatások és más kapott kölcsönök esetén a követelések nyilvántartásával való kapcsolatot, és

c) termék vagy szolgáltatás értékesítése esetén a kibocsátott számlák adatait oly módon, hogy abból az általános forgalmi adó bevallási kötelezettségnek eleget lehessen tenni.

6. A függő és a biztos (jövőbeni) követelésekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az végleges követeléssé nem változik vagy meg nem szűnik. A nyilvántartás legalább a 4. a)–f) pontban foglaltakat tartalmazza.

IV. Az adott és kapott előlegek nyilvántartása

Az adott és kapott előlegek nyilvántartása tartalmazza legalább

a) a kapcsolódó követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség azonosításához szükséges adatokat,

b) az előleg címzettjének vagy befizetőjének azonosításához szükséges adatokat,

c) az előleg tárgyát, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához szükséges adatokat, a pénzeszközök nyilvántartásával a kapcsolatok leírását,

d) az előleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait,

e) az előleg módosulásainak (pl. értékvesztés) jogcímeit, a változások leírását, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét,

f) az előleg és annak módosulásai, az elszámolás adatai könyvviteli számlákon történő elszámolásának időpontjait és a könyvviteli számlák megnevezését,

g) devizában kapott vagy fizetett előleg esetén az előleg és annak módosulásai, az elszámolás összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, és

h) az esetleges egyéb megjegyzéseket.

V. A pénzeszközök és a sajátos elszámolások nyilvántartása

1. A készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben időrendben valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi készpénzforgalomról pénztárjelentést kell készíteni. A fizetési számlákra befolyt bevételeket és a teljesített kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell nyilvántartani.

2. A követelésekhez, kötelezettségekhez, előlegekhez és a központosított bevételek beszedésének elszámolásaihoz kapcsolódó pénzeszköz változások nyilvántartásában biztosítani kell a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, előlegek nyilvántartásaival való kapcsolatot oly módon, hogy megállapítható legyen, hogy a pénzeszközök változását eredményező adott ügylet mely egyedi követeléshez, kötelezettséghez, előleghez kapcsolódik.

3. A 2. pontban nem említett sajátos elszámolásokhoz kapcsolódó pénzeszköz változásokhoz kapcsolódóan olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok keletkezésének ideje, oka, összege, a könyvviteli számlákon való elszámolás ideje, az alkalmazott könyvviteli számlák, a rendezés módja és a rendezés érdekében tett intézkedések.

4. Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközökről külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható azok beszerzésének ideje, összege, mennyisége, értéke, a foglalkoztatottaknak, ellátottaknak vagy másnak történő átadás időpontja, valamint az ezeket tanúsító dokumentumok azonosításához szükséges adatok.

5. *  Azon pénzeszközök nyilvántartására szolgáló könyvviteli számlákhoz, amelyeken letét kerül kimutatásra olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza legalább

a) a letét keletkezésének időpontját, jogcímét, célját,

b) a letét összegét,

c) a letéteményes azonosításához szükséges adatokat,

d) a letét kezelésével kapcsolatos információkat, és

e) a letét megszűnésének adatait.

VI. Az immateriális javak nyilvántartása

1. Az immateriális javak nyilvántartása tartalmazza legalább

a) az eszköz megnevezését, jellemzőit,

b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt nyilvántartása csoportosan történik,

c) vagyoni értékű jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik,

d) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát,

e) a bekerülési értéket (bruttó értéket),

f) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot,

g) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét,

h) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,

i) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,

j) az eszköz nettó értékét és annak változásait,

k) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását,

l) *  az Nvt. szerinti besorolását, és

m) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.

2. Ha a tulajdonos, vagyonkezelő él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a nyilvántartásnak tartalmazni kell továbbá

a) a piaci értéket, a piaci érték változásait,

b) a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró állományát,

c) piaci értéken történő értékelés bizonylatait.

3. A kisértékű immateriális javakról vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), d) és e) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia

VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása

1. A tárgyi eszközök nyilvántartása tartalmazza legalább

a) a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait,

b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha az eszközt nyilvántartása csoportosan történik,

c) vagyoni értékű jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog kapcsolódik,

d) a tulajdonosnál a tulajdonba kerülés módját, a tulajdoni hányadot, az esetleges védettségre, korlátozásra, terhelésre vonatkozó adatokat,

e) a vagyonkezelőnél, koncesszió jogosultjánál a tulajdonos megnevezését, a vagyonkezelés, koncesszió időtartamát, a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos követelések, kötelezettségek azonosításához szükséges adatokat,

f) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát,

g) a bekerülési értéket (bruttó értéket),

h) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot,

i) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét,

j) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,

k) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,

l) az eszköz nettó értékét és annak változásait,

m) az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat,

n) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását,

o) személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges adatokat,

p) *  az Nvt. szerinti besorolását,

q) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.

2. Ha a tulajdonos, vagyonkezelő él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével, a nyilvántartásnak tartalmazni kell továbbá

a) a piaci értéket, a piaci érték változásait,

b) a nyitó értékhelyesbítés összegét, annak tárgyévi változásait, az értékhelyesbítés záró állományát,

c) piaci értéken történő értékelés bizonylatait.

3. A földterületek, telkek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai

a) annak címe, helyrajzi száma,

b) fekvése, rendeltetése, övezeti besorolása, és

c) arany-korona értéke.

4. Az épületek, építmények 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai

a) annak címe, helyrajzi száma, fekvése, és

b) műszaki jellemezői (falazat, tetőzet, szintek száma, területe, komfort fokozat stb.)

5. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1. a) pontban hivatkozott sajátos adatai

a) annak típusa, gyártójának megnevezése, a gyártás éve,

b) *  VTSZ száma, és

c) egyedi nyilvántartás esetén annak gyártási száma, jármű esetén alvázszám, rendszáma, forgalmi engedély száma, érvényessége.

6. A kisértékű tárgyi eszközökről vezetett nyilvántartásnak az 1. a), b), f) és g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

7. A nyilvántartásra vonatkozó szabályokat a még használatba nem vett (beruházások között elszámolt) eszközökre is alkalmazni kell. A tárgyi eszközökön végzett felújítások adatait az 1. k) pont szerinti adatok között kell nyilvántartani.

VIII. Értékpapírok, részesedések nyilvántartása

1. Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább

a) az értékpapír azonosításhoz szükséges adatokat,

b) *  az értékpapír beszerzésének módját, idejét, a forgalmazó adatait, dematerizált értékpapír esetén az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét,

c) az értékpapír beszerzésének célját, számviteli besorolását,

d) az értékpapír kibocsátásának idejét, módját, névértékét, futamidejét, a bekerülési érték megállapításának módját,

e) az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját, a kamat fajtáját, mértékét, a kamatfizetések összegeit és időpontjait,

f) az értékpapír bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,

g) értékpapír értékeléséhez szükséges adatokat,

h) a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok leírását,

i) *  az értékpapír Nvt. szerinti besorolását, és

j) a biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezését, a letéti szerződés számát.

2. A részesedések nyilvántartása tartalmazza legalább

a) a gazdasági társaság, társulás azonosításához szükséges adatokat,

b) a részesedés keletkezésének módját, idejét,

c) a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását,

d) a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat,

e) a részesedés %-os arányát, gazdasági társaság esetén annak minősítését (többségi stb.),

f) a kapott (járó) osztalékok összegét,

g) a követelések és a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok leírását,

h) gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének főbb mutatóit, és

i) *  a részesedés Nvt. szerinti besorolását.

3. *  Részvénytársaság esetén a részesedés nyilvántartásának tartalmaznia kell a részvények mint értékpapírok azonosításához szükséges adatokat is, így különösen a részvény típusát, a forgalmazó megnevezését, a jegyzési adatokat, a részvény esetleges tőzsdei kategóriáját, a letéti helyet és a letéti igazolás sorszámát, az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, valamint a részvénykönyvet vezető megnevezését.

IX. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartása

1. A nyilvántartás tartalmával szembeni követelmények megegyeznek a tárgyi eszközökével, azzal, hogy a nyilvántartásnak tartalmaznia kell még a vagyonkezelésbe, koncesszióba adás adatait, így különösen a vagyonkezelő, koncesszió jogosultjának megnevezését, a vagyonkezelés, koncesszió időtartamát, a vagyonkezeléssel, koncesszióval kapcsolatos követelések, kötelezettségek azonosításához szükséges adatokat.

2. Az állományváltozásokkal kapcsolatos információkat a vagyonkezelőtől, koncesszió jogosultjától kapott adatszolgáltatás alapján kell elszámolni.

X. A készletek nyilvántartása

1. A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket, de mennyiségi nyilvántartást ezekről is vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készleteket.

2. A készletek nyilvántartása tartalmazza legalább

a) a készletek azonosításához szükséges adatokat,

b) a készletek mennyiségi egységét, egységárát, minőségi jellemzőit,

c) *  a bizonylattal alátámasztott készletmozgások (vásárlás, saját előállítás, raktárról kiadás, visszavételezés, felhasználás, selejtezés, hiány, többlet) megnevezését, dátumát, mennyiségét, értékét, az azokat alátámasztó bizonylat azonosításához szükséges adatokat,

d) a befejezetlen termelés, félkész termékek esetén azok fellelési helyét, készültségi fokát, a mérlegkészítéskor megállapított értékét, és

e) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket.

3. A foglalkoztatottaknak kiadott olyan készletetekről, amelyekkel a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor el kell számolni (pl. munkaruha, egyenruha) a nyilvántartásban a foglalkoztatott azonosításához szükséges adatokat és a kiadott készlet mennyiségét is nyilván kell tartani.

4. Az átsorolt, követelés fejében átvett készletekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyet e rendelet az eszköz jellemzője szerint megkövetelne abban az esetben, ha azt nem értékesítenék.

15. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz

K1–8. Költségvetési kiadások

K1. Személyi juttatások

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *  köztisztviselők, kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak, egészségügyi szolgálati jogviszony keretében foglalkoztatottak, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományának tagjai, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, a rendvédelmi tisztjelöltek, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a honvédelmi alkalmazottak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati és tisztjelölti jogviszonyban álló foglalkoztatottak, a különleges jogállású szerveknél közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak, a bírák, az ügyészek, az igazságügyi és az ügyészségi alkalmazottak – besorolási osztály, fizetési fokozat, előmeneteli fokozat, besorolási fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi dolgozók pótléka), törvényben illetmény részeként nevesített tanulmányi díjjal növelt – illetményét,

b) *  a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (2) és (5) bekezdése, valamint 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti tisztségviselő, valamint a költségvetési szerv választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) alpontba nem tartozó vezetőjének illetményét,

c) egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét,

d) a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét,

e) a munkavégzésre kötelezett tartalékállományban lévők illetményét,

f) az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megillető díjat,

g) a különleges foglalkoztatási állományban résztvevők díjazását,

h) a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermeket ellátók és azokkal foglalkozók díját,

(az a)–h) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak).

K1102. Normatív jutalmak * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottaknak megállapított normatív jutalmakat.

K1103. Céljuttatás, projektprémium * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából a foglalkoztatottaknak megállapított jutalmat, prémiumot, céljuttatást, továbbá minden más hasonló személyi ösztönzési jellegű kifizetést, függetlenül annak elnevezésétől.

K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatásokat,

b) a készenléti és ügyeleti díj összegét,

c) a túlóradíjakat, és

d) *  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagját a túlszolgálatért, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottját a túlmunkáért megillető díjazást.

K1105. Végkielégítés * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított végkielégítést.

K1106. Jubileumi jutalom * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított jubileumi jutalmakat és a munkaviszony elismerésére szolgáló – például hűségjutalom – jutalmakat.

K1107. *  Béren kívüli juttatások * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat.

K1108. Ruházati költségtérítés * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő ruházati költségtérítéseket.

K1109. Közlekedési költségtérítés * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottaknak megállapított más utazási költségtérítéseket.

K1110. Egyéb költségtérítések * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő, más rovaton nem elszámolható költségtérítéseket.

K1111. Lakhatási támogatások * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak megállapított lakhatási, rezsiköltség, albérleti díj hozzájárulásokat.

K1112. Szociális támogatások * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottaknak szociális alapon megállapított eseti szociális támogatásokat, segélyeket.

K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *  a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben jogosult-e levonásra,

b) a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan kifizetéseket, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétele keletkezik, és

c) a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: biztosítási díjak.

K12. Külső személyi juttatások

K121. *  Választott tisztségviselők juttatásai

Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői, a társulási tanács tisztségviselői, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati képviselő, vármegyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, továbbá a vármegyei közgyűlés elnöke és alelnöke számára fizetett, a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, tiszteletdíjakat.

K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat.

K123. Egyéb külső személyi juttatások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a prémiumévek programban résztvevők juttatásait,

b) *  az egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók részére megállapított juttatásokat, ide értve a juttatásaik után a foglalkoztatót terhelő közterheket is,

c) a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, az MTA doktori címmel rendelkezők tiszteletdíját, az akadémikusok és a Magyar Művészeti Akadémia tagjai tiszteletdíját,

d) *  a nem foglalkoztatottaknak adományozott kitüntetésekkel, díjakkal, elismerésekkel járó pénz- és tárgyjutalmat,

e) *  az önkéntes tartalékos szolgálatot teljesítők juttatásait, a honvéd tiszti alapképzésben részt vevő szerződéses állományú katona ösztöndíját, a honvéd altiszt-jelölt ösztöndíját és egyéb pénzbeli juttatásait, a rendvédelmi tanintézeteknél tiszthelyettes képzésben részesülők juttatásait, a honvédelemért felelős miniszter által alapított középiskolai, esélyegyenlőségi, önkéntes tartalékos szolgálati ösztöndíjat, a honvéd kollégiumok, gimnáziumok és szakközépiskolák növendékeinek juttatásait, a honvédelemért felelős miniszter által a polgári felsőoktatási intézmények hallgatói és a honvédelmi szakképző intézmény tanulói részére a katonai szolgálat vállalásának ösztönzése érdekében alapított ösztöndíjat, valamint a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák részére alapított ösztöndíjat, továbbá a rendészeti szakközépiskolák hallgatói állományának juttatásait,

f) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék kiadásait, ide értve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a reprezentáció, üzleti ajándék feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják, és

g) *  mindazon a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, amelyeket nem foglalkoztatottnak és nem választott tisztségviselőnek fizetnek, így különösen az ítélkezésben közreműködők – kirendelt védő, szakértő, ülnök – díjazását, a fogvatartottak díjazását és egyéb költségtérítését, a munkaterápiában résztvevő betegek díjazását, a házi szociális gondozók díját, a jogsegélyszolgálat, a lelki-segély szolgálat díját, és a diákok, hallgatók demonstrátori díját.

K2. *  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a szociális hozzájárulási adót,

b) a rehabilitációs hozzájárulást,

c) * 

d) az egészségügyi hozzájárulást,

e) a táppénz hozzájárulást,

f) a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket, és

g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

K3. Dologi kiadások

K31. Készletbeszerzés

K311. *  Szakmai anyagok beszerzése

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételárat,

b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai – termelési, oktatási, kutatási – felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat,

c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök – így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok – beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat,

d) a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és

e) *  az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat,

b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag – így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó – beszerzése után fizetett vételárat,

c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok – így különösen festék, festékpatron – beszerzése után fizetett vételárat,

d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárat,

e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételárat, és

f) *  mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

K313. Árubeszerzés

Ezen a rovaton kell elszámolni a vásárolt áruk és betétdíjas göngyölegek vételárát.

K32. Kommunikációs szolgáltatások

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére – ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának –, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,

b) *  a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,

c) az informatikai eszközök, pénzkiadó automaták (ATM), nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása vételárát, díját,

d) *  a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a köznevelési intézmények, a szakképző intézmények és a felsőoktatási intézmények jogtiszta szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett összegeket,

e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hosztingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,

f) a világhálón megjelenő oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat,

g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és

h) a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárat.

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési – így különösen telefon, telefax, telex, mobil – díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait.

K33. Szolgáltatási kiadások

K331. *  Közüzemi díjak

K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia szolgáltatás díját.

K3312. Gázenergia szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a gázenergia szolgáltatás díját.

K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a távhő- és melegvíz szolgáltatások díjait.

K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

Ezen a rovaton kell elszámolni a víz- és csatornadíjakat.

K332. Vásárolt élelmezés

Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárat.

K333. Bérleti és lízing díjak

Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjait, valamint a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási díjat – ide értve a szolgáltatási díj részét képező egyéb költségeket (fűtés, világítás, takarítás stb.) is.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció.

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Ezen a rovaton kell elszámolni – az informatikai eszközök kivételével – a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat.

K335. Közvetített szolgáltatások

Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: államháztartáson belül.

K336. *  Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások – így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások – vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és

b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat;

c) *  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.51. alpontja szerinti juttatást.

K337. *  Egyéb szolgáltatások

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadásokat, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is –, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: biztosítási díjak.

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K341. Kiküldetések kiadásai

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható élelmezési és egyéb (például poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítést,

b) *  a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat, és

c) a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalását vagy megtérítését, ha arra nem a harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül sor.

K342. Reklám- és propagandakiadások

Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. *  Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K352. Fizetendő általános forgalmi adó

Ezen a rovaton kell elszámolni a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

K353. Kamatkiadások

Ezen a rovaton kell elszámolni:

a) a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vásárlásakor a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét,

b) *  a felvett hitelek, kapott kölcsönök, visszatérítendő támogatások, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásból fennálló tartozások és az azokhoz kapcsolódó kamat swap ügyletek, a váltótartozások után fizetett kamatot, ide értve a Gst. 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek eladási és visszavásárlási ára különbözetét és a kölcsönbe vett értékpapír után fizetendő kölcsönzési díj összegében elszámolt kamatkiadást,

c) *  a lezárt kamat swap ügyletetek realizált veszteségét,

d) a pénzügyi lízing a keretében beszerzett eszközök után a lízingszerződésben kikötött tőkerészen felül teljesített törlesztéseket, és

e) a Kincstár által vezetett fizetési számlákon tartott pénzeszközök után fizetett kamatokat.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: államháztartáson belül,

b) *  ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai.

K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltása során realizált árfolyamveszteséget,

b) a névérték felett vásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti különbözetet,

c) a névérték felett visszavásárolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír névértéke és vételára közötti különbözetet, és

d) a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséghez kapcsolódó realizált árfolyamveszteséget.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége,

b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete,

c) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége.

K355. Egyéb dologi kiadások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a behajthatatlan adott előlegeket,

b) a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését,

c) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,

d) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni,

e) a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és

f) *  a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadásokat, a pénztárhiányt.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41. Társadalombiztosítási ellátások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugellátásokat, és

b) az Egészségbiztosítási Alapból folyósított egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait.

K42. Családi támogatások * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a családi pótlékot,

b) az anyasági támogatást,

c) *  a gyermekgondozást segítő ellátást,

d) a gyermeknevelési támogatást,

e) a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítését,

f) az életkezdési támogatást,

g) az otthonteremtési támogatást,

h) a gyermektartásdíj megelőlegezését,

i) *  a GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatását,

j) * 

k) az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokat.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

K43. *  Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Ezen a rovaton kell elszámolni az állam által szerződésen kívül okozott károkért nemzetközi szerződés, jogszabály, vagy bírósági ítélet alapján egyszeri vagy tartós jelleggel pénzben folyósított kárpótlásokat, kártalanításokat, kártérítéseket a K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton elszámolandó kiadások kivételével.

K44. *  Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *  az ápolási díjat,

b) a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát,

c) *  a kivételes rokkantsági ellátást [2011. évi CXCI. tv. 13/A. §-a],

d) a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatását,

e) a megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítését,

f) *  a közgyógyellátást [Szoctv. 50. § (1) és (2) bekezdése],

g) *  a cukorbetegek támogatását,

h) *  tartós ápolást végzők időskori támogatását [Szoctv. 44/A. §],

i) *  egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] és

j) *  a gyermekek otthongondozási díját [Szoctv. 38. §].

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *  a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatásokat, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést,

b) a korhatár előtti ellátást és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandóságát,

c) * 

d) az átmeneti bányászjáradékot,

e) a szénjárandóság pénzbeli megváltását,

f) a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítését,

g) a mezőgazdasági járadékot,

h) a foglalkoztatást helyettesítő támogatást [Szoctv. 35. § (1) bek.], és

i) a polgármesterek korhatár előtti ellátását.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a hozzájárulást a lakossági energiaköltségekhez,

b) a lakbértámogatást,

c)–d) * 

e)–f) * 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a jelenlegi és volt állami gondozottaknak folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatásokat – így különösen a zsebpénzt, a volt állami gondozottak önálló életkezdési támogatását –, valamint a számukra szervezett programok (tanulmányi kirándulások, kulturális programok stb.) kiadásait,

b) *  a középfokú köznevelési intézményben, a szakképző intézményben, a felsőoktatási intézményben, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző intézményeiben, a tanuló, a képzésben részt vevő személy, illetve a hallgató részére folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatásokat,

c) a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatást, és

d) az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, máshova nem sorolható pénzbeli juttatásokat, valamint a részükre adott ajándékok – például könyv, vásárlási utalvány – kiadásait.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai,

b) ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai.

K48. *  Egyéb nem intézményi ellátások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az időskorúak járadékát,

b) a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat,

c) a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatásokat,

d) *  a művészeti, sportolói és űrkutatói ellátásokat,

e) a központi költségvetésből folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegű ellátásokat, támogatásokat,

f) *  a Szoctv., a Gyvt., vagy más jogszabály alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből folyósított ellátásokat, és

g) a központi költségvetésből folyósított útdíj kompenzációt.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: házastársi pótlék,

b) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások,

c) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése,

d) ebből: nemzeti gondozotti ellátások,

e) ebből: nemzeti helytállásért pótlék,

f) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés,

g) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás,

h) *  ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék,

i) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás,

j) ebből: Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása,

k) ebből: életjáradék termőföldért,

l) *  ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások,

m) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása,

n) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése],

o) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás,

p) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §],

q) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

r) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

s) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás.

K5. Egyéb működési célú kiadások

K501. *  Nemzetközi kötelezettségek

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a nemzetközi szervezetekben történő részvétel után fizetendő tagsági díjakat, a tagállami kötelező és önkéntes hozzájárulásokat,

b) *  az Európai Unió költségvetésébe fizetett tagállami hozzájárulásokat, az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő összegeket, és

c) az uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatti befizetési kötelezettségeket, amelyek nem kapcsolódnak korábban elszámolt költségvetési bevételekhez, különösen a bírságokat, büntetéseket, és a pénzügyi korrekciók közül a korábban költségvetési bevételként el nem számolt tételekhez kapcsolódó kiadásokat.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: Európai Unió.

K502. Elvonások és befizetések * 

K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzat, a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő években visszafizetett összeget.

K5022. *  A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetéseit. A rovaton eredeti előirányzat tervezhető.

K5023. Egyéb elvonások, befizetések * 

Ezen a rovaton kell elszámolni:

a) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget,

b) *  a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést,

c) *  az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget és

d) *  a központi költségvetésről szóló törvény szerinti egyéb fizetési kötelezettségeket.

A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdése szerinti befizetés kivételével.

K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és

b) a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését a K502. Elvonások és befizetések rovaton elszámolandó kiadások kivételével.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések.

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K509. Árkiegészítések, ártámogatások

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített támogatásokat, amelyek célja, hogy egyes meghatározott termékek vagy szolgáltatások fogyasztói árában kedvezményt biztosítsanak, így különösen a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatásokat a gyógyfürdő és egyéb gyógyászati támogatásokat és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat.

K510. Kamattámogatások

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára teljesített támogatásokat, amelyek meghatározott rendeltetéssel felvett hitelek kamatfizetési terheinek enyhítését szolgálják, így különösen a lakástámogatásokat, a mezőgazdasági hitelek kamattámogatását, a Széchenyi Hitelprogramok konstrukciói és a hallgatói hitelrendszer keretében nyújtott kamattámogatásokat, a kötött segélyhitelekhez kapcsolódó kamattámogatást.

K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az Európai Unió számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, és

b) *  az Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését, ideértve a költségvetési bevételként elszámolt tételekre vonatkozó pénzügyi korrekciókat is.

K512. *  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *  az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, ártámogatások és a K510. Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, az egyházak részére átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját is, és

b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.

a) ebből: egyházi jogi személyek,

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,

c) ebből: egyéb civil szervezetek,

d) ebből: háztartások,

e) ebből: pénzügyi vállalkozások,

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

h) ebből: egyéb vállalkozások,

i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,

j) ebből: egyéb külföldiek.

K513. Tartalékok * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 15. § (3) bekezdése, 21. §-a és 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokat, valamint az Egészségbiztosítási Alap esetén a természetbeni ellátások céltartalékát.

K6. Beruházások

K61. *  Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát.

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai.

K63. *  Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.

K65. *  Részesedések beszerzése

Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés, a befektetési jegy – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki – bekerülési értékébe beszámító kiadásokat vásárlás, alapítás esetén.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: befektetési jegyek.

K66. *  Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Ezen a rovaton kell elszámolni a korábban megszerzett részesedéshez, befektetési jegyhez – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkeemelést, ha a tőkeemelés pénzeszköz átadásával jár.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: befektetési jegyek.

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K7. Felújítások

K71. Ingatlanok felújítása

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok értékét növelő felújítások kiadásait.

K72. Informatikai eszközök felújítása

Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök értékét növelő felújítások kiadásait.

K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlannak és informatikai eszköznek nem minősülő tárgyi eszközök értékét növelő felújítások kiadásait.

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Ezen a rovaton kell elszámolni a felújítások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.

K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni a visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból kapott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó összegének államháztartáson belüli visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és

b) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések, valamint a felhalmozási bevételek – államháztartáson belüli – bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetéseket.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések.

K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

K87. Lakástámogatás

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására végleges jelleggel juttatott támogatásokat, valamint a helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és vásárlási támogatását a kamattámogatások kivételével.

K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az Európai Unió számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, és

b) az Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.

K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a lakástámogatások kivételével az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és

b) *  az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célú átvett pénzeszközként, továbbá bármely szervezettől, személytől felhalmozási bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.

a) ebből: egyházi jogi személyek,

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,

c) ebből: egyéb civil szervezetek,

d) ebből: háztartások,

e) ebből: pénzügyi vállalkozások,

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

h) ebből: egyéb vállalkozások,

i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,

j) ebből: egyéb külföldiek.

K9. Finanszírozási kiadások

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.

K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését.

K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak * 

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését a likviditási célú hitelek, kölcsönök kivételével az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket), és

b) *  a Gst. 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök visszavásárlásáért fizetett visszavásárlási árat a korábban kapott eladási ár mértékéig.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai * 

K9121. *  Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – ideértve a kárpótlási jegyeket is – vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) *  ebből: kárpótlási jegyek.

b) * 

K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.

K9123. Kincstárjegyek beváltása

Ezen a rovaton kell elszámolni a kibocsátott kincstárjegyek beváltásának kiadásait azok névértékéig.

K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Ezen a rovaton kell elszámolni a kincstárjegyeken kívül a belföldön – a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal – kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai,

b) *  ebből: kárpótlási jegyek.

c) * 

K9125. Belföldi kötvények beváltása

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott kötvények beváltásának kiadásait azok névértékéig.

K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Ezen a rovaton kell elszámolni a kötvények kivételével a belföldön – a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal – kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.

K913. *  Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések folyósítását.

K914. *  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések visszafizetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat.

K915. *  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás folyósítását.

K916. *  Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

Ezen a rovaton kell elszámolni a szabad pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezését.

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

Ezen a rovaton kell elszámolni a pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök lízingszerződésben kikötött tőkerésze törlesztését.

K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)bb) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait.

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai * 

K9191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait.

K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait.

K92. Külföldi finanszírozás kiadásai * 

K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.

K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet.

K923. Külföldi értékpapírok beváltása

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.

K924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését.

K925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.

K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és a kamatok között el nem számolt kiadásait, így

a) *  a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – veszteségjellegű – különbözet teljes összegét, és

b) * 

c) a kiírt opcióért fizetett opciós díjat.

K94. *  Váltókiadások * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az adott váltók teljesítésének kiadásait.

Bevételek (B)
B1–7. Költségvetési bevételek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

B111. *  Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a vármegyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B113. *  Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket.

B115. *  Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, társulások részére működési célra biztosított költségvetési támogatásokat, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból

a) a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások,

b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára kapott támogatások, és

c) a helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások

bevételeit.

B116. Elszámolásból származó bevételek * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat alapján járó pótlólagos támogatások bevételeit.

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a kiadás elszámolását követő években visszafizetett összegből származó bevételt,

b) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevételt,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel utáni befizetésből származó bevételt, és

d) *  az Áht. 47. §-a szerinti, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevételt.

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektől visszafizetési kötelezettség mellett működési célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azokat terheli-e kamat vagy más költség, díj.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és

b) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21. *  Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *  a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből a helyi önkormányzatok, társulások részére felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból és felhalmozási célú kiegészítő támogatásokból származó bevételeket,

b) a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított vis maior támogatást, és

c) *  a helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből adott egyéb, felhalmozási célú támogatásokat.

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson belüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetektől visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból kapott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azokat terheli-e kamat vagy más költség, díj.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az államháztartáson belüli szervezetektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és

b) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 1. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B3. Közhatalmi bevételek

B31. Jövedelemadók

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a személyi jövedelemadót,

b) * 

c) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadót.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B312. Társaságok jövedelemadói

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a társasági adót,

b) a társas vállalkozások különadóját,

c) * 

d) a hitelintézeti járadékot,

e) a pénzügyi szervezetek különadóját,

f) az energiaellátók jövedelemadóját,

g) a kisvállalati adót, és

h) a kisadózó vállalkozások tételes adóját.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B32. *  Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a szociális hozzájárulási adót,

b) *  a nyugdíjjárulékot,

c) a korkedvezmény-biztosítási járulékot,

d) az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot,

e) az egészségügyi szolgáltatási járulékot,

f) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást,

g) a biztosítotti nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot,

h) a megállapodás alapján fizetők járulékait, és

i) a munkáltatói táppénz hozzájárulást.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B33. *  Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) * 

b) a rehabilitációs hozzájárulást,

c) az egészségügyi hozzájárulást, és

d) az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterheket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B34. *  Vagyoni típusú adók

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az építményadót,

b) * 

c) a magánszemélyek kommunális adóját,

d) a telekadót,

e) cégautóadót

f) a közművezetékek adóját, és

g) az öröklési és ajándékozási illetéket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

B351. *  Értékesítési és forgalmi adók

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az általános forgalmi adót,

b) a távközlési ágazatot terhelő különadót,

c) a kiskereskedői ágazatot terhelő különadót,

d) a bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadót,

e) a visszterhes vagyonátruházási illetéket,

f) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,

g) az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,

h) az innovációs járulékot,

i) a légitársaságok hozzájárulását,

j) a gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bekezdése],

k) a gyógyszer nagykereskedést végzők befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bekezdése],

l) a gyógyszergyártók 10%-os befizetési kötelezettségét [2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése],

m) a Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetéseket [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bekezdése],

n) a Gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételeket [2006. évi XCVIII. tv. 42. §-a],

o) a népegészségügyi termékadót,

p) a távközlési adót,

q) a pénzügyi tranzakciós illetéket,

r) a biztosítási adót,

s) a reklámadót,

t) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadóját.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B352. Fogyasztási adók

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a jövedéki adót,

b) a regisztrációs adót, és

c) *  a turizmusfejlesztési hozzájárulást.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Ezen a rovaton a játékadó bevételeit kell elszámolni.

B354. Gépjárműadók

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) *  a belföldi gépjárművek adóját,

b) * 

c) a külföldi gépjárművek adóját, és

d) a gépjármű túlsúlydíjat.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B355. *  Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) * 

b) a baleseti adót,

c) a nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetéseit,

d) a környezetterhelési díjat,

e) a környezetvédelmi termékdíjakat,

f) a bérfőzési szeszadót,

g) a szerencsejáték szervezési díjat,

h) a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót,

i) a talajterhelési díjat,

j) a vízkészletjárulékot,

k) az állami vadászjegyek díjait,

l) az erdővédelmi járulékot,

m) a földvédelmi járulékot,

n) *  a halászati haszonbérleti díjat, valamint az állami halász- és horgászjegy díjat,

o) a hulladéklerakási járulékot,

p) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díjat,

q) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.

B36. *  Egyéb közhatalmi bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a cégnyilvántartás bevételeit,

b) az eljárási illetékeket,

c) az igazgatási szolgáltatási díjakat,

d) a felügyeleti díjakat,

e) az ebrendészeti hozzájárulást,

f) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulást,

g) a környezetvédelmi bírságot,

h) a természetvédelmi bírságot,

i) a műemlékvédelmi bírságot,

j) az építésügyi bírságot,

k) a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részét,

l) az egyéb bírságokat,

m) a vagyoni típusú települési adókat,

n) a jövedelmi típusú települési adókat,

o) az egyéb települési adókat,

p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjat,

q) az előrehozott helyi adót,

r) a bevándorlási különadót és

s) azokat a bevételeket, amelyek megfizetését közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, azonban nem számolhatók el a közhatalmi bevételek más rovatain, így különösen a pénzbüntetést és elkobzást, a késedelmi és önellenőrzési pótlékot.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban az a)–r) pont szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B4. Működési bevételek

B401. *  Készletértékesítés ellenértéke

Ezen a rovaton kell elszámolni a készletek értékesítésekor kapott eladási árat.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokért kapott eladási árat, ha azt nem közvetített szolgáltatásként vagy intézményi ellátási díjként kell elszámolni, ide értve a tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételeket és a díjköteles utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj bevételeket is.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel,

b) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj.

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Ezen a rovaton kell elszámolni az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közvetített szolgáltatások továbbértékesítése során kapott eladási árat.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: államháztartáson belül.

B404. Tulajdonosi bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételeket,

b) *  a részesedések után kapott osztalékot, ide értve a kamatozó részvények után kapott kamatot is,

c) a bányajáradékot, és

d) a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételeket, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási árat és a koncessziós díjakat.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel,

b) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel,

c) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel,

d) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék,

e) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék,

f) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék.

B405. Ellátási díjak

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, amelyek az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, így különösen a nevelőintézeti, bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás, gondozás díjaiból, a tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésekből, díjakból származnak.

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

Ezen a rovaton kell elszámolni az adóhatóságtól visszaigényelt általános forgalmi adót.

B408. *  Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B4081. *  Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és az éven túli lejáratú lekötött bankbetétek után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,

b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,

c) a tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét és a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot és

d) pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: államháztartáson belül,

b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,

c) ebből: befektetési jegyek.

B4082. *  Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni:

a) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott, illetve az értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét,

b) az adott kölcsön, a visszatérítendő támogatás, a váltón alapuló követelések, valamint az éven túli lejáratú lekötött bankbetétetek kivételével a pénzeszközök után kapott kamatot a késedelmi kamat kivételével,

c) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén az eszköz vételára és viszonteladási ára közötti különbözetet a viszonteladás megtörténtekor, valamint a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj összegében elszámolt kamatbevételt,

d) a lezárt kamat swap ügyletetek realizált nyereségét, és

e) a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek hozamát.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: államháztartáson belül,

b) ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei,

c) ebből: befektetési jegyek.

B409. *  Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett pénzügyi eszközök kimutatott részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet.

B4092. *  Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Ezen a rovaton kell elszámolni:

a) a nem tartós részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,

b) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, értékesítésekor – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal csökkentett – az eladási ára, illetve névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,

c) a nem tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét,

d) az értékpapírok között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok kibocsátásakor a névérték és a kapott eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,

e) a vásárolt követelések könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt bevételt, valamint a követelés értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti nyereségjellegű különbözetet,

f) év közben a valutakészletek, illetve a devizaszámlán lévő deviza forintra történő átváltásakor realizált árfolyamnyereséget,

g) a külföldi pénzértékre szóló követeléshez kapcsolódó realizált árfolyamnyereséget.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség,

b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,

c) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége,

d) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a káresemények után a biztosítótársaságok által fizetett kártérítéseket.

B411. *  Egyéb működési bevételek * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösen

a) a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat is,

b) a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök, és a vállalt kezességek, garanciák díjait,

c) az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,

d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,

e) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot,

f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,

g) a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket,

h) *  a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegeket,

i) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,

j) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és

k) *  a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a pénztártöbbletet.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek,

b) ebből: kiadások visszatérítései.

B5. Felhalmozási bevételek

B51. Immateriális javak értékesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak értékesítéskor kapott eladási árat.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár.

B52. Ingatlanok értékesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésekor kapott eladási árat.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

b) ebből: termőföld-eladás bevételei.

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni a gépek, berendezések és felszerelések, a járművek és a tenyészállatok értékesítésekor kapott eladási árat.

B54. *  Részesedések értékesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni a részesedés, a befektetési jegy – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki – értékesítésekor kapott árat és a befektetési jegy beváltásakor kapott összeget, legfeljebb annak könyv szerinti értékéig.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) *  ebből: privatizációból származó bevétel,

b) *  ebből: befektetési jegyek.

B55. *  Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Ezen a rovaton kell elszámolni a meglévő részesedéshez, befektetési jegyhez – függetlenül attól, hogy azt a befektetett vagy a forgóeszközök között mutatják ki – kapcsolódó tőkekivonásból, tőkeleszállításból származó bevételt.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) ebből: befektetési jegyek.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök * 

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.

a) ebből: egyházi jogi személyek,

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,

c) ebből: egyéb civil szervezetek,

d) ebből: háztartások,

e) ebből: pénzügyi vállalkozások,

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

h) ebből: egyéb vállalkozások,

i) ebből: külföldi szervezetek, személyek.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és

b) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök * 

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését.

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni.

a) ebből: egyházi jogi személyek,

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,

c) ebből: egyéb civil szervezetek,

d) ebből: háztartások,

e) ebből: pénzügyi vállalkozások,

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

h) ebből: egyéb vállalkozások,

i) ebből: külföldi szervezetek, személyek.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, és

b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.

B8. Finanszírozási bevételek

B81. Belföldi finanszírozás bevételei

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól * 

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket.

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket.

B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Ezen a rovaton kell elszámolni

a) a költségvetési éven belülre belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket a likviditási célú hitelek, kölcsönök kivételével, és

b) *  a Gst. 8. § (2) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök átadásakor kapott eladási árat.

B812. Belföldi értékpapírok bevételei * 

B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kimutatott értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:

a) *  ebből: kárpótlási jegyek.

b) * 

B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön – a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal – kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és – a lejárat évétől függetlenül – a kincstárjegyek kibocsátásakor kapott eladási árat, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok esetén azok névértékéig.

B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.

B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön – a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal – kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.

B813. Maradvány igénybevétele

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználását.

B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év vállalkozási maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználását.

B814. *  Államháztartáson belüli megelőlegezések

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerint biztosított megelőlegezéseket.

B815. *  Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 78. § (4), valamint 83. § (3) bekezdése szerinti megelőlegezések befolyó törlesztését.

B816. Központi, irányító szervi támogatás * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) pontja szerinti központi, irányító szervi támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás beérkezését.

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a lekötött bankbetétek megszüntetését.

B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)bb) pontjában foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit.

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei * 

B8191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit.

B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei * 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) és be) alpontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit.

B82. Külföldi finanszírozás bevételei

B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.

B822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti értékig.

B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.

B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket.

B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket.

B84. *  Váltóbevételek * 

Ezen a rovaton kell elszámolni a 43. § (10) bekezdése szerinti, a váltó kibocsátásával együtt nyilvántartásba vett bevételt.

B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Ezen a rovaton kell elszámolni a származékos ügyletek hitelek, kölcsönök, értékpapírok értékében ki nem mutatott és a kamatok között el nem számolt bevételeit, így

a) *  a mérlegforduló napjáig lezárt, kamat swap ügyletnek nem minősülő származékos ügyleteknek a zárás időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti – nyereségjellegű – különbözet teljes összegét, és

b) * 

c) a kiírt opcióért kapott opciós díjat.

II. KÖTELEZŐ MEGBONTÁS

1. Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson belüli bevételeket, kiadásokat a következő bontásban kell bemutatni:

a) ebből: központi költségvetési szervek,

b) ebből: központi kezelésű előirányzatok,

c) *  ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása,

d) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok,

e) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,

f) ebből: elkülönített állami pénzalapok,

g) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik,

h) ebből: társulások és költségvetési szerveik,

i) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik,

j) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik.

2. *  Ha e melléklet így rendeli, az államháztartáson kívüli bevételeket, kiadásokat a következő bontásban kell bemutatni:

a) ebből: egyházi jogi személyek,

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok,

c) ebből: egyéb civil szervezetek,

d) ebből: háztartások,

e) ebből: pénzügyi vállalkozások,

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások,

h) ebből: egyéb vállalkozások,

i) ebből: Európai Unió,

j) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek,

k) ebből: egyéb külföldiek.

16. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

Egységes számlatükör

1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

11. *  Immateriális javak

111. Vagyoni értékű jogok

112. Szellemi termékek

116. Immateriális javak értékhelyesbítése

118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1181. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1182. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

1191. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése

1192. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése

12–15. Tárgyi eszközök

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

121. Ingatlanok

122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

126. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése

128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése

13. *  Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

131. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

136. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése

138. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

139. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

14. Tenyészállatok

141. Tenyészállatok

146. Tenyészállatok értékhelyesbítése

148. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

149. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

15. Beruházások, felújítások

151. Befejezetlen beruházások

152. Befejezetlen felújítások

158. Beruházások terven felüli értékcsökkenése

16–17. Befektetett pénzügyi eszközök

16. *  Tartós részesedések

161. Tartós részesedések jegybankban

162. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1621. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1622. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban

163. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

1631. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban

1632. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban

164. Tartós részesedések társulásban

165. Egyéb tartós részesedések

1651. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban

1652. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben

1653. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

1654. Tartós befektetési jegyek

166. Tartós részesedések értékhelyesbítése

1661. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16611. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16612. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

1662. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16621. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

16622. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése

168. Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása

1681. Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszaírása

1682. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16821. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16822. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

1683. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16831. Törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

16832. Tartós részesedések saját tulajdonban lévő pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása

1684. Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszaírása

1685. Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása

16851. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása

16852. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása

16853. Más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztése és visszaírása

16854. Befektetési jegyek értékvesztése és visszaírása

17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

171. Államkötvények

172. Helyi önkormányzatok kötvényei

173. Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

178. *  Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

1781. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása

1782. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása

1783. Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

18. *  Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

181. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak

182. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok

183. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek

184. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok

185. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

186. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

1861. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak értékhelyesbítése

1862. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése

1863. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése

1864. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értékhelyesbítése

1865. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések értékhelyesbítése

187. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása

188. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1881. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1882. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1883. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

1884. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

189. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése

1891. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

1892. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

1893. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

1894. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

2. *  Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

21–23. Készletek

21. Vásárolt készletek

211. Anyagok

212. Áruk

218. Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása

22. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek

221. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

222. Egyéb készletek

228. *  Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása

2281. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékvesztése és annak visszaírása

2282. Egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása

23. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok

231. Befejezetlen termelés, félkész termékek

232. Késztermékek

233. Növendék-, hízó és egyéb állatok

238. *  Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaírása

2381. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értékvesztése és annak visszaírása

2382. Növendék-, hízó és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása

24. *  Értékpapírok

241. Nem tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)

242. Kárpótlási jegyek

243. Kincstárjegyek

244. Államkötvények

245. Helyi önkormányzatok kötvényei

246. Nem tartós befektetési jegyek

247. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

248. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

2481. Nem tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) értékvesztése és annak visszaírása

2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

24821. Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása

24822. Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása

24823. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása

24824. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása

24825. * 

24826. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

2483. Nem tartós részesedések között nyilvántartott befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása

3. *  Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások

31–33. *  Pénzeszközök

31. Lekötött bankbetétek

311. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek

3111. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

3112. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

312. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek

3121. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek

3122. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

318. Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása

3181. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása

31811. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása

31812. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása

3182. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása

31821. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása

31822. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása

32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

321. Forintpénztár

322. Valutapénztár

323. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

33. Forintszámlák és devizaszámlák

331. Forintszámlák

3311. Kincstáron kívüli forintszámlák

3312. Kincstárban vezetett forintszámlák

3318. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása

332. Devizaszámlák

3321. Kincstáron kívüli devizaszámlák

3322. Kincstárban vezetett devizaszámlák

3328. Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása

35. Követelések

351. Költségvetési évben esedékes követelések

3511. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

3512. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

3513. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

3514. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

3515. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

3516. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

3517. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

3518. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

352. Költségvetési évet követően esedékes követelések

3521. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

3522. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

3523. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

3524. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

3525. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

3526. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre

3527. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre

3528. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre

358. *  Követelések értékvesztése és annak visszaírása

3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása

35811. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása

35812. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása

3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása

35821. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása

35822. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása

3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása

35831. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása

35832. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása

3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása

35841. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása

35842. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása

3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása

35851. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása

35852. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása

3586. Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása

35861. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása

35862. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása

36. *  Sajátos elszámolások

361. Pénzeszközök átvezetési számla

363. Azonosítás alatt álló tételek

364. *  Általános forgalmi adó elszámolása

3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

36414. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

36422. Más fizetendő általános forgalmi adó

365. Követelés jellegű sajátos elszámolások

3651. Adott előlegek

36511. Immateriális javakra adott előlegek

36512. *  Beruházásokra, felújításokra adott előlegek

36513. Készletekre adott előlegek

36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek

36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

365186. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása

3652. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3653. Más által beszedett bevételek elszámolása

3654. Forgótőke elszámolása

3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása

3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

3658. *  Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

36581. Alapítás során átadott pénzeszközök

36582. Alapítás során átadott más eszközök

36583. Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök

36584. Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök

3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

3661. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

3662. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

3671. Kapott előlegek

36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések

367111-367113. * 

36712. Egyéb kapott előlegek

3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3674. Forgótőke elszámolása (Kincstár)

3675. *  Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

36751. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

36752. Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások

36753. Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások

3676. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása

3677. * 

3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

3679. Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

36792. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek

37. Aktív időbeli elhatárolások

371. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

372. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

373. Halasztott ráfordítások

4. *  Források

41. Saját tőke

411. Nemzeti vagyon induláskori értéke

412. Nemzeti vagyon változása

413. *  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4131. * 

4132. * 

4133. * 

414. Felhalmozott eredmény

415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

416. Mérleg szerinti eredmény

42. Kötelezettségek

421. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

4211. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

4212. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

4213. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4214. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

4215. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

4216. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

4217. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

4218. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

4219. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

422. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

4221. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

4222. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

4223. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

4224. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

4225. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

4226. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

4227. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

4228. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

4229. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

43. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

44. Passzív időbeli elhatárolások

441. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

442. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

443. Halasztott eredményszemléletű bevételek

49. Évi mérlegszámlák

491. Nyitómérleg számla

492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása

493. Zárómérleg számla

494. Árfolyam-különbözet elszámolási számla

495. Mérlegrendezési számla

5. Költségnemek

51. Anyagköltség

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei

53. Bérköltség

54. Személyi jellegű egyéb kifizetések

55. Bérjárulékok

56. Értékcsökkenési leírás

57. Aktivált saját teljesítmények értéke

571. Saját termelésű készletek állományváltozása

572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

59. Költségnem átvezetési számla

591. Költségnem átvezetési számla

6. *  Költséghelyek, általános költségek

61–66. * 

69. *  Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla

691. *  Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla

7. *  Tevékenységek költségei

8. Elszámolt költségek és ráfordítások

81. Anyagjellegű ráfordítások

811. Anyagköltség

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke

813. Eladott áruk beszerzési értéke

814. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. Személyi jellegű ráfordítások

821. Bérköltség

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések

823. Bérjárulékok

83. Értékcsökkenési leírás

84. *  Egyéb ráfordítások

841. *  Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor, cseréjekor az értékesítésből, átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték ráfordítás jellegű különbözete

842. *  Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök könyv szerinti értéke

843. *  Különféle egyéb ráfordítások

8431. Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete

8432. Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések

8433. Más okból behajthatatlanként leírt követelések

8434. *  Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke

8435. *  Más különféle egyéb ráfordítások

85. *  Pénzügyi műveletek ráfordításai

851. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

8511. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete

8512. Megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete

8513. Térítés nélkül átadott tartós részesedések

8514. Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

852. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

8521. Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok

8522. Egyéb befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

853. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

854. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása

855. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

8551. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

8552. *  Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

8553. Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai

86. * 

9. Eredményszemléletű bevételek

91. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

911. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

912. *  Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

913. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

92. *  Egyéb eredményszemléletű bevételek

921. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

922. *  Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

923. *  Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

924. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

9241. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete

9242. Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök

9243. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök

9244. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

93. *  Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

931. Kapott (járó) osztalék és részesedés

932. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

9321. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete

9322. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete

9323. Térítés nélkül átvett tartós részesedések

9324. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós részesedések

9325. Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

933. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

9331. Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok

9332. Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapírok

9333. Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

934. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

935. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

9351. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

9352. *  Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

9353. Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei

94. * 

0. *  Nyilvántartási számlák

01. Befektetett eszközök

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

015. *  Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök

016. * 

017. *  Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök

02. Készletek

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. *  Intervenciós készletek

03. Függő és biztos (jövőbeni) követelések

031. *  Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

032. Egyéb függő követelések

033. Biztos (jövőbeni) követelések

04. Függő kötelezettségek

041. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

042. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

043. El nem ismert tartozások

044. *  Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

045. Egyéb függő kötelezettségek

05. Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés

051. Személyi juttatások

0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

051101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata

0511012. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre

0511013. Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése

051102. Normatív jutalmak

0511021. Normatív jutalmak előirányzata

0511022. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra

0511023. Normatív jutalmak teljesítése

051103. Céljuttatás, projektprémium

0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata

0511032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatásra, projektprémiumra

0511033. Céljuttatás, projektprémium teljesítése

051104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0511041. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata

0511042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra

0511043. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése

051105. Végkielégítés

0511051. Végkielégítés előirányzata

0511052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végkielégítésre

0511053. Végkielégítés teljesítése

051106. Jubileumi jutalom

0511061. Jubileumi jutalom előirányzata

0511062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi jutalomra

0511063. Jubileumi jutalom teljesítése

051107. Béren kívüli juttatások

0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata

0511072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kívüli juttatásokra

0511073. Béren kívüli juttatások teljesítése

051108. Ruházati költségtérítés

0511081. Ruházati költségtérítés előirányzata

0511082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati költségtérítésre

0511083. Ruházati költségtérítés teljesítése

051109. Közlekedési költségtérítés

0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata

0511092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedési költségtérítésre

0511093. Közlekedési költségtérítés teljesítése

051110. Egyéb költségtérítések

0511101. Egyéb költségtérítések előirányzata

0511102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költségtérítésekre

0511103. Egyéb költségtérítések teljesítése

051111. Lakhatási támogatások

0511111. Lakhatási támogatások előirányzata

0511112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási támogatásokra

0511113. Lakhatási támogatások teljesítése

051112. Szociális támogatások

0511121. Szociális támogatások előirányzata

0511122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális támogatásokra

0511123. Szociális támogatások teljesítése

051113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata

0511132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira

0511133. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése

0512. Külső személyi juttatások

05121. Választott tisztségviselők juttatásai

051211. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata

051212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség választott tisztségviselők juttatásaira

051213. Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése

05122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata

051222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokra

051223. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése

05123. Egyéb külső személyi juttatások

051231. Egyéb külső személyi juttatások előirányzata

051232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb külső személyi juttatásokra

051233. Egyéb külső személyi juttatások teljesítése

052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0521. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata

0522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra

0523. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése

053. Dologi kiadások

0531. Készletbeszerzés

05311. Szakmai anyagok beszerzése

053111. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata

053112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére

053113. Szakmai anyagok beszerzése teljesítése

05312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata

053122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetési anyagok beszerzésére

053123. Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése

05313. Árubeszerzés

053131. Árubeszerzés előirányzata

053132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árubeszerzésre

053133. Árubeszerzés teljesítése

0532. Kommunikációs szolgáltatások

05321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata

053212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai szolgáltatások igénybevételére

053213. Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése

05322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata

053222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kommunikációs szolgáltatásokra

053223. Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése

0533. Szolgáltatási kiadások

05331. *  Közüzemi díjak

053311. Villamosenergia szolgáltatás díja

0533111. Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata

0533112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség villamosenergia szolgáltatás díjára

0533113. Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése

053312. Gázenergia szolgáltatás díja

0533121. Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata

0533122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség gázenergia szolgáltatás díjára

0533123. Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése

053313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

0533131. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata

0533132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség távhő- és melegvíz szolgáltatás díjára

0533133. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának teljesítése

053314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja

0533141. Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata

0533142. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség víz- és csatorna szolgáltatás díjára

0533143. Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése

05332. Vásárolt élelmezés

053321. Vásárolt élelmezés előirányzata

053322. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt élelmezésre

053323. Vásárolt élelmezés teljesítése

05333. Bérleti és lízing díjak

053331. Bérleti és lízing díjak előirányzata

053332. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra

053333. Bérleti és lízing díjak teljesítése

05334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata

053342. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra

053343. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése

05335. Közvetített szolgáltatások

053351. Közvetített szolgáltatások előirányzata

053352. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetített szolgáltatásokra

053353. Közvetített szolgáltatások teljesítése

05336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

053362. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra

053363. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése

05337. Egyéb szolgáltatások

053371. Egyéb szolgáltatások előirányzata

053372. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatásokra

053373. Egyéb szolgáltatások teljesítése

0534. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

05341. Kiküldetések kiadásai

053411. Kiküldetések kiadásai előirányzata

053412. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetések kiadásaira

053413. Kiküldetések kiadásai teljesítése

05342. Reklám- és propagandakiadások

053421. Reklám- és propagandakiadások előirányzata

053422. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség reklám- és propagandakiadásokra

053423. Reklám- és propagandakiadások teljesítése

0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

05351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

053511. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata

053512. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra

053513. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

05352. Fizetendő általános forgalmi adó

053521. Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata

053522. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános forgalmi adóra

053523. Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése

05353. Kamatkiadások

053531. Kamatkiadások előirányzata

053532. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra

053533. Kamatkiadások teljesítése

05354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata

053542. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira

053543. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése

05355. Egyéb dologi kiadások

053551. Egyéb dologi kiadások előirányzata

053552. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra

053553. Egyéb dologi kiadások teljesítése

054. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0541. Társadalombiztosítási ellátások

05411. Társadalombiztosítási ellátások előirányzata

05412. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombiztosítási ellátásokra

05413. Társadalombiztosítási ellátások teljesítése

0542. Családi támogatások

05421. Családi támogatások előirányzata

05422. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatásokra

05423. Családi támogatások teljesítése

0543. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzata

05432. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli kárpótlásokra, kártérítésekre

05433. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése

0544. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

05441. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások előirányzata

05442. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokra

05443. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások teljesítése

0545. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások előirányzata

05452. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra

05453. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások teljesítése

0546. Lakhatással kapcsolatos ellátások

05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata

05462. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kapcsolatos ellátásokra

05463. Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése

0547. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata

05472. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellátottak pénzbeli juttatásaira

05473. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése

0548. Egyéb nem intézményi ellátások

05481. Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata

05482. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem intézményi ellátásokra

05483. Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése

055. Egyéb működési célú kiadások

05501. Nemzetközi kötelezettségek

055011. Nemzetközi kötelezettségek előirányzata

055012. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nemzetközi kötelezettségekre

055013. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

05502. *  Elvonások és befizetések

055021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0550211. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata

0550212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokra

0550213. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése

055022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0550221. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata

0550222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseire

0550223. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése

055023. Egyéb elvonások, befizetések

0550231. Egyéb elvonások, befizetések előirányzata

0550232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre

0550233. Egyéb elvonások, befizetések teljesítése

05503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

055031. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata

055032. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre

055033. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése

05504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

055041. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata

055042. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülre

055043. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése

05505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata

055052. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

055053. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése

05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata

055062. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson belülre

055063. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése

05507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

055071. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata

055072. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre

055073. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése

05508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata

055082. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre

055083. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése

05509. Árkiegészítések, ártámogatások

055091. Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata

055092. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség árkiegészítésekre, ártámogatásokra

055093. Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése

05510. Kamattámogatások

055101. Kamattámogatások előirányzata

055102. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamattámogatásokra

055103. Kamattámogatások teljesítése

05511. *  Működési célú támogatások az Európai Uniónak

055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata

055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

055113. Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése

05512. *  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata

055122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre

055123. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése

05513. *  Tartalékok

055131. Tartalékok előirányzata

056. Beruházások

0561. Immateriális javak beszerzése, létesítése

05611. Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata

05612. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, létesítésére

05613. Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0562. Ingatlanok beszerzése, létesítése

05621. Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata

05622. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére

05623. Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése

0563. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

05631. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata

05632. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére

05633. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

0564. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata

05642. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére

05643. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése

0565. Részesedések beszerzése

05651. Részesedések beszerzése előirányzata

05652. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére

05653. Részesedések beszerzése teljesítése

0566. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata

05662. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra

05663. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítése

0567. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

05671. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata

05672. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra

05673. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

057. Felújítások

0571. Ingatlanok felújítása

05711. Ingatlanok felújítása előirányzata

05712. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújítására

05713. Ingatlanok felújítása teljesítése

0572. Informatikai eszközök felújítása

05721. Informatikai eszközök felújítása előirányzata

05722. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök felújítására

05723. Informatikai eszközök felújítása teljesítése

0573. Egyéb tárgyi eszközök felújítása

05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata

05732. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök felújítására

05733. Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése

0574. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

05741. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata

05742. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra

05743. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

058. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0581. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

05811. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre előirányzata

05812. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson belülre

05813. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre teljesítése

0582. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

05821. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre előirányzata

05822. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson belülre

05823. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre teljesítése

0583. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

05831. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre előirányzata

05832. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

05833. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre teljesítése

0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata

05842. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson belülre

05843. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése

0585. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

05851. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata

05852. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre államháztartáson kívülre

05853. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre teljesítése

0586. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

05861. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata

05862. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre

05863. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre teljesítése

0587. Lakástámogatás

05871. Lakástámogatás előirányzata

05872. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra

05873. Lakástámogatás teljesítése

0588. *  Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

05881. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata

05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

05883. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése

0589. *  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata

05892. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre

05893. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése

059. Finanszírozási kiadások

0591. Belföldi finanszírozás kiadásai

05911. *  Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata

0591112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0591113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése

059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata

0591122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0591123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése

059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata

0591132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0591133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése

05912. *  Belföldi értékpapírok kiadásai

059121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0591212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására

0591213. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése

059122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására

0591223. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése

059123. Kincstárjegyek beváltása

0591231. Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kincstárjegyek beváltására

0591233. Kincstárjegyek beváltása teljesítése

059124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0591243. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése

059125. Belföldi kötvények beváltása

0591251. Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0591252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények beváltására

0591253. Belföldi kötvények beváltása teljesítése

059126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0591261. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0591262. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0591263. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése

05913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

059131. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

059132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítására

059133. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése

05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

059141. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

059142. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

059143. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése

05915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

059152. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító szervi támogatás folyósítására

059153. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése

05916. *  Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata

059163. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése

05917. Pénzügyi lízing kiadásai

059171. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

059172. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira

059173. Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése

05918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

059181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai előirányzata

059182. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásaira

059183. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai teljesítése

05919. *  Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

059191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0591911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata

0591912. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira

0591913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése

059192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0591921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata

0591922. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira

0591923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése

0592. Külföldi finanszírozás kiadásai

05921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

059212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlására

059213. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése

05922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

059222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlására

059223. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása teljesítése

05923. Külföldi értékpapírok beváltása

059231. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

059232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi értékpapírok beváltására

059233. Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése

05924. *  Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

059241. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek előirányzata

059242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

059243. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek teljesítése

05925. *  Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

059251. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek előirányzata

059252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

059253. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek teljesítése

0593. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

05931. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

05932. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaira

05933. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai teljesítése

0594. *  Váltókiadások

05941. Váltókiadások előirányzata

05942. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra

05943. Váltókiadások teljesítése

09. Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés

091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0911. Önkormányzatok működési támogatásai

09111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata

091112. Követelés helyi önkormányzatok működésének általános támogatására

091113. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése

09112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata

091122. Követelés települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására

091123. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése

09113. *  Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

091131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0911311. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata

0911312. Követelés települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására

0911313. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése

091132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0911321. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata

0911322. Követelés települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására

0911323. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése

09114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata

091142. Követelés települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására

091143. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése

09115. *  Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata

091152. Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra

091153. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése

09116. *  Elszámolásból származó bevételek

091161. Elszámolásból származó bevételek előirányzata

091162. Követelés elszámolásból származó bevételekre

091163. Elszámolásból származó bevételek teljesítése

0912. Elvonások és befizetések bevételei

09121. Elvonások és befizetések bevételei előirányzata

09122. Követelés elvonások és befizetések bevételeire

09123. Elvonások és befizetések bevételei teljesítése

0913. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata

09132. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson belülről

09133. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről teljesítése

0914. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata

09142. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

09143. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése

0915. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata

09152. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről

09153. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése

0916. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

09162. Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

09163. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése

092. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata

09212. Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra

09213. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése

0922. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről előirányzata

09222. Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson belülről

09223. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről teljesítése

0923. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzata

09232. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

09233. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről teljesítése

0924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről előirányzata

09242. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételére államháztartáson belülről

09243. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése

0925. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

09252. Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről

09253. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről teljesítése

093. Közhatalmi bevételek

0931. Jövedelemadók

09311. Magánszemélyek jövedelemadói

093111. Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata

093112. Követelés magánszemélyek jövedelemadóira

093113. Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése

09312. Társaságok jövedelemadói

093121. Társaságok jövedelemadói előirányzata

093122. Követelés társaságok jövedelemadóira

093123. Társaságok jövedelemadói teljesítése

0932. Szociális hozzájárulási adó és járulékok

09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata

09322. Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

09323. Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése

0933. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata

09332. Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

09333. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése

0934. Vagyoni típusú adók

09341. Vagyoni típusú adók előirányzata

09342. Követelés vagyoni típusú adókra

09343. Vagyoni típusú adók teljesítése

0935. Termékek és szolgáltatások adói

09351. Értékesítési és forgalmi adók

093511. Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

093512. Követelés értékesítési és forgalmi adókra

093513. Értékesítési és forgalmi adók teljesítése

09352. Fogyasztási adók

093521. Fogyasztási adók előirányzata

093522. Követelés fogyasztási adókra

093523. Fogyasztási adók teljesítése

09353. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók előirányzata

093532. Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adókra

093533. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók teljesítése

09354. Gépjárműadók

093541. Gépjárműadók előirányzata

093542. Követelés gépjárműadókra

093543. Gépjárműadók teljesítése

09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata

093552. Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókra

093553. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesítése

0936. Egyéb közhatalmi bevételek

09361. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

09362. Követelés egyéb közhatalmi bevételekre

09363. Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

094. Működési bevételek

09401. *  Készletértékesítés ellenértéke

094011. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

094012. Követelés készletértékesítés ellenértékére

094013. Készletértékesítés ellenértéke teljesítése

09402. Szolgáltatások ellenértéke

094021. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

094022. Követelés szolgáltatások ellenértékére

094023. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése

09403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

094032. Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére

094033. Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése

09404. Tulajdonosi bevételek

094041. Tulajdonosi bevételek előirányzata

094042. Követelés tulajdonosi bevételekre

094043. Tulajdonosi bevételek teljesítése

09405. Ellátási díjak

094051. Ellátási díjak előirányzata

094052. Követelés ellátási díjakra

094053. Ellátási díjak teljesítése

09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

094062. Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra

094063. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése

09407. Általános forgalmi adó visszatérítése

094071. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

094072. Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére

094073. Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése

09408. *  Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

094081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0940811. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0940812. Követelés befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételekre

0940813. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek teljesítése

094082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0940821. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0940822. Követelés egyéb kapott (járó) kamatokra és kamatjellegű bevételekre

0940823. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése

09409. *  Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

094091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0940911. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0940912. Követelés részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételeire

0940913. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei teljesítése

094092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0940921. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0940922. Követelés más egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0940923. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése

09410. *  Biztosító által fizetett kártérítés

094101. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

094102. Követelés biztosító által fizetett kártérítésre

094103. Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése

09411. *  Egyéb működési bevételek

094111. Egyéb működési bevételek előirányzata

094112. Követelés egyéb működési bevételekre

094113. Egyéb működési bevételek teljesítése

095. Felhalmozási bevételek

0951. Immateriális javak értékesítése

09511. Immateriális javak értékesítése előirányzata

09512. Követelés immateriális javak értékesítéséből

09513. Immateriális javak értékesítése teljesítése

0952. Ingatlanok értékesítése

09521. Ingatlanok értékesítése előirányzata

09522. Követelés ingatlanok értékesítéséből

09523. Ingatlanok értékesítése teljesítése

0953. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata

09532. Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből

09533. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése

0954. Részesedések értékesítése

09541. Részesedések értékesítése előirányzata

09542. Követelés részesedések értékesítéséből

09543. Részesedések értékesítése teljesítése

0955. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata

09552. Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

09553. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése

096. *  Működési célú átvett pénzeszközök

0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata

09612. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről

09613. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése

0962. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata

09622. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól

09623. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése

0963. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

09631. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata

09632. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

09633. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése

0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata

09642. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

09643. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése

0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata

09652. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre

09653. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése

097. *  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata

09712. Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson kívülről

09713. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése

0972. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata

09722. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól

09723. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése

0973. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

09731. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől előirányzata

09732. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

09733. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől teljesítése

0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata

09742. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

09743. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése

0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata

09752. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

09753. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése

098. Finanszírozási bevételek

0981. Belföldi finanszírozás bevételei

09811. *  Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata

0981112. Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól

0981113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése pénzügyi vállalkozástól

098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata

0981122. Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól

0981123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése

098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata

0981132. Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól

0981133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése

09812. *  Belföldi értékpapírok bevételei

098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

0981212. Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0981213. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése

098122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0981221. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata

0981222. Követelés éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából

0981223. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése

098123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

0981232. Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0981233. Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése

098124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0981241. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata

0981242. Követelés éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásból

0981243. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése

09813. Maradvány igénybevétele

098131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata

0981312. Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére

0981313. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése

098132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata

0981322. Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére

0981323. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése

09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

098141. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata

098142. Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre

098143. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

09815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

098151. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata

098152. Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

098153. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítése

09816. Központi, irányító szervi támogatás

098161. Központi, irányító szervi támogatás előirányzata

098162. Követelés központi, irányító szervi támogatásra

098163. Központi, irányító szervi támogatás teljesítése

09817. *  Lekötött bankbetétek megszüntetése

098171. Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata

098173. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése

09818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei előirányzata

098182. Követelés központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeire

098183. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei teljesítése

09819. *  Tulajdonosi kölcsönök bevételei

098191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0981911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata

0981912. Követelés hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0981913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése

098192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0981921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata

0981922. Követelés rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0981923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése

0982. Külföldi finanszírozás bevételei

09821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

098212. Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

098213. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése

09822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata

098222. Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

098223. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése

09823. Külföldi értékpapírok kibocsátása

098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata

098232. Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából

098233. Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése

09824. *  Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

098241. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől előirányzata

098242. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

098243. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől teljesítése

09825. *  Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

098251. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata

098252. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől

098253. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől teljesítése

0983. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

09831. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata

09832. Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeire

09833. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei teljesítése

0984. *  Váltóbevételek

09841. Váltóbevételek előirányzata

09842. Követelés váltóbevételekre

09843. Váltóbevételek teljesítése

00. Nyilvántartási ellenszámlák

001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla

002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla

0021. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla

0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla

0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla

0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla

003. *  Kiadások nyilvántartási ellenszámla

(kormányzati funkciónként tagolva, 003+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)

004. Követelés nyilvántartási ellenszámla

0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla

0042. Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla

005. *  Bevételek nyilvántartási ellenszámla

(kormányzati funkciónként tagolva, 005+kormányzati funkció száma számozással és a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével)

006. Egyéb nyilvántartási ellenszámla

17. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez * 

KÖTELEZŐ EGYEZŐSÉGEK

1. A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan

a) *  a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák és az Áht. 36. § (2) bekezdése és az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 10. § (4) bekezdése szerinti esetek kivételével a 05. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül az előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek (a 0021. és 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,

b) a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,

c) a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákra nem kell alkalmazni.

2. *  A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet elszámolni

a) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes követelések könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 091122, 0911312, 0911322, 091142, 091152, 091162, 09122, 09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege

a 091113, 091123, 0911313, 0911323, 091143, 091153, 091163, 09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák egyenlege=3511. könyvviteli számla egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege

a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák egyenlege
= 3512. könyvviteli számla egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege

a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák egyenlege
= 3513. könyvviteli számla egyenlege

35811. könyvviteli számla egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 094112. számlák egyenlege

a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 094063, 094073, 0940813, 0940823, 0940913, 0940923, 094103, 094113. számlák egyenlege
= 3514. könyvviteli számla egyenlege

35821. könyvviteli számla egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege

a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák egyenlege
= 3515. könyvviteli számla egyenlege

35831. könyvviteli számla egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege

a 09613, 09623, 09633, 09643, 09653. számlák egyenlege
= 3516. könyvviteli számla egyenlege

35841. könyvviteli számla egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege

a 09713, 09723, 09733, 09743, 09753. számlák egyenlege
= 3517. könyvviteli számla egyenlege

35851. könyvviteli számla egyenlege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 098162, 098182, 0981912, 0981922, 098212, 098222, 098232, 098242, 098252, 09832, 09842. számlák egyenlege

a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223, 0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143, 098153, 098163, 098183, 0981913, 0981923, 098213, 098223, 098233, 098243, 098253, 09833, 09843. számlák egyenlege
= 3518. könyvviteli számla egyenlege

35861. könyvviteli számla egyenlege

b) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes követelések – 0042. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések könyvviteli számláinak (352.) egyenlegével:

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09122, 09132, 09142, 09162. számlák egyenlege = 3521. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09222, 09232, 09252. számlák egyenlege = 3522. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112, 093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege = 3523. könyvviteli számla egyenlege

35812. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 0940812, 0940822, 0940912, 0940922, 094102, 094112. számlák egyenlege = 3524. könyvviteli számla egyenlege

35822. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512, 09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege = 3525. könyvviteli számla egyenlege

35832. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612, 09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege = 3526. könyvviteli számla egyenlege

35842. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712, 09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege = 3527. könyvviteli számla egyenlege

35852. könyvviteli számla egyenlege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232, 098152, 098182, 0981922, 098222. számlák egyenlege = 3528. könyvviteli számla egyenlege

35862. könyvviteli számla egyenlege

c) a mérlegben az „– ebből:” alábontásként szereplő követelés sorok összegének meg kell egyeznie a 09. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével:

a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09142. számla egyenlege

a 09143. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09232. számla egyenlege

a 09233. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112. és 093122. számla egyenlege

a 093113. és 093123. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09322. számla egyenlege

a 09323. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09332. számla egyenlege

a 09333. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09342. számla egyenlege

a 09343. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093512, 093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege

a 093513, 093523, 093533, 093543, 093553. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09362. számla egyenlege

a 09363. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 094022, 094032. számla egyenlege

a 094013, 094023, 094033. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
094042. számla egyenlege

a 094043. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
094052. számla egyenlege

a 094053. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
094062. számla egyenlege

a 094063. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
094072. számla egyenlege

a 094073. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940812. és 0940822. számlák egyenlege

a 0940813. és 0940823. számlák egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0940912. és 0940922. számlák egyenlege

a 0940913. és 0940923. számlák egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
094102. számla egyenlege

a 094103. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
094112. számla egyenlege

a 094113. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09512. számla egyenlege

a 09513. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09522. számla egyenlege

a 09523. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09532. számla egyenlege

a 09533. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09542. számla egyenlege

a 09543. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09552. számla egyenlege

a 09553. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09622. számla egyenlege

a 09623. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09632. számla egyenlege

a 09633. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09642. számla egyenlege

a 09643. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09722. számla egyenlege

a 09723. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09732. számla egyenlege

a 09733. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
09742. számla egyenlege

a 09743. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
0981212. számla egyenlege

a 0981213. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
0981232. számla egyenlege

a 0981233. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
098152. számla egyenlege

a 098153. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
0981912. számla egyenlege

a 0981913. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
0981922. számla egyenlege

a 0981923. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
098212. számla egyenlege

a 098213. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege
a 0041. számlával szemben nyilvántartott
098222. számla egyenlege

a 098223. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09142. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09232. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112. és
093122. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09322. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09332. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09342. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093512,
093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09362. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012,
094022, 094032. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
094042. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
094052. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
094062. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
094072. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940812. és 0940822. számlák egyenlege = a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0940912. és 0940922. számlák egyenlege = a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
094102. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
094112. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09512. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09522. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09532. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09542. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09552. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09622. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09632. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09642. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09722. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09732. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
09742. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
0981232. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
098152. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
0981912. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire” sor összege
a 0042. számlával szemben nyilvántartott
098222. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor összege

3. A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan

a) *  a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012,
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege

a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053,
0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103, 0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223, 051233. számlák egyenlege
= 4211. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege

a 0523. számla egyenlege
= 4212. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 0533112, 0533122, 0533132, 0533142, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege

a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 0533113, 0533123, 0533133, 0533143, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363, 053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533, 053543, 053553. számlák egyenlege
= 4213. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412,
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege

a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473,
05483. számlák egyenlege
= 4214. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012, 0550212,0550222, 0550232, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 055112, 055122. számlák egyenlege

a 055013, 0550213, 0550223, 0550233, 055033, 055043, 055053, 055063, 055073, 055083, 055093, 055103, 055113, 055123. számlák egyenlege
= 4215. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege

a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. számlák egyenlege
= 4216. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 05742. számlák egyenlege

a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege
4217. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882, 05892. számlák egyenlege

a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873,
05883, 05893. számlák egyenlege
= 4218. könyvviteli számla egyenlege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 0591242, 0591252, 0591262, 059132, 059142, 059152, 059172, 059182, 0591912, 0591922, 059212, 059222, 059232, 059242, 059252, 05932, 05942. számlák egyenlege

a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223,
0591233, 0591243, 0591253, 0591263, 059133, 059143, 059153, 059173, 059183, 0591913, 0591923, 059213, 059223, 059233, 059243, 059253, 05933, 05943. számlák egyenlege
= 4219. könyvviteli számla egyenlege

b) *  a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével:

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. számlák egyenlege = 4221. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0522. számla egyenlege = 4222. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112, 053122, 053132, 053212, 053222, 0533112, 0533122, 0533132, 0533142, 053322, 053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. számlák egyenlege = 4223. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412, 05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. számlák egyenlege = 4224. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012, 0550212, 0550222, 0550232, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 055112, 055122. számlák egyenlege = 4225. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612, 05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák egyenlege = 4226. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712, 05722, 05732, 05742. számlák egyenlege 4227. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812, 05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882, 05892. számlák egyenlege = 4228. könyvviteli számla egyenlege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 0591252, 0591262, 059142, 059172, 0591912, 059232, 059242, 059252, 05942. számlák egyenlege = 4229. könyvviteli számla egyenlege

c) *  a mérlegben az „– ebből:” alábontásként szereplő kötelezettség sorok összegének meg kell egyeznie a 05. számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként összegével:

a 0022. számlával szemben nyilvántartott
055052. számla egyenlege

a 055053. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
055112. számla egyenlege

a 055113. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
05832. számla egyenlege

a 05833. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
05882. számla egyenlege

a 05883. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591112. számla egyenlege

a 0591113. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591132. számla egyenlege

a 0591133. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591232. számla egyenlege

a 0591233. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591242. számla egyenlege

a 0591243. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591252. számla egyenlege

a 0591253. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
0591262. számla egyenlege

a 0591263. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059142. számla egyenlege

a 059143. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059172. számla egyenlege

a 059173. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059232. számla egyenlege

a 059233. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059242. számla egyenlege

a 059243. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
059252. számla egyenlege

a 059253. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege
a 0022. számlával szemben nyilvántartott
05942. számla egyenlege

a 05943. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
055052. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
055112. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
05832. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
05882. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
0591112. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
0591252. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
0591262. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059142. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059172. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059232. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059242. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
059252. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege
a 0024. számlával szemben nyilvántartott
05942. számla egyenlege
= a mérlegben az „– ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor összege

4. *  A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek kezeléséből adódóan

a) *  a 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 32–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével

32–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege 32–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki
egyenlege =
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421.,
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366.,
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678.
és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki
egyenlege

b) *  a lekötött bankbetétek nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell a 31. számlacsoportban található lekötött bankbetétek záró készletével

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege 31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
+ a 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege
– a 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege =
+/– a 318. számlák tárgyidőszaki forgalma
+/– a 8551. és 9351. számlák tárgyidőszaki egyenlege

c) *  Központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat esetén az Áht. 33. § (1) bekezdése szerint az év elejére visszamenőlegesen végrehajtott címrendi módosítás elszámolása miatt a 31–33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva az alábbi tételekkel a kapott összegnek egyeznie kell

a 31–33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével 31–33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
31–33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege)
– a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege
+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege =
– a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege
+/– a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421.,
3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366.,
3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678., 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma és a 495. számlával szemben könyvelt kivezetéseik