A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezetében meghatározott állami sport célú támogatásokra vonatkozó előirányzatokra,

b) az állami sport célú támogatás nyújtásának költségvetési évét megelőző évekről áthúzódó, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára, valamint

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított, az a) pont szerinti fejezetbe tartozó, állami sport célú támogatásokra vonatkozó új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok]

terjed ki.

2. Az előirányzatok kezelésével kapcsolatos szabályok

2. § Az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások tekintetében – a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 41. § c) pontjában a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) tekintetében meghatározott feladatra is figyelemmel – az előirányzatok kezelő szerve a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium).

3. § (1) Az előirányzatokon rendelkezésre álló eredeti előirányzat legfeljebb három százaléka kommunikációs feladatok ellátására is fordítható, kivéve a „Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások” előirányzatot.

(2) Az előirányzatokon összesen rendelkezésre álló összeg öt százaléka – az 56. §-ban meghatározott előirányzaton rendelkezésre álló összeg nyolc százaléka – az előirányzatok pályázat útján történő felhasználására, a pályáztatás lebonyolítására, valamint a költségvetési támogatások szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére is fordítható.

4. § A kedvezményezett részére – ha e rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vagy az Ávr. eltérően nem rendelkezik – vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható támogatási kérelem vagy pályázat alapján, az e rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára.

4/A. § *  Ha az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének megfelelő gazdasági tevékenységéhez – ideértve különösen a hivatásos sport támogatását – veszi igénybe a kedvezményezett, a támogatás

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.; a továbbiakban: 1407/2013 bizottsági rendelet), valamint a 4/B. §-sal összhangban csekély összegű támogatásként, vagy

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelettel (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.; a továbbiakban: 360/2012 bizottsági rendelet), valamint a 4/B. §-sal összhangban közszolgáltatási csekély összegű támogatásként, vagy

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozattal (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.; a továbbiakban: Határozat), valamint a 4/C. §-sal összhangban közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatásként

nyújtható.

4/B. § *  (1) Nem lehet kedvezményezett

a) az 1407/2013 bizottsági rendelet alapján az 1407/2013 bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013 bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel, és

b) a 360/2012 bizottsági rendelet alapján az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást a 360/2012 bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(2) A közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére nyújtott, az 1407/2013 bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás teherszállító jármű vásárlására nem vehető igénybe.

(3) Az 1407/2013 bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg az 1407/2013 bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(4) A 360/2012 bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat szerinti, továbbá az e rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának együttes összege nem haladhatja meg a 360/2012 bizottsági rendeletben meghatározott felső határt.

(5) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, hogy az csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell az 1407/2013 bizottsági rendeletre vagy a 360/2012 bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét bruttó támogatástartalomban kifejezve.

4/C. § *  (1) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(2) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt a Határozat 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles visszafizetni.

(3) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből az (1)–(2) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

3. A pályázat útján nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje

5. § (1) A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan a pályázati kiírás honlapon történő közzétételével, a pályázati kiírás és a támogatási döntés előkészítésével, a támogatási szerződés megkötésével, módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésével, valamint a tájékoztatással kapcsolatos feladatokat pályázatkezelő szervezet is elláthatja.

(2) Ha a pályázati kiírás előírja, a pályázó a pályázat benyújtásakor pályázati díjat köteles fizetni. A pályázati díj mértékét a pályázati kiírás határozza meg, amelynek összege legfeljebb húszezer forint lehet.

6. § (1) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt címre és formában kell benyújtani.

(2) Érvénytelen a pályázat, ha

a) azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázat határidőn túl érkezett, vagy

c) a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra.

(3) Ha a pályázat érvénytelen, erről az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat, a hiánypótlás beérkezésétől számított nyolc napon belül a pályázót értesíteni kell.

(4) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

7. § A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő hatvan napon belül kell megkötni.

4. Az egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje

8. § (1) A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás iránt támogatási kérelmet lehet írásban benyújtani a miniszternek.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.

(3) *  Ha a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat, a miniszter a támogatási kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül a költségvetési támogatás igénylőjét legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a költségvetési támogatás igénylője a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a miniszter a támogatási kérelmet elutasítja, és erről a költségvetési támogatás igénylőjét – az elutasítás indokának megjelölésével – írásban értesíti.

9. § * 

10. § (1) *  A miniszter a támogatási kérelemről annak kézhezvételétől számított huszonegy napon belül dönt.

(2) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladat – a költségvetési támogatás igénylője által történő – ellátásának szervezeti célszerűségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.

(3) Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható azzal, hogy ez esetben a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségvetési tervet kell benyújtania.

5. A támogatási szerződés előkészítése, megkötése és módosítása

11. § (1) A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint dokumentumokat nyújtja be:

a) gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét, adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, hiteles cégaláírási nyilatkozatát,

b) *  gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát,

c) egyéni vállalkozó esetén nevét, székhelyét, nyilvántartási számát vagy vállalkozói igazolvány számát, adószámát, bankszámlaszámát, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt,

d) *  az a)–c) pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy esetén harminc napnál nem régebbi igazolást az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplő adatairól, képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, adószámát, bankszámlaszámát,

e) az a)–d) pont szerinti szervezet működési engedélyét, ha a szervezet tevékenysége működési engedély-köteles,

f) természetes személy esetén nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, bankszámlaszámát,

g) a 60. § alapján nyújtott működési célú költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett költségvetését,

h) a 60. § alapján nyújtott működési célú költségvetési támogatás kivételével a tervezett program szakmai és költségtervét, a felhasználás részletes leírását,

i) *  a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, az építési engedély-köteles tevékenységekhez szükséges jogerős építésügyi hatósági engedély kivételével,

j) *  építési engedély-köteles tevékenység esetén a tervezési szerződés mellékletét képező tervezési programot,

k) beruházási célú költségvetési támogatás esetén – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését,

l) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a doppingellenes tevékenységet végző kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz,

m) a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, igazolását arról, hogy a sportágában a kötelező képesítési követelmények előírására vonatkozó szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett,

n) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti sportinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tesz.

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyes adatok kedvezményezett részéről történő szolgáltatása önkéntes, de azok támogató részére való rendelkezésre bocsátása és a kezelésükhöz való hozzájárulás a költségvetési támogatás feltételét képezi.

(3) A támogató a kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül van lehetőség, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A hiánypótlás ideje a támogatási szerződés megkötésére meghatározott határidőbe nem számít bele.

(4) A 25. § (2) bekezdése szerinti esetben a kezesi felelősséggel helytálló sportszövetségnek az (1) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumot, valamint a tartozás visszafizetése esetére az azonnali beszedési megbízás alkalmazására vonatkozó meghatalmazást kell csatolnia.

(5) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett nyilatkozatot vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, harminc napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje.

12. § (1) A 11. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtani, ha a kedvezményezett

a) a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

b) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt és nem a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,

d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,

e) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács.

(2) Ha az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettről a kincstár törvényben meghatározott közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania. Ez esetben a kedvezményezett létezését a támogató ellenőrzi a nyilvántartásban.

(3) Ha a kedvezményezett a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott intézmény vagy a felsőoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet, a 11. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett létezését és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenőrzi a nyilvántartásokban.

(4) Ha a kedvezményezett az Stv.-ben meghatározott olyan köztestület, amelynek létezését a sportigazgatási szerv tartja nyilván, a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania.

(5) Ha a kedvezményezett a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, az Ávr. 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell benyújtania.

(6) Ha a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében

a) a civil szervezet, közhasznú szervezet nem csatolta adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatot, a miniszter a civil szervezet, közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vett adatait a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi;

b) az egyéni vállalkozó nem csatolta az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, a miniszter az adatokat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi;

c) a gazdasági társaság nem csatolta harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, a miniszter az adatokat a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.

(7) A Kormány hatáskörében végrehajtott, nem a központi költségvetés fejezetei közötti megállapodás alapján lebonyolított tárgyévi, a sport célú előirányzatok javára történt előirányzat-átcsoportosítás, valamint az Ávr. 153. § (1) bekezdése alapján meghiúsult, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok Kormány döntése alapján, az eredetitől eltérő célra visszahagyott forrásai esetében az ezek terhére történő támogatásnyújtáskor a miniszter a támogatási szerződést a 11. § (1) bekezdés k)–n) pontja szerinti dokumentumok hiányában is megkötheti. A támogatás folyósításának – a 15. §-ban meghatározottak mellett – feltétele, hogy a kedvezményezett a 11. § (1) bekezdés k)–n) pontja szerinti dokumentumokat a szerződéskötést követő tizenöt napon belül benyújtsa. Ennek hiányában a támogatás folyósítására nem kerül sor.

13. § Az Ávr. 77. § (1) és (5) bekezdésének figyelembevételével a kedvezményezett az Ávr. 77. § (2) bekezdésében meghatározott biztosítékként köteles benyújtani a támogatóhoz valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is. A kedvezményezett biztosítékként egyéb olyan eszközt is felajánlhat a támogatónak, amely lehetővé teszi, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen érvényesítse. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítását annak pótlásáig fel kell függeszteni.

14. § (1) A támogatási szerződés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében – a költségvetési támogatás felhasználására az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A költségvetési támogatás összegének módosítása többlet költségvetési támogatás biztosítására is kiterjedhet. A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A támogatási szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell a módosítás indokát is.

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a támogatási szerződést módosítani kell.

(3) A támogatási szerződésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett – a költségtervben rögzített összegek – a bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén – a költségvetési támogatás és – ha az előírásra került – a saját forrás főösszegén belül eltérhetnek.

(4) A költségvetési támogatás terhére történő felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerződésben meghatározott mértéket, de a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön legalább tíz százalékot meghaladó eltérés elfogadására csak a támogatási szerződés módosítása keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

15. § (1) A költségvetési támogatás folyósítására a támogató részéről akkor kerülhet sor, ha

a) * 

b) a kedvezményezettnek az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezettel, vagy a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel szemben kilencven napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn; és

c) a kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehető látvány-csapatsport támogatásból nincs kizárva.

(2) * 

(3) * 

6. A költségvetési támogatás felhasználása, elszámolása és a felhasználás ellenőrzése

16. § (1) A költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel – e rendelet és a támogatási szerződés előírásainak megfelelő harmadik személy által is felhasználható.

(2) *  A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolót számviteli bizonylattal – ideértve a kifizetést igazoló bizonylatot, szerződést is – alátámasztott módon az 1. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóhoz az összesített elszámolási táblázatot papír alapon eredetiben, illetve a támogatási szerződésben a támogató részéről megjelölt kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is mellékelni kell.

17. § (1) *  Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles a költségvetési támogatásról a költségvetési támogatás végső felhasználóját az összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni, és az összesített elszámolási táblázat, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, a támogatási szerződés, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített másolatát a támogatónak átadni a 2. melléklet szerinti elszámolással egyidejűleg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

18. § (1) A támogatott tevékenység három hónapon belüli megvalósítása, valamint az egymillió forintot meg nem haladó összegű költségvetési támogatás esetén a beszámoló benyújtására előírt határidőt a költségvetési támogatás felhasználásának véghatáridejét követő harminc, más esetben hatvan napon belüli időpontra kell a támogatási szerződésben meghatározni.

(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítőből és a költségvetési támogatás, valamint – ha előírásra került – a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

(3) *  Az ötvenmillió forintot meghaladó összegű költségvetési támogatás esetében a százezer forint értékhatárt meg nem haladó számlák másolatát a támogatói okirat vagy támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezése esetén nem kell benyújtani, ha a számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok (2) bekezdés szerinti záradékolásának megtörténtét könyvvizsgáló igazolja.

(4) A beszámolót a támogató az annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntéséről, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő öt napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó határidőt annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb húsz nappal meghosszabbíthatja kiegészítés kérés esetén.

(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a támogató érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

19. § (1) Ha a MOB-nak nyújtott költségvetési támogatás végső felhasználója nem a MOB, a MOB elnöke a költségvetési támogatás végső felhasználójának a költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóját annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a költségvetési támogatás végső felhasználóját a beszámoló elfogadásáról vagy annak hiányosságáról. Hiánypótlásra két alkalommal, megfelelő, de alkalmanként legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével kerülhet sor, és a felhívásban meg kell jelölni a beszámoló hiányosságát.

(2) Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a MOB elnöke érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

20. § (1) A költségvetési támogatás felhasználását és elszámolását a minisztérium, valamint a jogszabályban, a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.

(2) *  A támogató – a felhasználási időszakban vagy a beszámoló benyújtását követően, de legkésőbb a beszámoló elfogadását követő hat hónapon belül – a felhasználás helyszínén ellenőrizheti a költségvetési támogatás felhasználását.

(3) *  A támogató a beszámoltatás során ellenőrzi, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, beruházások, szolgáltatás megrendelések kapcsán a közbeszerzést lebonyolította-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően nyújtja be a támogató részére. A kedvezményezett e kötelezettségéhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok körét és a benyújtás határidejét a támogatási szerződésben kell meghatározni.

7. A költségvetési támogatás felfüggesztése, visszavonása

21. § (1) A támogató

a) felfüggeszti vagy visszavonja annak a versenyzőnek és sportszakembernek a Gerevich Aladár-sportösztöndíját, akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra,

b) *  felfüggeszti vagy – a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak a sportszervezetnek, sportiskolának, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnak vagy sportegyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének a költségvetési támogatását,

ba) amellyel az a) pontban meghatározott versenyző vagy sportszakember tagsági, illetve szerződéses jogviszonyban áll, és

bb) amellyel szemben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége (a továbbiakban együtt: sportszövetség) a doppingszabályzatának az a) pontban meghatározott versenyző vagy sportszakember általi megsértésével összefüggésben jogerős sportfegyelmi büntetést szab ki,

c) felfüggeszti vagy – a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak a sportszövetségnek a költségvetési támogatását,

ca) *  amelynek a b) pontban meghatározott sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány a tagja, illetve amelynek versenyrendszerében részt vesz, és

cb) amely sportszövetség – a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjének tájékoztatása szerint – nem tesz eleget a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatainak.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettre vonatkozó jogerős büntetést kiszabó határozat egy példányát az eljáró doppingbizottság a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.

(3) A nemzeti doppingellenes szervezet vezetője az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakról szóló tájékoztatását a tudomásszerzéstől számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.

(4) A költségvetési támogatás teljes összegének – (1) bekezdés szerinti – felfüggesztésére vagy visszavonására akkor van lehetőség, ha:

a) a doppingszabályzat megsértése, a doppingellenes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzetközi sporteseményen történik,

b) a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú versenyzőjének sérelmére követik el, vagy

c) a doppingvétséget a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzékben szereplő anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén szerekkel összefüggésben követik el.

22. § (1) A költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésének időtartamáról, a visszafizetendő költségvetési támogatás összegéről a támogató a 21. § (1) bekezdésében meghatározott magatartások, a 21. § (4) bekezdése, valamint a (2) és a (3) bekezdés figyelembevételével, a határozat vagy a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül dönt.

(2) A költségvetési támogatás felfüggesztésének kezdő időpontja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj esetében a felfüggesztésről szóló döntést követő hónap első napja, egyébként a költségvetési támogatás felfüggesztéséről szóló döntés meghozatalának napja.

(3) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama

a) a 21. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet hosszabb, mint a versenyzővel vagy sportszakemberrel szemben kiszabott jogerős döntésben meghatározott eltiltás büntetés időtartama, más büntetés alkalmazása esetén legfeljebb egy év,

b) a 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb egy év.

(4) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama alatt állami sport célú támogatás a sportág szakmai feladatainak ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem nyújtható.

(5) *  A költségvetési támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztéséről való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy a sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

(6) A visszavont költségvetési támogatást a (7) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a kedvezményezett – a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül – visszafizeti a minisztérium 10032000–01220328–50000005 számú fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlára az átutalási megbízás közlemény rovatában az Áht. azonosító és a szerződésszám megjelölésével.

(7) *  Ha a MOB-nak nyújtott költségvetési támogatás végső felhasználója nem a MOB, a visszavont költségvetési támogatást a költségvetési támogatás végső felhasználója – a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül – a MOB részére fizeti vissza. A MOB a visszafizetett költségvetési támogatást az előirányzat felhasználásával azonos célra a tárgyévet követő év június 30-ig felhasználhatja. A fel nem használt támogatást a MOB a minisztérium számára visszafizeti.

(8) A támogató a költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztéséről a döntés meghozatalát követő öt napon belül értesíti a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjét.

23. § (1) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit vagy a támogatási szerződés meghiúsul, köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül írásban bejelenteni a támogatónak, és a fel nem használt költségvetési támogatásról írásban lemondani, azt visszafizetni, valamint a költségvetési támogatás felhasznált részéről elszámolni.

(2) A vissza nem térítendő céllal nyújtott költségvetési támogatás esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett kedvezményezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére biztosított részletekben történő teljesítés a hárommillió forintot el nem érő költségvetési támogatások esetén a hat hónapot, a hárommillió forint összegű és az azt meghaladó költségvetési támogatások esetén a tizenkét hónapot nem haladhatja meg. A részletfizetési kedvezmény biztosítására a támogató és a kedvezményezett külön megállapodást kötnek.

II. FEJEZET

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

8. Versenysport támogatása

24. § (1) *  A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére támogatja

a) a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezését,

b) *  a versenysport fejlesztési feladatait,

c) a sportszakemberek képzését, továbbképzését, valamint sporteseményeken, kongresszusokon, konferenciákon történő részvételt, ezek magyarországi megrendezését, a megrendezésre való pályázást, valamint sportdiplomáciai tevékenységgel összefüggő feladatok ellátását,

d) a sportszakmai képesítések modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,

e) a sportinformációs rendszerek kialakításával, működtetésével, modulszerű továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat, szakértői tevékenységet,

f) * 

(2) *  A Versenysport támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

25. § (1) *  A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a sportszövetség, annak jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, a MOB, az a)–d) pont szerinti esemény megvalósításában résztvevő gazdasági társaság, valamint a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények részére az a)–d) pont szerinti kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sport- és sportdiplomáciai események rendezésével összefüggő költségek fedezetéhez:

a) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály világbajnoksága,

b) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály Európa-bajnoksága,

c) a felnőtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként meghatározott verseny),

d) világ- és európai sportági szövetség által rendezett kongresszus, konferencia, ilyen szövetség irányító és szakmai szerveinek ülése.

(2) *  Ha a sportszövetség előzetes jóváhagyását követően a sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége vagy a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány nyeri el az (1) bekezdés szerinti sportesemény rendezési jogát, a regisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtására, valamint sikeres pályázat esetén a sportesemény költségvetési támogatására a sportszövetség bevonásával kerülhet sor a sportszövetség kezesi felelőssége mellett.

(3) Az Európa- és világbajnoki versenysorozaton belül megrendezett mérkőzés, verseny, futam nem minősül az (1) bekezdés szerinti sporteseménynek.

(4) *  A miniszter az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás feltételeként a sportesemény teljes költségvetésének legfeljebb tizenöt százalékát kitevő saját forrás biztosítását írhatja elő.

26. § (1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtását legalább negyvenöt nappal – ha a pályázat benyújtásához a Kormánynak a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezésére, létesítményfejlesztésre, beruházásra vonatkozó garanciavállalása, a költségvetési támogatásról szóló, vagy ötvenmillió forintot meghaladó támogatási kérelemre vonatkozó szándéknyilatkozata szükséges, legalább kilencven nappal – megelőzően a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet a sportesemény megrendezésének szándékát és az előirányzatból való költségvetési támogatás iránti kérelmét tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére, kivéve a 27. § (2) bekezdésében meghatározott esetet. A regisztrációs kérelmet a 3. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton megküldeni.

(2) A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétől számított harminc napon belül elbírálja, dönt annak nyilvántartásba vételéről vagy elutasításáról, amelyről a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetet értesíti. Ha a regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter hiánypótlás végett a kérelmező sportszövetségnek legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével visszaküldi.

(3) A miniszter a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételét elutasítja, ha

a) nem a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet nyújtotta be,

b) nem a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy

c) a regisztrációs kérelem a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet hibájából hiányosan került benyújtásra, és a hiánypótlás nem vezetett eredményre.

(4) Ha a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylő létesítményfejlesztés, beruházás szükséges, a regisztrációs kérelemhez – a sportesemény megrendezésének támogatási kérelme mellett – a sportesemény tervezett helyszínéül szolgáló létesítmény vezetőjének a sportesemény megrendezéséhez szükséges előzetes és részletes beruházási és fejlesztési költségtervét tartalmazó írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell.

(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.

27. § (1) A sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet támogatási kérelmet nyújthat be – legkésőbb a sportesemény időpontját megelőző év április 30-ig – a miniszter részére. A támogatási kérelmet a 4. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton megküldeni.

(2) A miniszter – egyedi kérelemre – a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény esetén eltekinthet a regisztrációs kérelem benyújtásától, és a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerinti határidőt követően is benyújtható, ha:

a) a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követően kerül kiírásra;

b) az adott nemzetközi szövetség előzetes írásbeli egyeztetést követően a sportesemény megrendezésére kéri fel a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetet; vagy

c) a sportesemény kiemelkedő sportszakmai jelentőségű.

(3) Ha az évenként megrendezendő Világkupa rendezési jogára vonatkozóan pályázat nem kerül kiírásra, a sportszövetségnek kizárólag a 4. melléklet szerinti támogatási kérelmet kell postai és elektronikus úton megküldenie a minisztérium részére a sportrendezvény időpontját megelőző év április 30-ig.

28. § (1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alapján dönt a költségvetési támogatásban részesíthető, a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetekről.

(2) A tárgyévre vonatkozó költségvetési támogatásról való döntés során a következő szempontokra kell figyelemmel lenni:

a) a sportesemény hazai megrendezésének eredményességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,

b) a sporteseményen részt vevő országok, sportolók, nézők várható száma,

c) a sportesemény közvetítésének Magyarország kedvező nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,

d) a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés, akadálymentesítés, a beruházás sportágfejlesztési és sportpolitikai, valamint gazdaságösztönző hatása,

e) a sportesemény, valamint az azzal összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési éven áthúzódó – hatása,

f) a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó egyéb állami sport célú támogatási kérelem,

g) a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok, valamint a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (Sportaccord) IWGA Világjátékok Magyarországon történő megrendezésével is összefüggő összetettsége, jelentősége,

h) a sporteseménynek a sportág további fejlődésére gyakorolt, várható hatása,

i) a fogyatékos személyek társadalmi integrációjára gyakorolt hatása.

29. § A 25. § szerinti költségvetési támogatás esetén – a 11. §-ban meghatározottak mellett – a támogatási szerződés megkötésének feltételei a következők:

a) a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet lehetővé teszi, hogy a támogatási szerződés megkötésétől a költségvetési támogatás felhasználásával történő elszámolásig a miniszter képviselője tanácskozási joggal részt vehessen a szervezőbizottság munkájában,

b) a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet költségvetést készít és nyújt be a miniszter részére, amely alapján meghatározásra kerül, hogy a miniszter által nyújtott költségvetési támogatás milyen rendezési költségekhez használható fel.

30. § (1) A 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet a támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőig a miniszter részére megküldi a sportesemény szakmai értékelését is.

(2) * 

31. § *  A 24. § (1) bekezdés b)–d) pontja esetében

a) országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség, fogyatékosok országos szövetsége, valamint

b) sportszövetség tagszervezeteként működő és annak versenyrendszerében részt vevő

ba) sportszervezet,

bb) sportiskola,

bc) utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány,

c) testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény,

d) központi költségvetési szerv,

e) a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióinak gyakorlati megvalósításában résztvevő, vagy az ilyen célok elérésében közvetlenül vagy a szövetségi tagszervezetek útján közreműködő gazdasági társaság,

f) a MOB,

g) a Magyar Turizmus Zrt.

lehet kedvezményezett.

32. § *  (1) A 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggő költségek fedezetéhez a miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, sportköztestület, a sportesemény megvalósításában részt vevő gazdasági társaság, valamint a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények támogatási kérelme alapján.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás feltételeként a sportesemény teljes költségvetésének legfeljebb huszonöt százalékát kitevő saját forrás biztosítását írhatja elő.

33. § *  A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, sport köztestület, a sportesemény megvalósításában részt vevő gazdasági társaság, valamint költségvetési szerv részére a 25. § (1) bekezdése és a 32. § szerinti sportesemény rendezéséhez szükséges sporteszközök, berendezések, sportfelszerelések beszerzéséhez.

34. § (1) A 24. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a sportinformációs rendszer kialakításával, működtetésével, modulszerű továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok keretében kerül támogatásra a rendszer adattörzs bővítéséhez és frissítéséhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátása, különösen

a) a funkcionalitás javítása és az esetleges redundanciák kiküszöbölését célzó informatikai-paraméterezési feladatok elvégzése,

b) a rendszer használatába bevont szervezetek adminisztrátori struktúrájának kialakítása, valamint

c) a rendszer széles körben történő megismeréséhez és használatához szükséges kommunikációs és disszeminációs, különösen médiakampányok lebonyolítása.

(2) A 24. § (1) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB és központi költségvetési szerv lehet.

9. Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása

35. § (1) *  A miniszter az Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása előirányzat terhére a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében támogatja a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai rendszerű fejlesztését, ennek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából (a továbbiakban: akadémiai program).

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettjei országos sportági szakszövetségek és sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány.

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok mellett

a) tárgyi eszköz beruházásra, felújításra;

b) a köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatokra;

c) az akadémiai program megvalósítását segítő kollégiumi nevelésre és ellátásra, sportegészségügyi és sporttudományi feladatok elvégzésére;

d) az akadémiai programban részt vevő igazolt sportolók havonta legfeljebb bruttó százezer forint összegű, az akadémiai programban való részvétel céljaival összhangban álló támogatására;

e) versenyre, mérkőzésre, edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás költségére;

f) sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díjára;

g) felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségére használható fel.

(4) *  A miniszter az Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása előirányzat terhére támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) utánpótlás-nevelési programját és az abban részt vevő sportszervezeteket, ezek jogi személyiséggel rendelkező szakosztályait, szervezeti egységeit, köznevelési intézményeket, sportiskolákat és diáksport egyesületeket, valamint a sport fejlesztését szolgáló, utánpótlás-neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványokat. A költségvetési támogatás a 45. § (1) bekezdésében foglalt feladatokra használható fel.

(5) *  Az országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

10. *  Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatása

36. § *  Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására előirányzatból nyújtott költségvetési támogatás kedvezményezettje – a 40. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési támogatás kivételével – a MOB, központi költségvetési szerv, sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

37. § *  (1) A miniszter a Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat terhére támogatja a versenysport és az olimpiai felkészülés következő szakmai feladatait:

a) az olimpiai felkészülést, az olimpiai kvalifikációt eredményező versenyekre történő felkészülést és részvételt, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei, az országos sportági szövetségek, valamint e szövetségek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, továbbá – a sportágak olimpiai eredményességét is figyelembe véve – e szövetségek tagszervezeteként működő és annak versenyrendszerében részt vevő sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány szakmai feladatainak ellátását;

b) az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetsége, az országos sportági szövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány szakmai programjai és feladatai megvalósításával összefüggő működési költségeit;

c) a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve az utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;

d) az európai játékokra, továbbá az ifjúsági olimpiai játékokra történő felkészülést és részvételt;

e) az olimpiai és a paralimpiai játékokon való részvételt; valamint

f) az olimpiai sportágak egyéb sportvilágeseményei esetében a felkészülést, kvalifikációt és részvételt.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:

a) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

b) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,

c) a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

d) a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,

e) doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

f) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával kapcsolatos költségek,

g) a sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

h) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

i) sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során – a (2) bekezdésben meghatározottak mellett – a következő tételek számolhatók el:

a) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

b) a sportszövetségi, sportszervezeti, sportiskolai, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványi iroda működésével kapcsolatos költségek,

c) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

d) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

e) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek,

f) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatásban részesülő országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a költségvetési támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában meghatározott feladatokra köteles fordítani. A szövetségi költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő szövetségi adatait kell figyelembe venni:

a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz;

b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz;

c) az 5. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek közül kettőnek nem felel meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több másfélmillió forintnál.

(6) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő adatait kell figyelembe venni:

a) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg huszonöt százalékának felosztása az 5. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján történik;

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg hetvenöt százalékának felosztása a következő adatok alapján történik, a megjelölt arányban

ba) a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,

bd) a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulásának éve) háromszoros szorzóval,

bf) egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, azaz a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval, pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres szorzóval, edzőpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros szorzóval, olimpiai szakágak száma hatszoros szorzóval.

(7) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során az európai játékok, továbbá az ifjúsági olimpiai játékok esetében a felkészüléssel és részvétellel összefüggő kiadások számolhatók el.

(8) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során az olimpiai és a paralimpiai játékokon való részvétellel összefüggő kiadások számolhatók el.

(9) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során az olimpiai sportágak sportvilágeseményeire történő felkészüléssel, kvalifikációval és az azon való részvétellel összefüggő kiadások számolhatók el.

38. § *  (1) A Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése előirányzat terhére támogatható:

a) a Nemzet Sportolója Címmel járó életjáradék folyósítása,

b) az olimpiai járadék folyósítása,

c) nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek rászorultsági alapon történő költségvetési támogatása,

d) a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer működtetése,

e) az Ezüstgerely művészeti pályázat támogatása.

(2) A MOB Gerevich Aladár-sportösztöndíjként kiemelt sportösztöndíjat és szövetségi sportösztöndíjat adományozhat az olimpiai, paralimpiai, sakkolimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag versenyző, valamint a felkészítésében közreműködő edző, szövetségi kapitány, válogatott vezetőedző és a versenyző felkészítésében közvetlenül részt vevő egyéb sportszakember [a (10)–(19) bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: edző] részére.

(3) A sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, valamint a (10)–(19) bekezdés alapján sportösztöndíjban részesíthető természetes személyek legnagyobb számát a MOB elnöksége állapítja meg. A szövetségi sportösztöndíj keretét a MOB elnöksége az 5. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján az országos sportági szakszövetségek és országos sportági szövetségek javaslatára figyelemmel határozza meg azzal, hogy az egyes sportágak keretösszegeit a sportági összpontszám arányában veszi figyelembe.

(4) A (10)–(19) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek mellett sportösztöndíjra

a) csak válogatott kerettag versenyző jogosult, amely feltétel meglétét a szövetség igazolja,

b) csak olyan, az a) pontban meghatározott versenyzőt felkészítő edző jogosult, aki

ba) a sport területén képesítéshez kötött tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott legalább középfokú edzői képesítéssel, vagy más, a közvetlen sportszakmai felkészítéssel összefüggő képesítéssel, továbbá

bb) a versenyző sporttevékenységének feltételeit, felkészítését biztosító sportszervezettel, sportiskolával, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal vagy a versenyző részére versenyengedélyt kiadó sportszövetséggel fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal

rendelkezik, és e feltételek fennállását igazolja.

(5) Külföldi állampolgárságú edző sportösztöndíjra jogosultságának – kivéve a (6) bekezdésben foglaltakat – a (4) bekezdés b) pontjában foglaltakon kívül további feltétele, hogy az edző

a) az edzői tevékenység végzésére jogosító okirat honosított példányának másolatát,

b) a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására alkalmas okirat másolatát,

c) annak igazolását, hogy bankszámlával rendelkezik, továbbá

d) a tartózkodási engedélye másolatát – amelyből megállapítható, hogy legalább a munkaszerződés, munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamával megegyező időtartamban Magyarország területén jogszerűen tartózkodik –

csatolja.

(6) Az EGT-állampolgárságú edzők esetében a sportösztöndíjra jogosultság feltételei azonosak a magyar állampolgárságú edzőkre a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételekkel.

(7) A sportösztöndíjban részesülőkről a MOB elnöksége a (10)–(19) bekezdésben meghatározottak szerint dönt és gondoskodik a havi sportösztöndíjak tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történő folyósításáról.

(8) Ha a versenyzővel, edzővel szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás indul, a sportösztöndíj folyósítását fel kell függeszteni.

(9) Vissza kell vonni a sportösztöndíjat, ha

a) a versenyző válogatott kerettagsága megszűnik,

b) az edző (4) bekezdés a) pontjában meghatározott versenyzőt felkészítő jogosultsága megszűnik,

c) a versenyzővel vagy az edzővel szemben jogerős doppingbüntetésként eltiltás kerül kiszabásra.

(10) Kiemelt sportösztöndíjban részesíthető

a) az előző négy évben olimpiai játékokon érmes vagy világbajnokságon kizárólag olimpiai versenyszámban világbajnok versenyző;

b) az a) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző;

c) az előző négy évben paralimpián érmes versenyző;

d) a c) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző.

(11) A kiemelt sportösztöndíj mértéke

a) a (10) bekezdés a) pontja szerinti versenyző esetén

aa) egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,

ab) egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után versenyzőnként havonta legalább kétszázezer, legfeljebb háromszázezer forint;

b) a (10) bekezdés b) pontja szerinti edző esetén – a (13) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –

ba) az a) pont aa) alpontjában meghatározott versenyző által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,

bb) az a) pont ab) alpontjában meghatározott versenyzők, csapat által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta háromszázezer forint;

c) a (10) bekezdés c) pontja szerinti versenyző és a (10) bekezdés d) pontja szerinti edző esetén egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta legfeljebb kétszázezer forint;

d) a (10) bekezdés c) pontja szerinti versenyző és a (10) bekezdés d) pontja szerinti edző esetén egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után versenyzőnként és edzőnként havonta legfeljebb egyszázezer forint.

(12) A kiemelt sportösztöndíjban részesülő személyekről a MOB elnöksége

a) versenyző esetén az elért eredményekre,

b) edző esetén a legjobb eredményt elért versenyzőjének eredményessége és az edző szakmai pályafutásának értékelésére

figyelemmel dönt.

(13) A versenyző a (11) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Az edző a (11) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra.

(14) Szövetségi sportösztöndíjban részesíthető a (10) bekezdés hatálya alá nem tartozó felnőtt, valamint utánpótlás korosztályban induló versenyző, és a felkészítését végző edző.

(15) A szövetségi sportösztöndíj mértéke a (16) és (17) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel

a) sportoló esetén havonta legalább harmincezer, legfeljebb háromszázezer forint,

b) edző esetén havonta legalább ötvenezer, legfeljebb háromszázezer forint.

(16) A fogyatékosok sportjában működő sportszövetségek vagy ezek tagszervezetei által foglalkoztatott edző, továbbá a fogyatékosok sportjának versenyrendszerében induló versenyző sportösztöndíjának mértéke – a (17) bekezdésre is figyelemmel – versenyző és edző esetén egyaránt havonta legalább húszezer, legfeljebb százötvenezer forint.

(17) A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség részére biztosítandó sportösztöndíj-keret kizárólag edzők támogatására fordítható.

(18) A szövetségi sportösztöndíj pályázati rendszerben kerül felhasználásra, a pályázatot a MOB elnöksége írja ki és dönt a beérkezett pályázatokról.

(19) A sportszövetségek negyedévente egy alkalommal a MOB elnöksége részére javasolhatják az éves keretösszegen belül a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének a módosítását.

39. § *  (1) A miniszter a Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai előirányzat terhére támogatja a nemzeti doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-doping Organization, a továbbiakban: HUNADO) által ellátott következő doppingellenes feladatokat:

a) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a versenyzők doppingellenőrzése;

b) a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egyéb doppingellenes feladatok;

c) a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság és a doppingbizottság működtetése;

d) a doppingellenes nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése;

e) * 

f) egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható a doppingellenes tevékenységet végző szervezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.

40. § *  (1) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési programot (a továbbiakban: Sport XXI. program) és a Héraklész Program megvalósítását az olimpiai sportágakban, a sportiskolákat, az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását.

(2) *  A miniszter az (1) bekezdés szerinti előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az utánpótlás-neveléssel összefüggő felkészüléshez, versenyeztetéshez, versenyrendezéshez, versenyzési feltételek megteremtéséhez, fejlesztési feladatok ellátásához, a Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület szakmai feladatainak ellátásához, és a Duna Kupa versenysorozaton való részvétel, valamint a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezése költségeihez, valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátásához a (9)–(10) bekezdésben meghatározott kedvezményezettek részére.

(3) A Sport XXI. program koordinációs feladatai keretében a MOB az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatást a következő célokra fordítja:

a) a programban részt vevő sportiskolák, sportegyesületek, sportvállalkozások, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok, valamint országos sportági szakszövetségek szakmai feladatainak támogatása,

b) testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők, valamint a program szakszövetség általi irányítását, felügyeletét, koordinációját végzők – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – béren kívüli juttatásai, a béren kívüli juttatások kifizetői közterhei és megbízási díja,

c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,

d) a programhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása,

e) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,

f) átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésének támogatása,

g) a program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatása,

h) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,

i) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,

j) egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával összefüggő feladatok támogatása.

(4) A Héraklész Program megvalósítása érdekében a MOB az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatást a következő célokra fordítja:

a) hazai és nemzetközi edzőtáborokban való részvétel támogatása,

b) hazai és nemzetközi versenyen, mérkőzésen való részvétel, illetve versenyrendezés támogatása,

c) a Héraklész Programban részt vevő válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének támogatása,

d) sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatása,

e) sportszakemberek díjazása,

f) bevizsgált táplálék-kiegészítők beszerzésének támogatása,

g) sportegészségügyi háttér biztosításával összefüggő kiadások támogatása,

h) sportszer, sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása,

i) egyéb, a Héraklész Programmal szorosan összefüggő feladatok,

j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése.

(5) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az Stv. hatálya alá tartozó olyan köznevelési típusú sportiskolákat, amelyek sportegyesülettel és országos sportági szakszövetséggel, országos sportági szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési feladatokat látnak el, biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását, valamint az egyesületi jellegű sportiskolákat.

(6) Az (5) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:

a) a köznevelési típusú sportiskolákban használandó, sportszövetségi jóváhagyással rendelkező sportági tantervek elkészítése,

b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,

c) a sportági tantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,

d) a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozása,

e) kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkája,

f) a sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos költségek támogatása,

g) a sportiskolai kerettanterv megvalósításában közreműködő pedagógusok programmal kapcsolatos többletfeladatainak – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai,

h) a sportiskolai kerettanterv megvalósítását segítő eszközbeszerzés,

i) egyéb, a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok,

j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,

k) egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatainak ellátása.

(7) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja a versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézményeket, azok adott tanévi működési költségeit, a versenyzők kiegészítő oktatását, vizsgára való felkészítését.

(8) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását a következők szerint:

a) az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történő részvételt,

b) az ORV magyarországi megrendezését,

c) a sportegyesületek utánpótlás-nevelési műhelyeinek szakmai munkáját.

(9) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség, sérülés specifikus sportszövetség, sportszervezet, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, köznevelési intézmény, sportiskola, valamint a Sportiskolák Országos Szövetsége következő utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához:

a) kiemelt jelentőségű hazai rendezésű utánpótlás-sportesemény rendezése,

b) sportiskolai sportesemények, sportrendezvények támogatása, az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai programok megvalósítása,

c) egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok.

(10) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a (9) bekezdés a)–c) pontja szerinti utánpótlás-nevelési tevékenységben közreműködő

a) helyi önkormányzat,

b) gazdasági társaság,

c) központi költségvetési szerv

részére is.

41. § *  A miniszter a paralimpiai mozgalom és a fogyatékos személyek sportjának fejlesztése érdekében a Fogyatékosok sportjának támogatása előirányzat terhére támogatja:

a) a paralimpiai felkészülést és a fogyatékosok versenysportját nem paralimpiai versenyszámokban,

b) a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány szakmai programjai és feladatai megvalósítását, valamint az ezzel összefüggő működési költségeit,

c) a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei szinten valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a fogyatékosok sportja területén – működő sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány szakmai programjait és feladatait, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit,

d) az olimpiai központban való edzőtáborozást,

e) hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt,

f) sportolók felkészülését és részvételét a speciális világjátékokon,

g) sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit,

h) sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat beszerzését,

i) sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen a paralimpiai és speciális világjátékok kerettagjainak sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás igénybevételét, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok beszerzését),

j) a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és sporttudományos programokat,

k) a sportszakember-képzési feladatokat,

l) a sport által megvalósuló integrációt elősegítő programokat,

m) a sportrehabilitációs programokat,

n) egyéb, a paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását,

o) a fogyatékosok nem paralimpiai sportágak területén működő civil szervezetei, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint sportszervezetei, sportiskolái, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványai szakmai programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit,

p) a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatását és programjait,

q) a fogyatékos személyek szabadidősportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényeit,

r) egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását.

42. § *  (1) A miniszter a Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása előirányzat terhére támogatja:

a) a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei szakmai programjainak, valamint az Stv.-ben és az alapszabályában meghatározott feladatainak megvalósításával összefüggő működési költségeit,

b) a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA Világjátékaira és a Küzdősportok Világjátékaira való felkészülés szakmai feladatainak ellátását, az e versenyeken való részvétellel kapcsolatos költségeket, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európai Játékokon résztvevő nem olimpiai sportágak felkészülésének támogatását.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:

a) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

b) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,

c) a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

d) a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatásokkal, táplálkozási tanácsadással, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlásával) kapcsolatos költségek,

e) a válogatott kerettag versenyzők doppingvizsgálatával, doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos felvilágosításával összefüggő költségek,

f) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával kapcsolatos költségek,

g) a sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

h) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

i) sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

j) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

k) a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,

l) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

m) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

n) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek,

o) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a (2) bekezdés a)–i) pontjaiban meghatározott tételek számolhatók el.

(4) A költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek esetében a következő feltételeket kell figyelembe venni:

a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz;

b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz;

c) az 5. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek közül kettőnek nem felel meg, az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több másfélmillió forintnál.

(6) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (4) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettőnek megfelel, az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg

a) huszonöt százalékának felosztása az 5. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján történik;

b) hetvenöt százalékának felosztása a következő arányok alapján történik:

ba) a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,

bd) a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulásának éve) háromszoros szorzóval,

bf) egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, így a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval, pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres szorzóval, edzőpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros szorzóval, olimpiai szakágak száma hatszoros szorzóval

számítandó.

(7) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatásban részesülő országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a költségvetési támogatást tagszervezetei számára is biztosíthatja.

11. Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

50. § (1) *  A Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése előirányzat terhére

a) *  az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendelet alapján a sportolók, sportszakemberek részére állami jutalom és eredményességi támogatás nyújtható, valamint

b) a miniszter az általa adományozható elismerésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a sport területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes személyek részére sportszakmai elismerések – díjak, kitüntetések, dísztárgyak – adományozásának költségeit finanszírozza.

(2) *  A Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, az (1) bekezdés b) pontja szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje sportoló, sportszakember és központi költségvetési szerv.

12. Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása

51. § (1) *  A miniszter a Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatának támogatása előirányzat terhére a sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel költségvetési támogatást nyújthat az Országos Sportegészségügyi Intézet részére a válogatott kerettag sportolók olimpiai, paralimpiai, speciális világjátékokra és a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA Világjátékaira való felkészülésével összefüggő emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatához, különösen

a) az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedő orvosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszőrök, gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeletéhez; továbbá orvosok (keretorvosok), gyógytornászok, sportpszichológusok, masszőrök foglalkoztatásához,

b) a keretorvossal nem rendelkező válogatott keretek sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi csoport működtetéséhez,

c) a válogatott kerettagok szűrővizsgálatainak elvégzéséhez, táplálkozási tanácsadáshoz,

d) *  teljesítmény-élettani laboratórium, valamint sportgenomikai laboratórium működtetéséhez,

e) intézményi műszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez,

f) sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megjelentetéséhez,

g) *  edzőtáborokban, olimpiai központokban, valamint az országos sportegészségügyi hálózat keretében a sportorvosi ellátáshoz,

h) *  sportorvosi szakrendelések, valamint a keretorvosi hálózat on-line regisztrációs rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

i) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, felvilágosító, nevelő, ellenőrző tevékenységhez,

j) doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladatok HUNADO általi ellátásához,

k) orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához, működtetéséhez,

l) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez,

m) az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt sürgősségi ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításához,

n) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggő feladatok ellátásához.

(2) Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtható a MOB, az MPB és a sportszövetségek részére a válogatott kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, különösen sportág-specifikus orvosi eszközök, berendezések, műszerek vásárlásához, táplálkozási tanácsadáshoz, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlásához, valamint doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladataik ellátásához.

(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás nyújtható az olimpiai és paralimpiai válogatott kerettag sportolók kiemelt, soron kívüli sürgősségi ellátásához.

(4) *  A Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatának támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

13. Szabadidősport támogatása

52. § (1) *  A miniszter a szabadidősport fejlesztése érdekében a Szabadidősport támogatása előirányzat terhére támogatja:

a) a kiemelkedő szabadidősport rendezvényeket,

b) a nők és családok szabadidősportjának fejlesztését,

c) a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenységét,

d) az idősek szabadidősportját,

e) a munkahelyi sport fejlesztését,

f) a hagyományos magyar sportokat,

g) egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az iskolai, diák- és felsőoktatási szabadidősport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátását,

h) a 2015. évi, Budapesten megrendezendő TAFISA (Trim and Fitness International Sport for All Association) Világkongresszus előkészítését,

i) a szabadidősporttal kapcsolatos kutatásokat,

j) a szabadidősport területén működő országos sportszövetségek szakmai programjait és feladatait, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit,

k) szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények működését, igénybevételét,

l) szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építését, fejlesztését, korszerűsítését, felújítását,

m) a szabadidősport területén működő szakemberek képzését szolgáló jegyzetek elkészítését és kiadását, továbbá a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak kidolgozását és expediálását,

n) a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények és a mellettük működő sportegyesületek műhelyeinek szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységét.

(2) *  Az (1) bekezdés a)–h) és l) pontjai alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás tekintetében

a) a szabadidősport-rendezvény megrendezésével közvetlenül összefüggő kiadások,

b) sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, bevizsgált étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,

c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával összefüggő költségek,

d) sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díj,

e) szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésével, fejlesztésével, korszerűsítésével, felújításával közvetlenül összefüggő költségek,

f) *  a költségvetési támogatás legfeljebb húsz százalékáig a sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás költségei,

g) a költségvetési támogatás legfeljebb harmincöt százalékáig a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,

h) a költségvetési támogatás legfeljebb negyven százalékáig a sportrendezvény szervezésével összefüggő étkezés és frissítők költségei,

i) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a sportrendezvény résztvevőinek díjazásával kapcsolatos közvetlen költségek,

j) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek – az (5) bekezdésben foglalt korlátozással –,

k) a versenyrendezés (ideértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések rendezésének költségei,

l) a hazai és külföldi szakmai programokon való részvétel költségei (ideértve a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségeket is)

számolhatók el.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, helyi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, köznevelési intézmény, központi költségvetési szerv, köztestület, valamint helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társasága lehet.

(4) *  A Szabadidősport támogatása előirányzat terhére egyedi döntés vagy pályázat alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

(5) *  A költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek elszámolását a támogató akkor fogadja el, ha a 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Szabadidősport támogatása előirányzaton rendelkezésre álló eredeti előirányzat legfeljebb három százaléka erre fedezetet biztosít.

14. Diák- és hallgatói sport támogatása

53. § (1) *  A miniszter az iskolai, diák- és felsőoktatási sport fejlesztése érdekében a Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére támogatja:

a) a diáksport rendezvényeket, diák szabadidősport-rendezvényeket, programokat,

b) a diákolimpiai versenyrendszert és a fogyatékosok diákolimpiai versenyrendszerét,

c) a diák önkéntesek képzési rendszerét,

d) a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzők és nemzeti válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség versenyein,

e) a Magyar Diáksport Szövetség által végzett iskolai sport fejlesztését, diáksport szövetségek szakmai munkáját,

f) a felsőoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságát, hallgatói szabadidősport rendezvényeket, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő egyetemi világ- és Európa-bajnokságokat,

g) a felsőoktatási intézmények mellett működő sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány műhelyeit,

h) a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kidolgozott Hajós Alfréd Terv célkitűzéseinek megvalósításával összefüggő költségeket,

i) a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföldön megrendezendő tárgyévi főiskolai világbajnokságokon és Universiadékon,

j) a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pályázatait,

k) a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézményeket,

l) a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség szakmai programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit,

m) a sportszakmai képesítések modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,

n) a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara szakmai feladatainak és szabadidős sportprogramjainak megvalósítását,

o) a köznevelésben és felsőoktatásban végzett sportkutatást,

p) az iskolai, diák- és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátását,

q) az iskolai, diák- és felsőoktatási sport népszerűsítésével összefüggő feladatokat.

(2) *  Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:

a) a sportegészségügyi ellátás (a rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) költségei,

b) a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,

c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

d) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a kedvezményezett sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás költségei,

e) a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggő étkezés költségei,

f) a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggő frissítők költségei,

g) a Magyar Diáksport Szövetség által az (1) bekezdés a) pontja alapján szervezett felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken, bajnokságokon kiemelkedően szereplő iskolák jutalmazásának költségei,

h) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,

i) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések megrendezésének költségei,

j) a sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt vagy más jogcímen használt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

k) pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak

számolhatók el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB.

(4) *  A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

15. Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

54. § (1) *  A miniszter a Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások előirányzat terhére támogatja a sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs, marketing tevékenységet, tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadványok megjelentetését, továbbá a sportdiplomáciai feladatok ellátását.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, helyi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, központi költségvetési szerv és gazdasági társaság lehet.

(3) *  A Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

16. Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

55. § (1) *  A miniszter a Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzat terhére támogatja a sporttudománnyal, sportinnovációval foglalkozó civil szervezetek működését és szakmai feladatai ellátását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB.

(3) *  A miniszter a Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzat terhére támogathatja

a) továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek terjesztését,

b) szakmai-módszertani anyagok készítését és korszerűsítését, digitalizálását,

c) a szakképzési szakértők részére igazolvány elkészíttetését,

d) a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges életmód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidősport, az iskolai és diáksport fejlesztésével, valamint a területi sportfeladatok ellátásának segítésével összefüggő programokat, infrastrukturális és eszközfejlesztéseket,

e) a tudományos és kutatási tevékenységet,

f) a tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését,

g) a konferenciák és rendezvények szervezését,

h) szakmai kiadványok szerkesztését és megjelentetését,

i) *  a szakmai feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő működési költségeket.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény és központi költségvetési szerv lehet.

(5) *  A Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

16/A. *  Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése

55/A. § *  (1) A miniszter a Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése előirányzat terhére támogatja a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő sportszakmai feladatok ellátását, a kiemelt edzők foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat, a sportszövetségek és tagszervezeteik adósságrendezését, továbbá a sportszervezetek szakmai többletfeladatainak ellátását, illetve a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, sportszövetség, sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításában közreműködő gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, költségvetési szerv és helyi önkormányzat lehet.

(3) A Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

III. FEJEZET

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE ÉS KEZELÉSE

17. Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása

56. § (1) *  A miniszter az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az MLSZ részére a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, az MLSZ által, illetve az MLSZ versenyrendszerében szervezett mérkőzésnek helyt adó sportlétesítmények műszaki, infrastrukturális és biztonságtechnikai fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósításához, a pályázat lebonyolításával, valamint a stadionbiztonsági rendszerek üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségekhez.

(2) *  Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

(3) * 

18. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

57. § (1) *  A miniszter a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sport célú ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátására.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt sportvállalkozásoknak fejlesztési célú hiteleik kamattámogatásához, valamint a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. század iskolájába” elnevezésű pályázat nyerteseinek fizetendő kamattámogatásokhoz és a pályázattal kapcsolatos kiegészítő költségekhez.

(3) *  A miniszter a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást

a) az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladataihoz, az abba illeszkedő egyedi beruházások támogatásához, amely beruházási célú költségvetési támogatás legfeljebb hét százaléka fordítható koordinációs feladatokra,

b) állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok működtetéséhez,

c) sportszervezet részére az általa használt állami, önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával összefüggő létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá a használattal összefüggő, korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt kapott.

(4) *  A miniszter a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez és a rendezéssel kapcsolatos költségekhez.

(5) *  A miniszter a Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást a Győr Aréna beruházás megvalósításával, valamint a miskolci atlétikai futópálya fejlesztésével összefüggő költségekhez.

(6) *  A Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére biztosított költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, civil szervezet, gazdasági társaság és központi költségvetési szerv lehet.

19. Magyar Sport Háza támogatása

58. § (1) *  A miniszter a Magyar Sport Háza támogatása előirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást

a) a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához,

b) a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek fedezéséhez,

c) a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz,

d) egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek fedezéséhez.

(2) *  A Magyar Sport Háza támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje a Magyar Sport Házát üzemeltető gazdasági társaság lehet.

20. Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása

59. § (1) *  A miniszter a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt

a) a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukcióért felelős Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatásához,

b) a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion UEFA 4. kategóriájú stadionná történő fejlesztéséhez.

(2) *  A Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion felújításáért, fejlesztésért felelős gazdasági társaság lehet.

(3) * 

20/A. *  Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

59/A. § *  (1) A miniszter a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az NB I-es és NB II-es labdarúgó klubok által használt stadionok, a labdarúgó akadémiák és labdarúgó pályák fejlesztése keretében a nézőtéri komfortot, a játéktér minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, civil szervezet és gazdasági társaság lehet.

20/B. *  Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

59/B. § *  (1) A miniszter a Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztések keretében a nézőtéri komfortot, a játékterek, a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) A Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző központi költségvetési szerv lehet.

20/C. *  Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

59/C. § *  (1) A miniszter a Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Tüskecsarnok projekt befejezésére és egy új uszodakomplexum megvalósítására.

(2) A Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző központi költségvetési szerv lehet.

20/D. *  Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

59/D. § *  (1) A Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása előirányzat a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházás keretében a kézilabda sportág kiszolgálását biztosító új csarnok építésére, öltözők és kiszolgáló helyiségek kialakítására, szállás és kiszolgáló létesítmények építésére, felújítására használható fel.

(2) A Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző központi költségvetési szerv lehet.

20/E. *  A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

59/E. § *  (1) A miniszter a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportágfejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó sportlétesítmény-fejlesztések kapcsán a nézőtéri komfortot, a játék- vagy uszodatér, a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) *  A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, egyházi jogi személy vagy központi költségvetési szerv lehet.

20/F. *  A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

59/F. § *  (1) A miniszter a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztésekre, így különösen világbajnokságok megrendezésére alkalmas új uszodakomplexum építésére.

(2) *  A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezet, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv vagy gazdasági társaság lehet.

20/G. *  Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)

59/G. § *  (1) A miniszter a Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Rohonci úti Sporttelep területén egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok építésével összefüggő költségekhez.

(2) A Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/H. *  Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

59/H. § *  (1) A miniszter a Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a jelenlegi Sóstói Stadion helyén egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion építésével összefüggő költségekhez.

(2) A Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/I. *  Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

59/I. § *  (1) A miniszter a Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a meglévő labdarúgó stadion egyes részeinek megtartása mellett egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion építésére és a stadion megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út és infrastrukturális fejlesztésekre.

(2) A Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/J. *  Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása

59/J. § *  (1) A miniszter a Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Fonyódi Antal Sportcsarnok felújítása keretében a nézőtéri komfortot, a játéktér és a kiszolgáló helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) A Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/K. *  Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása

59/K. § *  (1) A miniszter a Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása, korszerűsítése keretében a nézőtéri komfortot, a játéktér és a kiszolgáló helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) A Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/L. *  Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása

59/L. § *  (1) A miniszter a Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Mosonmagyaróvári Sportcsarnok felépítéséhez.

(2) A Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/M. *  Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása

59/M. § *  (1) A miniszter a Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Gabányi László Sportcsarnok fejlesztése keretében a nézőtéri komfortot, a játéktér és a kiszolgáló helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) A Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/N. *  Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása

59/N. § *  (1) A miniszter a Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Nyéki Imre Uszoda fejlesztése keretében a nézőtéri komfortot, az uszodatér és a kiszolgáló helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) A Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/O. *  Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása

59/O. § *  (1) A miniszter a Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztése keretében a nézőtéri komfortot, a játékterek és a kiszolgáló helyiségek minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekhez.

(2) A Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság és civil szervezet lehet.

20/P. *  Tornaterem-építési program

59/P. § *  (1) A Tornaterem-építési program előirányzat a mindennapos testnevelés kiszolgálását biztosító új tornatermek építéséhez, vagy meglévő tornatermek bővítéséhez, felújításához használható fel.

(2) A Tornaterem-építési program előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet és központi költségvetési szerv lehet.

20/Q. *  Tanuszoda-fejlesztési program

59/Q. § *  (1) A Tanuszoda-fejlesztési program előirányzat új tanuszodák építéséhez vagy meglévő tanuszodák bővítéséhez, felújításához használható fel.

(2) A Tanuszoda-fejlesztési program előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható. A költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet és központi költségvetési szerv lehet.

IV. FEJEZET

SPORT TÁRSADALMI, CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK

21. Magyar Olimpiai Bizottság

60. § *  (1) A miniszter a Magyar Olimpiai Bizottság előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a MOB részére:

a) a MOB;

b) a Magyarországon működő nemzetközi sportszövetségek és -szervezetek

szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeihez.

(2) A Magyar Olimpiai Bizottság előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

IV/A. FEJEZET * 

LÁTVÁNYCSAPAT-SPORT TÁMOGATÁSA * 

22. *  A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok

60/A. § *  (1) A miniszter a látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok előirányzat terhére támogatja a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje civil szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság lehet.

(3) A látvány-csapatsport támogatásával összefüggő feladatok előirányzat terhére egyedi döntés alapján nyújtható költségvetési támogatás. A költségvetési támogatás teljes összege támogatási előlegként is nyújtható.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

62. § *  E rendelet

a) az 1407/2013 bizottsági rendelet,

b) a 360/2012 bizottsági rendelet, és

c) a Határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

63–65. § * 

1. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

A B C D
1. Kedvezményezett neve: Elszámolást ellenőrizte*
2. Az elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe: Dátum*
3. Szerződés összege: Aláírás*
4. Elszámolandó támogatás összege:
A B C D E F G H I
Számla / bizonylat adatai A számlán
1. Szerződéshez mellékletként csatolt KÖLTSÉGTERV fő sorai csatolt számla sorszáma CA
Számla sorszáma
CB
Teljesítés dátuma
CC
A bizonyla-
tot kiállító (Szállító) neve
CD
Termék
/szolgáltatás megnevezése
CE
Számla összege** (Ft)
szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg Támogató tölti ki! A költség-
terv egyes fő soraiban igényelt támogatás
Előző
részletek el-
számolásá-
ban elfoga-
dott összeg
Támogatás-
ra elszámolt – összesen
Eltérés összege/
%-a
2. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 2.1
2.2
2.3
2.4
3. Munkaadókat terhelő
járulékok
3.1
3.2
3.3
3.4
4. Anyagköltség, készletbeszerzés 4.1
4.2
4.3
4.4
5. Szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak 5.1
5.2
5.3
5.4
6. Bérleti díjak 6.1
6.2
6.3
6.4
7. Rezsi jellegű kiadások 7.1
7.2
7.3
7.4
8. Szállítási, utazási költségek 8.1
8.2
8.3
8.4
9. Egyéb szolgáltatások vásárlása 9.1
9.2
9.3
9.4
10. Egyéb dologi kiadások 10.1
10.2
10.3
10.4
11. Beruházás 11.1
11.2
11.3
11.4
12. Felújítás 12.1
12.2
12.3
12.4
13. Összesen
* Támogató tölti ki!
**Áfa-visszaigénylés esetén a „Számla összege” oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt számlák hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma/MOB felé, a ....................................... iktatószámú szerződéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint került sor.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adatot.

Az elszámolás kelte: .......................................................

P. H.

...................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

2. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Elszámolási táblázat a támogatás végső felhasználója által benyújtott elszámolások összesítésére a .... számú támogatási szerződés keretében biztosított támogatás felhasználásáról

A. B. C.
1. Kedvezményezett neve: A támogató tölti ki!
2. Az elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe: Elszámolást ellenőrizte:
3. A támogatás szerződés szerinti összege: Keltezés:
4. Elszámolandó támogatás összege: Aláírás:
A. B. C. D. E.
1. Harmadik fél megnevezése Eredeti szerződéses érték Módosított szerződéses érték Ténylegesen kifizetett/elfogadott összeg Szerződésmódosítás követ-
keztében le nem szerződött/ elszámolás alapján el nem fogadott összeg
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Összesen:

3. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM
a hazai rendezésű sportesemények rendezésének állami támogatásához

A. B.
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok
A sportszövetség
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:
1.5. A kapcsolattartó személy neve:
1.6. Telefonszáma:
1.7. Faxszáma:
1.8. E-mail címe:
2. A sporteseményre vonatkozó adatok
A sportesemény
2.1. Megnevezése:
2.2. Tervezett időpontja: kezdete: vége:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege: világbajnokság
Európa-bajnokság
Világkupa
2.5. Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sportaréna
a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő létesítmény
egyéb:
2.6. Jelentősége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció
egyéb:
2.7. A pályázat nemzetközi szövetséghez történő benyújtásának időpontja:
2.8. A rendezés jogáról való döntés időpontja:
2.9. Szükséges-e a Kormány előzetes garanciavállalása:
2.10. Ha szükséges létesítmény-beruházás, felújítás, rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati, illetve egyéb piaci forrás:
3. A sportesemény tervezett bevételei (ezer Ft)
3.1. Az EMMI-től igénylendő támogatás:
3.2. Egyéb, sport célú állami támogatási igény: Intézmény: Összeg:
3.3. A sportesemény megrendezésével összefüggő már elnyert sport célú állami támogatás: Intézmény: Összeg:
3.4. A megvalósításra tervezett saját forrás:
3.5. Tervezett összes bevétel:
4. A sportesemény tervezett kiadásai (ezer Ft)
4.1. Tervezett összes kiadás:
5. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok
5.1. A sportesemény sportdiplomáciai jelentősége:
5.2. A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú távú hatásai:
5.3. Létesítmény-beruházás, -fejlesztés várható költsége
(ezer Ft):
5.4. Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):

Kelt: ..............................................................

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.

P. H.

...................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

4. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a hazai rendezésű sportesemények rendezésének állami támogatásához

A. B.
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) támogatási kérelmet benyújtó sportszövetségre (jogtulajdonosra) vonatkozó adatok
A sportszövetség (jogtulajdonos)
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)
1.5. A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:
1.6. A kapcsolattartó személy neve:
1.7. Telefonszáma:
1.8. Faxszáma:
1.9. E-mail címe:
1.10. Tagszervezeteinek száma: Igazolt
versenyzőinek száma:
1.11. *  Nemzetközi tárgyévet megelőző 5. évben
eredményesség (az elmúlt tárgyévet megelőző 4. évben
öt évben világbajnokságon, tárgyévet megelőző 3. évben
Európa-bajnokságon, világkupán tárgyévet megelőző 2. évben
elért pontszerző helyezések): tárgyévet megelőző évben
2. A sporteseményre vonatkozó adatok
Sportesemény
2.1. Megnevezése:
2.2. Tervezett időpontja: kezdete: vége:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege: világbajnokság
Európa-bajnokság
világkupa
2.5. Tervezett létesítménye: Papp László Budapest Sportaréna
a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő létesítmény
egyéb:
2.6. Jelentősége: olimpiai/paralimpiai kvalifikáció
egyéb:
2.7. A sporteseményen részt vevő országok várható száma: A sporteseményen részt vevő magyar versenyzők várható száma:
2.8. A sporteseményre kilátogató nézők várható száma: A sporteseményen részt vevő sajtó munkatársak várható száma:
2.9. A sportesemény várható média megjelenése:
3. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok
3.1. A létesítmény-beruházásra, – fejlesztésre rendelkezésre Intézmény: Összeg:
álló, saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft): Intézmény:
3.2. Az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló, saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft): Intézmény: Összeg:
4. A sportesemény közvetlen megrendezésével összefüggő költségvetés-tervezet
A. Bevételek B. Összeg (ezer Ft)
4.1. Az EMMI-től igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggő támogatás:
4.2. Egyéb sport célú állami támogatás (intézmény):
4.3. Szponzori/saját bevétel összesen:
4.3.1. pénzbeli:
4.3.2. szolgáltatás jellegű:
4.4. Reklámbevétel összesen:
4.4.1. pénzbeli:
4.4.2. szolgáltatás jellegű:
4.5. Tv jogdíj:
4.6. Jogtulajdonostól származó bevétel:
4.7. Jegybevétel:
4.8. Akkreditáció díjak:
4.9. Nevezési díjak:
4.10. Szállásköltség/éj/fő összesen:
4.10.1. résztvevők:
4.10.2. versenybírók:
4.10.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.10.4. szervezőbizottság tagjai:
4.10.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.11. Étkezési költség/nap/fő összesen:
4.11.1. résztvevők:
4.11.2. versenybírók:
4.11.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.11.4. szervezőbizottság tagjai:
4.11.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.12. Egyéb sportág-specifikus bevétel:
4.13. Összesen:
A. Kiadások B. Összeg (ezer Ft)
4.14. Jogdíj:
4.15. Reklámjogdíj:
4.16. Tv jogdíj:
4.17. Szervezési illeték:
4.18. Utazási költség/fő összesen:
4.18.1. résztvevők:
4.18.2. versenybírók:
4.18.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.18.4. szervezőbizottság tagjai:
4.18.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.19. Szállásköltség/éj/fő összesen:
4.19.1. résztvevők:
4.19.2. versenybírók:
4.19.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.19.4. szervezőbizottság tagjai:
4.19.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.20. Étkezési költség/nap/fő összesen:
4.20.1. résztvevők:
4.20.2. versenybírók:
4.20.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.20.4. szervezőbizottság tagjai:
4.20.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):
4.21. Szállítás (helyi) összesen:
4.21.1. résztvevők:
4.21.2. versenybírók:
4.21.3. nemzetközi tisztségviselők:
4.21.4. szervezőbizottság tagjai:
4.21.5. eszköz, felszerelés:
4.21.6. egyéb (sportág-specifikus):
4.22. Létesítmény bérleti díja (technikai feltételek biztosításával) összesen:
4.23. Versenyhelyszín kiépítésével összefüggő kiadások összesen:
4.24. Sajtóközpont, média állások:
4.25. Bérleti díjak összesen:
4.25.1. busz, gépkocsi:
4.25.2. mobil létesítmények:
4.26. Tv közvetítéssel összefüggő technikai eszközök:
4.26.1. irodabérlet:
4.26.2. egyéb (sportág-specifikus):
4.27. Akkreditáció:
4.28. Érmek:
4.29. Tiszteletdíjak (serlegek stb.):
4.30. Hivatalos értekezletek:
4.31. Fogadások:
4.32. Megnyitó és záró ünnepség:
4.33. Biztonsági szolgálat:
4.34. Sportegészségügyi/mentőszolgálat:
4.35. Doppingellenőrzés:
4.36. Informatikai szolgáltatás:
4.37. Marketing kiadások összesen:
4.37.1. kiadványok (plakát, fotó, műsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):
4.37.2. nyomtatványok:
4.37.3. ajándéktárgyak:
4.37.4. reklámtevékenység:
4.37.5. sajtótájékoztató:
4.37.6. egyéb:
4.38. Személyi jellegű kiadások összesen:
4.38.1. szervezőbizottság tagjai:
4.38.2. technikai személyzet:
4.38.3. tisztségviselők:
4.38.4. versenybírók:
4.38.5. hostessek:
4.38.6. tolmács:
4.38.7. bemondó:
4.38.8. szakértők:
4.38.9. egyéb:
4.39. Formaruha:
4.40. Egyéb sportág-specifikus kiadások:
4.41. Összesen:

Kelt: ..............................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatási kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.

P. H.

...................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

5. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Pontérték-táblázat a sportági eredményesség megállapításához

Az eredményesség számításánál csak azok a helyezések vehetők figyelembe, amelyek az állami olimpiai jutalomról és az eredményességi támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

I. A különböző világversenyeken elért helyezések értékpontjai

Olimpia, Paralimpia, IWGA Világjátékok, világbajnokság

A. B. C. D. E. F. G. H.
1. Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2. Pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti pontszámokat másfélszeres szorzóval kell számolni.

Európa-bajnokság

A. B. C. D. E. F.
1. Helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2. Pont 7 5 4 3 2 1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat kétszeres szorzóval kell számolni.

II. A különböző korosztályoknál alkalmazott szorzók

A. Korosztály B. Szorzó
1. Felnőtt 5
2. Legidősebb utánpótlás-korcsoport 2

III. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók

A. Világversenyek ciklusa B. Olimpia, Paralimpia, IWGA Világjátékok C. Világbajnokság D. Európa-bajnokság
1. 4 éves ciklus 9 5 4
2. 3 éves ciklus 4 3
3. 2 éves ciklus 3 2
4. Évenkénti 2 1

IV. Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói

A. B.
1. Egyéni (egyes) 1,0
2. Páros 0,75 x létszám
3. Csapat 0,5 x létszám

V. Csapatjáték sportágak szorzói

A. B.
Csapat 0,5 x egyszerre pályán lévő játékosok száma

VI. Az eredmények szorzói az eredmény elérését követő években

A. 1. év B. 2. év C. 3. év D. 4. év
1. Olimpia, paralimpia, IWGA Világjátékok, felnőtt VB, EB 1 0,8 0,4 0,2
2. Utánpótlás VB, EB 1 0,5 0 0

VII. Olimpiai, paralimpiai és IWGA Világjátékok, továbbá olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámainak a szorzói

A. Olimpiai, paralimpiai, IWGA Világjátékokon szereplő versenyszámok B. Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámai
1 0,5

VIII. Ifjúsági Olimpia esetében az Olimpiára számított pontszám ötven százaléka számítható be a sportágaknak.