A jogszabály mai napon ( 2019.08.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.IX.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. § 30. pontjában meghatározott termékkel (a továbbiakban: termék) kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokra terjed ki.

2. Piacfelügyeleti hatóságok

2. § (1) *  E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:

a) *  az országos tisztifőorvos,

b) a népegészségügyi, bányafelügyeleti hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

c) *  a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,

d) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI),

e) *  a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ),

f) a gazdasági célfelhasználású termékek tekintetében a piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal),

g) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter,

h) a közlekedésért felelős miniszter,

i) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

j) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH),

k) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF),

l) a Rendőrség szervei (a továbbiakban: Rendőrség).

(2) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a III. Fejezetben foglaltak szerint részt vesz az importtermékek ellenőrzésében.

(3) *  A fogyasztóvédelemért felelős miniszter feladatai ellátásához vizsgáló laboratóriummal rendelkezik, amely elvégzi vagy megbízás alapján más laboratóriummal elvégezteti a piacfelügyeleti tevékenységével kapcsolatos vizsgálatokat.

3. Biztonságossági és megfelelőségi követelmények

3. § (1) Egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló szabvány határozza meg.

(2) Ha a termék biztonságosságának követelményei az (1) bekezdés szerint nincsenek vagy nem teljes körűen vannak meghatározva, a termék általános biztonságossági követelményeknek való megfelelését a következők figyelembevételével kell értékelni:

a) az (1) bekezdésben említettektől eltérő nemzetközi szabványok, harmonizált szabványok, vagy a megfelelő európai szabványokat átvevő, önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványok,

b) az abban a tagállamban megállapított szabványok, amelyben a terméket forgalomba hozzák,

c) az Európai Bizottságnak a termékbiztonság értékeléséről szóló iránymutatásokat megállapító ajánlásai,

d) az érintett ágazatban hatályos szakmai termékbiztonsági követelményrendszer,

e) a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti egészségügyi, műszaki-technikai, valamint a biztonságossággal összefüggő ismeretek,

f) a biztonságossággal összefüggő ésszerű fogyasztói vagy felhasználói elvárások, valamint a szakmai szervezetek által kidolgozott ajánlások.

(3) A gyártó a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása vagy a teljesítménynyilatkozat kiállítása során az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusban vagy jogszabályban foglalt előírásokat, az előírt rendszert, módozatot - modulokat - köteles figyelembe venni.

II. FEJEZET

A PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. A piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

4. § (1) A piacfelügyeleti hatóság a fogyasztók széles körét érintő, a termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti vizsgálatok és ellenőrzések eredményét és tapasztalatait jogosult nyilvánosságra hozni.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésére álló, a fogyasztók, illetve felhasználók egészségére és biztonságára veszélyes, illetve a biztonságossági követelményeknek nem megfelelő termékekkel kapcsolatos információkat az átláthatóság követelményével összhangban, a piacfelügyeleti hatósági tevékenység akadályozása és sérelme nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. A nyilvánosság számára különösen a termék azonosítását segítő, a veszély természetére és a meghozott intézkedésekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést biztosítani kell.

(3) A piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a Központi Piacfelügyeleti és Információs Rendszerben (továbbiakban: KPIR) az információk védelméről. A piac megfigyelésére és felügyeletére irányuló tevékenységek hatékonyságának biztosítása szempontjából jelentős információkat a piacfelügyeleti hatóságok egymás, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek a piacfelügyeleti hatóságok tudomására hozzák.

5. § (1) A jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedélyezési, a forgalomba hozatalt megelőző megfelelőségértékelési, nyilvántartásba vételi, teljesítménynyilatkozat tételi kötelezettség alá eső termékek esetében, amennyiben azokat forgalomba szánták, forgalomba hozzák, illetve forgalmazzák, a piacfelügyeleti hatóság jogosult ellenőrizni, hogy a termék

a) rendelkezik-e hatósági engedéllyel vagy jogszabály alapján kijelölt, a termék megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet vagy nyilvántartásba vételt végző szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel, nyilvántartásba vételt igazoló okirattal, illetve a gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozattal, megfelelőségi nyilatkozattal,

b) megfelel-e a hatósági engedélyben, tanúsítványban, szakvéleményben, teljesítménynyilatkozatban vagy a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak.

(2) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzése során termékazonosítást és más vizsgálatot végezhet vagy végeztethet megfelelőségértékelő szervezettel, műszaki értékelést végző vagy bejelentett szervvel, laboratóriummal.

(3) A piacfelügyeleti hatóság megbízására nem járhat el olyan megfelelőségértékelő vagy jogszabály felhatalmazása alapján kijelölt egyéb szervezet, amely a termék teljesítményét értékelte, a forgalomba hozatalt megelőző értékelő eljárásban részt vett vagy a termék megfelelőségét már korábban vizsgálta.

(4) A termék általános biztonságossági követelmények betartására vonatkozó kritériumoknak való megfelelése nem zárja ki, hogy a piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalának korlátozását, forgalomból történő kivonását vagy visszahívását rendelje el, amennyiben azt állapítja meg, hogy a termék a megfelelés ellenére veszélyes.

6. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság eljárása során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, akkor a hatóság megállapítása a tételazonosítóval rendelkező termék esetén az azonos tételazonosítóval legyártott, valamint forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval nem megjelölt termékek esetén pedig a teljes legyártott, valamint forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. Amennyiben a hiba természetéből adódóan a gyártó a már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag a veszélyforrást megszünteti, az ismételt forgalomba hozatalra csak módosított tételazonosító, valamint termékazonosító alkalmazásával kerülhet sor.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a forgalmazást tiltó és a forgalomból történő kivonást vagy visszahívást elrendelő határozatának végrehajtására a gyártón, az importőrön és a forgalmazón kívül - szükség esetén - minden más olyan személy kötelezhető, aki a veszély elkerülését célzó intézkedés végrehajtásában részt vesz.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság egy gazdasági szereplő esetében a termék forgalomból történő kivonásáról és az erről szóló tájékoztatás elrendeléséről dönt, úgy a tájékoztatás módjának meghatározása során figyelembe veszi a jogsértés földrajzi kiterjedtségét, az érintett fogyasztók, vagy felhasználók körét, a jogsértéssel érintett termék mennyiségét, valamint a forgalmazás körülményeinek helyi sajátosságait.

6/A. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, helyesen felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerűen használt orvostechnikai eszköz vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz (e cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: eszköz) veszélyeztetheti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát, rendelkezik az eszköz

a) forgalmazásának, illetve használatának felfüggesztéséről vagy

b) forgalomból történő kivonásáról, illetve a használatának megtiltásáról, ha a forgalmazás felfüggesztése esetén a piacfelügyeleti hatóság felhívására, az abban foglalt megfelelő határidőn belül a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője a megfelelő intézkedések megtételével nem biztosítja az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló vagy az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet előírásainak való megfelelést.

(2) Ha a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője az eszközzel kapcsolatban megsérti az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeket, a gyártó adott eszköze tekintetében a piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt megfelelő intézkedéseket alkalmazza. Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelménynek kell tekinteni az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet vagy az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet követelményeit, különösen az általános követelményeit.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy egy eszközre előírt megfelelőségértékelési eljárást nem vagy nem megfelelően folytatták le, az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt megfelelő intézkedéseket alkalmazza.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben a piacfelügyeleti hatóság - az intézkedés indokolásával - egyidejűleg értesíti az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az eszközök vonatkozásában az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államokat.

(5) A Pftv. 13. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a forgalmazó köteles meggyőződni arról, hogy az eszköz megfelel-e a forgalomba hozatal tekintetében az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben előírt követelményeknek. A forgalmazó köteles a forgalmazás megkezdéséig a gyártótól beszerezni és kérésre rendelkezésre bocsátani az eszköz jogszerű forgalomba hozatalát igazoló eredeti dokumentumokat.

6/B. § *  (1) A piacfelügyeleti hatóság a Pftv. 16. § (7) bekezdésében foglalt esetben az ügydöntő határozat meghozataláig terjedő időtartamra elrendelheti a 6/A. § (1) és (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a Pftv. 18. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a 6/A. § (1) bekezdése, valamint a 6/C. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozatalát megelőzően a gazdasági szereplő kérésére tárgyalást tart, kivéve, ha erre a meghozandó intézkedés sürgőssége, az egészségügyi vagy biztonsági előírások betartása, az élet, testi épség, egészség vagy egyéb közérdek védelme miatt nincs lehetőség. A tárgyalás lehetőségéről a piacfelügyeleti hatóság az első kapcsolatfelvétel alkalmával egyidejűleg tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt.

6/C. § *  (1) Ha - függetlenül attól, hogy a biztonságot veszélyezteti-e vagy sem - valamely eszközön nem, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet vagy az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendelet megsértésével került feltüntetésre a CE jelölés, a piacfelügyeleti hatóság a 6/A. §-ban meghatározottak szerint jár el.

(2) Ha a CE jelölést olyan eszközön tüntették fel, amelyről a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy nem eszköz, kötelezi a gyártót a megfelelőségi jelölés eltávolítására. Ha a gyártó határidőre nem teljesíti a CE jelölés eltávolítását, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a termék forgalomból történő kivonását.

(3) A 6/A. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti döntéseit a piacfelügyeleti hatóság a honlapján közzéteszi.

5. A tárgyalás tartására vonatkozó különös szabályok

7. § (1) A Pftv. 18. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásról készítetett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) a piacfelügyeleti hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot;

b) a gazdasági szereplő nevét és székhelyét, a forgalmazási láncban betöltött szerepét és - ha azt a hatóság tudomására hozta - egyéb elérési lehetőségét;

c) a gazdasági szereplő jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét;

d) a tárgyalás alapjául szolgáló ügy rövid ismertetését;

e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat;

f) a gazdasági szereplő tárgyaláson előadott nyilatkozatát és bemutatott bizonyítékait;

g) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját;

h) a gazdasági szereplő képviselője, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

(2) A gazdasági szereplő külön kérelmére nyilatkozatát vagy annak egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.

(3) Ha a gazdasági szereplő a döntés meghozatalát megelőzően tárgyalás tartását kérte és azon önhibájából nem jelenik meg, akkor a piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésre álló adatok figyelembe véve dönt.

6. A gazdasági szereplőket terhelő kötelezettségek betartásának elősegítése és az önkéntes intézkedések

8. § (1) A piacfelügyeleti hatóság az adott termékkör szabályozásával kapcsolatos jogszabályi változásokról honlapján folyamatosan tájékoztatást ad.

(2) A gazdasági szereplő a Pftv. szerinti, a gyártó kötelezettségei körébe tartozó önkéntes intézkedéséről a piacfelügyeleti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal köteles a tájékoztatást megtenni.

7. Nehezen felismerhető és ezért veszélyes termékekre vonatkozó különös rendelkezések

9. § (1) Nem hozható forgalomba és nem forgalmazható olyan termék, amelynek tényleges tulajdonsága nem ismerhető fel, és ezért veszélyezteti a fogyasztók, illetve a felhasználók egészségét és biztonságát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés arra a termékre vonatkozik, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján

a) nem minősül élelmiszernek, és külső megjelenítése - különösen formája, mérete, illata, színe -, továbbá csomagolása és címkézése alapján alkalmas arra, hogy a fogyasztók, vagy a felhasználók, különösen a gyermekkorúak a terméket összetéveszthessék az élelmiszerekkel, vagy

b) élelmiszernek minősül, és külső megjelenítése - különösen formája, mérete, illata, színe -, továbbá csomagolása és címkézése alapján valamely veszélyes, vagy elfogyasztásával, lenyelésével egyébként veszélyessé váló termékre hasonlít, és ezáltal alkalmas arra, hogy a fogyasztók, vagy a felhasználók, különösen a gyermekkorúak ezen élelmiszert összetéveszthessék a valóban veszélyes, vagy elfogyasztásával, lenyelésével egyébként veszélyessé váló termékekkel.

III. FEJEZET

AZ IMPORTTERMÉK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. Az importtermék piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos riasztások rendje

10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:

a) *  biocid hatóanyagok és termékek, biociddal kezelt termékek, kozmetikai termékek, valamint a vegyi anyagok, készítmények, keverékek, egyes korlátozással érintett termékek esetében az országos tisztifőorvost, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

b) * 

c) * 

d) *  gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény és orvostechnikai eszközök esetében az OGYÉI-t,

e) *  bányászati alkalmazásra szánt gépek, berendezések, külfejtésben alkalmazott rakodógépek bányamentő és egyéni önmentő készülékek, oxigénpalackok és a bányákba szánt robbanásbiztos berendezések esetében az MBFSZ-t,

f) *  gazdasági célfelhasználású gépek és villamossági termékek, egyes nyomástartó edények és rendszerek, egyes szállítható nyomástartó edények, bányáktól eltérő környezetbe szánt robbanásbiztos berendezések, gázfogyasztó készülékek, egyes kötelező hitelesítésű mérőeszközök, egyes környezetbarát tervezéssel és energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos termékek, továbbá a mozgólépcsők, mozgójárdák és felvonók esetében a Kormányhivatalt,

g) *  fogyasztói forgalomba szánt villamossági termékek, gépek és egyéni védőeszközök, ruházati termékek, lábbelik, játszótéri eszközök, öngyújtók, gyermekjátékok, bútorok, mosó- és tisztítószerek, építési termékek, festékekés lakkok, valamint minden egyéb a fogyasztói forgalomba szánt termék esetében a fogyasztóvédelemért felelős minisztert,

h) *  járművek, járműtartozékok és alkatrészek esetében a közlekedésért felelős minisztert, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalát,

i) *  gazdasági célfelhasználású egyéni védőeszközök esetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert,

j) rádióberendezések, elektronikus hírközlő végberendezések, továbbá olyan berendezések esetében, amelyek elektromágneses zavart okoznak, az NMHH-t,

k) tűzoltó-technikai termékek, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelősége esetében a BM OKF-t,

l) pirotechnikai termékek esetében a Rendőrséget.

(2) * 

(3) Az importtermékek piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatok költségei, valamint a felmerülő tárolási és megsemmisítési költségek a vámkezelést kérőt terhelik.

IV. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. Vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányuló eljárás

11. § *  Ha Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) értesítés vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányul, akkor a fogyasztóvédelemért felelős miniszter 3 napon belül értesíti az országos tisztifőorvost a szükséges értékelés és intézkedések megtételére. Az országos tisztifőorvos 10 napon belül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja a szóban forgó vegyi anyaggal vagy készítménnyel, valamint annak ismert és rendelkezésre álló helyettesítőivel kapcsolatos lényeges adatokra vonatkozó összegzést vagy tájékoztatást, amelyet a fogyasztóvédelemért felelős miniszter megküld az Európai Bizottságnak.

10. Piacfelügyeleti programok

12. § (1) A piacfelügyeleti hatóság az elkészített piacfelügyeleti programját minden év február 20. napjáig köteles megküldeni a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére.

(2) A programok és a piacfelügyeleti tevékenység koordinálása érdekében a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az érintett tárcák és hatóságok részvételével Piacfelügyeleti Munkacsoportot működtet.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Hatálybalépés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

12. * 

14. § * 

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § (1) Ez a rendelet a Pftv.-vel együtt az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikke és II. melléklete,

c) az építési termékek fogalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelethez

Értesítési formanyomtatvány a gazdasági szereplők által a piacfelügyeleti hatóságok megküldendő, veszélyes termékekről szóló értesítéshez

1. rész: Értesítési formanyomtatványt átvevő hatóság(ok)/gazdasági szereplő(k) adatai
Hatóság/Kapcsolattartó neve/cím/telefon/fax/e-mail/honlap
Értesített gazdasági szereplők, illetve a termék forgalmazásában betöltött szerepük azonosítása
2. rész: A gyártó/importőr/forgalmazó adatai
A gyártó vagy a gyártó képviselője/a nyomtatványt kitöltő importőr/forgalmazó
Kapcsolattartó neve, feladatköre, Cím/telefon/fax/e-mail/honlap
3. rész: A kérdéses termékek ismertetése
Kategória. Márkajel vagy védjegy. Modell megnevezése(i) vagy vonalkódja/KN-vámtarifa. Származási ország
Leírás/Fénykép
4. rész: A veszély ismertetése
A veszély és a lehetséges egészségügyi/biztonsági károkozások és a lefolytatott elemzés, illetve a kockázatbecslés és értékelés következtetéseinek ismertetése
Balesetről/balesetekről készült feljegyzések
5. rész: Meghozott javító intézkedések részletes ismertetése
Meghozott intézkedés(ek) és óvintézkedések típusai/hatálya/időtartama, illetve a felelős vállalat azonosítása
A 6. részt a gazdasági szereplők csak súlyos veszély esetén vagy abban az esetben töltsék ki és küldjék meg, amikor a gyártó/importőr/forgalmazó úgy dönt, hogy az értesítést csak a székhelye szerinti tagállam hatóságainak nyújtja be
6. rész: A szolgáltatási láncban szereplő más gazdasági szereplő(k) adatai, amelyek rendelkeznek az érintett termékekkel
Gyártók/Importőrök vagy meghatalmazott tagállami képviselőik listája: Név/cím/telefon/fax/e-mail/honlap
Tagállami forgalmazók/kiskereskedők listája: Név/cím/tel/fax/e-mail/honlap
Hány termék van (sorozatszám vagy dátumkód) a tagállami gyártónál/importőrnél/forgalmazónál/kiskereskedőnél/fogyasztóknál, illetve felhasználóknál

  Vissza az oldal tetejére