A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet

a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában és a 97. § (12) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemért felelős miniszter a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 87/2010. (X. 6.) HM utasítás 6. § (96) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez felsőfokú végzettségnek minősül:

a) az egyetemi végzettségek közül az 1967 előtt a Budapesti Műszaki Egyetemen vagy jogelődjén kiállított okleveles mérnöki, valamint okleveles földmérő mérnöki, földmérő szakon szerzett okleveles mérnöki, földmérő mérnöki szakon szerzett okleveles építőmérnöki és az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett képesítés;

b) a főiskolai végzettségek közül a földmérő üzemmérnöki, a földrendező üzemmérnöki, a földmérő mérnöki, a földrendező mérnöki szakképzettség,

c) a mesterszakon (MSc) szerzett végzettségek közül az okleveles földmérő és térinformatikai mérnöki képesítés, vagy az okleveles birtokrendező mérnöki képesítés,

d) az alapszakon (BSc) szerzett végzettségek közül a földmérő és földrendező mérnöki szakképzettség, vagy építőmérnöki szakon építőipari geodézia, geodéziai vagy térinformatikai szakirányon vagy specializáción szerzett szakképzettség,

e) amennyiben a kérelmező rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott minden tárgycsoport vonatkozásában az előírt minimálisan megszerzendő kreditek számával, összességében - a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez szükséges - hetven kreditszámmal

ea) az okleveles építőmérnök vagy építő üzemmérnöki,

eb) az okleveles erdőmérnöki,

ec) az okleveles bányamérnöki,

ed) az okleveles útépítő mérnöki,

ee) az útépítő mérnöki vagy útépítő üzemmérnöki szakirányú,

ef) az okleveles vízépítő mérnöki vagy vízépítő üzemmérnöki,

eg) az okleveles térképész,

eh) az építőmérnöki szakterületen szerzett építőmérnöki vagy üzemmérnöki,

ei) a tüzér-földmérő mérnöki szakirányú

szakképzettség,

f) a külföldön szerzett, az a)-e) pontban meghatározott szakképzettségeknek megfelelő és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által elismert képesítés, amennyiben a kérelmező rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott összes tárgycsoport vonatkozásában előírt minimálisan megszerzendő kreditek számával, összességében - a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez szükséges - hetven kreditszámmal.

(1a) *  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képesítés - amennyiben a kérelmező az alapvégzettségét az e) pontban meghatározott szakokon szerezte - e rendelet szerint akkor minősül felsőfokú végzettségnek, ha az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből és tantárgyakból a felsőoktatási intézményben szerzett legalább hetven kredittel rendelkezik.

(1b) *  Az (1) bekezdés a), b) és d)-f) pontjában felsorolt alapvégzettségek hiányában nem lehet szakirányú felsőfokú végzettségnek elismerni a felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés vagy posztgraduális képzés keretében szerzett végzettséget.

(2) *  Az Fttv. 28. § (1) bekezdésében előírt földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez középfokú végzettségnek minősül:

a) a földmérő technikusi, földmérő és térinformatikai technikusi, földmérő térképész és térinformatikai technikusi, földmérő technikus elágazáson földügyi térinformatikai szaktechnikusi, kataszteri szaktechnikusi, létesítménygeodéta szaktechnikusi, távérzékelési szaktechnikusi képesítés,

b) az a) pontban fel nem sorolt olyan szaktechnikusi, technikusi, vagy szakközépiskolai végzettség, ahol a képesítő (érettségi) tárgyak között a földmérés szerepel,

c) a végzettség hiányában az 1. § (1) bekezdésében felsorolt szakokon abszolvált záróvizsga (korábban államvizsga), amennyiben a kérelmező rendelkezik - az 1. mellékletben meghatározott - minden egyes tárgycsoport vonatkozásában előírt minimálisan megszerzendő kreditszám legalább 50%-ával, vagy földméréstanból (geodézia) alapvizsgát (korábban szigorlati vizsgát) tett,

d) az 1. § (1) bekezdés e) pont ea)-ei) alpontjában felsorolt szakképzettségek valamelyike, amennyiben a kérelmező az 1. mellékletben meghatározott tárgykörökből, tantárgyakból az előírt kreditek legalább 50%-ával rendelkezik.

2. § *  (1) A nem kreditrendszerű képzés szerint végzettek esetében a kreditmegfeleltetést, valamint a kreditszámítást a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv végzi el. A kreditszám az elméleti és gyakorlati óraszám összegéből számított heti óraszám.

(2) A kreditrendszerű képzések esetében történő kreditszámítást a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az Ingatlanrendező Minősítő Bizottsággal közösen végzi.

(3) A kreditek számítása a leckekönyv alapján történik. Amennyiben a benyújtott leckekönyvben szereplő tantárgy elnevezése nem egyezik az 1. mellékletben nevesített tárgyakkal, témakörökkel, az oktatási intézmény által kiállított tantárgy-megfeleltetés igazolásnak van helye.

(4) Az 1. mellékletben meghatározott egyes tárgycsoportokra előírt minimálisan megszerzendő kreditek számán felül további kreditek beszámítására nincs lehetőség.

2/A. § *  (1) A földmérő igazolvány kiadásához az 1. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott végzettségek valamelyike szükséges.

(2) Az ingatlanrendező földmérő minősítés megszerzéséhez az 1. § (1) bekezdésében meghatározott végzettségek valamelyike szükséges.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) * 

1. melléklet a 19/2013. (III. 21.) VM rendelethez * 

A kreditmegfeleltetéshez minden tantárgycsoportból igazolni kell a minimálisan megszerzendő kreditek számát az alábbiak szerint:

A B C
Tárgycsoportok Tárgyak, témakörök Megszer-
zendő kreditek száma
Szakmai alapozó ismeretek
1. Geodéziai alapismeretek Geodézia, Vetülettan, Kiegyenlítő számítások, Térképtan, Geodéziai alapismeretek, Földmérés, Általános műszaki ismeretek, Geofizikai alapismeretek 10
2. Mérnöki alapismeretek Magasépítéstan alapjai, Útépítéstan, Vasúti pályák, Közművek, Vízépítés és vízgazdálkodás, Útépítés, Környezetmérnöki alapok, Vízrendezés és melioráció, Mérnöki alapismeretek, Szakmai jogi ismeretek 6
Szakmai törzsanyag
3. Alaphálózatok, nagyméretarányú felmérések és kataszter Geodéziai hálózatok, Műholdas helymeghatározás, Geodéziai alaphálózatok, Felsőgeodézia, Ingatlan-nyilvántartás, Nagyméretarányú térképezés, Topográfia, Kataszteri felmérés, Kataszteri informatika, Föld- és területrendezés, Birtokrendezés, Alappont meghatározás, Országos felmérés, Alappontsűrítés 18
4. Mérési technológiák Fotogrammetria, Foto-interpretáció, Távérzékelés, Digitális fotogrammetria, Mérnök-fotogrammetria, Lézerszkennelés, Lézerszkenneres technológiák, GPS adatfeldolgozás, GPS helymeghatározás 8
5. Mérnökgeodézia Mérnöki létesítmények geodéziai kivitelezése, Mérnökgeodézia, Építésirányítás, Mozgásvizsgálatok, Mérnöki létesítmények geodéziája, Földalatti mérések, Közműnyilvántartás, Építésügyi eljárások, Minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában, Közművek és közműfelmérés, Ipari geodézia, Bányatervezés és felmérés, Bányaméréstan, Erdőméréstan, Földalatti műtárgyak, Mérnöki szerkezetek tervezése 12
6. Térinformatika Rendszerszervezés, Térinformatika alapjai, Geoinformatika, Térinformatika, Térinformatikai elemzések, Térinformatikai adatrendszerek, Topográfiai adatbázisok, Digitális képanalízis, Térinformatikai menedzsment, Térinformatikai alkalmazások, Komplex térinformatikai projekt feladat, Számítástechnika, Térinformatikai szoftverismeret, Objektum orientált GIS programozás, Programozás 12
7. Szakmai gyakorlat Geodéziai mérőgyakorlat, Alaphálózatok mérőgyakorlat, Térinformatikai mérőgyakorlat, Geodéziai hálózatok gyakorlat, Nagyméretarányú térképezés gyakorlat, Topográfia gyakorlat, Földmérési szervnél szakmai gyakorlat 4
A minimálisan megszerzendő kreditek száma a felsőfokú szakmai végzettség elismeréséhez 70