A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2013. (V. 14.) VM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a hazai ökológiai termelésre, feldolgozásra, forgalmazásra és jelölésre vonatkozó nemzeti eljárás rendjére, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 27. § (5) bekezdése szerinti tanúsító szervezet hatósági elismerésére, felügyeletére, továbbá működési feltételeire terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) ellenőrzési okirat: az 1235/2008/EK bizottsági rendelet V. melléklete alapján kiállított „ökológiai termelésből származó termékek Európai Közösségbe történő importjára vonatkozó ellenőrzési tanúsítvány”,

b) Öko rendelkezések: e rendelet, a 834/2007/EK tanácsi rendelet, illetve annak végrehajtására kiadott bizottsági rendeletek, valamint az ökológiai termelésre, feldolgozásra forgalmazásra és jelölésre vonatkozó, az Európai Unió egyéb közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak előírásai,

c) tanúsító szervezet: a 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk p) pontja szerinti ellenőrző szerv,

d) tanúsítvány: a 834/2007/EK tanácsi rendelet 29. cikk (1) bekezdése szerinti igazolás,

e) *  gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,

f) *  régió: Magyarország és a vele határos országok területe.

2/A. § *  A 2. §-ban foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában

a) a 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikke, és

b) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikke

szerinti fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. A tanúsító szervezet elismerése

3. § (1) Tanúsító szervezetként az működhet, akit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikk (4) bekezdés b) pontjára tekintettel a gazdasági szereplőknél ellenőrzést és tanúsítást végző tanúsító szervezetként elismer.

(2) Az elismerés iránti kérelmet postai vagy elektronikus úton a NÉBIH-hez kell benyújtani. A kérelem mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell magyar nyelven csatolni:

a) a tanúsító szervezet Minőségügyi Kézikönyvét és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumait, amelyeknek tartalmaznia kell legalább

aa) *  a tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplőkkel szemben támasztott követelményrendszert, amennyiben a tanúsító szervezet ilyet alkalmaz,

ab) *  a mintavétel rendjét, a minta tárolására vonatkozó előírásokat és a laboratóriumi vizsgálat módját,

ac) az ellenőrzés és a tanúsítás rendjét,

ad) az Öko rendelkezések be nem tartásának gyanúja esetén alkalmazandó ellenőrzés rendjét,

ae) a tanúsító szervezet által a 14. § (1) bekezdés a) pontjában leírt tevékenységhez alkalmazott kockázatelemzési rendszert,

af) a nem ökológiai termelési módszerrel előállított, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 21. pontja szerinti vetőmag (a továbbiakban: vetőmag) használatának elfogadására és nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó eljárási szabályokat,

ag) a tanúsító szervezet szervezeti felépítését,

ah) a gazdasági szereplők nyilvántartási rendszerét,

ai) az Öko rendelkezések megsértése esetén a gazdasági szereplőnél alkalmazandó eljárásokat,

aj) *  a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjére szolgáló eljárásokat,

b) az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását,

c) *  a terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket megállapító szabvány szerinti akkreditált státuszt igazoló dokumentum másolatát,

d) amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával vett minták vizsgálatához nem rendelkezik az EN 17025 ISO IEC szabvány szerint akkreditált laboratóriummal, egy arra akkreditált laboratóriummal kötött szerződés másolatát.

4. § (1) Tanúsító szervezetként a NÉBIH azt a természetes személyt vagy gazdálkodó szervezetet ismeri el, amely

a) *  a 834/2007/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt mezőgazdaságból származó termékek tanúsításával összefüggő valamennyi tevékenység vonatkozásban teljesíti a terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket megállapító szabványban leírtakat, és az adott tevékenységekre vonatkozóan érvényes akkreditációval rendelkezik, valamint

b) megfelel a (2) bekezdésben és a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikkében foglalt feltételeknek.

(2) A tanúsító szervezetnek legalább egy olyan személyt kell foglalkoztatnia, aki legalább egy éves szakmai gyakorlattal és

a) *  növénytermesztés ellenőrzése és tanúsítása esetén

aa) okleveles kertészmérnök,

ab) okleveles mezőgazdasági mérnök,

ac) okleveles agrármérnök,

ad) okleveles növénytermesztő mérnök,

ae) okleveles agrárkémikus agrármérnök, vagy

af) okleveles növényorvos,

b) *  – a c) pont kivételével – feldolgozott termék ellenőrzése és tanúsítása esetén élelmiszermérnök szakirányú,

c) *  bortermelés esetén a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott felsőfokú,

d) *  állattartás – beleértve a tenyésztett víziállatok termelését is – ellenőrzése és tanúsítása esetén

da) állatorvos,

db) felsőfokú állattenyésztő mérnök, vagy

dc) okleveles agrármérnök

végzettséggel rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelést a tanúsító szervezetnek működése során folyamatosan biztosítania kell.

(4) A NÉBIH az általa elismert tanúsító szervezet részére egyedi azonosítására alkalmas, a 2. melléklet szerint képzett kódszámot bocsát ki. A már egyszer kiadott kódszám ismételten nem adható ki.

3. Audit

5. § (1) A NÉBIH független felülvizsgálatok (a továbbiakban: audit) keretében, az Öko rendelkezésekben meghatározott időszakonként auditálja a tanúsító szervezeteket.

(2) A NÉBIH az auditok során vizsgálja a tanúsító szervezet által folytatott ellenőrzés és tanúsítási tevékenység szakszerűségét, jogszerűségét és hatékonyságát.

4. A tanúsító szervezet tevékenységének felfüggesztése, az elismerés visszavonása

6. § (1) *  A NÉBIH a tanúsító szervezet e rendelet szerinti tanúsító, illetve ellenőrző tevékenységét vagy a tanúsító, illetve ellenőrző tevékenység jogsértéssel érintett részét legfeljebb hatvan napra felfüggesztheti, ha a tanúsító szervezet működése, illetve tevékenységének gyakorlása nem felel meg az Öko rendelkezésekben foglaltaknak.

(2) *  A tanúsító szervezet a tanúsító, illetve ellenőrző tevékenysége felfüggesztésének időtartama alatt a 10. és 11. §-ban, valamint a 13–15. §-ban foglalt tevékenységeket nem végezheti.

(3) A NÉBIH a tanúsító szervezet elismerését visszavonja, amennyiben a tanúsító szervezet működése, illetve tevékenységének gyakorlása a felfüggesztés időtartamát követően sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

(4) A NÉBIH az elismerés visszavonása esetén írásban értesíti a tanúsító szervezet által tanúsított és nyilvántartásában lévő gazdasági szereplőket az elismerés visszavonásáról.

(5) A tanúsító szervezet elismerésének visszavonása esetén a tanúsító szervezet, illetve jogutódja a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő három évig nem ismerhető el ismételten tanúsító szervezetként.

5. Az ellenőrzésre és tanúsításra vonatkozó tervek és jelentés

7. § (1) A tanúsító szervezet az Éltv. 47/A. § (2) bekezdése szerinti integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv (a továbbiakban: többéves terv) elkészítésekor együttműködik a NÉBIH-hel.

(2) A tanúsító szervezet a többéves terv kockázat alapú megközelítésre vonatkozó alapelveihez igazodó kockázatelemzés és értékelés alapján éves tervet készít.

(3) *  Az éves terv tartalmazza

a) a kockázatbecslés alapján helyszíni ellenőrzésre kijelölt gazdasági szereplő azonosító adatait,

b) a gazdasági szereplő tevékenységi körét,

c) a kockázatbecslés alapján tervezett mintaszámot, a mintázandó termékköröket, termékeket és a tervezett laboratóriumi vizsgálati irányokat.

(4) Az éves tervet a tanúsító szervezet tárgyév január 15-ig megküldi a NÉBIH-nek jóváhagyásra. A jóváhagyott éves terv az Éltv. 32. § (1) bekezdés j) pontja szerinti éves ellenőrzési terv részét képezi.

8. § (1) A tanúsító szervezet az Éltv. 47/C. § (2) bekezdése szerinti többéves terv végrehajtásáról szóló jelentéshez a tárgyévet követő március 31-ig részjelentést szolgáltat a NÉBIH részére.

(2) A részjelentést a NÉBIH honlapján közzétett útmutató szerint kell elkészíteni, és abban meg kell határozni

a) az ellenőrzések jellegét, intenzitását, számát,

b) az ellenőrzési terv megvalósulását, az esetleges eltérések okait,

c) az ellenőrzések eredményeit,

d) az ellenőrzések során tapasztalt trendeket,

e) az ellenőrzési eredmények összevetését az előző évek eredményeivel és a változások elemzését,

f) a tanúsító szervezetek alkalmazottainak tartott szakmai képzéseket,

g) a tanúsító szervezet éves munkája során bekövetkezett változásokat.

6. Változások bejelentése, a tanúsítási szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése

9. § (1) A tanúsító szervezet

a) az akkreditált státuszát érintő körülmények módosulását,

b) az adataiban – székhelyében, telephelyében, vezető tisztségviselő személyében – bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a NÉBIH-nek.

(2) A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszüntetése esetén

a) tevékenységének várható befejezése előtt legkésőbb kilencven nappal,

b) csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése esetén haladéktalanul

írásban értesíti a NÉBIH-et, valamint ezzel egyidejűleg az általa tanúsított gazdasági szereplőket.

7. A tanúsítás rendszere

10. § (1) *  A gazdasági szereplő ökológiai termelést egyidejűleg csak egy tanúsító szervezet ellenőrzése alatt végezhet, amelyről a tanúsító szervezet felé történő bejelentkezéskor nyilatkozik.

(2) A tanúsítás rendszerében nem kell részt vennie azon kiskereskedelmi tevékenységet végző gazdasági szereplőnek, amely közvetlenül a felhasználó részére értékesíti a terméket, és megfelel a 834/2007/EK tanácsi rendelet 28. cikk (2) bekezdésében leírt feltételeknek.

(3) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplőnek a tanúsítási rendszerben való részvételéről a bejelentkezését követő tizenöt napon belül döntést hoz. A tanúsító szervezet a gazdasági szereplőnek a tanúsítási rendszerben történő bejelentkezését elfogadja, amennyiben a gazdasági szereplő az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési és tanúsítási rendszeréből nem került kizárásra, illetve amennyiben kizárásra került, a kizárás időtartama lejárt.

(4) A tanúsító szervezet azon gazdasági szereplővel, amelynek a bejelentkezését elfogadta, a tanúsítási rendszerbe történő bejelentkezésről és a tanúsítási rendszerben való részvétel feltételeiről írásban a (3) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követő 30 napon belül tanúsítási szerződést köt (a továbbiakban: tanúsítási szerződés). A tanúsító szervezet a tanúsítási szerződés egy példányát a tanúsítási szerződés megszűnését követő három évig megőrzi.

(4a) *  A tanúsító szervezet a tanúsítási szerződés megkötését követően – a tanúsítandó tevékenységtől függően – a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tanúsítási szerződés megkötését követő 90. napig a gazdasági szereplőnél helyszíni ellenőrzést végez.

(4b) *  Az ökológiai termelést megkezdő gazdasági szereplő átállási időszaka kezdetének legkorábbi időpontja a tanúsítási szerződés megkötésének időpontja lehet.

(5) Amennyiben a tanúsító szervezet a gazdasági szereplőnek a tanúsítási rendszerben való részvételére irányuló bejelentkezését elutasítja, a gazdasági szereplő kérelmezheti a tanúsító szervezet kötelezését a bejelentkezés elfogadására

a) *  állati eredetű alaptermék termelése és forgalomba hozatala, takarmány, feldolgozatlan és feldolgozott állati, valamint feldolgozott növényi eredetű termék előállítása, feldolgozása, felhasználása, illetve forgalomba hozatala esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál,

b) *  növényi eredetű alaptermék termelése és forgalomba hozatala, valamint feldolgozatlan növényi eredetű termék előállítása és forgalomba hozatala esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnál,

c) *  az a) és b) pont alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt érintő termékkörrel kapcsolatban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalnál.

(6) *  Az (5) bekezdés szerinti kérelemről az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a (3) bekezdésben foglalt szempontok vizsgálata alapján dönt.

11. § (1) *  A tanúsító szervezet a tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplő számára a 834/2007/EK tanácsi rendelet 29. cikkében foglaltaknak megfelelően tanúsítványt állít ki, határozott időre. A tanúsító szervezet a tanúsítvány kiállítását kizárólag az Öko rendelkezések megsértése, illetve a tanúsítási szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása esetén tagadhatja meg.

(2) A tanúsító szervezet az általa tanúsított gazdasági szereplőkről, valamint az általa kiadott, felfüggesztett vagy visszavont tanúsítványokról elektronikus nyilvántartást vezet, melynek adattartalmát a NÉBIH részére elektronikus úton átadja, továbbá a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül a NÉBIH-nek bejelenti.

(3) A tanúsító szervezet az adott évben a tanúsítási rendszerben részt vevő gazdasági szereplőkről, a tanúsítási rendszerbe belépő és onnan kilépő gazdasági szereplők megjelölésével – a 889/2008/EK bizottsági rendelet XII. melléklete szerinti adattartalommal, a lakóhely, székhely és telephely feltüntetésével – a tárgyévet követő évben benyújtandó éves terv benyújtásával egyidejűleg írásban értesíti a NÉBIH-et.

12. § (1) A tanúsító szervezet az általa alkalmazandó tanúsítási szolgáltatásokért fizetendő díjak jegyzékét a tanúsítási tevékenység megkezdésekor, változás esetén a változás időpontját megelőzően harminc nappal

a) az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló helyiségeiben, illetve honlapján hozzáférhetővé teszi, és

b) *  megküldi a NÉBIH-nek és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatalnak.

(2) *  A tanúsító szervezet a 889/2008/EK bizottsági rendelet 92b. cikkében részletezett információkat bárki számára hozzáférhető módon honlapján közzéteszi, illetve elérhetővé teszi.

13. § *  A tanúsító szervezet a tanúsítási rendszerében elfogadja a gazdasági szereplő kérelmére a nem ökológiai termelési módszerrel előállított vetőmag használatát is, amennyiben azok a 889/2008/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban kerülnek felhasználásra.

13/A. § *  Valamennyi ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást végző gazdasági szereplő köteles a termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani az Öko rendelkezések alá tartozó élelmiszerek, takarmányok, vetőmagok, élelmiszertermelésre szánt állatok, továbbá élelmiszerbe, takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok útjának nyomonkövethetőségét oly módon, hogy azoknak az ökológiai gazdálkodásból történő származása igazolható legyen.

8. Az ellenőrzések rendszere, eljárás az Öko rendelkezések megsértése esetén

14. § (1) A tanúsító szervezet

a) ellenőrzi a gazdasági szereplőknél az éves tervnek megfelelő gyakorisággal az Öko rendelkezésekben foglalt követelmények betartását, és az ellenőrzés során laboratóriumi vizsgálat céljából mintát vesz,

b) *  az ellenőrzések során levett mintát a 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti laboratóriumi vizsgálati rendben meghatározott, a vizsgálati paramétereknek megfelelő időn, de legfeljebb a mintavételt követő 24 órán belül laboratóriumában megvizsgálja, vagy a vele szerződésben álló laboratóriumnak vizsgálat céljára átadja.

(1a) *  Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti határidő vége munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapnak a határidő végével megegyező órájában jár le.

(2) A tanúsító szervezetnek az (1) bekezdés szerinti mintavétel esetén a vizsgálati paramétereknek és a minta mátrixnak megfelelő tárolási és szállítási körülményeket biztosítania kell.

(3) A tanúsító szervezet az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat saját költségén végzi. Nem megfelelőség esetén a tanúsító szervezet a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat költségét a gazdasági szereplőre háríthatja.

(4) *  A tanúsító szervezet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal által az Öko rendelkezések megsértése, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használata miatt elrendelt intézkedésekről – az erről szóló határozat kézhezvételét követően – írásban (postai vagy elektronikus úton) haladéktalanul értesíti a Magyar Államkincstárt, amennyiben az ellenőrzési rendszerében részt vevő gazdasági szereplő olyan támogatási konstrukciót vesz igénybe, ahol a támogatás nyújtásának feltétele az Öko rendelkezések betartása.

15. § (1) Amennyiben a tanúsító szervezet tudomást szerez arról, hogy az általa tanúsított gazdasági szereplő az Öko rendelkezéseket megsérti, a Minőségügyi Kézikönyvében leírt eljárási rendnek megfelelően, a jogsértéssel arányos módon, a következő intézkedéseket hozhatja:

a) írásban figyelmezteti a gazdasági szereplőt a szabálytalanságra,

b) felszólítja a gazdasági szereplőt a hiányzó dokumentumok megküldésére,

c) előírja a gazdasági szereplő számára a hibás gyakorlat megszüntetését,

d) *  rendkívüli ellenőrzést végez,

e) *  a gazdasági szereplő tanúsítását a tanúsított tevékenységek egy részére vagy teljes egészére felfüggeszti a (2) és (3) bekezdés szerinti esetekben, vagy

f) *  visszavonja a tanúsítványt.

(2) *  Ha a gazdasági szereplő az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltaknak a megadott határidőre nem tesz eleget, súlyosabb vagy ismétlődő jogsértés esetén a tanúsító szervezet a gazdasági szereplő tanúsítását a tanúsított tevékenységek egy részére vagy teljes egészére felfüggeszti a szabálytalanság megszüntetéséig vagy a hiányzó dokumentumok megküldéséig.

(2a) *  A tanúsító szervezet a 834/2007/EK tanácsi rendelet 30. cikk (2) bekezdésében maghatározott esetekről – a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően – tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatalt, illetve a NÉBIH-et.

(3) *  A tanúsító szervezet az Öko rendelkezések megsértésére, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használatára figyelemmel kezdeményezi a 25. § (1) bekezdésében foglalt valamely intézkedés elrendelését – a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően – a jogsértés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnál. A tanúsító szervezet az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal döntéséig vagy a 25. § (2a) bekezdés szerinti tájékoztatásáig – a 25. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén az intézkedéssel érintett termékkörre – a gazdasági szereplő tanúsítását felfüggeszti.

(4) *  A tanúsító szervezet a tanúsítás felfüggesztése esetén visszavonja a tanúsítványt. Amennyiben a felfüggesztés nem érinti a tanúsítványban szereplő valamennyi terméket, a tanúsító szervezet a módosított termékkörrel a tanúsítvány eredeti érvényességi idejére új tanúsítványt ad ki. Amennyiben a felfüggesztés ideje lejár és a gazdasági szereplő megfelel az Öko rendelkezéseknek, részleges felfüggesztés esetén a módosított termékkört tartalmazó tanúsítvány visszavonásával egyidejűleg, új tanúsítványt kell kiadni. Az új tanúsítvány érvényességi ideje nem haladhatja meg a felfüggesztés miatt visszavont tanúsítvány eredeti érvényességi idejét, amennyiben az még nem járt volna le.

(5) *  A tanúsító szervezet a visszavont tanúsítványokat a visszavonás időpontjának megjelölésével bárki számára hozzáférhető módon a tanúsítvány eredeti érvényességének lejártát követő legalább egy évig honlapján közzéteszi vagy elérhetővé teszi.

16. § *  A gazdasági szereplő kérelmezheti a tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási feladatainak ellátásával kapcsolatos eljárások kivizsgálását a 10. § (5) bekezdésben meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően a gazdasági szereplő lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnál.

9. Tanúsító szervezet váltása

17. § (1) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltását nem korlátozhatja.

(2) *  A gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltásra vonatkozó kérelmét egyidejűleg csak egy tanúsító szervezethez adhatja be.

(3) *  A gazdasági szereplő a tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelmét megküldi a tanúsító szervezetének és az újonnan választott tanúsító szervezetnek. A tanúsító szervezetnek küldött kérelemben meg kell jelölni az újonnan választott tanúsító szervezetet. Az újonnan választott tanúsító szervezetnek küldött kérelemben meg kell jelölni azt a tanúsító szervezetet, amelynek tanúsítása alatt a gazdasági szereplő áll.

(4) *  A tanúsító szervezet az ellenőrzési dosszié releváns elemeit [így különösen a 889/2008/EK bizottsági rendelet 63. cikk (1) bekezdése szerinti dokumentumokat és (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, a tanúsító szervezet által az utolsó három évben végzett ellenőrzésekről készült jelentéseket és értékelési jelentéseket, valamint az utolsó három évben kiadott és visszavont tanúsítványokat], továbbá a 889/2008/EK bizottsági rendelet 63. cikk (2) bekezdésében említett jelentéseket a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelmének kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton megküldi az újonnan választott tanúsító szervezetnek.

(5) *  A tanúsító szervezet a (4) bekezdésben megállapított határidőn belül díj- és költségmentesen helyszíni ellenőrzést végez a gazdasági szereplőnél, amennyiben a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikke szerinti éves ellenőrzés és a tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelem benyújtása között hatvan napnál hosszabb idő telt el. Amennyiben minta vétele esetén a laboratóriumi vizsgálat nem megfelelőséget mutat, a 14. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

(6) *  A tanúsító szervezet a (4) bekezdés szerinti dokumentumok megküldését kizárólag a tanúsítási szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása, illetve az Öko rendelkezések megsértésének gyanúja miatt folyamatban levő hatósági eljárások esetén tagadhatja meg.

(7) A tanúsító szervezet által a gazdasági szereplő számára kiállított tanúsítvány a tanúsítási szerződés megszűnéséig érvényes.

18. § (1) *  Az újonnan választott tanúsító szervezet a 17. § (4) bekezdése szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül a gazdasági szereplőnél helyszíni vizsgálatot végez és a vizsgálat befejezését követő tíz napon belül dönt a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelméről.

(2) *  Az újonnan választott tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt a tanúsítási rendszerébe befogadja, amennyiben a helyszíni vizsgálat során megállapítja, hogy a gazdasági szereplő az Öko rendelkezéseket betartja. Az újonnan választott tanúsító szervezet a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelme tárgyában hozott döntéséről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a NÉBIH-et, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, továbbá a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatalt a 889/2008/EK bizottsági rendelet XII. melléklete szerinti adattartalommal, a lakóhely, székhely és telephely pontos megjelölésével.

(3) *  Az újonnan választott tanúsító szervezettel a tanúsítási szerződést úgy kell megkötni, hogy a gazdasági szereplő az új tanúsítási rendszerbe a korábbi tanúsítási rendszerből való kilépés időpontjával lépjen be.

(4) *  Amennyiben a tanúsító szervezet váltása iránti kérelem, valamint a helyszíni vizsgálat alapján nem állapítható meg, hogy a gazdasági szereplő betartotta-e az Öko rendelkezéseket, akkor az átállási időszak a tanúsító szervezet váltása iránti kérelem elfogadásának időpontjától újraindul, amelyről a tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt és a lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt egyidejűleg értesíti.

(5) A tanúsító szervezet váltására egyebekben a 10. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

19. § (1) A gazdasági szereplő a tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése esetén, amennyiben az ökológiai gazdálkodási tevékenységét folytatni kívánja, a tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnéséről szóló tájékoztató dokumentum kézhezvételétől számított harminc napon belül – státuszának megtartása mellett – kezdeményezheti az általa választott másik tanúsító szervezetnél annak tanúsítási rendszerébe történő átvételét és tanúsítási szerződés kötését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átvétel soron kívüli tanúsító szervezet váltásnak minősül azzal, hogy a tanúsítói ellenőrzési tevékenység nem tekinthető megszakítottnak. A választott másik tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt a tanúsítási rendszerébe a 10. és 11. §-ban foglaltak szerint veszi át. Az (1) bekezdés szerinti átvételre a 17. és 18. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(3) A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése esetén a választott másik tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt a bejelentkezési kérelemben feltüntetett tevékenységekre vonatkozóan a korábbi tanúsító szervezet által kiállított, érvényes tanúsítványban feltüntetett státusszal veszi át.

10. Jogutódlás

20. § A gazdasági szereplő jogutódlása esetén a jogutód a tanúsító szervezet által tanúsított ökológiai gazdálkodási tevékenység vonatkozásában a jogelődnél meglevő jogosultságokkal, illetve korlátozásokkal működhet tovább.

10/A. *  Ökológiai termékek forgalomba hozatala

20/A. § *  A nem előrecsomagolt ökológiai termékeket a forgalomba hozataluk során a nem ökológiai termékektől egyértelműen elkülönítve kell tárolni, megakadályozva a nem ökológiai termékekkel való keveredésüket.

11. Ökológiai termékek behozatala

21. § * 

22. § *  Az ellenőrzési okirat 20. rovatát a 23. § c) pontja szerint kijelölt szervek hitelesítik, amennyiben az 1235/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikke értelmében a szállítmány vizsgálata Magyarországon történik.

12. A NÉBIH feladatai

23. § *  A NÉBIH

a) a tanúsító szervezetekről, a 4. § (4) bekezdése szerinti egyedi kódszámokról, valamint a tanúsító szervezetek által alkalmazott megfelelőségi jelekről nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást honlapján közzéteszi,

b) kijelöli az ellenőrzési okirat 20. rovatának hitelesítéséért felelős szerveket, és azok listáját honlapján közzéteszi, valamint koordinálja a TRACES COI elektronikus tanúsítványkezelővel kapcsolatos feladatok ellátását,

c) jóváhagyja a 7. § (2) bekezdése szerinti éves tervet,

d) a tanúsító szervezetek kérelmére dönt a 834/2007/EK tanácsi rendelet 42. cikke szerinti, a tanúsító szervezet által kidolgozott magán-feltételrendszerek elfogadásáról,

e) a vonatkozó jogszabályok, a készítmények adatai és a tanúsító szervezetek javaslata alapján összeállítja és felülvizsgálja az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédő szerek, termésnövelő anyagok és növényvédő szernek nem minősülő termékek listáját, melyet tájékoztató jelleggel honlapján közzétesz,

f) biztosítja a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjét,

g) kezeli az Organic Farming Information Systemet (a továbbiakban: OFIS rendszer), amelynek keretében különösen

ga) eljuttatja a 834/2007/EK tanácsi rendeletben és a 889/2008/EK bizottsági rendelet 94. cikk (1)–(2) bekezdésében meghatározott adatokat a Bizottságnak,

gb) koordinálja az OFIS rendszeren keresztül érkező riasztásokkal kapcsolatos feladatok ellátását,

gc) gondoskodik az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos engedélyek OFIS rendszerbe történő feltöltéséről.

23/A. § *  A NÉBIH az Öko rendelkezések megsértése, valamint az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használata miatt elrendelt intézkedéséről hozott határozatát megküldi a gazdasági szereplő tanúsító szervezetének.

13. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal és Pest Vármegyei Kormányhivatal feladatai * 

24. § A 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal * 

a) *  a tanúsító szervezet működésének a NÉBIH által történő felfüggesztése esetén a felfüggesztéssel érintett működési területen elvégzi a gazdasági szereplők felfüggesztés időtartama alatt esedékes éves ellenőrzését, amely során laboratóriumi vizsgálat céljából mintát vehet, és kiállítja a tanúsítványt,

b) kivizsgálja a gazdasági szereplő által kezdeményezett, a tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási feladatainak ellátásával kapcsolatos bejelentéseket és panaszokat,

c) ellátja a tanúsító szervezet feladatait, amennyiben a feltárt szabálytalanságok következtében valamennyi tanúsító szervezet elismerése visszavonásra kerül,

d) ellenőrzi a 834/2007/EK tanácsi rendelet 24. cikkében szereplő előírások betartását.

25. § (1) *  Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal tudomást szerez arról, hogy a gazdasági szereplő megsértette az Öko rendelkezéseket, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezést jogosulatlanul használta, a jogsértéssel arányos módon elrendeli * 

a) az érintett termék vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatával történő forgalmazás korlátozását vagy megtiltását,

b) az ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része vagy egésze átállási idejének újraindulását, vagy

c) a gazdasági szereplő kizárását az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszeréből legfeljebb három évre.

(2) *  Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal az Öko rendelkezések megsértése, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használata miatt elrendelt intézkedéséről hozott határozatát megküldi a gazdasági szereplő tanúsító szervezetének.

(2a) *  Amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal nem tartja szükségesnek az (1) bekezdésben foglalt intézkedés elrendelését a tanúsító szervezet 15. § (3) bekezdése szerinti kezdeményezése esetén, erről a tanúsító szervezetet tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt intézkedés az Öko rendelkezések súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazása esetén a kizárási időtartam lejártáig

a) a gazdasági szereplő, illetve annak jogutóda,

b) a gazdasági szereplő tulajdonosa

ökológiai gazdálkodási tevékenységet nem folytathat.

(5) *  Az (1) bekezdés c) pontja szerint kizárt gazdasági szereplő nevéről és címéről a kizárást elrendelő élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a kizárást követően nyolc napon belül értesíti – a gazdasági szereplő tanúsító szervezetét kivéve – valamennyi tanúsító szervezetet és a NÉBIH-et.

25/A. § *  Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal * 

a) megállapítja a 889/2008/EK bizottsági rendelet 15. cikk (2) bekezdésében szabályozott állategységeket,

b) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 18. cikke alapján engedélyezi az állatok kezelését,

c) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 25c. cikke alapján engedélyezi tenyésztett víziállatok egyidejű ökológiai és nem ökológiai termelését,

d) a 25l. cikk (2) bekezdése alapján engedélyezi a gazdaságban termesztett, növényi eredetű ökológiai takarmány vagy tengeri moszat felhasználását,

e) megállapítja víziállatok pihentetési időszakát, valamint meghatározza a pihentetés időtartamát a 889/2008/EK bizottsági rendelet 25s. cikke alapján,

f) a gazdasági szereplő kérelmére, a 889/2008/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3. pont a) alpontja alapján engedélyezi az A-, D- és E-vitamin kérődzők takarmányozására való felhasználhatóságát, amennyiben az adott állomány az elérhető tápanyagforrás tekintetében nem képes a vitaminokból a szükséges mennyiségekhez hozzájutni,

g) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 27. cikk (4) bekezdése alapján engedélyezi természetes színezékek és természetes bevonóanyagok alkalmazását piaci értékesítésre szánt főtt tojás héjának hagyományos díszítő színezése céljából, és a kiadott engedélyekről tájékoztatja a NÉBIH-et,

h) engedélyezi a mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai élelmiszer-összetevők használatát a 889/2008/EK bizottsági rendelet 29. cikkében foglaltak alapján, és a kiadott engedélyekről tájékoztatja a NÉBIH-et,

i) a 889/2008/EK bizottsági rendelet 36. cikke, illetve 38a. cikkében foglaltak alapján kiadja a korosbítási engedélyt,

j) engedélyezi a párhuzamos termelést a 889/2008/EK bizottsági rendelet 40. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

k) *  a 889/2008/EK bizottsági rendelet 9. cikk (4) bekezdése, illetve 42. cikke alapján engedélyezi nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználását,

l) katasztrófahelyzet esetén ideiglenes engedélyt ad ki a 889/2008/EK bizottsági rendelet 47. cikkében foglaltak alapján, és a kiadott engedélyekről tájékoztatja a NÉBIH-et,

m) adatot szolgáltat a 889/2008/EK bizottsági rendelet 48. cikkében meghatározott adatbázis kezeléséhez,

n) ellátja a beszállítók nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat a 889/2008/EK bizottsági rendelet 50. cikkében meghatározottak alapján,

o) biztosítja a tanúsító szervezetek közötti információk cseréjét,

p) *  a 889/2008/EK rendelet 39. cikke alapján kis méretű gazdaságokban engedélyezi a szarvasmarhák kötött tartását.

14. Baromfi kifutók pihentetési időtartama

26. § A 889/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk (5) bekezdése szerinti baromfi kifutóknak a baromficsoport felnevelését követő pihentetési időtartama négy hét.

15. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

28. § (1) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet] alapján elismert tanúsító szervezet – a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén – e rendelet szerinti tanúsító szervezetnek minősül.

(2) Az a tanúsító szervezet, amely a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet szerint jóváhagyott Minőségügyi Kézikönyvvel rendelkezik, e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül a 3. § (3) bekezdés a) pontjában felsorolt valamennyi dokumentumot benyújtja a NÉBIH részére az e rendeletnek való megfelelés felülvizsgálata érdekében.

28/A. § *  A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet, valamint a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosításáról szóló 34/2014. (XII. 12.) FM rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti, a Minőségügyi Kézikönyv minta tárolására vonatkozó előírásait a tanúsító szervezeteknek 2015. január 31-ig kell elkészítenie és felülvizsgálat céljára a NÉBIH részére benyújtania.

29. § Ez a rendelet

a) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet;

b) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet;

c) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 1235/2008/EK bizottsági rendelet;

d) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. május 2-i 426/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

e) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló. 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének és 5. cikkének;

f) *  a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 29-i 392/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

30. § * 

1. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez * 

A tanúsító szervezet elismerése tárgyában benyújtandó kérelem mintája

Címzett:
Tárgy: Ellenőrző és tanúsítási szervezet elismerése iránti kérelem
Tisztelt Cím!
Alulírott ........................................, mint a .............................. (név, cím) szervezet hivatalos képviselője, a mezőgazdasági
termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról,
forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló miniszteri rendelet alapján kérem
az általam képviselt szervezet tanúsító szervezetként történő elismerését.
Kelt:
Mellékletek:
a) a szervezet Minőségügyi Kézikönyve és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumai
b) az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek szakmai végzettségének és gyakorlatának igazolása
c) a terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelményeket megállapító szabvány szerinti akkreditált státuszt igazoló dokumentum másolata

2. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez

A tanúsító szervezet részére kibocsátott kódszám képzésének szabályai

1. A kódszám

1.1. első 7 karaktere: HU-ÖKO-

1.2. ezt követően egy futó sorszám két karakteren 01-től kezdődően.

3. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez *