A jogszabály mai napon ( 2023.12.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet

az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás hatósági áráról és a hatósági árszabályozás részletes szabályairól és egyéb adózási tárgyú NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (30) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7-9. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. online pénztárgép: a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló miniszteri rendeletnek megfelelő, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép;

2. szolgáltató: az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító, a 2. §-ban meghatározott szolgáltatáselemeket magában foglaló szolgáltatás nyújtója;

3. *  üzemeltető: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 108. § (13) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személy;

4. *  szolgáltatás szüneteltetése: az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltatás szüneteltetése;

5. *  szolgáltatás korlátozása: az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltatás korlátozása.

2. A hatósági ár

2. § (1) A hatósági ár a következő szolgáltatásokra terjed ki:

a) az állami adóhatósággal az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatás;

b) az online pénztárgép részét képező adóügyi ellenőrző egységbe épített SIM rendelkezésre bocsátása;

c) az állami adóhatóság részére az online pénztárgép, adóügyi ellenőrző egység, SIM és üzemeltető logikai összerendezése, az erre vonatkozó adatbázis karbantartása;

d) az állami adóhatósággal történő adatkapcsolat titkosítása;

e) a szolgáltatás szüneteltetése vagy korlátozása;

f) az ügyfélszolgálat biztosítása az üzemeltető részére;

g) az adatkapcsolat hibája esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó és a szolgáltató érdekkörébe tartozó technikai segítségnyújtás;

h) a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése.

(2) A hatósági ár az (1) bekezdésben meghatározott, az üzemeltető részére nyújtott, az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatást biztosító valamennyi szolgáltatás után, az online pénztárgép adóügyi ellenőrző egységbe integrált SIM-enként

a) *  a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: online pénztárgép rendelet) szerinti, számítógép alapú pénztárgép esetén 2500 Ft/hó,

b) *  az online pénztárgép rendelet szerinti, nem számítógép alapú pénztárgép esetén 1500 Ft/hó,

amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(2a) *  A szolgáltatás szüneteltetésének idejére a hatósági árat nem kell megfizetni, a szolgáltató a szüneteltetés megkezdésekor és a szolgáltatás újabb megkezdésekor sem számíthat fel díjat az üzemeltető terhére.

(3) *  A szolgáltató az (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatásokon kívül, az Áfa tv. szerinti, a nyugtaadási kötelezettség gépi kiállítással történő megvalósítása esetén kötelező, közvetlen adatlekérdezéssel megvalósított adatszolgáltatással összefüggésben - a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat és a behajtási költségátalány kivételével - a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése, számlázás, nemfizetés esetén a tartozás behajtása, a SIM menedzsmentet lehetővé tevő informatikai támogató rendszer üzemeltetése, vagy bármely más jogcímen ellenértéket nem számíthat fel az üzemeltető terhére.

3. A hatósági árszabályozás részletes szabályai

3. § (1) A hatósági árat az adópolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) és a szolgáltatók véleményének kikérésével állapítja meg.

(2) Az adópolitikáért felelős miniszter a hatósági árat minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálja.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

4/A. § *  Az egyes adóigazgatási tárgyú NGM rendeletek módosításáról szóló 47/2014. (XII. 30.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 2. § (2a) bekezdést a Mód. rendelet hatálybalépését megelőzően kötött szolgáltatásra vonatkozó szerződésekre is alkalmazni kell.

5. § Az adópolitikáért felelős miniszter a 3. § (2) bekezdés szerinti felülvizsgálatot először 2014 decemberében folytatja le.

6. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

7-9. § *