A jogszabály mai napon ( 2024.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet

az „art” mozivá minősítés feltételeiről

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A mozgóképszakmai hatóság a mozi üzemeltetőjének kérelmére „art” minősítést az alábbi feltételeknek megfelelő mozinak vagy moziteremnek ad:

a) a mozi üzemeltetője a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 28. §-a szerint nyilvántartásba vett személy vagy szervezet;

b) a mozi vagy az „art” minősítést igénylő moziterem (a továbbiakban: „art” terem) rendelkezik a következő műszaki-technikai követelményekkel:

ba) *  legalább 20 fő befogadására alkalmas egységes nézőtér,

bb) a mozi és termei, valamint az „art” terem befogadóképességének megfelelő fűtés, hűtés és légcsere,

bc) folyamatos vetítésre alkalmas legalább 1.3 K felbontású projektor vagy blue-ray lejátszó vagy legalább 2048×1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési formátumú, DCI kompatibilis projektor és szerver vagy 35 mm-es vetítőgép,

bd) legalább 3 méter átmérőjű és legalább 80 lux megvilágítású vetítővászon,

be) „sztereo-surround” hangtechnika, valamint

bf) az Mktv. 25/B. § (2) bekezdése szerinti adattartalomnak megfelelő napi internetes adatszolgáltatás;

c) a mozi legfeljebb 5 moziteremmel rendelkezik;

d) a mozi vagy „art” terem nem a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pontja szerinti bevásárlóközpontban működik;

e) *  a mozi negyedévente és „art” termenként legalább 80 - belépőjegyes - előadást hirdet meg nyilvánosan - az elektronikus vagy a nyomtatott médiában, illetve egyéb hirdetési felületen egymással érdemében megegyező tartalommal; valamint

f) kizárólag „art” teremmel vagy termekkel működő mozi esetében a mozi összes előadásainak, míg „art” teremmel vagy termekkel is rendelkező mozi esetében az „art” terem vagy termek előadásainak Budapesten legalább 60%-ában vagy vidéken legalább 50%-ában 14-22 órai kezdéssel olyan filmalkotást vetít, amely

fa) „art” besorolású,

fb) *  megfelel az Mktv. 2. §-a szerinti magyar, magyar részvételű vagy egyéb magyar részvételű filmalkotások feltételeinek,

fc) a nemzeti filmvagyonba tartozó,

fd) a moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozó,

fe) *  a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól kölcsönzött, vagy

ff) nemzetközileg elismert, a mozgóképszakmai hatóság által közzétett jegyzékben meghatározott nemzetközi filmfesztivál verseny- vagy versenyen kívüli valamely programjában szerepel.

(2) *  Rövidfilmeket - ideértve a kisjáték-, dokumentum-, animációs, tudományos ismeretterjesztő és kísérleti filmet - tartalmazó összeállítás akkor tekinthető az (1) bekezdés e) pontja szerinti előadásnak, ha időtartama legalább 50 perc.

(3) *  A mozgóképszakmai hatóság az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott feltételek alól indokolt esetben meghatározott időtartamra felmentést adhat. Felmentési oknak minősül különösen a bejelentett műszaki ok, az előre nem tervezhető felújítási munkálat vagy, ha a mozi vagy „art” terem egyéb kulturális programnak ad helyszínt. Az egy mozira vagy moziteremre vonatkozó felmentések időtartama tíz éves időintervallumon belül nem haladhatja meg az öt évet. Az öt éves időtartam számítása során az egyes felmentési időszakokat össze kell számítani.

2. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) E rendelet hatálybalépése nem érinti az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelet alapján megszerzett „art” minősítést.

(2) *  Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott felmentési időtartam-korlátozást és időintervallumot az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet módosításáról szóló 7/2020. (XII. 23.) MK rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napján hatályos felmentések esetében is alkalmazni kell. Ebben az esetben a felmentési időtartam-korlátozás és időintervallum kezdő napja a Módr. hatálybalépésének napja.

4. § *