A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § *  E rendelet hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre,

c) a terrorizmust elhárító szervre,

d) a büntetés-végrehajtási szervezetre,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

f) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,

g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra,

h) *  a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra,

i) *  az idegenrendészeti szervre [az a)-i) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv] és

j) *  a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira

terjed ki.

2. § * 

3. § A rendeletben előírt tilalom és korlátozás nem érinti a jogszabályban meghatározott érdekből és célból elrendelt dohányzási és a nyílt láng használatára vonatkozó tilalmat és korlátozást.

4. § (1) Tilos a dohányzás

a) *  a rendvédelmi szervek használatában lévő zárt légterű objektumban és területen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -,

b) *  a rendvédelmi szervek által használt közúti gépjárművek utasterében, továbbá vízi és légi járműveken.

(2) *  Dohányozni - a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglalt kivételektől eltekintve - csak a rendvédelmi szervek elhelyezésére szolgáló épületek, használatukban álló létesítmények nyílt légterű udvarán, az 5. § szerint kijelölt dohányzóhelyen szabad.

5. § (1) *  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szervezeti egység vezetője vagy az objektumparancsnok - az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az országos parancsnok - a dohányzóhelyeket a helyi sajátosságokra tekintettel, a közegészségügyi-járványügyi, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy gondoskodik

a) *  a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-ában, 20. § (2) bekezdésében, valamint 7. mellékletében foglaltak figyelembevételével a dohányzási tilalomra vonatkozó - a kijelölt dohányzóhelyeket is feltüntető - tájékoztató tábláknak a rendvédelmi szerv használatában lévő objektum területén jól látható helyeken történő elhelyezéséről,

b) a kijelölt dohányzóhelyek tájékoztató táblával történő megjelöléséről.

(3) *  A dohányzóhely területe nagyságának megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára, figyelembe véve az objektumban tartózkodó fogvatartottakat és a rendvédelmi szerv állományába nem tartozó más személyeket is.

(4) A dohányzóhelyet az udvaron úgy kell kijelölni, hogy az az épület ablakához és bejáratához képest merőlegesen mérve legalább 5 m távolságban legyen.

6. § Új létesítmény (objektum) építése, illetve épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása esetén a dohányzóhely kijelölésére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott előírásokat már a tervezés során figyelembe kell venni.

7. § (1) *  A rendvédelmi szervek használatában lévő objektum területén - a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kiskereskedelmi értékesítés kivételével - dohányterméket forgalmazni tilos.

(2) Büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetben és büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán dohánytermék nem árusítható.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

9. § * 


  Vissza az oldal tetejére