A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CXVIII. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról * 

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

1. § Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően, a szerződésben meghatározott időpontban.

2. § (1) A szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.

(2) A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg.

3. § (1) Az MNV Zrt. a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatokat az 1. melléklet szerinti ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról, az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint a szerződés megkötését követően átadja az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésére álló iratokat.

(2) A helyi önkormányzat jogosult a szerződéskötést megelőzően az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-nél rendelkezésre álló iratokba betekinteni.

4. § (1) A szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha

a) *  a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az MNV Zrt. részére – az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül – megküldte, és

c) a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlanról a b) pont szerinti határozat elfogadását követő – harminc napon belül a helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a független szakértő által elkészített forgalmi értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a helyi önkormányzat harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott forgalmi érték megállapításáról az adott ingatlan vonatkozásában igényt bejelentő helyi önkormányzat saját költségére gondoskodik.

5. § A képviselő-testület vagy közgyűlés által, a 4. § (1) bekezdés b) pont szerint hozott határozatnak tartalmaznia kell

a) a döntést arról, hogy a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és

b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a szerződést a helyi önkormányzat nevében megköti.

6. § (1) A helyi önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátására használhatja fel a tulajdonába adott ingatlant.

(2) A szerződés megkötését követően a helyi önkormányzat a tulajdonába adott ingatlant önként vállalt feladat ellátása érdekében akkor használhatja fel, ha ahhoz – a helyi önkormányzatnak az MNV Zrt.-hez benyújtott erre vonatkozó kezdeményezése alapján – a Kormány egyedi határozatban hozzájárul. A Kormány hozzájárulása esetén a felek a szerződést – a döntésnek megfelelően, harminc napon belül – módosítják.

7. § (1) A szerződésnek – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményekben és az érintett ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokban meghatározottak mellett – tartalmaznia kell, hogy a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) saját költségvetése terhére – szükség esetén – az ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyeket megszerzi,

b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti,

c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtéríti,

d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,

e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,

f) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért helytáll,

g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget – a tulajdonjog megszerzését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,

h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően teljesíti,

i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni.

(3) A helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől, amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás, korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.

2. PPP-beruházásban létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

8. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a 2. mellékletben felsorolt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok ingyenesen, az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a kötelező közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződésben meghatározott vételárat kell feltüntetni.

3. Egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő tulajdonba adása

9. § (1) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Budapest 39221/26 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Egyek 543 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Szent József Plébánia Egyek tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Szent József Plébánia Egyek az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Zirc 209/1, 209/2, 209/3, 211, 213/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Zirci Ciszterci Apátság az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(4) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(5) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Kecskemét 1244 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(6) Az (1)–(5) bekezdés esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

4. Egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adása

10. § *  (1) Az Országgyűlés az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló,

a) Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok 2013. augusztus 1-jével,

b) Budapest 24447/1 helyrajzi számú, a Budapest 24447/3 helyrajzi számú, a Budapest 24456/1 helyrajzi számú, valamint a Budapest 24833/1 helyrajzi számú ingatlanok 2016. december 15-ével [az a) és b) pont szerinti ingatlanok a továbbiakban együtt: Erzsébet tér],

e törvény erejénél fogva ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

(2) Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése körében, az (1) bekezdés szerinti ingatlanok részét képező zöldfelületek és az egységes kezelésű közösségi tér fejlesztését és karbantartását az állam a Belváros-Lipótvárosi Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata útján, az erre a célra nevesített támogatások biztosítása mellett látja el. A zöldfelületek és az egységes kezelésű közösségi tér fejlesztésére és karbantartására vonatkozó üzemeltetési szerződéseket az állam nevében az MNV Zrt. köti meg.

10/A. § *  E törvénynek az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 2016. évi CLXX. törvény 3. §-ával módosított 10. § (2) bekezdése szerinti fejlesztésre és karbantartásra vonatkozó üzemeltetési szerződést legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell kötni.

5. * 

11–18. § * 

6. Záró rendelkezés

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad
1 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmás 1098/1 1/1
2 Bács-Kiskun Bácsborsód Bácsborsód 0259 1/1
3 Bács-Kiskun Baja Baja 965 142/1493
4 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0101/1 1/1
5 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/28 1/1
6 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/39 1/1
7 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0108 1/1
8 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0109/85 1/1
9 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/46 1/1
10 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/55 1/1
11 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0115 1/1
12 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/31 1/1
13 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/44 1/1
14 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/27 1/1
15 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/30 1/1
16 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/91 1/1
17 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/31 1/1
18 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/32 1/1
19 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/38 1/1
20 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/39 1/1
21 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/46 1/1
22 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/47 1/1
23 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/48 1/1
24 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/51 1/1
25 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 013/74 1/1
26 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0134/27 1/1
27 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/143 1/1
28 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/146 1/1
29 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/148 1/1
30 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/149 1/1
31 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/151 1/1
32 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/154 1/1
33 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/156 1/1
34 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/158 1/1
35 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/25 1/1
36 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/68 1/1
37 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/69 1/1
38 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/72 1/1
39 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/86 1/1
40 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/1 1/1
41 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/2 1/1
42 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 020/98 1/1
43 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/150 1/1
44 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/151 1/1
45 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/203 1/1
46 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/208 1/1
47 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 047/42 1/1
48 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/52 1/1
49 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/55 1/1
50 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 053 1/1
51 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/56 1/1
52 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/58 1/1
53 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/67 1/1
54 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/72 1/1
55 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/75 1/1
56 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/94 1/1
57 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/98 1/1
58 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 082/38 1/1
59 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 084 1/1
60 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 086 1/1
61 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/111 1/1
62 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/113 1/1
63 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/117 1/1
64 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 099 1/1
65 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/39 1/1
66 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/42 1/1
67 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/100 1/1
68 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/102 1/1
69 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/109 1/1
70 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/84 1/1
71 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/91 1/1
72 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/94 1/1
73 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 054 1/1
74 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/115 1/1
75 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/118 1/1
76 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/122 1/1
77 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/127 1/1
78 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/130 1/1
79 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0170/10 1/1
80 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0262 1/1
81 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0288 1/1
82 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/44 1/1
83 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/49 1/1
84 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/47 1/1
85 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/48 1/1
86 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/51 1/1
87 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0180/142 1/1
88 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 027/2 1/1
89 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 034/21 1/1
90 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/128 1/1
91 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/131 1/1
92 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/133 1/1
93 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/135 1/1
94 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/136 1/1
95 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/137 1/1
96 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/138 1/1
97 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/139 1/1
98 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/140 1/1
99 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/145 1/1
100 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/160 1/1
101 Bács-Kiskun Katymár Katymár 03 1/1
102 Bács-Kiskun Katymár Katymár 059 1/1
103 Bács-Kiskun Katymár Katymár 084/2 1/1
104 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0530 1/1
105 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0796/216 1/1
106 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/42 1/1
107 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/43 1/1
108 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 630/5 1/1
109 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 041 1/1
110 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 062 1/1
111 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 063 1/1
112 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/1 1/1
113 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/2 1/1
114 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 097 1/1
115 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/20 1/1
116 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/22 1/1
117 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/25 1/1
118 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0345/20 1/1
119 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/31 1/1
120 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/35 1/1
121 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0350/13 1/1
122 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0351/12 1/1
123 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0352/25 1/1
124 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0358/15 1/1
125 Bács-Kiskun Városföld Városföld 011/132 1/1
126 Bács-Kiskun Városföld Városföld 014 1/1
127 Bács-Kiskun Városföld Városföld 028 1/1
128 Bács-Kiskun Városföld Városföld 031 1/1
129 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/1 1/1
130 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/3 1/1
131 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/1 1/1
132 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/2 1/1
133 Bács-Kiskun Városföld Városföld 068 1/1
134 Bács-Kiskun Városföld Városföld 069/136 1/1
135 Bács-Kiskun Városföld Városföld 07/3 1/1
136 Bács-Kiskun Városföld Városföld 073/6 1/1
137 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/1 1/1
138 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/3 1/1
139 Baranya Alsómocsolád Alsómocsolád 64 2/4
140 Baranya Alsószentmárton Alsószentmárton 5 1/2
141 Baranya Bicsérd Bicsérd 056 1/1
142 Baranya Birján Birján 012/1 1/1
143 Baranya Bodolyabér Bodolyabér 051/3 1/1
144 Baranya Bóly Bóly 675 60/450
145 Baranya Bóly Bóly 935 2/8
146 Baranya Bóly Bóly 936 2/8
147 Baranya Drávaiványi Drávaiványi 31 4/8
148 Baranya Drávasztára Drávasztára 244 2/4
149 Baranya Hegyszentmárton Hegyszentmárton 6/2 1/4
150 Baranya Kétújfalu Kétújfalu 040 1/1
151 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 1480 1/1
152 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 158 1/1
153 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 407/2 2/4
154 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 92 2/24
155 Baranya Palotabozsok Palotabozsok 517 4/5
156 Baranya Pécs Pécs 43586/6 1/1
157 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1155 6/12
158 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1167 6/12
159 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1451/6 2/4
160 Baranya Pellérd Pellérd 204/9 1/1
161 Baranya Siklósbodony Siklósbodony 22 1/1
162 Baranya Szalatnak Szalatnak 215/2 1/3
163 Baranya Szentegát Szentegát 0325/6 4/44
164 Baranya Szentlőrinc Szentlőrinc 096/7 12/126
165 Baranya Szigetvár Szigetvár 025 1/1
166 Baranya Szigetvár Szigetvár 307 1/1
167 Baranya Szilágy Szilágy 257 1/2
168 Baranya Teklafalu Teklafalu 82 2/4
169 Baranya Téseny Téseny 46 1/6
170 Baranya Vajszló Vajszló 165 1/1
171 Baranya Vajszló Vajszló 529/4 1/2
172 Baranya Vajszló Vajszló 530 1/2
173 Baranya Vajszló Vajszló 922 3/6
174 Baranya Zádor Zádor 164 79/120
175 Békés Békés Békés 2073 1/1
176 Békés Békéscsaba Békéscsaba 3261/12 1/1
177 Békés Gádoros Gádoros 779 492/1997
178 Békés Lőkösháza Lőkösháza 513/1 112/1524
179 Békés Nagybánhegyes Nagybánhegyes 206 111/1459
180 Békés Okány Okány 9 241/1471
181 Békés Orosháza Orosháza 5811 49/996
182 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Harsány Harsány 495/2 1/1
183 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/2 1/1
184 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/3 1/1
185 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/4 1/1
186 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/5 1/1
187 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/6 1/1
188 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szakáld Szakáld 024/12 1/1
189 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szomolya Szomolya 1122 1/1
190 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Tarcal Tarcal 491 1/1
191 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0238011/2 1/1
192 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/5 1/1
193 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/6 1/1
194 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103025 4/8
195 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103153/29 1/1
196 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 105842/23 1/1
197 Budapest Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata Budapest 116228 1/1
198 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 121127/29/A/80 278/1000
199 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 125056 1/1
200 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 128457/1 1/1
201 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 1336/1 9/10
202 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 139906 100/403
203 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 14746 1/1
204 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14819 2520/15120
205 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14965/1 1/1
206 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14968/2 1/1
207 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 150353/10 1/1
208 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 65552/60 1/1
209 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 15648/2 1/1
210 Budapest Budapest Főváros
XIX. kerület
Kispest
Önkormányzata
Budapest 161996 5/6
211 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 171939/0/A/4 1/2
212 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 172483 150/964
213 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17301 1/1
214 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174633 6/18
215 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174975 12/24
216 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 175920 1/16
217 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17655/3/A/111 2/12
218 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 177838/2 1/1
219 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 178655 48/192
220 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 179993 2/12
221 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/14 1/1
222 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/16 1/1
223 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/28 1/1
224 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/31 1/1
225 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/33 1/1
226 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/39 1/1
227 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/6 1/1
228 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 195987/1 1/1
229 Budapest Budapest Főváros
XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 196857 1/1
230 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 202788/69 1/1
231 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 209927 1/1
232 * 
233 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 210039 1/1
234 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 221684 1/1
235 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 224181 32/144
236 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 22427 288/6912
237 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 229091 1/1
238 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 231999/2 1/1
239 Budapest Budapest Főváros
XIII. kerületi
Önkormányzat
Budapest 27694 48/13440
240 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 3335/3 1/1
241 Budapest Budapest Főváros
IX. kerület
Ferencváros
Önkormányzata
Budapest 38229/9 1/1
242 Budapest Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest 38924/10 1/1
243 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 39221/28/B/1 396/549
244 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 4042/92 1/1
245 Budapest Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
Budapest 41575/7 1/1
246 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 45141/2 1/1
247 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 50869/3 1/1
248 Budapest Budapest Főváros I.
kerület Budavári
Önkormányzat
Budapest 6565/2 1/1
249 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70102/0/A/1 1/1
250 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70397 1/1
251 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 70428/2 1/1
252 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 71424/0/A/8 1/1
253 Budapest Budapest Főváros
IV. kerület Újpest
Önkormányzata
Budapest 73748 528/1751
254 Budapest Budapest Főváros
XV. kerületi
Önkormányzat
Budapest 86194 1/1
255 Budapest Budapest Főváros
XII. kerület
Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest 8786/6 1/1
256 Budapest Budapest Főváros
XII. kerület
Hegyvidék
Önkormányzata
Budapest 8813/5 1/1
257 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1561 10/20
258 Csongrád Apátfalva Apátfalva 1562 10/20
259 Csongrád Kistelek Kistelek 2650/66 1/1
260 Csongrád Makó Makó 6443/2 248/478
261 Csongrád Mórahalom Mórahalom 916/4 1/1
262 Csongrád Tiszasziget Tiszasziget 443 60536/451584
263 Fejér Bicske Bicske 2532/2 1/1
264 Fejér Ercsi Ercsi 3002 1/1
265 Fejér Ercsi Ercsi 3023 1/1
266 Fejér Ercsi Ercsi 3024 1/1
267 Fejér Ercsi Ercsi 3025 1/1
268 Fejér Ercsi Ercsi 3027 1/1
269 Fejér Ercsi Ercsi 3028 1/1
270 Fejér Ercsi Ercsi 3062 1/1
271 Fejér Ercsi Ercsi 3063 1/1
272 Fejér Pázmánd Pázmánd 811 3/24
273 Fejér Perkáta Perkáta 86/1 1/1
274 Fejér Sáregres Sáregres 834 972/10080
275 Fejér Óbarok Óbarok 9233/5 1/1
276 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 548 1/1
277 Győr-Moson-Sopron Bágyogszovát Bágyogszovát 876 1/1
278 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 1569 1/1
279 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 92 12402/267120
280 Győr-Moson-Sopron Beled Beled 96 117/360
281 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 0130/17 1/1
282 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 261 1/1
283 Győr-Moson-Sopron Bodonhely Bodonhely 86 1/1
284 Győr-Moson-Sopron Cakóháza Cakóháza 6 1/1
285 Győr-Moson-Sopron Csáfordjánosfa Csáfordjánosfa 119 1/1
286 Győr-Moson-Sopron Farád Farád 5801 1/1
287 Győr-Moson-Sopron Fertőd Fertőd 0201 1/1
288 Győr-Moson-Sopron Gyalóka Gyalóka 041/8 1/1
289 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 070/20 1/1
290 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/10 1/1
291 Győr-Moson-Sopron Gyömöre Gyömöre 08/11 1/1
292 Győr-Moson-Sopron Győr Győr 8710/1 1/1
293 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 04 1/1
294 Győr-Moson-Sopron Győrújbarát Győrújbarát 2424 972/7776
295 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 015/3 1/1
296 Győr-Moson-Sopron Hegyeshalom Hegyeshalom 0534 1/1
297 Győr-Moson-Sopron Himod Himod 215 84/672
298 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 053/3 1/1
299 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 055/3 1/1
300 Győr-Moson-Sopron Iván Iván 066/22 1/1
301 Győr-Moson-Sopron Jánossomorja Jánossomorja 2410/1 1/1
302 Győr-Moson-Sopron Kapuvár Kapuvár 3462 68/1227
303 Győr-Moson-Sopron Kópháza Kópháza 970/2 1/1
304 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0108/2 1/1
305 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0116/2 1/1
306 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 0130/1 1/1
307 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 042/2 1/1
308 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/22 1/1
309 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 068/24 1/1
310 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 501/2 1/1
311 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 502 1/1
312 Győr-Moson-Sopron Kunsziget Kunsziget 505 1/1
313 Győr-Moson-Sopron Markotabödöge Markotabödöge 90/1 1/2
314 Győr-Moson-Sopron Mezőörs Mezőörs 800/1 180/540
315 Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 5075/2 1/1
316 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/40 1/1
317 Győr-Moson-Sopron Nyúl Nyúl 764/41 1/1
318 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0154/2 1/1
319 Győr-Moson-Sopron Rábakecöl Rábakecöl 0176/3 1/1
320 Győr-Moson-Sopron Rábaszentmiklós Rábaszentmiklós 40 1/1
321 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 10844 1/1
322 Győr-Moson-Sopron Sopron Sopron 8607/8 1/1
323 Győr-Moson-Sopron Sopronhorpács Sopronhorpács 223/1 1/1
324 Győr-Moson-Sopron Szárföld Szárföld 068/18 1/1
325 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 258 102/288
326 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 406 15/30
327 Győr-Moson-Sopron Tényő Tényő 461 20/60
328 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 0443/1 1/1
329 Győr-Moson-Sopron Tét Tét 1216/2 1/1
330 Győr-Moson-Sopron Vámosszabadi Vámosszabadi 0331/17 1/1
331 Hajdú-Bihar Báránd Báránd 280 1/1
332 Hajdú-Bihar Bedő Bedő 317 1/1
333 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 13812/4 1/1
334 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 26783/1 1/1
335 Hajdú-Bihar Debrecen Debrecen 30547 (zártkert) 1/6
336 Hajdú-Bihar Ebes Ebes 0105/3 1/1
337 Hajdú-Bihar Hajdúbagos Hajdúbagos 43 1/1
338 Hajdú-Bihar Hajdúnánás Hajdúnánás 2558 1/4
339 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 108 1/3
340 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 348 1/1
341 Hajdú-Bihar Hencida Hencida 838 1/1
342 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/1 1/1
343 Hajdú-Bihar Konyár Konyár 391/2 1/1
344 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 298 15/75
345 Hajdú-Bihar Körösszakál Körösszakál 397 48/1344
346 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/23 1/1
347 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/24 1/1
348 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/25 1/1
349 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1017/26 1/1
350 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 1024/2 1/1
351 Hajdú-Bihar Létavértes Létavértes 985/1 1/1
352 Hajdú-Bihar Nádudvar Nádudvar 2771/51 4/8
353 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1415/1 1/1
354 Hajdú-Bihar Nyírábrány Nyírábrány 1428 1/1
355 Hajdú-Bihar Vámospércs Vámospércs 331/2 1/2
356 Hajdú-Bihar Vekerd Vekerd 14 1/1
357 Heves Apc Apc 930 2/4
358 Heves Apc Apc 931 2/4
359 Heves Bekölce Bekölce 55 1/1
360 Heves Bükkszék Bükkszék 088 1/1
361 Heves Bükkszék Bükkszék 109/2 1/1
362 Heves Bükkszék Bükkszék 120 1/1
363 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 60 1/1
364 Heves Bükkszenterzsébet Bükkszenterzsébet 64 1/1
365 Heves Bükkszentmárton Bükkszentmárton 93 9/10
366 Heves Csány Csány 1344 1/1
367 Heves Csány Csány 770 1/1
368 Heves Eger Eger 23201/5/P 1/1
369 Heves Eger Eger 2972 1/1
370 Heves Eger Eger 5177 1/2
371 Heves Eger Eger 7757/A/2 1/2
372 Heves Eger Eger 9870 1/2
373 Heves Eger Eger 9874 1/2
374 Heves Gyöngyöstarján Gyöngyöstarján 0392/1 400000/1200000
375 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 211 1/1
376 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 22/2 1/2
377 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 27/1 1/1
378 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 312 1/2
379 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 32 1/1
380 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 515/1 1/1
381 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 67 1/1
382 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 69 1/1
383 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 808 1/1
384 Heves Hevesaranyos Hevesaranyos 809 1/1
385 Heves Istenmezeje Istenmezeje 103 4/10
386 Heves Istenmezeje Istenmezeje 104 4/10
387 Heves Istenmezeje Istenmezeje 105 4/10
388 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1224 3/120
389 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1227 1/40
390 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1228 210/756
391 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1240 3/60
392 Heves Istenmezeje Istenmezeje 1241 3/60
393 Heves Istenmezeje Istenmezeje 164 4/10
394 Heves Istenmezeje Istenmezeje 398 1/1
395 Heves Istenmezeje Istenmezeje 815 1/4
396 Heves Istenmezeje Istenmezeje 900 420/1512
397 Heves Istenmezeje Istenmezeje 903 168/1512
398 Heves Istenmezeje Istenmezeje 906 420/1512
399 Heves Istenmezeje Istenmezeje 909 420/1512
400 Heves Istenmezeje Istenmezeje 910 420/1512
401 Heves Istenmezeje Istenmezeje 911 420/1512
402 Heves Istenmezeje Istenmezeje 912 420/1512
403 Heves Istenmezeje Istenmezeje 971 3/60
404 Heves Istenmezeje Istenmezeje 973 1/15
405 Heves Istenmezeje Istenmezeje 988 24/192
406 Heves Ivád Ivád 151 4/720
407 Heves Ivád Ivád 154/1 1/60
408 Heves Ivád Ivád 155 4/720
409 Heves Ivád Ivád 156 4/720
410 Heves Karácsond Karácsond 1697/22 1/1
411 Heves Karácsond Karácsond 1697/23 1/1
412 Heves Karácsond Karácsond 876 1/1
413 Heves Kisnána Kisnána 606 2/36
414 Heves Ludas Ludas 125 1/1
415 Heves Ludas Ludas 419 1/2
416 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0200/31 1/1
417 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/2 1/1
418 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/3 1/1
419 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0236/4 1/1
420 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/2 1/1.
421 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/3 1/1
422 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 0237/4 1/1
423 Heves Mátraszentimre Mátraszentimre 581 1/1
424 Heves Mezőtárkány Mezőtárkány 720 1/2
425 Heves Nagykökényes Nagykökényes 46/1 1/1
426 Heves Nagyréde Nagyréde 886/1 1/1
427 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 464 30/240
428 Heves Nagyvisnyó Nagyvisnyó 562/4 2/20
429 Heves Noszvaj Noszvaj 197 2/10
430 Heves Noszvaj Noszvaj 219 1/1
431 Heves Noszvaj Noszvaj 242 20/240
432 Heves Noszvaj Noszvaj 748 36/432
433 Heves Noszvaj Noszvaj 750 6/72
434 Heves Noszvaj Noszvaj 751 6/72
435 Heves Noszvaj Noszvaj 752 224/2160
436 Heves Noszvaj Noszvaj 940 1/1
437 Heves Parád Parád 0140/71 1/1
438 Heves Parád Parád 1101 1/1
439 Heves Parád Parád 1104 1/1
440 Heves Parád Parád 1106 1/1
441 Heves Parád Parád 1247 1/1
442 Heves Parád Parád 1302 63504/5715360
443 Heves Parád Parád 1303 63504/5715360
444 Heves Parád Parád 1304 63504/5715630
445 Heves Parád Parád 1329 3/128
446 Heves Parád Parád 1333 3/128
447 Heves Parád Parád 1334 3/128
448 Heves Parád Parád 1436 90/5760
449 Heves Parád Parád 1465 3/128
450 Heves Parád Parád 1466 3/128
451 Heves Parád Parád 1467 3/128
452 Heves Parád Parád 1468 3/128
453 Heves Parád Parád 1505/2 6/96
454 Heves Parád Parád 1518 1/1
455 Heves Parád Parád 1519 1/1
456 Heves Parád Parád 1544 1/1
457 Heves Parád Parád 156 1/1
458 Heves Parád Parád 1604 1/1
459 Heves Parád Parád 322 114/161
460 Heves Parád Parád 543 1/1
461 Heves Parád Parád 679/2 1/1
462 Heves Pétervására Pétervására 1202/8 1/1
463 Heves Pétervására Pétervására 854/1 70719/135009
464 Heves Petőfibánya Petőfibánya 0196 1/1
465 Heves Sarud Sarud 651/1 1/1
466 Heves Sarud Sarud 652/2 1/1
467 Heves Sarud Sarud 653 1/1
468 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 7/2 1/1
469 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 914 1/1
470 Heves Szentdomonkos Szentdomonkos 916 1/1
471 Heves Szihalom Szihalom 639 4/8
472 Heves Tarnabod Tarnabod 244 1/2
473 Heves Tarnaméra Tarnaméra 998 1/1
474 Heves Terpes Terpes 43 24/72
475 Heves Terpes Terpes 81 1/1
476 Heves Terpes Terpes 83 1/1
477 Heves Terpes Terpes 93 27/40
478 Heves Tiszanána Tiszanána 1621 1/1
479 Heves Verpelét Verpelét 1071 1/2
480 Heves Verpelét Verpelét 1114 1/48
481 Heves Verpelét Verpelét 1649 4/16
482 Heves Verpelét Verpelét 996 1/1
483 Heves Visznek Visznek 685 1/1
484 Heves Zagyvaszántó Zagyvaszántó 337 1/1
485 Jász-Nagykun-
Szolnok
Csépa Csépa 1309 1/1
486 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászapáti Jászapáti 2662 1/1
487 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászárokszállás Jászárokszállás 4205 2/4
488 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászárokszállás Jászárokszállás 431 2/4
489 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 2/2 75/1792
490 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4424/1 1/1
491 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4424/2 1/1
492 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4502 1/1
493 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 4571 1/1
494 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 5950 1/1
495 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 7776 1/1
496 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 7820 84/144
497 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászberény Jászberény 8023 18/72
498 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 2214 1/1
499 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 389/1 1/1
500 Jász-Nagykun-
Szolnok
Jászladány Jászladány 389/2 1/1
501 Jász-Nagykun-
Szolnok
Mezőhék Mezőhék 0369/65 1/1
502 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszafüred Tiszafüred 2225/2 1/1
503 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 255 1/1
504 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 594/1 1/2
505 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 594/2 1/2
506 Jász-Nagykun-
Szolnok
Tiszaigar Tiszaigar 595 1/1
507 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/18 1/1
508 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/19 1/1
509 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/20 1/1
510 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/21 1/1
511 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/22 1/1
512 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/23 1/1
513 Komárom-Esztergom Baj Baj 79/24 1/1
514 Komárom-Esztergom Bakonyszombathely Bakonyszombathely 745 12/24
515 Komárom-Esztergom Dad Dad 123 60/840
516 Komárom-Esztergom Dad Dad 176 140/280
517 Komárom-Esztergom Dad Dad 370 18480/201600
518 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 16127/2 240/420
519 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40122/2 2/36
520 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40158 6/288
521 Komárom-Esztergom Esztergom Esztergom 40213 48/1152
522 Komárom-Esztergom Gyermely Gyermely 1130 1/1
523 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 631 1/1
524 Komárom-Esztergom Héreg Héreg 665 1/1
525 Komárom-Esztergom Lábatlan Lábatlan 2393 2/4
526 Komárom-Esztergom Leányvár Leányvár 665 9/180
527 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1363 1/1
528 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1376 1/1
529 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1588/3 1/1
530 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1611 1/1
531 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1612 1/1
532 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1613 1/1
533 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1614 1/1
534 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1615 1/1
535 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1616 1/1
536 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1617 1/1
537 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1618 1/1
538 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1619 1/1
539 Komárom-Esztergom Oroszlány Oroszlány 1621 1/1
540 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 343 1/1
541 Komárom-Esztergom Tarján Tarján 868 1/1
542 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 13013/36 8/288
543 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 2203 3/18
544 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5200/21 2/6
545 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5695 271/783
546 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5703 20/120
547 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5704 20/120
548 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/10 60/2520
549 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/11 60/2520
550 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/15 450/1440
551 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/16 450/1440
552 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 5764/9 60/2520
553 Komárom-Esztergom Tatabánya Tatabánya 758 4/20
554 Nógrád Bér Bér 082 1/1
555 Nógrád Bér Bér 089 1/1
556 Nógrád Berkenye Berkenye 63/2 1/1
557 Nógrád Buják Buják 677/0/J 1/4
558 Nógrád Buják Buják 89 2/8
559 Nógrád Csécse Csécse 66 1/1
560 Nógrád Etes Etes 0108 1/1
561 Nógrád Etes Etes 31 1/1
562 Nógrád Etes Etes 551 6/36
563 Nógrád Felsőpetény Felsőpetény 183/1 1/4
564 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 340 1/1
565 Nógrád Jobbágyi Jobbágyi 416 1/4
566 Nógrád Legénd Legénd 0201 1/1
567 Nógrád Legénd Legénd 0205 1/1
568 Nógrád Legénd Legénd 0226/8 1/1
569 Nógrád Legénd Legénd 028 1/1
570 Nógrád Legénd Legénd 029 1/1
571 Nógrád Litke Litke 355 1/1
572 Nógrád Ludányhalászi Ludányhalászi 258 1/1
573 Nógrád Magyargéc Magyargéc 114 1/2
574 Nógrád Magyargéc Magyargéc 97 1/1
575 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1100 1/1
576 Nógrád Mátranovák Mátranovák 1405 4/8
577 Nógrád Mátranovák Mátranovák 295 1/1
578 Nógrád Mátranovák Mátranovák 644 6/18
579 Nógrád Mátranovák Mátranovák 828 1/1
580 Nógrád Mátraszele Mátraszele 755 2/4
581 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 1039 1/2
582 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 527 12/144
583 Nógrád Mátraterenye Mátraterenye 562 12/168
584 Nógrád Mihálygerge Mihálygerge 649 408/2592
585 Nógrád Nógrádkövesd Nógrádkövesd 051/7 1/1
586 Nógrád Nógrádsáp Nógrádsáp 454 12/84
587 Nógrád Salgótarján Salgótarján 0414/38 1/1
588 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 0106 1/1
589 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 223 28/54
590 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 236 2/18
591 Nógrád Sóshartyán Sóshartyán 238 1/9
592 Nógrád Szanda Szanda 0159/8 1/1
593 Nógrád Szanda Szanda 0161/2 1/1
594 Nógrád Szanda Szanda 0161/3 1/1
595 Nógrád Szanda Szanda 68 1/1
596 Nógrád Szécsény Szécsény 2015/1 12/216
597 Nógrád Terény Terény 209 1/1
598 Pest Acsa Acsa 0174 1/1
599 Pest Acsa Acsa 0192/1 1/1
600 Pest Acsa Acsa 0192/2 1/1
601 Pest Apaj Apaj 21/2 1/1
602 Pest Apaj Apaj 30 1/1
603 Pest Apaj Apaj 361 1/1
604 Pest Apaj Apaj 365 1/1
605 Pest Apaj Apaj 76/21 1/1
606 Pest Áporka Áporka 030/5 1/1
607 Pest Áporka Áporka 385 1/1
608 Pest Áporka Áporka 414 1/1
609 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 596/6 1/1
610 Pest Bernecebaráti Bernecebaráti 747 1/1
611 Pest Biatorbágy Biatorbágy 1495 1/4
612 Pest Biatorbágy Biatorbágy 2216 1/1
613 Pest Biatorbágy Biatorbágy 255 1/1
614 Pest Budakalász Budakalász 2373 68/200
615 Pest Budakalász Budakalász 2421 2/4
616 Pest Budakeszi Budakeszi 2472 3/73
617 Pest Budakeszi Budakeszi 3141 1/1
618 Pest Budakeszi Budakeszi 3142 1/1
619 Pest Budakeszi Budakeszi 3182 1/1
620 Pest Budakeszi Budakeszi 6637 22/329
621 Pest Budaörs Budaörs 10349 1/1
622 Pest Budaörs Budaörs 11240 4/1010
623 Pest Budaörs Budaörs 158/3 7/96
624 Pest Budaörs Budaörs 42 10800/74160
625 Pest Budaörs Budaörs 947/2 2/21
626 Pest Cegléd Cegléd 5196 1/1
627 Pest Cegléd Cegléd 9505/2 1/1
628 Pest Dabas Dabas 5747 233/383
629 Pest Dánszentmiklós Dánszentmiklós 550 1/1
630 Pest Délegyháza Délegyháza 1174 933/1433
631 Pest Diósd Diósd 2085 358/2201
632 Pest Diósd Diósd 3109 1/1
633 Pest Diósd Diósd 3110 1/1
634 Pest Diósd Diósd 3210 13/67
635 Pest Dunakeszi Dunakeszi 6996 1/1
636 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1762 1/1
637 Pest Dunavarsány Dunavarsány 1763 1/1
638 Pest Dunavarsány Dunavarsány 793/4 1/1
639 Pest Érd Érd 288 1/2
640 Pest Érd Érd 3240 1/2
641 Pest Érd Érd 11599/3 1/1
642 Pest Érd Érd 17477 1/1
643 Pest Érd Érd 18226 1/1
644 Pest Érd Érd 18270 1/1
645 Pest Érd Érd 20482 1/1
646 Pest Érd Érd 23494 1/3
647 Pest Érd Érd 24553 41/362
648 Pest Érd Érd 2647 1/1
649 Pest Érd Érd 2804 1/2
650 Pest Érd Érd 3632/1 1/2
651 Pest Érd Érd 3632/2 1/2
652 Pest Érd Érd 3642/4 1/1
653 Pest Érd Érd 3642/5 1/1
654 Pest Érd Érd 5028 1/2
655 Pest Érd Érd 5253 1/1
656 Pest Érd Érd 5422 1/4
657 Pest Érd Érd 6526 1/2
658 Pest Érd Érd 678 1/1
659 Pest Érd Érd 8815 1/2
660 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1613 1/1
661 Pest Erdőkertes Erdőkertes 1990 1/1
662 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2694 1/1
663 Pest Erdőkertes Erdőkertes 2907/11 489/782
664 Pest Fót Fót 0210/3 1/1
665 Pest Fót Fót 0216/8 1/1
666 Pest Fót Fót 0221/13 1/1
667 Pest Fót Fót 1573 41/95
668 Pest Fót Fót 4283 80/210
669 Pest Fót Fót 5460/24 1/1
670 Pest Fót Fót 798 9/18
671 Pest Gödöllő Gödöllő 4290 1/1
672 Pest Gödöllő Gödöllő 5243/3 1/2
673 Pest Gyömrő Gyömrő 110/8 1/1
674 Pest Herceghalom Herceghalom 321/433 1/1
675 Pest Kakucs Kakucs 846 1/1
676 Pest Kakucs Kakucs 847 1/1
677 Pest Kakucs Kakucs 848 1/1
678 Pest Kartal Kartal 660/1 2/6
679 Pest Kerepes Kerepes 0225 1/1
680 Pest Kiskunlacháza Kiskunlacháza 0622/12 1/1
681 Pest Kisnémedi Kisnémedi 178 3/6
682 Pest Kóka Kóka 97 1/1
683 Pest Kosd Kosd 0256/2 1/1
684 Pest Kosd Kosd 152 24/96
685 Pest Maglód Maglód 067/10 1/1
686 Pest Maglód Maglód 067/11 1/1
687 Pest Maglód Maglód 151 180/1440
688 Pest Maglód Maglód 685 7029/60000
689 Pest Maglód Maglód 686 7026/60000
690 Pest Maglód Maglód 692 7026/60000
691 Pest Maglód Maglód 790 1/8
692 Pest Makád Makád 233 1/2
693 Pest Mende Mende 340 1/2
694 Pest Mogyoród Mogyoród 1052 1/4
695 Pest Monor Monor 014/7 8703/10000
696 Pest Monor Monor 5608 1/4
697 Pest Monorierdő Monorierdő 1455 1/1
698 Pest Monorierdő Monorierdő 1816 3/4
699 Pest Nagykáta Nagykáta 1314 24/216
700 Pest Nagykovácsi Nagykovácsi 473 1/1
701 Pest Nagymaros Nagymaros 771/4 1/1
702 Pest Ócsa Ócsa 2537 1/1
703 Pest Páty Páty 378 1/1
704 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 015/37 1/1
705 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 019/12 1/1
706 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 230 1/1
707 Pest Pilisjászfalu Pilisjászfalu 30 1/1
708 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1206 4/8
709 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1252/1 3/84
710 Pest Pilisvörösvár Pilisvörösvár 1946 2/24
711 Pest Pilisszántó Pilisszántó 1000/8 1/1
712 Pest Pilisszentiván Pilisszentiván 854 1/1
713 Pest Ráckeve Ráckeve 1044 6/12
714 Pest Ráckeve Ráckeve 444/2 1/1
715 Pest Solymár Solymár 3539/1 1/1
716 Pest Sülysáp Sülysáp 3859/4 1/1
717 Pest Sülysáp Sülysáp 4280 8/48
718 Pest Szentendre Szentendre 0278/2 238/14662
719 Pest Szentendre Szentendre 1147/4 1/1
720 Pest Szentendre Szentendre 2794/17 1/1
721 Pest Szentendre Szentendre 5064 1/1
722 Pest Szigethalom Szigethalom 1275 198/1302
723 Pest Szigethalom Szigethalom 1744 10/16
724 Pest Szigethalom Szigethalom 3306 1/1
725 Pest Szigethalom Szigethalom 884 1/2
726 Pest Szigetszentmárton Szigetszentmárton 016/11 1/1
727 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 5924 177/4635
728 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 6044 1/1
729 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 69/1 1/2
730 Pest Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 8131/7 1/1
731 Pest Szob Szob 852/12 1/1
732 Pest Szokolya Szokolya 1150 1/1
733 Pest Sződliget Sződliget 010/4 1/1
734 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 061/2 1/1
735 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 1654 80/839
736 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 3297 144/360
737 Pest Tahitótfalu Tahitótfalu 903/2 1/10
738 Pest Taksony Taksony 099/41 1/1
739 Pest Taksony Taksony 170/2 126/336
740 Pest Taksony Taksony 3034 4/12
741 Pest Tápiógyörgye Tápiógyörgye 804 1/2
742 Pest Tápióság Tápióság 0177/22 1/1
743 Pest Tápióság Tápióság 1534 1/1
744 Pest Tápiószele Tápiószele 158 1/1
745 Pest Tápiószőlős Tápiószőlős 1310/6 1/1
746 Pest Tárnok Tárnok 128/5 6/12
747 Pest Tóalmás Tóalmás 550 2/6
748 Pest Tóalmás Tóalmás 653 1/2
749 Pest Tök Tök 0147/2 1/1
750 Pest Tök Tök 150/2 1/1
751 Pest Tök Tök 271 1/1
752 Pest Tök Tök 82/2 1/1
753 Pest Törökbálint Törökbálint 0213/42 1/1
754 Pest Törökbálint Törökbálint 0215/3 1/1
755 Pest Törökbálint Törökbálint 0242/5 1/1
756 Pest Törökbálint Törökbálint 0275/14 1/1
757 Pest Törökbálint Törökbálint 0279 1/1
758 Pest Törökbálint Törökbálint 0285/7 1/1
759 Pest Törökbálint Törökbálint 04/3 1/1
760 Pest Törökbálint Törökbálint 06/18 1/1
761 Pest Törökbálint Törökbálint 116 2/3
762 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/3 65/577
763 Pest Törökbálint Törökbálint 2191/5 1/1
764 Pest Törökbálint Törökbálint 2424/2 1008/3120
765 Pest Törökbálint Törökbálint 2425 1176/3920
766 Pest Törökbálint Törökbálint 3342 1/1
767 Pest Törökbálint Törökbálint 7974 1/1
768 Pest Törökbálint Törökbálint 892 1/2
769 Pest Törökbálint Törökbálint 909 3/72
770 Pest Vác Vác 0417/2 1/1
771 Pest Vác Vác 0417/3 1/1
772 Pest Vác Vác 1724/6 30/480
773 Pest Vác Vác 1724/7 6/48
774 Pest Vác Vác 1725/4 6/48
775 Pest Vác Vác 2367 4/10
776 Pest Valkó Valkó 509 1/16
777 Pest Vámosmikola Vámosmikola 346 1/1
778 Pest Vámosmikola Vámosmikola 955 1/1
779 Pest Vecsés Vecsés 5615 1/1
780 Pest Veresegyház Veresegyház 6069 1/1
781 Pest Veresegyház Veresegyház 6086/1 2/4
782 Pest Veresegyház Veresegyház 691 1/2
783 Pest Visegrád Visegrád 0350 1/1
784 Pest Visegrád Visegrád 0351/2 1/1
785 Pest Visegrád Visegrád 1070/2 1/1
786 Pest Zebegény Zebegény 1/6 1/1
787 Pest Zebegény Zebegény 10/2 1/1
788 Pest Zebegény Zebegény 11/2 1/1
789 Pest Zebegény Zebegény 114/3 1/1
790 Pest Zebegény Zebegény 118/2 1/1
791 Pest Zebegény Zebegény 119/2 1/1
792 Pest Zebegény Zebegény 12/2 1/1
793 Pest Zebegény Zebegény 122/2 1/1
794 Pest Zebegény Zebegény 13/2 1/1
795 Pest Zebegény Zebegény 14/2 1/1
796 Pest Zebegény Zebegény 15/2 1/1
797 Pest Zebegény Zebegény 16/4 1/1
798 Pest Zebegény Zebegény 16/7 1/1
799 Pest Zebegény Zebegény 18/3 1/1
800 Pest Zebegény Zebegény 19/3 1/1
801 Pest Zebegény Zebegény 2/12 1/1
802 Pest Zebegény Zebegény 2/6 1/1
803 Pest Zebegény Zebegény 2/9 1/1
804 Pest Zebegény Zebegény 20/3 1/1
805 Pest Zebegény Zebegény 21/3 1/1
806 Pest Zebegény Zebegény 24/3 1/1
807 Pest Zebegény Zebegény 25/3 1/1
808 Pest Zebegény Zebegény 26/5 1/1
809 Pest Zebegény Zebegény 27/3 1/1
810 Pest Zebegény Zebegény 28/3 1/1
811 Pest Zebegény Zebegény 29/5 1/1
812 Pest Zebegény Zebegény 29/8 1/1
813 Pest Zebegény Zebegény 3/3 1/1
814 Pest Zebegény Zebegény 30/3 1/1
815 Pest Zebegény Zebegény 31/5 1/1
816 Pest Zebegény Zebegény 31/8 1/1
817 Pest Zebegény Zebegény 33/6 1/1
818 Pest Zebegény Zebegény 33/9 1/1
819 Pest Zebegény Zebegény 34/3 1/1
820 Pest Zebegény Zebegény 36/5 1/1
821 Pest Zebegény Zebegény 36/8 1/1
822 Pest Zebegény Zebegény 37/3 1/1
823 Pest Zebegény Zebegény 39/3 1/1
824 Pest Zebegény Zebegény 4/3 1/1
825 Pest Zebegény Zebegény 40/5 1/1
826 Pest Zebegény Zebegény 40/8 1/1
827 Pest Zebegény Zebegény 42/3 1/1
828 Pest Zebegény Zebegény 5/3 1/1
829 Pest Zebegény Zebegény 50/3 1/1
830 Pest Zebegény Zebegény 53/2 1/1
831 Pest Zebegény Zebegény 54/2 1/1
832 Pest Zebegény Zebegény 55/2 1/1
833 Pest Zebegény Zebegény 56/6 1/1
834 Pest Zebegény Zebegény 57 1/1
835 Pest Zebegény Zebegény 58/16 1/1
836 Pest Zebegény Zebegény 58/18 1/1
837 Pest Zebegény Zebegény 58/20 1/1
838 Pest Zebegény Zebegény 59/5 1/1
839 Pest Zebegény Zebegény 59/7 1/1
840 Pest Zebegény Zebegény 6/2 1/1
841 Pest Zebegény Zebegény 6/3 1/1
842 Pest Zebegény Zebegény 60/2 1/1
843 Pest Zebegény Zebegény 61/2 1/1
844 Pest Zebegény Zebegény 63/2 1/1
845 Pest Zebegény Zebegény 64/2 1/1
846 Pest Zebegény Zebegény 65/2 1/1
847 Pest Zebegény Zebegény 68 1/1
848 Pest Zebegény Zebegény 7/3 1/1
849 Pest Zebegény Zebegény 73/5 1/1
850 Pest Zebegény Zebegény 77/2 1/1
851 Pest Zebegény Zebegény 78/2 1/1
852 Pest Zebegény Zebegény 8/3 1/1
853 Pest Zebegény Zebegény 83/2 1/1
854 Pest Zebegény Zebegény 9/3 1/1
855 Somogy Andocs Andocs 1987/1 1/1
856 Somogy Bolhó Bolhó 231 1/1
857 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 48/2 1/1
858 Somogy Csokonyavisonta Csokonyavisonta 74/2 2/6
859 Somogy Főnyed Főnyed 27/2 149/3852
860 Somogy Kapoly Kapoly 217 1/1
861 Somogy Kercseliget Kercseliget 39 1/1
862 Somogy Marcali Marcali 1096 1/1
863 Somogy Marcali Marcali 3244/13 1/1
864 Somogy Marcali Marcali 3244/7 1/1
865 Somogy Nágocs Nágocs 352 1140/2200
866 Somogy Nagyberény Nagyberény 394 3/4
867 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 135/2 1/1
868 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 174/1 1/1
869 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 196 1/1
870 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 234 1/1
871 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 236 1/1
872 Somogy Somogyfajsz Somogyfajsz 306 1/1
873 Somogy Somogyjád Somogyjád 59 1/1
874 Somogy Somogyjád Somogyjád 60 1/1
875 Somogy Somogyjád Somogyjád 62 1/1
876 Somogy Somogyjád Somogyjád 620 1/1
877 Somogy Somogyjád Somogyjád 660 1/1
878 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Anarcs Anarcs 16 14/28
879 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 579/1 348/1020
880 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 878 1/1
881 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Baktalórántháza Baktalórántháza 961 100/5350
882 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Bátorliget Bátorliget 0301 1/1
883 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 10 15/72
884 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 11 15/72
885 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 12 15/72
886 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 247/1 3/12
887 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Besenyőd Besenyőd 9 15/72
888 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Botpalád Botpalád 139 893/1921
889 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Bököny Bököny 514 4/16
890 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Buj Buj 673 1/1
891 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Csenger Csenger 2000 1/1
892 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Dombrád Dombrád 953 4/96
893 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Dombrád Dombrád 954 4/96
894 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gávavencsellő Gávavencsellő 148 1473/2013
895 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Géberjén Géberjén 025/2 1/1
896 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gulács Gulács 313 2/6
897 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Gulács Gulács 314 1/3
898 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Győrtelek Győrtelek 330 1/2
899 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Győrtelek Győrtelek 4 1/1
900 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Kisléta Kisléta 719/2 18/54
901 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Levelek Levelek 0119/2 1/1
902 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mátészalka Mátészalka 3617 795/29901
903 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mérk Mérk 272 1280/5120
904 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Mérk Mérk 273 1280/5120
905 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagydobos Nagydobos 0121/2 1/1
906 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyecsed Nagyecsed 0204/10 1/1
907 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyhódos Nagyhódos 230 1/1
908 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagyhódos Nagyhódos 231 1/1
909 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nagykálló Nagykálló 1320/3 25/300
910 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírbéltek Nyírbéltek 0330/13 1/1
911 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 0421/2 1/1
912 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 0746 1/1
913 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 25944/4 1/1
914 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíregyháza Nyíregyháza 8067 12/24
915 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 353 420/3360
916 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 583 12/270
917 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 584 12/270
918 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 590 216/4860
919 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 591 216/4860
920 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 598 216/4860
921 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 599 216/4860
922 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgelse Nyírgelse 689 216/1944
923 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírgyulaj Nyírgyulaj 0214/4 1/1
924 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíribrony Nyíribrony 524 1/8
925 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyíribrony Nyíribrony 525 1/8
926 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 124 360/960
927 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 381 1/1
928 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírkáta Nyírkáta 501 2/28
929 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírmada Nyírmada 378/10 1/1
930 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírmada Nyírmada 385 1/1
931 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtét Nyírtét 076/1 1/1
932 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/68 295/1475
933 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/69 1/1
934 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Nyírtura Nyírtura 354/77 1/1
935 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ököritófülpös Ököritófülpös 373 3/6
936 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ömböly Ömböly 0218/2 1/1
937 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Ömböly Ömböly 208 4/8
938 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Penészlek Penészlek 368 1876/2190
939 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Penészlek Penészlek 431/3 54/540
940 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 116 8/24
941 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 219 1/1
942 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 406 1/5
943 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 496 16/80
944 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tarpa Tarpa 497/1 16/80
945 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszabecs Tiszabecs 7 1/1
946 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszabecs Tiszabecs 92 1/1
947 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszadada Tiszadada 52 1/1
948 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszaeszlár Tiszaeszlár 1173 1/4
949 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tiszaeszlár Tiszaeszlár 279 1/2
950 Szabolcs-Szatmár-
Bereg
Tunyogmatolcs Tunyogmatolcs 1/2 1/1
951 Tolna Dalmand Dalmand 124 1/1
952 Tolna Dalmand Dalmand 143 1/1
953 Tolna Dalmand Dalmand 149 1/1
954 Tolna Dalmand Dalmand 150 1/1
955 Tolna Dalmand Dalmand 301 1/1
956 Tolna Dombóvár Dombóvár 4871/1 1/1
957 Tolna Dombóvár Dombóvár 6013 1/1
958 Tolna Dombóvár Dombóvár 6026 1/1
959 Tolna Dombóvár Dombóvár 6044 1/1
960 Tolna Dombóvár Dombóvár 6053 1/1
961 Tolna Dombóvár Dombóvár 6060 1/1
962 Tolna Dombóvár Dombóvár 6069 1/1
963 Tolna Dombóvár Dombóvár 6086 1/1
964 Tolna Dombóvár Dombóvár 6088 1/1
965 Tolna Dombóvár Dombóvár 6109 1/1
966 Tolna Gerjen Gerjen 602/40 1/1
967 Tolna Gerjen Gerjen 603/1 1/1
968 Tolna Gerjen Gerjen 603/2 1/1
969 Tolna Gerjen Gerjen 603/3 1/1
970 Tolna Gerjen Gerjen 603/4 1/1
971 Tolna Gerjen Gerjen 603/5 1/1
972 Tolna Gerjen Gerjen 603/6 1/1
973 Tolna Gyönk Gyönk 1244 1/1
974 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/10 1/1
975 Tolna Hőgyész Hőgyész 0178/12 1/1
976 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/22 1/1
977 Tolna Kisvejke Kisvejke 019/27 1/1
978 Tolna Kisvejke Kisvejke 05/5 1/1
979 Tolna Nagydorog Nagydorog 458 23/195
980 Tolna Nagymányok Nagymányok 661/2 26/336
981 Tolna Németkér Németkér 1139 1/1
982 Tolna Paks Paks 12512 1/1
983 Tolna Paks Paks 12549 1/1
984 Tolna Sárszentlőrinc Sárszentlőrinc 279/2 1/1
985 Tolna Simontornya Simontornya 043/17 1/1
986 Tolna Simontornya Simontornya 135/20 1/1
987 Tolna Simontornya Simontornya 135/21 1/1
988 Tolna Simontornya Simontornya 181 1/1
989 Tolna Szekszárd Szekszárd 1607/17 1/1
990 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/28 1/1
991 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/39 1/1
992 Tolna Szekszárd Szekszárd 5551/56 1/1
993 Tolna Tamási Tamási 0393/5 1/1
994 Tolna Tamási Tamási 0436/2 1/1
995 Tolna Tamási Tamási 2121/4 1/1
996 Tolna Várdomb Várdomb 601/1 1/1
997 Tolna Várdomb Várdomb 601/10 1/1
998 Tolna Várdomb Várdomb 601/17 1/1
999 Tolna Várdomb Várdomb 601/18 1/1
1000 Tolna Várdomb Várdomb 601/8 1/1
1001 Tolna Várdomb Várdomb 601/9 1/1
1002 Tolna Varsád Varsád 248/2 1/1
1003 Tolna Zomba Zomba 0175/1 1/1
1004 Vas Bozsok Bozsok 265/3 1/1
1005 Vas Bozsok Bozsok 265/4 1/1
1006 Vas Bucsu Bucsu 078/5 1/1
1007 Vas Bucsu Bucsu 078/7 1/1
1008 Vas Celldömölk Celldömölk 0642/2 1/1
1009 Vas Celldömölk Celldömölk 0660/1 1/1
1010 Vas Celldömölk Celldömölk 1391/22 1/1
1011 Vas Celldömölk Celldömölk 1867/7 1/1
1012 Vas Csipkerek Csipkerek 367 4/8
1013 Vas Csörötnek Csörötnek 356 1/2
1014 Vas Hegyhátszentjakab Hegyhátszentjakab 462 1/1
1015 Vas Ikervár Ikervár 0580/11 1/1
1016 Vas Ikervár Ikervár 0593/1 1/1
1017 Vas Iklanberény Iklanberény 47/2 1/1
1018 Vas Karakó Karakó 211 1/1
1019 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0170 1/1
1020 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0210 1/1
1021 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0211 1/1
1022 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0220 1/1
1023 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0223 1/1
1024 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0225 1/1
1025 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0228 1/1
1026 Vas Kemenessömjén Kemenessömjén 0229 1/1
1027 Vas Kercaszomor Kercaszomor 57 96/1152
1028 Vas Körmend Körmend 1491/7 1/1
1029 Vas Kőszeg Kőszeg 0182/1 1/1
1030 Vas Kőszeg Kőszeg 1432 1/1
1031 Vas Kőszeg Kőszeg 2131 1/1
1032 Vas Kőszeg Kőszeg 662 1/1
1033 Vas Magyarszombatfa Magyarszombatfa 142 1/1
1034 Vas Mersevát Mersevát 2 1/1
1035 Vas Narda Narda 087 1/1
1036 Vas Narda Narda 166 4/24
1037 Vas Nemeskeresztúr Nemeskeresztúr 062/1 1/1
1038 Vas Ólmod Ólmod 40 4/40
1039 Vas Oszkó Oszkó 159 1/1
1040 Vas Söpte Söpte 0201 1/1
1041 Vas Szakonyfalu Szakonyfalu 199/6 1/1
1042 Vas Szeleste Szeleste 266 2/3
1043 Vas Szombathely Szombathely 10437/4 1/1
1044 Vas Szombathely Szombathely 1972/5 1/1
1045 Vas Szombathely Szombathely 8109/4 1/1
1046 Vas Szombathely Szombathely 8153 1/1
1047 Vas Vasszentmihály Vasszentmihály 69/1 1/1
1048 Veszprém Ábrahámhegy Ábrahámhegy 557/8 90/240
1049 Veszprém Ajka Ajka 01285/13 19140/186396
1050 Veszprém Ajka Ajka 01285/15 19140/186396
1051 Veszprém Ajka Ajka 01285/18 1/1
1052 Veszprém Badacsonytördemic Badacsonytördemic 469 1/1
1053 Veszprém Bakonybél Bakonybél 238 24/144
1054 Veszprém Balatonalmádi Balatonalmádi 4088 60/108
1055 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 132 4/8
1056 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 720 6/84
1057 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 723 9/28
1058 Veszprém Balatonfőkajár Balatonfőkajár 724 3/21
1059 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1018/41 5/8
1060 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/16 1/1
1061 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 1024/18 1/1
1062 Veszprém Balatonfűzfő Balatonfűzfő 914/1 1/2
1063 Veszprém Balatonkenese Balatonkenese 4746 3/6
1064 Veszprém Barnag Barnag 0150 1/1
1065 Veszprém Béb Béb 162/1 6/84
1066 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 280/1 3/24
1067 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 281 3/24
1068 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 282/2 3/24
1069 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 287 3/24
1070 Veszprém Borszörcsök Borszörcsök 366 1/2
1071 Veszprém Csopak Csopak 596/1 1/1
1072 Veszprém Csopak Csopak 596/2 1/1
1073 Veszprém Csopak Csopak 596/5 1/1
1074 Veszprém Csót Csót 042/9 1/1
1075 Veszprém Csót Csót 065/13 1/1
1076 Veszprém Csót Csót 065/8 1/1
1077 Veszprém Dabronc Dabronc 0193/9 1/1
1078 Veszprém Dabronc Dabronc 0271/12 1/1
1079 Veszprém Doba Doba 126 375/600
1080 Veszprém Doba Doba 129 375/600
1081 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 03/2 1/1
1082 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/20 1/1
1083 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/32 1/1
1084 Veszprém Hajmáskér Hajmáskér 1/4 1/1
1085 Veszprém Iszkáz Iszkáz 120 51/160
1086 Veszprém Iszkáz Iszkáz 121 51/160
1087 Veszprém Iszkáz Iszkáz 122 102/160
1088 Veszprém Iszkáz Iszkáz 123 102/160
1089 Veszprém Iszkáz Iszkáz 385 318/2016
1090 Veszprém Jásd Jásd 083/2 1/1
1091 Veszprém Karakószörcsök Karakószörcsök 6 1/1
1092 Veszprém Kisszőlős Kisszőlős 132 3/12
1093 Veszprém Köveskál Köveskál 335 2/6
1094 Veszprém Köveskál Köveskál 435 1/1
1095 Veszprém Köveskál Köveskál 93 72/432
1096 Veszprém Külsővat Külsővat 0133 1/1
1097 Veszprém Külsővat Külsővat 0139/3 1/1
1098 Veszprém Külsővat Külsővat 080/6 1/1
1099 Veszprém Küngös Küngös 196 1/2
1100 Veszprém Litér Litér 719 4/9
1101 Veszprém Magyargencs Magyargencs 0261/4 4/8
1102 Veszprém Magyargencs Magyargencs 329 1/1
1103 Veszprém Magyargencs Magyargencs 629 1/4
1104 Veszprém Magyargencs Magyargencs 633 1/4
1105 Veszprém Marcalgergelyi Marcalgergelyi 028/5 1/1
1106 Veszprém Mencshely Mencshely 100/7 1/1
1107 Veszprém Mencshely Mencshely 100/8 1/1
1108 Veszprém Mencshely Mencshely 127 1/1
1109 Veszprém Mencshely Mencshely 251 1/4
1110 Veszprém Mencshely Mencshely 262 1/1
1111 Veszprém Mencshely Mencshely 263 1/1
1112 Veszprém Mencshely Mencshely 410 1/1
1113 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/7 1/1
1114 Veszprém Nagypirit Nagypirit 069/9 1/1
1115 Veszprém Nagytevel Nagytevel 356 1/1
1116 Veszprém Nagytevel Nagytevel 305 4/80
1117 Veszprém Nagytevel Nagytevel 357 1/1
1118 Veszprém Nagytevel Nagytevel 358 1/1
1119 Veszprém Nagytevel Nagytevel 359 1/1
1120 Veszprém Nagytevel Nagytevel 360 1/1
1121 Veszprém Nagytevel Nagytevel 361 1/1
1122 Veszprém Nagytevel Nagytevel 362 1/1
1123 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 1139 1/8
1124 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 304 8/16
1125 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 341 1/4
1126 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 375 2/8
1127 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 46 28/480
1128 Veszprém Nagyvázsony Nagyvázsony 66 2/8
1129 Veszprém Nemesvámos Nemesvámos 932/52 1/1
1130 Veszprém Nemesvita Nemesvita 272 12/180
1131 Veszprém Nemesvita Nemesvita 404 960/20160
1132 Veszprém Nemesvita Nemesvita 507/1 1/1
1133 Veszprém Nemesszalók Nemesszalók 7 8/72
1134 Veszprém Nyárád Nyárád 3/3 1/1
1135 Veszprém Pápa Pápa 1438 105/17280
1136 Veszprém Pápa Pápa 6604/1 1/1
1137 Veszprém Pápa Pápa 6604/3 1/1
1138 Veszprém Pétfürdő Pétfürdő 2361/9 1/1
1139 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 586 4/120
1140 Veszprém Somlószőlős Somlószőlős 76 30/200
1141 Veszprém Somlóvásárhely Somlóvásárhely 241 1/1
1142 Veszprém Sümegprága Sümegprága 197 1/6
1143 Veszprém Szentgál Szentgál 1078 1/9
1144 Veszprém Takácsi Takácsi 339 12/48
1145 Veszprém Takácsi Takácsi 388 10/52
1146 Veszprém Taliándörögd Taliándörögd 365 1/1
1147 Veszprém Tapolca Tapolca 793 1/1
1148 Veszprém Tapolca Tapolca 1517 48/240
1149 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 128 1/1
1150 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 129 1/1
1151 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 130 1/1
1152 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 131 1/1
1153 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 133 1/1
1154 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 134 1/1
1155 Veszprém Tótvázsony Tótvázsony 135 1/1
1156 Veszprém Ukk Ukk 0162/19 1/1
1157 Veszprém Várpalota Várpalota 4018 4/16
1158 Veszprém Várpalota Várpalota 4019 4/16
1159 Veszprém Vaszar Vaszar 971 1/4
1160 Zala Alsórajk Alsórajk 85 2/8
1161 Zala Balatongyörök Balatongyörök 0101 1/1
1162 Zala Bókaháza Bókaháza 184/4 1/1
1163 Zala Bucsuta Bucsuta 132 18/81
1164 Zala Gősfa Gősfa 29 1/3
1165 Zala Keszthely Keszthely 4667 1/1
1166 Zala Nagykapornak Nagykapornak 230 3/40
1167 Zala Rédics Rédics 388 4/20
1168 Zala Resznek Resznek 244 6/24
1169 Zala Salomvár Salomvár 26 120/1440
1170 Zala Salomvár Salomvár 45 8/72
1171 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26404 3/8
1172 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 26576 1/1
1173 Zala Zalaegerszeg Zalaegerszeg 2703 6/216
1174 Zala Zalaszabar Zalaszabar 96 1/1

2. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

HELYI ÖNKORMÁNYZAT HRSZ.
1. Bicske Város Önkormányzat Bicske 3131/1/A.
2. Tata Város Önkormányzat Tata 17/4/A.
3. Mohács Város Önkormányzat Mohács 741/2/A.
4. Lengyeltóti Város Önkormányzat Lengyeltóti 024/2/A.
5. Marcali Város Önkormányzat Marcali 2622/3/A.
6. Nagyatád Város Önkormányzat Nagyatád 75/12/A.
7. Tab Város Önkormányzat Tab 564/A.
8. Csurgó Város Önkormányzat Csurgó 989/182/A.
9. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Dédestapolcsány 1040/A.
10. Felsőzsolca Város Önkormányzat Felsőzsolca 1591/9/A.
11. Cigánd Város Önkormányzat Cigánd 1285/A.
12. Nagybajom Város Önkormányzat Nagybajom 428/2/A
13. Somogyjád Község Önkormányzat Somogyjád 308/A
14. Szenna Község Önkormányzat Szenna 62/3/B
15. Magyaratád Község Önkormányzat Magyaratád 66/3/A
16. Balassagyarmat Város Önkormányzat Balassagyarmat 808/1/A
17. Iváncsa Község Önkormányzat Iváncsa 231/1/A