A jogszabály mai napon ( 2021.05.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Örökség Intézete jogállása

1. § *  A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: Intézet) a nemzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező, központi költségvetési szerv.

2. § *  Az Intézet a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

3. § *  (1) Az Intézetet a főigazgató vezeti.

(2) Az Intézet főigazgatóját a miniszter nevezi ki legfeljebb 5 évre.

(3) A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti. A főigazgató-helyetteseket legfeljebb 5 évre a miniszter nevezi ki és menti fel. A főigazgató-helyettesek felett az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

2. A Nemzeti Örökség Intézete feladatai

4. § (1) *  Az Intézet a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő megőrzése és átadása, a nemzeti emlékezet és emlékezés magyarságidentitásának megőrzése, a nemzeti összetartozás érzésének növelése és az egységes nemzet, nemzeti egység megteremtése céljából a következő feladatokat látja el:

a) ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének operatív és adminisztratív feladatait, ennek keretében:

aa) előkészíti a Bizottság üléseit, végrehajtja határozatait,

ab) vezeti és folyamatosan közzéteszi a nemzet számára maradandót alkotó személyek nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyeinek jegyzékét,

ac) a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában gyakorolja a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 22. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési jogot, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is,

ad) a nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti a nemzeti sírkert fekvése szerinti illetékes jegyzőnél,

ae) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát,

af) a nemzeti sírkert fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, valamint a fenntartás keretében történő beruházásokhoz szükséges esetleges engedélyek, hozzájárulások megszerzése érdekében a nemzeti sírkertbe tartozó temetők fenntartóival - az Intézet rendelkezési jogához kapcsolódó gondozási kötelezettség ellátásáért való felelősségét nem érintő - együttműködési megállapodásokat köt,

ag) ellátja a nemzeti és történelmi emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat,

ah) ellátja a Nemzeti Gyász kinyilvánítására vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat;

b) ellátja a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési feladatokat;

c) ellátja a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott - használati tervek előkészítésével és felülvizsgálatával, valamint a nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos - feladatokat;

d) gondoskodik a történelmi emlékhelyek egységes megjelöléséről;

e) a nemzeti emlékezet gondozása érdekében a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek figyelembevételével kutatási és felmérési feladatokat végez;

f) a nemzeti emlékezet kultúrájának széles körben történő terjesztése, a felnövekvő nemzedék nevelése céljából:

fa) Magyarország történelmében jelentős évfordulókról méltó megemlékezéseket szervez,

fb) konferenciákat szervez,

fc) kiállításokat rendez,

fd) pályázatokat hirdet,

fe) kiadói feladatokat lát el, kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja;

g) együttműködik a hazai és külföldi emlékezettel, emlékhelyekkel foglalkozó, továbbá az örökségvédelmi és kegyeleti területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel;

h) a történelmi nemzet fennmaradása érdekében:

ha) regisztrálja a magyarság határon túli emlékhelyeit,

hb) együttműködik a határon túli emlékhelyek fenntartásában érintett helyi társadalmi szervezetekkel;

i) ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat;

j) a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb feladatot végez.

(2) *  Az Intézet

a) ellátja a magyar nemzet nagyjai emlékének megőrzésével, a Fiumei úti temető értékeinek bemutatásával kapcsolatos feladatokat,

b) megállapodásban rögzített feltételek alapján elláthatja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

c) megállapodásban rögzített feltételek alapján közreműködhet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat szerinti temető rekonstrukciós program megvalósítását szolgáló költségvetési forrás pályázati úton történő felhasználásának előkészítésében, lebonyolításában és ellenőrzésében.

(3) *  Az Intézet főigazgatója feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az állami szervektől, szervezetektől adatokat, információkat kérhet, a kapcsolódó dokumentumokba - a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - betekinthet, azokról másolatot kérhet.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére