A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet

a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében, valamint – a 4. alcím tekintetében – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása alcím (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására terjed ki.

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) *  a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó pénztárgép üzemeltetőre,

b) a pénztárgép értékesítőjére (a továbbiakban: eladó),

c) az állami adóhatóságra,

az ezen rendeletben meghatározott költségvetési támogatás igénylésével kapcsolatos eljárás, valamint a költségvetési támogatásra vonatkozó jogosultság megállapítása során.

3. § *  E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 875/2007/EK bizottsági rendelet) megfelelően nyújtható.

2. A támogatás mértéke, igénybevételének feltételei

4. § (1) *  Az előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) a Rendeletnek megfelelő, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép 2013. és 2014. évi beszerzéséhez nyújtható.

A támogatást

a) a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett adóalany a saját tulajdonában álló és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén,

b) *  a Rendelet 76. § szerinti felmentéssel rendelkező adóalany,

c) a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra nem kötelezett, pénztárgépet saját döntése alapján üzemeltető adóalany a saját tulajdonában álló, és általa üzemeltetett, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgép cseréje esetén,

[az a)–c) pont szerinti adóalany a továbbiakban együtt: üzemeltető] igényelheti.

(2) Az üzemeltető legfeljebb összesen öt darab pénztárgép cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást.

(3) A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.

(4) A támogatásra az üzemeltető abban az esetben jogosult, ha

a) a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, és

b) a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

ba) rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

bb) nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,

bc) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és

bd) nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.

5. § A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem folyósítható.

6. § (1) *  A támogatás az állami adóhatóságtól a Rendelet 44. § (1) bekezdése szerinti bejelentés céljára rendszeresített nyomtatványon igényelhető (a továbbiakban: kérelem). A kérelmet az elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek elektronikusan kötelesek benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a támogatásra jogosult üzemeltető azonosító adatait (nevét/elnevezését, székhelyét, adószámát, valamint, amennyiben a kérelmező a támogatást a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli, úgy a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosítót),

b) a pénztárgép üzemeltetési helyét,

c) a 4. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben a lecserélendő pénztárgép 9 jegyű azonosító számát (AP szám),

d) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felmentést engedélyező határozat számát.

(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az eladó az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizze.

(4) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról, ha a támogatást a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységéhez igényli.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti esetben az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell arról is, hogy a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabad de minimis keret ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet] 11. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszer működtetése céljából hozzájárul adatainak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére történő átadásához.

7. § (1) *  A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 875/2007/EK bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani, kivéve, ha a kérelmező a támogatást kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem gazdasági tevékenység.

(2) *  Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben a részére odaítélt valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás támogatástartalmáról.

(3) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis) támogatásokkal együttesen meghaladja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig érvényesíthető.

(4) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál az e rendelet kihirdetésének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

8. § A kérelem benyújtásának határideje 2013. december 15. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

9. § Az állami adóhatóság a 4. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását az általa nyilvántartott adatok alapján ellenőrzi.

10. § (1) Az állami adóhatóság a kérelmet 8 napon belül elutasítja, vagy

a) a kérelem elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet benyújtó elektronikus tárhelyére,

b) a kérelem postai úton történő megküldése esetén a beérkezéstől számított 8 napon belül postai úton,

megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is. Az állami adóhatóság a támogatás igénylésére jogosító kód megküldésével egyidejűleg pénztárgépenként közli az adóalanyt megillető támogatás összegét is.

(2) A 6. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után. A 6. § (4) bekezdése szerint nyilatkozó üzemeltetők kérelmét az állami adóhatóság abban az esetben is elutasítja, ha az MVH állami adóhatóság részére adott tájékoztatása szerint a 875/2007/EK bizottsági rendelet mellékletében meghatározott, halászati de minimis támogatásra rendelkezésre álló tagállami keret kimerült.

(3) *  A kérelem elutasítása esetén – legkésőbb az elutasításról szóló döntés megküldésével egyidejűleg – az állami adóhatóság kizárólag a Rendelet 44. § szerinti üzembe helyezési kódot küldi meg az üzemeltető részére.

(4) Amennyiben az üzemeltető az elutasító döntéssel szemben jogorvoslattal él, és a jogorvoslati eljárás eredményeként megállapítást nyer, hogy az üzemeltető a támogatás igénylésére jogosult, úgy a támogatás összegét az állami adóhatóság közvetlenül az üzemeltető részére folyósítja. A támogatás esedékessége ebben az esetben a határozat jogerőre emelkedésének a napja.

11. § (1) *  Az üzemeltetőnek a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot a pénztárgép beszerzésekor kell átadnia az eladónak.

(2) *  Az eladó a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód érvényességét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül ellenőrzi és az érvényes kóddal rendelkező üzemeltető részére a pénztárgépet értékesíti. Az eladó a pénztárgép (támogatással nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla alapján fizetendő eladási árból az állami adóhatóság által a 10. § (1) bekezdése szerint közölt támogatásnak megfelelő összeg e rendelet szerinti beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel, vagy egyéb módon rendezendő.

(3) *  Az üzemeltetőnél a számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó, támogatással nem csökkentett – vételárat kell a pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési értékének meghatározásakor figyelembe venni, a támogatás összegét fejlesztési célra kapott támogatásként (követelésként és bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés eladóra engedményezett követelésnek minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani. Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak kell tekinteni, a támogatással összefüggésben a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani.

(4) *  Az eladó a pénztárgép támogatással nem csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. Az eladónak a támogatás összegét a pénztárgép számla szerinti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül sor, azaz az eladónak az üzemeltető által az eladóra engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani.

12. § *  (1) *  Az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó a 11. § (2) bekezdése szerint értékesített, – a (2) és (2a) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2014. január 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után, az állami adóhatósághoz legkésőbb 2014. június 30-ig – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – benyújtott kérelmében igényelheti. A kiutalás igénylésére vonatkozó határidő jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az eladó az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását a 11. § (2) bekezdése szerint értékesített, 2014. február 28-ig üzembe helyezett pénztárgépek után is kérheti abban az esetben, ha a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgépet

a) az elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet üzemeltető 2013. október 1-je előtt,

b) az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet üzemeltető 2013. december 31-ig

megrendelte – ideértve azt az esetet is, ha az a) és b) pont szerinti határidőig leadott megrendelést módosították vagy megszüntették és helyette új rendelést adtak le –, és az üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette.

(2a) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 13/A. § (1) bekezdésében meghatározott pénztárgépre vonatkozó, 2013. október 1-je előtt leadott megrendeléssel, vagy a 13/B. § (1) bekezdésében meghatározott, 2013. október 1-je előtt kötött szerződéssel rendelkező üzemeltető által megrendelt és számára a 11. § (2) bekezdése szerint értékesített, újabb pénztárgép vonatkozásában az eladó az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását a 2014. április 30-ig üzembe helyezett, a Rendeletnek megfelelő pénztárgépek után is kérheti.

(3) *  A (2) és (2a) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az üzemeltető az üzembe helyezés napjáig az eladónak írásban nyilatkozik. Az eladó a nyilatkozatot az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint köteles megőrizni.

(4) *  Az (1) bekezdés szerinti kérelemben az eladó adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma) túl fel kell tüntetni az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt támogatás összegét, valamint – a (2) és (2a) bekezdés szerinti esetekben – a (3) bekezdés szerinti üzemeltetői nyilatkozat megtételének tényét.

13. § A 12. § (1) bekezdés szerinti kérelem 2013. július 1-jétől nyújtható be.

13/A. § *  (1) Az előirányzat terhére – a 4. §-ban meghatározott támogatástól függetlenül – vissza nem térítendő támogatás adható annak az üzemeltetőnek, aki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel, illetve üzembe helyezett ilyen pénztárgéppel rendelkezik, és a megrendelésről a pénztárgép forgalmazó a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 4. § szerinti adatszolgáltatásában adatot szolgáltatott, vagy a megrendelést az üzemeltető a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, az állami adóhatóság által erre a célra kialakított felületen (a továbbiakban: központi rendelési felület) adta le.

(2) *  A támogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett összeg,

a) de legfeljebb a (3) bekezdés szerint megrendelt pénztárgép vételára, vagy

b) ha az üzemeltető a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult, legfeljebb a (3) bekezdés szerint megrendelt pénztárgép vételárának a 4. § (3) bekezdése szerinti támogatás-tartalommal csökkentett összege.

(3) A támogatás a központi rendelési felületen leadott, pénztárgép beszerzésére irányuló megrendeléssel egyidejűleg igényelhető. A megrendelést a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre leadott megrendelésnél megadott üzembe helyezési kód felhasználásával kell leadni.

(4) A támogatás (3) bekezdés szerinti igénylésekor az üzemeltető nyilatkozik

a) arról, hogy az e § keretében igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű (de minimis) támogatásokkal együttesen nem haladja meg a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban meghatározott küszöbértékeket, és

b) arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és

c) *  az (1) bekezdés szerinti pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett összeg visszaköveteléséről, a támogatás erejéig történő, térítés nélküli engedményezéséről az állam javára,

d) *  arról, hogy a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabad de minimis keret ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében, valamint a 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási rendszer működtetése céljából hozzájárul adatainak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére történő átadásához.

(5) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban meg kell jelölni

a) az (1) bekezdésben meghatározott pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett, a (2) bekezdésben meghatározott támogatásként igényelt összeget, továbbá

b) az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép eladójának nevét és adószámát, akivel szemben a (4) bekezdés c) pontja szerinti követelése fennáll.

(6) Az üzemeltető a (4)–(5) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles a (4) bekezdés c) pontja szerinti követelés alapjául szolgáló szerződés, a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számla, továbbá a kifizetés teljesítését igazoló dokumentum másolatát az állami adóhatóság részére átadni vagy postára adni.

(7) Az állami adóhatóság értesíti az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép eladót az engedményezés megtörténtéről, valamint az engedményezett követelés összegéről.

(8) Az üzemeltetőt megillető támogatás összegéről a (6) bekezdés szerinti dokumentumok állami adóhatósághoz történt beérkezését követő 5 munkanapon belül az állami adóhatóság elektronikus úton tájékoztatja a (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladót és a támogatás összegét előlegként átutalja ezen eladó állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára.

(9) Az üzemeltető e § szerinti támogatási igényét az állami adóhatósághoz 2014. február 16-ig jogosult benyújtani. E határidő jogvesztő.

(10) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti támogatásra nem jogosult, a támogatás iránti kérelmet elutasítja. Az elutasító döntés elleni jogorvoslatra a 10. § (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(11) A támogatás iránti kérelem elutasítását vonja maga után, ha az üzemeltető

a) hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú kérelmet nyújt be,

b) e jogszabályban meghatározott, egyéb feltételeknek nem felel meg.

(12) Azon üzemeltetők tekintetében, akik az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép helyett más, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép beszerzése felől, illetve üzembe helyezéséről, a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 3/2014. (I. 31.) NGM rendelet hatálybalépésének időpontjáig már intézkedtek, továbbá akik az A017 és A018 számon engedélyezett pénztárgép helyett más, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép beszerzéséről és üzembe helyezéséről megrendelés leadása nélkül intézkednek, az (1)–(11) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a támogatás nem a pénztárgép beszerzésére irányuló megrendeléssel egyidejűleg, hanem attól függetlenül, a központi rendelési felületen igényelhető,

b) amennyiben az új pénztárgép beszerzésére megkötött szerződés alapján a teljes vételár kiegyenlítésre került, úgy a támogatást az állami adóhatóság – az ezt igazoló (6) bekezdés szerinti dokumentumok (6) bekezdés szerinti benyújtását követően – közvetlenül az üzemeltető részére, az állami adóhatóságnál nyilvántartott pénzforgalmi számlájára folyósítja.

(12a) *  Azon üzemeltető tekintetében, aki az A017 vagy A018 számon engedélyezett pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel, vagy üzembe helyezett ilyen pénztárgéppel rendelkezik, azonban a megrendeléséről a forgalmazó a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 4. § szerinti adatszolgáltatásában nem szolgáltatott adatot, vagy az üzemeltető a megrendelését nem a központi rendelési felületen adta le, az (1)–(12) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a támogatás nem a központi rendelési felületen igényelhető, hanem az üzemeltetők a támogatást az állami adóhatósághoz papír alapon benyújtott nyilatkozat útján, a (6) bekezdés szerinti dokumentumok egyidejű megküldésével igényelhetik. Az üzemeltető az e bekezdés szerinti támogatási igényét az állami adóhatósághoz 2014. február 24-ig jogosult benyújtani. E határidő jogvesztő.

(13) A (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladó a pénztárgép (támogatásokkal nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla alapján fizetendő eladási árból a (2) bekezdés szerinti, valamint a 10. § (1) bekezdése szerint közölt támogatásnak megfelelő összeg e rendelet szerinti beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel, vagy egyéb módon rendezendő.

(14) Az üzemeltetőnél a számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó, támogatásokkal nem csökkentett – vételárat kell a pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési értékének meghatározásakor figyelembe venni, a támogatások összegét fejlesztési célra kapott támogatásként (követelésként és bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés a (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak engedményezett követelésnek minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani. Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak kell tekinteni, a támogatással összefüggésben a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani.

(15) A (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladó a pénztárgép támogatásokkal nem csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja el. A (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak a támogatások összegét a pénztárgép számla szerinti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül sor, azaz a (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak az üzemeltető által engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani.

13/B. § *  (1) Az előirányzat terhére – a 4. §-ban meghatározott támogatástól függetlenül – vissza nem térítendő támogatás adható annak az üzemeltetőnek, aki a Rendeletnek megfelelő, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a Patkós Cassa Informatikai Kft.-vel 2013. július 26-át követően kötött szerződéssel rendelkezik, amely alapján online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgép üzembe helyezésére nem került sor.

(2) A támogatás a 13/A. § szerint nyújtható vagy vehető igénybe azzal az eltéréssel, hogy az üzemeltető nem a központi rendelési felületen, hanem az állami adóhatósághoz papír alapon benyújtott nyilatkozat benyújtásával, a 13/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentumok egyidejű megküldésével igényelhetik 2014. február 24-ig. E határidő jogvesztő.

13/C. § *  (1) Amennyiben a 4. § szerinti támogatásra jogosító üzembehelyezési kóddal rendelkező üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezésekor tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembehelyezési kódot adta át az eladó részére vagy az eladó tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembehelyezési kódot használta fel a pénztárgép üzembe helyezésekor, úgy az állami adóhatóság a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kérelemre utalja ki a támogatás összegét.

(2) Amennyiben az üzemeltető részére az eladó az (1) bekezdésben meghatározott okból a pénztárgépet támogatással nem csökkentett, teljes vételáron értékesítette, úgy az üzemeltető a támogatás összegének kiutalását az állami adóhatósághoz benyújtott kérelemmel, a támogatásra jogosító, fel nem használt üzembehelyezési kódról kiadott igazolás, a felhasznált üzembehelyezési kódról kiadott igazolás, valamint az értékesítésről kibocsátott számla másolatának csatolása mellett igényelheti.

(3) Amennyiben az üzemeltető részére az eladó az (1) bekezdésben meghatározottak ellenére a pénztárgépet támogatással csökkentett vételáron értékesítette, úgy a támogatás összegének kiutalását az eladó az állami adóhatósághoz benyújtott kérelemmel igényelheti, a támogatásra jogosító, fel nem használt üzembehelyezési kódról kiadott igazolás, a felhasznált üzembehelyezési kódról kiadott igazolás, valamint az értékesítésről kibocsátott számla másolatának csatolása mellett.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti kérelmet az állami adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított 21 napon belül határozattal bírálja el. Az állami adóhatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja a 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállását. Az eljárás során az állami adóhatóság a kérelmezőt a számla eredeti példányának bemutatására felhívhatja.

(5) Az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy az érintett pénztárgép üzembe helyezésére a 12. §-ban meghatározott jogvesztő határidő leteltét követően került sor.

(6) Az állami adóhatóság a támogatás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.

13/D. § *  (1) A 4. § szerinti támogatás kiutalását a 2014. augusztus 31-ig üzembe helyezett, a Rendelet szerinti gyógyszertári pénztárgépek (a továbbiakban: gyógyszertári pénztárgép) tekintetében az üzemeltető 2014. szeptember 30-ig papír alapon benyújtott kérelemmel igényelheti az állami adóhatóságtól, amennyiben a felhasznált, támogatás igénylésére jogosító kódja után támogatás kiutalására még nem került sor, és 2013. december 31-ig a gyógyszertári pénztárgép megrendelése iránt igazoltan intézkedett. A kiutalás igénylésére vonatkozó határidő jogvesztő, amelynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a gyógyszertári pénztárgép beszerzését igazoló számla másolatát és az eladó igazolását arra vonatkozóan, hogy a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő gyógyszertári pénztárgépet az üzemeltető 2013. december 31-ig megrendelte − ideértve azt az esetet is, ha az ezen határidőig leadott megrendelést módosították −, és az üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette. Amennyiben a 2013. december 31-ig leadott megrendelést az üzemeltető megszüntette és helyette új megrendelést adott le, az (1) bekezdés szerinti kérelemhez az újonnan leadott megrendelésre vonatkozó eladói igazolást, valamint a 2013. december 31-ig leadott és megszüntetett megrendelés másolatát kell mellékelni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni az üzemeltető és az eladó nevét, székhelyét, adószámát, valamint az üzembe helyezéshez felhasznált, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az állami adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül határozattal bírálja el. Az állami adóhatóság a támogatás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére.

(5) Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti támogatásra nem jogosult, a támogatás iránti kérelmet elutasítja. Az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy az érintett pénztárgép üzembe helyezésére az (1) bekezdésben meghatározott jogvesztő határidő leteltét követően került sor. Az elutasító döntés elleni jogorvoslatra a 10. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Az eladó 2014. szeptember 15-ig elektronikus úton köteles a nála gyógyszertári pénztárgépet megrendelő, a támogatás igénylésére jogosító egyedi kóddal rendelkező üzemeltetőkről a következő adatokat szolgáltatni az állami adóhatóság részére:

a) az üzemeltető neve és adószáma, az eladó részére átadott üzembehelyezési kód,

b) az online pénztárgép engedélyszáma,

c) a megrendelés időpontja és – amennyiben a megrendelés törlésre került – a megrendelés törlésének időpontja.

3. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése

14. § (1) Az állami adóhatóság a támogatás igénybevételének jogszerűségét az üzemeltetőnél, valamint az eladónál az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatja.

(2) *  Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a 4. §-ban meghatározott feltételeknek nem felelt meg, vagy a 12. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozata valótlan, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére állapítja meg.

(3) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy a támogatás kiutalását kérő eladó az adott igazoláshoz kapcsolódóan pénztárgép értékesítést ténylegesen nem végzett, vagy az általa értékesített pénztárgép nem felel meg a Rendeletben foglalt követelményeknek, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit a támogatás kiutalását kérő eladó terhére állapítja meg.

4–5. * 

15–16. § * 

6. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17/A. § *  (1) A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 7/2014. (II. 14.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 13/A. § (2) bekezdését, 13/A. § (4) bekezdés d) pontját a Mód. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Mód. rendelettel megállapított 13/A. § (12a) bekezdését abban az esetben is alkalmazni kell, ha az üzemeltető a 13/A. § szerinti támogatási igényét 2014. január 31-ét követően nyújtotta be.

18. § *  Ez a rendelet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.