A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1–4. § * 

5. § *  A pénztárgép forgalmazását a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése szerinti engedélyező hatóság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) – a Rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeken túl – abban az esetben engedélyezi, ha a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok megfelelnek az adózás rendjéről szóló törvény 77. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

6. § A Rendelet 24. § (4)–(6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a pénztárgép program frissítésére is abban az esetben, amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre.

7. § (1) A Rendelet 37–38. §-át az e §-ban foglaltakra figyelemmel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az adóügyi ellenőrző egység nem a nyomtatóban kerül elhelyezésre, műszerész a pénztárgép programot kizárólag a pénztárgép meghibásodása esetén cserélheti.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénztárgép program cseréje esetén a pénztárgépnek első műveletként el kell végeznie az adóügyi ellenőrző egység szoftver és a pénztárgép program aktualizálását a NAV szerverén keresztül.

(4) *  A (3) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 3. §-a szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

8. § E rendelet alkalmazásában pénztárgép program: a pénztárgépben működő azon szoftverelemek összessége, melyek az adóügyi ellenőrző egység kiszolgálását, a pénztárgép működtetésének biztosítását, valamint a bizonylatok összeállítását ellátja, továbbá a külső számítógépes kapcsolat esetén az azzal való kommunikációban részt vesz.

9. § *  A Rendelet 3. mellékletének FD) 16. pontjától eltérően a forgalmazási engedély véglegessé válását követő 90 napon belül az Adóügyi Ellenőrző Egység meghibásodása esetén a NAV engedélyével, a NAV által ellenőrzött körülmények között az Adóügyi Ellenőrző Egység burkolata javítási céllal megbontható.

9/A–9/B. § * 

9/C. § * 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően kezdeményezett engedélyezési eljárás alapján forgalmazási engedélyt kapott pénztárgépek vonatkozásában, amennyiben azok nem felelnek meg az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek, legkésőbb 2013. november 30-ig forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a feltételeknek való megfeleléshez szükséges változtatások végrehajtása érdekében.

(3) A (2) bekezdés szerinti forgalmazási engedély módosításáért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

(4) Ha a forgalmazó nem tesz eleget a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének, vagy ha az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmet elutasítja, az engedélyező hatóság az 5–7. §-ban foglalt feltételeknek meg nem felelő pénztárgépek forgalmazási engedélyét visszavonja.

11. § * 

12. § * 

13. § *