A jogszabály mai napon ( 2020.07.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi IX. törvény

a Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol és magyar nyelvű szövege a következő:

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as „the Parties”,

CONSIDERING the friendly relations between the Parties;

DESIRING to further strengthen their friendly relations and cooperation by facilitating the entry of holders of diplomatic and service passports of Hungary and the Republic of Indonesia;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

Have agreed as follows:

Article 1

Visa exemption

1. Nationals of Hungary, holders of valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding thirty (30) days, counted from the date of each entry.

2. Nationals of the Republic of Indonesia, who are in possession of a valid diplomatic or service passport, may enter and leave the territory of Hungary without a visa and stay there without a permission for residence for a period of stay not exceeding ninety (90) days within a period of one hundred and eighty (180) days from the time of their first entry.

Article 2

Visa for members of diplomatic or consular mission

Nationals of either Party, who are holders of valid diplomatic or service passport and assigned as members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organisations, located in the territory of the other Party, including their family members belonging to their household shall be required to obtain appropriate entry visa prior to their entry.

Article 3

Entry and exit conditions

Nationals of the Parties, holders of valid diplomatic or service passport mentioned in Article 1 of this Agreement, may enter and leave the territory of the State of the other Party at any border crossing points designated for international passenger traffic.

Article 4

Duration of passports validity

The validity of diplomatic or service passports in the possession of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the other Party.

Article 5

Rights of authorities

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party holding diplomatic or service passports from the obligation to respect the legislations and regulations enforced in the territory of the other Party.

2. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse admission or to shorten the stay in its territory of nationals of the other Party, specified in Article 1, who are considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

Article 6

Suspension

1. Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The other Party must be notified through diplomatic channels within thirty (30) days about the suspension and re-entering into force of this Agreement.

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals, mentioned in Articles 1 of this Agreement, who already stay in the territory of the receiving State.

Article 7

Specimen and issuance of passports or travel documents

1. The Parties shall exchange specimens of their diplomatic and service passports through diplomatic channels within thirty (30) days of the entry into force of this Agreement.

2. In case of introduction of new diplomatic and service passports, as well as, modifications to the existing ones, the Parties shall transmit the specimens of the said passports and inform about any changes, to each other in writing, through diplomatic channels not later than thirty (30) days prior to their official introduction.

3. In case nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through the diplomatic mission or consular office of the country of their nationality. The diplomatic missionor consular office concerned shall issue to the aforementioned persons a document for returning to the country of their nationality, in conformity with the legislation of their country.

Article 8

Amendments

This Agreement may be amended only by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force in accordance with Article 10 paragraph 1 of this Agreement, and formed as integral parts of this Agreement.

Article 9

Disputes settlement

Any difference or dispute arising between the Parties in relation to the implementation or interpretation of this Agreement shall be settled amicably by consultations and negotiations between the Parties without reference to any third party or an international tribunal.

Article 10

Entry into force, duration and termination

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt, through diplomatic channels, of the last written notification, by which the Parties shall formally communicate to each other that their respective internal procedures required for its entry into force have been completed.

2. This Agreement is signed for an indefinite period of time, unless either Party decide to terminate this Agreement by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of the receipt of the last written notification of termination by other Party.

Done at Jakarta, on April 24, 2012 in two original copies,inHungarian, Indonesian and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English version shall prevail.

For the Government of For the Government of

Hungary the Republic of Indonesia”

Megállapodás
Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről

Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Felek”),

a két fél között fennálló baráti kapcsolatokra figyelemmel,

attól a szándéktól vezérelve, hogy a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik beutazásának megkönnyítésével megerősítsék a Magyarország és az Indonéz Köztársaság közötti baráti kapcsolatok fejlődését és az együttműködést,

a két ország vonatkozó jogszabályainak figyelembevételével

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Vízummentesség

1. Magyarország érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai a belépéseiktől számított harminc (30) napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be, utazhatnak át, és vízum nélkül tartózkodhatnak az Indonéz Köztársaság területén.

2. Az Indonéz Köztársaság diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai az első belépéstől számított száznyolcvan (180) napos időszakonként kilencven (90) napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be, és hagyhatják el Magyarország területét, illetve ott tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodhatnak.

2. Cikk

A diplomáciai vagy konzuli képviseletek tagjainak vízuma

Az egyik Fél államának a másik Fél államában akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletein, valamint a másik Fél államának területén működő nemzetközi szervezeteknél szolgálatot teljesítő azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, valamint ezen személyekkel közös háztartásban élő családtagjaik, előzetesen kiállított vízum birtokában léphetnek be a másik Fél államának területére.

3. Cikk

A be- és kiutazás feltételei

A Felek jelen Megállapodás 1. Cikke szerinti diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai a másik Fél államának területére történő belépésre és az onnan való kilépésre a nemzetközi határforgalom számára nyitva álló határátkelőhelyeket vehetik igénybe.

4. Cikk

Az útlevek érvényessége

Az egyik Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárainak a másik Fél államának területére történő beutazáskor a belépés időpontjától számított legalább hat (6) hónapig érvényes úti okmánnyal kell rendelkezniük.

5. Cikk

Hatóságok jogai

1. A jelen Megállapodás rendelkezései nem mentesítik a másik Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárait azon kötelezettség alól, hogy a másik Fél államának területén hatályban lévő jogszabályokat betartsák.

2. Mindkét Fél fenntartja a jogot, hogy az 1. Cikkben meghatározott állampolgáraiknak a másik Fél államának területére történő beutazását az illetékes hatóságaik megtagadják vagy az ott tartózkodásukat lerövidítsék, ha azok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból nem kívánatosnak, illetve veszélyesnek minősülnek.

6. Cikk

Felfüggesztés

1. Közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a Felek bármelyike részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti a jelen Megállapodás alkalmazását.

2. A felfüggesztés bevezetéséről és annak feloldásáról harminc (30) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.

3. A jelen Megállapodás alkalmazásának felfüggesztése nem érinti a jelen Megállapodás 1. Cikke szerinti azon állampolgárok jogait, akik a felfüggesztés időpontjában már a másik Fél államának a területén tartózkodnak.

7. Cikk

Útlevél vagy úti okmány minták

1. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésétől számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak diplomata és szolgálati útleveleik mintapéldányait.

2. Amennyiben a Felek új diplomata és szolgálati útleveleket bocsátanak ki, vagy módosítják a forgalomban lévő útleveleiket, ezeknek az útleveleknek a mintapéldányait a kibocsátást vagy módosítást megelőzően legalább harminc (30) nappal diplomáciai úton eljuttatják a másik Fél részére.

3. Amennyiben valamelyik Fél állampolgára a másik Fél területén elveszíti diplomata vagy szolgálati útlevelét, vagy az megrongálódik, az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül azonnal értesíti erről a fogadó állam illetékes hatóságait. Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet államának belső jogszabályaival összhangban az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki.

8. Cikk

A megállapodás módosítása

A jelen Megállapodás kizárólag a Felek közötti kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosítható. Ez a módosítás a jelen Megállapodás 10. Cikkének 1. pontjában foglaltaknak megfelelően lép hatályba, és a jelen Megállapodás szerves részét képezi.

9. Cikk

Jogviták rendezése

A jelen Megállapodás végrehajtása vagy értelmezése során felmerülő vitákat a Felek békésen, tárgyalások és konzultációk útján, harmadik állam vagy nemzetközi bírói fórum bevonása nélkül rendezik.

10. Cikk

Hatálybalépés, érvényesség, felmondás

1. A jelen Megállapodás a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton történt értesítések közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

2. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, azt bármelyik Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencvenedik (90.) nap elteltével szűnik meg.

A jelen Megállapodás Jakartában, 2012. április 24-én kelt, két eredeti példányban, magyar, indonéz és angol nyelven, melyek közül mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Magyarország Kormánya az Indonéz Köztársaság Kormánya

nevében nevében”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 10. Cikk 1. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére