A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

92/2013. (X. 10.) VM rendelet

a települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, továbbá a 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 3. pontja szerinti támogatást a települési önkormányzat az e rendeletben meghatározott módon igényelheti.

(2) A település részére adható támogatás a települési önkormányzat által támogatásra igényelt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz m3-ben kifejezett mennyiségének és az egy m3-re eső támogatási összegnek a szorzata.

(3) Az egy m3-re eső támogatási összeg a Kvtv. 3. melléklet 3. pontja szerint meghatározott és rendelkezésre álló előirányzat összegének és az összes támogatási igény alapján számított m3-ben kifejezett teljes szennyvízmennyiségnek a hányadosa.

(4) A támogatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz m3-ben kifejezett évi becsült mennyisége alapján igényelhető.

(5) A települési önkormányzat a támogatási igényét 2013. október 14-ig nyújthatja be a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül. Az elektronikus rendszeren keresztül történő benyújtás mellett az onnan kinyomtatott, 1. melléklet szerinti, kitöltött adatlapot egy eredeti példányban papír alapon is be kell nyújtani a Kincstár illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). A kinyomtatott adatlap benyújtási határideje a 2013. október 15-éig történő postára adást jelenti. A határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag az elektronikus rendszeren keresztül vagy kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igénylés érvénytelen.

(6) Az Igazgatóság az (5) bekezdés szerinti határidőig beérkezett támogatási igényeket az e rendeletben meghatározott rendelkezésekre figyelemmel megvizsgálja és szükség esetén a települési önkormányzatot legfeljebb 5 napon belüli hiánypótlásra hívja fel.

(7) Az Igazgatóság az e rendeletben meghatározottaknak megfelelő támogatási igényeket összesíti és továbbítja a Kincstár részére. A Kincstár a támogatási igények országosan összesített listáját 2013. október 31-ig megküldi a környezetvédelemért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(8) Az (5) bekezdés szerinti határidők lejártát követően benyújtott, illetve a hiánypótlást követően sem megfelelő támogatási igényt az Igazgatóság nem továbbítja. Erről az Igazgatóság a települési önkormányzatot és a minisztert értesíti.

2. § (1) A miniszter a benyújtott támogatási igényekről az 1. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak alapján 2013. november 15-ig dönt.

(2) A döntést követően a miniszter a támogatási összegekről - utalványozás céljából - tájékoztatja a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.

(3) A támogatást a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár legkésőbb 2013. november 25-ig egy összegben folyósítja.

(4) A települési önkormányzat a folyósított támogatást a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő egy éven belül használhatja fel.

3. § (1) A települési önkormányzat a folyósított támogatásról a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz számlákkal igazolt mennyisége alapján az Igazgatóság felé elszámol.

(2) Az elszámolást a települési önkormányzat 2014. november 30-ig teljesíti a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül. Az elektronikus rendszeren keresztül történő elszámolás mellett az onnan kinyomtatott 2. melléklet szerinti elszámolási adatlapot két eredeti példányban papír alapon is meg kell küldeni az Igazgatóság részére, amelyhez a 2. § (4) bekezdésében meghatározott időszakban kiállított számlák másolatát is csatolni kell. A kinyomtatott elszámolási adatlap és a számlák másolatának megküldési határideje a 2014. november 30-áig történő postára adást jelenti.

(3) Az elszámolást az Igazgatóság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60. §-ában meghatározott felülvizsgálat keretében ellenőrzi.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett elszámolások felülvizsgálatát követően az elszámolásokat, valamint a támogatást igénylő dokumentáció egy eredeti példányát a miniszternek 2014. december 31-ig megküldi.

4. § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy ha a települési önkormányzat a jóváhagyott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó támogatást továbbadja, akkor a támogatás biztosításának meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásainak.

(2) Ez a rendelet Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 92/2013. (X. 10.) VM rendelethez

A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan igényelhető támogatás adatlapja

Önkormányzat neve
Önkormányzat KSH kódja
Tárgyi évre becsült elszállítandó nem közművel
összegyűjtött szennyvíz mennyisége (m3/év):
Dátum:
............................................ ............................................
Polgármester P. H. Jegyző

2. melléklet a 92/2013. (X. 10.) VM rendelethez

A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatás elszámoló adatlapja

Támogatott önkormányzat neve:
Támogatott KSH kódja:
Támogatás összege, bruttó (Ft):

A támogatásban érintett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából elszállított mennyisége és a támogatási összeg részletezése

Sorszám A támogatásban érintett
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából elszállított mennyisége
(m3)
Számla sorszáma Számla kibocsátója Kiállítás dátuma
(éééé.hh.nn.)
1.
2.
3.
Összesen: m3/év -
Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körűen használták fel a kapott támogatást); bruttó (Ft)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódó támogatásban részesített háztartások száma
Dátum:
............................................ ............................................
Polgármester P. H. Jegyző