A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. - 2025.VI.27.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § *  (1) E rendelet hatálya a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. § 30. pontjában meghatározott termékkel (a továbbiakban: termék) kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokra terjed ki.

(2) *  E rendeletet a III. Fejezet kivételével az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközökkel és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 rendelet hatálya alá tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokra nem kell alkalmazni.

2. Piacfelügyeleti hatóságok

2. § (1) *  E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:

a) *  az országos tisztifőorvos,

b) *  a népegészségügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal,

c) *  a közlekedési, fogyasztóvédelmi, munkavédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,

d) * 

e) *  a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatal,

f) a gazdasági célfelhasználású termékek tekintetében a piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal),

g) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter,

h) a közlekedésért felelős miniszter,

i) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

j) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH),

k) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF),

l) a Rendőrség szervei (a továbbiakban: Rendőrség),

m) *  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH),

n) *  a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH),

o) *  a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ).

(2) *  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a III. Fejezetben foglaltak szerint részt vesz az importtermékek ellenőrzésében.

(3) *  A fogyasztóvédelemért felelős miniszter feladatai ellátásához vizsgáló laboratóriummal rendelkezik, amely elvégzi vagy megbízás alapján más laboratóriummal elvégezteti a piacfelügyeleti tevékenységével kapcsolatos vizsgálatokat.

(4) *  Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakoztatási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendelet szerinti berendezések és létesítmények piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalt jelöli ki.

(5) *  Az (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontja szerinti uniós termésnövelő anyag (a továbbiakban: uniós termésnövelő anyag) piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban a Kormány piacfelügyeleti hatóságként a NÉBIH-et és a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalt jelöli ki.

3. Biztonságossági és megfelelőségi követelmények

3. § (1) Egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló szabvány határozza meg.

(2) Ha a termék biztonságosságának követelményei az (1) bekezdés szerint nincsenek vagy nem teljes körűen vannak meghatározva, a termék általános biztonságossági követelményeknek való megfelelését a következők figyelembevételével kell értékelni:

a) az (1) bekezdésben említettektől eltérő nemzetközi szabványok, harmonizált szabványok, vagy a megfelelő európai szabványokat átvevő, önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványok,

b) az abban a tagállamban megállapított szabványok, amelyben a terméket forgalomba hozzák,

c) az Európai Bizottságnak a termékbiztonság értékeléséről szóló iránymutatásokat megállapító ajánlásai,

d) az érintett ágazatban hatályos szakmai termékbiztonsági követelményrendszer,

e) a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti egészségügyi, műszaki-technikai, valamint a biztonságossággal összefüggő ismeretek,

f) a biztonságossággal összefüggő ésszerű fogyasztói vagy felhasználói elvárások, valamint a szakmai szervezetek által kidolgozott ajánlások.

(3) A gyártó a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása vagy a teljesítménynyilatkozat kiállítása során az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusban vagy jogszabályban foglalt előírásokat, az előírt rendszert, módozatot – modulokat – köteles figyelembe venni.

II. FEJEZET

A PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. A piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

4. § (1) A piacfelügyeleti hatóság a fogyasztók széles körét érintő, a termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti vizsgálatok és ellenőrzések eredményét és tapasztalatait jogosult nyilvánosságra hozni.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésére álló, a fogyasztók, illetve felhasználók egészségére és biztonságára veszélyes, illetve a biztonságossági követelményeknek nem megfelelő termékekkel kapcsolatos információkat az átláthatóság követelményével összhangban, a piacfelügyeleti hatósági tevékenység akadályozása és sérelme nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. A nyilvánosság számára különösen a termék azonosítását segítő, a veszély természetére és a meghozott intézkedésekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést biztosítani kell.

(3) A piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a Központi Piacfelügyeleti és Információs Rendszerben (továbbiakban: KPIR) az információk védelméről. A piac megfigyelésére és felügyeletére irányuló tevékenységek hatékonyságának biztosítása szempontjából jelentős információkat a piacfelügyeleti hatóságok egymás, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek a piacfelügyeleti hatóságok tudomására hozzák.

5. § (1) A jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedélyezési, a forgalomba hozatalt megelőző megfelelőségértékelési, nyilvántartásba vételi, teljesítménynyilatkozat tételi kötelezettség alá eső termékek esetében, amennyiben azokat forgalomba szánták, forgalomba hozzák, illetve forgalmazzák, a piacfelügyeleti hatóság jogosult ellenőrizni, hogy a termék

a) rendelkezik-e hatósági engedéllyel vagy jogszabály alapján kijelölt, a termék megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet vagy nyilvántartásba vételt végző szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel, nyilvántartásba vételt igazoló okirattal, illetve a gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozattal, megfelelőségi nyilatkozattal,

b) megfelel-e a hatósági engedélyben, tanúsítványban, szakvéleményben, teljesítménynyilatkozatban vagy a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak.

(2) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzése során termékazonosítást és más vizsgálatot végezhet vagy végeztethet megfelelőségértékelő szervezettel, műszaki értékelést végző vagy bejelentett szervvel, laboratóriummal.

(3) A piacfelügyeleti hatóság megbízására nem járhat el olyan megfelelőségértékelő vagy jogszabály felhatalmazása alapján kijelölt egyéb szervezet, amely a termék teljesítményét értékelte, a forgalomba hozatalt megelőző értékelő eljárásban részt vett vagy a termék megfelelőségét már korábban vizsgálta.

(4) A termék általános biztonságossági követelmények betartására vonatkozó kritériumoknak való megfelelése nem zárja ki, hogy a piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalának korlátozását, forgalomból történő kivonását vagy visszahívását rendelje el, amennyiben azt állapítja meg, hogy a termék a megfelelés ellenére veszélyes.

6. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság eljárása során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, akkor a hatóság megállapítása a tételazonosítóval rendelkező termék esetén az azonos tételazonosítóval legyártott, valamint forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval nem megjelölt termékek esetén pedig a teljes legyártott, valamint forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. Amennyiben a hiba természetéből adódóan a gyártó a már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag a veszélyforrást megszünteti, az ismételt forgalomba hozatalra csak módosított tételazonosító, valamint termékazonosító alkalmazásával kerülhet sor.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a forgalmazást tiltó és a forgalomból történő kivonást vagy visszahívást elrendelő határozatának végrehajtására a gyártón, az importőrön és a forgalmazón kívül – szükség esetén – minden más olyan személy kötelezhető, aki a veszély elkerülését célzó intézkedés végrehajtásában részt vesz.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság egy gazdasági szereplő esetében a termék forgalomból történő kivonásáról és az erről szóló tájékoztatás elrendeléséről dönt, úgy a tájékoztatás módjának meghatározása során figyelembe veszi a jogsértés földrajzi kiterjedtségét, az érintett fogyasztók, vagy felhasználók körét, a jogsértéssel érintett termék mennyiségét, valamint a forgalmazás körülményeinek helyi sajátosságait.

6/A–6/C. § * 

4/A. *  A játszótéri eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/D. § *  (1) Az olyan játszótéri eszköz vonatkozásában, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, a fogyasztóvédelmi hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló rendeletben meghatározott védelemmel egyenértékű védelem.

(2) *  A játszótéri eszköz használatbavétel előtti ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv és a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv egy példányát a kijelölt szervezet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal részére az ellenőrzést követő 15 napon belül köteles megküldeni, egy példányt pedig az üzemeltető részére átadni.

(3) *  Az üzemeltető a játszótér és játszótéri eszköz létesítését, telepítését és ezek állapotával kapcsolatos változásokat 30 napon belül bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott, területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló miniszteri rendeletben a nyilvántartásra meghatározott adattartalommal.

4/B. *  A gépekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/E. § *  (1) * 

(2) A piacfelügyeleti hatóság a gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét kötelezi, hogy a terméket haladéktalanul a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően alakítsa át, és a jogsértést szüntesse meg, ha

a) az R1. értelmében elhelyezett CE megfelelőségi jelölést olyan terméken helyezték el, amely nem tartozik a miniszteri rendelet hatálya alá,

b) a CE megfelelőségi jelölés vagy a gyártói megfelelőségi nyilatkozat hiányzik, vagy

c) a gépen a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető, vagy annak láthatóságát és olvashatóságát befolyásoló jelölést helyeztek el.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítését követően a megfelelőség továbbra sem áll fenn, a piacfelügyeleti hatóság a gépet a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát megtiltja.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a honosított harmonizált szabványokban foglaltak nem felelnek meg teljes mértékben az R1. mellékletében foglalt, a gépek tervezésére és gyártására vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, köteles az ügyet haladéktalanul, indokolással ellátva az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 22. cikke szerint létrehozott bizottság elé terjeszteni.

4/C. *  A szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/F. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja vagy feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálya alá tartozó, megfelelőségi jelöléssel ellátott szállítható nyomástartó berendezés előírás szerint karbantartva és rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, akkor elvégzik a szállítható nyomástartó berendezés értékelését, amely kiterjed az R2.-ben megállapított valamennyi követelményre.

(2) Ha az értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg

a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékletei (a továbbiakban: ADR),

b) a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke (RID) Melléklete (a továbbiakban: RID),

c) a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzat (a továbbiakban: ADN)

vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a kockázat jellegével arányosan – ésszerű határidőn belül kivonja a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból vagy azt visszahívja. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségét tanúsító bejelentett szervezetet.

(3) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést meghozni az általa a belső piacon forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés tekintetében.

(4) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő átmeneti intézkedést a szállítható nyomástartó berendezés magyar piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.

(5) A (4) bekezdés szerinti intézkedésről – megfelelő indokolással együtt – tájékoztatni kell az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásnak az összes rendelkezésre álló adatot tartalmaznia kell, különösen a nem megfelelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a megtett intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy az előírások megsértése a következők valamelyike miatt következett-e be:

a) a szállítható nyomástartó berendezés meg nem felelése a személyek egészségével vagy biztonságával kapcsolatos követelményeknek vagy a közérdek védelmére vonatkozóan az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, vagy

b) az ADR, a RID és az ADN mellékleteiben hivatkozott honosított harmonizált szabványok vagy műszaki előírások vagy az ADR, a RID és az ADN belföldi alkalmazását előíró jogszabályok követelményeinek elégtelensége.

(7) Ha a piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár egy szállítható nyomástartó berendezés megfelel az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, illetve az anyagi javakra, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az érintett szállítható nyomástartó berendezés a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, illetve hogy – az előírásoknak és a veszély mértékének megfelelően – ésszerű határidőn belül kivonják a szállítható nyomástartó berendezést a forgalomból vagy visszahívják azt.

(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a gazdasági szereplő biztosítja, hogy kiigazító intézkedést hoznak az összes olyan érintett szállítható nyomástartó berendezés tekintetében, amelyeket forgalmaz.

(9) A (7) bekezdésben foglalt esetben a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a meg nem felelő szállítható nyomástartó berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.

(10) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy

a) a szállítható nyomástartó berendezésen a megfelelőségi jelölést aa) nem az R2.-ben foglaltaknak megfelelően tüntették fel, vagy ab) nem tüntették fel,

b) az ADR, a RID és az ADN vonatkozó előírásainak és az R2.-ben megállapított követelményeknek nem megfelelő szállítható nyomástartó berendezésen tüntették fel a megfelelőségi jelölést, vagy

c) a műszaki dokumentáció nem elérhető, vagy hiányos,

kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítására.

(11) Ha a jelölést jogosulatlanul feltüntető érintett gazdasági szereplő határidőben nem tesz eleget a kötelezésnek, a piacfelügyeleti hatóság megtiltja vagy korlátozza a szállítható nyomástartó berendezés forgalomba hozatalát, szállítását, üzembe helyezését vagy használatát, illetve intézkedik a visszahívás, vagy a forgalomból történő kivonás iránt.

4/D. *  A gyermekjátékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/G. § *  (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a gyermekjátékok biztonságáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R3.) meghatározott követelmények betartását.

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság feltételezi, hogy a játék veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, piacfelügyeleti eljárást folytat le.

(3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.

(4) Ha a piacfelügyeleti eljárás során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játék nem felel meg az R3.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja azt a bejelentett szervezetet, amely a játék EK-típusvizsgálatát végezte.

(5) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság 30 napon belül a hiányosság jellegéből adódó veszélytől és a kockázat mértékétől függően megtiltja vagy korlátozza a játék forgalmazását, kivonja a játékot a forgalomból, vagy azt visszahívja.

(6) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játékon

a) a megfelelőségi jelölést nem az R3.-ban meghatározottaknak megfelelően tüntették fel,

b) a megfelelőségi jelet nem tüntették fel,

c) az EK-megfelelőségi nyilatkozatot nem vagy nem megfelelően készítették el,

d) a műszaki dokumentáció nem elérhető vagy hiányos,

kötelezi az érintett gazdasági szereplőt a jogsértés megszüntetésére és a játék megfelelőségének biztosítására.

(7) A piacfelügyeleti hatóság mindaddig jogosult a szükséges intézkedéseket fenntartani és a forgalomba hozatalt megtiltani, amíg a játék nem felel meg az R3. követelményeinek.

(8) A piacfelügyeleti hatóság a (4)–(6) bekezdés szerinti intézkedéséről értesíti az Európai Bizottságot, valamint a többi tagállamot, megjelölve döntésének indokait, különösen, ha a követelményeknek való nem megfelelés oka

a) az adott játékra vonatkozó rendelkezések be nem tartása,

b) a honosított harmonizált szabvány hiányossága.

(9) A (8) bekezdés szerinti értesítésben a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő játék azonosításához szükséges adatokat, a játék származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

(10) A (4)–(6) bekezdés alapján hozott végleges és az Európai Bizottsággal közölt határozatokat a piacfelügyeleti hatóság honlapján közzéteszi.

(11) A piacfelügyeleti hatóság 2024. július 20-ig, azután ötévente jelentést küld az Európai Bizottságnak a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/48/EK irányelv) alkalmazásáról.

(12) A jelentésnek tartalmaznia kell a játékok biztonságával kapcsolatos helyzet értékelését, a 2009/48/EK irányelv végrehajtásának hatékonyságáról készített értékelést, valamint a végzett piacfelügyeleti tevékenységek bemutatását.

(13) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a játék nem felel meg az R3.-ban meghatározott követelményeknek, utasítja a bejelentett szervezetet a játékra általa kiadott EK-típusvizsgálati bizonyítvány visszavonására.

(14) A piacfelügyeleti hatóság szükség esetén, különösen a gyártási folyamatok módosítása, illetve a játék nyersanyagainak vagy összetevőinek megváltozása esetén utasíthatja a bejelentett szervezetet az EK-típusvizsgálati bizonyítvány felülvizsgálatára.

(15) Ha a piacfelügyeleti hatóság véleménye alapján a Magyar Szabványügyi Testület törvényességi felügyeletét ellátó miniszter úgy ítéli meg, hogy egy megfelelést biztosító honosított harmonizált szabvány nem felel meg maradéktalanul az R3.-ban meghatározott rendelkezéseknek, ezt indokolással ellátva az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikke szerint létrehozott bizottság elé terjeszti.

(16) A műszaki dokumentáció vagy annak egy része gyártótól történő kérelmezésekor a piacfelügyeleti hatóság 30 napos határidőt szabhat meg.

(17) Ha a gyártó nem tartja be az R3.-ban meghatározott kötelezettségeket, és az veszélyeztetheti a felhasználók egészségét, a piacfelügyeleti hatóság kötelezi arra, hogy meghatározott időn belül a honosított harmonizált szabványok és az alapvető biztonsági követelmények betartásának ellenőrzése érdekében saját költségen vizsgálatot végeztessen a bejelentett szervezettel.

4/E. *  A nem automatikus működésű mérlegekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/H. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság feltételezése alapján a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálya alá tartozó, nem automatikus működésű mérleg kockázatot jelent a közérdek védelmére, akkor elvégzi az érintett nem automatikus működésű mérlegnek az R4.-ben meghatározott követelményekre vonatkozó értékelését.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a nem automatikus működésű mérleg nem felel meg az R4.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan ésszerű időn belül

a) tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket annak érdekében, hogy a nem automatikus működésű mérleg megfeleljen a követelményeknek vagy

b) vonja ki a nem automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy

c) hívja vissza azt.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltakról tájékoztatja az R4. tekintetében bejelentett szervezetet.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést meghoz az európai uniós piacon általa forgalmazott, érintett, nem automatikus működésű mérleg tekintetében.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a nemzeti piacon forgalmazott nem automatikus működésű mérleg betiltására vagy korlátozására, piaci forgalomból történő kivonására vagy visszahívására.

(7) A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdésben foglalt intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus működésű mérleg származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) a nem automatikus működésű mérleg a közérdek védelmének az R4. hatálya alá tartozó szempontjait tekintve nem felel meg, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok vagy normatív dokumentumok hiányosak.

(9) Ha a (2) bekezdésben rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az európai uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(10) Ha a nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő nem automatikus működésű mérleget kivonja piacáról, és erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

6/I. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/H. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a nem automatikus működésű mérleg megfelel az R4.-nek, azonban mégis kockázatot jelent a közérdek védelme szempontjából, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett nem automatikus működésű mérleg a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot vagy vonja ki a nem automatikus működésű mérleget a forgalomból vagy hívja vissza azt.

(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett nem automatikus működésű mérleg azonosításához szükséges adatokat, a nem automatikus működésű mérleg származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság – a 6/H. § sérelme nélkül – megállapítja, hogy

a) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 30. cikkét vagy az R4.-ben foglalt rendelkezéseket megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel,

c) az R4.-ben meghatározott feliratokat nem megfelelően tüntették fel,

d) a bejelentett szervezet azonosító számát – ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – az R4.-ben foglalt rendelkezéseket megsértve nem megfelelően tüntették fel,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

h) az R4. alapján a nem automatikus működésű mérlegeken feltüntetendő információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel, vagy

i) az R4.-ben előírt egyéb követelmény nem teljesül,

figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy pótolja a hiányosságot.

(4) Ha a megfelelés (3) bekezdésben meghatározott hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden intézkedést megtesz a forgalmazott, nem automatikus működésű mérleg korlátozására, betiltására, gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

4/F. *  A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/J. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak olyan adat jut tudomására, amelynek alapján feltételezi, hogy a villamossági termék veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, akkor a terméken elvégzi az értékelést a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R5.) megállapított valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében. Az érintett gazdasági szereplők kötelesek e célból együttműködni a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint a megfelelőség-értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a villamossági termék nem felel meg az R5.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket.

(3) Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali intézkedését igényli, akkor a gazdasági szereplő felhívása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza a megfelelő átmeneti intézkedést.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden szükséges kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalmazott, érintett villamossági termék tekintetében.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a szükséges kiigazító intézkedéseket a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden szükséges átmeneti intézkedést meghoz. A piacfelügyeleti hatóság ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő villamossági termék azonosításához szükséges adatokat, a villamossági termék származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) a villamossági termék nem felel meg az R5.-ben meghatározott biztonsági követelményeknek, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, az R5. szerinti harmonizált szabványok, nemzetközi szabványok vagy nemzeti szabványok hiányossággal bírnak.

(8) E § értelmében más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – ha nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel – a kifogásairól. Ha az Európai Bizottság elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban intézkedési kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges intézkedéseket.

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az átmeneti intézkedés végleges intézkedésként is elrendelhető.

(10) A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról.

6/K. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/J. § (1) bekezdése szerinti megfelelőség-értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy a villamossági termék ugyan megfelel az R5. szerinti előírásoknak, azonban mégis veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, valamint a villamossági termék használata kárt okozhat, figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, az általa megadott határidőn belül tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett villamossági termék ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a villamossági terméket a forgalomból.

(2) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4) A piacfelügyeleti hatóság – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – a megfelelés hiányának megszüntetésére szólítja fel a gazdasági szereplőt az alábbi hiányok valamelyikének fennállása esetén:

a) a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése sérti a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét,

b) a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésének hiánya,

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozat hiánya,

d) helytelen az EU-megfelelőségi nyilatkozat,

e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

f) a gyártó vagy az importőr nevét és elérhetőségét egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,

g) az R5. által a gyártó vagy az importőr kötelezettségei tekintetében előírt, bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

4/G. *  A felvonókkal és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/L. § *  (1) A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzi a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R6.) meghatározott követelmények betartását.

(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján feltételezi, hogy a felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, egészségét vagy anyagi javak biztonságát, piacfelügyeleti eljárást folytat le.

(3) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.

(4) Ha a piacfelügyeleti eljárás során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a felvonó nem felel meg az R6.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja a felvonószerelő vállalkozást valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételére.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg az R6.-ban megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt valamennyi szükséges, megfelelő kiigazító intézkedés megtételére.

(6) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról a felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

(7) Ha a felvonószerelő vállalkozás nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz az érintett felvonó forgalomba hozatalának vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.

(8) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket 30 napon belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a forgalmazott, felvonókhoz készült biztonsági berendezés forgalmazásának megtiltására vagy korlátozására, annak forgalomból történő kivonására, vagy visszahívására.

(9) A piacfelügyeleti hatóság értesíti az Európai Bizottságot és a többi tagállamot a vizsgálata eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(10) A (9) bekezdés szerinti értesítésében a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, a készülék származási helyét, a megfelelés állítólagos hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplők által felhozott szempontokat. A piacfelügyeleti hatóság jelzi továbbá, ha a megfelelés hiánya a következők miatt következett be:

a) a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági berendezés nem felel meg az R6. alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok hiányosak.

6/M. § *  (1) Ha a 6/L. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben emelt kifogás alapján az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(2) Ha a felvonókhoz készült biztonsági berendezésre vonatkozó nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő, felvonókhoz készült biztonsági berendezést kivonja a forgalomból.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(4) Ha a 6/L. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/L. § (2)–(5) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a felvonókhoz készült biztonsági berendezés megfelel az R6.-nak, azonban mégis kockázatot jelent az emberi életre, egészségre vagy anyagi javak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő intézkedések meghozatalára annak biztosítása érdekében, hogy az érintett, felvonókhoz készült biztonsági berendezés a forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, és hogy egy általa meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül kivonja azt a forgalomból.

(6) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az általa forgalomba hozott vagy forgalmazott, szóban forgó felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés tekintetében.

(7) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett felvonó vagy felvonókhoz készült biztonsági berendezés azonosításához szükséges adatokat, a készülék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(8) A piacfelügyeleti hatóság – a 6/L. §-ban foglaltak sérelme nélkül – figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy szüntesse meg a megfelelés következők szerinti hiányát:

a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R6.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,

c) a bejelentett szervezet azonosító számát az R6.-ban foglaltakat megsértve helyezték el, vagy mellőzték annak feltüntetését,

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

f) az R6.-ban meghatározott műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

g) a felvonószerelő vállalkozás, a gyártó vagy az importőr nevét, bejegyzett cégnevét vagy bejegyzett védjegyét, és székhelyét vagy telephelyét, értesítési címét nem tüntették fel az R6.-ban foglaltaknak megfelelően,

h) a felvonó vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezés azonosítását lehetővé tévő információt nem tüntették fel az R6.-ban foglaltaknak megfelelően,

i) az felvonóhoz vagy a felvonóhoz készült biztonsági berendezéshez nem mellékelték a R6.-ban meghatározott dokumentumokat, vagy e dokumentumok nem felelnek meg az alkalmazandó követelményeknek.

(9) Ha a megfelelés (8) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság

a) a felvonó esetében

aa) a használatot korlátozza,

ab) a forgalmazást tiltja, vagy

ac) visszahívja a felvonót,

b) a felvonókhoz készült biztonsági berendezés esetében

ba) a forgalmazást korlátozza,

bb) a forgalmazást megtiltja,

bc) visszahívja a biztonsági berendezést, vagy

bd) kivonja a biztonsági berendezést a forgalomból.

(10) A piacfelügyeleti hatóság a (9) bekezdés szerinti intézkedések elrendelésénél figyelembe veszi az eset összes körülményét, különösen a meg nem felelés súlyosságát, a vagyonbiztonság fenyegetettségét, valamint a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit.

4/H. *  A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésekkel és védelmi rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/N. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság okkal feltételezi, hogy a termék kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy anyagi javak biztonságára, akkor a terméken elvégzi az értékelést a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R7.) megállapított valamennyi vonatkozó követelmény tekintetében. Az érintett gazdasági szereplő e célból együttműködik a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg az R7.-ben megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében – a kockázat jellegével arányosan – haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy – a megadott határidőn belül, a hatóság által meghatározott feltételek szerint – szüntesse meg a jogsértést, vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket, hogy a termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(3) Ha a termék kockázata olyan mértékű, hogy a piacfelügyeleti hatóság azonnali vagy gyors intézkedését igényli, akkor a gazdasági szereplő felhívása nélkül a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő átmeneti intézkedést. A piacfelügyeleti hatóság ennek megfelelően tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik Magyarország területére, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdésben említett határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság meghozza az összes megfelelő intézkedést. A piacfelügyeleti hatóság ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság külön jelzi, ha a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett be:

a) a termék nem tesz eleget az R7.-ben meghatározott, az emberek egészségével és biztonságával, és a vagyon védelmével kapcsolatos követelményeknek, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó R7.-ben említett harmonizált szabványok hiányosságai.

(8) Más tagállam által kezdeményezett intézkedés esetén a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az e vonatkozásban elfogadott átmeneti intézkedéseiről és azokról a további információkról, amelyek az érintett termék megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – ha nem ért egyet a más tagállam által kezdeményezett intézkedéssel – a kifogásaikról. Ha az Európai Bizottság elfogadja a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak nincs a továbbiakban intézkedési kötelezettsége. Ha az Európai Bizottság nem fogadja el a piacfelügyeleti hatóság kifogásait, akkor a piacfelügyeleti hatóság az Európai Bizottsággal történő egyeztetés eredményétől függően meghozza a szükséges intézkedéseket.

(9) Ha a (6) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást a piacfelügyeleti hatóság által hozott elfogadott átmeneti intézkedéssel szemben, az elfogadott átmeneti intézkedés végleges intézkedésként alkalmazandó.

(10) A végleges intézkedés elrendelése esetén az érintett termékkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, különösen a termék visszavonásáról a piacról.

6/O. § *  (1) Ha a 6/N. § (5) és (6) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a piacfelügyeleti hatóság intézkedése ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(2) Ha a piacfelügyeleti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság intézkedik a termék forgalomból kivonásáról.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomból kivonásáról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(4) Ha a 6/N. § (6) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul visszavonja azt.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/N. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a termék megfelel az R7.-nek, azonban mégis kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy anyagi javak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében – a kockázat jellegével arányosan – felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy – előírásának megfelelően, a megadott határidőn belül – tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(6) A gazdasági szereplő köteles minden megfelelő kiigazító intézkedést megtenni az uniós piacon általa forgalmazott összes érintett termék tekintetében.

(7) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A piacfelügyeleti hatóság tájékoztatásában megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett berendezés azonosításához szükséges adatokat, a berendezés származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.

(8) A piacfelügyeleti hatóság – a 6/N. §-ban foglaltak sérelme nélkül – figyelmeztetést tartalmazó döntésében határidő megjelölésével felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy szüntesse meg a hiányosságot, ha megállapítja:

a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R7. 15. §-ában foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a szükséges CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,

c) a robbanás elleni védelemnek az R7.-ben megjelölt megkülönböztető jelét, az alkalmazási csoport és kategória jelét és az egyéb jelöléseket, valamint információkat az R7.-ben foglaltak megsértésével tüntették fel, vagy nem tüntették fel,

d) a bejelentett szervezet azonosító számát – ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – az R7.-ben foglaltakat megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a megfelelőségi nyilatkozatot nem csatolták a termékhez,

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, vagy a szükséges megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

h) az R7.-ben említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel, vagy

i) az R7. által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(9) A piacfelügyeleti hatóság az intézkedések meghozatalát megelőzően figyelembe veszi az eset összes körülményét, különösen a meg nem felelés súlyosságát, a vagyonbiztonságot, valamint a felhasználók biztonsága veszélyeztetésének körülményeit.

4/I. *  A mérőeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/P. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság tényszerű adatok alapján feltételezi, hogy a mérőműszer használata kockázatot jelent a közérdek védelmére nézve, akkor elvégzi az érintett mérőműszernek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R8.) meghatározott követelmények szerinti értékelését.

(2) A piacfelügyeleti eljárást az érintett gazdasági szereplők bevonásával kell lefolytatni.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a mérőműszer nem felel meg az R8.-ban megállapított követelményeknek, figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja a gazdasági szereplőt, hogy tegye meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket. A piacfelügyeleti hatóság intézkedéséről tájékoztatja a bejelentett szervezetet.

(4) Ha a gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket, a piacfelügyeleti hatóság harminc napon belül megtiltja vagy korlátozza a mérőműszer forgalmazását, kivonja a mérőműszert a forgalomból, vagy visszahívja azt.

(5) A piacfelügyeleti hatóság a (4) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő mérőműszer azonosításához szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott piacfelügyeleti intézkedés jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság a tájékoztatásában jelzi, ha a megfelelés hiánya a következő okok valamelyike miatt következett be:

a) a mérőműszer nem felel meg az előírt követelményeknek, vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, az R8.-ban meghatározott harmonizált szabványok vagy a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 3. §-ában meghatározott egyéb normatív dokumentumok hiányosságai.

(7) Ha a (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(8) Ha a nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy a nem megfelelő mérőműszert kivonja a forgalomból és erről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

6/Q. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/P. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a mérőműszer megfelel az R8.-nak, azonban mégis kockázatot jelent a közérdek védelme szempontjából, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy – előírásának megfelelően, a kockázat jellegével arányosan, ésszerű időn belül – vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett mérőműszer a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a mérőműszert a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(2) A piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett mérőműszer azonosításához szükséges adatokat, a mérőműszer származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság – 6/P. §-ban foglaltak sérelme nélkül – a következő megállapítások egyikére jut, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a hiányosságnak:

a) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R8.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést vagy a kiegészítő metrológiai jelölést nem tüntették fel,

c) a bejelentett szervezet azonosító számát – ha ez a szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési szakaszban – az R8.-ban foglaltakat megsértve tüntették fel vagy nem tüntették fel,

d) a mérőműszert nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatkozattal,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

f) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

g) az R8.-ban említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,

h) az R8. által előírt bármely, egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(4) Ha a megfelelés (3) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő intézkedést megtesz a forgalmazott mérőműszer korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

4/J. *  A nyomástartó berendezésekkel és rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

6/R. § *  (1) Ha a piacfelügyeleti hatóságnak megalapozott indoka van azt feltételezni, hogy a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R9.) hatálya alá tartozó termék kockázatot jelent az emberek és állatok életére, egészségére vagy anyagi javak biztonságára, akkor elvégzi a termék értékelését, amely kiterjed az R9.-ben meghatározott összes követelménynek való megfelelőségre. Az érintett gazdasági szereplők e célból együttműködnek a piacfelügyeleti hatósággal.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg az R9.-ben megállapított követelményeknek, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében haladéktalanul felhívja az érintett gazdasági szereplőt a kiigazító intézkedések megtételére, vagy arra, hogy – egy a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül – vonja ki a terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

(3) A piacfelügyeleti hatóság tájékoztatja az illetékes bejelentett szervezetet a meghozott forgalmazási tilalomról, illetve korlátozó intézkedésről.

(4) Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a megfelelés hiánya nem csak Magyarország területére korlátozódik, akkor tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felhívta a gazdasági szereplőt.

(5) A gazdasági szereplő az általa az Európai Unió piacain forgalmazott valamennyi érintett termék vonatkozásában köteles biztosítani valamennyi szükséges kiigazító intézkedés megtételét.

(6) Ha az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket a (2) bekezdés szerinti határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoz a termék forgalomba hozatalának, forgalmazásának vagy használatának korlátozására vagy visszahívására.

(7) A piacfelügyeleti hatóság a (6) bekezdés szerinti intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

(8) A (7) bekezdés szerinti tájékoztatásban a piacfelügyeleti hatóság megadja az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő berendezés vagy rendszer azonosításához szükséges adatokat, a berendezés vagy rendszer származási helyét, a megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóság jelzi, hogy az előírások megsértése a következő pontok egyike miatt következett-e be:

a) a termék nem felel meg az R9.-ben meghatározott, a személyek egészségével és biztonságával, illetve a háziállatok és vagyontárgyak biztonságával kapcsolatos követelményeknek, vagy

b) hiányosak a megfelelőség vélelmezését megalapozó harmonizált szabványok.

(9) Ha az e § szerinti eljárást más tagállam kezdeményezte, a piacfelügyeleti hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat az elfogadott intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek az érintett berendezés vagy rendszer megfelelésének hiányáról a rendelkezésére állnak, valamint – ha nem ért egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel – a kifogásairól.

(10) Ha a (7) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és az Európai Bizottság sem emel kifogást az átmeneti intézkedéssel szemben, a piacfelügyeleti hatóság intézkedése indokoltnak tekintendő.

6/S. § *  (1) Ha a 6/R. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott eljárás befejezését követően valamely tagállam hatósága kifogást emel a piacfelügyeleti hatóság valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogi aktusokkal, a piacfelügyeleti hatóság intézkedik az indokolatlan intézkedés visszavonásáról.

(2) Ha a termékre vonatkozó nemzeti intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolt, akkor a piacfelügyeleti hatóság meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő termék forgalomba hozatalát, forgalmazását vagy használatát korlátozza vagy megtiltsa, vagy visszahívja a terméket.

(3) A piacfelügyeleti hatóság a (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(4) Ha a 6/R. § (6) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott intézkedés az Európai Bizottság döntése alapján indokolatlan, a piacfelügyeleti hatóság visszavonja azt.

(5) Ha a piacfelügyeleti hatóság a 6/R. § (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a termék megfelel az R9.-nek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, vagy a háziállatok, vagyontárgyak biztonságára, akkor figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt valamennyi megfelelő intézkedés meghozatalára.

(6) Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy a termék a forgalomba hozatalkor ne jelentsen kockázatot, illetve, hogy a piacfelügyeleti hatóság által meghatározott, a kockázat jellegével arányos, ésszerű határidőn belül visszahívja a terméket, illetve korlátozza vagy megtiltsa a forgalomba hozatalt, a forgalmazást vagy a használatot.

(7) A gazdasági szereplő gondoskodik minden megfelelő kiigazító intézkedés meghozataláról az általa forgalomba hozott vagy forgalmazott termék tekintetében.

(8) A piacfelügyeleti hatóság az (5) és (6) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a tagállamokat. A tájékoztatásban meg kell adni az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét és értékesítési láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott intézkedések jellegét és időtartamát.

(9) A 6/R. §-ban foglaltakkal összhangban a piacfelügyeleti hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegyen kiigazító intézkedéseket a következő esetekben:

a) a CE megfelelőségi jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy az R9.-ben foglaltakat megsértve tüntették fel,

b) a CE megfelelőségi jelölést nem tüntették fel,

c) a bejelentett szervezet azonosító számát az R9.-ben foglaltakat megsértve helyezték el, vagy nem tüntették fel,

d) az R9. szerinti jelöléseket és címkézéseket nem tüntették fel, vagy a miniszteri rendeletben foglaltakat megsértve tüntették fel,

e) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el,

f) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el,

g) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos,

h) a gyártó vagy az importőr nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, illetve címét nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel,

i) az R9.-ben előírt, bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(10) Ha a megfelelés (9) bekezdés szerinti hiánya továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság minden megfelelő intézkedést megtesz a termék használatának korlátozására vagy megtiltására, vagy a termék visszahívására, a forgalmazásának korlátozására vagy megtiltására, vagy biztosítja visszahívását vagy forgalomból történő kivonását.

(11) A piacfelügyeleti hatóság meghoz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a terméket csak akkor lehessen forgalmazni és üzembe helyezni, ha megfelelő telepítés és karbantartás, valamint rendeltetésszerű használat esetén megfelel az R9. követelményeinek.

(12) Az R9. hatálya alá tartozó, de a követelményeinek meg nem felelő termék bemutatását a piacfelügyeleti hatóság engedélyezi ipari vásár, kiállítás, bemutató vagy más hasonló célú rendezvény (a továbbiakban: bemutató) alkalmával, ha mindaddig jól láthatóan feltüntetik a termék nem-megfelelőségét és forgalmazásra való alkalmatlanságát, ameddig a gyártó vagy az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője a termék előírásoknak megfelelő állapotát nem biztosítja. Bemutató alkalmával meg kell tenni a piacfelügyeleti hatóság által előírt követelményeknek megfelelő intézkedéseket a személyi biztonság védelmére.

(13) Ha a piacfelügyeleti hatóság meggyőződik arról, hogy az R9. hatálya alá tartozó, megfelelőségi jelöléssel ellátott termék előírás szerint karbantartva és rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti személyek vagy anyagi javak biztonságát, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a termék forgalomból történő kivonására, megtiltani a forgalomba hozatalt, szállítást, üzembe helyezést vagy használatot, vagy korlátozni a szabad forgalmazást.

(14) A termék nem megfelelő, ha

a) nem teljesülnek az R9.-nek az adott termékre vonatkozó követelményei,

b) az R9.-ben hivatkozott szabványok alkalmazása hibás,

c) az R9.-ben hivatkozott szabványok hibásak,

d) nem megfelelő az R9. szerinti – nyomástartó termékek anyagára vonatkozó – európai anyagjóváhagyás.

(15) Ha a nem megfelelő terméken alkalmazták a megfelelőségi jelölést, a piacfelügyeleti hatóság az R9. szerinti intézkedéseket köteles megtenni a jelölést alkalmazó gyártóval vagy meghatalmazott képviselőjével szemben, és intézkedéseiről az R9. szerint tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

4/K. *  Az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek piacfelügyeleti tevékenységére vonatkozó különös szabályok

6/T. § *  A NÉBIH piacfelügyeleti hatásköre az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára terjed ki.

5. A tárgyalás tartására vonatkozó különös szabályok

7. § (1) A Pftv. 18. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásról készítetett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) a piacfelügyeleti hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot;

b) a gazdasági szereplő nevét és székhelyét, a forgalmazási láncban betöltött szerepét és – ha azt a hatóság tudomására hozta – egyéb elérési lehetőségét;

c) a gazdasági szereplő jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét;

d) a tárgyalás alapjául szolgáló ügy rövid ismertetését;

e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat;

f) a gazdasági szereplő tárgyaláson előadott nyilatkozatát és bemutatott bizonyítékait;

g) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját;

h) a gazdasági szereplő képviselője, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

(2) A gazdasági szereplő külön kérelmére nyilatkozatát vagy annak egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.

(3) Ha a gazdasági szereplő a döntés meghozatalát megelőzően tárgyalás tartását kérte és azon önhibájából nem jelenik meg, akkor a piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésre álló adatok figyelembe véve dönt.

6. A gazdasági szereplőket terhelő kötelezettségek betartásának elősegítése és az önkéntes intézkedések

8. § (1) A piacfelügyeleti hatóság az adott termékkör szabályozásával kapcsolatos jogszabályi változásokról honlapján folyamatosan tájékoztatást ad.

(2) A gazdasági szereplő a Pftv. szerinti, a gyártó kötelezettségei körébe tartozó önkéntes intézkedéséről a piacfelügyeleti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal köteles a tájékoztatást megtenni.

7. Nehezen felismerhető és ezért veszélyes termékekre vonatkozó különös rendelkezések

9. § (1) Nem hozható forgalomba és nem forgalmazható olyan termék, amelynek tényleges tulajdonsága nem ismerhető fel, és ezért veszélyezteti a fogyasztók, illetve a felhasználók egészségét és biztonságát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés arra a termékre vonatkozik, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján

a) nem minősül élelmiszernek, és külső megjelenítése – különösen formája, mérete, illata, színe –, továbbá csomagolása és címkézése alapján alkalmas arra, hogy a fogyasztók, vagy a felhasználók, különösen a gyermekkorúak a terméket összetéveszthessék az élelmiszerekkel, vagy

b) élelmiszernek minősül, és külső megjelenítése – különösen formája, mérete, illata, színe –, továbbá csomagolása és címkézése alapján valamely veszélyes, vagy elfogyasztásával, lenyelésével egyébként veszélyessé váló termékre hasonlít, és ezáltal alkalmas arra, hogy a fogyasztók, vagy a felhasználók, különösen a gyermekkorúak ezen élelmiszert összetéveszthessék a valóban veszélyes, vagy elfogyasztásával, lenyelésével egyébként veszélyessé váló termékekkel.

III. FEJEZET

AZ IMPORTTERMÉK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. Az importtermék piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos riasztások rendje

10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:

a) *  biocid hatóanyagok és termékek, biociddal kezelt termékek, kozmetikai termékek, valamint a vegyi anyagok, készítmények, keverékek, egyes korlátozással érintett termékek esetében az országos tisztifőorvost, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

b) *  élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő termékek esetén a NÉBIH-et,

c) *  uniós termésnövelő anyag esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalt,

d) *  gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, orvostechnikai eszközök és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, valamint elektronikus cigaretták és egyéb jogszabályban meghatározott, dohányterméknek nem minősülő kapcsolódó termékek esetében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot,

e) *  bányászati alkalmazásra szánt gépek, berendezések, külfejtésben alkalmazott rakodógépek bányamentő és egyéni önmentő készülékek, oxigénpalackok és a bányákba szánt robbanásbiztos berendezések esetében az SZTFH-t,

f) *  gazdasági célfelhasználású gépek és villamossági termékek, egyes nyomástartó edények és rendszerek, egyes szállítható nyomástartó edények, bányáktól eltérő környezetbe szánt robbanásbiztos berendezések, gázfogyasztó készülékek, egyes kötelező hitelesítésű mérőeszközök, egyes környezetbarát tervezéssel és energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos termékek, továbbá a mozgólépcsők, mozgójárdák és felvonók esetében a Kormányhivatalt,

g) *  fogyasztói forgalomba szánt villamossági termékek, gépek és egyéni védőeszközök, ruházati termékek, lábbelik, játszótéri eszközök, öngyújtók, gyermekjátékok, bútorok, mosó- és tisztítószerek, építési termékek, festékekés lakkok, valamint minden egyéb a fogyasztói forgalomba szánt termék esetében a fogyasztóvédelemért felelős minisztert,

h) *  járművek, járműtartozékok és alkatrészek esetében a közlekedésért felelős minisztert, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalát,

i) *  gazdasági célfelhasználású egyéni védőeszközök esetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert,

j) rádióberendezések, elektronikus hírközlő végberendezések, továbbá olyan berendezések esetében, amelyek elektromágneses zavart okoznak, az NMHH-t,

k) tűzoltó-technikai termékek, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelősége esetében a BM OKF-t,

l) pirotechnikai termékek esetében a Rendőrséget,

m) *  a kiberbiztonsági tanúsítással rendelkező vagy kiberbiztonsági tanúsítottságra utaló megfelelőségi jelölést tartalmazó termékek esetén az SZTFH-t,

n) *  a kiberbiztonsági tanúsítással rendelkező vagy kiberbiztonsági tanúsítottságra utaló megfelelőségi jelölést tartalmazó, hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő termékek esetén a KNBSZ-t.

(2) * 

(3) Az importtermékek piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatok költségei, valamint a felmerülő tárolási és megsemmisítési költségek a vámkezelést kérőt terhelik.

IV. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. Vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányuló eljárás

11. § *  Ha Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) értesítés vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányul, akkor a fogyasztóvédelemért felelős miniszter 3 napon belül értesíti az országos tisztifőorvost a szükséges értékelés és intézkedések megtételére. Az országos tisztifőorvos 10 napon belül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja a szóban forgó vegyi anyaggal vagy készítménnyel, valamint annak ismert és rendelkezésre álló helyettesítőivel kapcsolatos lényeges adatokra vonatkozó összegzést vagy tájékoztatást, amelyet a fogyasztóvédelemért felelős miniszter megküld az Európai Bizottságnak.

10. Piacfelügyeleti programok

12. § (1) A piacfelügyeleti hatóság az elkészített piacfelügyeleti programját minden év február 20. napjáig köteles megküldeni a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére.

(2) A programok és a piacfelügyeleti tevékenység koordinálása érdekében a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az érintett tárcák és hatóságok részvételével Piacfelügyeleti Munkacsoportot működtet.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Hatálybalépés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

12. * 

14. § * 

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § (1) Ez a rendelet a Pftv.-vel együtt az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) *  a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikke és II. melléklete,

c) az építési termékek fogalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) *  az uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) *  Ez a rendelet

1. a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. június 16-i 2010/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

6. a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7. a felvonókra és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

8. a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

9. a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

10. a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(4) *  Ez a rendelet a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklet R4. fejezetével összhangban álló szabályozást tartalmaz.

(5) *  Ez a rendelet az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelethez

Értesítési formanyomtatvány a gazdasági szereplők által a piacfelügyeleti hatóságok megküldendő, veszélyes termékekről szóló értesítéshez

1. rész: Értesítési formanyomtatványt átvevő hatóság(ok)/gazdasági szereplő(k) adatai
Hatóság/Kapcsolattartó neve/cím/telefon/fax/e-mail/honlap
Értesített gazdasági szereplők, illetve a termék forgalmazásában betöltött szerepük azonosítása
2. rész: A gyártó/importőr/forgalmazó adatai
A gyártó vagy a gyártó képviselője/a nyomtatványt kitöltő importőr/forgalmazó
Kapcsolattartó neve, feladatköre, Cím/telefon/fax/e-mail/honlap
3. rész: A kérdéses termékek ismertetése
Kategória. Márkajel vagy védjegy. Modell megnevezése(i) vagy vonalkódja/KN-vámtarifa. Származási ország
Leírás/Fénykép
4. rész: A veszély ismertetése
A veszély és a lehetséges egészségügyi/biztonsági károkozások és a lefolytatott elemzés, illetve a kockázatbecslés és értékelés következtetéseinek ismertetése
Balesetről/balesetekről készült feljegyzések
5. rész: Meghozott javító intézkedések részletes ismertetése
Meghozott intézkedés(ek) és óvintézkedések típusai/hatálya/időtartama, illetve a felelős vállalat azonosítása
A 6. részt a gazdasági szereplők csak súlyos veszély esetén vagy abban az esetben töltsék ki és küldjék meg, amikor a gyártó/importőr/forgalmazó úgy dönt, hogy az értesítést csak a székhelye szerinti tagállam hatóságainak nyújtja be
6. rész: A szolgáltatási láncban szereplő más gazdasági szereplő(k) adatai, amelyek rendelkeznek az érintett termékekkel
Gyártók/Importőrök vagy meghatalmazott tagállami képviselőik listája: Név/cím/telefon/fax/e-mail/honlap
Tagállami forgalmazók/kiskereskedők listája: Név/cím/tel/fax/e-mail/honlap
Hány termék van (sorozatszám vagy dátumkód) a tagállami gyártónál/importőrnél/forgalmazónál/kiskereskedőnél/fogyasztóknál, illetve felhasználóknál