A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység;

2. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet;

3. * 

4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;

5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;

6. gazdaság: a termőföld, az állatállomány, továbbá a mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, vagyoni értékű jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;

7. hátrányos helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

8. helyi önkormányzatok társulása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján létrejött önkormányzati társulás;

9. helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott piac;

10. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott eszközök;

11. kis értékű eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint számított tárgyi eszköz;

12. külterületi földút: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolattal nem rendelkező külterületi út;

13. leghátrányosabb helyzetű kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;

14. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;

15. megyei tanyafelmérés: tanyás térségben a tanyás külterületek átfogó, az adott megyére kiterjedő felmérése, amely magába foglalja a korábbi felmérések, a tanyavilágot érintő addigi intézkedések bemutatását, valamint a tanyákkal kapcsolatos helyzetfeltárást a tanyai gazdálkodás feltételeinek és a tanyai életkörülmények feltérképezésével;

16. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

17. mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel: a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege;

18. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyéről bármikor elmozdítható, leszerelhető és más helyen eredeti állapotban, működőképesen újra üzembe helyezhető;

19. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

20. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított – a pályázati eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelősségű – közösség;

21. összes bevétel: a számviteli törvény 72–75. §-a, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény VI. fejezet 16. § (1)–(4), a 17. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10. pontjai, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 14. pontja szerint meghatározott bevételek;

22. saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás alrendszereiből pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;

23. számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelően előállított bizonylatok;

24. tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva, vagy megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § b) pontjában meghatározott fogalomnak;

25. tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy – a közigazgatási egységtől függetlenül – a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;

26. tanyai piacszövetkezet: azon szövetkezet, amely alapszabályában rögzítésre került, hogy főtevékenységként tanyasi termékek előállításával, felvásárlásával, feldolgozásával, értékesítésével, vagy továbbértékesítésével foglalkozik;

27. tanyai termék: a tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termék;

28. tanya-tó: a tanyagazdaság területéhez kapcsolódó, a helyi adottságokhoz alkalmazkodó minimum 100 m2, maximum 5000 m2 alapterületű, multifunkcionális jellegű, elsődlegesen önellátó haltermelő létesítmény;

29. tanyás település: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járásának települései;

30. tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása;

31. tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; a szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló miniszteri rendelet, a zöldségnövény fajok esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet és a gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló miniszteri rendelet által meghatározott fajok;

32. tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;

33. társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott település;

34. védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági állatfajták.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § (1) Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás.

(2) Támogatás vehető igénybe

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület),

c) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (a továbbiakban: 3. célterület), valamint

d) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (a továbbiakban: 4. célterület).

(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbi alcélok szerint:

aa) tanyai termékek város–vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése,

ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

ad) tanyai termékek feltárása,

ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,

af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése,

ag) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítása;

b) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térség megyei jogú városának piacain az alábbi alcélok szerint:

ba) tanyai termékek város–vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása,

bb) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítése, fejlesztése,

bc) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,

bd) tanyai termékek feltárása,

be) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése;

c) tanyás térség külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése;

d) villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;

e) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:

ea) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,

eb) tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése,

ec) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára; valamint

f) megyei tanyafelmérések elvégzése.

(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése,

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint

l) tanya-tó kialakítása.

(5) A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,

h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése,

k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint

l) tanya-tó kialakítása.

(6) A 4. célterület keretében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésre igényelhető támogatás.

(7) A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célokra nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(8) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás az EK–Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) Pályázat benyújtására jogosultak:

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított, a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei, valamint az általuk alapított gazdasági társaságok,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén fővárosi kerületek önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, és önkormányzatai által alapított gazdasági társaságok, illetve a tanyás térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és önkormányzatai által alapított, a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok,

c) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,

d) a 2. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai,

e) *  a 2. § (3) bekezdés e) pont ea), valamint ec) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, tanyás térségekben működő egyházi jogi személyek, tanyás térségekben működő civil szervezetek,

f) a 2. § (3) bekezdés e) pont eb) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó civil szervezetek,

g) a 2. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben az adott megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező agrár- és vidékfejlesztési felsőoktatási intézmények, mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézetek, valamint kutatóintézetek.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó vagy őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult, aki tanyás települések valamelyikén * 

a) *  e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él,

b) a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

c) a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

(3) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő magánszemély, mezőgazdasági őstermelő jogosult, aki tanyás települések valamelyikén * 

a) *  e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él, és

b) a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot.

(4) A 2. § (6) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő lakos jogosult, aki tanyás települések valamelyikén

a) e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él, és

b) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakóépület villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.

(5) *  A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tegyen, vagy igazolja, hogy kérelmezte nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.

4. § (1) Támogatás igénybevételére az a 3. § szerinti pályázó jogosult,

a) aki a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) akinek a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) aki a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

d) aki a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,

e) aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul, és

f) az a)–e) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célra irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó

a) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

b) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel az általános de minimis rendeletben meghatározott 200 000 euró összegű támogatási keretét, és

c) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint az a)–b) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(3) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,

b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

c) a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot, és

d) a b)–c) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(4) A 2. § (5) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,

b) a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot,

c) a tanyagazdaság fenntartását a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjától számítva legalább 3 évig vállalja, és

d) a b)–c) pontban foglaltakról a pályázatában nyilatkozik.

(5) A 2. § (6) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó lakóépülete villamosenergia-ellátással ne rendelkezzen, és erről a pályázatában nyilatkozzon.

5. § A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat benyújtását és a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke

6. § (1) A támogatás forrása a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, a pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehető támogatás összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

(3) A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehető támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

(4) Az igényelhető támogatás mértéke

a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 90%-a,

b) a 2. célterület és a 3. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a,

c) a 4. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a.

(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása

7. § (1) Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket az agrárpolitikáért és agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követően a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján – e rendelet hatálybalépését követő tíz naptári napon belül – tesz közzé.

(2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban megadott határidőig és módon, az abban előírt tartalommal és mellékletekkel – a NAKVI részére egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

(3) Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

(4) *  A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében, a pályázatok beérkezését követő negyvenöt naptári napon belül, egy alkalommal, tíz naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

6. A pályázat elbírálása

8. § (1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és működési rendjét a miniszter állapítja meg.

(2) A pályázatok értékelése

a) a 2. § (3) bekezdés a), c), d), e), f) pontja esetében az 1. mellékletben,

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontja esetében a 2. mellékletben,

c) a 2. § (4) bekezdés esetében a 3. mellékletben,

d) a 2. § (5) bekezdés esetében a 4. mellékletben,

e) a 2. § (6) bekezdés esetében az 5. mellékletbe

meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a NAKVI végzi, amely az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot.

(3) A NAKVI a 4. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenőrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül a Kincstár részére továbbítja a pályázó alábbi adatait: * 

a) pályázó neve, születési neve,

b) pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) pályázó ügyfél-azonosítója.

(4) *  A Kincstár – a pályázó hozzájárulása alapján – a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis támogatási keretéről – a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétől számított öt naptári napon belül – tájékoztatja a NAKVI-t.

(5) A Bíráló Bizottság – a NAKVI (2) bekezdés szerinti értékelése alapján – a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.

(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a NAKVI-t.

(7) *  A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő százhúsz naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.

(8) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – a NAKVI írásban értesíti a pályázót.

(9) A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon, a NAKVI a saját honlapján a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi, és ezzel egyidejűleg értesítést küld a Kincstár részére az alábbi adattartalommal: * 

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

f) a nyertes pályázó részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

9. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc naptári napon belül – hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő a nyertes pályázó kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

(2) *  A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően – a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett – legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja.

(3) *  A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási előleg

10. § (1) A megítélt támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható.

(2) Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.

(3) A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő harminc naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz.

(4) * 

(5) Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.

(6) Előlegfizetés esetén a NAKVI előlegfizetési utasítást küld – a megkötött hatósági szerződés NAKVI-hoz történő hiánytalan megérkezését követő nyolc naptári napon belül – a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal: * 

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege, valamint

h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendő előleg forintban és euróban meghatározott összege.

(7) *  A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik az előleg – nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő – átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése

11. § (1) A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:

a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;

b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető;

c) a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési és megvalósítási feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek;

d) a támogatási döntés 8. § (9) bekezdése szerinti közzétételének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági szerződésben foglalt időpontjáig keletkeztek; valamint

e) a 2. § (4) és (5) bekezdésben meghatározott célok esetében felmerülő, az állattartó építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata során a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díjként felmerültek.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képez – a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig – a fejlesztés előkészítésében résztvevők, kizárólag a fejlesztés előkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek (munkabér és annak járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegű ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerződéssel, munkaköri leírással, munkaidő-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – a pályázatnak a NAKVI részére történő postára adásának időpontjáig keletkeztek.

12. § (1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítő nyomtatványt és a pályázati felhívásokban közzétett szakmai beszámoló nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén – egyszeri hiánypótlási felhívást követően – az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.

(3) A NAKVI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolási kötelezettségének – a hiánypótlási felhívás ellenére – nem tett eleget, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.

(4) Jogosultság megállapítása esetén a NAKVI a hatósági szerződésre hivatkozva – a döntéshozatalt követő nyolc naptári napon belül – kifizetési utasítást küld a Kincstár és a minisztérium részére az alábbi adattartalommal: * 

a) nyertes pályázó neve, születési neve,

b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,

d) nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés iktatószáma,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendő támogatás az előlegként folyósított támogatás összege, valamint

h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.

(5) A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak általános de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell az általános de minimis rendeletnek a 2. § (7) bekezdésben feltüntetett címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(6) A 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerződésbe bele kell foglalni a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági de minimis jellegéről szóló tájékoztatást. A hatósági szerződésben utalni kell a mezőgazdasági de minimis rendelet 2. § (8) bekezdésében feltüntetett címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(7) *  A Kincstár a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás kézhezvételétől számított tizenöt naptári napon belül, de legkésőbb a forrás rendelkezésre állását követő tizenöt naptári napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történő átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

13. § *  A 2. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást a Kincstár vezeti.

14. § (1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a NAKVI gondoskodik. A NAKVI a támogatott pályázatok 5%-át 2014. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

(2) A NAKVI az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén – a visszafizetés elrendeléséről szóló határozat alapján – tájékoztatja a Kincstárt az alábbi adattartalom megküldésével: * 

a) a nyertes pályázó neve, születési neve,

b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,

c) a nyertes pályázó ügyfél-azonosítója,

d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,

e) a jogosulatlan igénybevételről szóló határozat iktatószáma és kelte,

f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,

g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendő támogatás forintban és euróban meghatározott összege,

h) a Tv 69. § (5) bekezdésének megfelelően számított kamat forintban meghatározott összege.

10. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § *  E rendeletnek az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 7. § (4) bekezdését, valamint 8. § (7) bekezdését a módosító rendelet hatálybelépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17. § *  Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelettel [a továbbiakban: 15/2014. (X. 9.) FM rendelet]

a) megállapított 9. § (2) és (3) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 10. § (4) bekezdést a 15/2014. (X. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

18. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 54/2015. (IX. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban: 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést a 54/2015. (IX. 16.) FM rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 83/2016. (XII. 16.) FM rendelettel [a továbbiakban: 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 83/2016. (XII. 16.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. § *  Az egyes közvetlen és nemzeti támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2017. (XI. 6.) FM rendelettel [a továbbiakban: 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdést az 55/2017. (XI. 6.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

21. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2018. (XI. 29.) AM rendelettel [a továbbiakban: 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 32/2018. (XI. 29.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

22. § *  E rendeletnek a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételét szabályozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2019. (XII. 18.) AM rendelettel [a továbbiakban: 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését az 59/2019. (XII. 18.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő támogatások esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdés a), c), d), e) és f) pontja alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
3 Igen, leghátrányosabb helyzetű kistérségből 2
4 Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot? 2 Igen, hátrányos helyzetű kistérségből 1
5 Nem 0
6 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot? 1 Igen 1
7 Nem 0
8 A település 2011. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot benyújtották. 3 < 1000 fő 3
9 1000–2000 fő 2
10 2001–5000 fő 1
11 > 5000 fő 0
12 A település a most megpályázott támogatási célra a 2011. vagy a 2012. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási döntésben? 3 Igen, mindkét évben nyújtott be és mindkét évben elutasításra is került 3
13 Igen, az egyik évben nyújtott be és elutasításra került 2
14 Nem nyújtott be egyik évre sem, vagy nyújtott be és támogatásra is került 0
15 A település kistérségére vonatkozóan készítettek-e a 2011. vagy 2012. évi program kiírásának keretén belül Térségi tanyafejlesztési programot? 3 Igen 3
16 Nem 0
17 Hány tanyát érint a fejlesztés? 5 > 100 tanyát érint a fejlesztés 5
18 51–100 tanyát érint a fejlesztés 3
19 10–50 tanyát érint a fejlesztés 2
20 < 10 tanyát érint a fejlesztés 1
21 Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés? 5 > 200 tanyai lakost érint a fejlesztés 5
22 101–200 tanyai lakost érint a fejlesztés 3
23 50–100 tanyai lakost érint a fejlesztés 2
24 < 50 tanyai lakost érint a fejlesztés 1
25 A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés célcsoportján belül. 5 A célcsoport > 25%-a 60 év feletti 5
26 A célcsoport 10–25%-a 60 év feletti 3
27 A célcsoport < 10%-a 60 év feletti 1
28 A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya a fejlesztés célcsoportján belül. 5 A célcsoport > 25%-a 18 év alatti 5
29 A célcsoport 10–25%-a 18 év alatti 3
30 A célcsoport < 10%-a 18 év alatti 1
31 Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes bemutatása alapján? 3 A fejlesztés egyértelműen indokolt 3
32 A fejlesztés kifogásokkal indokolt 1
33 A fejlesztés alig indokolt 0
34 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó? A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra? 2 A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 2
35 A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására. 0
36 3 Egymásra épülő fejlesztésekről van szó: vagy több célra is pályázik, vagy több eszközt szerez be, vagy építési munkálatok mellett eszközbeszerzésre is pályázik. 3
37 Nem egymásra épülő fejlesztésekről van szó: csak egy célra pályázik, csak egy eszközt szerez be, csak építési munkálatra pályázik. Technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitérnek annak részletes bemutatására. 1
38 A TANYAI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
39 Van-e már valamilyen szervezeti előzménye a fejlesztésnek? 1 Igen 1
40 Nem 0
41 A szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás. 3 A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, embereket ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztat. 3
42 A szervezetnek még nincsenek jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, embereket nem foglalkoztat sem ideiglenesen, sem állandóan. 1
43 Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe? 4 > 50 tanyagazdaságot 4
44 31–50 tanyagazdaságot 3
45 11–30 tanyagazdaságot 2
46 < 10 tanyagazdaságot 1
47 Hány féle tanyai termék piacra jutásához járul hozzá? 4 >30 tanyai termék 4
48 21–30 tanyai termék 3
49 10–20 tanyai termék 2
50 < 10 tanyai termék 1
51 Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás megjelenése. 7 Tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása. 1
52 Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítésére, fejlesztésére. 1
53 Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, fejlesztésére. 1
54 Tanyai termékek feltárására. 1
55 Tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére. 1
56 A tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozására, fejlesztésére. 1
57 A tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására. 1
58 Készült-e már megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv? 1 Igen 1
59 Nem 0
60 TANYÁS TÉRSÉG KÜLTERÜLETI FÖLDÚTJAINAK KARBANTARTÁSÁT, RENDSZERES FELÚJÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VONTATOTT MUNKAGÉPEK, ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
61 Hány település külterületi útjait fogja karbantartani, rendszeres felújítási munkálatait végezni? 3 > 2 település 3
62 2 település 2
63 1 település 1
64 Van-e tapasztalata útfelújítási, karbantartási munkálatokban? 2 Igen 2
65 Nem 1
66 Rendelkezik-e már valamilyen géppel, eszközzel útfelújítási, karbantartási munkálatokra? 2 Igen 1
67 Nem 2
68 A helyi tanyagazdák valamilyen géppel, eszközzel hozzájárulnak-e az útfelújítási, karbantartási munkálatokhoz? 3 Igen 3
69 Nem 1
70 Milyen hosszúságú útszakasz rendszeres karbantartását fogja végezni? 10 > 50 km 10
71 21–50 km 6
72 11–20 km 4
73 < 10 km 2
74 A VILLANY NÉLKÜLI TANYÁK VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK
75 Megújuló energiaforrással fogja-e megvalósítani a fejlesztést? 5 Igen 5
76 Nem 0
77 Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során? 5 Igen 5
78 Nem 0
79 A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok hány százaléka 14 éven aluli gyermek? 6 >= 25% 6
80 < 25% 3
81 Nincs 14 éven aluli gyermek. 1
82 A fejlesztésben résztvevő állandó tanyai lakosok hány százaléka részesül rendszeres szociális támogatásban? 4 > 50% 4
83 25–50% 2
84 < 25% 1
85 A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE
86 Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt? 5 > 2 tanyagondnoki szolgálatot 5
87 2 tanyagondnoki szolgálatot 3
88 1 tanyagondnoki szolgálatot 1
89 A tanyagondnoki szolgálat, szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás. 5 A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, állandóan foglalkoztat embereket. 5
90 A szervezetnek már vannak működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, csak ideiglenesen foglalkoztat embereket. 3
91 A szervezetnek nincsenek infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, nem foglalkoztat ideiglenesen sem embereket. 1
92 A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlőségi programok megvalósítását? 3 Igen 3
93 Nem 1
94 A fejlesztés után bővülni fog-e az ellátott tanyák, tanyasi emberek köre? 7 Igen, > 50%-kal 7
95 Igen, 21–50%-kal 5
96 Igen, < 20%-kal 3
97 Nem 1
98 MEGYEI TANYAFELMÉRÉSEK ELVÉGZÉSE
99 Rendelkezik-e már nyilvántartott adatbázissal a tanyáiról? 2 Igen 0
100 Nem 2
101 Korábban végeztek-e már felmérést a tanyákról, vannak-e tervi előzmények? 3 Igen 0
102 Nem 3
103 Szándékoznak-e közösségi részvételen alapuló tervezést végrehajtani? 5 Igen 5
104 Nem 1
105 A megye minden településére elvégzik-e a felmérést? 5 Igen 5
106 Nem, de legalább a felére. 3
107 Nem, kevesebb, mint a felére. 1
108 A megye települései külterületének mekkora részén fogja elvégezni a felmérést? 5 Az összes külterület több, mint 60%-ában. 5
109 Az összes külterület 30–60%-ában. 3
110 Az összes külterület kevesebb, mint 30%-ában. 1
111 PARTNERSÉG, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
112 A megvalósításban részt vevő járások száma. 3 Legalább 3 járás 3
113 1–2 járás 1
114 A megvalósításban részt vevő települések száma. 5 Legalább 5 település 5
115 2–4 település 3
116 1 település 1
117 A megvalósításban résztvevő partnerek száma. 3 > 3 partner 3
118 1–3 partner 1
119 Nincs partner 0
120 A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi munkát? 3 Igen 3
121 Nem 0
122 A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát? 3 Igen 3
123 Nem 0
124 Illeszkedik-e a fejlesztés járási, kistérségi, vagy települési fejlesztési tervekhez? 3 Igen és ezeket kifejtve látszik a relevancia. 3
125 Igen, de ezeket nem fejti ki részletesen, nem látszik a relevancia. 1
126 Nem 0
127 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
128 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? 3 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni. 3
129 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 2
130 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli. 1
131 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 0
132 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 3 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 3
133 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
134 A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása. 3
135 A fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti. 1
136 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
137 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA
138 Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre pénzügyi fedezet?
Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó?
3 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata. 3
139 A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 2
140 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 1
141 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni. 0
142 A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást? Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni a kihasználtság? 3 A kihasználtság indokolja a beruházást. A bemutatás részletes. A jövőben várhatóan tovább fog növekedni a kihasználtság. 3
143 A kihasználtság mértéke nem egyértelműen indokolja a beruházást, vagy a bemutatás nem elég részletes. A jövőben várhatóan stagnálni fog a kihasználtság. 0
144 KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET
145 Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? 2 A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb. 2
146 A saját forrás csak a kötelező minimum. 0
147 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel? 3 A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi. 3
148 A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 1
149 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke. 0
150 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100

2. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (3) bekezdés b) pontja alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
3 Hány települést érint a fejlesztés a tanyai termékek piacra juttatását tekintve? 3 > 5 települést érint a fejlesztés 3
4 2–5 települést érint a fejlesztés 2
5 1 települést érint a fejlesztés 1
6 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? Egymásra épülő fejlesztés sorozatról van-e szó? A bemutatás mennyire részletes? Kitér-e a technológia bemutatására? Ha releváns, kitér-e a műszaki bemutatásra? 2 A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 2
7 A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására. 0
8 2 Egymásra épülő fejlesztésekről van szó: vagy több célra is pályázik, vagy több eszközt szerez be, vagy építési munkálatok mellett eszközbeszerzésre is pályázik. 2
9 Nem egymásra épülő fejlesztésekről van szó: csak egy célra pályázik, csak egy eszközt szerez be, csak építési munkálatra pályázik. Technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitérnek annak részletes bemutatására. 0
10 A TANYAI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE
11 Van-e már valamilyen szervezeti előzménye a fejlesztésnek? 3 Igen 3
12 Nem 0
13 A szervezet erőforrásainak bemutatása. Infrastrukturális feltételek, kapacitások, foglalkoztatás. 3 A szervezetnek már jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai vannak, embereket ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztat. 3
14 A szervezetnek még nincsenek jól működő infrastrukturális erőforrásai, kapacitásai, embereket nem foglalkoztat sem ideiglenesen, sem állandóan. 1
15 Hány tanyagazdaságot kapcsol be a fejlesztésbe? 3 > 50 tanyagazdaságot 3
16 31–50 tanyagazdaságot 2
17 11–30 tanyagazdaságot 1
18 < 10 tanyagazdaságot 0
19 Hány féle tanyai termék piacra jutásához járul hozzá? 3 >30 tanyai termék 3
20 21–30 tanyai termék 2
21 10–20 tanyai termék 1
22 < 10 tanyai termék 0
23 Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás megjelenése. 5 Tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása. 1
24 Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítésére, fejlesztésére. 1
25 Tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, fejlesztésére. 1
26 Tanyai termékek feltárására. 1
27 Tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére. 1
28 Készült-e már megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv? 1 Igen 1
29 Nem 0
30 PARTNERSÉG, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG
31 A megvalósításban résztvevő partnerek száma? 2 > 3 partner 2
32 1–3 partner 1
33 Nincs partner 0
34 A megvalósítás során alkalmaznak-e önkéntes, közösségi munkát? 2 Igen 2
35 Nem 0
36 A megvalósítás során alkalmaznak-e közmunkát? 2 Igen 2
37 Nem 0
38 Illeszkedik-e a fejlesztés járási, kistérségi, vagy települési fejlesztési tervekhez? 2 Igen és ezeket kifejtve látszik a relevancia. 2
39 Igen, de ezeket nem fejti ki részletesen, nem látszik a relevancia. 1
40 Nem 0
41 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
42 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? 3 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni. 3
43 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 2
44 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli. 1
45 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 0
46 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 2 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 2
47 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
48 A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 2 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása. 2
49 A fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti. 1
50 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
51 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA, KIHASZNÁLTSÁGA
52 Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre pénzügyi fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a fenntartásban kockázata, ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó? 3 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata. 3
53 A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 2
54 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 1
55 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni. 0
56 A kihasználtság mértéke indokolja-e a beruházást? Részletes-e a bemutatás? A jövőben fog-e tovább növekedni a kihasználtság? 2 A kihasználtság indokolja a beruházást. A bemutatás részletes. A jövőben várhatóan tovább fog növekedni a kihasználtság. 2
57 A kihasználtság mértéke nem egyértelműen indokolja a beruházást, vagy a bemutatás nem elég részletes. A jövőben várhatóan stagnálni fog a kihasználtság. 0
58 KÖLTSÉGVETÉS, FORRÁSSZERKEZET
59 Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? 2 A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb. 2
60 A saját forrás csak a kötelező minimum. 0
61 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel? 3 A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi. 3
62 A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 1
63 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke. 0
64 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 50

3. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (4) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A TANYA ÉS A GAZDASÁG ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
3 Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot? 2 Igen, leghátrányosabb helyzetű kistérségből 2
4 Igen, hátrányos helyzetű kistérségből 1
5 Nem 0
6 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot? 1 Igen 1
7 Nem 0
8 A település 2011. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot benyújtották. 3 < 1000 fő 3
9 1000–2000 fő 2
10 2001–5000 fő 1
11 > 5000 fő 0
12 A pályázat postára adásának időpontjában a pályázó betöltötte-e már a 40. életévét? 1 Igen 0
13 Nem 1
14 A 2011. évi, vagy a 2012. évi Tanyafejlesztési Program során is nyújtott be pályázatot, melyet a pályázatkezelő a formai ellenőrzés és a jogosultsági szempontok vizsgálata után befogadott, amelyről ki is értesítették, azonban forráshiányra hivatkozva végül mégsem részesült pozitív támogatási döntésben? 2 Igen, mindkét évben nyújtott be és mindkét évben elutasításra is került 2
15 Igen, az egyik évben nyújtott be és elutasításra került 1
16 Nem nyújtott be egyik évre sem, vagy nyújtott be és támogatásra is került 0
17 A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán? 3 > 10 év 3
18 3–10 év 2
19 < 3 év 1
20 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 > 5 fő 3
21 4–5 fő 2
22 2–3 fő 1
23 1 fő 0
24 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 2 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 2
25 A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él együtt. 1
26 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 3 > 2 fő 3
27 1–2 fő 1
28 0 fő 0
29 A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli foglalkoztatottak száma. 2 Van, és főállású. 2
30 Van, de nem főállású. 1
31 Nincs 0
32 Mekkora a földbirtok mérete? 2 < 10 ha 1
33 10–50 ha 2
34 > 50 ha 0
35 A földbirtok mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül? 1 >= 50% 1
36 < 50% 0
37 Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota? 2 Lakóépület felújítási éve 2000, vagy annál korábbi. 1
38 Lakóépület felújítási éve 2000-nél későbbi. 0
39 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000, vagy annál korábbi. 1
40 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve
2000-nél későbbi.
0
41 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 5 Nincs se vezetékes, se egyedi villany. 1
42 Nincs vezetékes ivóvíz. 1
43 Nincs fúrt kút. 1
44 Nincs szilárd burkolatú út. 1
45 Nincs gépkocsi. 1
46 Milyen távolságban fekszik a tanya a településtől? 1 >= 3 km 1
47 <3km 0
48 Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik? 3 > 5 különböző fajta haszonállatot tart. 3
49 4–5 különböző fajta haszonállatot tart. 2
50 1–3 különböző fajta haszonállatot tart. 1
51 Nem tart haszonállatot. 0
52 Tart-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtát? 2 Igen 2
53 Nem 0
54 Önellátás mellett értékesít-e állatot? 1 Igen 1
55 Nem 0
56 Folytat legeltető állattartást gyepterületen? 1 Igen 1
57 Nem 0
58 Milyen mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozik? 3 > 5 különböző fajta növényt termeszt 3
59 4–5 különböző fajta növényt termeszt. 2
60 1–3 különböző fajta növényt termeszt. 1
61 Nem foglalkozik növénytermesztéssel. 0
62 Termeszt-e tájfajta növényt? 2 Igen 2
63 Nem 0
64 Termeszt-e gyümölcs tájfajta növényt? 1 Igen 1
65 Nem 0
66 Ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán? 3 Igen 3
67 Nem 0
68 Hol értékesíti a tanyai termékeket? 4 Önellátásra termel. 1
69 Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít. 1
70 Felvásárlónak, kereskedőnek értékesít. 1
71 Ha a helyi piac, közvetlen értékesítés aránya legalább akkora, mint a felvásárlónak értékesítés aránya. 1
72 A tanyagazdaság 2010., 2011. és 2012. évi nettó bevételének átlaga. 4 < 2 millió Ft 4
73 2–4 millió Ft 3
74 4–6 millió Ft 2
75 > 6 millió Ft 1
76 Tagja-e valamilyen gazdatársulatnak, szövetkezetnek? 1 Igen 1
77 Nem 0
78 Rendelkezik-e szaktanácsadói szerződéssel? 1 Igen 1
79 Nem 0
80 Foglalkozik a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, vendéglátással? 1 Igen 1
81 Nem 0
82 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
83 Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás megjelenése. 5 Legalább három támogatási cél megjelölése. 5
84 Két támogatási cél megjelölése. 3
85 Egy támogatási cél megjelölése. 1
86 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e a választott fejlesztés a probléma megoldására? A fejlesztés valóban hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? 3 A bemutatás részletes, ezek alapján a választott fejlesztés teljes mértékben megfelelőnek tűnik a probléma megoldására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 3
87 A bemutatás nem részletes, ezek alapján a választott fejlesztés nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek a probléma megoldására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására. 1
88 2 A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást. 2
89 A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál. 1
90 2 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon. 2
91 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be. 0
92 Vállalások a program keretében. 8 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta beállítását vállalja. 1
93 Gyümölcs tájfajta ültetését vállalja. 1
94 Tájfajta növény termesztését vállalja. 1
95 A klímaváltozásra való felkészülésre kísérleti növény termesztését vállalja. 1
96 Legalább 10%-kal növekszik az állatállomány nagysága a tanyagazdaságban. 1
97 A fejlesztés hatására legalább10%-kal növekszik a kertészet mérete a tanyagazdaságban. 1
98 Tanya-tó kialakítását vállalja. 2
99 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
100 A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? 4 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni. 4
101 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 2
102 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli. 1
103 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 0
104 A fejlesztésnek van-e releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 3 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 3
105 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
106 A fejlesztésnek van-e közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása. 3
107 A fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti. 1
108 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
109 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
110 Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó? 5 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata. 5
111 A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 3
112 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 1
113 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni. 0
114 FORRÁSSZERKEZET
115 Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? 2 A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb. 2
116 A saját forrás csak a kötelező minimum. 0
117 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel? 3 A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi. 3
118 A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 2
119 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke. 1
120 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100

4. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (5) bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA
3 Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot? 3 Igen, leghátrányosabb helyzetű kistérségből 3
4 Igen, hátrányos helyzetű kistérségből 1
5 Nem 0
6 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot? 2 Igen 2
7 Nem 0
8 A település 2011. évi lakosságszáma, ahonnan a pályázatot benyújtották. 3 < 1000 fő 3
9 1000–2000 fő 2
10 2001–5000 fő 1
11 > 5000 fő 0
12 A pályázat postára adásának időpontjában a pályázó betöltötte-e már a 40. életévét? 1 Igen 0
13 Nem 1
14 A lakcímkártyán található dátum szerint hány éve él tanyán? 3 > 10 év 3
15 3–10 év 2
16 < 3 év 1
17 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 > 5 fő 3
18 4–5 fő 2
19 2–3 fő 1
20 1 fő 0
21 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 2 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 2
22 A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él együtt. 1
23 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 3 > 2 fő 3
24 1–2 fő 1
25 0 fő 0
26 Rendelkezik-e mezőgazdasági végzettséggel? 2 Igen, közép/felsőfokú agrárvégzettséggel. 2
27 Nem. 0
28 Mekkora szabad földterület tartozik a tanyához? 2 < 2 ha 0
29 2–5ha 1
30 > 5 ha 2
31 A földterület mekkora egybefüggő része fekszik a tanya körül? 1 >= 50% 1
32 < 50% 0
33 Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek állapota? 4 Lakóépület felújítási éve 2000, vagy annál korábbi. 2
34 Lakóépület felújítási éve 2000-nél későbbi. 1
35 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000, vagy annál korábbi. 2
36 Legalább egy gazdasági épület felújítási éve 2000-nél későbbi. 1
37 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? 5 Nincs se vezetékes, se egyedi villany. 1
38 Nincs vezetékes ivóvíz. 1
39 Nincs fúrt kút. 1
40 Nincs szilárd burkolatú út. 1
41 Nincs gépkocsi. 1
42 Milyen távolságban fekszik a tanya a településtől? 1 >= 3 km 1
43 <3km 0
44 Hány fajta haszonállat tartásával tervez foglalkozni? 4 > 5 különböző fajta haszonállat 4
45 4–5 különböző fajta haszonállat 3
46 1–3 különböző fajta haszonállat 2
47 Nem tervez haszonállatot tartani. 0
48 Tervezi-e valamilyen védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta beállítását? 2 Igen 2
49 Nem 0
50 Önellátás mellett értékesítésre is tartana-e állatot? 2 Igen 2
51 Nem 0
52 Folytatna-e legeltető állattartást gyepterületen? 2 Igen 2
53 Nem 0
54 Hány fajta mezőgazdasági növény termesztésével foglalkozna? 4 > 5 különböző fajta növényt termesztene. 4
55 4–5 különböző fajta növényt termesztene. 3
56 1–3 különböző fajta növényt termesztene. 2
57 Nem foglalkozna növénytermesztéssel. 0
58 Termesztene-e tájfajta növényt? 2 Igen 2
59 Nem 0
60 Termesztene-e gyümölcs tájfajta növényt? 2 Igen 2
61 Nem 0
62 Vállalná-e ökológiai gazdálkodás folytatását a tanyán? 3 Igen 3
63 Nem 0
64 Hol értékesítené a tanyai termékeket? Milyen felvásárló bázisra számít? 2 Önellátásra termelne. 1
65 Helyi piacra termelne, közvetlenül értékesítene. 1
66 Foglalkozna-e a tanyagazdaságban mezőgazdasági alapanyagok feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal, vendéglátással? 2 Igen 2
67 Nem 0
69 A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA
70 Milyen megpályázott támogatási célok vannak? Komplexitás megjelenése. 5 Legalább három támogatási cél megjelölése. 5
71 Két támogatási cél megjelölése. 3
72 Egy támogatási cél megjelölése. 1
73 2 Tanya-tó kialakítását vállalja. 2
74 A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelelő-e a tervezet tanyagazdaság beindítására? Reálisak-e az elképzelések? A bemutatás mennyire részletes? Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e a technológia részletes bemutatására? A megvalósuló fejlesztés milyen mértékben szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e a fejlesztésbe helyi vállalkozókat? 3 A bemutatás részletes, ezek alapján a tervezet teljes mértékben megfelelőnek tűnik tanyagazdaság beindítására, valamint technológiai, műszaki fejlesztés esetén kitér annak részletes bemutatására. 3
75 A bemutatás nem részletes, ezek alapján tervezet nem tűnik teljes mértékben megfelelőnek tanyagazdaság beindítására, vagy technológiai, műszaki fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes bemutatására. 1
76 3 A fejlesztés csak gazdálkodási célokat szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítás. 3
77 A fejlesztés gazdálkodási célok mellett lakóépület felújítást is szolgál. 1
78 2 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat is bevon. 2
79 A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe helyi vállalkozókat nem von be. 0
80 A fenntarthatóság megjelenése a gazdaság kiépítésében, működésében. 5 A gazdaságenergia ellátásának több mint 75%-át megújuló erőforrásból kívánja fedezni. 5
81 A gazdaságenergia ellátásának 50–74%-át megújuló erőforrásból kívánja fedezni. 4
82 A gazdaság villamosenergia-ellátásának 25–49%-át megújuló erőforrásból kívánja fedezni. 3
83 A gazdaság villamosenergia-ellátásának 25%-ánál kisebb részét fedezné megújuló erőforrásból. 1
84 A FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI, HATÁSAI
85 A fejlesztés várható eredményei: Több pozitív eredménye van-e a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint? Milyen mértékű a pénzügyi, piaci, gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási eredménye? Ezekre részletesen kitér-e a pályázó, igyekszik-e ezeket számszerűsíteni? Valóban várható-e akkora eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak? 4 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, és ezeket igyekszik számszerűsíteni. 4
86 A fejlesztésnek legalább kettő pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem számszerűsíti. 2
87 A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredményét jelöli. 1
88 A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási eredménye, vagy amit megadnak nem releváns. 0
89 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre? Részletezi-e ezt a pályázó? 3 A fejlesztésnek van releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, amelyet a pályázó részletesen bemutat. 3
90 A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen pozitív hatása a környezetre, vagy a természetre, vagy a felsoroltak nem megalapozottak, egyáltalán nem részletezettek. 0
91 A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása a környezetre, vagy a természetre? A pályázó megfelelően fellép-e ez ellen? 3 A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása. 3
92 A fejlesztésnek van közvetlen negatív környezeti, vagy természeti hatása, de van részletes terv, leírás arra, hogy a pályázó ezt hogyan semlegesíti. 1
93 A fejlesztésnek van negatív környezeti, vagy természeti hatása, és ez ellen nem, vagy nem megfelelően lép fel a pályázó. 0
94 A FEJLESZTÉS FENNTARTHATÓSÁGA, KOCKÁZATA
95 Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár a gazdálkodás fenntartásában kockázata? Ennek mekkora a valószínűsége és a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e a pályázó? 5 A fejlesztés hosszú távú fenntartása biztosított, erre van piaci fedezet. Sem a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás fenntartásának nincs semmilyen előre látható kockázata. 5
96 A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem teljesen biztosított. Vannak előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 3
97 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, de ezek kezelésére a pályázó felkészült, igyekszik rá alternatívát adni. 1
98 A fejlesztésnek magas fokú, nagy valószínűségű előre látható kivitelezési, gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak, és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült, nem tud rá hiteles alternatívát adni. 0
99 FORRÁSSZERKEZET
100 Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelező minimum, vagy több? 2 A saját forrás a kötelező minimumnál legalább 20%-kal nagyobb. 2
101 A saját forrás csak a kötelező minimum. 0
102 Saját forrás összetétele. Hitel nélkül képes-e fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora rész hitel? 3 A saját forrást teljes egészében hitel nélkül fedezi. 3
103 A saját forrás felét nem haladja meg a hitel mértéke. 2
104 A saját forrás felét meghaladja a hitel mértéke. 1
105 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 100

5. melléklet az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési szempontrendszer a 2. § (6) bekezdése esetében benyújtott pályázatokhoz

A B C D
1 Értékelési szempont Max. pont Értékelési szempontok kategóriák szerint Adható pont
2 A TANYÁN ÉLŐ LAKOSOK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
3 A lakcímkártyán található dátum szerint a pályázó hány éve él tanyán? 3 > 10 év 3
4 3–10 év 2
5 < 3 év 1
6 A pályázó munkaerő piaci helyzete. (egyet választhat) 3 Állással rendelkező személy 0
7 Önfoglalkoztatott 1
8 Munkanélküli 2
10 Gazdaságilag nem aktív személy 3
11 A pályázó legmagasabb iskolai végzettsége. 2 Alapfokú iskolai végzettség 2
12 Középfokú iskolai végzettség 1
13 Felsőfokú iskolai végzettség 0
14 A tanyán élő állandó lakosok száma. 3 > 4 fő 3
15 3–4 fő 2
16 1–2 fő 1
17 A tanyán együtt élő családi generációk száma (nagyszülő, szülő, gyermek). 1 A tanyán legalább három családi generáció él együtt. 1
18 A tanyán egy, vagy kettő családi generáció él együtt. 0
19 A tanyán élő 18 évnél fiatalabbak száma. 2 > 3 fő 2
20 1–3 fő 1
21 Nem él a tanyán 18 évnél fiatalabb. 0
22 A pályázó gyermekét/gyermekeit egyedül neveli? 2 Igen 2
23 Nem 1
24 A tanyán élő 60 év felettiek száma. 2 > 3 fő 2
25 1–3 fő 1
26 Nem él a tanyán 60 évnél idősebb. 0
27 Él-e a tanyán tartósan beteg, fogyatékkal élő, rokkant személy? 3 Igen 3
28 Nem 0
29 Együttműködik-e tanyagondnokokkal, családsegítőkkel? 2 Igen, tanyagondnokkal. 1
30 Igen, családsegítővel. 1
31 Nincs kapcsolata segítőkkel. 0
32 Mennyi a tanyán élők egy főre jutó havi nettó jövedelme? 2 < 30 000 Ft 2
33 30 000–50 000 Ft 1
34 > 50 000 Ft 0
35 A TANYA ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA, BEMUTATÁSA
36 Kedvezményezett térségből nyújtották-e be a pályázatot? 3 Igen, leghátrányosabb helyzetű kistérségből 3
37 Igen, hátrányos helyzetű kistérségből 1
38 Nem 0
39 Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településről nyújtották-e be a pályázatot? 1 Igen 1
40 Nem 0
41 Milyen messze található a tanya a településtől? 4 > 6 km 4
42 4–6 km 3
43 1–3 km 2
44 < 1 km 1
45 Milyen messze található a legközelebbi szilárd burkolatú út? 3 < 500 m 1
46 500–2500 m 2
47 > 2500 m 3
48 Rendelkeznek-e földterülettel? 1 Igen, rendelkeznek. 0
49 Nem rendelkeznek. 1
50 Milyen a tanya meglévő infrastrukturális helyzete? (többet is megjelölhet) 7 Nincs se vezetékes, se egyedi villany. 2
51 Nincs vezetékes ivóvíz. 1
52 Nincs fúrt kút. 2
53 Nincs szilárd burkolatú út. 1
54 Nincs gépkocsi. 1
55 A tanyai lakó épület utolsó felújítási éve. 2 1990, vagy azelőtti években 2
56 1991–2000 közötti években 1
57 2000, vagy azutáni években 0
58 Vállalja-e, hogy a villamosenergia-ellátáshoz szükséges energiát megújuló energiaforrásból fogja előállítani? 2 Igen, vállalja. 2
59 Nem vállalja. 0
60 Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés során? 2 Igen 2
61 Nem 0
62 MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM 50