A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

127/2013. (XII. 18.) VM rendelet

a piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről

A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) kapcsolattartó iroda: az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendelet szerinti kapcsolattartó iroda;

b) nemzeti bizottság: az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendelet szerinti nemzeti információs hálózati bizottság;

c) *  full-fat szója: hőkezelési eljárás mellett feldolgozott, teljes zsírtartalmú szójabab.

2. A piaci árinformációs rendszer működéséről

2. § (1) *  Az agrárágazat irányításához, működtetéséhez és az európai uniós kötelezettségek ellátásához az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: AKI Nonprofit Kft.) Piaci Árinformációs Rendszert (a továbbiakban: PÁIR) működtet.

(2) *  Az AKI Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik az információgyűjtés, -feldolgozás, -terjesztés és -ellenőrzés – ideértve az adatok valódiságának ellenőrzését –, amelyet a PÁIR keretében lát el.

(3) *  Amennyiben az AKI Nonprofit Kft. a (2) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a termékpályán jelentésre kötelezettek adatszolgáltatási kötelezettségének megszegését észleli, a kötelezettségszegés tényét az ezt alátámasztó adatokkal együtt haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH). Ezzel egyidejűleg az AKI Nonprofit Kft. értesíti a jelentésre kötelezettet az adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséről és annak jogkövetkezményéről.

3. § (1) *  Az AKI Nonprofit Kft. a feldolgozott adatokat az Európai Unió intézményeinek uniós jogi aktusaiban előírt rendben az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóságának (a továbbiakban: DG Agri) továbbítja.

(2) A DG Agri felé irányuló adatszolgáltatás időpontját az Európai Bizottság vagy a Tanács által alkotott uniós jogi aktusok, és az ehhez kapcsolódó utasítások határozzák meg.

(3) *  Az AKI Nonprofit Kft. a folyamatosan összesített és frissített adatokat a honlapján közzéteszi.

4. § (1) A termékpályán jelentésre kötelezett – az 5–14. §-ban foglaltak figyelembevételével – a termelői, a feldolgozói és a kereskedői szervezet.

(2) *  A jelentésre kötelezettnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú, az AKI Nonprofit Kft. által rendszeresített és honlapján közzétett azonosító lapot kell kitöltenie, amelyet az azonosító lapon meghatározott címre minden változást követő 15 napon belül meg kell küldenie postai vagy elektronikus úton az AKI Nonprofit Kft. részére.

5. § (1) *  A 6–14/E. § tekintetében a 2. melléklet szerinti adatokat (a továbbiakban: adatok) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az AKI Nonprofit Kft. központi elektronikus rendszerén keresztül kell bejelenteni (a továbbiakban: adatszolgáltatás).

(2) A szarvasmarhára vonatkozó árjelentést – a bérvágatás kivételével – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által működtetett Országos Vágott-test Minősítési Rendszeren keresztül kell teljesíteni.

(3) *  Amennyiben technikai okok miatt az elektronikus rendszeren keresztül nincs lehetőség adatszolgáltatásra, akkor a 2. melléklet szerinti adattartalmú, az AKI Nonprofit Kft. által rendszeresített és a honlapján közzétett adatlap letöltésével, kitöltésével és az adatlapon feltüntetett faxszámra történő elküldésével kell teljesíteni az adatszolgáltatást.

(4) *  Az adatokat – az e rendeletben meghatározott kivétellel – hetente kell szolgáltatni. A jelentési időszak heti jelentési kötelezettség esetén hétfőtől az azt követő vasárnapig terjedő időszak (a továbbiakban: tárgyhét). A heti jelentéseket a tárgyhetet követő hét keddjén, 16 óráig kell az AKI Nonprofit Kft. részére megküldeni.

6. § A vágóbaromfira és baromfihúsokra vonatkozó heti jelentésre kötelezett azon baromfihús-feldolgozással (TEÁOR 10.12) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben

a) csirkét heti átlagban 90 tonna,

b) pulykát heti átlagban 50 tonna,

c) víziszárnyast heti átlagban 100 tonna felett vág.

7. § *  A borra vonatkozó heti adatszolgáltatásra kötelezett azon szőlőbor-előállítással (TEÁOR 11.02) foglalkozó szervezet, amely a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévet megelőző három év átlagában 10 000 hl-nél több

a) földrajzi jelzés nélküli,

b) oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve

c) oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel ellátott

bort értékesített.

8. § (1) A dohányra vonatkozó jelentésre kötelezett szervezet a dohánytermesztéssel (TEÁOR 01.15) és dohánytermék gyártásával (TEÁOR 12.00) foglalkozó szervezet.

(2) A nyers dohányra vonatkozó adatokat havonta kell szolgáltatni.

(3) A jelentési időszak a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak.

(4) A nyers dohány termelői árára vonatkozó havi jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell megküldeni.

9. § (1) A gabonafélékre és gabonaalapú termékekre vonatkozó adatok esetén jelentésre kötelezett

a) azon malomipari termékek (TEÁOR 10.61), takarmányok (TEÁOR 10.91), szerves vegyi alapanyag (TEÁOR 20.14) és keményítő (TEÁOR 10.62) gyártásával, valamint forgalmazásával (TEÁOR 46.11, 46.17, 46.21, 46.38) foglalkozó szervezetek, amelyek éves felvásárlása az előző naptári évben:

aa) búzából (malmi) a 10 000 tonnát,

ab) takarmánykukoricából a 10 000 tonnát,

ac) takarmánybúzából az 5000 tonnát,

ad) takarmányárpából a 3000 tonnát meghaladta;

b) azon malomipari termékek (TEÁOR 10.61) és takarmányok gyártásával (TEÁOR 10.91) foglalkozó szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző naptári évben legalább

ba) 500 tonna zabot,

bb) 1000 tonna rozst,

bc) 500 tonna rizst, vagy

bd) 500 tonna cirkot

vásároltak fel.

(2) A gabonafélékre és gabonaalapú termékekre vonatkozó jelentést hetente, a takarmánykeverékekre vonatkozó adatokat havonta kell szolgáltatni.

(3) Havi jelentési kötelezettség esetén a jelentési időszak a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak.

(4) A takarmánykeverékekre vonatkozó havi jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell szolgáltatni.

10. § A húsfeldolgozással és élő állat (sertés, szarvasmarha, juh, kecske) forgalmazással kapcsolatos heti jelentésre kötelezett

a) azon húsfeldolgozással és húskészítménygyártással (TEÁOR 10.11, 10.13) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben:

aa) heti átlagban 1000-nél több sertést,

ab) 200 darabnál több bárányt vágott;

b) azon vágóhíd, amely a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló rendelet alapján vágómarhából származó vágott testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek minősítésére kötelezett;

c) azon élő szarvasmarha, illetve élő juh kereskedelemmel (TEÁOR 46.11, 46.23) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben

ca) 3000-nél több élő szarvasmarhát küldött vágás céljából vágóhídra,

cb) heti átlagban 500-nál több élő bárányt vásárolt fel.

11. § Az olajos magra, növényi olajra és darára vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén heti jelentésre kötelezett azon növényi és állati olaj gyártásával (TEÁOR 10.41), illetve olajos mag forgalmazásával (TEÁOR 46.21) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben 5000 tonnánál több olajos magot vásárolt fel.

12. § A sörárpára vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén heti jelentésre kötelezett

a) azon malátagyártással foglalkozó szervezet (TEÁOR 11.06), amely a tárgyévet megelőző évben sörárpát vásárolt fel,

b) azon kereskedő szervezet (TEÁOR 46.11, 46.21), amely a tárgyévet megelőző évben 1000 tonnánál több sörárpát vásárolt fel.

13. § (1) A tej és tejtermékekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén jelentésre kötelezett

a) azon tejtermékgyártással (TEÁOR 10.51) foglalkozó szervezet, amelynek tárgyévet megelőző éves termelése meghaladta

aa) vajnál az 500 tonnát,

ab) érlelt sajtnál a 6000 tonnát,

ac) ömlesztett sajtnál a 600 tonnát;

b) azon tejtermékgyártással (TEÁOR 10.51) foglalkozó szervezet, amelynek a tárgyévet megelőző évben nyerstej felvásárlása meghaladta a 10 000 tonnát;

c) nyers tehéntej kivitellel foglalkozó termelő (TEÁOR 01.41), tejterméket gyártó (TEÁOR 10.51) és kereskedő szervezetek (TEÁOR 46.17, 46.33, 46.90).

(2) A tejtermékekre vonatkozó adatokat hetente, a nyerstejre vonatkozókat havonta kell szolgáltatni.

(3) A havi jelentési kötelezettség esetén a jelentési időszak a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszak.

(4) A nyerstejre vonatkozó havi jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10-éig kell megküldeni.

14. § A tyúktojásra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás esetén heti jelentésre kötelezett azon tojástermelő, illetve forgalmazó szervezet (TEÁOR 01.47, 01.50, 46.33), amely a tárgyévet megelőző évben heti átlagban az „A” minőségi kategóriájú „M” és „L” méretosztály esetében legalább 500 000 darabot értékesített.

14/A. § *  A szójababra, a full-fat szójára, a szójadarára, valamint a szójaolajra vonatkozóan heti adatszolgáltatásra kötelezett azon takarmányok (TEÁOR 10.91), növényi és állati olajok gyártásával (TEÁOR 10.41) és forgalmazásával, illetve fehérjenövények kereskedelmével (TEÁOR 46.21) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben szójababot, szójadarát vagy szójaolajat vásárolt fel.

14/B. § *  (1) Az ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre és a feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan heti adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább

a) 2000 tonna almát,

b) 1000 tonna meggyet, illetve

c) 200 tonna bodzát

vásárolt fel.

(2) Az ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre vonatkozóan hetente kell adatszolgáltatást teljesíteni

a) ipari alma esetében az augusztus 15. és november 30.,

b) ipari meggy esetében a június 1. és július 31.,

c) bodza esetében az augusztus 1. és szeptember 30.

közötti adatszolgáltatási időszakban.

(3) *  A feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan az adatszolgáltatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra vonatkozik.

14/C. § *  (1) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre és a feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább

a) 300 tonna ipari paradicsomot,

b) 2000 tonna csemegekukoricát,

c) 1000 tonna zöldborsót, illetve

d) 200 tonna zöldbabot

vásárolt fel.

(2) *  A feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan az adatszolgáltatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni.

(2a) *  A (2) bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra vonatkozik.

(3) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélék szerződött területére és mennyiségére, illetve a szerződéses árra vonatkozó adatszolgáltatást évente egyszer,

a) ipari paradicsom esetében július 15-ig,

b) csemegekukorica esetében június 15-ig,

c) zöldborsó esetében április 15-ig,

d) zöldbab esetében május 15-ig

kell teljesíteni.

(4) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre vonatkozóan havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell adatszolgáltatást teljesíteni

a) ipari paradicsom esetében az augusztus 1. és október 31.,

b) csemegekukorica esetében a július 1. és október 31.,

c) zöldborsó esetében a május 1. és július 31.,

d) zöldbab esetében a június 1. és október 31.

közötti adatszolgáltatási időszakban.

(5) A (4) bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra vonatkozik.

14/D. § *  A hazai termelésű friss fogyasztási célú zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan heti adatszolgáltatásra kötelezett

a) azon zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amelynek árbevétele az előző naptári évben meghaladta az 1,0 milliárd forintot, és

b) az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezet.

14/E. § *  (1) A harmadik országokból származó zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan adatszolgáltatásra kötelezett minden olyan zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amely az előző naptári évben 50 tonnánál nagyobb mennyiséget importált zöldségfajonként és gyümölcsfajonként.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást naponta, a tárgynapot követő nap 10 óráig kell teljesíteni.

14/F. § *  (1) A tovább feldolgozásra szánt lisztre vonatkozóan adatszolgáltatásra kötelezett azon szervezet, amely kenyér, friss pékáru (TEÁOR 10.71), tartósított lisztes áru (TEÁOR 10.72), tésztafélék (TEÁOR 10.73) és egyéb élelmiszer (TEÁOR 10.89) gyártásával foglalkozik és az előző naptári évben

a) legalább 2000 tonna búzalisztet vagy

b) legalább 100 tonna rozslisztet

vásárolt fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra vonatkozik.

14/G. § *  (1) Lucernaőrleményre és -labdacsra (pellet) vonatkozóan jelentésre kötelezett azon szervezet, amely

a) haszonállat-eledel gyártásával (TEÁOR 10.91);

b) gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztésével (TEÁOR 01.11);

c) gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelmével (TEÁOR 46.21); illetve

d) vegyes gazdálkodással (TEÁOR 01.50)

foglalkozik, és az előző naptári évben legalább 50 tonna lucernaőrleményt és -labdacsot (pellet) értékesített.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell teljesíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra vonatkozik.

14/H. § *  Kiskereskedelmi forgalomban kapható élelmiszer-termékekre vonatkozóan heti adatszolgáltatásra kötelezett:

a) azon szervezet, amely élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelemmel (TEÁOR 47.11) fő- vagy melléktevékenységként foglalkozik, és amelynek árbevétele az előző naptári évben meghaladta a 10 milliárd forintot, valamint

b) a franchise rendszerben működő élelmiszer kiskereskedelmi láncok üzleteit áruval ellátó élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelmével (TEÁOR 46.17), vagy vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelemmel (TEÁOR 46.19), vagy élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelmével (TEÁOR 46.39) foglalkozó azon szervezet, amelynek árbevétele az előző naptári évben meghaladta az 5 milliárd forintot.

14/I. § *  (1) *  A termékpályán jelentésre kötelezettek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a NÉBIH – az AKI Nonprofit Kft.-től kapott tájékoztatás alapján – ellenőrzi.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség megszegésének minősül:

a) valótlan adat szolgáltatása,

b) a 4–14/H. §-ban meghatározott, az adott terméktípushoz rendelkezésre álló adatszolgáltatási időtartam lejártát követő adatszolgáltatás,

c) az adatszolgáltatási kötelezettség mulasztása.

3. A tesztüzemi információs rendszer működéséről

15. § *  A nemzeti bizottság feladatait az Irányító Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), a kapcsolattartó iroda feladatait az AKI Nonprofit Kft. látja el.

16. § (1) A Bizottság meghatározza és felügyeli a tesztüzemi információs rendszer működéséhez és fejlesztéséhez szükséges tevékenységeket.

(2) *  A Bizottság elnöke az AKI Nonprofit Kft. ügyvezetője.

(3) A Bizottság tagjai:

a) a Vidékfejlesztési Minisztérium két képviselője,

b) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által delegált két képviselő,

c) *  az AKI Nonprofit Kft. két képviselője,

d) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által delegált egy képviselő.

(4) A Bizottság elnöke a Bizottság munkájában való részvételre más szakértőt is jogosult felkérni.

(5) A Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, titkárát a Bizottság elnöke jelöli ki.

17. § *  Az AKI Nonprofit Kft., mint kapcsolattartó iroda ellátja a tesztüzemi információs rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, fenntartja és elsődlegesen hasznosítja a tesztüzemi rendszer adatbázisát.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. § Ez a rendelet

a) a friss vagy hűtött juh vágott testek árának a Közösségi reprezentatív piacain történő felméréséről szóló, 2002. február 20-i 315/2002/EK bizottsági rendelet,

b) a 2771/75/EGK, a 2777/75/EGK és a 2783/75/EGK tanácsi rendeletnek a tojás- és baromfihús-ágazatban történő alkalmazásával kapcsolatos egyes értesítésekről szóló, 2003. március 27-i 546/2003/EK bizottsági rendelet,

c) a dohányra vonatkozó információk közlését illetően a 2075/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 20-i 2095/2005/EK bizottsági rendelet,

d) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i 1249/2008/EK bizottsági rendelet,

e) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet,

f) az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendelet,

g) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. december 11-i 1272/2009/EU bizottsági rendelet,

h) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermékágazatban a tagállamok által a Bizottságnak küldött értesítések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2010. június 1-jei 479/2010/EU bizottsági rendelet

i) *  az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1185/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

j) *  az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. október 1-i 2019/1746/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

20. § * 

1. melléklet a 127/2013. (XII. 18.) VM rendelethez

Azonosító lap adattartalma:

1. az adatszolgáltató szervezet megnevezése, címe, statisztikai számjele,

2. az adatszolgáltató felelős vezetőjének adatai, elérhetősége,

3. az adatszolgáltatást végző személy adatai, elérhetősége,

4. az adatszolgáltató felelős vezetőjének, az adatszolgáltatást végző személynek az aláírása,

5. keltezés.

2. melléklet a 127/2013. (XII. 18.) VM rendelethez

Adatszolgáltatás adattartalma:

1. a jelentésre kötelezett szervezet neve és címe,

2. jelentési időszak,

3. áradatok,

4. mennyiségi adatok,

5. a megfigyelésbe vont termékek köre,

6. aláírás, keltezés.